Click here to load reader

1 informator dla studentów Kolegium ISMism.us.edu.pl/sites/ism.us.edu.pl/files/informator_ism.pdf · · biochemia · biotechnologia · chemia · ochrona środowiska · technologia

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1 informator dla studentów Kolegium...

informator ISM1

zajrzyj do rodka

informator dla studentw Kolegium ISM

2

Drogi Studencie Pierwszego Roku(brzmi dumnie, nieprawda?),

oddajemy w Twoje rce stworzony przez dowiadczo-nych ju studentw ISM informator, ktrego zadaniem jest uatwi Ci i tak ju skomplikowane studenckie ycie. Informator skada si z trzech czci, ktre s odbiciem procesu studiowania zaczyna si od kwestii dotyczcych rozpoczcia studiw, za koczy na przydatnych informacjach potrzebnych przed obron pracy dyplomowej. Rady w dymkach powstay w oparciu o podpowiedzi dowiadczonych studentw ISM, ktrzy wskazali nam je w przeprowadzonej przez nas ankiecie.

Mamy nadziej, e niniejsza publikacja, ktr z radoci oddajemy w Twoje ISM-owe rce, bdzie dla Ciebie przydatna i znajdziesz w niej odpowiedzi na nurtujce Ci pytania.

yczymy wytrwaoci!

informator ISM3

etap 1. pocztek studiw

Czym tak naprawd jest ISM?

Prawa i obowizki studenta ISM

Do wyboru, do koloru ktre obszary wiedzy wybierasz?

Tutor akademicki anio str

Minimum programowe prosta droga do zdobycia tytuu

Plan semestralny zrb to sam!

Chwila relaksu

Chwila relaksu

Komis, warunek, powtarzanie semestru 3 koa ratunkowe etap 1.

Praca semestralna

Instytucje dla studentw

Chwila relaksu

etap 3. zakoczenie studiw

Praca licencjacka i magisterska

Obrona pracy dyplomowej

Dyplom

Akademicki savoir-vivre

Chwila relaksu

Sowniczek

Sprawd, jakim studentem ISM jeste

Samorzd studencki

Miejsce na notatki

Twj plan zaj

etap 2. w trakcie studiowania

Wykadowcy o ISM, jak to ugry?

CINiBA Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Dziaalno naukowa w ramach ISM

Urlopy

07

08

09

10

12

13

14

15

16

24

26

27

28

29

30

33

35

36

37

38

40

42

43

44

17

18

19

20

22

Organizacja roku akademickiego2016/2017

06

spis treci

Mapa procesu studiowania04

4

Opieka m

erytoryczna, ocena i recenzja przy-gotow

anej przez studenta pracy semestralnej.

Pomoc tutora przy ukadaniu planu sem

estral-nego, w

tym dobr odpow

iednich zaj pod ktem

zainteresowa studenta i realizow

anego m

inimum

programow

ego. Tutor zatwierdza

swoim

podpisem plan sem

estralny.

komponuj

semestralny plan zaj

zdaj sesj

otrzymuj dyplom

broni pracy

studiuj i pisz prac sem

estraln

Tutor moe zosta prom

otorem pracy dy-

plomow

ej mim

o tego, e nie prowadzi

seminarium

dyplomow

ego w danym

roku akadem

ickim, o ile zgod w

yrazi dyrekcja odpow

iedniego instytutu/katedry (student skada podanie do dyrekcji instytutu/katedry).

pisz prac licencjack lub m

agistersk

5

modu ISM

zajcia oglne (wychow

anie fizyczne i jzyki obce)

zesp do rozwizyw

ania problemw

niejednorodnych (dot. tylko studiw 2. st.)

1. kierunek wiodcy (dyplom

)

2. kierunek wiodcy (dyplom

)

moduy z 3. kierunku

1. kierunek wiodcy (dyplom

)

moduy z 2. kierunku

moduy z 3. kierunku

StrategIa 1StrategIa 2

wybieram

tutoraw

ybieram

kierunki i moduy

mapa procesu studiow

ania

semestr zimowy01.10.201617.02.2017

wakacje zimowe23.12.201606.01.2017

sesja zimowa28.01.201710.02.2017

ferie11.02.201717.02.2017

sesja poprawkowa18.02.201715.03.2017

organizacja roku akademickiego 2016/2017

termin zoenia podpisanego przez tutora planu zaj na semestr zimowy31.10.2016

termin zgaszania poda o korekty w planie na semestr zimowy30.11.2016

kalendarium ISM

kalendarium U

semestr letni18.02.201730.09.2017

wakacje wiosenne13.04.201718.04.2017

dni wolne31.10. i 02.05.2017

sesja letnia10.06.201730.06.2017

wakacje01.07.201730.09.2017

sesja poprawkowa01.09.201725.09.2017

termin zoenia podpisanego przez tutora planu zaj na semestr letni01.03.2017

termin zgaszania poda o korekty w planie na semestr letni01.04.2017

Konferencja Naukowa ISM05.2017

6

Rozpoczynasz najlepszy okres w yciu okres studiowania ;) Oprcz spo-tkania wietnych ludzi i przeycia dobrych imprez, czeka Ci troch pracy. Nie musisz si jednak martwi pocztki s trudne, ale z nami na pewno Ci si powiedzie!

W tym rozdziale dowiesz si m.in.: czym tak naprawd jest ISM, kim jest tutor, czym s owiane tajemnic obszary wiedzy, jak uoy plan idealny.

etap 1.pocztekstudiw

semestr letni18.02.201730.09.2017

wakacje wiosenne13.04.201718.04.2017

dni wolne31.10. i 02.05.2017

sesja letnia10.06.201730.06.2017

wakacje01.07.201730.09.2017

sesja poprawkowa01.09.201725.09.2017

informator ISM7

8

Czym tak naprawd jest ISM?

Nie poddawaj si, potrzeba tego pierwszego semestru, by si nauczy obsugi studiw.

Poszukujc interesujcych przedmio-tw, zasignij opinii starszych studen-tw. Nie bj si pyta te o inne sprawy zwizane ze studiowaniem! Istotne informacje zawsze jednak weryfikuj w sekretariacie ISM.

etap

1. p

ocz

tek

stud

iw

I, indywidualne Samodzielnie ukadasz swj plan, wybierasz i realizujesz te moduy, ktre Ci interesuj, fascynuj.

S, studiaMog by dwustopniowe lub jednolite magisterskie.

3 lata/3,5 roku 1,5 roku/2 lata 5 lat

studia I stopnialicencjackie/inynierskie

studia II stopniamagisterskie

studia jednolitemagisterskie

M, midzyobszarowe Jako student ISM-u masz moliwo skorzystania ze wszystkich prowa-dzonych na naszym Uniwersytecie kierunkw, niezalenie od obszaru wiedzy.

informator ISM9

Prawa i obowizki studenta ISM

prawa moesz studiowa na caym Uniwersytecie lskim. Wszystkie

kierunki i specjalnoci (z wyczeniem kierunkw: reyseria oraz realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia) stoj przed Tob otworem;

moesz ubiega si o zgod na udzia w zajciach na innych uczelniach;

moesz uczestniczy w specjalnych moduach, stworzonych wycznie dla Kolegium ISM, prowadzonych przez wybitne oso-bowoci nauki;

moesz uczestniczy w wyjazdach stypendialnych na zasadach obowizujcych na U;

moesz ubiega si o indywidualne zaliczenie przedmiotu; samodzielnie tworzysz swj program ksztacenia.

Nigdy nie tumacz niewypenienia obowizkw studiami w ramach ISM!

obowizki musisz zrealizowa minimum programowe z wybranego przez

siebie kierunku wiodcego; Twj plan musi by interdyscyplinarny i midzyobszarowy; musisz przestrzega terminw wyznaczanych przez Kolegium; musisz przygotowa prac semestraln w kadym semestrze

studiw, o ile nie przygotowujesz pracy dyplomowej; bierzesz udzia w module zespoowym; musisz zrealizowa odpowiedni ilo zaj oglnouczelnia-

nych (wychowanie fizyczne, lektorat jzyka nowoytnego) oraz moduw ISM (w iloci okrelonej przez Kolegium w Zasadach studiowania).

