27
LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LATVIEŠU LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND EESTI LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK O RUKOVANJU SRPSKI LC-22LE250V

Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbHSonninstraße 3, D-20097 Hamburg

SHARP CORPORATIONhttp://www.sharp.eu

50

23

34

32

LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LA

TV

IEŠ

U

LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND

EE

ST

I

LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK O RUKOVANJU

SR

PS

KI

LC-22LE250V

Page 2: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -1 -

SATURSFunkcijas ................................................................ 3Cienījamais SHARP lietotāj! ................................... 3Ievads ..................................................................... 3Svarīgi piesardzības pasākumi............................... 4Vides informācija ................................................... 7Pakas saturs ........................................................... 7TV skatīšanās ........................................................ 8TV vadības pogas un to darbība ............................ 8Gaidīšanas režīma paziņojumi ............................... 8Bateriju ievietošana tālvadības pultī ....................... 8Pieslēdziet barošanas padevi ................................ 8Antenas/Kabeļa pieslēgšana .................................. 9Paziņojums ............................................................. 9 Specifikācija........................................................... 9Tālvadības pults apskate ..................................... 10

Teleteksts .........................................................10Digitālais teleteksts (tikai Apvienotajai Karalistei) ....10

Savienojumu apskate ............................................11Ieslēgšana/izslēgšana .......................................... 12

Lai ieslēgtu televizoru .......................................12Lai pārslēgtu televizoru gaidīšanas režīmā ......12Lai izslēgtu televizoru .......................................12

Sāskotnējā iestatīšana ......................................... 12Antenas uzstādīšana ........................................12Kabeļa pievienošana ........................................12

Multivides atskaņošana, izmantojot USB ievadi ... 12Programmas ierakstīšana..................................... 12Laika nobīdes ierakstīšana .................................. 13Tūlītēja ierakstīšana ............................................. 13Ierakstīto raidījumu skatīšanās ............................ 13Ierakstu konfigurēğana ......................................... 13Ātrā izvēlne ........................................................... 14Izvēlnes īpašības un funkcijas .............................. 15

Attēla izvēlnes saturs .......................................15Uzlabotie iestatījumi .........................................15Skaņu izvēlnes saturs ......................................16Iestatījumu izvēlnes saturs ...............................16Kiti nustatymai: parâda citas TV iestatîjumu opcijas ..............................................................16Iestatīšanas un noregulēšanas izvēlnes saturs ...17

Vispārēja TV darbība ............................................ 18Kanālu saraksta izmantošana .............................. 18Vecāku kontroles iestatījumu konfigurēšana ........ 18Elektroniskais programmu ceïvedis (EPG) ........... 18

Programmu opcijas ..........................................18Programmatūras jauninājumu meklēšana caur lietotāja saskarni ...............................................18

Meklēšana 3.00 un jauninājumu režīms ...........18Traucējummeklēšana un padomi ......................... 19

TV neieslēdzas .................................................19Nekvalitatīvs attēls ...........................................19Nav attēla .........................................................19Nav skaņas .......................................................19Tālvadības pults nestrādā ................................19Ievades avotus nevar izvēlēties .......................19Ierakstīšana nav pieejama ..............................19USB ir pārāk lēns ............................................19

Datora ieejas attēlošanas tipiskie režīmi ............. 20Atbalstītie failu formāti USB režīmā ...................... 20AV un HDMI signālu saderība ............................. 20Telpiski zīmējumi ................................................. 21Atbrīvošanās no nolietotiem televizoriem ............. 22Kājas uzstādīšana ............................................... 23Kājas noņemšana ................................................ 24Skrūvju izmēri Sienas stiprinājums ....................... 25

Page 3: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -2 -

SPECIĀLS PAZIŅOJUMS LIETOTĀJIEM APVIENOTAJĀ KARALISTĒŠīs ierīces barošanas vads ir aprīkots ar neizjaucamu (viengabalainu) kontaktdakšu ar 5A drošinātāju. Ja drošinātājs jānomaina, jāizmanto BSI vai ASTA apstiprināts BS 1362 drošinātājs ar marķējumu vai un tādu pašu jaudu, kas kas ir norādīta uz kontaktdakšas tapas priekšpuses.Vienmēr uzlieciet atpakaļ drošinātāja apvalku pēc tā nomaiņas. Nekad neizmantojiet drošinātāju bez uzstādīta apvalka.Ja jūsu mājas kontaktligzda nav savienojama ar televizora barošanas vada kontaktdakšu, nogrieziet barošanas vadu kontaktdakšu un pievienojiet atbilstoša veida kontaktdakšu.BRIESMAS:Drošinātājs jāizņem no nogrieztās kontaktdakšas un no tās nekavējoties jāatbrīvojas drošā veidā.Nekādā gadījumā nogriezto kontaktdakšu nedrīkst ievietot citā 5A kontaktligzdā, jo var rasties nopietns strāvas trieciens.Lai barošanas vadam pievienotu piemērotu kontaktdakšu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.SVARĪGI:Galvenās kontaktdakšas kabeļa vadi ir sekojošās attiecīgās krāsās: Zils: Neitrāls Brūns: ZemspriegumaTā kā vadu krāsas šīs ierīces barošanas vadā var neatbilst krāsainajiemapzīmējumiem, kas norāda kontaktdakšas spailes, rīkojieties sekojoši:• Zilais vads jāpievieno kontaktdakšas spailei, kas apzīmēta ar N vai ir melnā krāsā.• Brūnais vads jāpievieno kontaktdakšas spailei, kas apzīmēta ar L vai ir sarkanā krāsā.Pārliecinieties, ka ne brūnais, ne zilais vads ir pievienots iezemējuma spailei jūsu trīs zaru kontaktdakšā.Pirms kontaktdakšas apvalka nomaiņas, pārliecinieties, ka:• ja jaunajā kontaktdakšā ir drošinātājs, tā stiprums atbilst nogrieztās kontaktdakšas drošinātāja stiprumam.• Vada spaile ir pievienota barošanas vada apvalkam, un nevis pie svina vadiem.JA JUMS IR KĀDAS ŠAUBAS, KONSULTĒJIETIES AR KVLAIFICĒTU ELEKTRIĶI.

Page 4: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -3 -

Funkcijas• Krāsains LCD televizors ar tālvadības pulti.• Pilnībā integrēts digitālais/kabeļa TV (DVB-T/C)• HDMI ievades domātas tādu ierīču pievienošanai,

kurām ir HDMI ligzda.• USB ievade.• Ekrāna izvēlnes sistēma.• Scart ligzda ārējām ierīcēm (piemēram, DVD

atskaņotājiem, PVR, video spēļu ierīcēm u.c.).• Stereo skaņas sistēma.• Teleteksts.• Austiņu pievienošana.• Automātiskā programmēšanas sistēma.• Manuāla precīza noregulēšana.• Automātiska izslēgšana pēc līdz sešām stundām.• Izslēgšanās taimeris.• Kanālu nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkos.• Automātiska pauze skanējumā, ja netiek translēts

signāls.• Atskaņošana NTSC.• ASI (automātiskā skaļuma ierobežošana).• PLL (Frekvenču meklēšana).• PC ievade.• Plug&Play priekš Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,

Windows 7.• Spēļu režīms (pēc izvēles).• • •

• Attēli un ekrāna izvēlnes šajā lietošanas instrukcijā ir izskaidrojošas, un tās var nedaudz atšķirties no esošajām funkcijām.

• Lietošanas instrukcijā izmantotie piemēri ir sniegti, pamatojoties uz LC-22LE250V modeli.

Cienījamais SHARP lietotāj!Paldies, ka iegādājāties SHARP LCD krāsu televizoru. Lai nodrošinātu Jūsu televizora drošu un ilglaicīgu kalpošanas laiku bez problēmām, lūdzu, rūpīgi izlasiet sadaļu "Svarīgi drošības piesardzības pasākumi" pirms televizora lietošanas.

IevadsLūdzu, izlasiet šīs rokasgrāmatas attiecīgos norādījumus pirms ierīces lietošanas, pat tad, ja jūs protat lietot elektroniskās ierīces. Lūdzu, pievērsiet uzmanību sadaļai "DROŠĪBAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI". Rūpīgi glabājiet rokasgrāmatu turpmākai uzziņai. Pārdodot ierīci vai atdodot to, obligāti dodiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju.Paldies, ka izvēlējāties šo izstrādājumu. Šī rokasgrāmata palīdzēs jums apgūt televizora darbību. Pirms darbošanās ar televizoru, lūduz, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Lūdzu, glabājiet šo lietošanas instrukciju drošā vietā.Šī ierīce paredzēta TV kanālu uztveršanai un attēlošanai. Atšķirīgas savienojuma iespējas sniedz papildu iespējamos uztveršanas un attēlošanas avotus (uztvērējs, DVD atskaņotājs, DVD ierakstītājs, kasešu videomagnetafons, dators u.c.). Šī ierīce ir piemērota tikai lietošanai sausās telpās. Šī ierīce paredzēta tikai privātai mājas lietošanai, un to nevar lietot rūpnieciskiem un komerciāliem mērķiem. Mēs neuzņemamies atbildību, ja ierīce nav lietota, kā tā paredzēta, vai veikti neatļauti pārveidojumi. Jūsu LCD-TV lietošana ārkārtējos apstākļos var sabojāt to.

