of 204 /204
Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ У СПОМЕН ОЦА ЈОВАНА Сомбор, 1993.

Ђорђе Јањатовић

Embed Size (px)

Text of Ђорђе Јањатовић

Page 1: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕНАСРБА

УБОСНИ

У СПОМЕН ОЦА ЈОВАНА

Сомбор, 1993.

Page 2: Ђорђе Јањатовић

2 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ЂОРЂЕ ЈАЊАТОВИЋПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 3

Рецензенти:

проф. др Милица ГрковићБранислав Ћурчић

Издавач:ПРОСВЕТА-ТРГОВИНА" д. д.

СОМБОР

5а издавача:

ИВАН ИВАНЧБВ

Главни уредник

МИЛАН СТЕПАНОВИЋ

Технички уредник

ЛАСЛО ОСТРОГОНАЦ

Тираж: 1000 примерака

Штампа: МИГП „ВОЈВОДИНА" Бездан

С!Р - Каталогизација у публихацијиБиблиотека Матице српске, Нови Сад801.313.2(861) (497.14)264-045:249ЈАЊАТОВИЋ, ЂорђеПрезимена Срба у Босни / Ђорђе Јањатовић. -Сомбор : Просвета-трговина, 1993 (Бездан :Војводина). - 404 стр. ; 20 сшБиблиографија: стр. 20.а) Ономастшса - Срби - Босна 6) Крсна слава50289159

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА

Проучавање презимена у нас је све чешће тема научних истраживања.Објављено је многр мањих радова из патронимије по разним часописима. Извршенасу и нека обимнија истраживања која су објављена у стручним часописима Оно-мастика југославика и Ономастички прилози. Обиље података о презименима Србаналази се у црквеним пописима, такозваним шематизмима, од којих се по обиму иразноврсности података издвајају: Шематизам православне митрополије и архиди-јецезе Дабро-босанске за годину 1882, Сарајево 1882, и Шематизам епархије Пакрачке,Пакрац 1898. године.

Веома многр података о презименима Срба у свим српским земљама налазисе у радовима објавл>еним у Српском етнографском зборнику - Насеља и пореклостановништва. Почев од 1902. год. па до данас у овој едицији је објављено више од40 радова наших познатих научника и истраживача. Интересантни су Племенскирјечник Личко-крбавске жупаније од Радослава М. Грујића објављен у Загребу 1917.године и Племенски рјечник Горње Крајине од Милана Радеке изашао у Загребу1975. године.

За анализу личних имена која су најчешће у основи презимена могу се ко-ристити Речиик личних имена код Срба од Милице Грковић, Београд 1977. год.,Просвјетин именослов од Милана Босанца објављен у Загребу 1984, Етимологијскирјечник хрватскога или српскога језика од Петра Скока објављен у Загребу 1971,1972. и 1973. године, Рјечник особних имена од Мате Шимундића, Загреб 1988.

Најобимнији рад из области ономастичких истраживања до сада објављен уЈугославији представља Лексик презимена СР Хрватске Загреб 1976. године. Лексикје урађен на основу савремене грађе из пописа становништва Хрватске из 1948. го-дине. У њему се наводе сва презимена у Хрватској по местима у којима су забеле-жена са навођењем броја породица и душа. Међу овим многобројним презименимакрију се и сва презимена Срба из српских крајева у Хрватској. Слични пословизапочети су и у другим републикама бивше Југославије, али до сада још нису пре-зентовани њихови резултати. Сређени подаци за подручје Војводине налазе се уСтатистичком заводу у Новом Саду, али због недостатка финансијских средставадо сада нису објављени.

Гордана Вуковић и Љиљана Недељков објавиле су у Новом Саду 1983. годинепрви историјски патронимијски речник на српском језичком подручју - Речник пре-зимена Шајкашке.

х х х

Своје истраживање о презименима Срба у Босни радио сам на оснрву Шема-тизма митрополије и архидијецезе Дабро-босанске за годину 1882. који је исте го-дине објављен у Сарајеву у издању Земаљске тискаре, а за штампу га је припремиопротопрезвитер Ђорђе Николајевић. Ја сам користио примерак из Патријаршијскебиблиотеке у Београду.

То је најбољи и најдетаљнији шематизам који је до сада урађен и објављену читавој административно-територијалној управи Српске православне цркве. Ше-матизам обухвата готово цело подручје Босне (данашња БиХ без Семберије и Тузлеи источне и западне Херцеговине) изузев неколико парохија и села за које надле-

Page 3: Ђорђе Јањатовић

4 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

жни свештеници нису доставили податке. Према организацији Српске православнецркве Семберија и околина Тузле чине Зворничко-тузланску епархију, а источнаи западна Херцеговина Захумско-херцеговачку епархију.

У том шематизму су дати многобројни подаци о животу и раду српске црквеу Босни, као и подаци о српском народу: попис свих села, цркава, кућа, број Србапо парохијама, подаци о рођенима, умрлим и венчаним, подаци о броју и хијерар-хијској организацији свештенства, попис парохија са навођењем кррних имена (сла-ва) за све парохијске родове. Односно, дат је попис свих парохија за 26протопрезвитерата, а у оквиру сваке парохије за поједине крсне славе наведена суплемена (породице, презимена) која их прослављају.

У време пописа 1882. године Дабро-босанска митрополија је била подељенана 26 протопрезвитерата који су обухватали 238 парохија. На њеној територији слу-жба Божја је тада обављана у 122 цркве а служио је 261 свештеник. Територијамитрополије је имала 1805 села са 46.390 православних домова и 348.585 душа. Наоснову података из шематизма реконструисао сам тадашњу поделу митрополије напротопрезвитерате (што се може видети на приложеној карти).

Page 4: Ђорђе Јањатовић
Page 5: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 5

Статистички преглед по протопрезвитерима:

Прото-презвитерат

1. Сарајевски2. Височки3. Рогатички4. Вишеградски5. Бањалучки6. Градишки7. Дервентски8. Тешањски9. Прњаворски

10. Приједорски11. Дубички12. Бихаћки13. Кључки14. Петровачки15. Уначки16. Крупски17. Сански Мост18. Травнички19. Варцарски20. Герзовачки21. Љевањски22. Гламочки23. Бугојнски24. Власенички25. Сребренички26. Маглајски

У к у п н о:

цркава

2324937369

112644

104543223482

122

бројјављања

1.661609375378

2.1011.4721.0071.2351.3951.1081.641

483513445290

1.070886642473678391424559821

1.0%1.204

22.957

кућа

1.9371.005

9501.1913.7652.6632.0731.8922.2862.4663.6531.2881.1561.4701.2252.7901.840

9801.9841.4541.3641.067

9471.3101.5782.056

46.390

душа

17.6907.6498.4388.151

32.32417.90214.04116.91817.47419.63422.362

8.33110.4079.0668.119

18.10112.0869.357

15.68211.4048.4567.273

10.3529.165

13.90214.301

348.585

имасела

13210218212097674460626181262333264941617155456493737760

1.805

имасвештеника

14467

191112101415176788

13106

1096787

131

261

Напомена: Само део парохије Ђеварвакуфске (данас Кулен-Вакуф) који обухвата селоШтрбци налази се изван територије данашње Босне и Херцеговине. Ово село припада подручјуЛике.

Три године пре овог црквеног пописа, 1879. године, Аустроугарска је изврши-ла попис становништва. Према том попису у Босни и Херцеговини је тада живело:1.158.000 становника а од тога 496.485 Срба (42,88%), 448.613 Муслимана (38,73%) и209.391 Хрвата (18,30%). Значи, од укупно око 496.000 Срба око 349.000 (70%) је жи-вело у митрополији Дабро-босанској а преосталих 147.000 (30%) у епархијама Звор-ничко-тузланској и Захумско-херцеговачкој.

Приближно ови релативни односи између три конфесионалне заједнице уБосни и Херцеговини одржавали су се од почетка ХУШ века па све до седамдесетихгодина овог века. Такође се у овом временском раздобљу није променио ни основнипросторни распоред између Срба, муслимана и Хрвата.

Да би се за неко презиме, поред територијалног простирања, могла утврдитии његова локација у односу на српски етнички простор, у прилогу дајем етничкукарту српско-хрватског простора централне Југославије израђену 1936. године запотребе Крунског савета кнеза Павла.

Пред крај XIX века Српска православна црква је сачинила сличан шематизамза Пакрачку епархију, где се такође по парохијама наводе и презимена и славе.Међутим, овај шематизам је нешто другачије сачињен у односу на босански јер једат у виду азбучног пописа свих презимена, па се тако уз свако презиме дају ши-фрирани подади за парохију и датум крсне славе.

Да бих сачинио азбучни попис презимена са навођењем крсних слава за ше-матизам Дабро-босанске митрополије, извршио сам компјутерску обраду наведених

Page 6: Ђорђе Јањатовић

6 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

података. Унео сам четири основна податка: назив протопрезвитерата, назив паро-хије, презиме и крсну славу. Приликом уношења отклонио сам неке очигледнештампарске грешке и увео јединствене називе за поједине крсне славе за које супарохијални свештеници употребљавали више различитих:

- уместо Св. Андреј унео сам Андреј Првозвани- уместо Св. Аћим и Ана унео сам Јоаким и Ана- Успеније Богородице унео сам као Велику Госпојину- Мшровдан као Димитрије- Рођење Св. Јована као Ивањдан- Мратин дан и Краљ Стефан Дечански као Краљ Дечански- Св. Враче и Св. Враче бесребренике као Кузман и Дамјан- Св. Лазара као Лазарева субота- Рожденије Богородице као Мала Госпојина- Св. Киријак Отшелник као Михољдан- Св. Параскева као Петка- уместо Св. Петар и Павле само Петровдан- уместо Св. Сергије и Вакх само Срђевдан- уместо Св. Духови само Тројица- уместо Петрове вериге или Вериге и Петар само Часне вериге- уместо Св. Вартоломеј и Варнава користио сам само ВартолрмејНигде нисам уносио Св. (свети-а) већ само име светитеља који се слави.

О КРСНОЈ СЛАВИ

Ррби имају један посебан обичај, народно-црквено славље, непознат код дру-гих хрИшћанских народа - крсну славу или крсно име или славу.

О крсној слави писало је доста наших научника а најбољи прикази дати суу зборнику О крсном имену, издање Просвете, Београд 1985. године.

Досадашње хипотезе о крсној слави и њеном настанку могу се свести на триосновна гледишта.

1. Врло популарно гледиште у основи полази од народног предања да је крсноиме успомена на дан кад су многобожачки преци појединих породица прешли ухришћанску веру. Отуда и назив крсно име од "крстити се", то јест прећи у хри-шћанску веру. У време док су Срби још живели по племенима, једно по једно племеое крштавало, изабравши за тај чин дан којег светитеља или мученика. Слављењеовог дана је затим, с колена на колено, с оца на сина, преношено и већином сеочувало у свим српским крајевима. Овај дан се сматра духовним рођенданом поро-дице. Породице истог племена имају исту крсну славу, а исти презимењаци са ра-зним славама нису од истог племена. Ово је важан елеменат који се мора узети уобзир код израде племенског речника за српске крајеве или код израде родословапородица или племена.

Ово мишљење заступа се у нашој науци почев од Вука Ст. Караџића; каснијега заступају Божидар Прокић, Андрија Јовићевић и неки други научници.

2. Међу научницима данас је много раширеније гледиште које се може назватианимистичким јер полази од тога да је крсна слава само један христијанизованипагански култ - култ мртвих, култ предака. Ово гледиште као најважније узслављење крсног имена наводи: кољиво, паљење свећа, сечење колача, помињањемртвих по читуљи - све су то елементи жртвених обичаја за покојне претке.

Неки од ових научника крсну славу тумаче култом Лара и Пената - римскихкућних богова (Ћ. Трухелка, Ђ. Милићевић, В. Карић, А. Митровић...); други опетполазе од трачко-хеленског култа хероја (Милоје Васић); Владимир Скарић тумачипорекло славе римским мртвачким култом који су преузела братства на Јадранскомприморју и касније пренела у Рашку и рстале српске земље; Веселин Чајкановићпостанак славе анализира у оквиру своје хипотезе о старој српској религији каорелигији хтоничног карактера у којој је крсна слава празник митског претка - пра-словрнског бога, Дабога.

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 7

3. Црквено-православно гледиште заступао је врло доследно и аргументоваоРадослав Грујић а у новије време Димитрије Богдановић. Крсна слава је насталасвесном акцијом Српске светосавске цркве, а раширила се по свим српским краје-вима током XIII, XIV и XV века њеном мисионарском делатношћу. То је био једанвид борбе против многобоштва и паганизма. Значи, не ради се о христијанизованомпаганском култу већ је то по својој суштини хришћански и православни супститут(замена) за пагански култ који се изгубио у периоду словенског насељавања Бал-канског полуострва и периоду покрштавања Словена.

Крсна слава је настала мешањем прасловенских елемената (заветовање бо-жанству) и хришћанског обичаја заветовања Богородици или неком светитељу иззахвалности за учињену помоћ. У средњем веку, у преднемањићко доба, крсна славаје под званичним црквеним називом "памет светом" обавл>ана само у цркви и окоње, са крвним и бескрвним жртвама, а на заветни дан - дан светитеља у част когаје та црква псУдигнута. У приморским крајевима употребљава се назив крсно имејер се тамо и храмовни или заветни празник цркве назива крсним именом. У исто-чним и јужним српским земљама користе се називи служба, слава или светац исвечарство. У српској Војводини најчешћи назив за крсну славу је "свечари".

Почетком XIII века, у склопу своје велике реорганизације Српске цркве, СветиСава је извео и реформу крсне славе; забранио је свечарске гозбе са крвним жртвамакод цркве; хришћанско прослављања светитеља са бескрвним евхаристичким жртва-ма и поменима по утврђеном црквеном обреду могло се обављати у цркви, а гозбе сусе морале обављати у кући домаћина који слави славу - свог заштитника; те гозбе исвечарења и код куће су се морале обављати уз благосиљање свечарске трпезе. ,

Током XIII и XIV века, а понегде и касније, Српска православна црква је зацело подручје Пећке патријаршије установила данашњу крсну славу као црквено-народну свечаност својствену само Србима. Постојање крсне славе код католика уприморју (Бока, Конавли, околина Дубровника и Макарске) и католика у Жумбер-ку, као и код неких муслиманских породица, само указује на српско порекло тогстановништва. Разлог за појаву крсне славе у северној Албанији (околина Скадра),западној Бугарској и деловима јужне Румуније је релативно дуг период у средњемвеку када су ови крајеви били под црквеном јурисдикцијом Пећке патријаршије ињеним духовним утицајем.

Понегде је садржај крсне славе током времена са општег заветног, храмовногпразника промењен у појединачни завет домаћина или породице изабраним свети-тељима због захвалности за отклањање разних несрећа (поплаве, робљења, епиде-мија заразних болести људи или стоке...).

Светосавском реформом створена је из јавне црквене, опште или појединачне,заветне институције једна приватна породична*и наследна српска свечаност која усеби обухвата општеправославне, народне општесловенске и посебне српске еле-менте. Она је формирана у границама Пећке патријаршије, а касније се, са мигра-цијама нашег народа, ширила и у друге стране крајеве. Породичне крсне славенастале су под директним утицајем црквених (храмовних) слава на подручју где јенајраније (у време прихватања славе) живело то племе.

Један од аргумената против анимистичке теорије је да су сви реквизити којисе користе при прослави крсне славе у породичном дому (свећа, хлебови - просфораи колач, пшеница или кољиво, вино, уље и тамјан) уједно и општехришћанскицрквени реквизити са свеноћног бденија које се обавља уочи храмовних празникаи са литургије која се обавља на сам дан великих празника. Занимљиво је да сеикона породичног свеца не сматра обавезним реквизитом да би се црквени обредмогао обавити те је отуда у неким крајевима свечари нису ни имали.

Главни славски обичаји у домаћинској кући, ломљење или резање колача иблагосиљање или наздрављање у славу, такође у себи садрже јасне трагове црквеногутицаја.

Крсна слава је специфично српвко-православни верски и народни обичај. Ка-кви су и колики утицаји старог хеленског и римског култа на крсну славу каоњихов супститут, посебно је питање и у том делу су од велике користи истражи-вања присталица анимистичке теорије.

Page 7: Ђорђе Јањатовић

8 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

Што се тиче црквеног обреда, овде наводим Уобичајени обред којег свештениксвршава при Крсном имену, како га је описао протођакон Ђорђе Николајевић ушематизму Босне:

"У очи а и на сами празник Крсног имена, обичај је по неким крајевима дасвештеник дође кући оног домаћина који Крсно име слави; ту му се приправи китасувог босиљка и чист суд са изворском водом, коју он освети по уставу источнеправославне цркве (у Требнику 'Посљедованије малаго освјашченија води').

Гђе има близу црква по неким мјестима обичај је да кућни домаћин (или коњегов млађи) донесе у цркву свијећу, тамјана и зејтина као прилог цркви, и панајијукрсну донесе да му свештеник прелије, а колач преломи.

Који су далеко од цркве, свештеник у кући свршава овај обред и то овим редом:Панајија са крсним колачем, запаљеном крсном свијећом и кадијоницом стоји

на софри или на столу, и свештеник са епитрахиљем очита: Слава тебје Боже наш,слава тебје: Царју небесни: Трисвјатоје. Пресвјатаја тројице: Оче наш: Господи по-милуј (трипут) па овда тропар и кондак дотичноме празнику који се слави; за овимГосподу помолимсја и молитву која се налази у службенику: Свја совершиви сло-вом твојим Господи и повељеви земљи многоразличнаја прозјабати плоди итд. Посвршетку ове молитве свештеник прелије с црвеним вином панајију, а крсни колачдомаћин ломи са својим укућанима и од тога једу. Правилније било би, да то све-штеник чини, као што је већином у српско-православном народу уобичајено и тона овај начин:

Пошто свештеник прелије панајију он узме крсни колач и пресјече га у накрстпо доњој кори, а на сриједи крста поспе вином, те заједно са кућним домаћиномили старешином обрће међу рукама у наоколо трипут, пјевајући: Исаије ликуј: исвјати мученици: по том сркну од оног вина сваки по три пута и онда преломеколач на више, на двије једнаке половине, које обојица цјеливају па се између себеизљубе говорећи: ва славу и чест.

На посљедку свештеник чини мали одпуст."У неким крајевима, уколико нема свештеника, обред врши домаћин куће. У

цркву на освећење носи се барем кољиво а као прилог дају се свећа, тамјан и зејтин.Најсиромашнији, ако другачије не могу, на дан славе запалиће свећу и помолитисе свецу - заштитнику. На дан крсне славе у кући се дочекују гости (родбина, при-јатељи, па и сваки случајни посетилац). Прво се понуде кољивом а потом сечашћавају.

Само чашћавање и гозбе понекад су трајали и више дана.

