of 79 /79
ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК Опште напомене о ванпарничном поступку У Републици Србији ванпарнични поступак је регулисан Законом о ванпарничном поступку који је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије”, бр. 25/82, 48/88 и 46/95, а у Републици Црној Гори Законом о ванпарничном поступку, који је објављен у “Службеном листу Републике Црне Горе”, бр. 34/86 и 5/87. Ванпарнични поступак је део грађанског судског поступка. Правила ванпарничног поступка нису регулисана на јединствен начин на нивоу државне заједнице Србија и Црна Гора. За разлику од парничног поступка, овај поступак се покреће и води углавном из јавно-правних разлога. Ванпарнични поступак није увек двостраначки, може да се покрене и да се води и по службеној дужности. Ванпарнични поступак не представља целину већ збир посебних поступака, а све њих повезују заједничке одредбе садржане у чл. 1. до 30. Закона о ванпарничном поступку које се у ствари супсидијарно примењују на све посебне поступке. Посебни поступци који су обухваћени овим законом односе се на: лишење пословне способности, задржавање у здравственој организацији која обавља делатност у области неуропсихијатрије, проглашење несталог лица за умрло и доказивање смрти, продужење родитељског права, лишење и враћање родитељског права, давање дозволе за ступање у брак, расправљање заоставштине, одређивање накнаде за експроприсану непокретност, уређење управљања и коришћења заједничке ствари, деоба заједничких ствари или имовине, уређење међа, исправе и судски депозит. На правну ствар која се решава у неком од наведених посебних ванпарничних поступака примењују се: а) посебна правила тог поступка, односно правила неког другог закона о тој ствари, б) опште одредбе из члана 1. до члана 30. Закона о ванпарничном поступку и супсидијарно одредбе Закона о парничном поступку, на основу чл. 30. ст. 2. Закона о ванпарничном поступку. Субјекти у ванпарничном поступку Субјекти у ванпарничном поступку су државни органи, а суд је најважнији државни орган који спроводи ванпарнични поступак и доноси одлуку. Други органи на одређени начин својим учешћем и доношењем одговарајућих аката доприносе да се одређене правне ствари разрешавају у ванпарничном поступку (дипломатско-конзуларно представништво у иностранству, војне старешине код сачињавања тестамента за време рата, органи управе општине код сачињавања смртовнице, пописа имовине и др.). Учесник је лице које је покренуло поступак (предлагач) или лице о чијим се правима и интересима ради. Учесник у поступку је и надлежни орган старатељства који је овлашћен да поједине поступке сам покреће, а код неких да касније ступи у поступак ради заштите одређених интереса. Ванпарнични поступак може да буде једностраначки (проглашење несталог лица за умрло) и двостраначки, односно вишестраначки (давање дозволе за ступање у брак, уређење међа и др.).

ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

  • Upload
    -

  • View
    20.160

  • Download
    22

Embed Size (px)

Text of ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Page 1: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Опште напомене о ванпарничном поступку

   У Републици Србији ванпарнични поступак је регулисан Законом о ванпарничном поступку који је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије”, бр. 25/82, 48/88 и 46/95, а у Републици Црној Гори Законом о ванпарничном поступку, који је објављен у “Службеном листу Републике Црне Горе”, бр. 34/86 и 5/87.

Ванпарнични поступак је део грађанског судског поступка. Правила ванпарничног поступка нису регулисана на јединствен начин на нивоу државне заједнице Србија и Црна Гора.

За разлику од парничног поступка, овај поступак се покреће и води углавном из јавно-правних разлога. Ванпарнични поступак није увек двостраначки, може да се покрене и да се води и по службеној дужности.

Ванпарнични поступак не представља целину већ збир посебних поступака, а све њих повезују заједничке одредбе садржане у чл. 1. до 30. Закона о ванпарничном поступку које се у ствари супсидијарно примењују на све посебне поступке. Посебни поступци који су обухваћени овим законом односе се на: лишење пословне способности, задржавање у здравственој организацији која обавља делатност у области неуропсихијатрије, проглашење несталог лица за умрло и доказивање смрти, продужење родитељског права, лишење и враћање родитељског права, давање дозволе за ступање у брак, расправљање заоставштине, одређивање накнаде за експроприсану непокретност, уређење управљања и коришћења заједничке ствари, деоба заједничких ствари или имовине, уређење међа, исправе и судски депозит.

На правну ствар која се решава у неком од наведених посебних ванпарничних поступака примењују се: а) посебна правила тог поступка, односно правила неког другог закона о тој ствари, б) опште одредбе из члана 1. до члана 30. Закона о ванпарничном поступку и супсидијарно одредбе Закона о парничном поступку, на основу чл. 30. ст. 2. Закона о ванпарничном поступку.

 

Субјекти у ванпарничном поступку 

Субјекти у ванпарничном поступку су државни органи, а суд је најважнији државни орган који спроводи ванпарнични поступак и доноси одлуку. Други органи на одређени начин својим учешћем и доношењем одговарајућих аката доприносе да се одређене правне ствари разрешавају у ванпарничном поступку (дипломатско-конзуларно представништво у иностранству, војне старешине код сачињавања тестамента за време рата, органи управе општине код сачињавања смртовнице, пописа имовине и др.). Учесник је лице које је покренуло поступак (предлагач) или лице о чијим се правима и интересима ради. Учесник у поступку је и надлежни орган старатељства који је овлашћен да поједине поступке сам покреће, а код неких да касније ступи у поступак ради заштите одређених интереса. Ванпарнични поступак може да буде једностраначки (проглашење несталог лица за умрло) и двостраначки, односно вишестраначки (давање дозволе за ступање у брак, уређење међа и др.).

 

Начела ванпарничног поступка 

У ванпарничном поступку преовлађују она начела која су примарна и у парничном поступку, али су нека од њих мање изражена због специфичности односа о којима се у ванпарничном поступку расправља и одлучује.

Ванпарнични поступак се покреће:

Page 2: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

―   предлогом физичког или правног лица у оним поступцима којима се уређују имовински односи и у којима је предлагач овлашћен да одустане од предлога, након чега се поступак обуставља (начело диспозиције)

―   предлогом државног органа као овлашћеног лица, а у интересу заштите субјективног права од општег интереса. Тако је орган старатељства овлашћен да покрене поступак за лишење пословне способности, за одузимање родитељског права и слично, а јавни тужилац да покрене поступак за проглашење несталог лица за умрло, за лишење родитељског права и др.

―   поједине поступке суд покреће по службеној дужности (расправљање заоставштине, лишење пословне способности, поступак за одређивање накнаде за експроприсану непокретност и др.).

Начело материјалне истине у ванпарничном поступку више је изражено него у парничном поступку. У овом поступку суд може по службеној дужности да утврђује и оне чињенице које међу странкама нису спорне, односно које странке нису изнеле, уколико исте могу имати утицаја на судску одлуку.

Начело писмености има приоритет у односу на начело усмености због тога што суд о захтевима учесника одлучује по правилу ван рочишта и на основу писмених поднесака и доказа, а расправу одржава само када је то законом изричито одређено, или када оцени да је одржавање расправе потребно ради разјашњења и утврђивања одлучних чињеница.

Суд може да саслуша учесника у поступку и без присуства другог учесника, а изостанак појединих учесника с рочишта не спречава суд да даље поступа ако у појединим случајевима законом није другачије одређено.

У поступку у коме се одлучује о статусним стварима јавност је искључена.

 

Састав суда и одлукеУ ванпарничном поступку у првом степену суди судија појединац, а у другом степену поступа веће од троје судија. Међутим, постоје случајеви када је за поступање у првом степену надлежно веће састављено од једног судије, као председника већа, и двоје судија поротника, као чланова већа (нпр. када се одлучује о стамбеним стварима или о накнади за експроприсану имовину).

Одлуке о ванпарничном поступку доносе се у облику решења. Решење против кога је дозвољена посебна жалба и решење другостепеног суда морају да буду образложени.

 

Правни лековиПравни лекови у ванпарничном поступку могу бити редовни и ванредни. Редовни правни лек је жалба која се може изјавити у року од 15 дана од дана пријема решења, ако законом није одређен други рок. Жалба по правилу има суспензивно дејство, ако законом није другачије прописано или ако суд из важних разлога другачије не одлучи.

Ванредни правни лекови против правоснажних решења у ванпарничном поступку су: ревизија, понављање поступка и захтев за заштиту законитости.

Када се решењем ванпарничног суда мења лични или породични статус учесника, правне последице решења наступају када оно постане правоснажно. Међутим, суд може одлучити да правне последице решења наступају и пре правоснажности ако је то потребно ради заштите малолетника или других лица под посебном друштвеном заштитом.

Правоснажност решења донесеног у ванпарничном поступку не спречава учеснике да свој захтев, о коме је решењем одлучено, остварују у парници или у поступку пред управним органом, када им је то право признато Законом о ванпарничном поступку или другим законом (члан 26. Закона о ванпарничном поступку).

У ванпарничном поступку нема мировања поступка.

 

Page 3: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Трошкови поступкаЗа трошкове ванпарничног поступка може се констатовати да код њих не долази до примене одредаба које се примењују на трошкове у парничном поступку. Када се ради о статусним стварима, о трошковима поступка суд одлучује слободно, водећи рачуна о околностима случаја и о исходу поступка. У ванпарничним стварима, које се односе на имовинска права учесника, правило је да учесници сносе трошкове на једнаке делове, али ако постоји знатна разлика у погледу њиховог удела у имовинском праву о коме се одлучује, суд може према сразмери тог удела да одреди колики ће део трошкова сносити свако од учесника. У таквом случају, суд може одлучити да све трошкове поступка сноси учесник у чијем је интересу да се поступак води, односно учесник који је искључиво својим понашањем дао повод за покретање поступка.

ПРИМЕРИ ОБРАЗАЦА У ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Поступак лишења пословне способности – чл. 31–44. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене

У овом поступку суд испитује да ли је пунолетно лице, према степену способности за нормално расуђивање, у стању да се само брине о својим правима и интересима, и одлучује о потпуном или делимичном лишењу пословне способности када утврди да за то постоје законом одређени разлози, као и о враћању потпуне или делимичне пословне способности када престану разлози за лишење, односно ограничење пословне способности.

Поступак за лишење пословне способности, као и поступак за њено враћање хитан је.

Поступак за лишење пословне способности суд покреће и води по службеној дужности, као и по предлогу органа старатељства, брачног друга, детета или родитеља лица код којег су се стекли законски услови за лишење, односно ограничење пословне способности.

Поступак се покреће и по предлогу деде, бабе, брата, сестре, као и унука, ако с тим лицем живи у породичној заједници.

Предлог за покретање поступка може да стави и само лице које треба лишити пословне способности, уколико може да схвати значење и правне последице свог предлога.

Предлог мора да садржи чињенице на којима се заснива, као и доказе којима се те чињенице утврђују или чине вероватним.

Ако поступак није покренуо орган старатељства, предлог мора да садржи и податке из којих произилази овлашћење за покретање поступка.

Ако лице према којем је покренут поступак за лишење пословне способности има непокретну имовину, суд ће без одлагања известити орган који води земљишну или другу јавну књигу о евиденцији непокретности ради забележбе поступка.

О покретању поступка обавештава се и матичар који води матичну књигу рођених.

 

Напомена: одредбе овог поступка се примењују се и у поступку враћања пословне способности, продужења родитељског права и доношења решења о престанку родитељског права после пунолетства детета.

Пример предлога за лишење пословне способности   

____________ СУДУ У _____________ 

Page 4: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Предлагач: ____________, из __________  

П Р Е Д Л О Гза лишење пословне способности ___________ из ____________

 Отац предлагача је пре неколико дана почео да се понаша неуобичајено, те га је

предлагач одвео у болницу у _________ на лекарски преглед и том приликом је од

лекара – специјалисте за душевне болести констатовано да болује од душевне болести –

шизофреније.

Доказ: лекарско уверење МЦ _________, бр. ___/__

На основу изложеног, предлагач предлаже _____________ суду у ______________, да

по извођењу предложених доказа, донесе решење којим ће се у потпуности лишити

пословне способности ___________________, из _________________________.

  У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за лишење пословне способности супруга  

____________ СУДУ У _____________ 

Предлагач: _______________, из _________________ 

П Р Е Д Л О Гза лишење пословне способности супруга ____________________

 Предлагач је супруга __________, из_______, који је задржан на лечењу у здравственој установи _________ од _______, због злоупотребе алкохола, а у том стању физички малтретира и мене и околину, изазива свађу и физичке обрачуне без повода и није способан за нормално расуђивање. Поред тога, он је многе вредне ствари из куће продао у бесцење и новац потрошио на пиће. Доказ: уверење здравствене установе, извод из матичне књиге венчаних, извештај МУП Србије у _________________ Мој супруг има непокретну имовину, која је уписана у ЗКУЛ _____ КО _____. Доказ: извод из ЗКУЛ Како именовани није у стању да се стара о себи и својим правним и имовинским интересима, то у складу са одредбама Породичног закона, предлагач предлаже да суд одлучи о лишењу пословне способности супруга предлагача у потпуности. 

Page 5: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за делимично лишење пословне способности детета 

 ___________ СУД У _________ Предлагач: ___________, из _______________ 

П Р Е Д Л О Гза делимично лишење пословне способности _________, из _________

 Живим у заједници са сином ________, рођеним _______. Удовица сам од __________. Доказ: извод из матичне књиге рођених Мој син је још у основној школи почео да се дружи с децом склоном насиљу, крађама и недоличном понашању. У средњој школи је почео да се дрогира, краде новац из куће да би набављао дрогу, опија се, а на моје молбе да то не ради, почео је и физички да насрће на мене. Из школе је избачен јер није ишао на часове већ се дружио са сумњивим одраслим лицима, за које сам чула да су изашли из затвора због препродаје дроге. Доказ: извештај из казнене евиденције прибавити по службеној дужности за следећа лица ____________________ и извештај завода за превенцију и лечење од ________ С обзиром да мој син није наставио школовање, да се потпуно запустио и да није у стању да брине о својим интересима и правима, предлажем да суд, на основу одредаба Породичног закона, одлучи о његовом делимичном лишењу пословне способности.  У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Предлог за враћање пословне способности  

___________ СУД У _________ Предлагач: _________________________  

П Р Е Д Л О Гза враћање пословне способности

 На предлог моје покојне мајке, а решењем тог суда бр. ________ од __________. године одузета ми је пословна способност због злоупотреба најјачих дрога, под утицајем којих сам се неразумно понашао, напустио школу и одао скитњи. Доказ: списи тог суда 

Page 6: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Како сам уз помоћ стручњака Завода за ментално здравље престао да узимам дрогу, а у међувремену психички и физички ојачао и немам више сукоба са околином, сматрам да су престали разлози за задржавање овог мог статуса, ово тим пре што сам завршио и занат, те имам услова и да се запослим, а што у овом статусу не могу.  У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Задржавање у здравственој организацији која обавља делатност у области неуропсихијатрије – чл. 45–55. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене

Суд у ванпарничном поступку одлучује о смештању и задржавању душевно болесног лица у одговарајућој здравственој организацији када је због природе болести неопходно да то лице буде ограничено у слободи кретања или општења са спољним светом.