Page 5: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -4 -

Svarīgi piesardzības pasākumi• Tīrīšana — Izraujiet maiņstrāvas barošanas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas pirms televizora tīrīšanas.

Izmantojiet mitru drānu ierīces tīrīšanai. Nelietojiet šķidrus tīrīšanas līdzekļus vai izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus.

• Izmantojiet mīkstu mitru drānu, lai viegli notīrītu paneli, kad tas kļūst netīrs. Lai aizsargātu paneli, neizmantojiet tīrīšanai ķīmiskas vielas saturošu drānu. Ķimikālijas var sabojāt vai radīt plaisas TV korpusā.

• Ūdens un mitrums — Neizmantojiet ierīci ūdens tuvumā, piemēram, vannas, izlietnes, virtuves izlietnes, baseina tuvumā vai mitrā pagrabā.

• Nenovietojiet vāzes vai citus ar ūdeni pildītus traukus uz televizora. Ūdens var izšļakstīties uz televizora, radot liesmas vai strāvas triecienu.

• Statīvs — Nenovietojiet televizoru uz nestabiliem ratiņiem, stenda, trijkāja vai galdiņa. Tādējādi ierīce var apgāzties, radot nopietnus miesas bojājumus, kā arī televizora bojājumus. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos vai ar ierīci kopā pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji vai galdiņu. Uzstādot televizoru pie sienas, pārliecinieties, ka ievērojat ražotāja norādījumus. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktus uzstādīšanas piederumus.

• Pārvietojot televizoru, kas uzstādīts uz ratiņiem, esiet īpaši uzmanīgs. Pēkšņa apstāšanās, pārlieku liela spēka izmantošana vai nelīdzena grīda var izraisīt televizora nokrišanu no ratiņiem.

• Ventilaācija — Atveres korpusā ir paredzētas ventilācijai. Nepārklājiet vai nenoslēdziet šīs atveres, jo nepietiekama ventilācija var izraisīt televizora pārkaršanu un/vai īsāku kalpošanas laiku. Nenovietojiet ierīci uz gultas, dīvāna, paklāja vai līdzīgas virsmas, jo tādējādi var tikt nobloķētas ventilācijas atveres. Šī ierīce nav paredzēta iebūvēšanai; neievietojiet ierīci slēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai sekcijā, ja vien netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai netiek ievēroti ražotāja norādījumi.

• LCD panelis, kas izmantots šajā ierīcē, ir no stikla. Tādēļ tas var saplīst, kad ierīce tiek nomesta vai satricināta. Ja LCD panelis saplīst, uzmanieties, lai nesavainotos ar stikla lauskām.

• Karstuma avoti — Nenovietojiet ierīci pie karstuma avotiem, piemēram, radiatoriem, sildītājiem, krāsnīm un citām sildošām ierīcēm (tostarp pastiprinātāja).

• Lai novērstu ugunsgrēka risku, nenovietojiet nekāda veida sveces vai atklātu liesmu uz televizora vai blakus tam.

• Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, nenovietojiet AC vadu zem televizora vai cita smaga priekšmeta.

• Austiņas — Nenoregulējiet pārāk lielu skaļumu. Dzirdes speciālisti neiesaka ilgstoši klausīties skaļu skaņu.• Ilgstoši neskatieties televizoru bez skaņas, jo tādējādi var rādīties pēcattēls.• Ja barošanas vads ir pieslēgts, vienmēr tiek aptērēta elektroenerģija.• Apkope — Nemēģiniet pats veikt ierīces apkopi. Noņemot apvalkus, jūs varat pakļaut sevi augstspriegumam

un citiem bīstamiem apstākļiem. Lūdziet kvalificētam profesionālim veikt apkopi.

LCD televizors ir augstas tehnoloģijas produkts, kas sniedz jums izcilu attēlu.Ïoti lielā pikseļu skaita dēļ laiku pa laikam uz ekrāna var parādīties nedaudz neaktīvu pikseļu kā zili, zaļi vai sarkani nekustīgi punkti. Tas ietilpst ierīces specifikācijā un nav uzskatāms par bojājumu.Piesardzības pasākumi, pārvedot televizoruPārvedot televizoru, nenesiet to, turot aiz skaļruņiem. Televizoru vienmēr jānes diviem cilvēkiem, turot to abās rokās — viena roka katrā televizora pusē.

BRĪDINĀJUMSLai novērstu liesmu izplatīšanos, neturiet sveces un citus atklātas liesmas avotus televizoratuvumā.

Page 6: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -5 -

Drošības piesardzības pasākumiSavai drošībai lūdzu uzmanīgi izlasīt sekojošos ieteicamos drošības piesardzības pasākumus.Elektrības avotsTelevizors jāpieslēdz tikai pie 220-240V AC, 50Hz elektrotīkla. Savai ērtībai pārliecinieties, ka jūs izvēlaties pareizo spriegumu.

Elektrības vadsNelieciet uz kabeļa (kas savienots ar elektrotīklu) televizoru u.tml., un nepārduriet to. Turiet strāvas vadu aiz kontaktdakšas. Neraujiet ārā kontaktdakšu no kontaktligzdas, turot aiz vada, un neaiztieciet elektrības vadu ar slapjām rokām, jo tas var izraisīt elektrisko īssavienojumu vai elektrisko šoku. Nesasieniet mezglu elektrības vadā vai arī nesasieniet to kopā ar citiem vadiem. Elektrības vads jānovieto tā, lai uz tā nevar uzkāpt virsū. Bojāts strāvas vads var izraisīt aizdegšanos vai jūs varat saņemt strāvas triecienu. Ja tas ir bojāts un nepieciešamas to nomainīt, tas jāizdara kvalificētam personālam.

Mitrums un ūdensNelietojiet šo iekārtu mitrās un drēgnās vietās (vannas istabā, izlietnes tuvumā virtuvē un veļas mazgājamās mašīnas tuvumā). Nepakļaujiet šo ierīci lietum vai ūdens iedarbībai, jo tas var būt bīstami, un nenovietojiet uz tās vai blakus tai ar šķidrumu pildītus priekšmetus, tādus kā ziedu vāzes. Sargājiet to no ūdens pilieniem vai uzšļakstīšanās.Ja kāds ciets priekšmets iekrīt TV korpušā vai tajā ielīst ūdens, TV jāpārbauda kvalificētai personai pirms tā turpmākas lietošanas.

TīrīšanaPirms tīrīšanas atvienojiet iekārtu no sienas kontaktligzdas. Nelietojiet šķidrumu vai izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet mīkstu un sausu drānu.

VentilācijaTV atveres ir paredzētas ventilācijai un drošai darbībai. Lai novērstu pārkaršanu, šīs atveres nedrīkst nosprostot vai aizklāt.

Siltums un liesmasIekārtu nedrīkst novietot atklātas liesmas un intensīva karstuma avotu, tādu kā elektriskais sildītājs, tuvumā. Nodrošiniet, lai atklātas liesmas avoti, tādi kā degošas sveces, netiktu novietoti uz televizora virsmas. Baterijas nedrīkst tikt pakļautas pārmērīgi lielam karstumam, tādam kā saulesgaisma, liesmas vai tamlīdzīgi.

ZibensNegaisa un zibens laikā vai dodoties brīvdienās, atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas sienā.

Rezerves daļasKad nepieciešamas rezerves daļas, raugieties, lai servisa mehāniķis izmantotu ražotāja norādītās rezerves daļas, vai tām būtu tādi paši parametri, kā oriģinālajām. Neatļautu aizstājējdetaļu izmantošana var izraisīt aizdegšanos, elektrisko šoku vai citas briesmas.

ApkopeLūdzu, vērsieties pie kvalificētām personām apkopes jautājumos. Nenoņemiet pārsegu, jo tā rezultātā iespējams elektriskais trieciens.

Atkritumu iznīcināšana• Iepakojums un iepakojuma palīgmateriāli ir otrreiz

pārstrādājami un tie galvenokārt ir jāpārstrādā. Iepakojuma materiāli, tādi kā folijas maiss, jāsargā no bērniem.

• Baterijas, arī tās, kuras nesatur smagos metālus, nedrīkst iznīcināt kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzam iznīcināt izlietotās baterijas videi drošā veidā. Noskaidrojiet likumīgos noteikumus, kādi ir spēkā jūsu dzīvesvietā.

• Nemēģiniet uzlādēt baterijas; pastāv eksplozijas risks. Nomainiet baterijas tikai ar tāda paša veida baterijām.

Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma nozīmē, ka jūsu elektriskā un elektroniskā iekārta tās darbības beigās jāizlieto atsevišķi no sadzīves atkritumiem. ES ir atsevišķas atkritumu savākšanas sistēmas. Lai iegūtu vairāk ifnromācijas, lūdzu, saiznieties ar vietējām varas iestādēm vai izpaltītāju, no krua nopirkāt ierīci.

Ierīces atvienošanaGalvenā kontaktdakša tiek izmantota, lai atvienotu TV no elektrības un tāpēc ar to jābūt viegli apieties.

Austiņu skaļumsPārmērigi liela skaņa no austiņām vai radioaustiņām var izraisīt dzirdes zudumu.

UzstādīšanaLai izvairītos no ievainojumiem, ierīce droši jāpievieno pie sienas, ievērojot uzstādīšanas norādījumus attiecībā par sienas stiprinājumu ( ja tas iespējams).

Page 7: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -6 -

LCD ekrāns„LCD panelis ir augstas tehnoloģijas izstrādājums ar apmēram miljonu plānas plēves tranzistoru, sniedzot jums skaidras attēla detaļas. Laiku pa laikam uz ekrāna var parādīties nedaudz neaktīvu pikseļu kā zili, zaļi vai sarkani nekustīgi punkti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas neietekmē jūsu televizora darbību.Brīdinājums! Neatstājiet savu televizoru gaidīšanas režīmā vai arī ieslēgtu, kad izejiet no mājām.

Savienojums ar televīzijas sadales sistēmu (Kabeļtelevīzija u.c.) no skaņotājaAparāti, kuri savienoti ar ēkas zemējuma sistēmu caur strāvas savienojumu vai caur citu aparātu, kurš savienots ar zemējuma sistēmu – un ar televīzijas sadales sistēmu caur koaksiālu kabeli, dažos gadījumos var radīt liesmu iespējamību.Tādēļ savienojums ar kabeļa sadales sistēmu tiek veikts caur ierīci, kas nodrošina elektrisko izolāciju zem noteikta frekvences diapazona (galvaniskais izolators, skatīt EN 60728-11).Ievērojiet:HDMI savienojums starp datoru un TV rada radio traucējumus, kuru gadījumā ieteicams izmantot VGA(DSUB-15) savienojumu.

Gaidīšanas režīma/Ieslēgšanas poga pilnībā neatvieno šo ierīci no elektrotīkla. Vēl jo vairāk, ierīce patērē jaudu gaidīšanas režīmā. Lai pilnībā atvienotu ierīci no elektrotīkla, kontaktdakša jāizrauj no kontaktligzdas. Tādēļ ierīce jāuzstāda tā, lai var brīvi piekļūt kontaktligzdai, lai ārkārtas gadījumā varētu nekavējoties izraut kontaktdakšu no kontaktligzdas. Lai novērstu aizdegšanās risku, barošanas vads jāizrauj no kontaktligzdas, ja ierīce netiks izmantota ilgāku laiku, piemēram, atvaļinājuma laikā.

• „HDMI, HDMI logotips un augstas precizitātes saskarne ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes”.

• „HD TV 1080P” logotips ir DIGITALEUROPE preču zīme.

• DVB logotips ir Digital Video Broadcasting—DVB—projekta reģistrēta preču zīme.

Elektriskā ierīce nav paredzēta bērniem. Neļaujiet bērniem lietot elektrisko ierīci bez uzraudzības.Neļaujiet bērniem lietot elektrisko ierīci bez uzraudzības. Bērni nevar vienmēr novērtēt iespējamās briesmas. Baterijas / akumulators var apdraudēt dzīvību, kad tiek norīts. Glabājiet baterijas maziem bērniem nepieejamā vietā. Baterijas norīšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība. Iepakojuma folijas vienmēr glabājiet bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nožņaugšanās risks.

Page 8: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -7 -

Vides informācija Šīs televizors veidots tā, lai patērētu mazāk elektroenerģiju vides saudzēšanas nolūkā. Jūs ne tikai palīdzat saudzēt vidi, bet arī jūs varat ietaupīt naudu mazāku elektrības rēķinu dēļ, pateicoties šī TV elektroenerģijas taupīšanas funkcijai. Lai mazinātu elektroenerģijas patēriņu, jums jāievēro sekojošais:Jūs varat izmantot Jaudas taupīšanas režīma iestatījumus, kas atrodami Attēla iestatījumu izvēlnē. Ja jūs iestatāt Jaudas taupīšanas režīmu kā Eco, TV pārslēgsies jaudas taupīšanas režīmā un TV apgaismojuma līmenis tiks samazināts līdz optimālam līmenim. Ievērojiet, ka nebūs iespējams mainīt dažus attēla iestatījumus, kad TV būs pārslēgts Jaudas taupīšanas režīmā.

Ja ir izvēlēts "Attēls izslēgts", “Ekrāns izslēgsies pēc 15 sekundēm.” ziņojums parādīsies ekrānā. Izvēlieties TURPINĀT un nospiediet OK, lai turpinātu. Ekrāns pazudīs 15 sekunžu laikā. Ja jūs izslēdzat Jaudas taupīšanas režīmu, attēla režīms tiks automātiski iestatīts kā dinamiskais.Kad TV netiek izmantots, lūdzu, izslēdziet vai atvienojiet TV no strāvas padeves. Tas arī samazinās elektroenerģijas patēriņu. Atvienojiet elektroenerģijas padevi, kad dodaties projām uz ilgāku laiku.Ir ļoti ieteicams aktivizēt Jaudas taupīšanas režīmu, lai samazinātu savu gada elektroenerģijas patēriņu. Un arī ir ieteicams atvienot TV no elektroenerģijas padeves, lai ietaupītu vairāk elektroenerģijas, kad jūs neizmantojat TV.Tas palīdz sargāt vidi, ievērojot šos norādījumus.Labošanas informācijaLūdzu, vērsieties pie kvalificētām personām apkopes jautājumos. Tikai kvalificēts personāls drīkst labot TV. Lūdzu, sazinieties ar savu vietējo izplatītāju, no kura iegādājāties savu TV, sīkākai informācijai.

Pakas saturs

Tālvadības pults

LED TV

Baterijas: 2 X AAA

Lietošanas instrukcija

Ātrās iestatīšanas instrukcija

1 X Video un audio savienojuma kabelis

Piezīme: Jums jāpārbauda aksesuāri pēc ierīces iegādes. Pārliecinieties, ka visi aksesuāri ir iekļauti komplektācijā.Pēc ražotāja specifikācijas pagarinātāja garums nedrīskt pārsniegt 3 m.

Page 9: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -8 -

TV skatīšanās

TV vadības pogas un to darbība

1. Uz augšu2. Uz leju3. Programma/Skaļums/AV/Gaidīšanas režīma ieslēgšanas slēdzisVadības poga ļauj jums kontrolēt TV Skaļuma/Programmu/Avotu un Gaidīšanas režīma funkcijas.Lai mainītu skaļumu: palieliniet skaļumu, nospiežot pogu uz augšu. Samaziniet skaļumu, nospiežot pogu uz leju.Lai mainītu kanālu: Nospiediet slēdža vidusdaļā, ekrānā parādīsies kanāla informācijas josla. Izejiet cauri saglabātajiem kanāliem, spiežot pogu uz augšu vai uz lejuLai mainītu avotu: Nospiediet slēdža vidusdaļā divreiz, avotu saraksts parādīsies ekrānā. Izejiet cauri pieejamajiem avotiem, spiežot pogu uz augšu vai uz leju

Lai izslēgtu televizoru: Nospiediet slēdža vidusdaļu uz leju un turiet nospiestu dažas sekundes, TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Gaidīšanas režīma slēdzis tiek izmantots, lai ieslēgtu vai izslēgtu TV.

Gaidīšanas režīma paziņojumi1) Ja TV nesaņem ievades signālu (piemēram, no antenas vai HDMi avota) 5 minūtes, TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Nākošreiz ieslēdzot TV, sekojošs ziņojums tiks attēlots: “Gaidīšanas režīma dēļ nav signāla” Nospiediet OK, lai turpinātu.2) Ja TV ir ieslēgts un netiek lietots kādu brīdi, TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Nākošreiz ieslēdzot TV, sekojošs ziņojums tiks attēlots. “Gaidīšanas režīma dēļ nav signāla” Nospiediet OK, lai turpinātu.

Bateriju ievietošana tālvadības pultīPaceliet tālvadības pults bateriju nodalījuma vāciņu uz augšu. Ievietojiet divas AAA baterijas. Pārliecinieties, ka sakrīt bateriju + un - gali ar nodalījumā norādītajiem (ievērojiet pareizo polaritāti). Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

Pieslēdziet barošanas padevi SVARĪGI: TV komplekts ir paredzēts lietošanai ar 220-240V AC, 50 Hz ligzda. Kad televizors ir izņemts no iepakojuma, pirms pieslēgšanas pie tīkla ļaujiet tam sasniegt istabas temperatūru. Iespraudiet barošanas vadu sienas kontaktligzdā.