О НАСГАНКУ ПРЕЗИМЕНА

Презимена су у разним крајевима настајала у различито време. Најстаријапрезимена настала су на подручјима где је племенска организација била јака (ЦрнаГора, Херцеговина...) и у Приморју где је најраније почето са административнимевидентирањем становника. У Црној Гори срећу се презимена која потичу из 13,14. или 15. века, док се у Србији понекад презиме изводило по оцу, деди или прадедисве до пре око сто година када су и овде коначно формирана презимена. Вук Караџићнаводи да је у Црној Гори било важно тачно знати ко је ко да не би настала забунаоко крвне освете, да се зна ко је коме дужан крв. У Босни су бегови рају водилипод сталним презименима да се зна кметска обавеза. У аустријској Крајини су стал-на презимена уведена ради војне евиденције.

Највећи број презимена настао је код Срба и код Хрвата у 16. и 17. веку. КодХрвата нека презимена се јављају још у 11. и 12. веку али се њихово службеноувођење у администрацију врши тек након Тридентског концила (трајао од 1545.до 1563. године). Устаљивању презимена допринела је и потреба да се у феудалнојорганизацији друпггва пописују кметови и њихове обавезе према феудалцу.

Код Срба у Војној Тсрајини (Лика, Банија, Кордун, Славонија) презимена сетакрђе највећим делом устаљују у 16. и 17. веку. У Војводину (потиско-поморишкукрајину) у 17. и 18. веку Срби се досељавају са већ устаљсним презименима, а само

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 9

један број презимена се на овом подручју формирао (најчешће презимена по нази-вима места - презимена аутрхтоних Срба).

Основна детерминација (обележавање) врши се по непосредном претку - оцуили мајци. Временом од тих патронимика (матронимика) настају породична пре-зимена. Највероватније је пут постајања презимена био овај: лично име - деминутив- име по оцу - име више обитељи - презиме. Патронимик се изражава генитивомили суфиксним додатком којим се означава припадност: ов, ев, ић, инић, овић, ски...

Језички презимена су настала од великог броја различитих основа: од личногимена, надимка, према називу заната, служби, физичких особина, према географскомпореклу носиоца, од животишжих имена, од имена биљака и плодова, од етничкихимена, од назива хране и јела, од назива делова тела и од разних других основа...

О настанку презимена сам овде дао уопштене ставове а читалац се много ја-сније и детаљније о томе може обавестити у делима наведеним под бројевима 5, 6,7, 8, 11, 13, 15, 16 и 22 у списку литературе.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Расположиве податке о презименима Срба у Босни анализирао сам са триаспекта.

Први и најважнији резултат представља Речник презимена Срба у Босни укоме су, по азбучном редоследу, дата сва презимена уз навођење крсне славе којупрослављају и парохије и протопрезвитерата где су забележена. Овај речник обу-хвата 5590 различитих презимена код којих се јављају 72 различите славе. Из овогречника се за свако презиме види да ли има једну или више слава и у којим паро-хијама је забележено. На основу тих података се за поједине родове може утврдитиправац досељавања у Босну.

У речнику има случајева да се због различитог изговора, или различитогадминистративног евидентирања, припадници једног истог рода (племена) бележекао два различита презимена. Да је заправо реч о саплеменицима јасно показује тошто за славу имају истог светитеља.

На пример, у презимену се јавља слово "ј" или га нема: Бајић-Баић, Брјић-Бо-ић, Брајић-Браић, Вујић-Вуић, Гајић-Гаић, Грујић-Груић, Дујић-Дуић, Крајишник-Краишник, Пејић-Пеић, Рајић-Раић и сл.

Понекад су саплеменици забележени као два презимена јер је дошло др заменеједног слова другим: уместо "џ" говори се "ч" (Баруџија-Баручија, Екмеџија-Екме-чија), уместо "џ" говори се "ђ" (Бојаџић-Бојађић, Инџић-Инђић, Кавеџија-Кавеђија,Кујунџић-Кујунђић), уместо "т" говори се "д" (Вукобрат-Вукобрад), затим "е" је пре-шло у "о" (Буразер-Буразор), "г" је прешло у "ж" (Квргић-Квржић), "о" је прешло у"у" (Шолаја-Шулаја), или се у презимену јавља "х" или га нема (Граховац-Граовац).

У речнику је у неким случајевима видљив и сам настанак презимена јер сенаводи и његов првобитни облик: Ајдер-Ајдеровић, Богун-Богуновић, Гвозден-Гво-зденовић, Голуб-Голубовић, Гусак-Гуска-Гускић-Гусковић, Ждрало-Ждралић -Ждраловић, Зец-Зечевић, Јелача-Јелачић, Љепоја-Љепојевић итд.

Према елементу крсна слава сва презимена се могу разврстати у три групе:а) презимена код којих је забележена само једна крсна слава тако да је врло

јасно да се ради о једном племену (роду). Таква су на пример презимена: Агбаба,Агић, Барош, Белензада, Бероња, Богрсавац, Бокан, Бомештар, Боровница, Братић,Бубањ-Бубњевић, Бујак, Вишекруна, Вјештица, Гверо, Девура, Десница, Џепина, Ђи-лас, Илишак-Илишковић, Ињац, Јапунџа-Јапунџић, Јелисавац, Јовандић, Каракаш,Качавенда, Кеча, Кисо, Копања, Котур, Крњаић-Крњајић, Кудра-Кудрић, Лакобрија,Маглић, Мазалица, Матаруга, Мацура, Морача, Недимовић, Оџић, Пераћ, Перковић,Пралица, Праштало, Прпа, Пузигаћа, Рабат, Радумило-Радумиловић, Рашљић, Репи-ја, Рибић, Свјетлица, Семиз, Сикима-Сикимић, Сребро, Стијаковић, Стрика-Стри-чић-Стричевић, Сузић, Танкосић, Татомир, Тегелтија-Тегелтић, Толимир,Томковић, Трапара, Трбојевић, Трбуљин, Ћопић, Ћосовић, Ћургус-Ћургуз-Ћургу-зовић, Убавић, Убипарип-Убипариповић, Убовић, Угрица, Фуртула, Цикота, Црно-

Page 8: Ђорђе Јањатовић

10 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

гаћа, Црномуд, Чегар, Челић, Ченић, Чечавац, Чорокало, Чутурило, Шендер, Шер-була, Шешлија, Шикан-Шиканић-Шикања, Шоја, Шорга, Шорда, Шпановић, Шпегар,Штековић, Штиковац и друга.

б) презимена код којих носиоци једног презимена имају једну основну крснуславу али у неким местима је забележена и нека друга слава, где је јасно да је у овомдругом случају реч о промени првобитне славе. До промене крсне славе долазило јевеома ретко и то су најчешће појединачни случајеви (кад сиромашан младожењаприхвати славу своје богате невесте, кад младожења прихвата невестину славу јеру њеној фамилији нема мушких потомака који би је даље прослављали и сл.).

Таква су на пример презимена: Амиџић, Арежина, Балабан, Бардак, Баруџија-Баручија, Басара, Батинић, Берић, Билбија, Бјеловук, Богун-Богуновић, Бркљач, Бу-бало, Будимир, Бундало, Бурсаћ, Вајагић, Вејиновић-Вејин- Веиновић-Вејновић, Ве-лимир, Врсајко-Врсајковић, Гак-Гаковић, Галић, Гаћеша, Гороња, Грубор, Гуњ--Гуњевић, Гусак-Гуска-Гускић-Гусковић, Даљевић, Џакула, Добријевић, Дрљача, Дро-бац, Дубајић, Ждеро, Зијевало-Зијеваловић, Иветић, Јарић, Јелача-Јелачић, Јунгић,Кењало, Керкез, Кецман, Кокоруш, Кондић, Кочић, Крнета-Крнетић, Лајић, Латино-вић, Љепоја-Љепојевић, Ловрен-Ловреновић, Мајкић, Марин, Миљуш, Момић, Мрђа,Мудринић, Обућина, Ожеговић, Ољача, Опарница, Опачић, Орељ, Пађен, Панић, Пе-ћанац, Пиваш, Прола-Пролић, Рађевић, Рађеновић, Ристовић, Родић, Роквић, Рунић-Руњић, Сабљић, Сантрач, Семић, Совиљ, Срдић, Средојевић, Ступар, Сувајац, Суче-вић, Тинтор, Торбица, Травар, Трамошљан-Трамошљанин-Трамошљика, Тркуља,Трнинић-Трњинић, Трубарац, Тубин-Тубиновић, Ћеран, Ћетојевић, Ћулибрк-Ћу-либрковић, Ћулум, Ћурчија-Ћурчић, Умићевић, Хрваћанин, Церовина-Церовић,Црнобрња, Чабак, Чађо, Чеко-Чекић, Чергић, Чубрило-Чубриловић, Шакота, Шали-пур, Шапоња, Шаренац, Шаренкуша, Шатара, Шево-Шевић, Шешум, Шијан, Шикман,Шкундра-Шкундрић, Шмитран, Шобот-Шобо-Шобат-Шобота, Шолак, Шолаја-Шулаја.

в) трећа група обухвата веома учестала презимена код којих је забележено вишеслава и у ком случају се ради о више различитих родова. Таква су, на пример, пре-зимена: Аврамовић, Адамовић, Алексић, Антонић, Бабић, Бајић-Баић, Благојевић,Богдановић, Богојевић, Божић, Бојанић, Бојић-Боић, Бркић, Васиљевић, Васић, Весе-линовић, Видаковић, Видовић, Вујасиновић, Вујић, Вујичић, Вукашиновић, Вукић,Вуковић, Вученбвић, Вучковић, Гаврић, Гајић-Гаић, Глигић, Глигорић, Глишић, Го-гић, Гојковић, Граховац-Граовац, Грбић, Грујић-Груић, Давидовић, Дакић, Дамјано-вић, Даниловић, Девић, Делић, Деспотовић, Ђаковић, Ђекић, Ђокић, Ђукановић, Ђу-кић, Ђурђевић, Ђурић, Драгић, Драгојевић, Дукић, Ера-Ерић-Еро, Ерцег, Живановић,Живковић, Зарић, Зец-Зечевић, Зорић, Ивановић, Илић, Јаковљевић, Јакшић, Јањић,Јанковић, Јелић, Јеличић, Јеремић, Јерковић, Јефтић, Јовановић, Јовић, Јовичић, Јо-кић, Калаба-Калабић, Калајџија-Калајџић, Кандић, Кантар, Каран-Карановић, Ка-урин, Кнежевић, Ковач, Ковачевић, Ковачић, Којић, Кос, Костић, Крстић, Кузман-Кузмановић, Лазаревић, Лазић, Лалић, Лукић, Мајсторовић, Максимовић, Малеш-Ма-лешевић, Малић, Мандић, Маринковић, Марић, Марјановић, Марковић, Мартић, Ма-тић, Медић, Мијатовић, Мијић, Микић, Милаковић, Милановић, Милетић, Милин-ковић, Милиновић, Милић, Миљевић, Миловановић, Милошевић, Мирковић, Ми-тровић, Мићић, Михаиловић, Мишић, Мишковић, Недић, Никић, Николић, Нинко-вић, Новаковић, Обрадовић, Остојић, Павловић, Пеић-Пејић, Перић, Петковић, Пе-тровић, Пилиповић, Поповић, Продановић, Радаковић, Радић, Радовановић, Радоњић,Радуловић, Ракић, Ратковић, Рељић, Ристић, Савановић, Савић, Самарција-Самарцић,Сарић, Секула-Секулић, Симић, Смиљанић, Спасојевић, Стојаковић, Стојнић, Субо-тић, Тадић, Тешановић, Тешић, Тодић, Тодоровић, Томић, Топић, Тривуновић, Ћосић,Угреновић, Филиповић, Цвијановић, Цвијић, Чолић, Шарац, Шарић, Шкорић, Штрбац.

Остао је и један велики број презимена за које би се тек детаљном анализомна терену могла утврдити родовска повезаност. Од укупног броја презимена, 3158се јавља само једанпут и сва она, јасно је, припадају првој групи.

Други аспект са којег сам анализирао расположиве податке о презименимаобухвата учесталост појединих крсних слава и њихов територијални распоред поДабро-босанској митрополији. У наредној табели дајем скраћени преглед учеста-лости појединих крснкх слава.

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 11

Слава

АврамијеАгатоникАксентијеАлимпијеАндреј ПрвозваниАрхиђ. СтефанАрх. ГаврилАрх. МихаилАтанасијеЈоаким и АнаБлаговестиБогојавл>ењеВаведенијеВарвараВартоломејВасилијеВел. ГоспојинаВидовданГригоријеДимитријеЂурђевданЂурђицЗачеће Јована КрститељаИвањданИгњатијеИлијаЈевтимијеЈелисејЈеремијаЈован КрститељЈован БогословЈован ЗлатоустЈован ЛествичникЈован МилостивиКирил и МетодијеКлиментКонстантин ВеликиКраљ ДечанскиКрстовданКузман и ДамјанЛазарева субота

ЛукаЛупМала ГоспојинаМарко ЕванђелистМатеј ЕванђелистМина, Виктор иВикентијеМихољданНиколаПантелијаПеткаПетровданПокров пресветеБогородицеПрокопијеСабор 12 апостолаСава СрпскиСава ОсвештениСимеон БогопримацСимеон СтолпникСофоније Пророк

Датум бројславе протопрез.

11. новембар4. септембар

27. фебруар9. децембар

13. децембар9. јануар

26. јул21. новембар31. јануар22. септембар7. април

19. јануар4. децембар

17. децембар24. јун14. јануар28. август28. јун7. фебруар8. новембар6. мај

16. новембар6. октобар7. јул2. јануар2. август2. фебруар

27. Јун14. мај20. јануар21. мај26. новембар12. април25. новембар24. мај8. децембар3. јун

24. новембар27. септембар14. новембарсубота пре Великесуботе и Васкрса31. октобар5. септембар

21. септембар8. мај

29. новембар

24. новембар12. октобар19. децембар9. август

27. октобар12. јул

14. октобар21. јул13. јул27. Јануар18. децембар16. фебруар14. септембар16. децембар

421

163

262

26292323

1225938

23261812

2021113

262714571

242

24

242617

2311

42526201026

111

121

1911

број бројпарохија јављања

1321

693

2072

1922

224423

49124

96

1694

2346813

10494116

2322

1915

1481

936

73

141151

416

10518

899

23210115

111

111

281

7611

3831

1523

15784

12663

494

142

1074

340108

57196

5349204

130

331222

119

40782

3116

30161

26327

126

429546

1043

26220

15258

470028220

202

111

781

50311

ранг

4

5

10

119

1118

3

13

86

14

152

12

20

7

Page 9: Ђорђе Јањатовић

12 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

СпиридонСрђевданТеодор СтудитТома АпостолТри јерархаТрифунТројица-Духови

Усековање ЈованаФилипХаралампијеЦветиЧасне вериге

25. децембар20. октобар24. новембар19. октобар12. фебруар14. фебруар50 дана послеВаскрса11. септембар27. новембар23. фебруарнедеља пре Васкрса29. јануар

1212

232

25

32212

24

1764

1012

107

34213

113

1146

7245

2252

47416

367

17

16

9

72 различите славе 22.957

Укупно су забележене 72 различите славе и 5.590 различитих презимена. Збирод 22.957 представља збир појединачних бележења презимена (јављања). Ово нијеподатак о броју домова, већ о томе колико је пута надлежни свештеник забележиопоједино презиме са навођењем крсне славе.

Свештеници су презимењаке са истом крсном славом бележили једном, веро-ватно по 2-3 куће, а потом за исто то презиме и исту славу понављали бележењеза следеће 2-3 куће ако су ове биле територијално удаљене од првих у оквиру истепарохије. Ово потврђује однос пописаних домова - 46.390 и укупног броја јављањаод 22.957. На овај податак утиче и то у колико различитих парохија живе прези-мењаци са истом славом. Ако се јављају у више парохија, број бележења (јављања)је већи и обрнуто.

Сматрам да податак има довољан квалитет да би се користио за анализу учес-талости и распрострањености појединих крсних слава.

Радослав Грујић у свом раду Црквени елементи Крсне славе наводи податкео празницима које славе све парохијске и манастирске цркве у Српској патријаршијиа према шематизму од 1924. године. Упоређењем тих података о црквеним славамаса резултатима мог истраживања о породичним крсним славама, потврдио сам тезуРадослава Грујића и Димитрија Богдановића о директној вези црквених и породи-чних слава.

Празник - Слава

Са Никола'Са ЂорђеСа Арх. Михаилои ГаврилоСа ИлијаСа Петар и ПавлеСв. ПеткаСа ЈованСа ДимитријеСа АтанасијеСа СаваСа Архиђ. СтефанСа Константин и ЈеленаСа Кузман и ДамјанСв. ПантелијаСа ЛукаСа Јован БогословСа ТомаСа МаркоОстали

храмовна слава премаРадославу Грујићу

ОРОЈ

573325

27423618718515711984454237353022201817

241

ранг

12

3456789

101112131415161718

-

%

21,612,4

10,48,97,27,15,94,63,21,71,61,51,31Д0,80,80,70,79,2

породична слава(подручје Босне)

број

47005553

127022220220

40781%

378

15781

126282546

2245262

3515

ранг

21

51820

-3

21--4--

126-

1714

-

Уо

20,524,3

5,50,90,9

-17,80,9

-0,36,9

-

0,61,32,4

-

1,11,2

15,4

У к у п н о: 2647 100,0 22879 100,0

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 13

Од укупног броја храмовних празника (3839) Богородични (644) и Господњи(548) чине 1/3, тј. 31%, а преосталих 2647 (69%) су празници разних светитеља. ПоштоЈС крсна слава светосавском реформом уведена као замена за пагански култ, нисуза н>у узимана имена Богородице и Господа Исуса Христа јер би се то сматралобогохуљењем. Касније су појединци, понекад мимо воље црквених власти, из ра-злога захвалности и ове празнике узимали за крсну славу. Из овог разлога само се0,3% (78 јављања) од свих породичних слава односи на Богородичне и Господњепразнике.

Од 18 најбројнијих храмовних празника у Српској цркви, 12 се налази и међунајбројнијим породичним славама у Босни. Најбројније храмовне славе Св. Никола,Св. Ђорђе, Св. Арханђели и Св. Јован уједно су и најбројније породичне славе. Акосе има у виду да је Св. Сава врло честа слава у Херцеговини, Св. Петка и Св. Ар-ханђели у јужној Србији и на Косову, а Св. Димитрије, Св. Атанасије и Св. Кон-стантин Велики у источној Србији, сигурно је подударност храмовних ипородичних слава за подручје целе Српске патријаршије још већа.

Веома су интересантни подаци о територијалномраспореду појединих крснихслава.

СВ. АВРАМИЈЕ као породична слава јавља се 38 пута, а од тога је чак 35јављања (92%) у Власеничком и Сребреничком протопрезвитерату, тј. у источнојБосни (парохије Цикоте, Саса, Кравица, Карина и Дубравица).

СВ. АГАТОНИК је крсна слава малобројног рода Суботића на Палама и у Ва-решу и код других презимена у Босни се не јавља.