Minimum programowe d s. 11

Obszary wiedzy d s. 8

Praca semestralna d s. 24

10

Do wyboru, do koloru ktre obszary wiedzy wybierasz?

Ukadajc swj pierwszy plan warto zapozna si z obszarami wiedzy. Aby Twj plan spenia wymg interdyscyplinarnoci, potrzebna jest znajomo wymogw formalnych, jakie musi speni. W kadym Twoim planie musz znale si przedmioty z minimum dwch obszarw. Ukadanie planu bywa czasami problematyczne, ponisze informacje na pewno uatwi to zadanie.

nauki lene, rolnicze

i weterynaryjne

nauki cise

sztuka

nauki przyrodnicze

nauki medyczne, o zdrowiu

i o kulturze fizycznej

nauki techniczne

nauki humanistyczne

nauki spoeczne

obszary wiedzy przykadowy wybr

Wybierz kierunki zgodnie ze swoj pasj :)

etap

1. p

ocz

tek

stud

iw

Plan semestralny d s. 12

informator ISM11

NAUKI HUMANISTYCZNE

dziedzina nauk humanistycznych

archeologia bibliologia iinformatologia etnologia

filozofia historia historia sztuki jzykoznawstwo

kulturoznawstwo literaturoznawstwo nauki o rodzinie

nauki o sztuce nauki o zarzdzaniu religioznawstwo

dziedzina nauk teologicznych

NAUKI LENE, ROLNICZE I WETERYNARYJNE

dziedzina nauk lenych

drzewnictwo lenictwo

dziedzina nauk rolniczych

agronomia biotechnologia inynieria rolnicza

ochrona i ksztatowanie rodowiska ogrodnictwo

rybactwo technologia ywnoci i ywienia

zootechnika

NAUKI MEDYCZNE, O ZDROWIU

I O KULTURZE FIZYCZNEJ

dziedzina nauk o kulturze fizycznej

dziedzina nauk o zdrowiu

dziedzina nauk farmaceutycznych

dziedzina nauk medycznych

biologia medyczna medycyna stomatologia

NAUKI PRZYRODNICZE

dziedzina nauk biologicznych

biochemia biofizyka biologia biotechnologia

ekologia mikrobiologia ochrona rodowiska

dziedzina nauk o Ziemi

geofizyka geografia geologia oceanologia

NAUKI SPOECZNE

dziedzina nauk prawnych

nauki o administracji prawo prawo kanoniczne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia finanse nauki o zarzdzaniu towaroznawstwo

dziedzina nauk spoecznych

nauki o bezpieczestwie nauki o obronnoci nauki

o mediach nauki o polityce nauki o polityce publicznej

nauki o poznaniu i komunikacji spoecznej pedagogika

psychologia socjologia

NAUKI CISE

dziedzina nauk matematycznych

matematyka informatyka

dziedzina nauk fizycznych

astronomia biofizyka fizyka geofizyka

dziedzina nauk chemicznych

biochemia biotechnologia chemia ochrona rodowiska

technologia chemiczna

NAUKI TECHNICZNE

dziedzina nauk technicznych

architektura i urbanistyka automatyka i robotyka

biocybernetyka i inynieria biomedyczna biotechnologia

budowa i eksploatacja maszyn budownictwo

elektronika elektrotechnika energetyka geodezja

i kartografia grnictwo i geologia inynierska informatyka

inynieria chemiczna inynieria materiaowa

inynieria produkcji inynieria rodowiska mechanika

metalurgia technologia chemiczna telekomunikacja

transport wkiennictwo

SZTUKA

dziedzina sztuk filmowych

dziedzina sztuk muzycznych

dyrygentura instrumentalistyka kompozycja i teoria

muzyki reyseria dwiku rytmika i taniec wokalistyka

dziedzina sztuk plastycznych

sztuki pikne sztuki projektowe konserwacja

i restauracja dzie sztuki

dziedzina sztuk teatralnych

12

Tutor akademicki anio str

Tutor to opiekun akademicki, ktry pomoe, podpowie i wesprze, kiedy bdziesz tego potrzebowa. Pod jego okiem tworzysz prac semestraln, ukadasz plan i szukasz ciekawych wydarze naukowych, w ktrych chcesz wzi udzia. Tutora wybierasz samodzielnie moe nim by kady pra-cownik naukowy o stopniu, co najmniej, doktora. Co roku tutorem moe by kto inny, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, eby wsppracowa przez cae studia z jedn osob. Opiekun, poprzez podpisanie Twojego planu semestralnego, wyraa zgod na sprawowanie tej funkcji. Pamitaj jednak, e moe odmwi (np. ze wzgldu na nadmiar obowizkw). Na-turaln kolej rzeczy powinno by, e na 3. roku studiw licencjackich i 2. roku magisterskich tutorem jest promotor pracy dyplomowej (ale i od tego w uzasadnionych przypadkach mona odstpi).

Wykaz obowizkw tutora znajdziesz na stronie internetowej Kolegium w zakadce Tutor.

Rozsdnie wybierz tutora. Poszukaj pomocy u starszych kolegw i nie spiesz si z podjciem decyzji.

Nie miej wyrzutw sumienia, jeli nie ukada si Twoja wsppraca z tutorem i rozwaasz jego zmian. To si czasami zdarza

etap

1. p

ocz

tek

stud

iw

Plan semestralny d s. 12

Praca semestralna d s. 24

Dziaalno naukowa d s. 18

www.ism.us.edu.pl

informator ISM13

Minimum programowe to nic innego, jak lista moduw i innych wyma-ga z kadego kierunku, ktre musisz zrealizowa, aby zdoby dyplom na Twoim ukochanym wydziale. Minima programowe dla kadego kierunku dostpne s na stronie www.ism.us.edu.pl. Jeli zdarzy si, e minimum dostpne na stronie jest nieaktualne, skontaktuj si z sekretariatem Kole-gium ISM lub Twojego kierunku. Tam na pewno dostaniesz jego aktualn wersj. Minimum waciwe dla Ciebie to minimum obowizujce w roku, w ktrym rozpocze studia na danym stopniu studiw, a wic minimum przyjte w tym roku. Jeeli w danym roku nie przyjto nowego minimum

obowizuje Ci ostatnie przyjte przed danym rokiem akademickim. W dokumencie podane s zarwno nazwy moduw, jak i ich wymiar go-dzinowy oraz liczba ECTS, a take inne konieczne informacje. Sam wybierasz, na ktrym roku zaliczasz dany modu wane jest jedynie zrealizowanie ich wszystkich przed obron. Najczciej minimum jest pomniejszone o kilka moduw w stosunku do zwykego kierunku, by uatwi Ci poczenie kierunku wiodcego z moduami dodatkowymi. To, czy zrealizowae minimum programowe na kierunku, z ktrego ubiegasz si o dyplom, zo-stanie zweryfikowane przez Twojego promotora przed obron! Chcesz wiedzie wicej? Sprawd art. 5 zasad studiowania w ramach ISM.

Minimum programowe prosta droga do zdobycia tytuu

przykadoweminimum programowe

minima programowe

wstp do algebry i teorii liczb

wstp do analizy matematycznej

analiza matematyczna

modu ectS ilo godzin

6

11

10

30

30

20

www.ism.us.edu.pl

14

Plan semestralny zrb to sam!