Page 10: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -9 -

Antenas/Kabeļa pieslēgšanaPievienojiet “aerial” vai “cable TV” spraudni ANETNAS IEVADES (ANT) ligzdā TV aizmugurē.

VGASPDIF

HD

MI2

Coax.OUT

227528

PaziņojumsPrece ražota zem „Dolby Laboratories” licences.PREČU ZĪMES APSTIPRINĀJUMS„Dolby" un dubultais D simbols ir „Dolby Laboratories” preču zīmes.

„HDMI, HDMI logotips un augstas precizitātes saskarne ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes".

Informācija lietotājiem par atbrīvošanos no vecajām ierīcēm un baterijām[Tikai Eiropas Savienībai]Šie simboli norāda to, ka no ierīcēm ar šādiem simboliem nevar atbrīvoties kā no vispārējiem mājsa imniecības a tkr i tumiem. Ja vē la t ies atbrīvot ies no ierīces vai bateri jām, lūdzu, apsveriet atkritumu savākšanas sistēmas vai vietas attiecīgai to pārstrādei.Uzmanību: Zīme Pb zem simbola uz baterijām norāda to, kašī baterija satur svinu.

Preces

Baterija

SpecifikācijaTV pārraidītājs PAL B/G D/K K

Kanālu uztveršana VHF (BAND I/II I) - UHF (BAND U) - HYPERBAND

Noteikto kanālu skaits 10000

Kanāla indikators Ekrāna displejs

RF antenas ieeja 75 omi (nebalansēta)

Darba Spriegums 220-240V AC, 50Hz.

Audio Vâcu+Nicam Stereo

Audio Izejas Spriegums (WRMS.) (10% THD)

2 x 2,5

E l e k t r o e n e r ģ i j a s patēriņš

50 W

Svars 4,35

I z m ē r i D x L x H ( A rpamatni)

153 x 514 x 352

I z m ē r i D x L x H ( B e zkājiņām)

35 x 514 x 316

Darbības temperatūra un mitrums:

5ºC līdz 45ºC, 85% mitruma līmenis

Page 11: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -10 -

Tālvadības pults apskate

TeletekstsNospiediet “ ” pogu, lai ieietu. Nospiediet vēlreiz, lai aktivizētu sajaukuma režīmu. Nospiediet vēlreiz, lai izietu. Sekojiet norādījumiem, kas parādās digitālā teleteksta ekrāna.

Digitālais teleteksts (tikai Apvienotajai Karalistei)Nospiediet “ ” pogu, lai redzētu digitālā teleteksta informāci ju. Vadiet to ar krāsainajām pogām, kursorpogām un OK pogu. Vadības metode var atšķirties atkarībā no digitālā teleteksta satura. Sekojiet norādījumiem, kas parādās digitālā teleteksta ekrāna. Kad ir nospiesta “ ” poga, TV atgriežas pie televīzijas translācijas.

PIEZĪME: Tālvadības pults amplitūda ir apmēram 7m/23 pēdas.

Manas pogas 1 izmantošana (*)Turiet nospiestu “MANA POGA 1” piecas sekundes, atrodoties uz vēlamā avota, kanāla vai saites, līdz “MANA POGA IR IESTATĪTA” ziņojums parādās ekrānā. Tas apstiprina, ka izvēlētā MANA POGA tagad ir saistīta ar izvēlēto funkciju. Manas pogas 2 izmantošana (**)Turiet nospiestu “MANA POGA 2” piecas sekundes, atrodoties uz vēlamā avota, kanāla vai saites, līdz “MANA POGA IR IESTATĪTA” ziņojums parādās ekrānā. Tas apstiprina, ka izvēlētā MANA POGA tagad ir saistīta ar izvēlēto funkciju.

1. Gaidīšanas režīms /ieslēdzot2. Kanālu saraksts3. Skaļāk/klusāk4. Izvēlne ieslēgta/izslēgta5. Ok / Apstiprināt6. Atgriezties/Atpakaļ7. Nav funkcijas8. Mana poga 1 (*)9. Mana poga 2 (**)10. Krāsainās pogas (sarkana, zaļa, dzeltena, zila)11. Mono/stereo Dual I-II / Pağreizējā valoda12. Ātra patīšana (Multivides pārlūka reşīmā)13. Pauze (multivides pārlūka režīmā) / Laika nobīdes

ierakstīšana14. Raidījumu ierakstīšana15. Atskaņot (multivides pārlūka režīmā)16. Pārtraukt (multivides pārlūka režīmā)17. Ātra patīšana (multivides pārlūka režīmā)18. Subtitri ieslēgti-izslēgti / Subtitri (multivides pārlūka

režīmā)19. Attēla lielums20. Teleteksta - Sajaukums21. Multivides pārlūks22. Elektroniskais programmu ceļvedis23. Iziet24. Navigācijas pogas25. Ātrā izvēlne ieslēgta/izslēgta26. Informācija / Parādīt (TEKSTA reşīmā)27. Mainīt programmu uz augšu/leju28. Pauze skanējumā29. Iepriekšējā programma / Tagad (EPG režīmā)30. Ciparu pogas31. AV / Avots

Page 12: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -11 -

PIEZĪME: Pieslēdzot ierīci caur YPbPr vai sānu AV ievadi, jums jāizmanto komplektācijā iekļautie savienojuma vadi, lai iespējotu savienojumu. Skatiet iepriekš sniegtos attēlus. | Lai iespējotu datora skaņu, jums jāizmanto SĀNU AV SAVIENOJUMA vadu BALTĀS un SARKANĀS ievades. | Ja ārējā ierīce tiek pieslēgta caur SCART ligzdu, TV automātiski pārslēgsies AV režīmā.| Skatoties DTV kanālus (Mpeg4 H.264) vai atrodoties multivides pārlūka režīmā, izvade nebūs pieejama caur scart ligzdu. | Izmantojot sienas stiprinājuma komplektu (izvēles), mēs iesakām pievienot visus vadus TV aizmugurē pirms tā piestiprināšanas pie sienas. | Ievietojiet vai izņemiet CI moduli tika tad, kad TV ir IZSLĒGTS. Jums jāskatās moduļa ievietošanas instrukcija sīkākai informācijai par iestatījumiem.

Savienotājs Veids Vadi Ierīce

ScartSavienojums(aizmugurē)

VGASavienojums(aizmugurē)

SĀNU AV YPbPr/PC

AudioSavienojums

(sānos)Sāna AV video/audio savienojuma kabeļa

PC RGB Kabelis

(nav komplektācijā)

HDMISavienojums(aizmugurē)

SPDIFSavienojums(aizmugurē)

SĀNU AVSāna AV

(Audio/Video)Savienojums

(sānos)AV savienojuma kabelis

(komplektâcijâ)

AUSTIŅAS HeadphoneSavienojums

(sānos)

PC - YPbPr

YPbPr VideoSavienojums(aizmugurē) PC - YPbPr savienojuma kabelis (Nav

komplektācijā)

USBSavienojums

(sānos)

CISavienojums

(sānos)

Savienojumu apskate

Page 13: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -12 -

Ieslēgšana/izslēgšanaLai ieslēgtu televizoruPieslēdziet barošanas vadu 220-240 V 50 Hz elektrotīklam. Ieslēdziet “ ” pogu (zem ekrāna labajā stūrī) “I” pozīcijā tā, lai TV ieslēgtos gaidīšanas režīmā. Tad iedegsies gaismas diode.Lai ieslēgtu TV no gaidīšanas režīma:

• Nospiediet “ ” pogu, P+ / P- vai ciparpogu uz tālvadības pults.

• Nospiediet vadības slēdzi, kas atrodas TV kreisajā pusē.

Tad televizors ieslēgsies.Piezīme: Ja jūs ieslēdzat savu televizoru ar P+ / P- pogu uz savas tālvadības pults, vai P/CH+/- uz televizora, tad tiks izvēlēts kanāls, ko jūs skatījāties pēdējo.

Lai pārslēgtu televizoru gaidīšanas režīmāLai pārslēgtu TV mazas jaudas gaidīšanas režīmā, nospiediet “ ” pogu uz tālvadības pults vai nospiediet un paturiet nospiestu vadības slēdzi, kas atrodas TV kreisajā pusē.Piezīme: Kad TV ir pārslēgts gaidīšanas režīmā, gaidīšanas režīma gaismas diode var mirgot, norādot, ka tādas funkcijas kā meklēšana gaidīšanas režīmā, bezvadu lejupielāde vai Taimeris ir aktīvas.

