Click here to load reader

1. ISDN - Integrated Services Digital · PDF file 1 1. ISDN - Integrated Services Digital Network ISDN (Integrated Services Digital Network) je mreža projektovana i predložena od

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. ISDN - Integrated Services Digital · PDF file 1 1. ISDN - Integrated Services Digital...

 • 1

  1. ISDN - Integrated Services Digital Network

  ISDN (Integrated Services Digital Network) je mreža projektovana i predložena od strane telefonskih kompanija u skladu sa ITU-T (International Telecommunications Union-Telephony) preporukama sa ciljem da se u celom svetu pruži podrška telekomiunikacionom prenosu u okviru iste mreže sledećij signala:

  a) signalu govora b) video signalu c) digitalnim podacima d) faksimil informaciji

  Drugim rečima ISDN je mreža kojom se predlaže zamena postojećih (analognih) javnih telefonskih mreža digitalnim mrežama a time obezbedi veliki broj servisa medjusobnim povezivanjem neograničenog broja korisnika preko jedinstvene komunikacione mreže. ITU-T je u svojim preporukama ITU-T I.120 (1984) definisao osnovne pincipe i evoluciju ISDN-a.

  1.1 Principi ISDN-a Osnovna karakteristika ISDN koncepta je da podrži rad širokog opsega aplikacija koje se odnose na prenos govornih (telefonskog) i ne-govornih (digitalnih podataka) informacija preko iste mreže, koristeći ograničeni broj standardizovanih mogućnosti. ISDN podržava veliki broj aplikacija, uključujužći kako komutirane tako i ne-komutirane (namenske) veze (konekcije). Od komutiranih veza tu spadaju kako veze tipa komutacija-kola tako i veze tipa komutacija-paketa kao i njihovo medjusobno povezivanje u lancu prenosa. Iz praktičnih razloga, novi servisi koje se uvode kod ISDN-a treba da su kompatibilni sa 64 kbps digitalnim komutiranim konekcijama. To znači da je 64 kbps digitalna konekcija osnovni gradivni blok kod ISDN-a.

  1.2 Konceptualni pogled ISDN-a

  ISDN je simetrična široko-pojasna (symmetrical broadband) tehnologija za pristup prenosu informacije, kod koje kako veza od korisnika, tj. pretplatnika ka mreži, nazvana uplink, tako i veza od mreže ka korisniku nazvana downlink, se ostavaruje istom brzinom. Pojam široko-pojasna (broadband) se odnosi na brzine prenosa koje su veće od 56 kbps. Na slici 1, na konceptualnom nivou, je prikazan način kako korisnik vidi ISDN sistem.

 • Slika1. Konceprualni pogled korisnika na ISDN

  Korisnik može pristupati ISDN sistemu preko lokalnog interfejsa nazvan digital pipe koji se povezuje na digitalnni prenosni medijum. Postoji nekoliko tipova pipe-ova koji se u zavisnosti od potrebe i zahteva korisnika medjusobno razlikuju po bitskoj brzini prenosa. Na primer, za opsluživanje jednog korisnika je dovoljan kapacitet veze koji bi zadovoljavao povezivanje telefona i PC mašine. Sa druge strane, za opsluživanje službenih prostorija potreban je kapacitet veze koja je u stanju da podrži rad do nekoliko digitalnih telefona medjusobno povezani preko privatne mreže (Private Branch Interchange – PBX), kao i većeg broja PC mašina povezanih na jedan ili veći broj LAN-ova. Na slici 2 prikazana je ISDN mreža sa aspekta korisnika, koja ukazuje na to da postoji veći broj (raznolikost) mrežnih korisnika i na to da postoji potreba za većim kapacitetom pipe-a. Jedan fiksni telefon predstavlja minimalni zahtev koji se odnosi na ISDN, nešto strožiji zahtev je multi-drop veza na koju je moguće povezati telefon, PC računar, i kućni alarmni sistem. Zahtev industrije su najkompleksiniji jer zahtevaju kapacitet za opsluživanje većeg broja telefona i nekoliko LAN-ova. I pored toga što pipe ima fiksni kapacitet, saobraćaj na pipe-u mogu da čine signali od različitih izvora, različitih brzina, koji se vremenski multipleksiraju u jedinstveni pipe većeg kapaciteta. Drugim rečima, korisnik može preko istog pipe-a da ima pristup kako servisima tipa komutacija-kola, tako i servisima tipa komutacija-paketa. Naravno, da bi se ovo

  2

 • realizovalo neophodno je da postoji odgovarajuće upravljanje mogućnostima multipleksiranja i demultipleksiranja kako bi se obezbedila podrška servisima koji stoje na raspolaganju.

  Slika 2. ISDN mreža sa aspekta pogleda korisnika

  1.3 Ciljevi ISDN-a

  Ključni ciljevi u razvoju ISDN-a su sledeći:

  a) standardizacija sistema – obezbedjuje univerzalni pristup mreži b) ostvarivanje transparentnosti – obezbedjuje korisnicima da koriste različite protokole i aplikacije c) izdvajanje funkcija – obezbedjuje servise kojim se ostvaruje kompetitivnost d) raznolikost konfiguracija – omogućava da se ostvari veza kako po privantim linijama (zakupljenim)

  tako i po komutiranim servisima. e) univerzalno tarifiranje – naplaćivanje ISDN servisa je standardizovano i ne zavisi od prirode podataka

  koji se prenose (recimo faks je skuplji od običnog telefona) f) migracija – u toku evolucije obezbedjena je postepena tranzicija sa analognog na digitalni prenos g) podrška multipleksiranju – obezbedjuje servise kako za najveće kompanije tako i za najmanje

  zahtevne pretplatnike (jedan telefon)