Поступак за смештај и задржавање у здравственој организацији која обавља делатност у области неуропсихијатрије је хитан.

Када здравствена организација прими на лечење неко лице без његове сагласности или без одлуке суда, дужна је да у року од три дана то пријави суду на чијем се подручју организација налази.

Изјава о сагласности за пријем мора бити дата у писменом облику пред овлашћеним лицем у здравственој организацији, у присуству два пословно способна и писмена сведока који нису запослени у тој организацији и нису крвни сродници примљеног лица у правој линији, у побочној линији закључно са четвртим степеном, по тазбини до другог степена, његов брачни друг, као ни лице које га је довело у здравствену организацију.

Пријава здравствене организације мора да садржи и податке о лицу које је примљено, лицу које га је довело у здравствену организацију и, по могућности, о природи и степену болести, са одговарајућом медицинском документацијом.

На овакав начин здравствена организација поступиће и када лице, које је својом вољом примљено у здравствену организацију, опозове дату сагласност, а овлашћено лице или орган те здравствене организације сматра да је потребно његово задржавање.

У оваквој ситуацији рок за обавештавање суда тече од дана опозивања дате сагласности.

Поступак се води по службеној дужности, чим суд прими пријаву од здравствене организације или на други начин сазна да је неко лице примљено или задржано у здравственој организацији без своје сагласности.

Суд је дужан да по могућности у року од 15 дана од дана пријаве о пријему, односно задржавању лица у здравственој организацији, а најкасније у року од 30 дана када то утврђивање природе болести нужно захтева, донесе решење да ли би то лице требало задржати у здравственој организацији.

Када суд тако одлучи, одредиће и време задржавања које не може бити дуже од једне године.

Здравствена организација је дужна да суду повремено доставља извештаје о здравственом стању задржаног лица.

Ако здравствена организација оцени да задржано лице треба да остане на лечењу и по истеку времена одређеног решењем суда, дужна је да у року од 30 дана пре истека тог времена суду предложи продужење задржавања.         

Предлог за смештај и издржавање брачног друга у здравственој организацији 

Page 7: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 ___________ СУДУ У _________

 Предлагач: ________________ из ______________________ 

П Р Е Д Л О Гза смештање и задржавање у здравственој установи из области неуропсихијатрије

_________, из _________ Именовани ми је брачни друг с којим имам двоје одрасле деце, која имају своја одвојена домаћинства. Доказ: извод из матичне књиге венчаних Мој брачни друг је увек био склон алкохолу, јер је био грађевински радник и теренским радом широм земље одвојен од породице, али одкад је у пензији он непрестано узима алкохол. У пијаном стању изазива туче на јавном месту а у кући мене угрожава физичким малтретирањем. Новац расипа немилице, тако да сву своју пензију троши по кафанама. Одбија да се подвргне лечењу, а његово расуђивање је сведено на ниво детета. Доказ: извештај МУП Србије – Секретаријат у ________________, извештај Агенције ТЕЛЕ–АПЕЛ и извештај Завода за ментално здравље Последњи пут је изазвао тучу у кафићу ________, када га је милиције привела, и после изгреда у станици милиције предала здравственој установи _________ а мене о томе обавестила. С обзиром на овакво стање ствари, пошто мој супруг својим понашањем угрожава и себе и околину, односно мене као брачног друга, предлажем да суд одржи рочиште у здравственој установи __________, прибави извештај ординирајућег лекара, изврши вештачење од стране комисије вештака – лекара неуропсихијатара, одлучи о смештању у здравствену установу ________, и одреди задржавање с роком од најмање 6 месеци.  У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Поступак проглашења несталог лица за умрло и доказивање смрти – чл. 56–71. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напоменеУ овом поступку суд одлучује о проглашењу несталог лица за умрло и утврђује смрт лица за које о чињеници смрти нема доказа предвиђених законом.

1. За умрло може се огласити лице:

а)   о чијем животу за последњих пет година није било никаквих вести, а од чијег је рођења протекло седамдесет година;

б)   о чијем животу за последњих пет година није било никаквих вести, а околности под којима је нестало чине вероватним да више није у животу;

ц)   које је нестало у бродолому, саобраћајној несрећи, пожару, поплави, земљотресу или каквој другој непосредној смртној опасности, а о чијем

Page 8: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

животу није било никаквих вести за шест месеци од дана престанка опасности;

д)   које је нестало у току рата у вези с ратним догађајима, а о чијем животу није било никаквих вести за годину дана од дана престанка непријатељства.

Рокови из тачке а) и б) рачунају се од дана када је по последњим вестима нестали несумњиво био жив, а ако се тај дан не може тачно утврдити, ти рокови почињу тећи завршетком месеца, односно године у којој је нестали по последњим вестима био жив.

Предлог за проглашење несталог лица за умрло може поднети свако лице које за то има непосредни правни интерес, као и јавни тужилац.

Предлог мора да садржи чињенице на којима се заснива, као и доказе којима се те чињенице утврђују или чине вероватним.

Ако поступак није покренуо јавни тужилац, предлог мора да садржи и податке из којих произилази правни интерес предлагача за проглашење несталог лица за умрло.

Ако предлагач по налогу суда у одређеном року не положи износ потребан за објављивање огласа, сматраће се да је предлог повучен, осим ако је предлог поднео јавни тужилац.

У решењу којим се нестало лице проглашава за умрло означиће се дан, а по могућности и час, који се сматра као време смрти несталог.

Као време смрти сматраће се дан за који се изведеним доказима утврди да је нестало лице умрло, односно дан који нестало лице вероватно није преживело. Ако тај дан не може да се утврди, сматра се да је смрт наступила првог дана по истеку рокова предвиђених законом.

Правоснажно решење о проглашењу несталог лица за умрло доставиће се матичару ради уписа у матичну књигу умрлих, суду надлежном за вођење оставинског поступка, органу старатељства и органу који води земљишну или другу јавну књигу о евиденцији непокретности, ако је лице оглашено за умрло имало непокретности.

2. Ако се лице оглашено за умрло лично јави суду, суд ће, пошто утврди његов идентитет, без даљег поступка своје решење о проглашењу тог лица за умрло укинути.

Ако по доношењу решења о проглашењу несталог лица за умрло суд на било који начин сазна да је нестало лице живо, по службеној дужности покренуће и спровести поступак ради укидања тог решења.

Ако се по доношењу решења о проглашењу несталог лица за умрло сазна да је нестало лице умрло неког другог дана, а не оног који се по решењу има сматрати као дан смрти, суд ће на предлог сваког лица које има непосредни правни интерес, као и јавног тужиоца, спровести поступак и у погледу датума смрти изменити своје раније решење.

О покретању поступка за укидање или измену решења о проглашењу несталог лица за умрло, суд ће обавестити надлежни орган старатељства и оставински суд пред којим је у току поступак расправљања заоставштине тог лица.

Ако је заоставштина правоснажно расправљена, а обухватила је и непокретности, суд ће наредити сачињавање забележбе поступка за укидање, односно измене решења о проглашењу несталог лица за умрло у земљишној или другој јавној књизи о евиденцији непокретности.

Када суд на основу изведених доказа одбије предлог за укидање, односно измену донетог решења о проглашењу несталог лица за умрло, обавестиће о томе надлежни орган старатељства, суд који расправља заоставштину и орган који води земљишну, односно другу јавну књигу о евиденцији непокретности, ради брисања извршене забележбе поступка.

3. Ако смрт неког лица не може да се докаже исправом предвиђеном Законом о матичним књигама, свако лице које има непосредни правни интерес, као и јавни тужилац, може поднети предлог суду да решењем утврди смрт тог лица.

Page 9: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

У поступку за доказивање смрти сходно ће се применити одредбе главе о проглашењу несталог лица за умрло, с тим што огласни рок не може бити краћи од 15, ни дужи од 30 дана.

Пример предлога за доказивање смрти несталог лица – (варијанта 1) 

___________ СУДУ У _________ Предлагач: __________________________________

 П Р Е Д Л О Г

за доказивање смрти Мој супруг ____________________ био је познати алпиниста. Био је члан међународне алпинистичке експедиције, која је у периоду од _____. до ______. године освајала врх ______ на Хималајима. Према изјавама осталих чланова, он је због преморености и изнемоглости остао у привременом логору, на око ____ метара надморске висине. То је било дана_____. године. Сутрадан, када су се остали чланови експедиције вратили на место где је био привремени логор, логора није било. То место било је прекривено великим наносима снега, вероватно због тога што је дошло до лавине. Вршена је претрага терена, колико је то било могуће, али мој супруг није пронађен. Претпоставља се да је он тада смртно страдао. Доказ: сведоци _________ и извештај ________ Мој супруг ________ рођен је ________. године.  Доказ: извод из матичне књиге рођених С обзиром да имам правни интерес да се утврди смрт __________________, предлажем да се изведе доказ о смрти и утврди да је смрт наступила дана ______. године. Ово ми је неопходно ради покретања оставинског поступка. У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за проглашење несталог лица за умрло – (варијанта 2)  

___________ СУДУ У _________ Предлагач: _____________________________

 П Р Е Д Л О Г

за проглашење несталог лица за умрло 

Мој супруг је последњих 20 година радио као грађевински инжењер у многим земљама Африке и Азије на градилиштима фирме ___________. Последња земља у којој је радио био је Ирак, а радио је на градилишту у околини Багдада. За време бомбардовања Багдада _______________. године, мој супруг је, према изјавама његових колега, био у центру Багдада који је највише страдао, и отада га нико није ни видео нити је шта чуо о њему. Ни службена трагања његове фирме, ни моја трагања преко Црвеног крста Југославије нису уродила плодом.

Page 10: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 Доказ: извештај фирме мог супруга, извештај Црвеног крста и извод из матичне књиге умрлих Како је од ратних страдања и нестанка мог супруга протекло више од пет година, да бих могла да покренем оставински поступак, ради добијања његове заоставштине коју чине девизе зарађене у иностранству, предлажем да се спроведе расправа и донесе решење о проглашењу несталог ________ за умрлог.  У ____________, дана ____________. године  

___________________________ Предлагач

Предлог за проглашење несталог лица за умрло – (варијанта 3) 

  

___________ СУДУ У _________  

П Р Е Д Л О Гза проглашење несталог лица за умрло

  Мој отац __________, бив. из __________ отишао је марта месеца _____. године од куће

и од тада се о њему не зна ништа. Када је отишао од куће имао је 66 година, а сада би

имао 72 године.

Доказ: извод из матичне књиге рођених и саслушање сведока ________, из _______

 

Предлажем да суд поступи по чл. 58–71. Закона о ванпарничном поступку, те након

окончања поступка доносе решење којим ће несталог __________ прогласити за

умрлог.

  У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

Предлог за укидање правоснажног решења о проглашењу несталог лица за умрло 

 ___________ СУДУ У _________

 Предлагач: _________________, из __________  

П Р Е Д Л О Г

Page 11: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

за укидање правоснажног решења о проглашењу нестале особе за умрлу 

Решењем ___________ суда у _____________ Р. бр. ____/__ од ____________. године,

оглашен-а је за умрлог/умрлу _______________________ а као дан његове/њене смрти

означен је ________. године.

Међутим, _________________ се јавио/јавила предлагачу, по доношењу наведеног

решења, из _______________.

Доказ: ___________________

 

Сходно свему изложеном,

П Р Е Д Л А Ж Е Мда се после спроведеног поступка укине решење Р. бр. __________ од _______. године, _________ суда.  У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

УРЕЂЕЊЕ ПОРОДИЧНОГ ОДНОСА

Продужење родитељског права – чл. 72–74. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене 

Када постоје законом одређени разлози, суд у ванпарничном поступку одлучује о продужењу родитељског права после пунолетства детета. Овај поступак је хитан, а покреће се на предлог законом овлашћених лица, односно органа. Дете у поступку заступа посебан старалац, одређен од суда или органа старатељства.

У поступку суд, по службеној дужности, утврђује душевно и физичко стање детета које је од значаја за његову способност да се само стара о својој личности, правима и интересима.

Одлука о предлогу за продужење родитељског права доноси се на основу расправе на рочишту на које се позивају: орган старатељства, дете, старалац детета и његови родитељи, без обзира да ли су они покренули поступак. Родитељи се у том поступку обавезно саслушавају, а орган старатељства дужан је да да мишљење о целисходности продужења родитељског права.

Душевно стање и способност детета утврђује се од стране најмање два лекара одговарајуће специјалности. Вештачење се врши у присуству судије, сем када се обавља у стационираној здравственој организацији. У том циљу суд може наредити да лице према коме се води поступак буде смештено у одговарајућу здравствену организацију, ако је то по мишљењу лекара неопходно за утврђење душевног стања тог лица, али не ако би тиме могле настати штетне последице по његово здравље.

Продужено родитељско право над пунолетним лицем престаје када престану разлози који су довели до продужења. Одлука се доноси у ванпарничном поступку, а иницирање оваквог поступка може потећи од лица о коме се ради, његовог родитеља или органа старатељства.

Page 12: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Пример предлога за продужење родитељског права 

 ____________ СУДУ У  _______________

 Предлагач: ________________, из ______________

 П Р Е Д Л О Г

за продужење родитељског права над _________ из ___________ Мој син је приликом рођења имао оштећење мозга, јер је порођај био изузетно тежак и опасан за мој живот, те је извршена хируршка интервенција. Доказ: уверење гинеколошке болнице _______________________    Приликом вожње из _____________ за ____________ доживела сам саобраћајни удес, у коме сам задобила само лаке телесне повреде, али је мој син због прелома кичмене мождине и укљештења 5. и 10. кичменог пршљена остао парализован (квадриплегија доњих и горњих екстремитета), због чега није у стању да се стара о себи, те пошто ускоро постаје пунолетан, предлажем да ми се продужи родитељско право и после његовог пунолетства. Доказ: извештај МУП Србије о удесу, налаз инвалидске комисије и решење Фонда за пензијско и инвалидско осигурања  У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Предлог за продужење родитељског права  

____________ СУДУ У  _______________

 Предлагач: ___________________

 П Р Е Д Л О Г

за продужење родитељског права 

Наш син ___________________, рођен _________. године, до момента подношења овог

предлога навршио је 18 година живота и тиме постао пунолетан. Међутим, он због

тежих душевних поремећаја није у стању да се сам стара о себи, својој личности,

правима и интересима.