СВ. АКСЕНТИЈЕ је крсна слава породице Шућур у Пофалићима. Презиме Шу-ћур је интересантно јер у свим местима у којима се јавља слави различите крснеславе (Пофалићи - Св. Аксентије, Козлица - Св. Арх. Михаил, Сарајевско Пол>е -Видовдан, Кола - Св. Јован, Гласинац - Св. Никола, Чечева - Св. Тома и у парохијиДолац-Забрђе Св. Саву).

СВ. АЛИМПИЈЕ. Ова крсна слава се јавља на две удаљене територије. Од уку-пног броја јављања 45% се односи на Власенички и Сребренички, а 23% на Гради-шки и Дубички протопрезвитерат.

СВ. АНДРЕЈ ПРВОЗВАНИ је крсна слава само три породице: Литрењаковић уСарајеву, Гојковић у Градишкој и Томић у Добруњу. У свим случајевима вероватносе ради о промени славе и узимању нове у знак захвалности светитељу за указанупомоћ.

СВ. АРХИЂ. СТЕФАН се као слава среће у свих 26 протопрезвитерата и са1578 јављања је по рангу четврта од свих породичних слава.

СВ. АРХ. ГАВРИЛО је слава која се јавља само у две парохије: Соколово (по-родице Гљивар, Јагодић и Секулић) и Стекеровци (породица Каурин).

СВ. АРХ. МИХАИЛ је врло честа слава, јавља се у свих 26 протопрезвитератаи пета је по рангу од свих породичних слава.

СВ. АТАНАСИЈЕ се као слава јавља у две парохије: Сарајево (Петровићи, Стев-ковићи) и Бањалука (Стефановићи).

СВ. ЈОАКИМ И АНА се као слава јавља у источној (55%) и средњој Босни(45%), а у осталим деловима није забележена.

БЛАГОВЕСТИ су слава три рода: Достанић у Штрбцима, Гаћановића у При-бинићу и Ковачевића у Шаринцима и Кокорима.

БОГОЈАВЉЕЊЕ слави 6 родова у Градини код Бањалуке, један у Пискавици,три у Травнику и четири у Строицама.

ВАВЕДЕНИЈЕ славе само два рода: Димитријевићи у Бањалуци и Димићи уВарцар-Вакуфу.

СВ. ВАРВАРУ слави један род у Бањалуци, три у парохији Долац-Забрђе кодТравника и шест родова у Врбљанима у Герзовачком протопрезвитерату.

СВ. ВАРТОЛОМЕЈ је слава карактеристична само за Крајину и нема је у дру-гим деловима Босне. То је основна слава два врло бројна рода Кецмана у 16 парохијаи Тубина распрострањених у 15 парохија и нешто мањег рода Прошића (7 парохија).Од укупно 74 јављања ова три рода чине 51%, родови Селак, Драгић, Бјелајац, Јошић,

Page 10: Ђорђе Јањатовић

14 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

Мијатовић и Никић чине 22%, а преосталих 27% су појединачни случајеви коднеких других презимена.

СВ. ВАСИЛИЈЕ се као слава јавља у 25 од 26 протопрезвитерата, по бројујављања рангирана је на десето место. Од укупно 340 бележења највећи део је усеверозападној Босни и Крајини (85%), у средњој 14% а у источној Босни само 1%.

ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА је слава рода Јанковића у Бањалуци, Бихаћу, Кључу,Љубији и парохији Нови-варошица. У осталим случајевимаради се о промени славекод појединих родова.

ВИДОВДАН је слава једног рода у Крајини: Шикања у парохијама Јошавка иДраговићи, Шикана-ић у Орашју и Шаринцима, Шикоња у парохији Ножичка и трипрезимена у Сарајеву (Јешић, Ђукић, Шућур).

СВ. ГРИГОРИЈЕ је слава која се простире једино у средњој Босни: Строице 4,Ваган 17, Бугојно 5, Оборци 4, Волари 3, Љувша 4, Травник 10 презимена... Карак-теристично је да се Св. Григорије прославља код више презимена у наведеним па-рохијама али је само за род Шатара (Бугојно, Оборци, Строице) основна слава.Изгледа да су овде поједина села у знак захвалности за помоћ у несрећи узималаза славу овог свеца.

СВ. ДИМИТРИЈЕ се као крсна слава јавља у Крајини и средњој Босни, док суу источној Босни забележена само три случаја.

СВ. ГЕОРГИЈЕ (ЂУРЂЕВДАН) је најчешћа, прва по рангу од свих слава у Босниса 5349 јављања у свих 26 протопрезвитерата.

ЂУРЂИЦ (зимски Св. Георгије) се као слава среће у 18 протопрезвитерата иса 204 бележења по рангу је деветнаеста од свих поррдичних слава За ову славу јеиначе карактеристично да се у највећем броју случајева ради о промени славе. По-родице које с пролећа, о Ђурђевдану, због сиромаштва нису могле да угосте рођакеи пријатеље померале су слављење на зимског Св. Георгија (Св. Ђурђиц), када јевећ убрана летина и припремљена зимница.

ЗАЧЕЋЕ СВ. ЈОВАНА КРСТИТЕЉА славе само Драгићи у Сарајеву.ИВАЊДАН (рођење Св. Јована Крститеља) се прославља у Маглајском прото-

презвитерату (Бољанић 22, Порјечина 7 случајева), а забележен је и један случај уДобруњу (Вишеградски протопрезвитерат).

СВ. ИГЊАТИЈЕ је крсна слава која се среће у 20 протопрезвитерата и са 331јављањем по рангу је једанаеста.

СВ. ИЛИЈА је као слава бележена 222 пута и по рангу је осамнаеста. Од уку-пног броја случајева 70% је у северозападној, 30% у средњој Босни, а у источномделу је забележено само једно јављање.

СВ. ЈЕВТИМИЈА слави род Мисаљевића у Бугојну.СВ. ЈЕЛИСИЈА слави, вероватно из захвалности, један огранак рода Дамјано-

вића у Сарајеву.СВ. ЈЕРЕМИЈА као слава је забележен у два случаја у Вишеградском, 6 у Са-

рајевском и у једном случају у Сребреничком протопрезвитерату. Не среће се усеверној Босни и Крајини.

СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЉ се као слава јавља у 26 протопрезвитерата и са 4078јављања трећа је по рангу породична слава.

СВ. ЈОВАН БОГОСЛОВ је слава огранка рода Аврамовића у Санском Мосту ирода Давидовића у Козарцу.

СВ. ЈОВАН ЗЛАТОУСТ је слава која се јавља једино у Крајини, а забележенаје 31 пут. То је слава рода Босанчић у паррхијама Ведовица, Градишка и Ламиначка,Грмуша, Дубовик, Ратково, Ребровац, Рујница и Стапари. У осталим случајевимамањи огранци већих родова прослављају овог свеца (Илић, Катић, Остојић,Смиљанић, Марковић...) а вероватно је посреди промена славе.

СВ. ЈОВАНА ЛЕСТВИЧНИКА слави само део рода Врховац у парохији Гради-шка и Ламиначка.

СВ. ЈОВАН МИЛОСГИВИ се као слава јавља само у западној Босни у свега 6случајева (презимена Јанковић, Кљевац, Босанчић, Врсајковић, Вујановић и Адамо-вић), а вероватно је код свих дошло до промене славе.

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 15

СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ се као слава такође јавља само у западној БосниТо је слава рода Звонар у парохијама Бањалука, Кола, Кукуље и Пискавица и родаРачић у парохијама Градишка и Ламиначка, Рекавице и Јунузовци. Остали случа-јеви се односе на поједине породице већих родова.

СВ. КЛИМЕНТА славе поједине породице: У Бањалуци Вукићи; у СарајевуКебеље, Требе, Тошићи, Ђуровићи и Стефановићи; у Доњем Вакуфу Вуковићи- уСтрмници Ере; у Новом Васићи, Томићи и Ракићи; и у Кулен-Вакуфу и СмољаниМајсторовићи.

СВ. КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ слави само један огранак Душанића у Приби-нићу код Тешња а који је раније славио Ђурђевдан.

СВ. КРАЉ ДЕЧАНСКИ се од укупног броја јављања слави у Крајини 42%, усредњој Босни 16% и у источној Босни 42%. Од укупног броја јављања на Сребре-нички протопрезвитерат се односи 34% по чему се он издваја.

КРСТОВДАН се као слава јавља у 27 случајева, а дц тога је 25 у Маглајскомпротопрезвитерату (Маглај 11, Бољанић 7, Хрге 6 и Брусница 1). Зашто се на томподручју прославља ова ретка слава, нисам успео утврдити.

СВ. КУЗМАН И ДАМЈАН се рд укупног броја јављања слави у Крајини 56%,у средњој Босни 40%, а у источној Босни се веома ретко среће.

ЛАЗАРЕВА СУБОТА се јавља у 24 од 26 протопрезвитерата укупно 429 путаи по рангу је осма од свих породичних слава у Босни. Среће се по целој територијиБосне, а једино се издваја Сребренички протопрезвитерат са 85 бележења (20%) упарохијама Кравица (28), Саса (4), Сребреница (8), ЖљебаЦ (5), Сеона (4), Прибојевић(10 јављања)...

СВ. ЛУКА је слава забележена у свих 26 протопрезвитерата укупно 546 путаи по рангу је шеста од свих породичних слава. По већој распрострањености овеславе издвајају се Сарајевски (90 случајева - 16%) и Власенички протопрезвитерат(55 - 10%).

СВ. ЛУП се слави само у прњаворском протопрезвитерату где је забележенсвега 10 пута у парохијама Ножичка, Прњавор и Смртић, Виочани и Каоци.

МАЛА ГОСПОЈИНА је ретка слава (укупно 43 случаја), карактеристична засредњу Босну (34 случаја), а посебно за Маглајски протопрезвитерат (28 случајева)са концентрацијом у парохијама: Брусница (15), Хрге (4) и Порјечина (7).

СВ. МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ је слава која се највише распростире у Крајини(83%), а веома ретко у средњој и источној Босни. То је породична слава за родове:Пердув, Шипка, Десанчић, Травар, Ђерман, Љубоја, Водогаз, Решетар...

СВ. МАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТ је ретка слава са укупно 20 јављања. То је породичнаслава родова: Драганић (парохије Пале и Пазарић), Граовац (Бошковићи и Драго-вићи), Мавић (Брекиња и Дубица), Билчар-Билчаревић (Крупа и Нови-варошица),а јавља се и код мањих огранака већих родова.

СВ. МИНА, ВИКТОР И ВИКЕНТИЈЕ је такођер веома ретка слава забележенау Крајини, у парохијама Бањалучког протопрезвитерата: Ребровац (презимена Ми-халовић, Карапан, Кучуковић), Поповац (Лујић, Пезеровић, Бибић, Пуцар, Комјено-вић, Ђурашиновић), Јаворани и Крмине (презиме Брус) и Рекавице (Маринковић).Изван Бањалучког протопрезвитерата ова слава је забележена у Сарајеву (Калфи-ћи), Шаринцима (Савићи) и у Оштрој Луци (Милишићи).

МИХОЉДАН се прославља у 25 од 26 протопрезвитерата, односно распростиресе по целој Босни, с тим што се чешће среће у Крајини. Посебно се издвајају Кључкии Сребренички протопрезвитерат са по 15% од укупних јављања.

СВ. ПАНТЕЛИЈА је слава код које се чак 81% од укупних јављања односи наКрајину. У рквиру Крајине, на подручју сјеверно од линије Приједрр-Бањалука,забележено је 57% од укупног броја јављања. Среће се и у средњој, док је у источнојБосни врло ретка.

СВ. ПЕТКА се у Босни јавља свега у 20 случајева, док је у Србији, поготовоУ Јужном делу, врло честа слава. Славе је у источној Босни Спасојевићи (Сребре-ница, Власеница), у средњој Босни Милошевићи (Пазарић, Пофалићи, Осијек-Бла-жуј) и у Крајини Димићи (Дубица, Приједор).

Page 11: Ђорђе Јањатовић

16 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

СВ. ПЕТАР И ПАВЛЕ (Петровдан) је слава која се значајније распростире поКрајини (56%) и средној Босни (33%), а много мање по источној Босни. У средњојБосни издваја се Маглајски протопрезвитерат са 13% од укупног броја јављања.

ПОКРОВ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЕ прославља само огранак рода Солдата у па-рохији Медна Долња.

СВ. ПРОКОПИЈА славе само Ружићи у Крминама.САБОР СВ. 12 АПОСТОЛА славе само Миљановићи у парохијама Машићи и

Романовци.СВ. САВА СРПСКИ је слава са подручјима распростирања у источној (43%) и

средњој (43%) Босни, а у Крајини је веома ретка. На Сарајевски и Власенички про-топрезвитерат односи се 54% од укупног броја јављања. То је слава карактеристичназа нека подручја а не за презимена. Основна слава је само за родове Варага-ић иРашевић, а у осталим бројним случајевима се ради о појединим огравдима већихродова који насељавају наведена подручја.

СВ. САВУ ОСВБШТЕНОГ прославља само један огранак Симића у Травникуа који су раније славили Св. Николу.

СВ. СИМЕОН БОГОПРИМАЦ. Заову крсну славу карактеристична је изузетновелика концентрација у средњој Босни уз ширење према Дервенти. Од укупног бројајављања чак 87% је лоцирано уз леву обалу реке Босне од Травника па на север доДервенте и уз њену десну притоку Спречу. У Травничком протопрезвитерату (Зе-ница, Травник, Имјани, Корићани) забележено је 19% од укупног јављања; у Ма-глајском (Маглај, Возућа), који обухвата и долину Спрече (Ступари, Сочковац,Порјечина), 17%; у Тешањском (Тешањ, Радња Долња, Јеланска, Угодновић) 29% иу Дервентском протопрезвитерату (Дервента, Мајевац, Сочаница, Дуго Поље) 22%од укупног броја јављања. Који је разлог овој великој концентрацији крсне славеСв. Симеон Богопримац на јасно одређеној територији, нисам успео утврдити. Мо-жда је томе разлог заједнички претходни завичај становништва овог краја, а мождаје на овом подручју, из данас непознатих разлога, Српска православна црква прекохрамовних и породичних слава подстицала прослављање овог свеца.

СВ. СИМЕОНА СТОЈШНИКА славе Грубари у Строицама (Герзовачки про-топр.) а који су се раније презивали Грубор и славили Ђурђевдан.

СВ. СОФОНИЈА ПРОРОКА славе Којићи у Врбљанима у Герзовачком прото-презвитерату.

СВ. СПИРИДОНА слави огранак Рајковића у Сарајеву.СРЂЕВДАН је слава која се распростире у 21 протопрезвитерату, односно по

целој Босни. Северно од линије Приједор - Бањалука - Дервента забележено је 38%од укупног броја јављања. Значајније концентрације су у Власеничком, Тешањском,Дервентском, Дубичком, Приједорском и Крупском протопрезвитерату.

СВ. ТЕОДОР СТУДИТ је слава рода Јанош у парохијама Агићи, Двориште иРуишка. Славе је и мали огранци родова Дошлић, Шврака, Ковачевић и Томић.

СВ. ТОМА АПОСТОЛ се као слава највише распростире северно од линијеПриједор - Бањалука - Прњавор (51% од укупног броја јављања). Не распростире сеу Дервентском протопрезвитерату, у средњој Босни је значајније присутна у Сара-јевском протопрезвитерату, док је у источној Босни врло ретка.

СВ. ТРИ ЈЕРАРХА славе презиме Башић у Бањалуци и Милићи у Травнику.СВ. ТРИФУН се као слава највише распростире северно од линије Приједор -

Бањалука - Прњавор - Дервента (48% од укупног броја јављања), у средњој Босниу Тешањском протопрезвитерату (13%), а врло је ретка у источној Босни.

СВ. ТРОЈИЦУ славе Петрушићи (Бањалука), Јовановићи (Сарајево), Коловићи(Вареш) и Пуше (Вареш).

УСЕКОВАЊЕ СВ. ЈОВАНА КРСТИТЕЉА забележено је у Височком (6 беле-жења) и Вишеградском протопрезвитерату (1). Слави га род Масаље-Масаловић иогранци родова Манојловић, Миљковић и Јоксимовић.

СВ. ФИЛИПА славе Средановићи у парохији Гацшца и Бијаковац и Никачи,Ђојановићи и Пилиповићи у Куленвакуфској парохији.

СВ. ХАРАЛАМПИЈА славе само Башићи у Доњој Пецки вероватно из захвал-ности за помоћ у несрећи.

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 17

ЦВЕТИ су забележене само у Сарајевском и Власеничком протопрезвитерату.Славе их у Сарајеву Мићићи, Остојићи, Живковићи и Бакалићи; у Голићима Си-матовићи и на Палама род Каравдића.

ЧАСНЕ ВЕРИГЕ се распростиру по средњој Босни и Крајими, а у источнојБосни су забележена само четири случаја. Од укупног броја јављања 42% је у че-тири крајишка протопрезвитерата (Бањалучком, Прњаворском, Дубичком и Гради-шком), а 35% у три средњебосанска (Тешашжом, Травничком и Варцарвакуфском).

Веома ретке славг: Св. Ататоник, Св. Аксентије, Св. Андреј, Св. Арх. Гаврило,Св. Атанасије, Благовести, Богојављење, Ваведеније, Св. Варвара, Вел. Госпојина,Видовдан, Зачеће Св. Јована, Св. Јевтимије, Св. Јелисије, Св. Јеремија, Св. ЈованБогослов^Св. Јован Златоуст, Св. Јован Лествичник, Св. Јован Милостиви, Св. Ки-рил, Св. Климент, Св. Константин, Св. Луп, Св. Матеј, Покров пресв. Богородице,Св. Прокопије, Сабор Св. 12 апостола, Св. Сава Освештени, Св. Симеон Столпник,Св. Софроније, Св. Спиридон, Св. Теодор Студит, Св. Три јерарха, Св. Тројица, Усе-ковање Св. Јована, Св. Филип, Св. Харалампије и Цвети су настале тако што супојединац или породица променили своју првобитну славу и узели нову из захвал-ности свецу за учињену помоћ у несрећи или отклањању могуће несреће. Новаслава је наследством преношена на потомке, а у неким случајевима је, преко бра-чних веза по женској линији, пренета на огранке других родова.

Нешто чешће крсне славе Св. Аврамије, Св. Јоаким и Ана, Св. Григорије, Св.Димитрије, Ивањдан, Крстовдан, Мала Госпојина, Св. Мина, Виктор и Викентије,Св. Петка карактеристичне су само за нека мања подручја у Босни. Разлог за овакаквтериторијални распоред наведених слава није се могао утврдити. Од наведенихдевет слава три су карактеристичне само за источну Босну (Св. Аврамије, Св. Јоакими Ана и Св. Метка), једна за целу средњу Босну (Св. Григорије), три за релативномали простор у средњој Босни - Маглајски протопрезвитерат (Ивањдан, Крстовдани Мала Госпојина), једна за Бањалучки протопрезвитерат (Св. Мина, Виктор и Ви-кентије) и једна за шире подручје средње Босне и Крајине (Св. Димитрије).