Lai izslēgtu televizoruIeslēdziet “ ” pogu ekrāna apakšējā labajā stūrī

“2” pozīcijā kā attēlots tā, lai TV izslēgtos.Lai pilnībā izslēgtu televizoru, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Sāskotnējā iestatīšanaIeslēdzot pirmo reizi, parādās valodu izvēles ekrāns. Izvēlieties vēlamo valodu un nospiediet OK.Pēc tam atvērsies sākotnējās iestatīšanas ekrāns. Iestatiet vēlamos iestatījumus ar navigācijas pogām, un kad esat pabeidzis, nospiediet OK, lai turpinātu.Jūs varat aktivizēt Saglabāšanas režīms opciju, lait ā būtu pieejama "Citu iestatījumu" izvēlnē, un jūsu TV funkcijas tiks attēlotas ekrāna augšpusē. Izvēlieties JĀ, lai turpinātu. Ja ir izvēlēts Mājas režīms, Saglabāšanas režīms nebūs pieejams pēc Sākotnējās iestatīšanas. Nospiediet OK pogu, lai turpinātu.

Antenas uzstādīšanaJa izvēlaties ANTENAS opciju Meklēšanas vieda ekrānā, digitālā televīzija meklēs digitālās zemes TV pārraides.

PIEZĪME: Jūs varat nospiest MENU pogu, lai atceltu.

Kad visi pieejamie kanāli tiek saglabāti, ekrānā parādīsies kanālu saraksts. Ja jūs apmierina kanālu secība pēc LCN (*), lūdzu, izvēlieties "Jā" un nospiediet OK.

Nospiediet MENU pogu, lai izietu no kanālu saraksta un skatītos TV.(*) LCN ir loģiskā kanālu numura sistēma, kas sarindo pieejamos kanālus pēc atpazīstamas kanālu secības. (ja pieejams).

Kabeļa pievienošanaJa izvēlaties CABLE iespēju, nospiediet OK pogu uz tālvadības pults, lai turpinātu. Lai turpinātu, lūdzu, izvēlieties JĀ un nospiediet OK. Lai atceltu, izvēlieties NĒ, un nospiediet OK. No šī ekrāna var izvēlēties frekvences diapazonu. Ievadiet frekvences diapazonu manuāli ar ciparpogām. Piezīme: Meklēšanas ilgums mainīsies atkarībā no izvēlētā meklēšanas diapazona.

Multivides atskaņošana, izmantojot USB ievadiJūs varat pieslēgt 2,5” un 3,5” collu (hdd ar ārējo barošanas padevi) ārējos cieto disku dziņus vai USB zibatmiņas televizoram, izmantojot TV USB ievades.

SVARÎGI: Dublējiet savus failus, pirms savienošanas ar TV. Ražotājs nenes atbildību par failu bojājumiem vai datu zudumu. Noteikt i USB ierīču veidi (piemēram, MP3 atskaņotāji) vai USB cietā diska dziņi/zibatmiņas var nebūt saderīgas ar šo TV. TV atbalsta FAT32 un NTFS diska formātus, bet ierakstīšana nebūs pieejama NTFS formatētiem diskiem. Formatējot USB cieto disku, kas ir 1 TB (terabaitu) liels vai lielāks, formatēšanas procesa laikā var rasties problēmas. Atkārtoti neiespraudiet un neizraujiet ierīci. Tas var radīt fiziskus bojājumus USB atskaņotājam un pašai USB ierīcei. Neizraujiet USB moduli, kamēr tiek atskaņots fails.

Programmas ierakstīšanaSVARĪGI: Izmantojot jaunu USB cieto disku, ieteicams pirmo reizi formatēt disku, izmantojot jūsu TV opciju “Formatēt disku”.Piezīme:Lai ierakstītu raidījumu, jums vispirms jāpievieno USB disks televizoram, kad tas ir izslēgts. Jums tad jāieslēdz televizors, lai iespējotu ierakstīšanas funkciju.Lai izmantotu ierakstīšanas funkci ju, jums jāpievieno USB disks vai ārējā ierīce televizoram, un pievienotajam USB diskam jābūt vismaz 1 GB lielam un jābūt 2.0 ātruma saderībai. Ja pievienotā USB ierīce neatbalsta 2.0 ātrumu, parādīsies kļūdas ziņojums.Piezīme: Ierakstītā programma tiek saglabāta pievienotajā USB diskā. Ja vēlaties, varat saglabāt/pārkopēt ierakstus datorā. Tomēr šos failus nevarēs atvērt datorā. Jūs varat atvēr ierakstītās pārraides tikai televizorā.Piezīme: Lūpu sinhronizācijas aizture var rasties laika nobīdes laikā. Radio ierakstīšana nav atbalstīta. TV var ierakstīt pārraides līdz desmit stundām.

Page 14: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -13 -

Ierakstītās pārraides tiek sadalītas 4 GB lielās daļās. Ja pievienotā USB diska rakstīšanas ātrums nav pietiekošs, ieraksts var neizdoties un laika nobīdes funkcija var nebūt pieejama.Ieteicams izmantot USB cietos diskus HD programmu ierakstīšanai.Neatvienojiet USB/HDD ierakstīšanas laikā. Tas var sabojāt pievienoto USB/HDD.Vairākdaļu atbalsts ir pieejams. Maksimums divas dažādas daļas tiek atbalstītas. Pirmā USB diska daļa tiek izmantota PVR funkcijām. Tā arī jāformatē, jo galvenā daļa tiks izmantota PVR funkcijām.Daşas straumju pakotnes var netikt ierakstītas signāla problēmu dēļ, tādēļ daşreiz video var sastingt atskaņošanas laikā. Ierakstīt, atskaņot, pauzēt, attēlot (Atskaņošanas saraksta dialogam) pogas nevar izmantot, kad IESLĒGTS teleteksts. Ja ieraksts sākas ar taimeru, kad IESLĒGTS teleteksts, tas automātiski tiek izslēgts. Teleteksta lietošana tiek atspējota arī tad, ja notiek ierakstīšana vai atskaņošana.

Laika nobīdes ierakstīšana Nospiediet (PAUZĒT) pogu, kamēr skatāties pārraidi, lai aktivizētu laika nobīdes režīmu. Laika nobīdes režīmā pārraide tiek nopauzēta un vienlaicīgi ierakstīta pievienotajā USB diskā. Nospiediet

(ATSKAŅOT) pogu vēlreiz, lai skatītos nopauzēto pārraidi no apturētās vietas. Nospiediet STOP pogu, lai apturētu laika nobīdes ierakstīšanu un atgrieztos tiešraidē.Piezīme: Laika nobīdi nevar izmantot radio režīmā. Piezīme: Jūs nevarat izmantot laika nobīdes ātrās attīšanas funkciju pirms atskaņošanas ātrās patīšanas opcijas izmantošanas.

Tūlītēja ierakstīšanaNospiediet (IERAKSTĪT) pogu, lai tūlīt sāktu ierakstīt raidījumu, kamēr skatāties televizoru. Jūs varat nospiest (IERAKSTĪT) pogu uz tālvadības pults, lai ierakstīto nākošo EPC raidījumu. Šādā gadījumā ekrāna izvēlne parādīs ieprogrammētos raidījumus, ko paredzēts ierakstīt. Nospiediet (STOP) pogu, lai atceltu tūlītēju ierakstīšanu. Piezīme: Jūs varat pārslēgt kanālus bai aplūkot multivides pārlūku ierakstīšanas režīma laikā. Pārraides ierakstīšanas vai laika nobīdes laikā brīdinājuma ziņojums parādīsies ekrānā, ja jūsu USB ierīces ātrums nebūs pietiekams.

Ierakstīto raidījumu skatīšanās Izvēlieties Ierakstu bibliotēka Multivides pārlūka režīmā. Izvēlieties ierakstīto pārraidi sarakstā (ja iepriekš ierakstīta). Nospiediet OK pogu, lai skatītu Atskaņošanas opcijas. Izvēlieties opciju, pēc tam nospiediet OK pogu.Piezīme: Atskaņošanas laikā nevarēs skatīties galveno izvēlni un izvēlnes vienumus.

Nospiediet (STOP) pogu, lai pārtrauktu atskaņošanu un atgrieztos ierakstu bibliotēkā.

Patīšana lēnām uz priekšuJa nospiežat (PAUZĒT) pogu, kamēr skatāties ierakstītās pārraides, būs pieejama lēnās patīšanas uz priekšu funkcija. Jūs varat izmantot pogu, lai palēlinātu patīšanu. Atkārtota pogas nospiešana mainīs lēnās patīšanas ātrumu.

Ierakstu konfigurēğanaIzvēlieties Ierakstu konfigurēšana Iestatījumu izvēlnē, lai konfigurētu ierakstu iestatījumus. Format Disk: Jūs varat izmantot diska formatēšanas funkciju, lai formatētu pievienoto USB disku. Lai izmantotu diska formatēšanas funkciju, nepieciešama PIN koda ievadīšana (noklusējuma pin kods ir 0000). SVARĪGI: Ievērojiet, ka, aktivizējot šo funkciju, VISI USB diskā saglabātie dati pazudīs un diska formāts tiks mainīts uz FAT32. Arī, ja jūsu USB disks darbojas nepareizi, jūs varat mēģināt formatēt USB disku. Vairumā gadījumu USB diska formatēšana atjaunos tā normālu darbību; tomēr VISA USB diskā saglabātā informācija būs zudusi šādā gadījumā. Piezīme: Ja ekrānā parādās ziņojums "USB ir pārāk lēns", sākot ierakstu, mēģiniet sākt no jauna ierakstu. Ja joprojām saglabājas tā pati kļūda, iespējams, ka jūsu USB neatbilst ātruma prasībām. Mēģiniet pievienot citu USB disku.