Доказ: лекарско уверење Предлажемо _________ суду као ванпарничном да поступи по чл. 72–74. Закона о

ванпарничном поступку, а затим донесе решење о продужењу родитељског права.

Page 13: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Родитељи:Мајка __________________ из _________________Отац __________________, из _________________ У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагачи

Поступак за давање дозволе за ступање у брак – чл. 79–86. Закона о ванпарничном поступку 

Уводне напоменеУ овом поступку суд одлучује о дозволи за закључење брака између одређених лица када се због законом прописаних услова пуноважни брак између њих може закључити само на основу дозволе суда.

Поступак се покреће предлогом лица која не испуњава законом прописани услов за закључење брака, а када ниједно од лица које желе да закључе брак не испуњава прописани услов, поступак се покреће њиховим заједничким предлогом.

За поступање по предлогу, месно је надлежан суд на чијем подручју предлагач има пребивалиште или боравиште, а по заједничком предлогу суд на чијем подручју један од предлагача има пребивалиште или боравиште.

Предлог мора да садржи личне податке о лицима која желе да закључе брак, чињенице на којима се заснива, и доказе о тим чињеницама. Ако је предлагач малолетан, предлог мора да садржи податке о његовим родитељима.

Када је предлог поднело малолетно лице, суд ће на погодан начин испитати све околности које су од значаја за утврђење да ли постоји слободна воља и жеља малолетника да закључи брак, као и да ли је малолетно лице достигло телесну и душевну зрелост потребну за вршење права и дужности у браку.

Суд ће прибавити мишљење здравствене организације, оствариће одговарајућу сарадњу са органом старатељства, саслушаће подносиоца предлога, његове родитеље или стараоца, лице с којим малолетник намерава да закључи брак, а по потреби може да изведе и друге доказе и прибави друге податке. Ако оцени да је то потребно ради утврђивања одлучних чињеница, суд ће све или поједине доказе извести на рочишту. Неће се саслушати родитељ који је лишен родитељског права, а суд ће по слободној оцени одлучити да ли ће саслушати родитеља који без оправданих разлога не врши родитељско право.

Суд ће, по правилу, саслушати малолетника без присуства осталих учесника.

Суд је дужан да испита и лична својства, имовинско стање и друге битне околности које се односе на лице с којим малолетник жели да закључи брак.

По заједничком предлогу пунолетних лица, сродника по тазбини, односно усвојиоца и усвојеника, суд ће на погодан начин испитати оправданост предлога, водећи рачуна о остваривању циљева брака и о заштити породице. Када су заједнички предлог поднели усвојилац и усвојеник, суд ће претходно прибавити мишљење органа старатељства.

У решењу којим се дозвољава закључење брака, суд ће навести лична имена лица између којих се дозвољава закључење брака.

Против решења којим се одбија предлог да се малолетном лицу дозволи закључење брака, жалбу може да изјави само малолетник, и када је поступак покренут заједничким предлогом.

Заједнички предлог за дозволу за ступање у брак предлагачи могу да повуку до правоснажности решења.

Сматраће се да је предлог повучен и када од предлога одустане један од предлагача.

Page 14: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Против правоснажности решења другостепеног суда, донесеног у овом поступку, ревизија није дозвољена.

Пример предлога за давање дозволе за брак 

 ____________ СУДУ У  _______________

 Предлагач: мал. __________________, из _____________  

П Р Е Д Л О Гза давање дозволе за ступање у брак пре пунолетства

 Рођена сам __________. године у ________ од оца ___________ и мајке _____________. Доказ: извод из матичне књиге рођених Завршила сам школу ___________ и радим као продавац код приватног предузетника. ____________________, из ____________________, са којим желим да закључим брак, рођен је _________. године и старији је од мене три године, дакле пунолетан је.Моје познанство с њим траје две године и добро се слажемо. Он је запослен у _______ _______. Поред тога, он живи у једној складној и имућној породици, коју чине честити и вредни људи. Сви чланови његовог породичног домаћинства прихватају ме и воле. Они знају да се ми забављамо и одобравају да ступимо у брак.Моји родитељи такође одобравају брак са _________.Недавно сам била код лекара и све анализе указују да сам у петом месецу трудноће. Доказ: лекарско уверење С обзиром на наведено, подносим том суду овај предлог и молим да ми се дозволи ступање у брак. У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

Заједнички предлог за давање дозволе за ступање у брак кад су оба лица малолетна 

  

____________ СУДУ У  _______________ Предлагач: ______________, из ______________Предлагач: ______________, из ______________

 З А Ј Е Д Н И Ч К И П Р Е Д Л О Гза давање дозволе за ступање у брак

 Засновали смо ванбрачну заједницу, уз дозволу и знање наших родитеља. Живимо у кући родитеља предлагача ________. 

Page 15: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Доказ: извод из матичне књиге рођених, саслушање сведока мојих родитеља и родитеља мог младића Пошто смо напунили 16 година живота, живимо у финансијски сређеној породици уз обезбеђену егзистенцију, а осећамо се психички и физички зрелим. Предлагач _________ је у поодмаклој трудноћи. Доказ: мишљење лекара гинеколога за предлагача ____ и мишљење лекара неуропсихијатра за оба предлагача У смислу члана 11. Породичног закона, предлажемо суду да нам да дозволу за ступање у брак.  У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

ПОСТУПЦИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ИМОВИНСКОХ ОДНОСА

ПОСТУПАК ЗА РАСПРАВЉАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ – чл. 87–131. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене 

Расправљање заоставштине спада у поступак за уређење имовинских односа, а материјалноправне одредбе о уређивању односа међу наследницима и осталим учесницима након смрти неког лица, односно његовог проглашења за умрло, препуштено је републикама чланицама, које су та питања регулисале својим законима.

У овом поступку суд утврђује ко су наследници умрлог, која имовина сачињава његову заоставштину и која права из те заоставштине припадају наследницима, легатарима и другим лицима.

Месно је надлежан онај ванпарнични суд на чијем је подручју оставилац у време смрти имао пребивалиште, односно боравиште, а ако овај то није имао на територији републике, надлежан је суд на чијем се подручју налази претежни део његове заоставштине.

Поступак се покреће по службеној дужности чим се сазна да је неко лице умрло, односно да је оглашено за умрло.

Закон о ванпарничном поступку садржи детаљне одредбе о такозваним претходним радњама које предузимају матичар надлежне општине и суд, када се сазна да је неко лице умрло, односно оглашено за умрло (попис и процену имовине тог лица, начин састављања смртовнице и њен садржај, постављање привременог стараоца заоставштине када се утврди да ниједан од присутних наследника није способан да управља имовином, а нема законског заступника, или када су ти наследници непознати и одсутни, као и у другим случајевима који су одређени у закону). Детаљно су регулисана питања у вези с поступком суда када утврди да је оставилац сачинио тестамент. Обавеза је суда да о томе спроведе поступак, да сачини записник о проглашењу тестамента и остави га на чување у суду одвојено од других списа, а његов оверени препис приложи оставинском предлогу. Када се из смртовнице или на други начин утврди да умрли није оставио имовину, оставински суд ће обуставити расправљање заоставштине. Тако ће поступити и у случају ако је умрли оставио само покретну имовину а наследници не захтевају да се заоставштина расправља. За расправљање заоставштине одређује се рочиште на које се позивају сва заинтересована лица и упозоравају на последице недоласка,

Page 16: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

као и на обавезу да доставе суду писмени тестамент, односно исправу о усменом тестаменту ако се код њих налази, или да назначе сведоке усменог тестамента ако исти постоји.

У поступку за расправљање заоставштине суд ће посебно расправити сва питања која се односе на наследство, на величину наследног дела, као и о правима других учесника у вези с имовином која је предмет наслеђивања. Када се наследник прими наследства или се истог одрекне, мора изјаву о томе да потпише он сам или његов заступник. Потпис на изјави о примању наследства или о одрицању истог, као и потпис на пуномоћју, у овим случајевима морају бити оверени. Код одрицања од наследства, суд је обавезан да упозори наследника да се може одрећи наследства само у своје име.

Уколико се у току поступка за расправљање заоставштине утврди да су чињенице од којих зависи право на наследство, а посебно пуноважност или садржина тестамента, постале спорне, суд ће поступак за расправљање заоставштине прекинути и упутити странке да покрену парницу или поступак пред органом управе како би се та питања расправила. Пошто суд утврди којим лицима припада право на наследство и шта је предмет заоставштине, огласиће та лица за наследнике и донети решење о наслеђивању које мора да садржи податке који су таксативно набројани у Закону о ванпарничном поступку.

Република Србија наслеђује ако оставилац нема законских наследника из чл. 8–20. Закона о наслеђивању. Република Србија се не може одрећи наследства. Заоставштина коју Република Србија наследи постаје државна имовина.

Уколико се после правоснажности решења о наслеђивању пронађе имовина за коју се у време доношења решења није знало, суд неће поново расправљати заоставштину, већ ће ту имовину новим решењем расподелити на основу раније донетог решења. Када се по правоснажности решења о наслеђивању појави неко лице које није учествовало у поступку за расправљање заоставштине као наследник, оставински суд неће поново да расправља о заоставштини, већ ће то лице упутити да своје право остварује у парничном поступку.

Поступак за расправљање заоставштине, када се испуне услови за понављање поступка по правилима парничног поступка, неће се обновити, већ ће суд странке упутити да своја права остварују у парничном поступку.

Пример предлога за покретање оставинског поступка – (варијанта 1) 

 ____________ СУДУ У  _______________

 Предлагач: _______________, из _________________ 

П Р Е Д Л О Гза покретање оставинског поступка иза покојног ______________

1.      Предлагач подноси предлог за покретање оставинског поступка иза смрти свог оца, пок. ________________ који је умро ___________. године.

 Доказ: извод из матичне књиге умрлих 2.      Оставилац ___________ има троје деце, и то: _____________ из _______________,

______________, из _______________ и трећег сина ________________, који сада живи у Загребу – (Хрватској) а који је пред њиховим судом дао изјаву да се одриче наследства иза пок. __________________, као и да је узео хрватско држављанство.

 Доказ: записничка изјава ___________________ дата пред _________ судом у Загребу, отпуст из југословенског држављанства и изводи из матичне књиге рођених за потомке оставиоца 

Page 17: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

3.      Од непокретне имовине, пок. ________ је оставио кућу са окућницом изграђену на кат. парцели бр. ____, површине ____, уписаној у ЗКУЛ бр. ______ КО __________. Од покретних ствари оставио је две девизне књижице код _________ банке и ______ банке.

 Доказ: извод из земљишних књига и фотокопије девизних књижица 4.      Наведеном имовином пок. __________ није располагао било каквим правним

послом. Дугове није имао.5.      Предлагач предлаже да суд закаже рочиште, позове потомке пок. __________ и то:

предлагача и његовог брата _______ из ________, утврди предмет заоставштине и донесе решење о заоставштини, према законском наследном реду, јер пок. није располагао имовином ни тестаментом, као ни уговором о доживотном издржавању.

 У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за покретање оставинске расправе – (варијанта 2) 

 ____________ СУДУ У  _______________

  

П Р Е Д Л О Гза покретање оставинског поступка

 Мој отац, сада пок. _________________, бив. ______________, умро је ________. године и од најближих сродника оставио је:1. сина ____________________, из _________________, ул. ________________2. сина ____________________, из _________________, ул. ________________3. кћерку ___________________, из _________________, ул. ________________

Доказ: извод из матичне књиге умрлих и извод из матичне књиге рођених за потомке Од имовине је оставио непокретности у КО _________ и то кат. парц. бр. _______, а од покретних ствари три краве и покућство.За живота није сачинио тестамент, нити уговор о доживотном издржавању.Из мени непознатих разлога, матичар није сачинио смртовницу нити попис заоставштине, иако је од смрти оставиоца прошло више од годину дана, те ради тога предлажем __________ суду у __________, да од матичара затражи смртовницу и попис заоставштине, а да потом закаже рочиште и доносе решење о расправљању заоставштине.  У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за доношење допунског решења о наслеђивању за накнадно пронађену имовину 

 ____________ СУДУ У  ____________

 

Page 18: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 П Р Е Д Л О Г

законског наследника __________, из ___________ за доношење допунског решења о наслеђивању за накнадно пронађену имовину

  1.   Својим решењем О. бр. ____ од _______ тај суд је расправљао заоставштину иза

смрти пок. _____ из _______ који је умро дана ______. године. Наведеним решењем оглашена сам наследником на целокупној имовини оставиоца, као једини наследник првог реда, односно његова ћерка.

         Накнадно сам сазнала да је мој пок. отац за живота себе осигурао, а и његово предузеће у коме је до смрти радио уговорило је колективно осигурање својих радника код друштва за осигурање ________________ из _________, те по том основу могу да примим осигурану суму на име његове смрти.

 Доказ: уговор о осигурању мог оца са ____________ и уговор о колективном

осигурању фирме са ______________________. 2.   Како бих могла да примим суму од осигурања, потребно је да суд донесе допунско

решење којим ће се обухватити, на основу члана 128. Закона о ванпарничном поступку, износ који се исплаћује по основу личног и колективног осигурања живота мог пок. оца ___________________.

  У ____________, дана ____________. године

___________________________ Законски наследник

Пример предлога за доношење привремене мере о обезбеђењу заоставштине 

  

____________ СУДУ У  _______________  

Предлагач: _________________, из __________________  

П Р Е Д Л О Гза доношење привремене мере о обезбеђивању заоставштине пок. ___ из

__________ на основу чл. 91. Закона о ванпарничном поступку  1.      Предлагач је син пок. ___ који је умро _______ у болници у _________ а његова

имовина се налази у другом месту __________, па постоји опасност да се из куће пок. однесу вредне колекције поштанских марака скупљаних деценијама, старо ордење, вредна техничка роба, јер ја живим у ________, те не могу да чувам његову кућу.

 Доказ: извод из земљишне књиге и извод из књиге умрлих 

Page 19: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2.      С обзиром да су испуњени услови за издавање привремене мере обезбеђења куће пок. ______, молим да суд изврши попис, процену свих покретних ствари у згради оставиоца, и што пре закаже рочиште ради доношења оставинског решења којим би ми се као једином законском наследнику уручила заоставштина.

 У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за издвајање предмета из заоставштине 

 ____________ СУДУ У  _______________

 Предлагач: _________________, из __________________  

П Р Е Д Л О Г П О В Е Р И О Ц Аза издвајање предмета заоставштине од имовине наследника, у складу с чланом

114. Закона о ванпарничном поступку  1.      Пред тим судом води се оставински поступак иза смрти пок.

