ҮНЭТ ЦААСНЫ ТАНИЛЦУУЛГА - mik.mn ?? · САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ... Хүснэгт 25: Орлогын тайланд хийсэн бүтцийн шинжилгээ

 • View
  258

 • Download
  17

Embed Size (px)

Transcript

 • , , , 1- , 13- ,

  14210 19, 10-

  17,602,922

  15%

  3,106,398 - 15/04 2015 12 04- .

  .

  - 2015 12 14- 15/14 , 2015 12 17- 12,000.0 ( ) .

 • 1

  ,

  2015 12

  14-

  .

  7.1-

  .

  , , ,

  .

  , .

  ,

  .

  ,

  , ,

  .

 • 2

  17,602,922 1,000.0 ( ) 15% 3,106,398 15/04 2015 12 04- . 2015 12 14- 15/14 , 2015 12 17- 12,000.0 ( ) . . 12,000.0 ( ) . 12,000.0 ( ) .

 • 3

  ............................................................................................... 1

  ......................................................................................... 2

  ............................................................................................................... 9

  .................................................................................................................. 10

  .... 17

  ... 18

  . ........................................................................................ 19

  1.1. ............................................................................ 19

  1.2. .......................................................................................... 19

  1.3. ,

  .......................................................................... 19

  1.4. ........................... 21

  1.4.1 ..................................................................... 22

  1.4.2 ..................................................................................... 23

  1.4.3 .......................................................................................... 23

  1.4.4 .......................................................................................... 25

  1.4.5 ................................................................................ 27

  1.4.5 .................................................................................................................. 29

  1.5. ........................................................... 30

  1.6. .................................................... 32

  1.7. ............................ 34

  1.7.1. ........................................................... 34

  1.7.2. ................................................................................................. 35

  1.7.3. .......................................................................... 38

  1.8. ............................................................................ 41

  1.9. ....................................................................... 43

  1.9.1. ......................................................................................... 43

  1.9.2.

  .............................................. ...........................................................................45

  1.9.2.1 .............. 45

  1.9.2.2 ................................... 45

  1.9.2.3 ......................................................... 46

  1.9.2.4 .................................................... 49

  1.9.2.5 ...................................................................................... 54

  1.9.2.6 ....................................... 57

  1.9.3. ............... 69

  1.9.3.1. ..................................................... 69

  1.9.3.2. ................................................................... 72

 • 4

  1.10. ..................................................................... 73

  1.10.1

  ......................................................................................................................73

  1.10.2 ............................................................................ 77

  1.11.

  ...................... .........................................................................................................79

  1.12. ,

  ............................................................................................ 80

  1.12.1. ............................................. 80

  1.12.1.1. ................................................................................ 80

  1.12.1.2. 1 ............................. 82

  1.12.2. ............................. 89

  1.12.2.1. .................................................................. 89

  1.12.2.2. 1 ............... 91

  1.12.3. 1 .......................................................................................... 98

  1.13. ................................................................................................. 102

  . .......................................................................................................... 108

  2.1. ............................................................................................. 108

  2.2. .................................. 109

  2.3. , ........................................................................ 109

  2.3.1. ...................................................................................... 109

  2.3.2. ....................................................................................... 110

  2.3.3. ............................................................................. 110

  2.4. ......................................................... 111

  2.4.1. .......................................................................... 111

  2.4.2. .............................................................. 111

  2.4.3. ................................... 112

  2.4.4. .......................................................... 112

  2.4.5. , ......................... 112

  2.5. ...................................................... 117

  2.6. ................................................................................ 117

  2.7. ................................. 118

  2.7.1. ........................ 118

  2.7.2. ...................... 118

  2.7.3. ..................................................................................... 120

  2.7.4. ................................................................. 121

  2.7.5. ........................................ 122

 • 5

  . ..................................................................................................... 124

  3.1. ........... 124

  3.2. ....................................................................... 128

 • 6

  1: .............................................. 18

  2: ............................................................................ 18

  3: - ........................................................................... 18

  4: ............................................................................ 20

  5: ................................................................................... 20

  6: ................................. 21

  7: - ................................................................... 24

  8: , .......................................................................................... 26

  9: ........................................................................................................... 29

  10: .......................................................... 30

  11: - ............................................................. 30

  12: - , ,

  , ....................................................................................... 31

  13: .............................................................. 34

  14: , ...................................................................................... 35

  15: ....................................................................... 37

  16:

  .................................................................................................................................................... 42

  17: ................................................... 69

  18: ...... 70

  19: , ........ 70

  20:

  .......................................................................................................................................................... 71

  21: , ... 71

  22: - ................................................................................................. 72

  23: ..................................... 73

  24: ................................................................................ 74

  25: .................................................................... 77

  26: ............................................