Осам слава које се чешће јављају или су везане за већи број родова (Св. Вар-толомеј) или су распрострањене на некој широј територији (Св. Алимпије, Св. Ва-силије, Св. Симеон Богопримац, Св. Марко, Св. Пантелија, Св. Сава и Часне вериге).

Остале честе или веома распрострањене славе (Св. Архиђ. Стефан, Св. Арх.Михаил, Ђурђевдан и Ђурђиц, Св. Игњатија, Св. Илија, Св. Јован, Св. Краљ Дечан-ски, Св. Кузман и Дамјан, Лазарева субота, Св. Лука, Михољдан, Св. Никола,Срђевдан, Св. Тома и Св. Трифун) бележене су по целој Босни.

Трећи аспект аналиизе обухвата учесталост појединих презимена.

Број јављања Број презимена

12-10

11-2021-50

51-100преко 100

3158 ,20222231373416

5590

56,536,24,02,40,6

100,0%

Од укупно 5590 различитих презимена једанпут се јавља 3158 (56,5%), од 2ДО 10 пута се јавља 2022 (36,2%), од 11 до 20 пута 223 (4%), од 21 до 50 пута 137 (2,4%),од 51 до 100 пута 34 (0,6%) и преко 100 пута 16 презимена (0,3%).

Page 12: Ђорђе Јањатовић

18 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

Педесет најучесталијих презимена су:

Презиме

1. Ковачевић2. Савић3. Поповић4. Јовановић5. Петровић6. Ђурић7. Бабић8. Лукић9. Кнежевић

10. Марковић11. Илић12. Ђукић13. Вуковић14. Симић15. Радић16. Николић17. Марић18. Митровић19. Томић20. Божић21. Новаковић22. Лазић23. Јанковић24. Васић25. Благојевић26. Павловић27. Станковић28. Тодоровић29^ Стојановић30. Ристић31. Милановић32. Максимовић33. Петковић34. Милошевић35. Јовић36. Мандић37. Марјановић38. Видовић39. Мијатовић40. Лазаревић41. Гаврић42. Милић43. Остојић44. Панић45. Алексић46. Станић47. Васиљевић48. Секулић49. Мићић50. Давидовић

Број јављања

187

169

1 ЛЛ1ОО

154151•4 Л̂146131126116113112

Ш '

100оо77ОО7О

98

9696ПС9593оооУ8582о>>О4ОПои77777575727069ЈГПо°68лСТ67<1О/<о5У57гл5454525151С131

4779

На педесет најбројнијих презимена односи се 4779 јављања или 20,8% од уку-пног броја. То значи да носиоци ових презимена чине приближно 1/5 од укупногброја Срба на истраживаној територији Босне, тј. Дабро-босанској митрополији.

Презимена Кнежевић и Мандић се највише распростиру по Крајини, многомање по средњој Босни, док су у источној Босни веома ретка.

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 19

Презимена Ђукић, Марић и Панић се срећу по Крајини и средњој Босни, доксу у источној Босни веома ретка. /

Презимена Јовановић, Марковић, Илић, Симић, Николић, Митровић, Лазић,Благојевић, Ристић, Лазаревић, Гаврић и Мићић се више распростиру по источноји средњој Босни, а мање по Крајини.

Презентирани подаци пружају могућност и за неке друге врсте анализа каошто су ономастичка истраживања основе од којих су настала побројана презимена.Отворена је могућност да то ураде истраживачи који се баве ономастиком и лин-гвистиком. На основу речника презимена Срба у Босни могућа је општа анализапојединих племена (родова) потребна као припрема за детаљнија истраживаља натерену. Овакву врсту истраживања могли би урадити појединци заинтересованиза историју и родослов своје породице.

У истраживању порекла најстаријих српских сомборских породица досељенихпре 1800. године, којим се такођер бавим, овај речник презимена Срба у Босни мије користио. За неке најстарије породице утврдио сам крај (протопрезвитерат), место(парохију) или чак село из кога су се доселили у Сомбор. На пример: Канурићиславе Св. Јована, дошли су из Варцар-Вакуфа где и данас живе њихови саплеменицикоји славе исту славу, али се презивају Канура; Каралићи слава Св. Георгија идошли су из околине Бањалуке; Стричевићи славе Св. Георгија и дошли су из Кра-јине, из села Стричићи; Чонићи такође славе Св. Георгија а дошли су из Власенице.

На крају захвалност дугујем пријатељима и колегама с посла Миленку Ердељуи Јовану Недићу који су, према мојим захтевима, поставили програмска решења заобраду података и све врсте статистичких анализа на електронском рачунару.

Ђорђе Јањатовић

Page 13: Ђорђе Јањатовић

20 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ЛИТЕРАТУРА

1. Драгомир Антонић - Миодраг Зупанац, Српски народни календар, Београд, 1988.

2. Никола Беговић, Живот и обичаји Срба граничара, Београд, 1986.

3. Живко Бјелановић, Антропонимија Буковице, Сплит, 1988.

4. Милан Босанац, Просвјетин именослов, Загреб, 1984.

5. Гордана Вуковић - Љиљана Недељков, Речник презимена Шајкашке, Нови Сад, 1983.

6. Милица Грковић, Речник личних имена код Срба, Београд, 1977.

7. Милица Грковић, Речник имена Бањског, Дечанског и Призренског властелинства у

XIV веку, Београд, 1986.

8. Радослав М. Грујић, Племенсш рјечник Личко-крбавске жупаније, Зборник за народни

живот и обичаје Јужних Славена 21, Загреб, 1917.

9. -Јован Ердел>ановић, Кучи, Братоножићи, Пипери, Београд, 1981.

10. Вук Ст. Караџић, Живот и обичаји народа српског, Београд, 1957.

11. Лексик презимена СР Хрватске, Загреб, 1976.

12. О крсном имену, зборник радова, Београд, 1985.

13. Оношстичш прилози, свеске I до XI, Београд, 1979-1990.

14. Ђорђе Пејановић, Становништво Босне н Херцеговине, Београд, 1955.

15. Милан Радека, Горња Крајина или Карловачко владичанство, Загреб, 1975.

16. Петар Скок, Егимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, Загреб, 1971-1973.

17. Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, Београд, 1991.

18. Исмет Смаиловић, Муслиманска имена оријенталног поријекла у Босни и Херцеговини,

Сарајево, 1990.

19. Владимир Ћоровић, Историја Срба, Београд, 1989.

20. Шематизам православне митрополије и архидијецезе Дабро-босанске, Сарајево, 1882.

21. Шеттизам епархије Пакрачке, Пакрац, 1898.

22. Мате Шимундић, Рјечник особних имена, Загреб, 1988.

Ђорђв Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 21

РЕЧНИКПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ

АБАДОВИЋАЕАЗААЕАЗОВИЋАБАРДААБАЏИЈААБЕЊАКАБУЛААБУТАВАКУМОВИЋАВДАЛОВРГћ

АВДУЛАЈ

АВЛИЈАШ

АВНУШИЋАВРАКАВРАМ

АВРАМОВИЋ

АГЕАЕА

СЛАВА

ЂУРТЖВДАНПАНТЕЛИЈАЂУРЂЕВДАНПАНТВЛИЈАЈОВАНКРСТИТЕГБАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНИЛИЈА

ЛАЗАРЕВАСУБОТА

ЈОВАНКРСТИТЕ1Б

СИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛАНИКОЛА

АРХИЂ.СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

,

ИГЊА1ШАЈОВАНБОГОСЛОВЈОВАНКРСТИТЕЈБ

ЛАЗАРЕВАСУБОТА

ЛУКАНИКОЛА

КРАЉДЕЧАНСКИ

ПАРОХИЈА

ГЛАСИНАЦБУСНОВЦИСАРАЈЕВОГРАД

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

РОГАТИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИ

ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИТРАВНИКЛАКТАШИПАЛЕГЕРЗОВОСАРАЈЕВОГРАДБАЊАЛУКАПАЗАРИЋДВОРИШТЕКОСТАЈНИЦАПОЉАВНИЦЕЧИТЛУКОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВСКО ПОЉЕРОГОУШАЦТЕШАЊВОЛАРИКАМЕНКОШУТНИЦАВЛАСЕНИЦЕЈЕРБМИЋИМИЧИЈЕВИЋМОКРОПАЛЕСАСАСРЕБРЕНИЦАЧИТЛУКВИШЕГРАДСАНСКИМОСТКАРИНАКЉУЧКРАВИЦАСАНИЦАЈЕРЕМИЋИКРАВИЦАСАРАЈЕВОГРАДВЛАСЕНИЦЕСТРМНИЦАПВЕДОВИЦАЈАСЕНИЦА

ТРАВНИЧКИЕАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЛАМОЧКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУНИЧКИВИШЕГРАДСКИСАНСКИМОСТСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИ

Page 14: Ђорђе Јањатовић

22 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

АГИЋ

АДАКУЛИЋАДАМОВИЋ

АДАРЧИЋАДРОВИЋАЗАПАЗАРИЋ

АЈВАЗОВИЋАЈДАРОВИЋ

АЈДЕР

СЛАВА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛААРХ.МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЈБ

ЈОВАН МИЛОСТОВИНИКОЛА

СРЂЕВДАН

ТОМААПОСТОЛ

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГБАРХИЂ. СТЕФАН

ЈОВАН КРСТИТЕЈБЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАНКРСТИТЕШНИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БРДАГОМИОНИЦАЈУНУЗОВЦИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПИСКАВИЦАРИБНИКСТРМНИЦАПКРАЛУПИЛЕПЕНИЦАНОВИ ГРАДПРЊАВОР И СМРТИЋИРУЈНИЦАГУДАВАЦПЕЧШОГОВЦИСАРАЈЕВО ГРАДАГИЋИАШАНИБАСТАСИБИХАЋИХРГАРВЕДОВИЦАВРТОЧКАГУДАВАЦДОБРЛИНДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВЈАПРАМАЈКИЋЈАСВНИЦАЈУНУЗОВЦИКЉУЧКОСТАЈНИЦАКРЊЕУШАЉУБИЈАПЕЦКАДОЛЊАРЕБРОВАЦСАНСКИМОСТСВОДНОСТАРИМАЈДАНТРАВНИКУМЦИПАЛАНКАДУБОВИКЉУБИЈАГОМИОНИЦАСТАПАРИИВАЊСКАПОЉАВНИЦЕЈЕЛИЋИСАРАЈЕВОГРАДМЕДНАГОРЊАЛУСИЋИПЕЦКАДОЛЊАСАРАЈЕВОГРАДБУСОВАЧАЗЕНИЦАШЉИВНОБАЊАЛУКАЈАВОРАНИМАХОВЉАНИПОПОВИЋСТЕКЕРОВЦИ

ГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИКРУПСКИУНАЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИУНАЧКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТКРУПСКИГРАДИШКИКЉУЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИПРИЈВДОРСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИСАНСКИМОСТТРАВНИЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИКРУПСКИДУБИЧКИПРИЈВДОРСКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 23

ПРЕЗИМЕ

АЈДЕРОВИЋАЈДУКАЈДУКОВИЋ

АЈИЋАКИЋАКСЕНТИЋ

АКСИЋАЛАВУК

АЛАКОВИЋАЛАНЧУГИЋАЛАНЧУГОАЛАУЛААЛАЏИЋАЛАШААЛВИРАЛВИРОВИЋАЛЕКСИЋ

СЛАВА

НИКОЛАЈОВАНКРСТИТШБАРХ.МИХАИЛЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛААРХИЂ. СГЕФАНСИМЕОНБОГОПРИМЈОВАНКРСТИТЕ1БНИКОЛАНИКОЛАЈОВАН КРСПГГЕЈБ

ТРИФУНДИМИТРИЈЕВАСИЛИЈЕЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЈБНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ИВАЊДАНИГЊАТИЈА

ЈбвАнкрститељ

(

КРАЉДЕЧАНСКИКРСТОВДАНКУЗМАНИДАМЈАН

ПАРОХИЈА

РЕБРОВАЦГУДАВАЦВЛАСШИЦЕДУБОВИК АЛИБЕГОВСАРАЈЕВО ГРАДГЛИНИЦАЈОШАВКАЈЕЛАНСКАПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИКРАЛУПИБРЕКИЊАДОБРУЊДРАКСЕНИЋГЊИОНИЦАРОГОУШАЦОБОРЦИКОЗАРАЦТЕШАЊМЕЂББАПЕТРОВАЦМАХОВЉАНИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУЧКИКРУПСКИВЛАСШИЧКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИвисочкиДУБИЧКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИПРШВДОРСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИПЕГРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИЦРКВИЦАБИХАЋ И ХРГАРДЕРВЕНТАПДОБРУЊКРМИНЕОРАШЈЕПОПОВАЦСТАПАРИЛЕПЕНИЦАМАЈЕВАЦМАРТИНАЦАГИЋИБАРАЋИБОЉАНИЋПВАРЕШЖЉЕБАЦПАЗАРИЋПАЛАНКАРАКЕЉИЋШЕХОВЦИПОРЈЕЧИНАЈЕРЕМИЋИОСИЊАБУГОЈНОБУСОВАЧАЖЉЕБАЦЗЕНИЦАЈЕЛОВАЦЈУНУЗОВЦИКРАВИЦАМИЧИЈЕВИЋОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВОГРАДТЕШАЊЛИЈЕШАЊБОЉАНИЋПЖИВИНИЦА

СРЕБРЕНИЧКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТПРИЈВДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВАРЦАРВАКУФСКИ

Page 15: Ђорђе Јањатовић

24 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРБЗИМЕ

АЛЕКСИЋ

АЛЕМПИЋ

АЛУГАЛУГОВИЋАЛУКИЋАЉАТИЋАМАЛАМАЛОВИЋ

АМИЏИЋ

АМОВИЋАМОЉАНАНИЋАНДЕРАНДРИЋ

СЛАВА

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

МАЛАГОСПОЈИНАНИКОЛА

ПЕТРОВДАНСИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАН

КРАЉДЕЧАНСКИЛУКА

НИКОЛАСРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛААРХ.МИХАИЛ

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈЕРЕМИЈАЈОАКИМИАНАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПРИБОЈЕВИЋБОСАНСКИ БРОДБАЊАЛУКАВЛАШКОВЦИДЕРВЕНТАПДРАГЕЉИКОЗАРАЦКРАВИЦАПРИЈЕДОРСАРАЈЕВОГРАДСОКОЛОВОСТРМНИЦАПТЕШАЊЉУВШАТЕШАЊВЛАСЕНИЦЕЛИЈЕШАЊСРЕБРЕНИЦАКРАВИЦАКРАВИЦАЦИКОТЕБУСОВАЧАВЛАСЕНИЦЕТЕШАЊТЕШАЊЈЕЛАНСКАГОМИОНИЦАСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВОГРАДБИСТРИЦАБЛАШКОГРАЦИКОСТАЈНИЦАРЕКАВИЦЕДВОРИШТЕГЛАСИНАЦКРАЛУПИБОСАНСКИ БРОДШЕХОВЦИМОКРООСЈЕК-БЛАЖУЈПАЗАРИЋСОКОЛОВИЂИ-ВИШЕГРАДСРЕБРЕНИЦАНОЖИЧКАБОЉАНИЋПГРАЦИКАРИНАКРАВИЦАМЕДНАГОРЊАСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВОГРАДКОШУТНИЦАВАРЕШВИСОКОГЛАСИНАЦГОРАЖДЕКОШУТНИЦА

СРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИВЛАСШИЧКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИВИСОЧКИВИСОЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

АНДРИЋ

АНДУЛОВИЋАНЂШШЋ

АНЂИЋ

АНЕТИЋАНИКИЋАНИЋ

АНИЧИЋ

СЛАВА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВАСУБОТАНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАНТОМААПОСТОЛЧАСНЕВЕРИГЕ

ЛАЗАРЕВАСУБОТААРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕШИЛИЈАЈОВАН ЗЛАТОУСТЈОВАНКРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИ

КУЗМАНИДАМЈАННИКОЛА

ТРИФУНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

КРАЉДЕЧАНСКИКУЗМАНИДАМЈАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 25

ПАРОХИЈА

КРАЛУПИЛЕПЕНИЦАМАГЛАЈПАЗАРИЋСАРАЈЕВОГРАДСЕОНАЖЉЕЕАЦВОЛАРИГЛАВИЦЕГЛАМОЧПНОЖИЧКАСАСАСТРОИЦЕПОЉАВНИЦЕСАРАЈЕВОГРАДКОЗЛИЦАЈЕЈШЋИШЉИВНОПАЛАНКАБЛАШКОДОБРЛИНЧИТЛУКБУСОВАЧАПРИЈЕДОРСТЕКЕРОВЦИБАРАЋИСТЕКЕРОВЦИТОМИНАТОМИНАКУЛИН-ВАКУФСКАСТРМНИЦАПМАЈЕВАЦЦЕРОВИЦАДОБРУЊС АРАЈЕВСКО ПОЉЕВАРЕШЛИЈЕВНОБОШКОВИЋИПРИБИНИЋБОЉАНИЋ1РАТКОВОРАКОВАНОГАГРАДИШКАЈУНУЗОВЦИБАЊАЛУКАЉУБИЈАМЕДНАДОЛЊАПАЛАНКАМОКРОГАЉИПОВЦИДЕРВЕНТА1СОЧАНИЦАСОЧКОВАЦШЕХОВЦИЛИЈЕШАЊКЉУЧТОМИНАУМЦИКАОЦИБИХАЋИХРГАР

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

височкиПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИГЛАМОЧКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТУНАЧКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИГЕРЗОВАЧКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИВАРЦАРВАКУФСКИСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИБИХАЋКИ

Page 16: Ђорђе Јањатовић

26 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

АНИЧИЋ

АНТЕШЕВИЋ

АНТИЋ

АНТОВИЋАНТОНАНТОНИЈЕВИЋ

АНТОНИЋ

СЛАВА

ЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

НИКОЛАПАНТЕЛШАСИМЕОН БОГОПРИМЧАСНЕВЕРИГЕ

ЈОВАНКРСТИТЕЈБ

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛААРХ.МИХАИЛПЕТРОВДАНАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ.СТЕФАН

ГРИГОРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЈШСТ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

СТРМНИЦАПДУБОВИККРУПАПЕЦКАБУСОВАЧАСОЧАНИЦАГАЉИПОВЦИШЕХОВЦИЈАВОРАНИТЕШАЊСАРАЈЕВСКО ПОЉЕГАЉИПОВЦИГРАДИШКАОСЈЕК-БЛАЖУЈСОЧКОВАЦПОДГРАДЦИШАРИНЦИБИСТРИЦАГОМИОНИЦАОСЈЕК-БЛАЖУЈШАРИНЦИВАГАНГАШИЦА И БИЈАКОВАЦИЛИЈАШПАПРАЋАДУГОПОЉЕПАЛЕКРАЛУПИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПРИЈЕДОРАГИЋИАШАНИВЕДОВИЦАДУБОВИК АЛИБЕГОВНОВИВАРОШИЦАОШТРАЛУКАПРИЈЕДОРСАНСКИМОСТСВОДНОХАДРОВЦИБОЉАНИЋ1БОЧАЦТРАВНИКБАЊАЛУКАГОМИОНИЦАЛУСИЋИСТАПАРИЈЕЛАНСКАКУКУЉЕЛУСИЋИОМАШКАПРЊАВОР И СМРТИЋИСОЧАНИЦАГЛАСИНАЦМОКРОПАЛЕСАРАЈЕВОГРАДМОКРОЈОШАВКАНОЖИЧКА