___________________ из ________ који је умро дана ______. године.         Како наследници нису пријавили да је трактор у дворишту покојног власништво

предлагача који га је покојном позајмио, трактор је ушао у пописану имовину као да је предмет наследства.

 Доказ:      списи тога суда О. бр. _______/__ и оверена изјава пок. да је примио трактор

на послугу 2.      Тражим да суд нареди да се из заоставштине издвоји трактор _____.  У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за давање наследничке изјаве суду који не расправља заоставштину 

  

____________ СУДУ У  _______________ Предлагач: ___________________ из __________________

   

З А Х Т Е Вза давање наследничке изјаве у складу са чл. 118. Закона о ванпарничном

поступку  

Page 20: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1.      Код ____________ суда у ____ води се оставински поступак иза смрти мог пок. оца _______ који је умро дана _______. године

 Доказ: извод из матичне књиге умрлих и извод из матичне књиге рођених 2.      Како остали наследници живе у месту где је седиште суда, а само ја живим ван тог

места, молим да ме суд хитно позове да дам наследничку изјаву. Како би моја изјава благовремено стигла у суд који води оставински поступак, молим да тај суд, као замолни суд, пошаље моју наследничку изјаву.

  У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

 Ја, доле потписани ____________________ (име и презиме), рођен __________. године у ________________, ЈМБГ______________ л.к. бр.: ______, са пребивалиштем у ____________, ул. __________ дајем следећу:   

Н А С Л Е Д Н И Ч К У И З Ј А В У  Обавештен сам да се пред _______________________ (назив и седиште суда) води оставински поступак иза смрти покојног ____________________ (име и презиме оставиоца), рођен __________. године у __________, са последњим пребивалиштем у ___________________, ул. _________________, преминуо ______. године. Ја сам један од законских (тестаментарних) наследника. Познато ми је из чега се састоји заоставштина, а упознат сам и са одредбама Закона о наслеђивању, и мојим наследничким правима, те изјављујем следеће:  Одричем се права на наслеђе иза покојног ____________________ (име и презиме оставиоца) које ми припада на основу закона (тестамента).  Ова изјава је израз моје слободне воље и као таква неопозива је.   

У ___________ место ________ године

 

Давалац изјаве_____________________

л.к. бр. _______________ЈМБГ _________________

 Ја, доле потписани ____________________ (име и презиме), рођен __________. године у ______________, ЈМБГ: ______________ л.к. бр.: ________, са пребивалиштем у ______________, ул. ________________ дајем следећу:  

Page 21: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 Н А С Л Е Д Н И Ч К У И З Ј А В У

  Обавештен сам да се пред ________________ (назив и седиште суда) води оставински поступак иза смрти покојног  ___________________ (име и презиме оставиоца), рођен __________. године у _______________, с последњим пребивалиштем у ________________, ул. __________________, преминуо __________. године. Ја сам један од законских (тестаментарних) наследника. Познато ми је из чега се састоји заоставштина, а упознат сам и са одредбама Закона о наслеђивању, и мојим наследничким правима, те изјављујем следеће:  Прихватам се наследства иза покојног ___________________ (име и презиме оставиоца) које ми припада на основу закона (тестамента). Ова изјава је израз моје слободне воље и као таква неопозива је.   

У __________ место ________ године

 

 

Давалац изјаве______________________

л.к. бр. ________________ЈМБГ __________________

 

 ПОСТУПАК ОДРЕЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ НЕПОКРЕТНОСТ – чл. 132–140. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене 

У овом поступку суд одређује накнаду за експроприсану непокретност када корисник експропријације и ранији сопственик пред надлежним општинским органом управе нису закључили пуноважан споразум о накнади за експроприсану непокретност.

Ако корисник експропријације и ранији сопственик не закључе споразум о накнади за експроприсану непокретност у року од два месеца од дана правоснажности решења о експропријацији, или ако јавни правобранилац оцени да је њихов споразум закључен на штету друштвене заједнице, општински орган управе надлежан за имовинско-правне послове дужан је да правоснажно решење о експропријацији са списима без одлагања достави надлежном суду.

Ако надлежни орган управе не поступи као што је наведено, суд ће, на иницијативу учесника, сам затражити да му се правоснажно решење о експропријацији са списима достави.

Поступак одређивања накнаде за експроприсане непокретности покреће се и води по службеној дужности.

Овај поступак је хитан.

Ако ранији сопственик експроприсане непокретности у току поступка умре или изгуби парничну способност, а нема пуномоћника или је његово боравиште непознато, суд ће му поставити привременог заступника и о томе без одлагања обавестити орган старатељства.

Page 22: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

О накнади за експроприсану непокретност суд расправља и одлучује у већу састављеном од једног судије, као председника већа и двојице судија поротника.

Суд ће одредити рочиште да би кориснику експропријације и ранијем сопственику дао могућност да се изјасне о облику и обиму, односно висини накнаде, као и о доказима о вредности непокретности који се прибављају по службеној дужности. Када се по закону општина сматра корисником експропријације, а експропријација је извршена за потребе другог друштвеног правног лица, на рочиште ће се као учесник позвати и то друштвено правно лице.

Суд ће на рочишту извести и друге доказе које учесници предложе, ако нађе да су од значаја за одређивање накнаде, а по потреби одредиће и вештачење.

На рочиште се позива и јавни правобранилац ако је оценио да је споразум учесника о накнади у поступку пред надлежним органом управе закључен на штету друштвене заједнице, уколико корисник експропријације није општина.

Пошто утврди све важеће чињенице, суд доноси решење којим одређује облик и обим, односно висину накнаде.

Ако се корисник експропријације и ранији сопственик споразумеју о облику и обиму, односно висини накнаде, суд ће своје решење засновати на њиховом споразуму, уколико нађе да није у супротности са законским прописима.

Решење се доставља јавном правобраниоцу и када није учествовао у поступку његовог доношења.

Ако се корисник експропријације и ранији сопственик споразумеју да се накнада за експроприсану зграду или стан одреди у облику давања друге зграде или стана, споразумом ће одредити рок за извршење узајамних обавеза. Ако тај рок не одреде, суд ће решењем о накнади одредити рок, у складу са одговарајућом одредбом Закона о експропријацији, за исељење из експроприсане зграде, односно стана као посебног дела зграде.

Ова одредба сходно се примењује и на земљорадника, када му је, по споразуму са корисником експропријације или на његов захтев, накнада за експроприсано пољопривредно земљиште одређена давањем у својину друге непокретности.

Трошкове поступка сноси корисник експропријације, осим трошкова који су изазвани неоправданим поступцима ранијег сопственика.

Одредбе овог закона о поступку одређивања накнаде за експроприсану непокретност сходно се примењују и у другим случајевима када се ранијем сопственику по закону признаје право на накнаду за непокретност на којој је изгубио право својине или друго стварно право.

Пример предлога за одређивање накнаде за експроприсану непокретност  

 ____________ СУДУ У  _____________

 Предлагач: _______________________________________Противник предлагача: ____________________________

 П Р Е Д Л О Г

за одређивање накнаде за експроприсану непокретност (члан 29. став 1. Закона о експропријацији)

 Решењем општинске управе надлежне за имовинско-правне послове општине ________ _______________ бр. ____ од _______. године, експроприсана ми је непокретност – кућа од тврдог материјала, површине 120 m2, која се налази у _________________________, ул. _________________, уписана у ЗКУЛ бр. _____ КО ___________.По правоснажности решења о експропријацији покушао сам да са општином – корисником експропријације постигнем споразум о висини накнаде, међутим тај

Page 23: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

споразум није постигнут, јер је накнада која ми је понуђена знатно нижа од правичне накнаде.Сходно свему наведеном, а на основу чл. 133. став 1. Закона о ванпарничном поступку,  

П Р Е Д Л А Ж Е М да суд у ванпарничном поступку вештачењем и извођењем других доказа, одреди правичну накнаду за експроприсану непокретност. У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ СТВАРИ – чл. 141–147. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене 

У овом поступаку суд уређује начин управљања и коришћења заједничке ствари сувласника, сукорисника и других судржалаца исте ствари (заједничари).

Поступак може да покрене сваки заједничар који сматра да је повређен у праву управљања или коришћења заједничке ствари.

Предлог мора да обухвати све заједничаре, да садржи потребне податке о заједничкој ствари која је предмет поступка, као и разлоге због којих се поступак покреће.

Предлог се подноси суду на чијем подручју се заједничка ствар налази, а ако се ствар налази на подручју више судова, предлог се може поднети сваком од тих судова.

На рочишту које ће суд заказати поводом предлога, заједничари могу уређење начина коришћења и управљања заједничке ствари уредити споразумом, који се уноси у записник као судско поравнање ако се заједничари с тим сагласе, пошто им суд предочи природу и правно дејство судског поравнања.

Ако се заједничари о томе не споразумеју, суд ће решењем уредити начин коришћења заједничке ствари по одговарајућим законским прописима материјалног права, водећи рачуна и о њиховим посебним интересима.

Ако је међу заједничарима спорно право на ствар која је предмет поступка или је споран обим права, суд ће упутити предлагача да у одређеном року покрене парницу или поступак пред управним органом, ради решења спорног права, односно правног односа.

Суд може привремено, до доношења одлуке надлежног органа, уредити односе заједничара у погледу управљања, односно коришћења заједничке ствари када то околности случаја захтевају, а нарочито да би се спречила знатнија штета, самовлашће или очита неправда за поједине заједничаре.

Овако ће суд поступити и када су заједничари судржаоци ствари који не располажу доказима о законитом основу стицања државине.

Правоснажност решења донесеног у овом поступку не спречава учеснике да у парници или у поступку пред управним органом остварују захтеве у односу на ствар о чијем управљању, односно коришћењу је решењем одлучено.

Све што је претходно наведено има примену и на сопственике посебних делова зграде у погледу управљања и коришћења заједничких делова који служе згради као целини или само неким посебним деловима зграде – у том се случају заједничарима сматрају само сопственици тих делова зграде, ако се уређењем њихових узајамних односа не дира у права сопственика других делова зграде.

Page 24: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Односи између сопственика посебних делова зграде уређују се у складу са законским прописима о правима на посебним деловима зграде.

Пример предлога за уређење начина и коришћења заједничког стана 

                                                                                                                                               

____________ СУДУ У  _____________ 

Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________

  

П Р Е Д Л О Гза уређење начина и коришћења заједничког стана

 1.      Противник предлагача и предлагач су две рођене сестре које су заједнички купиле

трособан стан у ул. _______ у _______ дана _________. Стан се састоји од три собе, две веће и једне мање, два WC-а, и два купатила (једно с тушем и једно с кадом), једне кухиње и ходника с једним улазом.

 Доказ: купопродајни уговор 2.      Предлагач има мужа и двоје деце различитог пола, а противник предлагача има

мужа и једно дете, али се њих две не могу договорити о начину управљања и коришћења заједничке ствари.

         По купопродајном уговору предлагач је сувласник на 2/3 дела а противник предлагача на 1/3 дела. Стога, предлагач сматра да због величине свог удела и бројније породице има право на две веће собе, један WC и једно купатило с кадом, а противник предлагача на 1 мању собу, једно купатило с тушем, један WC, док би кухиња, улаз и ходник остали заједнички, те предлаже да суд на основу члана 142. Закона о ванпарничном поступку уреди на описани начин и коришћење заједничког трособног стана.

 У ____________, дана ____________. године

____________________________ Пример предлога за уређење управљања и коришћења заједничке ствари 

 ____________ СУДУ У  _______________

 Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________

   

П Р Е Д Л О Гза уређење коришћења и управљања заједничком ствари

 С противником предлагача ______________ имам заједничку својину на трактору марке ________. Трактор смо ортачки купили пре две године, с тим што сам ја дао две трећине новца а ортак _______ једну трећину.Трактор смо купили за ________ динара.

Page 25: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 Доказ: купопродајни уговор Постоји неспоразум између мене и противника предлагача о томе како ћемо даље користити наведени трактор. На основу члана 141–147. Закона о ванпарничном поступку предлажем суду да донесе решење и уреди начин коришћења заједничког трактора. У ____________, дана ____________. године  

____________________________ ПредлагачПредлагач

ПОСТУПАК ЗА ДЕОБУ ЗАЈЕДНИЧКИХ СТВАРИ ИЛИ ИМОВИНЕ – чл. 148–154. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене 

У овом поступку суд одлучује о деоби и начину деобе заједничких ствари или имовине.

Поступак деобе заједничке ствари или имовине може покренути сваки заједничар, а предлог мора обухватити све заједничаре.

Предлог мора да садржи податке о предмету деобе и уделима заједничара, о заједничарима, као и о другим лицима која на предмету деобе имају неко стварно право. За непокретности морају се навести земљишнокњижни подаци и приложити одговарајући писмени докази о праву својине, праву службености и другим стварним правима.

Предлог се подноси суду на чијем се подручју ствар или имовина налази, а ако се заједничке ствари или имовина налазе на подручју више судова, надлежан је сваки од тих судова.

Ако суд, поступајући по предлогу, утврди да је међу заједничарима спорно право на стварима које су предмет деобе или право на имовину, удео у заједничким стварима, односно имовини, или је спорно које ствари, односно права улазе у заједничку имовину прекинуће поступак и упутити предлагача да у одређеном року покрене парницу.

Ако предлагач у одређеном року не покрене поступак, сматраће се да је предлог повукао.Суд ће по пријему предлога заказати рочиште на које ће позвати све заједничаре и лица која на предмету деобе имају неко стварно право.

Сваки учесник може предложити да се на рочиште позову и друга лица чији би интереси могли бити деобом повређени. Ако заједничари не оспоре њихова права, унеће се и то у записник и узети у обзир приликом доношења одлуке о деоби.

Ако учесници у току поступка постигну поравнање о условима и начину деобе, суд ће поравнање унети у записник, настојећи да се поравнањем уреде сва спорна питања између заједничара, као и стварна права других лица на предметима деобе и права осталих лица према заједничарима у вези са извршеном деобом.

Ако учесници не постигну споразум о начину деобе, суд ће их саслушати, извешће потребне доказе, а кад је то нужно и вештачење, па ће, на основу резултата целокупног поступка, у складу са одговарајућим прописима материјалног права донети решење о деоби и начину деобе заједничке ствари или имовине, настојећи да задовољи оправдане захтеве и интересе заједничара.

Page 26: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

При одлучивању коме треба да припадне одређена ствар, суд ће нарочито имати у виду посебне потребе одређеног учесника због којих та ствар треба да припадне управо њему.

Решење о деоби садржи: предмет, услове и начин деобе, податке о физичким деловима ствари и правима која су припала сваком од заједничара, као и њихова права и обавезе утврђене деобом.

Решењем о деоби суд ће одлучити и о начину остваривања службености и других права на деловима ствари које су физички подељене између заједничара.