1. Wybierz kierunek/kierunki wiodce z nich musisz zrealizowa mini-mum programowe.

2. Aby speni warunek interdyscyplinarnoci, wybierz moduy z przynaj-mniej dwch obszarw wiedzy.

3. Twj plan musi liczy minimum 30 ECTS.4. W trakcie studiw zrealizuj obowizujc Ci liczb zaj oglnouczel-

nianych (te informacje znajdziesz w zasadach studiowania na stronie Kolegium).

5. Dobierz interesujce Ci przedmioty z moduu ISM (pamitaj o odpowied-niej liczbie ECTS do zrealizowania przez Ciebie tego moduu).

Pobieram formularz planu semestralnego ze strony Kolegium ISM.

Uzupeniam formularz zgodnie z instrukcj dostpn na stronie Kolegium oraz konsultujc si z tutorem.

Skadam plan w wersji papierowej (podpisanej przez tutora!) w Kolegium ISM oraz przesyam go w wersji elektronicznej na adres Kolegium. Termin zoenia planu to 31.10 w semestrze zimowym i 01.03 w semestrze letnim.

Masz prawo do wnio-skowania o modyfikacj swojego planu do mie-sica po ostatecznym terminie jego zoenia. Potrzebna jest do tego zgoda Twojego tutora.

Nie spdzaj na uczelni 24 h na dob. W czasie trwania semestru bdziesz musia znale czas na samodzieln lektur zadanych tekstw, przygotowanie do wicze i wykonanie projektw Uwzgldnij to w momencie przygotowywania planu.

semestralny plan studiw

etap

1. p

ocz

tek

stud

iw

skadanie planu semestralnego

proces

Minimum programowed s. 11

Obszary wiedzy d s. 8

www.ism.us.edu.pl

informator ISM1515

informator ISM

9

4

4

7

1

1

1

896

6

7

7

8

8

8

2

4 7

5

68

6

2

33

41

2

2

Chwila relaksu

1616

Chwila relaksu

etap

1. p

ocz

tek

stud

iw

WA NG F B P L T CE ZA

T RK N H C B S JQ FL A

E TD B K O M A WA TK P

T RP D J Z AJ SS

E ZW T F K T Y HF OI

L ZT F J W C Y AJ R F

E WM A R S U N DG Z SS NB H K F D K O ZY

K ZR H I K P D OR AC O

O WG B H K J J WN ZD

P LW C B M T IU NO CB ZI B U Q D K ES JP E

R RA J S T K E CJ ND M

E RZ M A S T I IO AD T

J KD U T P D NW GR B

Y KY S U Z F B II KM L

V YK L R D C Z WS

J K F N S H I IZ ME AE CP C W S Z AH IW T

Znajd 14 nazw zwizanych z Kosmosem: Ksiyc, planeta, Jowisz, teleskop, Saturn, asteroida, Soce, kometa, gwiazdy, Mars, Ziemia, Wszechwiat, wahadowiec, Pluton. Powodzenia :)

informator ISM

Drogi Studencie,ta cz informatora powicona jest problemom, ktre mog pojawi si w trakcie studiowania. Znajdziesz tu midzy innymi przydatne informacje dotyczce dziaalnoci naukowej, korzystania z biblioteki akademickiej, powtarzania przedmiotu, urlopw czy pracy semestralnej. yczymy miej lektury!

etap 2.w trakcie studiowania

17inform

ator ISM

18

Wykadowcy o ISM, jak to ugry?

W trakcie swoich studiw bdziesz uczestniczy w interesujcych Ci zajciach. Rozpoczynajc dany kurs, musisz uzyska zgod osoby prowa-dzcej, ktra dopisze Ci do listy. Chcielibymy zapewni Ci, e wszyscy pracownicy U wiedz, czym jest ISM niestety, nie moemy tego zrobi. Czasami moe si zdarzy, e wykadowcy nie bd wiedzie, jakie prawa Ci przysuguj. Nie zniechcaj si jednak spokojnie wytumacz, czym jest ISM, a jeli znana Ci wiedza nie pomoe, zawsze moesz uy argu-mentu, e jest to dawny MISH ;-) Przydatne zwroty na rozmow znaj-dziesz w rozdziale Savoir-vivre. Pamitaj, e odkd prowadzcy wyrazi zgod na Twoje doczenie do grupy zajciowej, stajesz si jej uczestnikiem dokadnie w takim samym wymiarze, jak pozostali, regularni studenci. Bycie studentem ISM daje Ci przywileje (takie jak indydwidualne zalicza-nie zaj w trybie ustalonym z prowadzcym), jednak kadorazowo musi by to wynik porozumienia z wykadowc. Rozmow na temat wszelkich odstpstw od standardowego traktowania powiniene przeprowadzi na pocztku semestru. Nie zakadaj, e samo bycie z ISM daje Ci przywileje.

Prawa i obowizki d s. 7

Savoir-vivre d s. 34

Nie kombinuj! Pamitaj, e jeli kto Ci le zapamita, to kady nastpny student ISM bdzie przez t osob le postrzegany. Powinnimy o tym pamita.

Uzgodnij szczegowo warunki zaliczenia poszczeglnych przedmiotw oraz form pracy semestralnej.

etap

2. w

tra

kcie

stu

diow

ania

19inform

ator ISM

CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) to bardzo wana lokalizacja na mapie miejsc, ktre odwiedzisz podczas studiowania. Bez problemu odnajdziesz t bibliotek znajduje si pomidzy Wydziaem Nauk Spoecznych (1) a Wydziaem Prawa i Administracji (2). Oprcz uzyska-nia dostpu do bogatych zbiorw ksiek (naprawd moesz znale tam prawie kad wan pozycj!), moesz uda si do czytelni prasy biecej, poprosi o wydanie archiwalnych numerw czasopism, a take wynaj salk (gdy np. przygotowujesz referat w wikszej grupie) czy skorzysta z komputera. W CINiBA dostpne s take kabiny do pracy indywidualnej

przydatne zwaszcza wtedy, gdy potrzebujesz spokoju i ciszy, np. piszc wan prac naukow. Mona powiedzie, e CINiBA to prawdziwe cen-trum wiedzy. Korzystaj z niego mdrze, a z pewnoci nie poaujesz! Nie bj si te pierwszej wizyty w nowym miejscu kady na pocztku czuje si zagubiony wrd wysokich rzdw ksiek. Aby troch oswoi si z t wizj, odwied najpierw stron internetow biblioteki tam znajdziesz in-formacje na temat godzin otwarcia, ciekawych wydarze (np. konferencji, spotka czy wystaw) organizowanych na jej terenie, a take katalog OPAC. To wanie dziki temu katalogowi bdziesz mg zamwi przez Internet potrzebn Ci pozycj, a pniej tylko odebra j na parterze budynku. W CINiBA znajduj si take mapki, dziki ktrym moesz zlokalizowa dzia, w ktrym ukryta jest poszukiwana przez Ciebie ksika. Nie wstyd si zapyta o rad pracownikw tego obiektu! Zawsze umiechnici i otwarci, stanowi nieocenion pomoc dla zbkanych studentw. Co wane: aby mc korzysta z bogatych zbiorw biblioteki, potrzebujesz aktualnej legi-tymacji studenckiej. Nie zapomnij zabra jej ze sob przed pierwsz wizyt w CINiBA! Korzystaj do woli! :)

CINiBA Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

www.ciniba.edu.pl

2

1

20

Jeste ju studentem ISM, Twj kierunek Ci pasjonuje, dobrze czujesz si na wydziale (albo kilku ;)). Chcesz jednak czego wicej Nic prostszego! Moesz zaangaowa si w dziaalno naukow, ktra nie tylko pomoe Ci rozwin pasj i pozna ciekawych ludzi, ale take uatwi zdobycie stypen-diw, w tym stypendium rektora. Pamitaj o pomocy tutora to on powi-nien uatwi Ci wyszukiwanie interesujcych dziaa naukowych, a potem czuwa nad Twoimi postpami! Oto lista najpopularniejszych form aktyw-noci naukowej, w ktrych moesz bra udzia:

