Click here to load reader

01513 Vilnius - vusa.lt · PDF fileSpręsta pavasario semestre mainuose studijuojantiems studentams kylanti baigiamųjų darbų vadovų pasirinkimo problema. Svarstyti studentų prašymai

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 01513 Vilnius - vusa.lt · PDF fileSpręsta pavasario semestre mainuose studijuojantiems...

 • mons kodas 193077294 Ssk. Nr. LT58 7300 0101 2800 6226 (AB Swedbank) Banko kodas 73000

  Vilniaus universiteto studij program komitet veikla

  20162017 m. m. pavasario semestras

  ioje analizje pateikiama informacija yra surinkta Vilniaus universiteto (toliau

  Universitetas) Student atstovybs (toliau VU SA) atstovus koordinuojani asmen i student

  atstov, veikiani studij program komitetuose (toliau SPK) ir sutikrinta su SPK pirmininkais

  bei VU kamienini akademini padalini vadov pavaduotojais akademiniams reikalams. Analizje

  pateikiama apibendrinta informacija apie aktualiausius klausimus, svarstytus posdi metu visuose

  Universiteto SPK nuo 2017 m. vasario 4 d. iki 2017 m. rugpjio 31 d. (toliau tiriamasis laikotarpis).

  Pateikiama informacija apie iuos Universiteto kamieninius akademinius padalinius: Chemijos ir

  geomoksl fakultet, Ekonomikos fakultet (dabar Ekonomikos ir verslo administravimo

  fakultetas), Fizikos fakultet, Filologijos fakultet, Filosofijos fakultet, Gyvybs moksl centr,

  Istorijos fakultet, Komunikacijos fakultet, Kauno fakultet, Medicinos fakultet, Matematikos ir

  informatikos fakultet, Orientalistikos centr, Teiss fakultet, Tarptautini santyki ir politikos

  moksl institut, Usienio kalb institut, Verslo mokykl.

  Surinkti duomenys rodo, kad 49-ose i 178 Universitete veikiani SPK tiriamuoju

  laikotarpiu nevyko nei vienas su studij programa susijs posdis posdius nesirinko beveik

  tredalis (27,53 proc.) vis SPK. I surinkt duomen galima pastebti, kad du tredaliai Studij

  program komitet 20162017 mokslo met pavasario semestre buvo susirink bent vien kart (129

  SPK), i j 61 SPK turjo daugiau nei vien posd.

  emiau pateikiami detalesni 2016-2017 m. m. pavasario semestro metu vykusi SPK

  posdi duomenys.

  Chemijos ir geomoksl fakultetas

  Studij programa

  (BA ar MA)

  Posdi

  skaiius

  Pagrindiniai svarstyti klausimai

  Chemija (BA) 1 Sudarytas planas iorinio vertinimo ivadose nurodytiems studij

  programos trkumams alinti.

  Svarstyta Vadybos pasirenkamojo dalyko galimyb VU CHGF.

  Aptarta darbo sauga laboratorijose.

  Vilniaus universiteto

  Student atstovyb

  Universiteto g. 3

  01513 Vilnius

  T. +370 5 268 7144

  F. +370 5 268 7145

  [email protected]

  www.vusa.lt

 • mons kodas 193077294 Ssk. Nr. LT58 7300 0101 2800 6226 (AB Swedbank) Banko kodas 73000

  Kurta baigiamj darb vertinimo sistema.

  Svarstytas VMA kaip archyvins sistemos naudojimas.

  Biochemija (BA) 0

  Nanomediag chemija

  (BA)

  1 Sudarytas planas iorinio vertinimo ivadose nurodytiems studij

  programos trkumams alinti.

  Svarstytas studij programos vizijos, siekini krimas.

  Chemija (MA) 1 Aptartas maas apklaus pildomumas.

  Aptartas studij programos vertinimas ir rekomendacijas.

  Aptartas baigiamj darb vertinimo metodikos rengimas.

