of 44 /44
TECTONICA GLOBALĂ Prezentarea 13

13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Embed Size (px)

Text of 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Page 1: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

TECTONICA GLOBALĂ

Prezentarea 13

Page 2: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Ce este tectonica globală?

I. Deriva continentală1. Paleomagnetismul2. Topografia fundurilor oceanice3. Expansiunii fundurilor oceanice

II. Teoria plăcilor tectonice

III. Aplicabilitatea teoriilor tectonicii globale

Page 3: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Ce este tectonica globală?

“Ceea ce este uimitor la tectonica globală nu este

numai capacitatea de a da explicaţii în multe domenii ale ştiinţelor despre Pământ, ci de a face ca toate să fie coerente între ele, să fie izvorâte din aceleaşi propoziţii, puţine şi simple. Ea se dovedeşte a fi o

ştiinţă unificatoare şi unică. Cu ea, cei ce au în sarcină ştiinţifică globul terestru, geologii şi geofizicienii, au reuşit să găsească ceea ce fizicienii caută de mult, o teorie unitară a câmpului. Aici este vorba de câmpul

terestru, devenit inteligibil şi explicabil la scară generală – globală - dar şi la aceea a subansamblurilor”

Marcian Bleahu (1983)

Page 4: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

II. TEORIA DERIVEI CONTINENTALE. TEORIA DERIVEI CONTINENTALE

1. TITANII

- Sir Francis Bacon (1620)

- Nicolae Steno (1669) – principiul superpozitiei stratelor,

principiul orizontalitatii initiale, principiul continuitatii laterale;- Scoala nepunista – Abraham Werner (1750-1817)

- Scoala pluonista – James Hutton (1726-1797) - principiul

uniformismului (legile naturale sunt invariabile in timp);

- Charles Lyell (1797-1849) – principiul actualismului- Robert Hooke (1769-1832) si William Smith (1769-1839) –

principiul succesiunii fosilelor;

- Georges Leopold Cuvier (1812) – teoria catastrofistă;

- Ch. Darwin – teoria evoluţiei speciilor- Milutin Milanckovici – ciclurile climatice

- Aldfred Wegener – Deriva continentală

Page 5: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

2. 2. PREMERGĂTORIIPREMERGĂTORII

�� Au Au fostfost unite cunite câândvandva continentelecontinentele?? -- IatIatăă o o îîntrebarentrebare care a care a frfrăămmâântatntat majoritateamajoritatea exploratorilorexploratorilor din din epocaepoca marilormarilordescoperiridescoperiri geograficegeografice, , ceeaceea cece face face ideeaideea deriveideriveicontinentalecontinentale foartefoarte vecheveche::

-- Francis Bacon (1620) Francis Bacon (1620) –– îîn n ““NovanumNovanum OrganumOrganum”” –– remarcaremarca paralelismulparalelismulţţăărmurilorrmurilor AmericiiAmericii de de SudSud cu cu celecele ale ale AfriciiAfricii ;;

-- Francois Francois PlacetPlacet –– a a sugeratsugerat ccăă LumeaLumea VecheVeche şşi i LumeaLumea nounouăă au au fostfost separate separate dupdupăă PotopPotop;;

-- TheodorTheodor LilienthalLilienthal (1756) (1756) –– folosestefoloseste argumenteargumente biblicebiblice pentrupentru a a justificajustificaexistenexistenţţa a unuiunui singursingur uscatuscat primitivprimitiv. . AtlanticulAtlanticul arar reprezentareprezenta valeavalea unui unui fluviuluifluviului uriauriaşş pestepeste care a ccare a căăllăătorittorit arcaarca luilui NoeNoe;;

-- Antonio SniderAntonio Snider--PelligriniPelligrini (1858) (1858) –– îîn n lucrarealucrarea ““CreaCreaţţiaia şşi i misterelemisterele eieidezvdezvăăluiteluite”” a a descrisdescris complementaritateacomplementaritatea ţţăărmurilorrmurilor continentelorcontinentelor din din juruljurulAtlanticuluiAtlanticului şşi i îîntocmentocmeşştete şşi prima i prima schischiţţăă îîn n acestacest senssens;;