Dziaalno naukowa w ramach ISM

Koa naukowe Grupy studentw i doktorantw, ktre skupiaj si wok danego tematu, spotykaj si pod okiem swojego opiekuna (pracownika naukowego, ktry jest najbliszy ich zainteresowaniom) oraz pogbiaj swoj wiedz z da-nej dziedziny. Uczestnicy k naukowych organizuj rozmaite wydarzenia, np. szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja czy wyjazdy, mog take ubiega si o rodki finansowe na te cele. Moesz zapisa si do istnie-jcego koa naukowego lub stworzy swoje wasne. Inicjatywa naley do Ciebie! Lista dziaajcych k naukowych oraz innych organizacji znajduje si na stronie www.student.us.edu.pl/wykaz-organizacji. Konferencje naukowe (uczelniane, krajowe, midzynarodowe) Spotkania, podczas ktrych badacze wygaszaj referaty i wystpienia oscy-lujce wok gwnego tematu. Zwykle ma miejsce take dyskusja. Jeli chcesz wzi udzia w konferencji jako uczestnik, musisz zgosi si odpo-wiednio wczenie, wysyajc temat oraz abstrakt (krtkie streszczenie) swo-

jego referatu. Cz konferencji przeznaczona jest tylko dla pracownikw naukowych i doktorantw (moesz przyj na nie jako suchacz), inne otwarte s te dla studentw, a niektre s wycznie studenckie. Niektre konferencje s patne, jed-nak zazwyczaj udzia w konferencji studenckiej nie wymaga wniesienia opaty. Aby znale ciekaw dla siebie, warto prze-glda strony internetowe oraz facebookowe k naukowych, wydziaw czy uniwersytetw, a take przeglda wiszce na

uczelni plakaty. Jeli nie chcesz bra czynnego udziau w konferencji, wy-bierz si na ni jako suchacz! Na Twoim wydziale kadego roku organizo-wanych jest wiele takich spotka!

czynny udzia w konferencji to wystpienie z napisanym przez siebie referatem i udzia w dyskusji bierny udzia w konferencji to wysuchiwanie referatw innych, ewentualny udzia w dyskusji

etap

2. w

tra

kcie

stu

diow

ania

www.student.us.edu.pl

informator ISM21

Publikacje naukowe Artykuy w czasopismach naukowych rnego typu, rozdziay w ksikach lub cae ksiki, a take publikacje pokonferencyjne. Takie teksty musz dotyczy bada naukowych, opisywa pynce z nich wnioski. W trakcie studiw przeczytasz ca bibliotek takich publikacji, wic stopniowo na-uczysz si, jak powinien wyglda tekst naukowy. Moesz publikowa swo-je referaty w rnych miejscach, jednak pamitaj, e publikacja naukowa podlega zwykle recenzji i musi spenia okrelone kryteria. Istnieje wie-le czasopism naukowych dla modych badaczy, w ktrych publikuj stu-denci. Pierwsze wprawki w pisaniu zacznij w publikacjach studenckich (wydawnictwach pokonferencyjnych, czasopismach studenckich, mono-grafiach wydawanych przez koa naukowe itp.), ale nie zatrzymuj si na tym! Niech Twoim celem pewnie do zrealizowania dopiero za kilka lat bdzie publikacja w powanej, naukowej monografii lub czasopimie. To wstp do prawdziwej nauki i trwae wiadectwo Twojej pracy.

Prace naukowo-badawczeBadania, ktre prowadzi mona samemu lub w grupie, prowadzce do uzy-skania nowych wynikw, twierdze i wnioskw. Jeli chcesz wzi udzia w projekcie badawczym, wybierz ten najbliszy swoim zainteresowaniom. Badania to istota pracy naukowej. Prowadz je wszystkie jednostki na uni-wersytecie. Robi to te koa naukowe i tam najlepiej jest zacz. Na-ukowcy tworz grupy badawcze koo naukowe jest wanie tak grup, tyle e na studenckim poziomie. Najlepsi naukowcy walcz o granty, czyli prestiowe finansowanie swoich bada. Take studenci po trzecim roku studiw mog stara si o Diamentowy Grant. Wyobra sobie, e moesz robi to, co Ci pasjonuje i jeszcze Ci za to zapac! Ale eby to osign, musisz ciko pracowa, czyta, bada, referowa i publikowa.

Dziaaj w ramach Rady Samorzdu Stu-denckiego ISM, koa naukowego i bierz udzia w spotkaniach ISM! Poznasz nie tylko ciekawych ludzi, z ktrymi moe bdziesz kiedy wsppracowa, ale take dowiesz si wielu wanych rze-czy, ktre w ramach tych dziaa s opracowywane.

Jako student ISM moesz wybra dowol-ne koo naukowe na caym U zgodne z Twoimi zainteresowaniami!

22

UrlopyCzasem w Twoim yciu mog pojawi si okolicznoci uniemoliwiajce studiowanie, np. choroba, problemy finansowe czy narodziny dziecka. Jeli z jakich powodw nie moesz uczestniczy regularnie w zajciach, masz jednak moliwo ubiegania si o udzielenie urlopu krtkoterminowego (do szeciu tygodni) lub rocznego. Jeeli bdziesz powtarza semestr, au-tomatycznie zostanie Ci przyznany urlop semestralny na dopenienie roku akademickiego. Dziki temu robisz przerw w studiowaniu, a nastpnie wracasz na uczelni i kontynuujesz nauk. Urlopy dziel si na: dziekaski, zdrowotny i wychowawczy. Oto kilka oglnych informacji, ktre dotycz wszystkich trzech rodzajw:

Udzielenie urlopu jest bezpatne. Podczas trwania urlopu zachowujesz prawa studenta, masz re-

gularnie przeduan legitymacj studenck, ale zmieniaj si uprawnienia stypendialne (przy urlopie dziekaskim).

Aby ubiega si o urlop, musisz zoy w sekretariacie podanie do dyrektora Kolegium ISM, oczywicie odpowiednio umotywo-wane (i, w razie potrzeby, z zaczon stosown dokumentacj).

Po powrocie z urlopu konieczne jest zaliczenie ewentualnych rnic programowych musisz zorientowa si, ktre minimum programowe Ci obowizuje.

Podczas caego okresu studiw maksymalna dugo urlopu to w sumie 2 lata (oprcz urlopu zdrowotnego, ktry nie ma takich ogranicze).

Aby ubiega si o urlop roczny, musisz zaliczy co najmniej je-den semestr studiw.

Roczny urlop moe by przyznany poczwszy od semestru zimo-wego albo letniego (warunkiem jest zamknicie poprzedzajcej go sesji egzaminacyjnej).

O przyznaniu urlopu decyduje dziekan.

etap

2. w

tra

kcie

stu

diow

ania

informator ISM23

urlop zdrowotny Przyznawany jest wtedy, kiedy ze wzgldw zdrowotnych nie moesz cho-dzi na zajcia. Do podania konieczne jest doczenie opinii lekarza spe-cjalisty, ktrej wzr znajduje si w stosownym rozporzdzeniu rektora. Przysuguj Ci wszystkie prawa stypendialne, ale po urlopie nie bdziesz mg wnioskowa o stypendium rektora.

urlop dziekaski (potocznie: DZIEKANKA)Przyznawany jest na semestr lub rok, kiedy ze wzgldu na wane okolicz-noci yciowe nie moesz chodzi na zajcia. Jeli wic masz problemy fi-nansowe, rodzinne czy inne zobowizania, uwzgldnij to w swoim wniosku! W trakcie urlopu dziekaskiego nie masz prawa do stypendium socjalnego, specjalnego ani dodatku mieszkaniowego. Otrzymasz za to stypendium rektora, jeeli zapracowae sobie na nie w czasie poprzedzajcym urlop.

urlop wychowawczy Przyznawany jest wtedy, kiedy urodzi Ci si dziecko i chcesz powici si opiece nad nim. Pamitaj o zaczeniu kserokopii aktu urodzenia! Przy-suguj Ci wszystkie prawa stypendialne, ale po urlopie nie bdziesz mg wnioskowa o stypendium rektora.