  Silyta daryti jungtines grupes su nanochemijos magistro studij

  programa angl kalba, jei tokia atsiras.

  Nanomediag chemija

  (MA)

  1 Aptartas maas apklaus pildomumas.

  Aptartas studij programos vertinimas ir rekomendacijas.

  Aptartas baigiamj darb vertinimo metodikos rengimas.

  Silyta daryti jungtines grupes su nanochemijos magistro studij

  programa angl kalba, jei tokia atsiras.

  Geografija (BA) 2 Aptartos VUSIS apklausos.

  Aptarta dalyk apra neklimo VUSIS problema.

  Svarstyta galimyb atidaryti program angl/rus kalba.

  Keistas studij programos tinklelis.

  Pristatyta geografijos bakalauro studij programos savianalizs

  suvestin.

  Geologija (BA) 1 Svarstyti rudens semestro studij rezultatai.

  Aptarti student atsiliepimai apie dstomus dalykus.

  Atlikti studij programos pakeitimai.

  Atlikti SPK sudties pakeitimai.

  Geologija (MA) 3 Svarstytas student primimo stabdymas vien i II pakopos

  geologini studij program, likusios II pakopos studij programos

  papildymas sustabdytos programos dalykais, studij organizavimas

  specializacijose.

  Aptartas papildytos studij programos pavadinimo keitimas.

  Atlikti SPK sudties pakeitimai.

  Tvirtintas individualus studij planas.

  Svarstytas studij programos planas.

  Meteorologija ir

  hidrologija (BA)

  1 Vykdyti studij programos tinklelio keitimai.

  Keista studij dalyk apimtis kreditais.

  Kartografija (MA) 1 Aptarti socialini partneri atsiliepimai.

  Aptarti student atsiliepimai, motyvavimas ir sidarbinimas.

  vestas 5 kr. kartotinis.

  Geografija ir

  Kratotvarka (MA)

  1 Nagrintos student apklausos.

  Svarstyti galimi studij programos pakeitimai.

  Hidrometeorologija

  (MA)

  1 Svarstyta dstymo angl kalba galimyb. Idjos atsisakyta.

  Ekonomikos fakultetas (dabar Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas)

  Studij programa

  (BA ar MA)

  Posdi

  skaiius

  Pagrindiniai svarstyti klausimai

  Vadyba ir verslo

  administravimas (BA) 1 Keistas studij programos tinklelis.

  Ekonomika (BA) 5 Rengta studij programos savianaliz.

  Vadybos informacins

  sistemos (BA) 0

 • mons kodas 193077294 Ssk. Nr. LT58 7300 0101 2800 6226 (AB Swedbank) Banko kodas 73000

  Verslas ir teis (BA) 1 Svarstyta BUS dalyk nauda.

  Apskaitos ir audito

  programa (MA) 1 Svarstyta savianalizei pateikta mediaga.

  Bankininkysts

  programa (MA) 2 Atnaujinta Bankininkysts aktualij dalyko seminar programa.

  Ekonomins analizs ir

  planavimo programa

  (lietuvi ir angl

  kalbomis) (MA) 1

  Svarstytas savianalizs rengimo grups sudarymas.

  Pakeistas vieno i programos dalyk dstytojas.

  Ekonomins politikos

  programa (MA) 2 Vyko pasiruoimas studij programos savianalizei.

  Europos ekonomini

  studij programa (MA) 1 Vyko pasiruoimas studij programos savianalizei.

  Finans programa

  (lietuvi ir angl

  kalbomis) (MA) 2

  Svarstyti silymai pakeitimams angl kalba dstomos studij

  programos plane.

  Keistas studij dalyk idstymas studij plane.

  Atnaujinta Finans aktualij seminar dalyk programa.

  Sudaryta savianalizs rengimo grup.

  Aptartas savianalizs suvestins pristatymas programos dstytojams

  ir socialiniams partneriams.