-- J. H. Pepper (1861) J. H. Pepper (1861) –– folosefoloseşştete informainformaţţiiileile luilui Snider Snider pentrupentru a a explicaexplicaprezenprezenţţa a plantelorplantelor fosilefosile din din depoziteledepozitele carboniferecarbonifere din din EuropaEuropa sisi America de America de NordNord;;

Page 6: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Reconstrucţia lui Snider - Pelligrini din 1858, care ulterior a fost folosităde Pepper in 1861 pentru a explica similitudinea fosilelor carbonifereaflate în depozitele litologice de o parte şi alta a Atlanticului

(Sursa: http://www.wikipedia.org/)

Page 7: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

AALFRED WEGENER (1922, 1924, 1929, 1930)LFRED WEGENER (1922, 1924, 1929, 1930)

Page 8: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

OPONENTISir Henry Jeffreys (The Earth, 1959) – afirma ca

“Teoria derivei este cantitativ insuficienta si calitativinaplicabila”

(Gl – depozite glaciare; Gy – gips;S – roci saline; C – carbuni;D – deserturi; punctat zone desertice)

DOVEZI

1. Morfologice – uscaturile au terminaţiile răsucite în sens inversdeplasării continentelor (Ţara de Foc, Florida, Insulele Japoneze);

2. Geologice – asemănările litostratigrafice şi structurale dintrecele două părţi ale Atlanticului(Scutul Brazilian – Scutul African, Formaţiunea de Karoo, etc);

3. Paleontologice – similitudine în repartiţia statistică a faunelorpretriasice şi neconcordanţe în repartiţia celor posttriasice;

4. Paleoclimatice – tilitelepermiene, flora carboniferă, flora cuGlossopteris, depozitele saline

Page 9: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

1. MORFOLOGIA USCATULUI

Page 10: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

A. LITOSTRATIGRAFIA

TERENURILOR

DIN PARTEA

SUD-ESTICĂ A

AMERICII DE SUD

ŞI SUD-VESTICĂ

A AFRICII

2. GEOLOGIATERENURILORTRANSOCEANICE

Page 11: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

C. COINCIDENŢA LIMITELOR ŢĂRMURILOR MĂRII SILURIENE

TRASATE PE BAZA EXTINDERII DEPOZITELOR MARINE

- POZIŢIA ARIEI SURSĂ PENTRU

FORMAŢIUNEA DE RORAIMA

B. Continuitatea catenelor orogenicecaledonice și hercinice în terenurileEuropene și americane

(după D.H și M.P. Tarling, 1978)

Page 12: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

3. DOVEZI PALEONTOLOGICE

(Din Bleahu, 1983)

Page 13: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

- DISTRIBUŢIA TILITELOR (DEPOZITE GLACIARE)PRECAMBRIENE PE GLOB

3. DOVEZI PALEOCLIMATICE

(www.palaeos.com)

Page 14: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Migraţia polului sud stabilită pe baza poziţiei depozitelorglaciare corelată cu vârsta acestora

(www.palaeos.com)

Page 15: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

REVOLUREVOLUŢŢIA DERIVEI CONTINENTALEIA DERIVEI CONTINENTALE

1. Paleomagnetismul

-Busola a fost descoperită în China, la începutul erei noastre;

- W. Gilbert (1600) vorbeşte pentru prima dată de câmpulmagnetic terestru, asimilând globul terestru cu un magnet uriaşşi construieşte Terrella (glob terestru în miniatură) ;

- Gelibrand (1634) descoperă că declinaţia magnetică a Londreivariază regulat, fenomen denumit ulterior variaţie seculară;

- Polul nord magnetic migrează spre vest, cu 0,18 0, ceea cepresupune că o rotaţie completă are loc la 2000 ani;

-Hărţile cu izolinii de egală valoare a variaţiei seculare senumesc hărţi izoporice.