  1.4 ISDN arhitektura

  Na slici 3 prikazana je arhitektura ISDN-ovih funkcija. ISDN mreža je projektovana da podrži u potpunosti novu fizičku vezu ka korisniku, digitalnu pretplatničku petlju (liniju), i različite servise za porenos. Standardnom fizičkom vezom ostvaruje se povezivanje različitih uredjaja, pri čemu se jedinstveni interfejs koristi za spregu sa telefonom, računarskim terminalima, i video opremom. Da bi sprega bila korektna izvedena neophodno je koristiti različite protokole koji omogućavaju razmenu kontrolne informacije izmedju korisničkih uredjaja i ISDN mreže. Postoje tri osnovna tipa ISDN kanala:

  3

 • 1. B kanal: 64 kbps 2. D kanal : 16 kbps ili 64 kbps 3. H kanal: 384 kbps (H0), 1536 kbps (H11), 1920 kbps (H12)

  Slika 3. ISDN arhitektura

  B kanal (Bearer channel) je korisnički kanal koji se koristi za prenos digitalnih podataka, PCM kodiranog govornog signala, i razne mixed low-rate traffic, uključujući digitalne podatke ili kodirani digitalni govorni signal brzinom od 64 kbps. Za slučaj mixed traffic, sav saobraćaj mora biti namenjem istoj krajnjoj tački: osnovna jedinica kod komutacije kola je B kanal. Ako se B kanal sastoji od dva ili većeg broja sub- kanala, svi sub-kanali se moraju prenositi istim kolom. Preko B kanala se mogu uspostaviti sledeća tri tipa veze:

  • komutacija-kola – izmedju korisnika mreže ostvaruje se veza bazirana na konceptu komutacije-kola. Treba pri ovome naglasiti da se poziv ne uspostavlja preko B kanala nego korišćenjem zajedničkog (deljivog) kanala za signalizaciju.

  • komutacija-paketa – korisnik se povezuje na paketno-komutirani čvor, a podaci se razmenjuju preko X.25.

  • semipermanent – odgovara zakupljenoj vezi (liniji) D kanal (Data channel) se koristi za dve namene. Preko ovog kanala se prenosi zajednička – kanalno- signalna informacija (najveći broj transmisionih protokola koristi in-channel signalizaciju, gde se kontrolna informacija odnosi na uspostavljanje poziva, zvonjenje, raskida veze ili sinhronizacija) kojom se na strani korisnika upravlja pozivima tipa komutacija-kola kada se prenos ostvaruje preko B kanala. Kod ISDN-a specijalni kontrolni (upravljački) kanal se koristi za prenos kontrolne signalizacije za sve B kanale na datom putu koristeći metod nazvan common-channel signaling (koji se ponekad nekorektno naziva in-band signaling). Pretplatnici koriste D kanal da bi se povezali na mrežu i ostvarili sigurnu konekciju preko B kanala. Svi pretplatnici povezani na jednu pretplatničku liniju mora da koriste isti D kanal za potrebe signbalizacije. Pored toga, D kanaal se može koristiti za prenos paketno-komutiranih poruka ili low-speed (do 100 bps) telemetrijskih signala za slučaj kada se ne prenosi signalna informacija. Na slici 4 prikazani su tipovi saobraćaja koji se podržavaju od strane B i D kanala.

  4

 • Slika 4. Funkcije ISDN kanala

  H kanali se koriste za brzi prenos podataka. Prenos se često ostvaruje korišćenjem neke TDM (Time Division Multiplex) šeme. Tipično se H kanali koriste za prenos brzog faksimila, video, brzog prenosa podataka, visoko kvalitetnog audio signala i drugo. B, D i H kanalai se grupišu u prenosne strukture koje se kao pakovanja nude korisniku. Najbolje- definisane strukture (vidi sliku 5) su bazna kanalna struktura (bazni pristup) i primarna kanalna struktura (primarni pristup).

  Slika 5. Strukture ISDN kanala

  Bazni pristup čine dva FD (full-duplex) 64 kbps-a B kanala i jedan FD 16 kbps D kanal. 2B+D servis se naziva BRI (Basic Rate Interface). Bitska brzina BRI-a je

  64 kbps + 64 kbps + 16 kbps + 48 kbps = 192 kbps

  pri čemu kanal za održavanje (mantenance channel) radi brzinom od 48 kbps i koristi se za prenos framing, synchronisation, i drugih overhead bitova (vidi sliku 6).

  5

 • Slika 6. Povezivanje pretplatnika na centralu preko ISDN BRI

  BRI odgovara najnižem nivou ISDN standarda. BRI obezbedjuje četiri logičke dvo-smerne veze preko jedne digitalne pretplatničke linije koja povezuje lokaciju pretplatnika sa centralom. Jedan B kanal se koristi za prenos PCM digitalno kodiranog govornog signala, a drugi za aplikaciju tipa digitalni prenos podataka (veza sa računarom) i videotekst. Kao što smo već prethodno napomenuli preko B kanala se mogu uspostaviti sledeći tipovi konekcije:

  • circuit-switched • packet-switched • semipermanent

  Primarni pristup: Postoji i drugi ISDN servis koji se naziva primarni servis (primary service), primary access, ili primary rate interface –PRI). Po evropskoj hijerarhiji PRI se označava sa 30B +D, a po hijerarhiji u SAD i Japanu sa 23B +D. U Evropi, primarni pristup ima 3

Search related