24

Chocia starasz si zawsze zaliczy wszystko w terminie, czasami okazuje si, e co poszo nie tak Jeli zdarzyo Ci si obla zarwno pierwszy, jak i drugi termin egzaminu nie zaamuj si. Masz do dyspozycji kilka k ratunkowych. Oto one:

Komis, warunek, powtarzanie semestru 3 koa ratunkowe

egzamin komisyjny (potoczna nazwa: KOMIS)Moesz si o niego ubiega, jeli uwaasz, e wczeniej zostae potrak-towany nieprawidowo czy niesprawiedliwie przez osob egzaminujc i dlatego dwa terminy egzaminu zostay przez Ciebie niezaliczone. Ko-nieczne jest zoenie podania z UZASADNIENIEM na wydziale, na kt-rym przeprowadzany jest egzamin. Egzamin komisyjny jest wolny od opat.

Egzamin komisyjny nie jest trzecim terminem i nie zawsze zostanie przyznany!

Na zoenie podania masz 5 dni roboczych od ogoszenia wynikw.

Forma egzaminu komisyjnego jest ustna. Podczas egzaminu w komisji znajduj si: dziekan, osoba, ktra

bya Twoim egzaminatorem, drugi specjalista w danej dziedzinie. Moesz wnioskowa o udzia w egzaminie osb dodatkowych,

np. przedstawiciela samorzdu studenckiego.

Powi pierwszy rok na wf i na pope-nianie bdw. Pniej jest jeszcze czas, aby je spokojnie nadrobi!

etap

2. w

tra

kcie

stu

diow

ania

informator ISM25

powtarzanie przedmiotu/moduu i wpis warunkowy na nastpny semestr (potoczna nazwa: WARUNEK) Moesz si o niego ubiega, jeli nie zaliczysz nie wicej ni dwch mo-duw. Konieczne jest zoenie podania w sekretariacie Kolegium ISM oraz wniesienie opaty, ktrej wysoko znajduje si w stosownym zarzdzeniu rektora. Modu musisz zaliczy w kolejnym roku studiw.

Jeli powtarzasz modu, nie moesz ubiega si o stypendium rektora dla najlepszych studentw.

O warunek nie mona ubiega si na pierwszym semestrze studiw.

Jeli na ostatnim roku studiw nie zaliczysz nie wicej ni dwch moduw, musisz ubiega si o powtarzanie semestru.

Nie moesz powtarza moduu, ktry jest kontynuowany w na-stpnym semestrze. Wwczas musisz powtarza semestr.

Jeli powtarzasz semestr, wszystkie wczeniej zdane na ocen pozytywn moduy pozostaj zaliczone nie trzeba zalicza ich ponownie.

Przy powtarzaniu semestru musisz nadrobi ewentualne rni-ce programowe.

powtarzanie semestru Moesz si o niego ubiega, jeli nie zaliczysz wicej ni dwch moduw w danym semestrze oraz na ostatnim roku studiw. Konieczne jest zoe-nie podania w sekretariacie Kolegium ISM oraz wniesienie opaty, ktrej wysoko znajduje si w stosownym zarzdzeniu rektora.

26

Praca semestralnaPraca semestralna ma by odbiciem Twoich pasji i efektw wsppracy z tu-torem podczas caego semestru. Nie ma okrelonej struktury (liczby stron itp.), a wic nie istnieje przepis na idealn prac zaliczeniow. Moe by ona przedstawiona na przykad w formie eseju, wypracowania, rozprawki czy rozprawy naukowej. Wszystko zaley od tematyki w niej poruszanej, a take od Twoich ustale z tutorem. Powinna obejmowa wiedz z ob-szarw, ktre studiujesz i pokazywa Twoje zainteresowania naukowe. Praca moe by, a nawet powinna, podsumowaniem semestru Twoich studiw. Moesz wic czy j z tematyk zaj, w ktrych uczestniczysz i wykorzystywa zdobyte tam wiedz i umiejtnoci. Wane, eby temat i zasady przygotowania (formalne i merytoryczne) pracy semestralnej usta-li z tutorem ju na pocztku wsppracy. Nie warto te zostawia pisania pracy na sam koniec semestru, poniewa w czasie sesji moe nie starczy na to czasu. Pamitaj! Aby pomylnie zaliczy semestr, musisz przynie do Sekretariatu ISM nie tylko indeks, ale take wydrukowan i podpisan przez Ciebie wersj pracy wraz z recenzj tutora. Otrzymasz za ni take ocen, ktra wpisana jest do indeksu pod nazw: Praca semestralna ISM. Ta ocena take liczy si do redniej! Prac piszesz w kadym semestrze, w ktrym nie skadasz pracy licencjackiej lub magisterskiej.

formy semestralnej pracy zaliczeniowej

esej

rozprawka

wypracowanierozprawa naukowa

formularz recenzji pracy semestralnej

etap

2. w

tra

kcie

stu

diow

ania

informator ISM27

Instytucje dla studentwCzasami potrzebna jest pomoc i to w najrniejszych kwestiach. Na U znajdziesz szereg instytucji, ktre pomog Ci nie tylko w sprawach zwi-zanych ze studiami, ale take zaoferuj pomoc psychologiczn, prawn czy w znalezieniu pracy. Nie bj si korzysta z ich wsparcia!

Sekretariat Kolegium ISM To tutaj zaatwisz niemale wszystkie sprawy for-malne zwizane z Twoimi studiami oddasz plan semestralny czy indeks po zdanej sesji, zoysz wniosek o urlop zdrowotny i wiele innych. Pami-taj, e to w sekretariacie Kolegium, a nie w dzie-kanacie kierunku wiodcego, znajduj si Twoje akta, dlatego te tam powinny trafia wszystkie dokumenty zwizane z Twoimi studiami.AdrES: ul. Bankowa 12 (Rektorat), pok. 140wtorek czwartek od 10.00 do 14.30E-MAIl: [email protected], TEl.: 32 359 13 05, 32 359 20 59Wicej informacji znajdziesz na stronie:ism.us.edu.pl/kontakt.

W ramach Kolegium ISM masz dostp do przestrzeni wsplnej i biblioteki, ktre znajduj si przy sekretariacie.

Prorektor ds. ksztacenia i studentw prof. dr hab. Ryszard Kozioek Odpowiada za wyksztacenie studentw i doktorantw, wsppracuje z samorzdem studenckim, pomaga wtedy, gdy musisz odwoa si od jakiej decyzji dziekanaE-MAIl: [email protected], TEl.: 32 359 14 50

Rzecznik praw studenta Pomaga rozwiza problemy z zakresu przepi-sw dotyczcych studentw, np. te zwizane z nieprawidowym traktowaniem.AdrES: ul. Bankowa 12A, sala 123 (Studencka Strefa Aktywnoci)E-MAIl: [email protected],TEl.: 504 397 393

Studencka Strefa Aktywnoci AdrES: Budynek Rektoratu, ul. Bankowa 12, parter prawe skrzydo.Tutaj moesz spdzi czas midzy zajciami zre-laksowa si i odpocz w gronie znajomych. Do dyspozycji studentw oddana jest sala szkolenio-wa i konferencyjna, a take pokj relaksacyjny.