Page 15: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -14 -

Multivides pārlūka izvēlneJūs varat atvērt foto, mūzikas un filmu failus, kas saglabāti USB diskā, pieslēdzot to savam TV. Pieslēdziet USB disku vienai no TV sānā esošajām USB ieejām. Nospiežot MENU pogu multivides pārlūka režīmā, piekļūsiet attēla, skaņas un iestatījumu izvēlnes opcijām. Vēlreiz nospiežot MENU pogu, iziesiet no šī ekrāna. Jūs varat iestatīt sava Multivides pārlūka vēlamās funkcijas, izmantojot Iestatījumu izvēlni.

Atkārtot/Sajaukt režīma opcija

Sākt atskaņošanu ar un

aktīvu

TV atskaņo nākošo failu un atkārto sarakstu.

Sākt atskaņošanu ar OK un

aktīvu tas pats fails tiks atskaņots atkārtoti (atkārtojums).

Sākt atskaņošanu ar un aktīvu fails tiks atskaņots sajauktā režīmā.

Ātrā izvēlneĀtro iestatījumu izvēlne ļauj jums ātri piekļūt dažām opcijām. Šī izvēlne ietver Jaudas taupīšanas režīma, Attēla režīma, Izlīdzinātāja iestatījumu, Izlases un Izslēgšanās taimera opcijas. Nospiediet Q.MENU pogu uz tālvadības pults, lai atvērtu ātro izvēlni. Skatiet tālākās nodaļas sīkākam funkciju izklāstam.

Page 16: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -15 -

Izvēlnes īpašības un funkcijasAttēla izvēlnes saturs

Režīms Jūs varat mainīt attēla režīmu atbilstoši savām vēlmēm un prasībām. Attēla režīmu var iestatīt vienā no šīm opcijām: Kino,Spēļu,Sport,Dinamisks un Dabisks.

Kontrasts Iestata ekrāna gaišuma un tumšuma vērtības.

Spilgtums Iestata ekrāna spilgtuma vērtību.

Asums Iestata ekrānā attēloto objektu asuma vērtību.

Krāsas Iestata krāsu vērtību, pielāgojot krāsas.

Jaudastaupīšanasrežīms

lai iestatītu Jaudas taupīšanas režīmu kā Eco, Attēls izslēgts vai Atspējots. (kad režīms ir iestatīts kā dinamisks, jaudas taupīšanas režīms tiek automātiski atspējots.)

Pretgaisma(izvēles)

Šis iestatījums kontrolē pretgaismas līmeni. Pretgaismas funkcija būs neaktīva, ja Jaudas taupīšanas režīms būs iestatīts kā Eco. Pretgaismu nevar aktivizēt VGA, multivides pārlūka režīmā vai kamēr attēla režīms ir iestatīts kā spēļu.

Trokšņusamazināšana

Ja pārraides signāls ir vājš un attēls ir trokšņains, izmantojiet Trokšņu samazināšana iestatījumu, lai samazinātu trokšņu līmeni.

Uzlabotie iestatījumiDinamiskaiskontrasts

Jūs varat mainīt dinamiskā kontrasta vērtību.

Krāsu šablons iestata vēlamo krāsu toni.

Attēla tālummaiņa

Iestata vēlamo attēla izmēru no attēla tālummaiņas izvēlnes.Piezīme: Automātisks (tikai pieejams Scart režīmā ar SCART PIN8 augstsprieguma/zema sprieguma pātslēgšanos)

HDMI True Black

Skatoties no HDMI avota, šī funkcija būs redzama Attēla iestatījumu izvēlnē. Jūs varat izmantot šo funkciju, lai pastiprinātu attēla tumšumu.

Filmu režīms Filmas tiek ierakstītas ar daşādu kadru skaitu sekundē līdz normālām TV programmām. Ieslēdziet šo funkciju, kad vēlaties, skatoties filmas, skaidri redzēt ātras kustības scēnas.

Ādas tonis Ādas toni var mainīt no -5 līdz 5.

Krāsu nobīde pielāgo vēlamo krāsu toni.

RGB ieguve Jūs varat konfigurēt krāsu temperatūras vērtības, izmantojot RGB ieguves funkciju.

Atiestatīt atiestata attēla iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem (izņemot spēļu režīmā).

Skaņa PC režīmā Automātiski optimizē displeju. Nospiediet OK, lai optimizētu.

H Position (PC režīmā) Šis punkts bīda attēlu horizontāli ekrāna labajā un kreisajā pusē.

V Position (PC režīmā) Šis punkts bīda attēlu vertikāli pa ekrānu uz augšu vai uz leju.

Punktu uzskaite (PC režīmā)

Punktu uzskaites noregulēšana izlabo traucējumus, kas parādās kā vertikālas strīpas, skatoties prezentācijas ar ļoti ielu punktu skaitu, piemēram, izklājlapas, vai paragrāfi vai teksts mazā fontā.

Fāze (PC režīmā)

Atkarībā no izšķirtspējas un skenēšanas frekvences, ko esat ievadījis TV, jūs varat redzēt uz ekrāna neskaidru vai traucētu bildi. Šādā gadījumā jūs vara izmantot šo funkciju un iegūt skaidru bildi, pielietojot mēģinājumu un kļūdu metodi.

Atrodoties VGA (Datora) reşīmā, daşas opcijas Attēla izvēlnē nebūs pieejamas. Tā vietā VGA reşīma iestatījumi tiks pievienoti Attēla iestatījumiem Datora reşīmā.

Page 17: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -16 -

Skaņu izvēlnes satursSkaļums pielāgo skaļumu.

Izlīdzinātājs izvēlas izlīdzinātāja režīmu. Pielāgotos iestatījumus var veikt tikai lietotāja režīmā.

Balanss Šis iestatījums tiek izmantots, lai pastiprinātu labā vai kreisā skaļruņa balansu.

Austiņas Iestata austiņu skaļumu.

Skaņas režīms Varat izvēlēties skaņas režīmu. (ja izvēlētais kanāls atbalsta).

ASI (automātiskāskaļuma ierobežošana)

Funkcija iestata skaņu, lai iegūtu noteiktu līmeni starp dažādiem kanāliem.

Headphone/LineoutKad pieslēdzat savam TV ārējo pastiprinātāju, izmantojot austiņu ieeju, jūs varat izvēlēties šo opciju kā Lineout. Ja esat pievienojis austiņas televizoram, iestatiet šo opciju kā Austiņas.

Dinamiskais bass ieslēdz vai izslēdz dinamisko basu.

Erdvinis garsas Apkārtējās skaņas režīmu var ieslēgt vai izslēgt.

Digitâlâ izvade Iestata digitālās izvades audio veidu.

Iestatījumu izvēlnes satursRibota prieiga Kontrolē nosacījuma piekļuves moduļus, kad pieejami.

ValodaKonfigurē valodas iestatījumus (var atšķirties dažādām valstīm). Vēlamie un pašreizēj ie iestat ī jumi būs pieejami. Pašreizējos iestatījumus var mainīt tikai tad, ja pārraidītājs to atbalsta.

Tėvų nustatymai

Ievadiet pareizu paroli, lai mainītu vecāku iestatījumus. Jūs varat viegli pielāgot izvēlņu bloķēšanu (var mainīties atkarībā no izvēlētās valsts) un bloķēšanu bērnu aizsardzībās nolūkā šajā izvēlnē. Jūs arī varat iestatīt jaunu pin kodu. (noklusējuma pin kods ir 4725)Piezīme: Kad tiek iestatīta Bloķēšana no bērniem opcija, TV var vadīt tikai ar tālvadības pulti. Šādā gadījumā vadības paneļa taustiņi nedarbojas.

Laikmačiai Iestata izslēgšanas taimeri, lai izslēgtu TV pēc noteikta laika. iestata taimerus izvēlētajām programmām. (USB ierakstīšana)

Ierakstu konfigurēšana Attēlo ierakstīšanas konfigurēšanas izvēlni (nepieciešams USB savienojums)

Data / Laikas Iestata datumu un laiku.

Šaltiniai Iespējo vai atspējo izvēlētās avotu opcijas.

Kiti nustatymai: parâda citas TV iestatîjumu opcijasMeniu išsijungimas Maina taimauta ilgumu izvēlņu ekrāniem.

Skanuoti užkoduotus kanalus Kad šis iestatījums ir ieslēgts, meklēšanas procesā tiks meklēti arī šifrētie kanāli.

Zilais fons Aktivizē vai deaktivizē zilā fona sistēmu, kad signāls ir vājš vai tāda nav.

