20
Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1

01 kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1

Page 2: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

Page 3: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan

pembelajaran yang dihasratkan.

(PPK, 2001)

Page 4: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

4

KANDUNGAN

PEDAGOGI PENTAKSIRAN

KURIKULUM

Page 5: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

• Isi mata pelajaran

• Matlamat dan objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui mata pelajaran tersebut.

Page 6: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

• Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui menerusi teknik dan kaedah yang berkualiti ke arah mencapai objektif pembelajaran.

• Susun atur pengalaman pembelajaran yang terancang bagi mencapai objektif pembelajaran.

Page 7: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

• Kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah dicapai.

Page 8: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

8

• Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid

• Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid

• Menilai keberkesanan PdP• Menilai keberkesanan PdP

• Membantu memperbaiki PdP • Membantu memperbaiki PdP

APAKAH KEPENTINGAN PENTAKSIRAN KEPADA GURU?

Page 9: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

9

• Memahami tujuan mereka belajar dan mengetahui kemajuan pembelajaran mereka

• Memahami tujuan mereka belajar dan mengetahui kemajuan pembelajaran mereka

• Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri• Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri

• Memaklumkan murid tentang tindak susul• Memaklumkan murid tentang tindak susul

APAKAH KEPENTINGAN PENTAKSIRAN KEPADA MURID?

Page 10: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH

PENTAKSIRAN FORMATIF PENTAKSIRAN SUMATIF

• Memantau perkembangan murid secara berterusan.

• Maklumat yang diperoleh digunakan bagi mempertingkatkan keberkesanan PdP.

• Kelemahan murid perlu dikenal pasti supaya dapat dipulihkan sebelum kelemahan ini terkumpul sehingga sukar diatasi.

• memberi lebih impak kepada pembelajaran dan pencapaian murid

Dijalankan pada akhir suatu tempoh pembelajaran dan bertujuan untuk mengetahui tahap penguasaan murid.

Page 11: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

FORMATIF SUMATIF

• Assessment for learning • Semasa PdP• Tidak digredkan• Penekanan pada proses• Pelaporan dalam bentuk deskriptif• Berterusan • Maklumat membantu meningkatkan kualiti PdP

• Assessment of learning• Berlaku pada akhir suatu tempoh pembelajaran• Digredkan • Penekanan pada produk• Pelaporan dalam bentuk skor/ gred• Berkala • Maklumat menunjukkan tahap pencapaian murid

PERBEZAAN ANTARA PENTAKSIRAN FORMATIF DAN SUMATIF

Page 12: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

12

• Pemerhatian• Pemerhatian

• Lisan• Lisan

• Hasil kerja• Hasil kerja

• Kuiz• Kuiz

• Drama dll…..• Drama dll…..

• Tugasan• Tugasan

• Projek• Projek

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN FORMATIF

Page 13: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran.

DSKP menyenaraikan Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi).

Page 14: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DSKP akan digunakan mulai Januari 2014 untuk Tahun 4

Kurikulum merangkumi Kandungan, Pedagogi dan Pentaksiran.

Memberi pengupayaan (empowerment) kepada guru-guru untuk membuat pentaksiran formatif dan sumatif di dalam bilik darjah.

Page 15: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

15

Page 16: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

16

KRITERIA PENCAPAIAN YANG BERASASKAN SETIAP KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG DITETAPKAN

Page 17: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Page 18: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID

• TEMPLAT MS EXCEL DISEDIAKAN

• GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN SEHINGGA LENGKAP SATU KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN

• TIDAK SECARA DALAM TALIAN (STANDALONE OFFLINE)

• REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK TUJUAN PELAPORAN KEPADA IBU BAPA

Page 19: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

19

• TIADA UJIAN SETARA DI PERINGKAT DAERAH ATAU NEGERI

• UJIAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN BOLEH DILAKSANAKAN DI SEKOLAH

• UJIAN-UJIAN BULANAN PERINGKAT SEKOLAH TIDAK PERLU DIJALANKAN

Page 20: 01  kssr-pj-tahun4 - kursus orientasi dskp

Bahagian Pembangunan KurikulumBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

20