Пример предлога за деобу непокретности 

  

____________ СУДУ У  _____________ 

Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________

 П Р Е Д Л О Г

за деобу непокретности 

Решењем ___________ суда у _________О. бр. _____/___ од ______. године, расправила се заоставштина пок. _________________, бив. из ________ и по истој су оглашени као наследници на по једну идеалну половину предлагач _________ и противник _________.Непокретност се састоји од кат. парц. _______, КО _____________, њиве ________ класе у површини ______ ha. Доказ: оставинско решење О. бр. ________/____ Странке су сагласне да се означена непокретност подели на физичке делове, па предлажу _________ суду у ________, као ванпарничном, да по извођењу предложених доказа и увиђаја са вештаком – геометром, наведену парцелу подели на два физички одвојена дела.Сносим трошкове физичке деобе. У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

Пример предлога за деобу непокретности продајом 

 ____________ СУДУ У  _____________

 Предлагач: _______________________ из _______________Противник предлагача: 1) _______________ из ___________                                    2) _______________ из ___________

  

П Р Е Д Л О Гза деобу непокретности продајом

                Решењем оставинског суда О. бр. од ______/__ оглашена сам за наследника 1/3 дела на стамбеној згради мог пок. оца _____________ из __________. Зграда се састоји од

Page 27: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

једног двособног стана површине 65 m2, уписана у ЗКУЛ бр. ___________ К.О ______________, подигнута на кат. парцели бр. ________.Противници предлагача су такође законски наследници 1/3 дела описане непокретности. Доказ: оставинско решење ___________ суда у ________ О. бр. ____ /_ од ____. године Заједнички стан учесника не може се физички поделити на три једнака дела, јер не постоји могућност да се формирају посебне стамбене јединице с посебним улазима. Доказ: налаз и мишљење вештака грађевинске струке С обзиром да међу сувласницима нема споразума да се непокретност подели, а један од сувласника је издао у закуп наслеђену непокретност и сам убира закупнину, то на основу члана 16. Закона о основама својинскоправних односа, предлагач предлаже да суд проведе поступак и одлучи да се непокретност прода, а из купопродајне цене, по измирењу трошкова поступка, исплате сувласници на једнаке делове. У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

ПОСТУПАК ЗА УРЕЂЕЊЕ МЕЂА – чл. 155–163. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене

У овом поступку суд утврђује границу између суседних непокретности када су међни знаци уништени, или померени, а суседи не могу споразумно да утврде границу. Судско уређење међа може тражити сваки непосредни сусед. Под појмом сваки сусед подразумева се не само власник суседне парцеле него и онај који на некој од парцела има одређено стварно право, или је пак њен поседник. И сувласник суседне парцеле може сам, без учествовања осталих сувласника, тражити уређење међа.

За уређење међа искључива је месна надлежност општинског суда, па је странке споразумом не могу мењати. Овде важи принцип да је надлежан онај суд на чијем се подручју земљиште налази, односно међа која се има уредити.

Предлог за уређење међа између суседних земљишних парцела може поднети сваки од сопственика, односно корисника тих парцела, а када је то законом одређено и овлашћени орган. Предлог мора да садржи податке о сопственицима, односно корисницима суседних парцела и о земљишним парцелама између којих се међа уређује, са ознакама тих парцела из земљишних и других књига, као и разлоге због којих се поступак покреће.

По пријему предлога, суд може заказати рочиште у суду на које ће позвати учеснике ради покушаја споразумног уређења међе. Ако се учесници не споразумеју, суд ће заказати рочиште на лицу места на које ће, поред учесника, позвати вештака геометра, а по потреби и сведоке на које су се учесници у предлогу или на рочишту пред судом позвали. Уз позив за рочиште учесницима се налаже да понесу све исправе и скице, као и друге доказе од значаја за уређење међа, а по могућству да поведу и сведоке. У позиву ће се учесници упозорити на последице недоласка на рочиште. Ако предлагач не дође на рочиште, а био је уредно позван, рочиште ће се одржати уколико то предложи неко од осталих учесника. Ако нико не предложи одржавање рочишта, сматра се да је предлагач повукао предлог.

О рочишту на лицу места саставља се записник у коме се наводи да ли је та међа одређена по споразуму странака или је даље остала спорна. Одлуку о уређењу међа треба увек спровести на лицу места, тако да судија међашним знацима

Page 28: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

означи међу коју је утврдио. У својој одлуци судија је дужан да опише како је међу уредио и одреди трошкове поступка.

Против правоснажног решења другостепеног суда донесеног у овом поступку ревизија није дозвољена.

Ако међу учесницима постоји спор о међашкој површини чија вредност не прелази износ из чл. 159. ст. 1. ЗВП, суд ће решити у поступку уређења међа на основу јачег права, а ако то није могуће, на основу последњег мирног поседа. Уколико се спор не може решити ни на овај начин, суд ће међашку површину поделити по правичности. Суд ће поступити на овај начин без обзира на вредност међашке површине, када се учесници тако споразумеју.

Када међу учесницима постоји спор о међашкој површини чија вредност прелази износ из чл. 160. ст. 1. ЗВП, а не постигну споразум, суд ће упутити предлагаче на парницу и обуставиће ванпарнични поступак.

Пример предлога за уређење међе – (варијанта 1) 

                                                               ____________ СУДУ У  _______________

 Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________ 

П Р Е Д Л О Гза уређење међе

 1.      Предлагач је власник пољопривредног земљишта кат. парцела бр. _______

површине _______ m2 уписане у ЗКУЛ бр. ____________ КО _____________. Доказ: извод из земљишне књиге 2.      Противник предлагача граничи се с предлагачем – кат. парцелом бр. _____

уписаном у ЗКУЛ бр. ___________ КО _____________. Доказ: извод из земљишне књиге Приликом орања трактором дана _____ противник предлагача је изорао и део пољопривредног земљишта предлагача, уништивши том приликом и граничне белеге.Пошто противник предлагача неће мирним путем да се ово разреши, предлажем да суд изађе на лице места и уз помоћ вештака-геометра уреди међе ПОСТАВЉАЊЕМ МЕЂНИХ ЗНАКОВА ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ МИРНОМ ПОСЕДУ ОД ________. године. У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за уређење међа 

  

____________ СУДУ У  _______________ 

Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________  

Page 29: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

П Р Е Д Л О Г З А У Р Е Ђ Е Њ Е М Е Ђ А Предлагач поседује катастарску парцелу бр. _______________, њиву _________ класе у

површини ________ ha. Противник у истој катастарској општини поседује катастарску

парцелу број ________________, ливаду ___________ класе у површини ________ ha.

 

Доказ: извод из земљишне књиге и копија катастарског плана

 

Између ових парцела поремећене су међе, а странке нису у могућности да их саме

успоставе, па предлажу ___________ суду у ____________, да изађе на лице места с

вештаком-геометром и ове међе уреди.

Предлагач сноси трошкове изласка вештака и суда.

 У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

Пример поднеска суду (ургенција) ради увиђаја на лицу места 

 Р. _______/____

____________ СУДУ У  _______________ 

Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________  

П О Д Н Е С А К П Р Е Д Л А Г А Ч Акојим ургира излазак суда на лице места ради уређења међа

 У предмету тог суда који се води под ознаком Р. _____/___ на рочишту од _______.

године суд је прихватио предлог предлагача да се уреде међе, и у том циљу наложио

предлагачу да уплати суду на пролазни депозит суму од ____ динара за трошкове суда

и геометра поводом уређења међа.

Од момента извршене уплате па до данас прошло је више од четири месеца а суд са

вештаком није изашао на лице места. Предлагач моли ванпарничног судију да изађе на

лице места јер, уколико би се и даље чекало, наступили би лошији временски услови

који би омели увиђај.

  У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

Page 30: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Састављање и потврђивање садржине исправа – чл. 164–194. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене 

У поступку за састављање или потврђивање садржине исправе, суд саставља и потврђује исправу када је за настанак права или пуноважности правног посла потребно постојање јавне исправе.

Састављање исправе (чл.166–174) врши се у суду и ван суда, када учесник није способан да дође у суд или када за то постоје други оправдани разлози.

За састављање судског тестамента (чл.175–182) на захтев завештаоца надлежан је сваки стварно надлежан суд.

На поступак опозивања тестамента сходно се примењују одредбе Закона о ванпарничном поступку о састављању тестамента.

Потврђивање садржине исправе (чл.183–185), када је законом одређено да се садржина приватне или друге нејавне исправе потврђује, врши се на самој исправи потписом судије и стављањем печата суда. О предузетим радњама сачињава се записник, а учесницима суд предаје оригинални примерак исправе (двострани уговор којим се уређују имовински односи породичне заједнице, уговори о доживотном издржавању, споразум о уступању и расподели имовине за живота и др.).

Суд је дужан да прими на чување исправу (чл.186–194), када је потребно ради обезбеђења одређених имовинских или других права, или када је законом за поједине врсте исправа то изричито одређено. Исправа се може предати на чување сваком стварно надлежном суду.

Пример предлога за потврђивање садржине уговора о доживотном издржавању 

  

____________ СУДУ У  _______________ 

Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________  

П Р Е Д Л О Гза потврђивање садржине уговора о доживотном издржавању

  1.      Предлагач има преко 80 година живота, удовац је без деце, а поседује непокретну

имовину: кућу површине _____ m2, изграђену на кат. парц. бр. _____ уписану у ЗКУЛ бр. _______ КО ______, као и пољопривредно земљиште од 30 ари к.п. бр. _______ уписано у ЗКУЛ бр.КО ___________.

 Доказ: власнички лист 2.      Противник предлагача је његов подстанар, којег је примио на становање још пре

три године, и пошто је видео да се ради о младом и вредном човеку који се разуме у све домаћинске радове, одлучио је да са њим закључи уговор о доживотном издржавању како би имао ко да се брине о њему, сахрани га по месним обичајима,

Page 31: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

а он би му заузврат оставио све своје покретне и непокретне ствари. Како се и противник предлагача с тим предлогом сложио, а предлагач нема никога из законског круга наследника ко би о њему бринуо, то су саставили уговор и утврдили међусобна права и обавезе (који достављају у прилогу) и предлажу да суд хитно закаже рочиште и одобри наведени уговор у складу са чланом 194. Закона о наслеђивању и чланом 166. Закона о ванпарничном поступку.

 У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за раскидање уговора о доживотном издржавању 

  

____________ СУДУ У  _______________ 

Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________  

ПРЕДЛОГ ЗА РАСКИДАЊЕ УГОВОРАО ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

 Предлагач је, у својству даваоца издржавања, закључио с противником, као примаоцем издржавања, уговор о доживотном издржавању, по коме се предлагач обавезао да доживотно издржава противника, да га негује и пази, храни, одева, у болести лечи, да га после смрти сахрани, гроб огради и споменик подигне, а као накнаду за све то противник оставља у наслеђе и у својину предлагачу к. п. ________ све из КО ________, у укупној површини _____ha. Уговор је потврђен од стране ___________ суда у ____________ под Р. бројем ______/___ од _____. године.  Доказ: уговор о доживотном издржавању Р. бр.______/___ од ______. године Између странака су се међусобни односи у знатној мери пореметили, тако да је даље извршавање овог уговора обострано постало немогуће, па је предлагач одлучио да предложи ____________ суду у __________ да у ванпарничном поступку донесе решење, којим ће утврдити споразум странака да се претходно наведени уговор о доживотном издржавању раскида. У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

Поништавање исправа – чл. 195–210. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене 

Чланом 195. Закона о ванпарничном поступку прописано је:

Page 32: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

(1)        У поступку за поништење домаће исправе на којој се непосредно заснива неко материјално право и чије је поседовање нужно за остваривање тог права може се прогласити у судском поступку да је изгубило своју важност ако је изгубљена, украдена, или на било који други начин нестала или уништена, осим ако је законом забрањено поништавање такве исправе.

(2)        Под условима из става 1. овог члана може се поништити и исправа на којој се заснива неко нематеријално право, ако не постоје подаци на основу којих надлежни орган, односно организација може да изда дупликат те исправе.

Пример предлога за поништај обвезнице – менице 

 ____________ СУДУ У  _______________

 Предлагач: Трговачко предузеће за промет текстилном робом __________ у ________, које заступа директор _________

 П Р Е Д Л О Г

за покретање поступка ради поништаја исправе 

1.      ___________, радник из ________, као јемство за на кредит купљену робу предао је предлагачу обвезницу издату у __________ дана ______ на _____ динара потписану од ________ као главног дужника и _________ и ________, радника из ______, као јемаца, који су се солидарно обавезали да плате наведено потраживање уколико главни дужник заостане само с једним оброком отплате месечно по _____ динара, почев од __________. године.

 Доказ: изјава сведока __________, главног благајника предлагача  2.      Поменута обвезница нестала је на непознати начин и упркос тражењу не може се

пронаћи. Доказ: изјава сведока __________, главног благајника предлагача 3.      Будући да предлагач има правни интерес да се обвезница поништи,

 П Р Е Д Л А Ж Е

да се покрене поступак ради поништења наведене обвезнице у овом предлогу.  У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

Трговинско предузеће за промет текстилном робом _____  Напомена: овај примерак може се сходно употребити и као предлог за поништење штедне књижице и менице, уз измене које одговарају опису књижице и менице.

Пример предлога за амортизацију (поништавање) сета чекова банке 

  

____________ СУДУ У  _______________

Page 33: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 Предлагач: ________________ из ______________  

П Р Е Д Л О Гза амортизацију (поништавање) сета чекова _______ банке, и __________

 1.      Предлагач је у радном односу код Предузећа ______________ из ___________, те

своју зараду прима на текући рачун и подиже на основу чекова, које му на његов захтев издаје __________ банка, у ________, код које је отворен текући рачун.

 Доказ: чековна карта 2.      Зараду за месец ______. године предлагач је примио на текући рачун код ________

у ______. дана _______. године, када му је по основу извештаја банка издала сет чекова од 20 комада са уписаним бројем жиро-рачуна банке, да би подигао зараду. Чекови су серије од броја _______ до _____ броја.

 Доказ: потврда _______ банке и оглас у “Службеном гласнику РС” 3.      Како су ми чекови украдени од непознатог учиниоца у аутобусу на линији

________ то предлагач предлаже да суд, на основу члана 197. Закона о ванпарничном поступку и члана 23. Закона о чеку, а у вези с чланом 90. Закона о меници, спроведе доказни поступак за амортизацију чека и решењем амортизује (поништи) 20 чекова ______ банке, у _____ серије од броја ________ до _____ броја.

 У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Судски депозит – чл. 211–224. Закона о ванпарничном поступку

Уводне напомене 

У судски депозит могу се предати новац, хартије од вредности и друге исправе које се могу уновчити, племенити метали, драгоцености и други предмети израђени од племенитих метала, када је то законом или другим прописом предвиђено. Ови предмети могу се предати сваком надлежном редовном суду.