Programmatûras jauninâğana Lai nodrošinātu, ka jūsu televizorā vienmēr ir visjaunākā programmatūra.

Programos versija: Parāda lietojumprogrammas versiju.

Subtitri režīmāŠo opciju izmanto, lai izvēlētos, kurš subtitru režīms būs ekrānā (DVB subtitri / TEKSTA subtitri), ja abi režīmi ir pieejami. Noklusējuam režīms id DVD subtitri. Pieejams tikai Norvēģijā.

Pakurls Iepsējo speciālu funkciju no pārraidītāja.

Page 18: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -17 -

Audio apraksts

Audio apraksts attiecas uz papildu teksta celiņu, kas paredzēts akliem cilvēkiem un cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kas vēlas skatīties televīziju un filmas. Jūs varat izmantot šo funkciju tikai tad, ja pārraidītājs atbalsta papildu teksta celiņš.Piezīme: Audio apraksta skaņas funkcija var nebūt pieejama ierakstīšanas vai laika nobīdes režīmā.

Automâtiska TV izslçgšana

jūs varat iestatīt automātiskās izslēgšanās funkcijas taimauta vērtību. Kad sasniegta taimauta vērtība, un TV netiek izmantots noteikto laiku, tas pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Paieška parengties (pēc izvēles)

Ja gaidīšanas režīma meklēšana ir ieslēgta (On), kad televizors atrodas gaidīšanas režīmā, tiks meklēti pieejamie telekanāli. Ja TV atrod jaunu vai pazudušu telekanālu, parādīsies izvēlnes ekrāns,jautājot, vai vēlaties saglabāt šīs izmaiņas. Kanālu saraksts tiks atjaunināts un izmainīts pēc šī procesa.

Saglabātu režīmsJa skatāties TV veikala režīmā, jūs varat aktivizēt šo režīmu. Kamēr veikalarežīms ir ieslēgts, daži vienumi televizorā var nebūt pieejami.

ieslēgšanas režīma Šis iestatījums konfigurē ieslēgšanas režīma iestatījumus.

Iestatīšanas un noregulēšanas izvēlnes saturs

Automâtiska kanâlu meklçğana (atkârtota noregulçğana)(ja pieejams)

Attēlo automātiskas noregulēšanas opcijas. Digital Aerial: meklē un saglabā antenas DVT kanālus. Digital Cable: meklē un saglabā DVT kanālus. Analogue: meklē un saglabā analogos kanālus. Digital Aerial & Analogue: meklē un saglabā antenas DVB un analogos kanālus. Digital Cable & Analogue: meklē un saglabā kabeļa DVB un analogos kanālus.

Manuāla kanālu meklēšana Šo funkciju var izmantot tiešai translācijai.

Tîkla kanâlu meklçğana Meklē saistītos kanālus pārraides sistēmā.

Analoginis tikslus nustatymas

Jūs varat izmantot šo iestatījumu analogo kanālu precīzai noregulēšanai. Šī funkcija nav pieejama, ja nav saglabāts neviens analogais kanāls.

Sâkotnçjâ iestatîšana Dzēš visus saglabātos kanālus un iestatījumus, attiestata TV rūpnīcas iestatījumos.

Nodzēst pakalpojumu sarakstu

(*) Šis iestatījums ir redzams tikai tad, kad Valsts opcija ir iestatīta kā Vācija, Zviedrija, Norvēģija vai Somija. Izmantojiet šo iestatījumu, lai nodzēstu saglabātos kanālus.

Page 19: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -18 -

Kanālu saraksta izmantošanaTV kārto visus saglabātos kanālus kanālu sarakstā. Jūs varat rediģēt šo kanālu sarakstu, iestatīt kanālu izlasi vai iestatīt aktīvos kanālus, ko iekļaut sarakstā, izmantojot kanālu saraksta opcijas.

Vecāku kontroles iestatījumu konfigurēšanaLai neļautu skatīties noteiktas programmas, kanālus un izvēlnes, tos var nobloķēt, izmantojot vecāku vadības sistēmu.

Lai attēlotu vecāku nobloķētās izvēlnes iespējas, jāievada PIN kods. Rūpnīcas noklusējuma PIN kods ir 0000. Pēc pareizā PIN koda ievadīšanas, parādīsies kanālu nobloķēšanas izvēlne.Izvēlņu nobloķēšana: izvēlnes nobloķēšana iespējo vai atspējo piekļuvi izvēlnei. Bloķēšana bērnu aizsardzības nolūkā: Šī opcija saņem kanālu nobloķēšanas informāciju no pārraidītāja un ja nepieciešams, nobloķē piekļuvi kanālam.Bloķēšana no bērniem: kad tiek iestatīta Kanālu nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkos opcija, TV var vadīt tikai ar tālvadības pulti. Šādā gadījumā vadības paneļa taustiņi nedarbojas. Iestatît PIN: nosaka jaunu PIN kodu. Piezīme: Ja Valsts opcija tiek iestatīta kā Francija, jūs varat izmantot 4725 kā noklusējuma kodu.

Elektroniskais programmu ceïvedis (EPG)Daži, bet ne visi kanāli, nosūta informāciju par pašreizējajiem un turpmākajiem raidījumiem. Nospiediet “ ” pogu, lai redzētu EPC (Elektronisko programmu ceļveža) izvēlni.Uz augšu/uz leju/pa labi/pa kreisi: virzās pa EPC.OK: Parāda programmu opcijas.INFO: Attēlo izvēlētās programmas sīkāku informāciju.ZAÏĀ: Pārslēdzas uz saraksta grafika EPC.DZELTENĀ: Pārslēdzas uz laika grafika EPC.ZILĀ: Attēlo filtrēšanas opcijas.

(IERAKSTĪT): TV sāks ierakstīt izvēlēto pārraidi. Jūs varat nospiest atkārtoti, lai apturētu ierakstu.SVARĪGI: Pievienojiet USB disku televizoram, kamēr TV ir izslēgts. Jums tad jāieslēdz televizors, lai iespējotu ierakstīšanas funkciju. Piezīme: Ierakstīšanas laikā nevar pārslēgties uz citu pārraidi vai avotu.

Programmu opcijasEPG izvēlnē nospiediet OK pogu, lai ieietu Notikuma iespējas izvēlnē.

Vispārēja TV darbībaKanāla izvēleEPG izvēlnē izmantojot šo opciju, jūs varat pārslēgties uz izvēlēto kanālu.Ierakstīt / Dzēst ierakstīšanas taimeriKad esat izvēlējies kanālu EPC izvēlnē, nospiediet OK pogu. Izvēl ie t ies “ Ierakstī t ” opci ju un nospiediet OK pogu. Pēc tam ierakstīšana ir iestatīta izvēlētajam raidījumam. Lai atceltu jau iestatītu ierakstīšanu, iezīmējiet raidījumu un nospiediet OK pogu, un izvēlieties opciju “Dzēst ierakstīšanas taimeri”. Ierakstīšana tiks atcelta.Iestatīt taimeri / Dzēst taimeriKad esat izvēlējies kanālu EPC izvēlnē, nospiediet OK pogu. Izvēlieties “Iestatīt taimeri pārraidei” opciju un nospiediet OK pogu. Jūs esat iestatījis taimeri turpmākiem raidījumiem. Lai atceltu jau iestatītu taimeri, iezīmējiet attiecīgo programmu un nospiediet OK pogu. Tad izvēlieties “Dzçst taimeri” opciju. Taimeris tiks atcelts.Piezīme: Nav iespējams vienlaicīgi ierakstīt divus kanālus.

Programmatûras jauninâğanaJūsu TV var atrast un atjaunot programmatūru automātiski, izmantojot antenas signālu.

Programmatūras jauninājumu meklēšana caur lietotāja saskarniVienkārši ejiet uz galveno izvēlni. Izvēlieties Settings un tad – Citi iestatījumi. Citi iestatījumi izvēlnē ejiet uz Programmatūras atjaunināšana un nospiediet OK pogu, lai meklētu jaunu programmatūras jauninājumu.Piezīme: Nepieciešams interneta savienojums. Ja interneta savienojums nav pieejams, centieties atjaunināt caur pārraidi. Ja tiek atrasts jaunas jauninājums, tas sāk lejupielādēt jauninājumu. Nospiediet OK pogu, lai turpinātu atsāknēšanu.

Meklēšana 3.00 un jauninājumu režīmsKamēr TV ir pieslēgts antenas signālam. Ja Automātiska meklēšana Jauninājumu opcijas izvēlnē ir iespējota, TV ieslēdzas 0 3.00 naktī un meklē pārraižu kanālos jaunus programmatūru jauninājumus. Ja tiek atrasta jauna programmatūra un tā tiek veiksmīgi lejupielādēta, nākošreiz TV ieslēgsies ar jauno programmatūras versiju.Piezīme: Ja TV neieslēdzas pēc atjaunināšanas, atvienojiet TV no kontaktligzdas uz 2 minūtēm, un pēc tam atkal pieslēdziet kontaktligzdai.