W Studenckiej Strefie Aktywnoci znajdziesz:Biuro Karier jeli szukasz informacji na temat praktyk, pracy czy szkole, to miejsce jest wa-nie dla Ciebie. Pracownicy Biura Karier pomog Ci znale wasn ciek kariery!Biuro ds. Osb Niepenosprawnych udziela wsparcia studentom niepenosprawnym i dba o dostosowanie warunkw ksztacenia do spe-cyficznych potrzeb.Biuro Wsparcia Studenta ma bardzo szeroki zakres dziaania, obejmujcy m.in. porady praw-ne i psychologiczne, wsparcie inicjatyw i organi-zacji studenckich, a take pomoc przy realizacji projektw rozwojowych.Biuro Studenckich Spraw Socjalnych zajmu-je si przede wszystkim udzielaniem pomocy ma-terialnej dla studentw. To tutaj moesz ubiega si o akademiki czy stypendia.

Chwila relaksu

etap

2. w

tra

kcie

stu

diow

ania

28

UP

A

Litery w kolorowych polach oraz w kratkach z kropk, czytane osobno rzdami, utworz rozwizanie.

W kolejnoci przypadkowej:

rolina, ktra wyrosa z nasiona opadego z drzewa lub krzewu

miasto ze Stadionem lskim cz morza odcita przez atol autor poematu Eugeniusz Onegin trucizna otrzymywana z korzenia szaleju ulubienica materia tkany na rcznym kronie reakcja, oddwik

zabawa z obrcz, ktra krci si wok bioder kolor jasnoczerwony gangrena potocznie o spdnicy do poowy uda leanka w gabinecie terapeuty mowa-, czyli sowa bez znaczenia wagon kolejowy z miejscami do leenia powierzchnia bez poysku matka Perseusza

informator ISM

Ju prawie koniec. Jeszcze tylko jeden etap! Potem dyplom, tytu i satysfak-cja bd Twoim udziaem. To wszystko jest ju w zasigu Twojego wzroku. Musisz tylko podj kilka istotnych decyzji, troch popracowa i przebrn przez kilka formalnoci, by w kocu cieszy si efektami wasnej pracy.Wic Do dziea!

etap 3.zakoczeniestudiw

29

30

Tematyka pracyNa pocztku musisz okreli, na jaki temat chcesz pisa swoj prac. Tema-tyka nie moe by cakiem dowolna. Musi by ona zwizana z kierunkiem, na ktrym realizujesz minimum programowe. Pamitaj! Prac piszesz tam, gdzie realizujesz minimum! Na tym samym kierunku za chwil bdziesz si broni.

PromotorWiesz ju, o czym chcesz pisa prac, wic najwysza pora na wybr od-powiedniego promotora. Studiujesz indywidualnie, wic masz a trzy moliwoci:

1. wybierasz promotora i seminarium z listy dostpnej dla studentw kierunku, na ktrym realizujesz minimum programowe i idziesz t sam ciek, co koleanki i koledzy z tego kierunku.

2. jeli dobrze wsppracuje Ci si z tutorem, moe on zosta Twoim promo-torem nawet jeli nie prowadzi seminarium. Jeli zdecydujesz si na to rozwizanie, musisz pamita, e wymaga ono pisemnej zgody dyrektora instytutu lub odpowiedniego prodziekana odpowiadajcego za organizacj studiw na wydziale, na ktrym realizujesz minimum programowe. Tak wic pisz prob o to, by tutor zosta promotorem. Wane! Podpisan zgod naley dostarczy do sekretariatu ISM, gdy musi j zaakceptowa Dyrektor ISM!

3. Twoj prac moe kierowa rwnie inny nauczyciel akademicki lub upo-waniony przez dziekana specjalista spoza uczelni w stopniu, co najmniej, doktora (jeli piszesz prac licencjack) oraz w stopniu, co najmniej, doktora habilitowanego (jeli piszesz prac magistersk). Dziekan, po zasigniciu opinii Rady Wydziau, moe upowani do kierowania Twoj prac licen-cjack czy projektem inynierskim nauczyciela akademickiego z tytuem magistra, a kiedy piszesz prac magistersk nauczyciela akademickiego

Praca licencjacka i magisterska

etap

3. z

ako

czen

ie s

tudi

w

Minimum programowe d s. 11

informator ISM31

w stopniu doktora. W tym przypadku koniecznie musisz pamita, e wymaga to zgody Dziekana.

Praca dyplomowaWybrae tematyk i promotora czas na pisanie pracy. Do dziea! Pami-taj, e praca ma by wykonana samodzielnie, a promotor ma pomaga na kadym etapie jej tworzenia.

apD Archiwum X obowizek zgaszania prac dyplomowychMino kilka miesicy. Koczysz pisa prac, promotor mwi OK!. I co dalej? Na Twojej drodze pojawia si magiczne Archiwum X zwane APd, a dokadniej Archiwum Prac Dyplomowych Serwis Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu systemw informatycznych wsp-pracujcych z Uniwersyteckim Systemem Obsugi Studiw USOS. Peni on rol elektronicznego repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Aby uatwi Ci ycie, na kadym z wydziaw powoana zostaa osoba, bdca wydziaowym koordynatorem APd. List koordynatorw znajdziesz na stronie: apd.us.edu.pl. Stron t musisz odwiedzi, zanim przekaesz prac do zatwierdzenia promotorowi! Zrb to koniecznie! To przepustka do dalszych dziaa!

Dowiedz si, czy ewentualny promotor mia czas dla studen-tw na seminariach i dyurach. Czy systematycznie poprawia kolejne rozdziay Twoich poprzednikw? Czy pomaga w kolej-nych etapach tworzenia pracy? Dowiedz si, czy nie ma planw wyjazdw naukowych, co utrudni Wam wspprac. Wybierz osob wymagajc, rzeteln i terminow.

www.apd.edu.pl

32

Przed przekazaniem pracy do zatwierdzenia przez promotora upewnij si, e: zamieszczony plik zawiera ostateczn wersj pracy, wraz ze stron

tytuow oraz uzupenionym owiadczeniem; strona tytuowa pracy oraz owiadczenie zgodne s z aktualnie obo-

wizujcym wzorem (prace zawierajce nieaktualne owiadczenia nie bd przyjmowane przez Sekretariat ISM).

oddaj prac do zatwierdzenia przez promotora

pobieram wersj do druku z naniesionymi numerami

kontrolnymi

skadam prac w sekretariacie Kolegium ISM

wybieram temat pracy

wybieram promotora

tutornauczyciel

spoza U

nauczyciel z wybranego

kierunku

Naley j pobra dopiero po zatwierdzeniu pracy przez promotora!

Pracy NIE skadasz w dzie-kanacie na wydziale, na ktrym j przygotowujesz.

formularz recenzji pracy semestralnej

etap

3. z

ako

czen

ie s

tudi

w

informator ISM33

Obrona pracy dyplomowej

Warunki przystpienia do obronyNadszed dla Ciebie moment sfinalizowania nauki i przygotowania si do obrony pracy dyplomowej. Zapoznae si ju z APd, wic wiesz, e bez formalnoci nie pjdziesz dalej. Zwr szczegln uwag na zgoszenie tematu pracy dyplomowej do sekretariatu ISM. Druk ten, jak wszystkie inne, pobierzesz na stronie APd (apd.us.edu.pl). Znajdziesz tam te wzr dokumentu dotyczcego terminu obrony. Jak tylko poznasz termin, in-formacj wedug wzoru przeka niezwocznie do sekretariatu ISM. NIE ZOSTAWIAJ TEGO NA OSTATNI MOMENT! Na 2 tygodnie przed obron do sekretariatu ISM musisz dostarczy zestaw dokumentw, m.in. indeks z zaliczon ca sesj, prac dyplomow wydrukowan dwustronnie z APd, zawiadczenie od tutora o zrealizowanym minimum programowym (wedug wzoru), zdjcia, dowd wpaty, deklaracj przystpienia do bazy absolwen-tw. Pamitaj! Warunkiem dopuszczenia Ci do egzaminu dyplomowego jest osignicie efektw ksztacenia przewidzianych w programie oraz uzy-skanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej. Po zrealizowaniu programu ostatniego semestru, sekretariat Kolegium ISM przekazuje Twoj teczk osobow do waciwego Dziekana z wnioskiem Dyrektora Kolegium ISM o dopuszczenie Ci do egzaminu dyplomowego. Do tej pory wszystkie formalnoci zaatwiasz w Kolegium Indywidualnych Studiw Midzyob-szarowych! Wszystkie szczegowe informacje znajdziesz na stronie: apd.us.edu.pl lub ism.us.edu.pl (zakadka STUdENT, kolejna zakadka OBrONA).