Суд је дужан да прими у депозит и друге предмете када је законом одређено да дужник може положити ствар коју дугује код суда за повериоца. Ови предмети предају се редовном суду у месту испуњења обавезе, осим ако разлози економичности или природа посла захтевају да се положе суду у месту где се ствар налази, а могу се предати и другом редовном суду када је то законом одређено.

У предлогу ће предлагач навести разлоге због којих се депонују предмети, описати предмете и означити њихову вредност, навести лице у чију се корист они предају, услове под којима ће се предмети предати, а по потреби ће се приложити одговарајући докази.

Page 34: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Пример предлога за пријем закупнине у судски депозит у корист одређеног лица 

  

____________ СУДУ У  _______________ Предлагач: _______________, из ___________

 П Р Е Д Л О Г

за пријем закупнине у судски депозит у корист ___________из ___________ ул. _______________

  1.      Станујем у ул. ________________ бр. ____ у стану који је власништво

___________ из ____________________ по основу закупног односа. Закупнину с власником сам уговорио у износу од __________ динара, који сам му плаћао сваког месеца до петог у месецу на руке.

         Како од ________. године власник одбија да прими закупнину и хоће да ме исели, послао сам му закупнину поштом препоручено, али ми је пошта вратила новац с напоменом примаоца да одбија пријем.

 Доказ: упутница с напоменом о одбијању пријема од ____________ 2.      Како према Закону о облигационим односима поверилац може тражити да суд

прими у судски депозит ствари које поверилац одбија да прими на име испуњења уговора, то на основу члана 211. Закона о ванпарничном поступку предлажем да суд одобри пријем закупнине за власника ______________ из __________________ ул. ____________________ бр. ___ у износу од _________ динара до окончања спора по тужби власника за исељење предлагача из стана.

 У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Обезбеђење доказа у ванпарничном поступку 

Када постоји оправдана бојазан да се неки доказ неће моћи извести или да ће његово доцније извођење бити отежано, може се у току, као и пре покретања парнице, предложити да се овај доказ изведе. Предлог за обезбеђење доказа у току парничног поступка подноси се суду пред којим је поступак у току. Ако се тражи обезбеђење доказа пре покретања поступка и у хитним случајевима, иако је поступак већ у току – предлог се подноси надлежном општинском суду на чијем подручју борави лице које треба саслушати.

У предлогу за извођење доказа треба да се наведу чињенице које треба утврдити, докази које треба извести и разлоге због којих предлагач сматра да се доцније доказ неће моћи извести или да ће његово извођење бити отежано. У предлогу треба навести и противниково име, осим ако противник није познат.

Када је противник познат, њему се доставља предлог за извођење доказа. Ако постоји опасност због одлагања, суд ће о предлогу за обезбеђење доказа одлучити без претходног изјашњења противника.

Суд решењем усваја предлог за обезбеђење доказа и одређује рочиште за извођење доказа. У решењу наводи чињенице о којима ће се изводити доказ и доказ који ће се извести, а у случају потребе именоваће и вештаке. Противнику који је непознат или је непознато његово

Page 35: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

боравиште, суд може ради учествовања на рочишту за обезбеђење доказа поставити привременог заступника, али о томе није потребно издати оглас. У хитним случајевима суд може одредити да извођење доказа започне и пре него што се решење којим се усваја предлог за обезбеђење доказа достави противнику.

Пример предлога за обезбеђење доказа 

  

____________ СУДУ У  _______________ 

Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________ Ради обезбеђења доказа 

П Р Е Д Л О Г З А О Б Е З Б Е Ђ Е Њ Е Д О К А З А 

Дана ____________. године противник је пустио своју стоку на кат. парц. ____________ КО __________, у својини предлагача, и том приликом је стока причинила знатну штету на парцели предлагача која је засејана кукурузом.

Како би предлагач желео да оштећену површину одмах засеје док још време то дозвољава, то предлагач предлаже __________ суду у __________, као ванпарничном, да уз учешће судског вештака утврди висину причињене штете, како би предлагач касније могао у редовној парници да тражи од противника накнаду штете.

Трошкове изласка суда и вештака на лицу места плаћа предлагач колико буде потребно по налогу суда.  У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за обезбеђење доказа у ванпарничном поступку 

 ____________ СУДУ У  _______________

 

Предлагач:     Трговинско предузеће _______________ из _______________________

                             представништво у _________________, које заступа _______________

Противник предлагача: ________________ из ______________ Ул. _____________ 

П Р Е Д Л О Г З А О Б Е З Б Е Ђ Е Њ Е Д О К А З Ау ванпарничном поступку

у два примерка

Предлагач је закупац основне просторије у ___________ у ул. ____________ коју користи већ дуже време као канцеларијску просторију за своје представништво. Доказ: уговор о закупу пословних просторија бр. ________

Page 36: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Дана _______, по доласку на посао, радник предлагача _______________ затекао је ову просторију поплављену. Вода је долазила из стана противника предлагача који се налази управо изнад пословне просторије предлагача. Услед продирања воде уништен је плафон пословне просторије, а оштећени су зидови, тепих и канцеларијски намештај, услед чега је пословна просторија потпуно неподесна за коришћење. Доказ: увиђај суда на лицу места и саслушање сведока __________ из _________ ул. ___________________ бр. ____

Вода из стана противника предлагача дошла је вероватно услед прскања цеви или услед незатварања чесме. Предлагач намерава да против противника предлагача поднесе тужбу за накнаду штете, али је у циљу отклањања даље штете и нормалног пословања свог представништва, у ситуацији да мора хитно приступити отклањању означених оштећења. Због тога предлаже да суд решењем дозволи обезбеђење доказа узрока и висине штете, тако што ће путем стручних лица, судских вештака, утврдити разлог продирања воде и оштећења пословне просторије и ствари предлагача, као и начин отклањања и висину штете.У ____________, дана ____________. године

                                                                                             ____________________________                 Предлагач

Пример предлога за доношење решења које замењује уговор о откупу стана – (варијанта 1) 

 ____________ СУДУ У  _____________

– Ванпарничном одељењу –______________________

Предлагач: _____________ из __________ ул. ____________________ бр. ___

Противник предлагача: ___________ из ___________ ул. __________ бр. ___ 

П Р Е Д Л О Гза доношење решења које замењује уговор о откупу стана

 у ___ примерака1.      Предлагач је закупац стана на неодређено време у друштвеној-државној својини,

који се налази у ______________ ул. _______________ бр. ___ и то __________ укупне површине ___ m2.

 Доказ: уговор о закупу стана на неодређено време бр. ____ 2.      Дана _________. године предлагач је у писменој форми поднео захтев противнику

предлагача да му омогући откуп поменутог стана, у складу са Законом о становању. Доказ: копија писменог захтева за откуп стана са потврдом пријема од стране

предлагача од _______. године 3.      Међутим, противник предлагача је одбио захтев за откуп овог стана, уз навођење

следећих разлога: ________________________________________________. Доказ: фотокопија одговора противника предлагача бр. ___ од _______. године 

Page 37: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

4.      Како се наведени разлози не односе ни на један случај изузимања стана из откупа, то предлагач на основу члана 16. став 4. Закона о становању, уз доставу потребне документације за откуп стана, том суду ставља

П Р Е Д Л О Г

да у ванпарничном поступку, на основу поменуте законске одредбе, донесе решење које замењује уговор о откупу наведеног стана.

У ____________, дана ____________. године

 ____________________________

ПредлагачПредлог за доношење решења које замењује уговор о закупу стана – (варијанта 2) 

  

____________ СУДУ У  _______________ 

Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________  

П Р Е Д Л О Гза доношење решења које замењује уговор о закупу стана

  На двособном стану у ул. ____________, површине 50 m2, закупац је била моја пок. мајка ________________________, која је умрла __________________. Доказ: извод из матичне књиге умрлих, уговор Након смрти моје мајке тражио сам да закуподавац са мном закључи уговор о закупу стана, али је овај то одбио, уз образложење да ја нисам становао с мајком, већ одвојено у стану мог оца, у ул. ________________________. Доказ: писмо закуподавцу с предлогом о закључењу уговора о закупу Пошто сматрам да имам право сукцесије и статус закупца по основу уговора моје мајке са закуподавцем, а овај ми то право оспорава, молим да суд спроведе расправу и у смислу члана 34. Закона о становању донесе решење које замењује уговор о закупу предметног стана. У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

Пример предлога за доношење решења о испуњењу услова за замену станова 

  

Page 38: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

____________ СУДУ У  _______________ 

Предлагач: ____________________ из _______________Противник предлагача: ______________ из ___________ 

П Р Е Д Л О Гза доношење решења о испуњењу услова за замену станова

  Предлагач је закупац стана у ул. ___________________ површине 50 m2, чији је власник противпредлагач ____________________ из ________________ Доказ: уговор о закупу Предлагач је с другим закупцем ________________ из _____________ вољан да замени стан, чији је власник већ дао сагласност за замену стана. Доказ: писмо о сагласности власника за замену стана Како противник предлагача одбија да предлагачу да сагласност за замену стана, правдајући то околношћу да је други закупац који се уселио у стан самац и да нема стално запослење, те да тиме нема гаранције да ће уредно плаћати закупнину и уредно одржавати стан, то предлагач предлаже да суд проведе расправу и донесе решење којим ће утврдити да су испуњени услови за замену станова, у складу са чл. 37. Закона о становању. У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример предлога за утврђивање својства закупца након развода брака 

  

____________ СУДУ У  _______________  

Предлагач: ________________, из ___________________, ул. _________________Противник предлагача: _________, из ___________________ ул. _______________  

П Р Е Д Л О Гза утврђивање својства закупца после развода брака

  1.      Предлагач и противник предлагача су као запослени у привредном друштву

________ добили на коришћење двособан стан у ___________ ул. ___________, површине ________ m2, који су користили као закупци са своје двоје деце. После развода брака, пошто противник предлагача одбија да се стан замени за две мање стамбене јединице, како би бивши брачни другови имали обоје решено стамбено питање, то у складу са чланом 35. Закона о становању Републике Србије, предлагач моли да суд одржи рочиште и одлучи ко ће од бивших супружника наставити с коришћењем стана у својству закупца.

 

Page 39: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Доказ: пресуда о разводу брака

2.      Предлагач ________ је остала у стану с двоје малолетне деце, а противпредлагач је изашао из стана и живи у ванбрачној заједници код _________, која има стан у својини.

         Имајући у виду да предметни стан користе њих троје, од којих двоје малолетне деце, предлагач предлаже да се њој призна својство закупца на предметном стану, имајући у виду и њене ниже приходе по основу зараде у Предузећу ________ од противника предлагача који је грађевински инжењер и остварује већу зараду.

 Доказ: прибавити службене податке од привредног друштва _____________ и

прибавити стање жиро-рачуна противпредлагача

3.      Како нема сагласности странака за мирно решење овог спора, а после спроведене расправе свих понуђених доказа, предлагач предлаже да суд одреди да она остане закупац, да противнику предлагача престане својство закупца, те да сноси трошкове овог поступка.

 У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

НАСЛЕЂИВАЊЕ НА ОСНОВУ ЗАВЕШТАЊА (ТЕСТАМЕНТА)-чл.84-111 Закона о наслеђивању

Својеручно завештање  На основу члана 84. Закона о наслеђивању („Службени гласник РС“, бр. 46/95 и 101/2003), ја, _______________, од оца ________ и мајке _______, рођен у ___________, _______ године, с пребивалиштем у __________, ул. _________________, при чистој свести, здравог разума и без ичије принуде, овим завештањем које сам лично написао, за случај своје смрти, желим да расподелим моју имовину, на начин како следи: а) _______________ (име и презиме), из ________, ул. _________________, мојој бившој супрузи, остављам у искључиву својину ______ дуката с ликом _____________, тежине по ___ грама. б) ________________ (име и презиме), из ________, ул. _________________, мојој садашњој супрузи, остављам путнички аутомобил марке „_____“, рег. бр. _______ и новчана средства у износу од ___________ (словима: _________________) евра која се воде на девизном рачуну број ___- _____-__ код ____________________ банке, а.д. у ________________. в) ________________ (име и презиме), из __________, ул. _________________, мом сину из _______ брака, остављам у искључиву својину мој стан који се налази у __________, ул. _________________, стан број ___ на _____ спрату стамбене зграде, саграђен на катастарској парцели број __, уписан у земљишнокњижном улошку број _____, катастарска општина _________, заједно са свим покретним стварима домаћинства које се затекну у стану у моменту смрти. 

Page 40: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Ово завештање је моја последња воља и желим да се по њему у потпуности поступи после моје смрти. За извршиоца овог завештања одређујем _______________ (име и презиме), адвоката из ____________, ул. _________________, коме ћу предати ово завештање. 

У _________________дана _________ године

 

Оставилац______________________

(име и презиме)место _________________ул. ___________________

Л. к. бр. _______________ЈМБГ: _________________

 

Завештање са испоруком Ја, _______________, од оца ________ и мајке _______, рођен у ___________, _______ године, с пребивалиштем у ______________, ул. __________________, при чистој свести, здравог разума и без ичије принуде, овим завештањем које сам лично написао, за случај своје смрти, желим да расподелим моју имовину, на начин како следи: а) _______________ (име и презиме), из ______________, ул. __________________, мојој бившој супрузи, остављам у искључиву својину ______ дуката с ликом __________________, тежине по ___ грама. б) ________________ (име и презиме), из ______________, ул. __________________, мојој садашњој супрузи, остављам путнички аутомобил марке "_____", рег. бр. _______ и новчана средства у износу од ___________ (словима: _________________) евра која се воде на девизном рачуну број ___- _____-__ код ___________________ банке, а.д. у ______________. в) ________________ (име и презиме), из ______________, ул. __________________, мом сину из другог брака, остављам у искључиву својину мој стан који се налази у ______________, ул. __________________, стан број ____ на ____ спрату стамбене зграде, саграђен на катастарској парцели број __, уписан у земљишнокњижном улошку број ____, катастарска општина _____________, заједно са свим покретним стварима домаћинства које се затекну у стану у моменту смрти. Налажем мом сину ______________ (име и презиме), да после моје смрти преда у својину мом пријатељу _____________ (име и презиме), из ______________, ул. __________________, следеће уметничке предмете: слику _______, аутора __________, слику ___________, аутора __________ и скулптуру ________, аутора __________. Ово завештање је моја последња воља и желим да се по њему у потпуности поступи после моје смрти.

Page 41: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 За извршиоца овог завештања одређујем _______________ (име и презиме), адвоката из ______________, ул. __________________, коме ћу предати ово завештање.  