Page 20: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -19 -

Traucējummeklēšana un padomiTV neieslēdzasPārliecinieties, ka elektrības vads ir kārtīgi iesprausts sienas kontaktligzdā. Baterijas tālvadības pultī var būt tukšas. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz TV.

Nekvalitatīvs attēls• Vai esat izvēlējies pareizu TV sistēmu? • Slikts signāls var radīt attēla izkropļošanos. Lūdzu,

pārbaudiet antenas savienojumu.• Pārbaudiet, vai esat ievadījis pareizu kanāla

frekvenci, ja veicāt manuāla meklēšanu. • Attēla kvalitāte var pasliktināties, ja televizoram

vienlaikus pieslēgtas divas ārējās ierīces. Tādā gadījumā atvienojiet vienu no ārējām ierīcēm.

Nav attēla• Nav attēla - tas nozīmē, ka televizors neuztver signālu.

Vai esat nospiedis pareizo pogu uz tālvadības pults? Mēģiniet vēlreiz. Arī pārliecinieties, ka ir izvēlēts pareizs ievades avots.

• Vai antena ir pieslēgta pareizi? • Vai antenas kabelis nav bojāts? • Vai antenas pieslēgšanai izmantotas atbilstīgas

kontaktdakšas? • Ja šaubāties, konsultējieties ar izplatītāju.

Nav skaņas• Vai TV skaņa ir nomutēta? Lai atceltu to, nospiediet “

” pogu vai palieliniet skaņu.• Skaņa skan tikai pa vienu skaļruni. Vai balanss nav

iestatīts maksimāli uz vienu skaļruni? Skatiet skaņas izvēlnes sadaļu.

Tālvadības pults nestrādā• Baterijas var būt tukšas. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

Ievades avotus nevar izvēlēties• Ja nevarat izvēlēties ievades avotu, iespējams, ka

ierīce nav pieslēgta.• Pārbaudiet AV kabeļus un savienojumus, ja esat

mēģinājis pievienot ierīci.

Ierakstīšana nav pieejama Lai ierakstītu raidījumu, jums vispirms jāpievieno USB disks televizoram, kad tas ir izslēgts. Jums tad jāieslēdz televizors, lai iespējotu ierakstīšanas funkciju. Ja nevarat ierakstīt, mēģiniet izslēgt TV un atkārtoti pieslēgt ierīci.

USB ir pārāk lēns Ja ekrānā parādās ziņojums “USB ir pārāk lēns", sākot ierakstu, mēģiniet sākt no jauna ierakstu. Ja joprojām saglabājas tā pati kļūda, iespējams, ka jūsu USB neatbilst ātruma prasībām. Mēģiniet pievienot citu USB disku.

Page 21: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -20 -

Avots Atbalstītie signāli Pieejams

EXT(SCART

)

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

RGB 50 O

RGB 60 O

Sāna AVPAL 50/60 O

NTSC 60 O

PC/YPbPr

480I, 480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz,60Hz O

1080I 50Hz,60Hz O

1080P 50Hz,60Hz O

HDMI1 HDMI2

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz,60Hz O

1080I 50Hz,60Hz O

1080P24Hz, 25Hz30Hz, 50Hz,

60HzO

Atbalstītie failu formāti USB režīmā

(X: Nav pieejams, O: pieejams)Dažreiz LCD TV signāls var tikt attēlots nepareizi. Problēma var būt neatbilstība avota aprīkojuma standartiem (DVD, iestatīšanas kaste, utt.). Ja jūs saskarieties ar šādu problēmu, lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi un attiecīgā avota ierīces ražotāju.

AV un HDMI signālu saderība Datora ieejas attēlošanas tipiskie režīmi Tālāk attēlotā tabula demonstrē dažus tipiskus video attēlošanas režīmus. Jūsu televizors var neatbalstīt daşādas izšķirtspējas. Jūsu TV atbalsta līdz 1920x1080.

Indekss Izšķirtspēja Frekvence

1 640x350p 60 Hz

2 640x400p 60 Hz

3 1024x768 60 Hz

4 1280x768 60 Hz

5 1360x768 60 Hz

6 720x400 60 Hz

7 800x600 56 Hz

8 800x600 60 Hz

9 1024x768 60 Hz

10 1024x768 66 Hz

11 1280x768 60 Hz

12 1360x768 60 Hz

13 1280x1024 60 Hz

14 1280x960 60 Hz

15 1280x1024 60 Hz

16 1400x1050 60 Hz

17 1600x1200 60 Hz

18 1920x1080 60 Hz

Multivide Faila paplašinājums

Formāts PiezīmesVideo Audio (Maksimālā rezolūcija/bitu ātrums u.c.)

Filmu

.mpg .mpeg MPEG1,2 MPEG slānis 1/2/3

MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec

.dat MPEG1,2MPEG2

.vob MPEG2

.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/ AC3

.mp4 MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 PCM/MP3

.avi

MPEG2, MPEG4

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 PCM

Mūzika .mp3 - MPEG 1 slānis 1 / 2 (MP3)

32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)

Foto.jpg .jpeg Bāzlīnijas JPEG - maks. PxA = 15360x8640 4147200 baiti

. Progresīvais JPG - maks. PxA = 9600x6400 3840000 baiti.bmp - - maks. PxA = 5760x4096 3840000 baiti

Subtitri .sub .srt - - -

Page 22: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -21 -

Telpiski zīmējumi

Page 23: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -22 -

Atbrīvošanās no nolietotiem televizoriem

Page 24: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -23 -

Kājas uzstādīšana

1. Televizorius „Sharp“

2. Stovo gaubtas

3. Stovas

SVARBUÁdëmiai perskaitykite ðià informacijà prieð montuodami stovà prie savo naujojo televizoriaus „Sharp“.

Stovo montavimas

� Prieð montuodami stovà ásitikinkite, kad televizorius atjungtas nuo maitinimo ðaltinio.

� Paguldykite televizoriø „Sharp“ (1) ant minkðto, stabilaus ir plokðèio pavirðiaus ekranu þemyn.

� Uþdëkite stovà (3) ant stovo tvirtinimo schemos galinëje televizoriaus pusëje.

Ásitinkinkite, kad stovas (3) padëtas teisinga ir kad matote angas varþtams, esanèias televizoriaus „Sharp“ galinëje pusëje.

� Uþdëkite ant stovo (3) stovo gaubtà (2).

� Ásitinkinkite, kad stovo gaubtas (3) padëtas teisinga ir kad matote angas varþtams, esanèias televizoriaus „Sharp“

galinëje pusëje.

� NEKIÐKITE varþtø neádëjæ plastmasinës apdailos.

� Ákiðkite keturis pridëtus varþtus ir atsargiai juos verþkite tol, kol stovas bus tinkamai pritvirtintas.

Page 25: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -24 -

Kājas noņemšana

SVARBUÁdëmiai perskaitykite ðià informacijà prieð nuimdami stovà nuo savo naujojo televizoriaus „Sharp“.

� Prieð nuimdami stovà ásitikinkite, kad televizorius atjungtas nuo maitinimo ðaltinio.

� Paguldykite televizoriø „Sharp“ ant minkðto, stabilaus ir plokðèio pavirðiaus ekranu þemyn.

� Atsargiai atsukite keturis varþtus, kuriais tvirtinamas stovas ir, iki galo atsukæ, juos iðtraukite.

� Atsargiai nuimkite nuo skydelio stovà ir plastmasinæ apdailà.

Stovo ardymas

Page 26: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

Latviešu -25 -

Skrūvju izmēri Sienas stiprinājums

MODELIS VESA

IERĪCĒ

MIN. / MAKS. SKRŪVES GARUMS (GARUMS)

LC-22LE250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10

LC-24LE250E/V/K-BKLC-24LE250E/V/K-WH 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10

LC-24DV250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10

LC-32LE350E/V-BKLC-32LE350E/V-WHLC-32LE351E/K-BKLC-32LE351E/K-WH

LC-32LE352E-BKLC-32LE352E-WH

200 x 100 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10

LC-39LE350E/V-BKLC-39LE350E/V-WHLC-39LE351E/K-BKLC-39LE351E/K-WH

LC-39LE352E-BKLC-39LE352E-WH

400 x 200 (W x H) M6 X 10 / M6 X 14

Skrūves garums = A+B

Skrūve

Korpuss

Sienas stiprinājuma leņķis

Page 27: Š E I V T A T S E LC-22LE250V K S P R2 3 3 4 3 2 LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA L A T V I E Š U LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND E E S T I LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbHSonninstraße 3, D-20097 Hamburg

SHARP CORPORATIONhttp://www.sharp.eu

50

23

34

32

LCD KRÂSU TELEVIZORS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LA

TV

IEŠ

U

LCD VÄRVITELEVIISOR KASUTUSJUHEND

EE

ST

I

LCD TELEVIZOR U BOJI PRIRUÈNIK O RUKOVANJU

SR

PS

KI

LC-22LE250V