Decyzj o dopuszczeniu Ci do obrony podejmuje Dziekan wydziau ma-jcego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Bronisz si na wydziale, na ktrym realizowae minimum programowe. Twoje dokumenty ju czekaj. Nadszed wic Twj czas na podejcie do egzami-nu dyplomowego, ktry odbywa si w trybie okrelonym w Regulaminie studiw w Uniwersytecie lskim w Katowicach.

zgoszenie tematu pracy dyplomowejformularz dotyczcy terminu obrony

www.apd.edu.pl

www.apd.edu.plwww.ism.edu.pl

34

praca dyplomowa wydrukowana dwustronnie z APd

zawiadczenie od tutora o zrealizowanym minimum programowym

dowd wniesienia opaty za dyplom

deklaracja przystpienia do bazy absolwentw

zdjcia

indeks z zaliczon sesj

dokumenty do dostarczenia przed obron

opcjonalnie podanie do dziekana wydzia-u o odpis dyplomu w jzyku obcym

etap

3. z

ako

czen

ie s

tudi

w

informator ISM35

Gratulacje!Obronie/-a si i czas odebra dyplom, ktry jest potwierdzeniem zako-czenia edukacji na wyszej uczelni. Dyplom wyda Ci wydzia, na ktrym si bronisz, natomiast suplement sekretariat Kolegium ISM. W treci dyplomu znajdziesz adnotacj o odbyciu Indywidualnych Studiw Midzyobszaro-wych. Kiedy ju go odbierzesz, Twoja teczka akt osobowych zwracana jest do sekretariatu ISM w celu skompletowania i przekazania do Archiwum.

Dyplom

Sekretariat ISM d s. 25

36

Zostae przyjty w szeregi spoecznoci akademickiej Uniwersytetu l-skiego, od tej pory reprezentujesz swoj uczelni. Musisz wic pamita, e Twoje zachowanie cechowa powinna wysoka kultura osobista i uczci-wo, odzwierciedlone w nienagannej opinii innych na Twj temat. Cen-nych wskazwek szukaj w Kodeksie Etyki Studenta U, ktry znajdziesz pod adresem: www.studenci.us.edu.pl.

Akademicki savoir-vivre

Rozdzia III Obowizki i powinnoci studenta Kady student jest zobowizany do: zachowania standardw uczciwoci; szacunku i tolerancji wobec innych czonkw wsplnoty akade-

mickiej; zachowania stosownych form w kontaktach uniwersyteckich;

Pamitaj! Do pracownikw naukowych zwracaj si zawsze tytu-em, jaki posiadaj, rwnie mailowo! Nie zapominaj jednak, e do osoby posiadajcej stopie doktora habilitowanego zwraca-my si Panie Profesorze/Pani Profesor;

godnego reprezentowania swojej Uczelni; rzetelnego wypeniania rygorw akademickich.

Wyczdzwonek telefonu. Nie jedz i nie pij (chyba e wykadowca sam na to pozwoli). Nie opuszczaj sali w trakcie zaj. Nie okazuj znudzenia. Czasem al nie wyskoczy gdziepodczas

trzygodzinnego okienka, ale wracaj na wydzia w dobrym stanie. Postaraj si przychodzi punktualnie. Mae spnienia na zajcia

bywaj tolerowane, ale nie powinny by regu! Czasem trudno przez ptorej godziny skupi si na wykadzie.

Mimo to sprbuj i nie pisz po awkach! Nie ziewaj, nie patrz co chwil na zegarek, niepokadaj sina awce, nie uj gumy.

Przedstawiamy kilka dobrych rad, ktre dotyczzachowania w trakcie zaj:

36

www.studenci.us.edu.pl

3737

Chwila relaksu

4

3

2

156

3

9

8

3

8

7

23

6

5

48

9

2

33

9

5

5

2

41

3

9 7

6

informator ISM

apD Serwis Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu systemw informatycznych wsp-pracujcych z Uniwersyteckim Systemem Obsugi Studiw USOS. Peni on rol elektronicznego repo-zytorium pisemnych prac dyplomowych.

wiczenia charakteryzuj si praktycznym po-dejciem do tego, czego dowiedziae/-a si na wykadach. Radzimy w nich uczestniczy, ponie-wa moesz dowiedzie si naprawd ciekawych i przydatnych informacji. Zaliczenie wicze jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Dziekan najwaniejsza osoba na danym wy-dziale. Podobnie jak rektor, ma moc ogaszania magicznych godzin dziekaskich.

Dziekanat miejsce, w ktrym spotkasz najmil-szych pracownikw na uczelni. To tutaj studenci zaatwiaj sprawy administracyjne zwizane ze studiami. Nie zapominaj, e sprawami zwizany-mi z Twoimi studiami zajmuje si sekretariat ISM.

Egzamin sprawdzian, ktry ma na celu wery-fikacj Twojej wiedzy. Moe mie form ustn lub pisemn. Zazwyczaj umierasz przed nim ze strachu tylko po to, eby go zda i szybko o nim zapomnie.

Egzamin zerowy, zerwka egzamin dla ambit-nych lub dla tych, ktrzy kochaj emocje i skoki adrenaliny. Odbywa si zazwyczaj przed sesj eg-zaminacyjn (czyli przed pierwszym terminem egzaminu).

SowniczekGodziny rektorskie/dziekaskie czas wolny od zaj dydaktycznych. Zazwyczaj spowodowane s jakim wanym akademickim wydarzeniem, takim jak Juwenalia czy wybr nowego rektora.

Indeks najwaniejsza ksieczka, jak otrzy-mae/-a w trakcie studiw, suca do udoku-mentowania Twoich ocen z kadego moduu. Pilnuj jak oka w gowie! Brak indeksu czsto unie-moliwia uzyskanie zaliczenia. Wszystkie wpisy w indeksie maj swoje odzwierciedlenie w USOS.

Juwenalia cykl corocznych studenckich im-prez. Jest to czas przed letni sesj egzaminacyj-n, w trakcie ktrego moesz posucha dobrej muzyki, spotka si ze znajomymi i naadowa akumulatory przed czekajcymi Ci zaliczeniami.

Kampania wrzeniowa zapewne pojcie zna-ne Ci z historii. W kontekcie studiowania to po prostu egzaminy czekajce Ci we wrzeniu, ktrych albo nie udao Ci si zda w pierwszym terminie albo, z wanych powodw, nie moge do nich podej wczeniej.

Katedra/Instytut kady wydzia podzielony jest na katedry/instytuty zgodnie z przedmiotem ba-da i zainteresowa danej grupy naukowej.

Kolos, kolokwium odpowiednik kartkwki lub sprawdzianu. Ich ilo zaley m.in. od ambicji prowadzcego (jeli kocha swj przedmiot ponad wszystko, moesz spodziewa si kilku w seme-strze) lub od iloci materiau (im wicej materiau, tym zazwyczaj wicej kolosw).

38

Komis jest ostateczn form zdawania przed-miotu. Nie moe by traktowany jako dodatkowy, trzeci termin. Ma form ustn, odbywa si przed specjalnie powoan komisj. Powody, dla kt-rych egzamin komisyjny moe si odby musz zosta naleycie uzasadnione, np. nieprawidow form przeprowadzenia egzaminu poprawkowe-go. Nie yczymy przygody z komisem nawet naj-wikszemu wrogowi!