ВЛАСЕНИЧКИКРУПСКИКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БССНИ • 27

ПРЕЗИМЕ

АНТОНИЋ

АНТУНОВИЋ

АНЋИЋАНУШИЋ

АНЏИЋ

АПИЋАРАЖААРАЛИЦААРАМБАШИЋ

АРАНИТОВИЋ

АРАНЏИЋ

АРАПОВИЋ

АРАРИНА

АРВАЋАНИНАРГОВАЦАРДАЛОВИЋАРДИЈАШАРДОВИЋАРЕЖИНА

АРЕЛИЋАРЖАНААРИВУКАРКУЛААРМАДААРМАНДААРНАУТ

СЛАВА

НИКОЛА

ПЕТРОВДАНСИМЕОН БОГОПРИМЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХ.МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКАНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂ2ВДАННИКОЛАТОМААПОСТОЛАРХ.МИХАИЛНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАВАСИЛИЈЕНИКОЛАНИКОЛА

АРХИЂ.СТЕФАНТОМААПОСТОЛПАНТЕЛИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉПАНТЕЛИЈАИЛИЈАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛААРХМИХАИЛАРХИЂ.СТЕФАНДИМИТРИЈЕ

ПАРОХИЈА

БУГОЈНОДОЊИ ВАКУФОМАШКАТЕШАЊБОЧАЦГЊИОНИЦАБАЊАЛУКАБОЧАЦГАШИЦА И БИЈАКОВАЦЈАВОРАНИПЕЦКАРЕКАВИЦЕРИБНИКСЛАТИНАТРАВНИКСАРАЈЕВОГРАДМЕДНАДОЛЊАПОФАЛИЋИКРАЛУПИЦИКОТЕГЛИНИЦАЗБОРИШТЕСВОДНОШТРБЦИБИСТРИЦАКОЗАРАЦГАШИЦА И БИЈАКОВАЦБУГОЈНООБОРЦИПИСКАВИЦАПРИЈЕДОРСАРАЈЕВОГРАДБОСАНСКИБРОДБОЉАНИЋ1МАГЛАЈДЕРВЕНТА1СОКОЛОВОВИСОКОКРАЛУПИКУКУЉЕЈЕЛИЋИСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВОГРАДБИСТРИЦАКУКУЉЕШЕХОВЦИВАРЦАР-ВАКУФГРАОВОКУКУЉЕПЕУЉЕШЕХОВЦИПАЛЕКОЛУНИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИВАГАНВРТОЧЕПРИЈЕДОРВАРЦАР-ВАКУФВРБИЦАКОСТАЈНИЦА

ПРОТОПРЕЗВИтеРАТ

БУГОЈНСКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИКЉУЧКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИВИШЕГРАДСКЦБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИППСИБУГОЈНСКИБУГОШСКИБАЊАЛУЧКИПРШЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИВИСОЧКИвисочкиГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРШЕДОРСКИГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИЛИЈЕВАНСКИГРАДИШКИЛШЕВАНСКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИБИХАЋКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИ

Page 17: Ђорђе Јањатовић

28 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

АРНАУТ

АРНАУТОВИЋ

АРНАУЧЕАРСЕНИЋ

АРСЕНОВИЋ

АРСИЋ

АРЧАЗАСЕНТИЋАСЛИВАРАТЕЉАТЛАГИЋ

АЋИМОВАЦАЋИМОВИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН ЗЛАТОУСТНИКОЛАДИМИТРИЈЕВАСИЛШЕЂУРЂЕВДАН

ИВАЊДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПЕГРОВДАНСИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛ

АРХ.МИХАИЛ

ЈОВАНКРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТАПЕГРОВДАНСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЈБ

АРХ.МИХАИЛАРХ.МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОАКИМИАНАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВАСУБОТА

НИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВРБИЦАДРАКСЕНИЋЛИЈЕВНОЦРНИЛУГЧЕЛЕБИЋЛИЈЕВНОАШАНИСАРАЈЕВО ГРАДВИСОКОПАЛЕПОРЈЕЧИНАДОЊАДУЕИЦАКОСТАЈНИЦАХАДРОВЦИПОРЈЕЧИНАГОМИОНИЦАКОРИЋАНИВАРЦАР-ВАКУФДЕРВЕНГГА1ДЕРВЕНТА1ТЕШАЊГОМИОНИЦАТОМИНАКАРИНАКРАВИЦАВИСОКОКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИМАГЛАЈРАКОВАЦПРИБИНИЋДОБРУЊТРНИЊИЋА-БРЕГПРИЈВДОРХРГЕСАРАЈЕВОГРАДХРГЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАВОЗУЋАВИСОКОУМЦИВРТОЧЕСАНИЦАБОЧАЦКУКУЉЕГЛАМОЧПВЛАППСОВЦИСОКОЛОВИЋВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВИСОКООСЈЕК-БЛАЖУЈРАТКОВОДУБРАВИЦАНОЖИЧКАОСЈЕК-БЛАЖУЈСОКОЛОВОТОМИНАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕ

ЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНГСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНГСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИСАНСКИМОСТБИХАЋКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТДЕРВЕНТСКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИПАЗАРИЋПАЛЕ

САРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 29

ПРЕЗИМЕ

АЋИМОВИЋ

АЋИЋАУЛИЋ

АЦИЋАЧИЋ

АЏАЈИП

АЏИЈААЏИЋ

АЏОВИЋАШКИЋАШЋЕРИЋ

АШЧИЋБАБАБИЋБАБАЈЛИЋБАБИНБАБИЋ

СЛАВА

НИКОЛА

ПЕТРОВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТОБНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛА

ТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ.МИХАИЛЛУКААРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

РЕБРОВАЦРЕКАВИЦЕСОКОЛОВИЋТРАВНИКСТРОИЦЕБАСТАСИДРАГОВИЋИОШТРАЛУКАНОЖИЧКАБОЖИЋИРИБНИКДАБАРВАГАНСТРОИЦЕЧЕЧАВАПРЊАВОР И СМРТИЋИМОКРОВРТОЧКАИЖЈАШБИХАЋИХРГАРДРАГЕЉИКОЗЛИЦАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИТЕШАЊТУРЈАКОСИЊАДЕТЛАКСАРАЈЕВО ГРАДВУКОВСКОБРАИНЦИПАПРАЋАСАРАЈЕВОГРАДВРБИЦАТЕШАЊВИСОКОЈОШАВКАНОЖИЧКАСАНИЦАЕЛАШКОБУСОВАЧАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДУБРАВИЦАДУГО ПОЉЕЈОШАВКАМАРТИНАЦ

БАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИТРАВНИЧКИГЕРЗОВАЧКИУНАЧКИПРЊАВОРСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИДУБИЧКИКЉУЧКИСАНСКИ МОСТГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИУНАЧКИВИСОЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИЛИЈЕВАНСКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ

ВАРТОЛОМЕЈЂУРЂЕВДАН

ОРАШЈЕСОЧАНИЦАТУРЈАКЦЕРОВИЦАБАЊАЛУКАБЛАШКОБОЉАНИЋ1ВЛАСЕНИЦЕГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈЕЛИЋИКАОЦИКОЗАРАЦ

ПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИ

Page 18: Ђорђе Јањатовић

30 • ПРЕЗИМЕНА СРБАУБОСНИЂорђе Јањатовић

ЂУРЂЕВДАН

ИВАЊДАНИГЊАТИЈА

ИЛИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВАСУБОТА

КОЛАЛЕПЕНИЦАМАРТИНАЦМВДНАДОЛЊАМОШТАНИЦА МАНАСГИРОМАШКАПРИБИНИЋПРКОСИСАНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСТАПАРИФЕРИЋИШТРБЦИБОЉАНИЋ1ПЕЧШОГОВЦИРЕКАВИЦЕТЕШАЊЈЕЛАНСКАСОЧАНИЦААГИЋИБАЊАЛУКАБИХАЋИХРГАРБРУСНИЦАВРБИЦАВРЕЛОВРТОЧКАГАШИЦА И БИ ЈАКОВАЦГЛИНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГУДАВАЦДЕМИРОВАЦДОБРЛИНДРАГЕЉИДРАКСЕНИЋДУБОВИКЈАСЕНИЦАКОЗЛИЦАКОЛАКОШУТНИЦАКРУПАЛАКТАШИМЕЂЕЂАМОКРОНОГЕМОШТАНИЦА МАНАСТИРОМАШКАОСРЕГЦИПАЛАНЧИШТЕПРКОСИРОГОУШАЦСАРАЈЕВОГРАДТЕШАЊТРУБАРУМЦИЦЕРОВИЦАЦРНИЛУГЧИТЛУКГЛАМОЧГОРАЖДЕИВАЊСКАМОКРО

БАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИПРИЈВДОРСКИТЕШАЊСКИПЕТРОВАЧКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИМАГЛАЈСКИЛИЈЕВАНСКИБИХАЋКИУНАЧКИГРАДИШКИКРУПСКИГРАДИШКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИУНАЧКИСАНСКИМОСТТЕШАЊСКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИГЛАМОЧКИРОГАТИЧКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 31

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАБИЋ ЛАЗАРЕВАСУБОТА

МАРКО ЕВАНЂЕ1ВДСТНИКОЛА

ПАНТЕПИЈА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ТОМААПОСТОЛ

ТРИФУН

ОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДЈОШАВКААГИЋИБАЊАЛУКАБОЖИЋИБУГОЈНОВАРЦАР-ВАКУФГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГЛАМОЧГЛАМОЧПГЛИНИЦАГОРАЖДЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕМИРОВАЦДРАГЕЉИДРАКСЕНИЋЈЕЛОВАЦКАМЕНКЉУЧКОСТАЈНИЦАКРАВИЦАКУКУЉЕЛИЈЕВНОЉУБИЈАМАРТИНАЦМАШИЋИ И РОМАНОВЦИ

САРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИКРУПСКИРОГАТИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИПРИЈВДОРСКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈВДОРСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИМОКРОМОШТАНИЦА МАНАСТИРНОЖИЧКАОСИЊАОПГГРАЛУКАПАЗАРИЋПАЛЕПЕЦКАДОЛЊАПОДГРАДЦИПОПОВИЋПРИБИНИЋПРИЈВДОРРАТКОВОСАНСКИ МОСТСОКОЛОВИЋСТАПАРИТЕШАЊТУРЈАКЦЕРОВИЦАЦИКОТЕГОМИОНИЦАМАРИЋКАБОЉАНИЋ1ДУГОПОЉЕИМЈАНИТЕШАЊУГОДНОВИЋГОМИОНИЦАГРАДИШКАНОЖИЧКАДЕРВЕНТА1ДУГОПОЉЕ

САРАЈЕВСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТРОГАТИЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНГСКИ

Page 19: Ђорђе Јањатовић

32 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БАБИЋ

БАБИЧИЋБАБИЧКИЋБАВАНОВИЋБАВАРЧИЋБАВЕШАБАВЕЉИЋБАВРЛИЋБАГАНЕТИЋБАДОЊИЋБАЗАБАЗИЋБАЗРЂАНБАИЛО

БАИЋ

ЕАИЧИЋБАИШИЋБАЈАГИЋ

БАЈАЛИЦАБАЈАЛОВИЋБАЈИНАЦБАЈИЋ

СЛАВА

ТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЉАРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВАСУБОТАНИКОЛАНИКОЛАПАНТЕЛИЈАЂУРЂИЦКРАЉДЕЧАНСКИЂУРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХ.МИХАИЛАРХИЂ. СГЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КУКУЉЕБАЊАЛУКАВАРЦАР-ВАКУФВИНСКАИЛИЈЕШЋЕВРБЉАНИНОЖИЧКАТУРЈАКМАГЛАЈКЉУЧОБОРЦИМЕДНАГОРЊАСТРАЖИЦЕТУРЈАКДРАГЕЉИВИОЧАНИДРАГЕЉИПРШЕДОРБУСОВАЧАГЛАМОЧСАРАЈЕВО ГРАДВРТОЧЕВАРЦАР-ВАКУФКОСТАЈНИЦАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИЗБОРИШТЕСТРАЖИЦЕПРЊАВОР И СМРТИЋИВАРЕШВУКОВСКОВУКОВСКОМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПЕЋИРУЈНИЦАСТАПАРИГОЛИЋИГРАДИШКАТЕШАЊУГОДНОВИЋШЕХОВЦИКОЛУНИЋГАЉИПОВЦИВЛАСЕНИЦЕГЛАСИНАЦКОСТАЈНИЦАСАРАЈЕВОГРАДКАМЕННОВИ ГРАДБАРАЋИВИДОВОГЕРЗОВОКРМИНЕПРИЈЕДОРРЕБРОВАЦЦЕРОВИЦАИВАЊСКАКРУПАБАЊАЛУКАБОШКОВИЋИЈОШАВКА

ГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИКЉУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИГЛАМОЧКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИвисочкиБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИБИХАЋКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИГЛАМОЧКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИУНАЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИКРУПСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИ

ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 33

ПРЕЗИМЕ

БАЈИЋ

ЕАЈМАКБАЈОВИЋБАЈЧЕТАБАКАЛБАКАЛИЋ

БАКАЛОВИЋ

БАКАЧБАКИЋ

ЕАКЛАВАБАКОВИЋ

БАКОИЛОВИЋБАКРАЧБАКРЕНБАКУЛАБАЛАБАН

СЛАВА

ЋУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКА

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛ

ТРИФУН

ЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛАЦВИЈЕТИАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАСАВА СРПСКИНИКОЛААРХ.МИХАИЛЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАСРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИММИХОЉДАНВАРТОЛОМЕЈЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАПЕТРОВДАН

ПАРОХИЈА

МАХОВЉАНИБАЊАЛУКАБАЊАЛУКАБОШКОВИЋИВИСОКОГУДАВАЦДОБРЛИНИЛИЈАШЈАСЕНИЦАМАХОВЉАНИУМЦИХАДРОВЦИСОЧКОВАЦТЕШАЊБАРАЋИБРЕСТОВОГЛИНИЦАМАРТИНАЦХРГЕРАДЊАДОЊАКОЗЛИЦАМАХОВЉАНИТОМИНАГбМиОНИЦАЦЕРОВИЦАКОКОРИКОЗАРАЦСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСАРАЈЕВО ГРАДЛИЈЕШАЊБУГОЈНОСАРАЈЕВОГРАДЛИЈЕШАЊМАРИЋКАЛИЈЕШАЊЈЕЛИЋИДОБРУЊСТРМНИЦАПВРБИЦАЉУВШАБРЕКИЊАВЛАШКОВЦИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАВРЕЛОСАРАЈЕВОГРАДУГОДНОВИЋЦЕРОВИЦАСАНИЦАЈОШАВКАГЛАСИНАЦКОСТАЛШЦАПАЛАНЧИШТЕАГИЋИБИХАЋИХРГАРБУКОВАЧАВАГАНВОЂЕНИЦАВРТОЧЕДРАГОВИЋИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИвисочкиКРУПСКИДУБИЧКИвисочкиКРУПСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИПРШЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИЛИЛЗВАНСКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИДУБИЧКИПРШЕДОРСКИДУБИЧКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИ

Page 20: Ђорђе Јањатовић

> ПРЕЗИМЕНА СРБА У ВОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БАЛАБАН

БАЛАРБАЛАТУНОВИЋБАЛАЋ

ЕАЛИЋ

БАЛОРДАБАЛОТАБАЛТА

БАЛТИЋ

БАЛШЕВИЋ

ЕАЉАК

СЛАВА

ПЕГРОВДАН

ЧАСНЕВЕРИГЕАРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛАЛАЗАРЕВА СУБОТАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКА

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ЈОВАН КРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДУБИЦАЗБОРИШТЕЈЕЛОВАЦКОЗАРАЦКОСТАЈНИЦАКУКУЉЕЛАКТАШИОШТРАЛУКАПЕЋИПОЉАВНИЦЕПРКОСИРАКЕЉИЋРЕКАВИЦЕРУЈНИЦАСАНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСТАПАРИТРАВНИКЧИТЛУКНОЖИЧКАХАДРОВЦИВЛАСЕНИЦЕВЕЛИКИ РАДИЋГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГУДАВАЦДУБОВИК АЛИБЕГОВКУЛИН-ВАКУФСКАБАРАЋИПЕУЉЕСТРОИЦЕТРАВНИКДУБОВИКСТАРИМАЈДАНРАКОВАЦВЛАСЕНИЦЕВИСОКОСТРМНИЦАПГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДУБИЦАМОШТАНИЦА МАНАСТИРПРИЈЕДОРЈАВОРАНИПОПОВАЦВИСОКОМОШТАНИЦА МАНАСТИРПРИЈЕДОРПАЛЕКОЗАРАЦСТУПАРИКЉУЧБУГОЈНОЛИЈЕВНОАГИЋИБОБОЉУШКАКОЗАРАЦКРУПАЈЕЛАНСКАСОЧАНИЦАРУЈНИЦАТРАВНИК

ДУБИЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИУНАЧКИГЕРЗОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИКРУПСКИСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИБУГОЈНСКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИБИХАЋКИТРАВНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БАНБАНДИЋ

БАНДОВИЋБАНДУКА

БАНДУЛАЈА

БАНЕЂИЋБАНЕШБАНИЋ

БАНОВИЋ

БАЊАНИНБАЊАЦ

1\

СЛАВА

АРХИЂ. СТЕФАНАРХ. МИХАИЛ

ЛУКА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂНВДАН

КРАЉДЕЧАНСКИ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЋУРЂЕВДАНМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

СРЂЕВДДНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛВАРТОЛОМЕЈЂУРЋЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 35