  Kokybs vadybos

  programa (MA) 0

  Rinkodaros ir

  integruotos

  komunikacijos

  programa (lietuvi ir

  angl kalba) (MA) 2

  Verslo vystymo

  programa (MA) 0

  Strateginio informacini

  sistem valdymo

  programa (MA) 0

  Tarptautinio verslo

  ekonomikos ir vadybos

  programa (angl k.)

  (MA) 1 Vyko pasiruoimas studij programos savianalizei.

  Verslo ekonomikos

  programa 0

  mogikj itekli

  valdymo programa

  (MA) 3 Vyko pasiruoimas ioriniam vertinimui ir aptarti jo rezultatai.

  Verslo proces valdymo

  programa (MA) 0

  Rinkodaros analitikos

  programa (angl k.)

  (MA) 0

 • mons kodas 193077294 Ssk. Nr. LT58 7300 0101 2800 6226 (AB Swedbank) Banko kodas 73000

  Fizikos fakultetas

  Studij programa

  (BA ar MA)

  Posdi

  skaiius

  Pagrindiniai svarstyti klausimai

  Energetikos fizika (BA) 0

  Fizika (BA) 1

  Svarstytas elementarij daleli fizikos pasirenkamj dalyk

  traukimas Fizikos program.

  Ruoiantis narystei CERN.

  Sprsta tem persidengimo arba blogo idstymo problema.

  Sprsta vertinimo tvarkos neatitikimo dalyk aprauose problema.

  Kompiuterin fizika ir

  modeliavimas (BA) 0

  Modernij

  technologij fizika ir

  vadyba (BA) 0

  Telekomunikacij fizika

  ir elektronika (BA) 0

  Taikomoji fizika (BA) 1

  Pakeistas socialinis partneris.

  studij program traukti biofizikos pasirenkamieji dalykai.

  Sprsta pasenusi dalyk apra problema.

  Nutarta apjungti dalykus Atmosferos fizika ir Energetika ir

  aplinka, panaikinti dalyk Fizikos istorija ir dti nauj studij

  dalyk, susijus su auktosiomis technologijomis.

  Biofizika (MA) 1

  Ruoti pakeitimai Taikomosios fizikos bakalauro programai.

  Pertvarkytas dstytoj sraas.

  Derintasi su GMC ir MF dl nauj kurs parengimo.

  Telekomunikacij fizika

  ir elektronika (MA) 0

  Lazerin fizika ir

  optins technologijos

  (MA) 1

  Dalykas Optinis ryys pakeistas nauj Mikro ir nanodarini

  formavimo technologijos dalyk.

  Patvirtintas atnaujintas dalyko apraas.

  Aptartos student nuomon.

  Lazerin technologija

  (MA) 0

  Optoelektronikos

  mediagos ir

  technologijos (MA) 1

  Nagrintos VU IS apklausos.

  Nutarta inicijuoti pokyius dalyke iuolaikiniai puslaidininkiu

  prietaisai - fizika ir technologija.

  Teorin fizika ir

  astrofizika (MA) 0

  Fizikins technologijos

  ir j vadyba (MA) 0

  Aplinkos ir chemin

  fizika (MA) 0

 • mons kodas 193077294 Ssk. Nr. LT58 7300 0101 2800 6226 (AB Swedbank) Banko kodas 73000

  Filologijos fakultetas

  Studij programa

  (BA ar MA)

  Posdi

  skaiius

  Pagrindiniai svarstyti klausimai

  Lietuvi filologija (BA)

  3 Aptarta student profiliavimo problema.

  Keisti privalomieji ir pasirenkamieji dalykai.

  Svarstytas nauj pasirenkamj dalyk traukimas studij

  program. Keista SPK sudtis.

  Angl filologija (BA)

  5 Aptarti individuals planai.

  Sprsta pavasario semestre mainuose studijuojantiems studentams

  kylanti baigiamj darb vadov pasirinkimo proble

Search related