Page 16: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

DISPUNEREA LINIILORCÂMPULUI MAGNETICCONFORM MODELULUIIDEALIZAT AL FORMEIPĂMÂNTULUI

Page 17: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

FORMA CÂMPULUI MAGNETICTERESTRU ACTUAL

Page 18: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala
Page 19: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala
Page 20: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

RELAŢIA ÎNTRE ÎNCLINAŢIA MAGNETICĂ ŞIPOLARITATEA CÂMPULUI MAGNETIC

Page 21: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

- E. C. Bullard (şcoala de la Londra) şi S. K. Runcorn (şcoala de

la Newcastle) cercetează magnetismul remanent (capacitatea rocilor de a fixa câmpul magnetic fosil)

(www.palaeos.com)

Page 22: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

MIGRAŢIA POLILORTRASATĂ PE BAZADETERMINĂRIIPOLARITĂŢIICÎMPULUI REMANENTDIN ROCI

ROCILE PRELEVATEAU FOST ÎNCADRATEÎN PREALABIL ÎN SCARACRONOSTRATIGRAFICĂ,PE BAZA VÂRSTELORTERENURILOR ANALIZATE

EMISFERA NORDICĂ

(după D.H și M.P. Tarling, 1978)

Page 23: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

COINCIDENŢA

MORFOLOGIEI

TRASEULUI

SUD-AMERICAN

CU CEL

AFRICAN

EMISFERA SUDICĂ

(după D.H și M.P. Tarling, 1978)

Page 24: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

SUPRAPUNEREATRASEELORPOLILORMAGNETICIŞI BAZEITALUZURILORCONTINENTALE,PRINDEPLASAREAPLĂCILORTECTONICECONFORMDERIVEICONTINENTALE

(după D.H și M.P. Tarling, 1978)

Page 25: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

22.. Topografia fundurilor oceaniceTopografia fundurilor oceanice

- Până în 1920 morfologia fundului oceanic se trasa cu ajutorulfirului cu plumb;- Primele măsurători sistematice s-au făcut cu ocazia expediţei

ştiinţifice realizate cu nava Challanger (1872-1876), într-ocroazieră de peste 111000 km, când se pune în evidenţă dorsala

medio-atlantică;- Urmează o serie de expediţii care au ca rezultat:

- descoperirea rifturilor şi dorsalele medio-oceanice;- descoperirea foselor; Groapa Challanger (Mariane) a fost

explorată cu batiscaful Trieste, care în 1960 atinge11034 m; - zonele de fractură transversale pe rift;

- munţii de tip guyot (Henri Hess, 1946);- structura fundurilor oceanice;

- caracteristicele geofizice ale oceanelor: seismicitatea,câmpul gravitaţional, câmpul magnetic, fluxul termic.

Page 26: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala
Page 27: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

(Sursa: http://www.wikipedia.org/)

Page 28: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Deformareamaximă ascoarţei

(Sursa: http://www.wikipedia.org/)

Page 29: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Raportulîntre scoarţeleoceanice şicontinentale şilitosferă

(www.palaeos.com)

Page 30: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Date

gravimetrice

(după D.H și M.P. Tarling, 1978)

Page 31: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Date de flux termic

(după D.H și M.P. Tarling, 1978)

Page 32: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

33.. TTeoriaeoria expansiuniiexpansiunii fundurilorfundurilor oceaniceoceanice-- HHenrienri HHessess şşii RRobertobert S. DS. Dietzietz (1960)(1960) --

(Univ. Princeton; Lab. Naval de la San Diego)(Univ. Princeton; Lab. Naval de la San Diego)

J. Joly (1928) – rolul radioactivităţii în formarea catenelormontane;

O. Ampfferer si D. Griggs (1939) – curenţii de convecţie;

Arthur Holmes (1945) – celulele de convecţie;

E. C. Bullard si S. K. Runcorn (1950) – paleomagnetismul;

Maurice Ewing, Bruce C. Hezen, Henri Menard, et al. -topografia fundurilor oceanice (s-au luat în calcul: seismicitatea, câmpul gravitaţional, fluxul caloric, câmpulmagnetic, etc.)

Page 33: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

CurentiiCurentii de de convectieconvectie sisi celulelecelulele de de convectieconvectie((O. O. AmpffererAmpfferer sisi D. Griggs, 1939; Arthur Holmes, 1945)D. Griggs, 1939; Arthur Holmes, 1945)

Page 34: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Zone de consum

Zone de expansiune (acretie) şi zonele de consum

(Sursa: http://palaeos.com)

Page 35: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

DETERMINAREA VITEZEI DE DESCHIDERE A OCEANELOR

DETERMINAREAVITEZEI DEDEPLASARE APLĂCILORTECTONICE.