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БОЧАЦОСЈЕК-БЛАЖУЈПОФАЛИЋИГУДАВАЦДУБОВИК АЛИБЕГОВШТРБЦИОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЗАРИЋОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДБУГОЈНОРОГОУШАЦМЕДНАДОЛЊАСОЧАНИЦАПРИБИНИЋВРБИЦАПАЛАНЧИШТЕГРАДИШКАРЕБРОВАЦВЛАШКОВЦИГЛАСИНАЦИМЈАНИЈУНУЗОВЦИКОЗАРАЦПАЛАНЧИШТЕПОДГРАДЦИПРШЕДОРКОЗАРАЦБОСАНСКИ БРОДДЕРВЕНТА ПРАКЕЉИЋБОСАНСКИ БРОДВОЂЕНИЦАРАКЕЉИЋДУБОВИКГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИБОШКОВИЋИДЕМИРОВАЦМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМЕЂЕЂАБИСТРИЦАБОЖИЋИБРЕКИЊАБУКОВАЧАВЛАШКОВЦИВРЕЛОГЛИНИЦАГОМИОНИЦАГУДДВАЦДОБРОСЕЛОДРАКСЕНИЋДУБОВИКЗБОРИШТЕИВАЊСКАКАОЦИКЉУЧКРУПАЉУБИЈАНОЖИЧКА

БАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИКРУПСКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИЕАЊАЛУЧКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИППСИПРИЈЕДОРСКИПРШЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВШТСКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИКРУПСРСИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИ

Page 21: Ђорђе Јањатовић

36 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ

БАЊАЦ

БАЊЕГЛАВБАЊИКАБАЊЧЕВИЋЕАОЦАБАРАКОВИЋБАРАЛИЋБАРАЋ

ЕАРАЋЕВИЋЕАРАШАНИНБАРАШИНБАРБУТБАРВАНОВИЋБАРДАК

БАРДАКОВИЋБАРИЛО

БАРИЋБАРИЦА

БАРИЧАНИНБАРИЧИЋБАРИШАБАРИШИЋ

БАРЈАКТАРЕВИЋ

БАРЊАКБАРЊАКОВИЋ

БАРОВНИЦАБАРОШ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

АРХМИХАИЛЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ.СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕАРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАНПЕТРОВДАНСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂИЦТРИФУНЈОВАНКРСТИТЕЉЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАНКРСТИТЕЉАРХ.МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНМИХОЉДАНАРХИЂ.СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

Ђорђе Јањатовић

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ОШТРАЛУКАПИСКАВИЦАПРИЈЕДОРРИБНИКРУЈНИЦАСАНИЦАСАНСКИМОСТСМОЉАНАСТАРИМАЈДАНТРНИЊИЋА-БРЕГЧИТЛУКОШТРАЛУКАПЕТРОВАЦАГИЋИВАРЦАР-ВАКУФБАЊАЛУКАЛИЈЕВНОБОШКОВИЋИБОЧАЦДЕМИРОВАЦЈУНУЗОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈУНУЗОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАКСЕНИЋДУБИЦАЈАПРАМАЈКИЋЗЕНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАСТАПАРИПРИЈЕДОРПАЛЕБОСАНСКИ БРОДДЕРВЕНТА1ДЕРВЕНТАПЈОШАВКАМАЈЕВАЦГАЉИПОВЦИГАЉИПОВЦИТЕШАЊЉУБИЈАОМАШКАМОКРОБУСОВАЧАКЉУЧЖИВИНИЦАЖИВИНИЦАВРБИЦАВУКОВСКОУГОДНОВИЋПОПОВИЋСТЕКЕРОВЦИРАКОВАНОГАСЛАТИНАБОСАНСКИ БРОДТЕШАЊТЕШАЊВРТОЧКАВРБИЦАГЛАМОЧ

САНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИБИХАЋКИКЉУЧКИСАНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТУНАЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТТРАВНИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИКЉУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИЛИЈЕВАНСКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИУНАЧКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 37

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАРОШ

БАРОШЕВИЋБАРТУЛАБАРУЧИЈА

БАРУЦША

БАРУШИЋБАСАЛО

БАСАРА

БАСАРИЋБАСЛАЋ

БАСРАК

БАСТАЈИЋБАСУРА

БАСУРИЋБАТАЗ

БАТАК

БАТАР

БАТАС

БАТИЛОВИЋБАТИНАР

ВАТИНИЋ

НИКОЛА

ВАСИЛИЈЕНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛА

НИКОЛА

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЂУРЂЕВДАН

БАТИНИЦА

ЕАТИЋ

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КАМЕНЦРНИЛУГЦРНИЛУГСОКОЛОВИЋМЕЂЕЂАСЛАТИНАСТАРИМАЈДАНУМЦИДУБИЦАЈЕЛОВАЦМОШТАНИЦА МАНАСТИРСАНИЦАМОШТАНИЦА МАНАСТИРРЕБРОВАЦДРАГОВИЋИКУКУЉЕГУДАВАЦКУЛИН-ВАКУФСКАПАЛАНКАПЕТРОВАЦВРЕЛОСМОЉАНАМАХОВЉАНИБАЊАЛУКАРЕБРОВАЦАГИЋИДОБРЛИНЧИТЛУККОСТАЈНИЦАКУКУЉЕКУКУЉЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЉУБИЈАПОЉАВНИЦЕГУДАВАЦГУДАВАЦГОМИОНИЦАМАРИЋКАташковАЦБИХАЋИХРГАРВРТОЧЕЈЕЛОВАЦПРИЈЕДОРСЛАТИНАЈОШАВКАЈОШАВКАВЛАСЕНИЦЕГЛАСИНАЦКОШУТНИЦАПАЛЕСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДРУЈНИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИГРАОВОРАКЕЉИЋТРНИЊИЋА-БРЕГШЕХОВЦИБОЖИЋИ

ГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИЛШЕВАНСКИРОГАТИЧКИДУБИЧКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИКЉУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИКРУПСКИУНАЧКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИЛИЈЕВАНСКИБИХАЋКИБИХАЋКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИУНАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИ

Page 22: Ђорђе Јањатовић

38 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић-

ПРЕЗИМЕ

БАТИЋ

БАТКОВИЋ

БАТОВЧЕВИЋБАТОШБАЋИНАБАЋИЋБАЋУКАБАУК

БАУЧБАЧИЋ

БАЧОВИЋБАШАГИЋБАШИЋ

БАШКАЛО

БАШКАЛОВИЋБАШКОТБАШНАВИЋ

БАШОВИЋ

НАШТИНАЦБАШТИЋ

БАШЧАНИНБЕАРА

БЕАТОВИЋБЕГЕНИШИЋБЕГИЋБЕГЛАЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ПЕТРОВДАНДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАНАЛИМПИЈЕНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂ2ВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЛУКАНИКОЛА

ЛУКААРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАСРЂЕВДАНТРИ ЈЕРАРХАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАН

ЛУКАИЛИЈАМИХОЉДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНВАРТОЛОМЕЈЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КОРИЋАНИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДШИРОВАЦДРАКСЕНИЋМЕЂЕЂАПАЛАНКАМОКРОЧЕЛЕБИЋКОШУТНИЦАНОЖИЧКАГЛАМОЧ IIБРЕСТОВОДЕРВЕНТАПТРУБАРВРТОЧКАСЛАТИНАБОСАНСКИ БРОДГОЛИЋИГУДАВАЦПАЛЕСАРАЈЕВО ГРАДДЕТЛАКОШТРАЛУКАДОБРЛИНКОСТАЈНИЦАНОВИ ВАРОШИЦАПОПОВАЦПРИЈЕДОРСАНСКИМОСТСВОДНОвидовоВРТОЧКАПРИЈЕДОРДЕТЛАКБОСАНСКИ БРОДДЕТЛАКМАЈЕВАЦПРИЈЕДОРПРИЈЕДОРГЛИНИЦАБАЊАЛУКАТРАВНИКДОЊИ ВАКУФЗЕНИЦАПАЛАНЧИШТЕШТРБЦИПГГРБЦИКОШУТНИЦАМОКРОМАШИЋИ И РОМАНОВЦИВУКОВСКОВУКОВСКОВУКОВСКОБРЕКИЊАБУГОЈНОГЛАМОЧГЛАСИНАЦСАРАЈЕВО ГРАДСТРАЖИЦЕЈАСЕНИЦА

ТРАВНИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИЛИЈЕВАНСКИРОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИГЛАМОЧКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИУНАЧКИУНАЧКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИУНАЧКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИКРУПСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 39

ПРЕЗИМЕ

БЕГОВИЋ

БЕГОЈЕВИЋБЕДРИЋБЕЗАР

БЕЗБРАДИЦА

БЕЗЕРБЕКАБЕКАНОВИЋБЕКИВАЉБЕКИЋ

БЕКРИЋБЕКУТ

БЕЛАКОВИЋБЕЛАНАЦБЕЛЕНЗАДА

БЕЛЕУСНИЋБЕЛЕЧИЋБЕЛИЋ

БЕЛЧИЋБЕЉИЋБЕНАКБЕНЂОБЕНИЋ

БЕНЦОБЕНЦУЗБЕНЦУН

БЕНЦУНОВИЋБЕРА

БЕРГАБЕРЕДИКАБЕРЕНДИКАПЗТУГТ« АБЕРЕТАБЕРИБАКБЕРИЋ

СЛАВА

САВА СРПСКИСРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛСИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАВАСИЛИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉ

САВА СРПСКИАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАНИКОЛАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНМАЛА ГОСПОЈИНАЛУКАСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉДИМИТРИЈЕ

СИМЕОН БОГОПРИМСИМЕОН БОГОПРИМЛУКАПАНТЕЛИЈА

НИКОЛАИЛИЈАТОМААПОСТОЛЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БРАИНЦИСТРМНИЦАПФЕРИЋИСАРАЈЕВО ГРАДБРЕСТОВООСИЊАМОШТАНИЦА МАНАСТИРПАЛАНЧИШТЕМАХОВЉАНИСТРМНИЦА ПСОЧКОВАЦЗЕНИЦАЖИВИНИЦАДОБРЛИНЗБОРИШТЕСВОДНОПОПОВИЋШЕХОВЦИЖИВИНИЦАВРЕЛОЗБОРИШТЕПАПРАЋАЈЕЛАНСКАБАЊАЛУКАБУГОЈНОДОЊИ ВАКУФКАМЕНМОШТАНИЦА МАНАСТИРЈЕЛАНСКАМАГЛАЈСАНИЦАМОШТАНИЦА МАНАСТИРХРГЕВИНСКА И ЛИгеШЋЕПАЗАРИЋДРАГОВИЋИИМЈАНИВУКОВСКОЖИВИНИЦАБУСОВАЧАВУКОВСКОБУСОВАЧАЗЕНИЦАДОБРЛИНДОБРОСЕЛОКРУПАПОЛАВНИЦЕПРКОСИЈЕЛИЋИГОМИОНИЦАЉУБШАПАЗАРИЋБАРАЋИБИСТРИЦАБИСТРИЦАБОЧАЦВАРЦАР-ВАКУФВОЛАРИВРБЉАНИГРАДИШКА

ВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИГЛАМОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИБИХАЋКИКРУПСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИБУГОЈНС&ИВАРЦАРВАКУФСКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИПРШЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИ

Page 23: Ђорђе Јањатовић

40 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БЕРИЋ

БЕРЈАНБЕРОВИЋБЕРОЊА

БЕРОТАБЕСАРА

БЕСАРИЋБЕСЛАЋ

БЕЋАРБЕЋАРЕВИЋ

БЕЋИРЕВИЋ

БЕУК

БЕУКОВИЋБЕЧАНОВИЋБЕШИНАЦБЕШИРЕВИЋБЕШИЋБЕШЉАКБИБЕРБИБИЋ

БИВОЛИЦАБИГАБИЗУМОВИЋБИЈАКБИЈЕКИЋБИЈЕЛАЦБИЈЕЈШЋ

СЛАВА

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЈБЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЂУРЂИЦЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

•ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХ.МИХАИЛНИКОЛАПЕГРОВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНИЛИЈААРХ.МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАНМИХОЉДАНЂУРЂИЦЈОВАНКРСГИТЕЉ

МИНА ВИКТ.ВИКЕННИКОЛАТРИФУНЛАЗАРЕВАСУБОТААРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХМИХАИЛ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЛАКТАШИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМЕДНАГОРЊАМЕДНАДОЛЊАОМАШКАПЕЦКАПЕЦКАДОЛЊАЈАВОРАНИЈОШАВКАЈАВОРАНИКАОЦИКУКУЉЕПОДГРАДЦИМОШТАНИЦА МАНАСТИРСТАПАРИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕИЛИЈАШБИХАЋИХРГАРВЕЛИКИ РАДИЋВРЕЛОГЛИНИЦАДОБРЛИНДУБОВИКИВАЊСКАКРУПАСВОДНОЧИТЛУКАГИЋИВАРЦАР-ВАКУФЛИЈЕВНОСАРАЈЕВОГРАДБИХАЋИХРГАРГУДАВАЦПРИЈЕДОРДЕРВЕНТА1СТРМНИЦА1ОСИЊАВИСОКОВИСОКОДЕРВЕНТАПБАЊАЛУКАПРЊАВОР И СМРТИЋИПАЛАНКАБРАИНЦИБИСТРИЦАЉУБИЈАГОЛИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИЗБОРИПГГЕГУДАВАЦДУБОВИКПОПОВАЦГОМИОНИЦАДУБИЦАСОКОЛОВОРЕБРОВАЦСЛАТИНАЈУНУЗОВЦИБАРАЋИ

БАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИДУБИЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИБИХАЋКИКРУПСКИБИХАЋКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИЛИЈЕВАНСКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИ

ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БИЈЕЛИЋ

БИЈЕЛОВОДАЦБИЈЕЛЧЕВИЋБИЈЕЉАНИН

БИЈЕЉАЦ

БИЈЕШИЋБИЈУКОВИЋБИКАЉБИКЕШАБИКИЋ

БИЛАКОВИЋБИЛАЛК.1Л П А I тпИЛАНБИЛАНОВИЋ

СМП А "15.оИЛАЋ

СТЛ ТТГ1! * V &оИЛБИЈА

СЛАВА

АРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИЛИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКА

НИКОЛА

ПЕТРОВДАНСИМЕОН БОГОПРИМЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНСИМЕОНБОГОПРИМЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ.СТЕФАНАРХИо. СГЕФАНГРИГОРИЈЕЈОВАНКРСТИТЕЉЛАЗАРЕВАСУБОТАНИКОЛАВАСИЛИЈЕНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАТРИФУН

ИВАЊДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЛУКА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 41

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МЕДНАДОЛЊАВРТОЧЕКУЛИН-ВАКУФСКАСВОДНОБРЕКИЊАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦКАОЦИТЕШАЊМАШИЋИ И РОМАНОВЦИКОКОРИДОБРОСЕЛОИВАЊСКАКРУПАБРЕСТОВОДОЊАДУБИЦАПАЗАРИЋВРТОЧЕДРАГЕЉИКЉУЧОШТРАЛУКАСМОЉАНАШТРБЦИДЕТЛАКБУСОВАЧАТЕШАЊЗЕНИЦАТЕШАЊГОРАЖДЕСОКОЛОВИЋДУБОВИК АЛИБЕГОВСТАРИМАЈДАНЛАКТАШИСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВОГРАДТРАВНИКБАРАЋИБУГОЈНОРАВНОВРБИЦАПИСКАВИЦАСЛАТИНАИЛИЈАШВИСОКОБУСОВАЧАЈУНУЗОВЦИКАОЦИБОЉАНИЋ1БОЉАНИЋППРШЕДОРАГИЋИБАЊАЛУКАБУСНОВЦИВАРЦАР-ВАКУФГЛАМОЧГРАДИППСА-ЛАМИНАЧКАГРАОВОЉУБШАОШТРАЛУКАПЕУЉЕПРИЈЕДОР

ГЕРЗОВАЧКИБИХАЋКИУНАЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНГСКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИГРАДИШКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИКРУПСКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИВИСОЧКИвисочкиТРАВНИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИ

Page 24: Ђорђе Јањатовић

42 ® ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БИЛБИЈА

БИЛБИЋБИЛЕЛИЋБИЛИЋ

БИЛКИЋ

БИЛЧАРБИЛЧАРЕВИЋБИЉАНОВИЋ

БИЉЕТИНАБИРМАНАЦБИСАГОВИЋБИСЕРЧИЋ

БИСКУПОВИЋБИСЛИЋБИЋУРИЋБИХАРБИЕШЋБЈЕГОЈЕВИЋ

БЈЕГОЊАБЈЕЛАЈАД

ЛУКА

ЛУКАЂУРЂЕВДАНВЕЛ. ГОСПОЈИНАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИВАЊДАНИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

МАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТМАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНАРХ.МИХАИЛАРХ. МИХАИЛАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНМИХОЉДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛАРХ. МИХАИЛ

ВАРТОЛОМЕЈ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

СТАПАРИСТАРИ МАЈДАНХАДРОВЦИШЕХОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАРАТКОВОКЉУЧГЛАМОЧСАРАЈЕВО ГРАДСТАРИ МАЈДАНТРАВНИКЧИТЛУКБОЉАНИЋ1БУСОВАЧАБУСОВАЧАРОГОУШАЦПЕЦКАДОЛЊАБРЕКИЊАВЕДОВИЦАДОЊИ ВАКУФДРАГОВИЋИДУБОВИК АЛИБЕГОВКОШУТНИЦАОБОРЦИУГОДНОВИЋДЕТЛАКСОЧАНИЦАБАРАЋИВАРЦАР-ВАКУФШЕХОВЦИБУГОЈНОРОГОУШАЦНОВИ ВАРОПШЦАКРУПАМАЈЕВАЦВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВЕЛИКИ РАДИЋКАОЦИПАЛЕПАЗАРИЋБАЊАЛУКАГОМИОНИЦАМАХОВЉАНИЦИКОТЕДВОРИШТЕШТРБЦИРИБНИКПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИМАРТИНАЦВАРЦАР-ВАКУФЗБОРИШТЕГАШИЦА И БШАКОВАЦ

ГРАДИШКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИКЉУЧКИКЉУЧКИГЛАМОЧКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИ МОСТТРАВНИЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИРОГАТИЧКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИКРУПСКИГРАДИШКИДУБИЧКИМЕЂЕЂА

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИАГИЋИ ДУБИЧКИДАБАР САНСКИМОСТДВОРИШТЕ ДУБИЧКИДОБРЛИН ДУБИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ « 43

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БЈЕЛАЈАЦ

БЈЕЛАКОВИЋБЈЕЛАН

БЈЕЛАНОВИЋ

БЈЕЛАЦ

БЈЕЛИЋ

БЈЕЛИЦА

БЈЕЛИЧИЋ

ИЕЛОБРКБЈЕЛОВИЋШЕЛОВУК

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛА

НИКОЛАКУЗМАН И ДАМЈАН

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КУЗМАН И ДАМЈАННИКОЛАТОМААПОСТОЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛА

СРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКАНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАСРЂЕВДАНАРХ.МИХАИЛ

НИКОЛАПЕТРОВДАНЈОВАНКРСТИТВЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