Rektor najwaniejsza osoba na uczelni. Ofi-cjalny tytu to Jego Magnificencja. Sprawuje funkcj najwyszej instancji odwoawczej we wszystkich sprawach studenckich. Jego wadzy podlegaj wszystkie wydziay. To ta osoba wraz z prorektorami odpowiedzialna jest za godziny rektorskie.

Sesja czas wielkiego napicia zwizanego z egzaminami. Charakteryzuje si masowym na-padem histerii.

Stypendium jest pomoc/nagrod finansow dla studentw, ktra przybra moe rn posta: stypendium socjalnego, naukowego, dla osb niepenosprawnych etc. Wicej na: http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna.

Urlop dziekaski (dziekanka), zdrowotny, ma-cierzyski semestralne lub roczne zwolnienie z zaj dydaktycznych, ktre udzielane jest ze wzgldu na wane przyczyny, np. macierzystwo, powody zdrowotne. Wicej informacji znajdziesz pod adresem: http://student.us.edu.pl/urlopy.

USOSweb elektroniczny system, ktry jest in-ternetow wersj indeksu. Moesz tu podglda swoje oceny, przejrze przebieg studiw, a take zarejestrowa si na przedmioty. Cecha charak-terystyczna: czsto nie dziaa.

Wykady na nich poruszana jest gwnie teo-ria. Zazwyczaj prowadzone s przez najbardziej utytuowane osoby z katedry, zatem grzechem jest je odpuci. Zwykle jednak obecno nie jest obowizkowa.

Zaliczenie wpis do indeksu, ktry potwierdza uczestnictwo w zajciach i otrzymanie pozytyw-nego ich zaliczenia. Jego zdobycie jest zazwyczaj mniej stresujce od zdania egzaminu. inform

ator ISM39

40

Sprawd, jakim studentem jeste!

kujonNie ma takiego wydziau, na ktrym nie mia-by zaj. Co roku bije rekordy punktw ECTS, a w przerwach pomidzy studiowaniem co najmniej 6 kierunkw, udzielaniem si w kilku-nastu koach naukowych oraz rosyjskiej grupie baletowej, uczy si bilokacji i wschodnich me-tod duchowej obecnoci. Rodzina i przyjaciele kilka razy w roku skadaj zgoszenie na policji o zaginiciu, zanim bibliotekarki z CINiBY nie przywlek go do domu. czy fizyk kwantow z lekcjami szydekowania oraz zgbianiem sztuki garncarskiej staroytnych Etruskw. Mia zajcia z niemal wszystkimi studentami na uniwersy-tecie, ale nie pamita adnych imion, wcznie z prowadzcymi.

kumpelZna wszystkich i wszystko. Kada grupa, z kt-r mia zajcia, zaprasza go na piwo. Nawet te, z ktrymi zaj nie mia. Jeszcze. Z wszystkimi nawizuje natychmiastowe poczenie duchowe i wsika w struktury spoeczne tak, jakby studio-wa na danym kierunku od zawsze. Na komrce ma prywatne numery do wszystkich wykadow-cw i dziekanw, ktrzy czasem przedzwaniaj do niego, eby zorientowa si w biecej sy-tuacji. Zna najmroczniejsze sekrety wszystkich wydziaw i zawsze jest w stanie doradzi, kt-rego prowadzcego wybra, ktre zajcia wpisa w plan i gdzie serwuj najlepsze grahamki. Jego informacje s tak dobre, e suby wywiadowcze od lat prbuj go zrekrutowa w swoje szeregi.

Zaprzyjanij si ze starost roku! (na kierunku, ktry studiujesz)!

40

informator ISM41

omnibusCzy prawdziwi artyci nie s niezrozumiani za swojego ycia? On o tym wie najlepiej. Uywa fachowego argonu, ktrego nikt nie jest w sta-nie zrozumie. Na Historii Sztuki omawia dzie-a Rubensa pod ktem przemian spoecznych w dwunastowiecznej Walii, na Psychologii roz-waa emocje pod ktem hierarchicznej struktury aktw prawnych, a na zajciach z wychowania fizycznego tworzy skomplikowane wzory fi-zyczne przedstawiajce trajektori ludzkiego ciaa w trakcie skoku przez koza. Wikszo studentw zapamituje go z tego, e cay czas mamrocze o jakich minimach, punktach ECTS, dyskursach w kursie i kursach o dyskursach. Wy-kadowcy przytakuj mu machinalnie, bo i tak nie wiedz, co wsplnego maj ze sob chw byda w Etiopii, fadowania Gr witokrzyskich w oro-genezie kaledoskiej oraz domniemanie istnienia wady w chwili przejcia niebezpieczestwa na kupujcego, a to wszystko w czasie omawiania sonetw krymskich.

luzakSpokojnie, mamy czas!Terminy? Terminy s dla zwykych studentw! Co ta za pro-blem rozliczy sesj zimow w semestrze letnim przyszego roku? A przesuwanie czasu oddania swojej pierwszej pracy semestralnej a do trze-ciego roku i zamienienie jej w licencjat pozwala zaoszczdzi cenny czas. Sekretariat sprawdza szczegowo jego dane osobowe pod ktem faszerstwa, jeli jaki dokument zoy na czas (albo przynajmniej w tym samym roku). Zajcia wybiera sobie na tydzie przed rozpoczciem sesji, ale i tak zdaje najlepiej egzaminy, mimo e prowadzcy nigdy wczeniej nie widzia go na oczy.

Nie ma spiny, s drugie terminy.

41inform

ator ISM

4242

W ramach ISM dziaa Rada Samorzdu Studenckiego Kolegium ISM, w ktrej obecnie zasiada omioro czonkw. Zostali oni wybrani na drodze wyborw i s reprezentacj wszystkich studentw ISM. Jeli masz problem, do rozwi-zania ktrego niezbdny jest kontakt z Rad Samorzdu Studenckiego ISM albo czujesz w sobie ducha spoecznika i chcesz zrobi co na rzecz innych studentw, angaujc si w jedno z licznych przedsiwzi rSS ISM, pisz na adres: [email protected] Oczywicie, jako student ISM, masz prawo zwrci si take o pomoc do Uczelnianej Rady Samorzdu Studenckiego U. Adres siedziby UrSS to: ul. Bankowa 14 w Katowicach; pomieszczenie nr 424. Adres mailowy do korespondencji: [email protected]

Samorzd studencki

Pamitaj w Kolegium Indywidualnych Studiw Midzyobszarowych s tylko i wycznie Twoi sprzymierzecy, kt-rzy rozwizali ju niejeden beznadziej-nie wygldajcy problem.

Dyrekcja ISMDyrektor ISM: prof. dr hab. Ryszard KozioekZastpca Dyrektora: prof. dr hab. Grayna ChekowskaKoordynator ds. studentw ISM: dr hab. prof. U Tomasz Nawrocki

Miejsce na notatki

43inform

ator ISM

44

poniedziaek czwartek

wtorek pitek

roda

Twj plan zaj

44

informator ISM45

poniedziaek czwartek

wtorek pitek

roda

informator ISM45

tekSty I reDakcjaElbieta Adamska Aleksandra KoziaraAgnieszka apajskaAgata Marut-ZaczekJadwiga Rzotki

Zesp pod opiek Justyny Szostek-Aksamit.

kOrektaAgnieszka apajska

prOjekt I SkaDAnna Kaleta

krj pISMaKarmina Sans

Kolegium Indywidualnych Studiw Midzyobszarowych Uniwersytetu lskiegoBankowa 12, 40-007 Katowicetel. 32 359 13 05tel. 32 359 20 59www.ism.us.edu.pl

Mamy nadziej, e stworzony przez nas informator posuy Ci przez cay rok i sprawi, e droga przez zawioci studiowania stanie si duo prostsza! :) yczymy wielu sukcesw i radoci ze zdobywania wiedzy! Powodzenia!

Zesp ds. rozwizywania problemw niejednorodnych

48