У _________________дана _________ године

 

Оставилац_________________________

(име и презиме)место _________________ул. ___________________

Л. к. бр. _______________ЈМБГ: _________________

 

Писмено завештање пред сведоцима На основу члана 85. Закона о наслеђивању („Службени гласник РС“, бр. 46/95 и 101/2003), ја, ___________________ (име и презиме завештаоца), ЈМБГ: ___________, са пребивалиштем у ___________, ул. _____________, Општина __________, способан/способна за расуђивање, при чистој свести и здравом разуму, без принуде и претње и ни од кога наговорен/наговорена, путем овог завештања (тестамента) пред сведоцима, као изразом моје последње воље желим да располажем својом имовином, односно да учиним расподелу своје имовине за случај смрти. Своју имовину, стан, који се налази у стамбеном објекту _________ у ул. _____________, означен као стан број ______ на ______ спрату (приземљу), по структури ___________, укупне површине ______ m2, а стамбени објекат у ком се налази предметни стан изграђен је на грађевинској парцели бр. ___ формираној од кат. парц. бр. _____ и ______, КО ___________, завештавам _________________ (име и презиме тестаменталног наследника), ЈМБГ: ____________, Л. к. бр. _________, из _________ са станом у улици ______________. Предметну имовину, стан, стекао/стекла сам на основу Уговора о купопродаји непокретности, закљученог са _______________ из _______________, овереног пред _______ општинским судом у __________ под Ов. бр. __________ дана __________ године. Поред напреднаведене непокретне имовине, ___________________ (име и презиме) остављам право коришћења породичне гробнице бр. ____ у парцели бр. ________ на ______ гробљу у ______________. Право коришћења породичне гробнице стекао/стекла сам на основу Уговора закљученог са ЈКП Погребне услуге из _____________ бр. ______ од _______ године. Путем овог завештања (тестамента) сву напреднаведену имовину (стан и право коришћења гробнице), остављам ________________ (име и презиме тестаменталног наследника) из ____________. 

Page 42: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Са оваквом мојом одлуком упознат је тестаментални наследник _______________ и са истом сагласан. Ово писмено је моје завештање (тестамент), моја последња воља и наређујем да тако буде. Изјављујем пред сведоцима да је ово акт моје последње воље, да сам текст завештања у целини прочитао/прочитала, те га пред сведоцима својеручно потписујем и признајем за свој. Тестамент је сачињен у 3 (три) истоветна примерка од којих се један налази на чувању код адвоката ______________, други код ______________ (тестаменталног наследника), а трећи код мене.  

У ___________________дана ___________ године

    

Завешталац:___________________(име и презиме)

Л. к. бр. _____________ЈМБГ _______________

  Ми, долепотписани тестаментални сведоци, својим потписима потврђујемо да је завешталац _____________ својеручно потписао ово завештање у нашем присуству, да је изјавио да је исто у целини прочитао, те да је оно израз његове слободне воље.  

________________________(име и презиме) место _______________ул. _________________Л. к. бр: _____________ЈМБГ: _______________

 

_____________________(име и презиме)

 место _________________ул. ___________________

Л. к. бр. _______________ЈМБГ: _________________

  У ___________________дана ___________ године

   

    

Page 43: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

П О Т В Р Д А( К о н в е н ц и ј а о д 2 6 . о к т о б р а 1 9 7 3 . г о д и н е )

 

1.

Ја ____________________________ (име, адреса и звање) лице овлашћено за састављање међународног тестамента

2.

Потврђујем да је __________________ (датум) у _________________ (место)

3.

(завешталац) ____________________________________________ (име, адреса, датум и место рођења) у мом присуству и у присуству сведока

4.

а) _________________________________________ (име, адреса, датум и место рођења)б) _________________________________________ (име, адреса, датум и место рођења)

  изјавио да је приложено писмено његов тестамент и да је упознат са његовом садржином.

5.

Потврђујем, осим тога, да је:

6.

а) у мом присуству и у присуству сведока:

  

1. завешталац потписао тестамент или признао и потврдио за свој већ стављени потпис;

 

 

*2. пошто је завешталац изјавио да није у могућности да сам потпише свој тестамент из следећих разлога: ____________________________________________________________________________ - забележио сам ову чињеницу на тестаменту;*- потпис је ставио _______________________________________________ (име, адреса);

7.

б) сведоци и ја лично потписали смо тестамент;

8.

*ц) сваки лист тестамента потписан је од ______________________________________ и обележен бројем;

9.

д) уверио сам се у идентитет завештаоца и горе наведених сведока;

10.

е) сведоци су испуњавали услове предвиђене законом по коме сам саставио тестамент;

11.

*ф) завешталац је желео да дâ следећу изјаву у погледу чувања тестамента:______________________________________________________________________________

Page 44: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

__________________________________________________________________________________

12.

    МЕСТО

13.

    ДАТУМ

14.

    ПОТПИС и, евентуално

      ПЕЧАТ

 

__________*) Допунити ако је потребно

Пример предлога за депоновање тестамента састављеног пред сведоцима на чување у суду 

  

____________ СУДУ У  _______________ 

Предлагач: ____________________ из _______________   

П Р Е Д Л О Гза депоновање тестамента

састављеног пред сведоцима на чување у суду  1.      Предлагач је стар човек, па пошто има доста и непокретне и покретне имовине,

као и бројну породицу, пред сведоцима је саставио тестамент којим је изразио своју последњу вољу о расподели те имовине на његове законске наследнике.

2.      Предлагач моли да суд прими наведену исправу на чување, преда је у отвореном омоту како би судија евентуално указао на недостатке у саставу, те након записничког констатовања пријема исправе, предлагачу изда потврду о пријему, на основу члана 90. Закона о наслеђивању и члана 186. Закона о ванпарничном поступку.

   У ____________, дана ____________. године  

____________________________ Предлагач

Page 45: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Пример предлога за састављање судског тестамента 

  

____________ СУДУ У  _______________ Предлагач: __________________ из __________________

  

П Р Е Д Л О Гза састављање судског тестамента

 1.      Предлагач је стар човек, рођен _____. године и жели да за живота изрази своју

последњу вољу у погледу расподеле своје имовине. Од имовине поседује: ____ __________ уписане у ЗКУЛ бр. _________ КО ________________, као и следеће покретне ствари ________.

 Доказ: власнички лист, девизне штедне књижице и рачуни о куповини ствари 2.      Од законских наследника предлагач има: ____________. Доказ: извод из матичне књиге рођених 3.      С обзиром да је предлагач неписмен, моли да суд закаже рочиште, и као сведоке

позове двојицу мештана, и то: _________ и _________ а њихово казивање унесе у записник који ће имати снагу тестамента сачињеног пред судом, у складу са чланом 88. Закона о наслеђивању и чланом 175. Закона о ванпарничном поступку.

 У ____________, дана ____________. године

____________________________ Предлагач

Пример захтева за давање изјаве о усменом тестаменту – (варијанта 2) 

  

____________ СУДУ У  _______________ Предлагачи: ________________, сви из _________________

 З А Х Т Е В З А Д А В А Њ Е И З Ј А В Е

о усменом тестаменту пок. ________________ Предлагачи су били сведоци усменог тестамента пок. ______________ који је умро дана _______. Тог дана смо као сведоци били присутни у кући пок. ____________ коме је изненада позлило. Рекао је да жели да нам саопшти како да се његова имовина расподели међу његовом децом, јер је био удовац.Одмах после тог саопштења ________ је умро а лекар који га је прегледао у болници ________ констатовао је да је умро од излива крви у мозак. Како пок. ________________ има децу, а имовину није поделио на једнаке делове, то је неопходно да нас суд хитно позове да саопштимо садржину усменог тестамента. Доказ: списи тог суда О. бр. ______________ 

Page 46: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

За давање ове изјаве обавезни смо у складу са чл. 111. Закона о наслеђивању.  У ____________, дана ____________. године

_____________________________________ Предлагачи – сведоци усменог тестамента

Пример писменог обавештења ванпарничном суду о усменој изјави завештаоца – (варијанта 1) 

  

____________ СУДУ У  _______________ 

ОБАВЕШТЕЊЕ ВАНПАРНИЧНОМ СУДУ О УСМЕНОЈ ИЗЈАВИ ЗАВЕШТАОЦА

 

Обавештавамо суд да смо били присутни када је пок. ____________________________ из _________________, ул. ______________, непосредно пред смрт изјавио да сву своју покретну и непокретну имовину оставља својој супрузи ____________, из ____________.

Дана _______. године, као и обично, отишли смо увече код _____________. Негде око 21 час њему је изненада позлило. Пре него што ће умрети, а док је још био при чистој свести и здравом разуму, сада пок. __________________ је изјавио да сву своју покретну и непокретну имовину оставља својој супрузи ________________________________. Иначе, пок. ___________________ је био срчани болесник.

Као грађани, а сходно члану 111. Закона о наслеђивању, о свему овоме обавештавамо суд.  У ____________, дана ____________. године  

Подносиоци обавештења 1. __________________________2. __________________________3. __________________________

ПОСТУПЦИ ПО ЗАКОНУ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

 ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________

  Предлагач: __________________ (чланови) 

Page 47: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Противник предлагача: __________________ (друштво с ограниченом одговорношћу)  

З А Х Т Е В за одређивање овлашћеног процењивача (члан 14. став 3)

  

Вредност предмета захтева: __________________ динара  Чланови друштва с ограниченом одговорношћу: __________________ захтевају да суд у ванпарничном поступку одреди овлашћеног процењивача, који ће извршити процену вредности неновчаних улога, који се састоје од: _____________ (улози у стварима и правима, раду и услугама, као и удели и акције у другим друштвима). Доказ: 

– подаци о неновчаним улозима;– исправе о подацима за идентификовање чланова.

  У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (чланови)

 ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________

  Предлагач: __________________ (акционари) Противник предлагача: __________________ (отворено акционарско друштво)  

З А Х Т Е В за избор овлашћеног процењивача (члан 14. став 4)

  

Вредност предмета захтева: __________________ динара  Акционари отвореног акционарског друштва: __________________ захтевају да суд у ванпарничном поступку изабере овлашћеног процењивача, с листе овлашћених процењивача, који ће извршити процену вредности неновчаних улога, који се састоје од: _____________ (улози у стварима и правима, раду и услугама, као и удели и акције у другим друштвима).

Page 48: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

  Доказ: 

– подаци о неновчаним улозима;– исправе о подацима за идентификовање акционара.

  У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (акционари) 

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________  Предлагач: __________________ (акционари) Противник предлагача: __________________ (отворено акционарско друштво)  

З А Х Т Е В за процену вредности неновчаних улога

  Вредност предмета захтева: __________________ динара  Акционари отвореног акционарског друштва: __________________ захтевају да суд у ванпарничном поступку изврши процену вредности неновчаних улога, који се састоје од: _____________ (улози у стварима и правима, раду и услугама, као и удели и акције у другим друштвима). Доказ: 

– подаци о неновчаним улозима;– исправе о подацима за идентификовање акционара.

  У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (акционари)

 ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________

  

Page 49: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Предлагач: __________________ (акционари) Противник предлагача: __________________ (акционарско друштво)  

З А Х Т Е В за издавање судског налога ради остваривања права информисања и

увида (члан 43. став 3)  

Вредност предмета захтева: __________________ динара  Акционари акционарског друштва: __________________ захтевају да суд у ванпарничном поступку изда налог ради остваривања права информисања о пословању и финансијском стању друштва и то за период: _________________, као и ради остваривања права увида у следећа документа друштва: __________________.  Доказ: 

– доказ о безуспешном обраћању органима друштва ради остваривања права информисања и увида;– исправе о подацима за идентификовање акционара;– оснивачки акт или статут друштва.

  У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (акционари)

 ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________

  Предлагач: __________________ (чланови) Противник предлагача: __________________ (друштво с ограниченом одговорношћу)  

З А Х Т Е В мањинских чланова за одређивање привременог заступника (члан

139. ст. 7. и 8)  

Вредност предмета захтева: __________________ динара

Page 50: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

  Мањински чланови друштва с ограниченом одговорношћу: ___________ захтевају да суд у ванпарничном поступку одреди привременог заступника који ће сазвати ванредну седницу скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу и одредити њен дневни ред. Имајући у виду да директор (или управни одбор) друштва с ограниченом одговорношћу није прихватио захтев чланова друштва који имају или заступају 10% гласачких права, и није сазвао ванредну седницу скупштине чланова друштва у року од 15 дана од дана пријема захтева, подносиоци тог захтева уз навођење дневног реда: ___________________ сами су сазвали скупштину за дан ________ године. Доказ: 

– исправе о подацима за идентификовање чланова који имају или заступају 10% гласачких права;– подаци о безуспешном обраћању директору (или управном одбору) са захтевом за сазивање ванредне седнице скупштине;

 Међутим, ванредна седница скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу по сазиву мањинских чланова није се састала (или није имала кворум), па су мањински чланова сазвали поновљену скупштину у даљем року од седам дана и то за дан ________ године, а како се скупштина ни тада није састала (или није имала кворум), захтевамо од суда у ванпарничном поступку да одреди лице које ће у својству привременог заступника сазвати седницу скупштине и одредити њен дневни ред. Доказ: 

– подаци о безуспешном сазивању ванредне седнице скупштине по сазиву мањинских чланова и поновљене скупштине.