КОСТАЈНИЦАсводноЧИТЛУКДАБАРКРУПАОШТРАЛУКАГЛАСИНАЦДОБРОСЕЛОДУБОВИКРУИШКАБУГОЈНОБРУСНИЦАБОЉАНИЋIВЛАСЕНИЦЕПРЊАВОР И СМРТИЋИГРАДИНАСАРАЈЕВО ГРАДТЕШАЊДРАГЕЉИДУБИЦАКОЗЛИЦАКОСТАЈНИЦАБРДАБИХАЋ И ХРГАРПРИБИНИЋРАКЕЉИЋГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАБИХАЋ И ХРГАРВОЂЕНИЦАГЛИНИЦАДУБОВИКСУВАЈАТИШКОВАЦВЕДОВИЦАВРЕЛОДРАГЕЉИКОСТАЈНИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИШОЛАЈИКОСТАЈНИЦАНОВИ ГРАДВОЗУЋАЈЕЛИЋИПАЛАНЧИШТЕСОЧКОВАЦХРГЕБОЉАНИЋПСОЧКОВАЦШЕХОВЦИИЛИЈАШПАЛЕОСЈЖ-БЛАЖУЈВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕДРАКСЕНИЋОШТРАЛУКАЦЕРОВИЦАСТАРИМАЈДАНСТРМНИЦАПГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДЕМИРОВАЦ

ДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТКРУПСКИСАНСКИ МОСТРОГАТИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИБУГОЈНСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИГЛАМОЧКИБИХАЋКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВАРЦАРВАКУФСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИ

Page 25: Ђорђе Јањатовић

44 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БЈЕЛОВУК

БЈЕЛОГРЛАЦБЈЕПОЈЕВИЋ

БЈЕЛОНИЋ

ЈОВАИ КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

АРХИЂ.СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

АРХ.МИХАИЛ

ДРАГЕЉИ ГРАДИШКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ

БЈЕЛОПАВЛОВИЋ НИКОЛА

БЈЕЛОТЕВИЋБЈЕЛОТОМИЋБЈЕИОШ

БЈЕЛОШЕВИЋ

БЈЕЉАЦ

БЈЕЉИЋ

БЈЛОТОМИЋБЛАГАЈИЋБЛАГИЋ

БЛАГОВАЦБЛАГОВИЋБЛАГОЈЕВИЋ

ЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛАНИКОЛАЈОВАНКРСГИТЕЉЛУКАПЕТРОВДАН

АРХИЂ.СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

КРАЉДЕЧАНСКИЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦНИКОЛАНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНГРИГОРИЈЕЛУКАНИКОЛААРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ГАШИЦА И БИ ЈАКОВАЦСАНСКИМОСТВЛАСЕНИЦЕЦЕРОВИЦАЧЕЧАВАДЕРВЕНТАПЛЕПЕНИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИМОШТАНИЦА МАНАСТИРМОШТАНИЦА МАНАСТИРГАШИЦА И БИЈАКОВАЦташковАЦДРАГОВИЋИВИСОКОЗБОРИШТЕОСЈЕК-БЛАЖУЈДЕРВЕНТА1ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈЕЛАНСКАРАКОВАЦЦЕРОВИЦАВЕДОВИЦАНОВИ ВАРОШИЦАМАЈЕВАЦШТРБЦИБАЊАЛУКАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦМЕЂЕЂАЉУВШАБРУСНИЦАТРАВНИКДОЛАЦ-ЗАБРЂЕРИБНИККРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИСТУПАРИБОЉАНИЋПГЊИОНИЦАМАГЛАЈПРЊАВОР И СМРТИЋИРАКОВАЦСАСАСЛАПАШНИЦАТЕШАЊШТРБЦИВОЗУЋАБРУСНИЦАГОЛИЋИГОМИОНИЦАДОБРОСЕЛОЖИВИНИЦАКОСТАЈНИЦАМАГЛАЈМИЧИЈЕВИЋПОРЈЕЧИНАПРИБИНИЋРАКОВАЦРЕКАВИЦЕСЛАПАШНИЦА

ГРАДИШКИСАНСКИМОСТВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИПРЊАВОРСКИВИСОЧКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДБРВЕНГСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНГСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

БЛАГОЈЕВИЋ ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈА

ИЛИЈАЈОВАККРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКА

НИКОЛА

.

ПЕГРОВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМ

СРЂЕВДАН

ПРЕЗИМЕНА СРБА У ВОСНИ . 45

ПАРОХИЈА

СТУПАРИТЕШАЊУГОДНОВИЋХРГЕЧЕЧАВАЧИТЛУКВОЗУЋАВОЗУЂАЈОШАВКАМИЧИЈЕВИЋСТУПАРИТЕШАЊХРГЕБРУСНИЦАВРУСНИЦАВИСОЧНИКМИЧИЈЕВИЋПРИБИНИЋСОЧКОВАЦСТУПАРИТЕШАЊТЕШАЊГАШИЦА И БИЈАКОВАЦКРАВИЦАРАКОВАЦЈЕРЕМИЋИКРАВИЦАХРГЕГОЛИЋИРАТКОВОСОКОЛОВОЕАЊАЛУКАБОЧАЦБРЕСТОВОВВДОВИЦАВОЗУЋАГОЛИЋИГРАДИНАДОБРУЊДУБРАВИЦАЗЕНИЦАКРАЛУПИКРМИНЕМАГЛАЈПАЛЕРАДЊАДОЊАРЕКАВИЦЕРУИШКАСЛАТИНАСОЧКОВАЦСТУПАРИТЕШАЊТРАВНИКТУРЈАКБРУСНИЦАСАРАЈЕВОГРАДБОЉАНИЋППЕГРОВАЦТЕШАЊВЛАСЕНИЦЕ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИКЉУЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИтапАњскиБАЊАЛУЧКИКРУПСКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИПЕТРОВАЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИ

Page 26: Ђорђе Јањатовић

46 в ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БЛАГОЈЕВИЋ

БЛАГОЈИЧИЋБЛАГОЈЧЕВИЋБЛАЖАНИЋБЛАЖАНОВИЋ

БЛАЖЕВИЋ

БЛАЖЕТИЋБЛАЖИЋ

БЛАЖОБЛАЖУЈЕВИЋБЛАНИЋБЛАНУША

БЛАТЕШИЋБЛАТЊАКБЛАХИЋБЈТАШКОВИЋ

БЛАШЧАНИН

БЛЕБИЋШ1ЕСИЋ

БЛЕШИЋБЛИГИЋБОБАР

СРЂЕВДАНТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕ

ТРИФУНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂИЦАРХИЂ. СТЕФАНИГЊАТШАКУЗМАН И ДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

МАЛА ГОСПОЈИНАМИХОЉДАНПЕТРОВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕ

БЛАЖЕНОВИЋ ИЛША

ЈОВАН ЗЛАТОУСТЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛАСРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАН КРСТИТЕЉВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАНЧАСНЕВЕРИГЕАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

ПРИБИНИЋБРУСНИЦАБОШКОВИЋИВЛАШКОВЦИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДРАКСЕНИЋДУБИЦАМЕЂЕЂАДЕРВЕНТАIСОЧАНИЦАМАГЛАЈРАКОВАЦСТУПАРИСТУПАРИБРУСНИЦАМАГЛАЈБРУСНИЦАЗЕНИЦАМАГЛАЈГАШИЦА И БИЈАКОВАЦВИСОКОМЕДНА ДОЛЊАНОВИ ГРАДГРАДИШКАТРАВНИКТЕШАЊТРАВНИКПОПОВАЦРЕБРОВАЦВЛАШКОВЦИНОЖИЧКАСТУПАРИБЛАШКОКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИНОЖИЧКАПРИБИНИЋЉУВШАКРАЛУПИСАРАЈЕВО ГРАДМАШИЋИ И РОМАНОВЦИГУДАВАЦЗБОРИШТЕСУВАЈАМОШТАНИЦА МАНАСТИРГЛИНИЦАГАЉИПОВЦИЦЕРОВИЦАВОЛАРИКРМИНЕМАГЛАЈКАОЦИЛЕПЕНИЦАКАОЦИБАРАЋИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИЈУНУЗОВЦИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПЕУЉЕОШТРАЛУКАПЕЧЕНОГОВЦИ

ТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИВИСОЧКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БОБАР

БОБИЋ

БОБУШИЋБОВАНБОГАВАЦБОГАТОВИЋБОГДАН

БОГДАНИЋ

БОГДАНОВИЋ

БОГЕЗА

БОГИЋ

БОГИЋЕВИЋ

СЛАВА

АРХИЋ. СТЕФАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

МИХОЉДАН

НИКОЛАЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАЂУРЂВВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛИЛИЈАИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛААРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЋЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉ ДЕЧАНСКИКУЗМАН И ДАМЈАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

САВА СРПСКИСРЂЕВДАН

ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАННИКОЛААРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 47

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГОМИОНИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИВЛАСЕНИЦЕЦИКОТЕГАЉИПОВЦИДЕРВЕНТА IГОМИОНИЦАЧЕЛЕБИЋМАХОВЉАНИВРБИЦАПАЗАРИЋВРБИЦДПРИБИНИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИДВОРИШТЕШЕХОВЦИДОБРУЊРАДЊАДОЊАДОБРУЊКРАВИЦАВИШЕГРАДСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСРЕБРШИЦАНОВИ ГРАДДОБРЛИНКОЛУНИЋМОКРОНОГЕОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСТРАЖИЦЕШЕХОВЦИЛИЈЕШАЊВАРЕШМОКРОПАЛЕСАРАЈЕВО ГРАДПРИБОЈЕВИЋБРЕСТОВОДУБОВИКЈЕЛАНСКАХАДРОВЦИСТРМНИЦА IIБОСАНСКИ БРОДЈЕЛИЋИПРИЈЕДОРМАЈЕВАЦПРИБИНИЋЛУСИЋИЛУСИЋИВАРЦАР-ВАКУФПРИБИНИЋУГОДНОВИЋВРТОЧЕДЕМИРОВАЦКРАВИЦАСЕОНАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИСАСАПОРЈЕЧИНА

БАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИСАРАЈЕВСКИЛИЈЕВАНСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИКРУПСКИТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБИХАЋКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИ

Page 27: Ђорђе Јањатовић

18 • ПРЕЗИМЕНА

ПРЕЗИМЕ

БОГИЋЕВИЋ

БОГИЧЕВИЋ

БОГОВИЋБОГОДИЋБОГОЈЕВИЋ

г

-

БОГОСАВАЦ

БОГУН

БОГУНОВИЋ

БОДИРОГА

БОДИЋ

БОДУЛАБОДУЛОВИЋБОЖАНИЋ

БОЖАНОВИЋ

БОЖЕНДИЋБОЖИН

СРБАУБОСНИ

СЛАВА

НИКОЛА

ВАСИЛИЈЕИЛИЈАНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛААРХ.МИХАИЛАРХИЂ.СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАЕКРСТИТЕЉКУЗМАНИДАМЈАННИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

АЛИМПИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХ.МИХАИЛАРХИЂ.СТЕФАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉЛУКАЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСгаТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМСРЂЕВДАННИКОЛАБОГОЈАВЉЕЊЕ

Ђорђе Јањатовић

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВАРЕШКРАВИЦАЛИЈЕШАЊСАРАЈЕВОГРАДПРЊАВОР И СМРТИЋИБОЉАНИЋ1ШТРБЦИШЕХОВЦИОМАШКАКАОЦИГОМИОНИЦАГРАДИНАДУГОПОЉЕБАЊАЛУКАБЛАШКОВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕКЉУЧМАЈЕВАЦМАЈЕВАЦШОЛАЈИЉУБИЈАДОЊАДУБИЦАБАРАЋИБОЧАЦВАГАНДОБРЛИНПОЉАВНИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКАОЦИКАОЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИВЛАШКОВЦИЈЕЛОВАЦАГИЋИЗБОРИШТЕАГИЋИВРЕЛОДОБРОСЕЛОЗБОРИШТЕИВАЊСКАПОДГРАДЦИКРАЛУПИБАСТАСИГОМИОНИЦАИЛИЈАШГЛАСИНАЦЈЕЛАНСКАБУСОВАЧАТРАВНИКГРАЦИСАРАЈЕВОГРАДБОЉАНИЋ1САРАЈЕВОГРАДСОЧКОВАЦСТУПАРИСОЧКОВАЦБОЉАНИЋ1МАГЛАЈТЕШАЊГРАДИНА

ВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДУНИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИвисочкиУНАЧКИБАЊАЛУЧКИвисочкиРОГАТИЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 49

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БОЖИНАЦБОЖИЋ

ЂУРЂЕВДАНАВРАМИЈЕАЛИМПИЈЕАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИВАЊДАНИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КОШУТНИЦАДУБРАВИЦАКАРИНАГЛАМОЧПКАОЦИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИРАКОВАЦБЛАШКОГЛИНИЦАКОЗАРАЦКРМИНЕКРНИЋ-МЉЕЧВА-ВРЕЖАНИМАГЛАЈПЕЦКАДОЛЊАСЛАПАШНИЦАСОЧКОВАЦСТУПАРИХРГЕЦЕРОВИЦАБЛАШКОБОЉАНИЋПБРУСНИЦАДУБИЦАКРМИНЕМИЧШЕВИЋМОКРОМОШТАНИЦА МАНАСГИРПОРЈЕЧИНАПОФАЛИЋИРАТКОВОРЕБРОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДСОЧКОВАЦСРЕБРЕНИЦАСТРМНИЦАIIТЕШАЊУГОДНОВИЋСАРАЈЕВО ГРАДБОЉАНИЋ1ВОЗУЋАДЕРВЕНТАПБАРАЋИБРУСНИЦАБУГОЈНОВАГАНВИСОЧНИКГЕРЗОВОДРАГЕЉИЗБОРИНГГЕЗЕНИЦАЈЕЛАНСКАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИМАГЛАЈМАРТИНАЦМИЧИЈЕВИЋОРАШЈЕПОПОВАЦСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВО ГРАДТЕШАЊ

РОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЛАМОЧКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИБАЊАЧУЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИКРУПСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИ

Page 28: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе ЈањатовићЈ 9 МГС»ЈГНИ1|-» 1" ~. — .

РЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ОЖИЋ КРАЉ ДЕЧАНСКИ СЛАПАШНИЦАЛАЗАРЕВА СУБОТА БУСОВАЧА

КРАЛУПИЛУКА СЛАПАШНИЦАМАЛАГОСПОШНА БРУСНИЦАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ ПОРЈЕЧИНА

СТРМНИЦА1НИКОЛА ВАРЦАР-ВАКУФ

Р1ЛЧ\ПЧ АХЈ\ЈЗУ п/\

БОЖИЋКОБОЖИЋКОВИЋБОЖИЧИЋ

БОЖИЧКОВИЋ

БОЖОВИЋБОЖУКАЛОБОЖУНОВИЋ

БОИЋ

ПЕГРОВДАН

САВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМ

ТОМА АПОСТОЛ

ТРИФУН

ЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛАИЛИЈААРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉИЛИЈАПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАНАЛИМПИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ДУБРАВИЦАЗБОРИШТЕКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИМАГЛАЈМЕДНАДОЛЊАОМАШКАОСЈЕК-БЛАЖУЈПРИБИНИЋРАКОВАЦСОЧКОВАЦТЕШАЊФЕРИЋИЦЕРОВИЦАБОШКОВИЋИБУСОВАЧАЈОШАВКАПАПРАЋАДОЊАДУБИЦАНОВИ ГРАДТЕШАЊБИСТРИЦАБОШКОВИЋИДРАГЕЉИКОЛАЛУСИЋИБРЖИЊАБРУСНИЦАДУБИЦАЛАКТАШИМАГЛАЈВОЗУЋАДУБИЦАМАРИЋКАЗБОРИШТЕОРАШЈЕВАГАНДРАГОВИЋИЗБОРИШТЕПАЛАНЧИШТЕВИСОКОЗЕНИЦАТЕШАЊТЕШАЊДОБРУЊРАВНОПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИКАРИНАГОЛИЋИСЛАПАШНИЦА

СРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИПРШЕДОРСКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИвисочкиТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ •

ПРЕЗИМЕ

БОИЋБОЈАЂИЋБОЈАНИЋ

СЛАВА

НИКОЛАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

КАРИНАПАЛЕГРАЦИКУКУЉЕПРЊАВОР И СМРТИЋИРЕКАВИЦЕСТАПАРИШЕХОВЦИГОМИОНИЦАГРАДИШКА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

СРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИГРАЛИТТПШ

ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИ

ЗОЈАНОВИЋ

, _>ОЈАТ•ОЈАЏИЈАУ"Ч Т А | ТТ -Ш"ЈЈАЏИЋОЈИНОВИЋ

ОЈИЋ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИКУЗМАНИДАМЈАНЛУКА

НИКОЛА

ПЕТРОВДАНТОМААПОСТОЛАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАТОМААПОСТОЛЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

*

ЂУРЂЕВДАН

КОЛАКУКУЉЕМОКРОПАЛЕШЉИВНОБИСТРИЦАВРТОЧКАСТРМНИЦА ПТЕШАЊЦЕРОВИЦАЦИКОТЕПАЛЕРАДЊАДОЊАВУКОВСКОЗЕНИЦАРАВНОТРАВНИКБАЊАЛУКАБУГОЈНОШТРБЦИДЕРВЕНТА1ГОМИОНИЦАГАЉИПОВЦИГАЉИПОВЦИДЕРВЕНТА1ПРЊАВОР И СМРТИЋИБАРАЋИЈУНУЗОВЦИПЕЧЕНОГОВЦИТЕШАЊТРНИЊИЋА-БРЕГЈУНУЗОВЦИИЛИЈАШБАЊАЛУКАПАЛЕГЛИНИЦАМАГЛАЈДЕРВЕНТА ПРЕБРОВАЦТЕШАЊКРАВИЦАБАЊАЛУКАМАЈЕВАЦДРАГОВИЋИЈОШАВКАКОКОРИОРАШЈЕДРАГОВИЋИЖИВИНИЦА

БАЊАЛУЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИБУгошекиТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИВИШЕГРАДСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИПћСИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИУНАЧКИГРАДИШКИвисочкиБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИ

Page 29: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић»< • 11Г !.«•...