SE IA ÎN CALCULINTENSITATEACÂMPULUIMAGNETIC:

- VALORILE MARI

CORESPUNDZONELE DE

POLARITATENORMALĂ;

- VALORILE MICI

CORESPUNDZONELOR DE

POLARITATEINVERSĂ

(după D.H șiM.P. Tarling, 1978)

Page 36: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

DISPUNEREA SIMETRICĂ A ROCILOR CU VÂRSTE DIFERITE, DE LA CELE MAI TINERE ÎN ZONA RIFTULUI LA CELE VECHI SPRE FOSELE OCEANICE

(Sursa: http://palaeos.com)

Page 37: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

RITMUL DE DESCHIDERE A OCEANELOR ESTIMAT PE BAZA LĂŢIMII ZONELOR DE POLARITATE ŞI VÂRSTA ROCILOR CARE ALCĂTUIESC TERENURILE

Page 38: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Riftul şi dorsalamedio-atlantică

(Montgomery, 2000)

Page 39: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

IIII.. TeoriaTeoria plplăăcilorcilor tectonicetectonice1. John 1. John TuzoTuzo Wilson (1962) Wilson (1962) –– stabilestabileşştete limitelelimitele tectotecto--structuralestructurale ale plale plăăcilorcilor: :

rifturirifturi, plane de , plane de subducsubducţţieie şşi i faliifalii transformantetransformante;;

2. McKenzie 2. McKenzie sisi Parker (1967) Parker (1967) –– introduce introduce termenultermenul de de placplacăă tectonictectonicăă pentrupentrublocurileblocurile litosfericelitosferice delimitate de delimitate de rifturirifturi, plane de , plane de subducsubducţţieie şşi i faliifaliitransformantetransformante;;

3. Bryan 3. Bryan IsaksIsaks, , JaksJaks Oliver Oliver sisi Lynn R. Sykes (1968) Lynn R. Sykes (1968) –– definescdefinesc nonoţţiuneaiunea de de litosferlitosferăă şşi i stabilescstabilesc leglegăăturileturile dintredintre seismeseisme şşi i marginilemarginile de de placplacăă;;

4. Mason 4. Mason –– descriedescrie mimişşcareacarea calotelorcalotelor sfericesferice îîn n funcfuncţţieie de de poliipolii eulerienieulerieni;;

5. Xavier Le 5. Xavier Le PichonPichon (1972) (1972) –– elaboreazelaboreazăă prima prima descrieredescriere globalglobalăă a a dinamiciidinamiciiplplăăcilorcilor tectonicetectonice pepe bazabaza unuiunui calculcalcul geometric geometric pepe o o sfersferăă

Page 40: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Limitele plăcilor tectonice

Page 41: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Plăcile tectonice majore şi tipurile de subduncţiea. pl. cont. – pl. cont.; b. pl. oc. – pl. cont.; c. pl. oc. – pl. oc.

(Sursa: http://www.wikipedia.org/)

Page 42: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

Sistemul actual de placi tectonice(sursa: jan.ucc.nau.edu)

Page 43: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

AplicabilitateaAplicabilitatea teoriilor tectonicii globaleteoriilor tectonicii globale

-- reprezintreprezintăă o o revolurevoluţţieie îîn n şştiintiinţţeleele geologicegeologice similarsimilarăă cu cu evoluevoluţţionismulionismul îîn n şştiintiinţţeleele biologicebiologice --

ExplicExplicăă::

1. 1. DeschidereaDeschiderea şşi i îînchidereanchiderea bazinelorbazinelor oceaniceoceanice;;2. 2. FormareaFormarea catenelorcatenelor orogeniceorogenice;;3. 3. SeismicitateaSeismicitatea globuluiglobului;;3. 3. ProceseleProcesele magmaticemagmatice;;4. 4. ProceseleProcesele sedimentaresedimentare;;5. 5. ProceseleProcesele metamorficemetamorfice;;6. 6. DistribuDistribuţţiaia resurselorresurselor mineraleminerale;;7. 7. EvoluEvoluţţiaia paleogeograficpaleogeograficăă a a GlobuluiGlobului;;8. 8. CircuitulCircuitul geologic.geologic.9. 9. ContribuieContribuie fundamental la fundamental la stabilireastabilirea ciclicitciclicităăţţilorilor

naturalenaturale

Page 44: 13. Geologie Generala - Prezentare 13 - Tectonica Globala

(Sursa: http://palaeos.com)