  У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (чланови)

 ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________

  Предлагач: __________________ (оснивачи) Противник предлагача: __________________ (отворено акционарско друштво)  

Page 51: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

З А Х Т Е В за продужетак рока за одржавање оснивачке скупштине отвореног

акционарског друштва (члан 198. став 4)  

Вредност предмета захтева: __________________ динара  Емисија акција ради оснивања акционарског друштва: __________________ јавним путем је успела, али оснивачи нису у стању да сазову и одрже оснивачку скупштину у року од 60 дана од дана истека рока за упис акција утврђеног у јавној понуди и проспекту. Зато, оснивачи који поседују најмање 1/10 уписаних акција наведеног акционарског друштва захтевају да суд у ванпарничном поступку продужи рок за 30 дана за одржавање оснивачке скупштине акционара. Доказ: 

– исправе о подацима за идентификовање оснивача који поседују најмање 1/10 уписаних акција;– писани позив сваком уписнику акција о сазивању скупштине акционара;– оснивачки акт; – извештај оснивача и овлашћених процењивача, укључујући и извештај о трошковима оснивања;– списак акција по уписницима на основу јавне понуде; – листа лица која су у својству оснивача евентуално преузела акције без уписа на основу те понуде уз назначење броја и врсте акција које је преузело свако од тих лица

  У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (оснивачи)  

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________  Предлагач: __________________ (уписник акција) Противник предлагача: __________________ (отворено акционарско друштво)  

З А Х Т Е В за објављивање огласа којим се позивају уписници акција да преузму

своје уплате у случају неуспелог оснивања (члан 200. став 3) 

Page 52: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 Вредност предмета захтева: __________________ динара

  Како оснивачи отвореног акционарског друштва: __________________ нису сазвали оснивачку скупштину у року од 60 дана од дана истека рока за упис акција утврђеног у јавној понуди и проспекту (или ако оснивачка скупштина није одржана у складу сa Законом о привредним друштвима или није донела прописане одлуке), сматра се да оснивање друштва није успело, а оснивачи одговарају солидарно уписницима акција за повраћај уплаћених износа. Доказ: 

– јавна понуда и проспект.  Оснивачи нису огласом објављеним на исти начин као и јавна понуда, позивали уписнике акција да преузму своје уплате, у року од 15 дана по протеку крајњег рока за одржавање оснивачке скупштине. Зато, уписник акција захтева да суд у ванпарничном поступку донесе одлуку о објављивању огласа којим се позивају уписници акција да преузму своје уплате у случају неуспелог оснивања Доказ: 

– исправе о подацима за идентификовање уписника акција.  У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (уписник акција) 

 ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________

  Предлагач: __________________ (акционари) Противник предлагача: __________________ (отворено акционарско друштво)  

З А Х Т Е В за именовање ревизора (члан 254. став 5)

  

Вредност предмета захтева: __________________ динара

Page 53: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

  Акционари отвореног акционарског друштва: __________________ захтевају да суд у ванпарничном поступку именује ревизора за потврђивање финансијских извештаја на којима се заснива одлука о повећању основног капитала из средстава отвореног акционарског друштва. Доказ: 

– исправе о подацима за идентификовање акционара;– одлука скупштине о повећању основног капитала;– финансијски извештаји претходне пословне године.

 У_________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (акционари)

 ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________

  Предлагач: __________________ (акционари) Противник предлагача: __________________ (акционарско друштво)  

З А Х Т Е В за одржавање годишње скупштине акционара по налогу суда и

именовање привременог заступника (члан 278. став 1)  

Вредност предмета захтева: __________________ динара  Годишња скупштина акционарског друштва: ___________ није одржана у року од три месеца од дана подношења управном одбору финансијских извештаја за сваку финансијску годину или шест месеци после завршетка пословне године. Стога, акционари који имају право да присуствују и да гласају на годишњој скупштини захтевају да суд у ванпарничном поступку наложи одржавање годишње скупштине, као и да именује привременог заступника: ____________ са овлашћењем да сазове и председава седници скупштине и утврди место и датум одржавања, као и дневни ред седнице у складу са Законом о привредним друштвима. Доказ: 

Page 54: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

– исправе о подацима за идентификовање акционара који имају право да присуствују и да гласају на годишњој скупштини.

  У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (акционари)

 ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________

  Предлагач: __________________ (акционар) Противник предлагача: __________________ (акционарско друштво)  

З А Х Т Е В мањинских акционара за одржавање ванредне скупштине по налогу

суда (члан 278. став 2)  

Вредност предмета захтева: __________________ динара  Акционари: ___________________ акционарског друштва: ______________ с најмање 10% акција с правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину, поднели су управном одбору дана: ___________ године писани захтев за сазивање ванредне скупштине, са следећим предлогом дневног реда: _____________ и подацима: за идентификовање тих акционара; о броју акција које сваки од њих поседује; о циљу или циљевима због којих се скупштина сазива. Доказ: 

– исправе о подацима за идентификовање акционара који поседују или заступају прописани проценат гласова;– писани захтев за сазивање ванредне скупштине.

 Међутим, ванредна скупштина акционарског друштва није одржана најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева (или на дан који је утврдио управни одбор).  Стога, акционар: ________________, који је потписник захтева за сазивање ванредне скупштине, захтева да суд у ванпарничном поступку наложи одржавање ванредне скупштине.  

Page 55: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (акционар)  

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________  Предлагач: __________________ (акционар) Противник предлагача: __________________ (акционарско друштво)  

З А Х Т Е В за укључивање нових питања у дневни ред скупштине акционара по

налогу суда (члан 284. став 6)  

Вредност предмета захтева: __________________ динара  Акционар (или акционари): ___________________ који имају најмање 10% акција с правом гласа за избор управног одбора акционарског друштва: _______________, поднели су управном одбору дана: ___________ године писани предлог са захтевом да се највише два нова питања и то: 1. _________________ и 2. ____________ укључе у дневни ред скупштине. Наведени предлог садржи разлоге за давање предлога, укључујући и предлог одлуке, као и имена акционара који дају предлог и број гласова којим располажу.  Доказ: 

– исправе о подацима за идентификовање акционара који имају најмање 10% акција с правом гласа за избор управног одбора акционарског друштва;– писани предлог да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине.

 Међутим, управни одбор акционарског друштва пропустио је да одговори на захтев акционара (или је одбио захтев). Стога, акционар: ________________, који је један од потписника предлога да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине, захтева да суд у ванпарничном поступку наложи да се њиховом захтеву удовољи укључивањем нових питања у дневни ред скупштине.  У _________________дана _________ године

Page 56: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Предлагач: __________________ (акционар)   

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________  Предлагач: __________________ (акционар) Противник предлагача: __________________ (директор акционарског друштва)  

З А Х Т Е В за одређивање посебног пуномоћника за заступање акционарског

друштва у поступку по тужби за побијање одлуке скупштине акционара (члан 306. став 4)

  

Вредност предмета захтева: __________________ динара  Заступник друштва, директор: ___________ поднео је против друштва дана: ____________ тужбу за побијање одлуке скупштине акционара: __________________ и то Привредном суду у _______________, у предмету који се води под бројем П. ____/__.  Доказ: 

– тужба у предмету П. ____/__;– одлука скупштине акционара која је предмет побијања.

 Стога, акционар: ________________, захтева да суд у ванпарничном поступку, према околностима случаја, одреди посебног пуномоћника и то: ________________, који ће у парничном поступку заступати акционарско друштво. Доказ: 

– исправе о подацима за идентификовање акционара.  У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (акционар)    

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________

Page 57: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

  Предлагач: __________________ (акционари) Противник предлагача: __________________ (акционарско друштво)  

Вредност предмета захтева: _______ динара  

З А Х Т Е В за именовање стручног повереника у ванпарничном поступку на

предлог мањинских акционара (члан 334. ст. 2–5)  Мањински акционари: ______________________________ акционарског друштва: ________________________, који располажу с најмање 20% основног капитала друштва, поднели су дана: _________ скупштини акционара предлог да изабере стручног повереника и то: _______________, ради прегледа финансијских извештаја као и пословних књига друштва у последње три године.  Доказ: 

– исправе о подацима за идентификовање акционара који располажу с најмање 20% основног капитала друштва;– предлог скупштини акционара да изабере стручног повереника.

 Међутим, скупштина акционара по захтеву акционара који располажу с најмање 20% основног капитала друштва, није донела одлуку о избору стручног повереника. Акционари сматрају да су учинили вероватним постојање повреде закона или оснивачког акта, која се састоји у следећем: _____________________. Доказ: 

– исправе или други докази из којих произилази вероватност постојања повреде закона или оснивачког акта.

 Стога, акционари који располажу с најмање 20% основног капитала друштва, захтевају да суд у ванпарничном поступку именује једног (или више) стручних повереника и то: ___________________, који испуњавају услове прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, и то са следећим мандатом, правима, дужностима и одговорностима: ____________________________________, уз одређивање накнаде за рад у износу од _____________ динара.  

Page 58: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (акционари)    

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________  Предлагач: __________________ (акционарско друштво) Противници предлагача:

1. Централни регистар хартија од вредности2. _____________________________3. _____________________________4. _____________________________(акционари који су покренули ванпарнични поступак за именовање стручног повереника)

   

Вредност предмета захтева: __________________ динара  

З А Х Т Е В за доношење налога да се изврши забележба забране преноса

акција (члан 334. став 8)  Мањински акционари: ______________________________ акционарског друштва: ________________________, који располажу с најмање 20% основног капитала друштва, покренули су ванпарнични поступак за именовање стручног повереника дана: _________ подношењем захтева Привредном суду у ______________ који се води под бројем Р. ____________.  Доказ: – Захтев за именовање стручног повереника у предмету број Р. ____________ Стога, акционарско друштво захтева да суд у ванпарничном поступку донесе решење којим налаже Централном регистру хартија од вредности да изврши забележбу забране преноса акција акционара: __________________________ који су покренули ванпарнични поступак за именовање стручног повереника, до завршетка рада повереника.  

Page 59: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (акционарско друштво)    

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________  Предлагач: __________________ (акционар) Противник предлагача: __________________ (акционарско друштво)  

З А Х Т Е В мањинских акционара за одржавање ванредне скупштине по налогу

суда на основу налаза стручног повереника (члан 336. став 5)  

Вредност предмета захтева: __________________ динара  Из извештаја стручног повереника произлази да су учињене битне повреде закона, оснивачког акта или статута акционарског друштва: ______________.  Доказ: 

– извештај стручног повереника. На основу наведеног извештаја стручног повереника, мањински акционари: ___________________ с најмање 10% акција с правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину, поднели су управном одбору дана: ________ године писани захтев да без одлагања сазове ванредну скупштину, са следећим предлогом дневног реда: _____________ и следећим подацима: за идентификовање тих акционара; о броју акција које сваки од њих поседује; о циљу или циљевима због којих се скупштина сазива. Доказ: 

– исправе о подацима за идентификовање акционара који поседују или заступају прописани проценат гласова;– писани захтев за сазивање ванредне скупштине.

 Међутим, ванредна скупштина акционарског друштва није одржана најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева (или на дан који је утврдио управни одбор).

Page 60: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 Стога, акционар: ________________, који је потписник захтева за сазивање ванредне скупштине, захтева да на основу налаза стручног повереника суд у ванпарничном поступку наложи друштву да у року од _________ дана одржи ванредну скупштину.  У _________________дана _________ године

Предлагач: _________ (акционар)    

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________  Предлагач: __________________ (акционар) Противник предлагача: __________________ (акционарско друштво)  

З А Х Т Е В за приступ чуваним актима акционарског друштва по одлуци суда

(члан 344)  

Вредност предмета захтева: __________________ динара  Акционар: ____________________ (или ранији акционар за период у ком је био акционар друштва), писано се обратио управном одбору акционарског друштва: ____________________ дана _______ године, са захтевом да му друштво стави на располагање чувана акта и документа, ради копирања и остваривања права увида и то:

1) оснивачки акт и све његове измене; 2) статут, ако га друштво има, и све његове измене;3) решење о регистрацији;4) интерна документа која су одобрена од стране скупштине и других органа друштва;5) акт о образовању сваког огранка друштва и заступништва;6) документа која доказују својинска и друга права друштва;7) записнике и одлуке скупштине акционара, управног одбора и надзорног одбора;8) писане налоге и одлуке извршног одбора;9) записнике одбора ревизора и њихове писане налоге и закључке;10) финансијске извештаје, извештаје о пословању и извештај ревизора;11) проспект за издавање акција и других хартија од вредности;

Page 61: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

12) књиговодствену документацију и рачуне;13) листу повезаних друштава у смислу овог закона с подацима о акцијама и уделима у њима, у смислу овог закона;14) књигу акција;15) листу с пуним именима и адресама свих чланова управног одбора и свих лица која су овлашћена да заступају друштво, као и обавештење о томе да ли лица овлашћена да заступају друштво то чине заједно или појединачно;16) листу с пуним именима и адресама чланова надзорног одбора, чланова одбора ревизора, интерног ревизора и ревизора ако га друштво има; 17) листу свих преноса акција од акционара, укључујући и залогу и друге преносе акција којима стицалац не постаје акционар;18) списак уговора које су с друштвом закључили чланови управног одбора, извршног одбора и надзорног одбора.

 Доказ: 

– писани захтев управном одбору за приступ чуваним актима;– исправе о подацима за идентификовање акционара, односно којима се доказује статус акционара.

 Чланови управног одбора акционарског друштва, међутим, одбили су да ставе на располагање чувана акта и документа, у року од пет дана од дана подношења писаног захтева. Стога, захтевам да ми суд у ванпарничном поступку омогући остварење права на приступ чуваним актима друштва.  У _________________дана _________ године

Предлагач: _________ (акционар)   

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________  Предлагачи:

1. _____________________________2. _____________________________(управни одбори друштва која учествују у спајању уз припајање)

 Противници предлагача:

1. _____________________________2. _____________________________ (акционарска друштва која учествују у спајању уз припајање)

Page 62: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

  

Вредност предмета захтева: ___________________ динара  

З А Ј Е Д Н И Ч К И П Р Е Д Л О Г за именовање ревизора спајања уз припајање (члан 386. став 1)

  Управни одбори акционарских друштава: 1. ___________________________ 2. ________________________, која учествују у спајању уз припајање, заједнички предлажу да суд у ванпарничном поступку именује једног (или више ревизора) и то: ___________________________. Прилог: 

– уговор о спајању уз припајање;– извештај управног одбора.

  У _________________дана _________ године 

Предлагачи: 

1. _____________________________2. _____________________________

(управни одбори друштва која учествују у спајању уз припајање)   

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У __________________  Предлагач: __________________ (несагласни акционар) Противник предлагача: __________________ (понудилац из јавне понуде)  

З А Х Т Е В несагласног акционара за забрану куповине акција под условима различитим од услова из јавне понуде за преузимање (члан 449)

  

 Вредност предмета захтева: __________________ динара

 

Page 63: ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 Противник предлагача: _____________ (понудилац из јавне понуде) у поступку преузимања јавном понудом, откупило је најмање 95% акција циљног друштва: ____________ у односу на укупан број акција, покушава да оствари право на куповину и акција на које се јавна понуда односила од предлагача: ___________ (акционара који није прихватио продају акција по тој понуди – несагласни акционар), под условима из јавне понуде. Ради остварења права на принудну продају, понудилац је несагласном акционару упутио писани захтев за принудну продају његових акција у року од 120 дана од дана истека крајњег рока из јавне понуде, уз навођење услова куповине акција из јавне понуде, а копију тог захтева упутио је и управном одбору циљног друштва. Доказ: 

– захтев за принудну продају акција упућен несагласном акционару. Понудилац, међутим, из јавне понуде за преузимање ту куповину покушава да оствари под условима који су различити од услова из јавне понуде за преузимање. Доказ: 

– захтев за принудну продају акција упућен несагласном акционару;– јавна понуда за преузимање.

 Стога, захтевам да надлежни суд у ванпарничном поступку забрани понудиоцу из јавне понуде за преузимање ту куповину под условима који су различити од услова из јавне понуде за преузимање.  У _________________дана _________ године

Предлагач: __________________ (несагласни акционар)