ПРЕЗИМЕ

БОЈИЋ

БОЈКИЋБОЈКОВИЋБОЈНОВИЋБОЈОБОЈОВИЋБОКАН

БОКАРАЦБОКЕРБОКИЋ

БОКОЊИЋ

БОКОРОВИЋБОКУНОВИЋБОКУРБОЛАШБОЛТАБОЛТИЋ

БОЉАК

БОЉАНИЋБОЉАНОВИЋБОЉАРИЋБОЉТАБОМЕШТАР

БОРАНОВИЋБОРЕВИЋ

БОРЕНОВИЋБОРИНОВИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНМАРКО ЕВАНЂЕЈШСТНИКОЛАЂУРЂНВДАННИКОЛА

НИКОЛАНИКОЛААЛИМПИЈЕНИКОЛАСРЂЕВДАНДИМИТРИЈЕ

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛА

НИКОЛА

ЈОВАК КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКАЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАТРИФУН

ЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПЕЧШОГОВЦИСАСАЧЕЧАВАЈШ1АНСКАКРАЛУПИБУСНОВЦИТЕШАЊХРГЕГЛАВИЦЕБАЊАЛУКАСТЕКЕРОВЦИРОГОУШАЦСАРАЈЕВО ГРАДБРЕКИЊАВВДОВИЦАВРЕЛОВРТОЧКАДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВЈЕЛОВАЦКРУПАОСРЕТЦИВИСОКОБИСТРИЦАБИХАЋИХРГАРМАЈЕВАЦДУБИЦАБАЊАЛУКАТЕШАЊШАРИНЦИСАРАЈЕВОГРАДГАЉИПОВЦИШТРБЦИДВОРИШТЕВРЕЛОТРУБАРОСЈЕК-БЛАЖУЈПОФАЛИЋИСАРАЈЕВОГРАДВЛАСЕНИЦЕСАРАЈЕВО ГРАДМОШТАНИЦА МАНАСТИРГЛИНИЦАИВАЊСКАКРУПАСВОДНОБИСТРИЦАБРЕКИЊАЧИТЛУК

ПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИПРШЕДОРСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИДУБИЧКИГТТ^ А 'Ђ. 1ЛТЛБИХАЋКИУНАЧКИКРУПСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИУНАЧКИвисочкиБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИБИХАЋКИУНАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСШИЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИГОМИОНИЦА БАЊАЛУЧКИ^/-У»««ТА САНСКИМОСТ

БОРИСАВЉЕВИЋ НИКОЛА

БОРИЋ АЛИМПИЈЕ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

БИХАЋИХРГАР БИХАЋКИЈАСЕНИЦА КРУПСКИЈЕРЕМИЋИ ВЛАСЕНИЧКИГОЛИЋИ ВЛАСЕНИЧКИЈЕРЕМИЋИ ВЛАСШИЧКИПРКОСИ ПЕГРОВАЧКИ

БИХАЋКИВРЕЛОРУЈНИЦА БИХАЋКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 53. — — — _ _ — "" ' '

ПРЕЗИМЕ

БОРИЋ

БОРИЧАНБОРЈАНБОРЈАНИНБОРЈАНИЋБОРЈАНОВИЋБОРКОВИЋ

БОРОВИНА

БОРОВИЋБОРОВНИЦА

БОРОВЧАНИН

БОРОГОВАЦБОРОЈА

БОРОЈЕВИЋ

БОРОЈШАВОРОЉАБОСАНКИЋВОСАНЧИЋ

СЛАВА

КРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛАПАНТЕЛИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОАКИМИАНАЛУКАНИКОЛА

ЈОАКИМИАНАЛУКА

ЈОВАК КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАН

ЛУКА

АРХ.МИХАИЛЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СГЕФАНВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ТРИФУН

ЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕ1БМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТДИМИТРИЈЕ

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГЛАМОЧГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАБИХАЋИХРГАРДОБРОСЕЛОКРУПАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕРУЈНИЦАКУКУЉЕЈОШАВКАБОЖИЋИГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГЕЉИЈУНУЗОВЦИТУРЈАКВЛАСЕНИЦЕВЛАСЕНИЦЕБАЊАЛУКАГЛАМОЧПЧЕЛЕБИЋСОКОЛОВИЋВЛАСЕНИЦЕСТРМНИЦАПСТАРИМАЈДАНБОЖИЋИБОШКОВИЂИВРТОЧЕКРУПАМАХОВЛ>АНИМОПГГАНИЦА МАНАСТИРТИШКОВАЦКОШУТНИЦАСТРМНИЦАПКОШУТНИЦАМОКРОВЛАСЕНИЦЕБУГОЈНОДОЊИ ВАКУФОБОРЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЛАКТАШИЛУСИЋИМАХОВЉАНИВИНСКА И ЛИЈЕПГНЕЉУБИЈАХРГЕВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДЕРВЕНТА1ЈУНУЗОВЦИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДОЊАДУБИЦАДУГО ПОЉЕКОСТАЈНИЦАПРИЈЕДОРСВОДНОЈУНУЗОВЦИ'̂ГРАДИНАРОГОУШАЦСТРМНИЦА1КРМИНЕ

ГЛАМОЧКИГРАДИШКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИБУГОШСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНГСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИ

Page 30: Ђорђе Јањатовић

54 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИЂорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БОСАНЧИЋ

БОСИЉЧИЋ

БОСИОРЧИЋБОСИОЧИЋ

БОСИЋ

БОСНИЋ

БОТИЋ

БОТОЊИЋБОТУНБОХИЋБОШИЋ

БОШКАНГОШКИЋ

ЈОВАНЗЛАТОУСТ

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЈОВАНмилоставиЛУКАНИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

МИХОЉДАНЧАСНЕВРРИГЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

ЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНХАРАЛАМИПИЈЕЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ВЕДОВИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРМУШАДУБОВИКРАТКОВОРЕБРОВАЦРУЈНИЦАСТАПАРИВАЊАЛУКАБУГОЈНОГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАРЕКАВИЦЕШЉИВНОСВОДНОСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВАРЕШВИСОКОСАРАЈЕВСКО ПОЉЕКОЛУНИЋЗЕНИЦАБРЕКИЊАДВОРИШТЕДУГО ПОЉЕПАЛАНЧИШТЕГУДАВАЦБУКОВАЧАЈЕЛАНСКАЦЕРОВИЦАТЕШАЊДРАГОВИЋИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИОРАШЈЕБАСТАСИБИХАЋИХРГАРБО1ПКОВИЋИБУКОВАЧАВОЛАРИВРТОЧКАВУКОВСКОЈУНУЗОВЦИКРАЛУПИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИТЕШАЊВИСОКОВУКОВСКОРУЈНИЦАКРАЛУПИГЛАМОЧПБОЧАЦКРМИНЕРЕБРОВАЦВУКОВСКОЧЕЛЕБИЋНОЖИЧКАПЕЦКАДОЛЊАШЕХОВЦИВАРЦАР-ВАКУФШЕХОВЦИБАРАЋИ

ДУБИЧКИГРАДИШКИБИХАЋКИКРУПСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИУНАЧКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИВИСОЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИБУГОЈНСКИБИХАЋКИВИСОЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИЛИЈЕВАНСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БОШКИЋБОШКОВИЋ

БОШЊАК

БОШЊАКОВИЋБОШТУРУЛИТ?БРАДАШЕВИЋХБРАДОЊИЋ

БРАИЋ

БРАЈАТРИЋБРАЈИЋ

БРАЈКОВИЋБРАКУСБРАЛИЋ

БРАНАШЈИЋЕРАНКОВИЋ

СЛАВА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТАВРАМИЈЕАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКА

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

САВА СРПСКИТРИФУН

ПАНТЕЛИЈААРХИЋ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ .*АРХ. МИХАИЛКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАН

КРАЉДЕЧАНСКИ

АРХ.МИХАИЛЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХ.МИХАИЛАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 55

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАРАЋИЦИКОТЕЦРКВИЦАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСТРМНИЦА ПВИСОКОЗЕНИЦАТРАВНИКПАПРАЋАГЛАМОЧПКОЗАРАЦГЛАМОЧДЕРВЕНТА1ДЕРВЕНТА IИЛИЈАШЛИЈЕВНОЧЕЛЕБИЋДУГО ПОЉЕИЛИЈАШБУСОВАЧАПИСКАВИЦАВРЕЛОГАЉИЦОВЦИДУБИЦАТРНИЊИЋА-БРЕГЧИТЛУКБОШКОВИЋИКАОЦИКУКУЉЕЈЕРЕМИЋИБРДАГРАДИНАПИСКАВИЦАПОПОВИЋСТЕКЕРОВЦИШТРБЦИПРИБИНИЋМАХОВЉАНИПЕЧЕНОГОВЦИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДДРАГЕЉИВИСОКОГРАДИШКАДОЛАЦ-ЗАБРЂЕЈАПРАМАЈКИЋСАНСКИМОСТДАБАРКРАЛУПИСМОЉАНАСВОДНОПОДГРАДЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАПОДГРАДЦИЛИЈЕШАЊОСЈЕК-БЛАЖУЈЈАВОРАНИЈУНУЗОВЦИКРМИНЕДАБАРКЉУЧ

ГЕРЗОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИ

СТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИГЛАМОЧКИПРИЈЕДОРСКИГЛАМОЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИУНАЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИГРАДИШКИВИСОЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТвисочкиПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТКЉУЧКИ

Page 31: Ђорђе Јањатовић

56 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ

БРАНКОВИЋ

БРАТИЋ

БРАЦИКАБРБОРБРБОРОВИЋ

БРДАНОВИЋБРДАР

БРЂАНАЦБРЂАНИН

БРЂАНКАБРЕГОВИЋБРЕЖАНЋИЋБРЕЗИЧАНИНБРЕЗОВАЦ

БРЕЗОВИЋБРЕКИЋ

БРЕСТОВАЦ

БРИКЛИЋБРИЦИЋБРКБРКИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ТОМААПОСТОЛ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТАРХИЂ. СТЕФАНДИМИТРИЈЕНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕАЛИМПИЈЕЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЛУКАИЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНАЛИМПИЈЕНИКОЛАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

НИКОЛААРХ.МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉ

СРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАННИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКАМИХОЉДАН

НИКОЛА

Ђорђе Јањатовић

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЉУБИЈАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПИСКАВИЦАСАНСКИМОСТТОМИНАВУКОВСКООСЈЕК-БЛАЖУЈПАЗАРИЋСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦА ПНОЖИЧКАШОЛАЈИСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВО ГРАДБОШКОВИЋИВОЂЕНИЦАБИХАЋИХРГАРВИНСКАИЛИЈЕШЋЕОМАШКАЦЕРОВИЦАЈАВОРАНИПОПОВАЦРЕБРОВАЦПРЊАВОР И СМРТИЋИЈЕРЕМИЋИБУСНОВЦИНОЖИЧКАНОЖИЧКАЛЕПЕНИЦАПАЛЕБИХАЋИХРГАРШЕХОВЦИБИХАЋИХРГАРДРАКСЕНИЋДЕТЛАКДЕРВЕНТА1МАЈЕВАЦСТРМНИЦАПКОРИЋАНИГАЉИПОВЦИБОШКОВИЋИКУКУЉЕРЕБРОВАЦГУДАВАЦТЕШАЊДРАГОВИЋИКУКУЉЕНОЖИЧКАТЕШАЊБРЕСТОВОГЛИНИЦАДУБИЦАКУКУЉЕПАЛАНЧИПГГЕПОРЈЕЧИНАСАНИЦАПЕЧЕНОГОВЦИРИБНИКЦИКОТЕБРЕКИЊА

ПРШЕДОРСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИВАРЦАРВАКУФСКИБИХАЋКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИКРУПСКИДУБИЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 57

ПРЕЗИМЕ ^СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БРКИЋ НИКОЛА

БРКЉАНБРКЉАЧ

БРКО

БРКОВИЋ

БРМБОШАБРНИЋВРОНЗА

ВРОЋЕТА

БРОЋИЛО

ПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛААРХИЂ. СГЕФАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПАНГЕЛИЈА

ВАСИЛИЈЕЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНМИХОЉДАНАРХИТх СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМ

БУГОЈНОВАРЦАР-ВАКУФВРЕЛОГАШИЦА И БИ ЈАКОВАЦГЛИНИЦАДАБАРДРАКСЕНИЋЈЕЛИЋИЈУНУЗОВЦИКРУПАМАХОВЉАНИОШТРАЛУКАПАЛАНЧИШТЕПЕУЉЕГШСКАВИЦАПОДГРАДЦИРЕБРОВАЦСАНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСТАРИ МАЈДАНТОМИНАТРНИЊИЋА-БРЕГХАДРОВЦИКУКУЉЕЈЕЛАНСКАПАЛАНКАБИХАЋИХРГАРБУКОВАЧАВОЂЕНИЦАВРЕЛОГРМУШАКРЊЕУШАКРУПАРУЈНИЦАСУВАЈАГУДАВАЦДУБРАВИЦАЛШЕШАЊГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАБРЕСТОВОДЕРВЕНТА1МАРТИНАЦШТРБЦИБИСТРИЦАБИСТРИЦАМОКРОНОГЕШТРБЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАСТАПАРИЈАСЕНИЦАЈАВОРАНИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГАШИЦА И БИЈАКОВАЦБРДАЛШЕВНОПЕЋИЧЕЛЕБИЋВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕГЊИОНИЦА

БУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИБИХАЋКИГРАДИШКИКРУПСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТУНАЧКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИГРАДИШКИГРАДИШКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИ

Page 32: Ђорђе Јањатовић

58 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БРОЋИЋБРПИЋБРУИЋ

БРУС

БРЧИН

БРЧКАЛОБРЧКАЛОВИЋБУАЧ

БУБАЛО

БУБАЊ

БУБЕКА

БУБИЋ

БУБЛИЋБУБЊЕВИЋ

БУБОЊАБУБОЊИЋ

БУБУЉ

БУВАЧ

БУГАРИН

БУГАРИНОВИЋ

БУГЕЗА

БУДАК

БУДАЋБУДЕЋ

БУДИМИР

СЛАВА

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛАМИНА ВИКТ.ВИКЕН

ЂУРЂЕВДАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

АЛИМПИЈЕЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

НИКОЛАНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХ.МИХАИЛ

1

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САРАЈЕВО ГРАДСТЕКЕРОВЦИГРМУШАРУЈНИЦАЈАВОРАНИКРМИНЕВОЂЕНИЦАДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВМОКРОПАЛЕВАРЕШСАРАЈЕВО ГРАДРУЈНИЦАБИХАЋИХРГАРВРЕЛОГУДАВАЦДОБРЛИНБАРАЋИГЕРЗОВОДРАКСЕНИЋМЕЂЕЂАПРИБИНИЋТЕШАЊВЛАСЕНИЦЕБАЊАЛУКАГЕРЗОВОЛАКТАШИПРИЈЕДОРТРНИЊИЋА-БРЕГМАШИЋИ И РОМАНОВЦИСТАПАРИБИХАЋИХРГАРДУБОВИКТОМИНАМАПШЋИ И РОМАНОВЦИМОШТАНИЦА МАНАСТИРЗЕНИЦАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДВИСОКОСАРАЈЕВСКО ПОЉЕТЕШАЊЦЕРОВИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСЛАТИНАМЕДНАДОЛЊАДЕРВЕНТА1ПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИВАГАНВИСОКОСАРАЈЕВО ГРАДБУКОВАЧАВОЂЕНИЦАГРАОВОГУДАВАЦДАБАРДРАКСЕНИЋКОСТАЈНИЦАРАКЕЉИЋ

САРАЈЕВСКИГЛАМОЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИБИХАЋКИБИХАЋКИКРУПСКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИУНАЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБИХАЋКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТГРАДИШКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИВИШЕГРАДСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИЛШЕВАНСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БУДИМИРБУДИМИРОВИЋБУДИМЛИЈАБУДИМЛИЋБУДИМЉАБУДИМОВИЋБУДИСАВЉЕВИЋБУДИЋ

БУДИЋЕВИЋБУДИША

БУДИШИЋБУЖАНИНБУЖАНИЋБУЗАК

БУЗАКОВИЋ

БУЗАЏИЈА

БУЗАЏИЋ

БУИЧИЋБУЈАК

БУЈАНБУЈАЦБУЈИЋ

БУКАЛОВИЋБУКАНОВАЦБУКАРАС\/1/* А ттоУКАЧБУКВА

БУКВАРВУКВИЋ

_

оУКЕРАБУКОВАЦ

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 59

СЛАВА

ВАСИЛИЈЕАРХ. МИХАИЛАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНТРИФУНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЈБЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНВАСИЛИЈЕВАСИЈШЈЕАРХИЂ. СТЕФАНПАНТЕЛИЈАЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

СИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉТОМААПОСТОЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЧАСНЕВЕРИГЕЛУКАЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВРЕЛОДУБИЦАПАЛАНКАСАРАЈЕВО ГРАДКУКУЉЕПАПРАЋАЦЕРОВИЦАВРЕЛОМАРТИНАЦШОЛАЈИСАРАЈЕВО ГРАДБИСТРИЦАБЛАШКОГРАЦИЗЕНИЦАЈАВОРАНИПОПОВИЋДОЊИ ВАКУФТРАВНИКПРЊАВОР И СМРТИЋИВАГАНСТРОИЦЕТЕШАЊПРИБИНИЋДУГО ПОЉЕТЕШАЊБИСТРИЦАПИСКАВИЦАКОРИЋАНИТРАВНИКБАЊАЛУКАСТАПАРИБУГОЈНОВИСОКОИЛИЈАШКРАЛУПИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИОСЈЕК-БЛАЖУЈРОГОУШАЦТРАВНИКОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДДОБРЛИНПОПОВАЦРАКЕЉИЋМОКРОЈЕЛОВАЦДРАГОВИЋИДУБИЦАБРЕКИЊАДВОРИШТЕЈУНУЗОВЦИСОКОЛОВИЋРЕБРОВАЦМОКРОНОГЕСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДВРБЉАНИПАЛЕЗЕНИЦАДУБИЦА

БИХАЋКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИВИСОЧКИвисочкивисочкиГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИРОГАТИЧКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИ

Page 33: Ђорђе Јањатовић

60 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

БУКОВИЦА

СЛАВА

НИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГАЉИПОВЦИКУКУЉЕ

ПРЊАВОРСКИГРАДИШКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИБУКРЕШБУКШИЋБУЛАВАНБУЛАЈИЋ

БУЛАНОВИЋБУЛИЋ

БУЛУПБУЉБУЉИЋ

БУЉКОВИЋБУМБАРБУМБЕЗАБУНБИЋБУНДАЛО

БУНИЈЕВАЦ

БУНИЋ

БУНИЧЕВИЋБУНЧИЋ

БУНЏАБУЊЕВАЦ

БУЊИЈАКБУРАЗЕР

БУРАЗОР

АРХ.МИХАИЛЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

СИМЕОНБОГОПРИМАРХИЂ.СТЕФАНАРХ.МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАТОМААПОСТОЛЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАННИКОЛА

АРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАННИКОЛА

САРАЈЕВОГРАДПИСКАВИЦАВРТОЧКАСАНИЦАСУВАЈАПАЛЕБРДАБОЖИЋИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДВОРИШТЕДУБИЦАЈЕЛОВАЦКОСТАЈНИЦАРАДЊАДОЊАДУБОВИКПЕЦКАДОЛЊАМОШТАНИЦА МАНАСГИРТЕШАЊЧЕЧАВАБАЊАЛУКАНОВИ ГРАДАГИЋИАШАНИБОШКОВИЋИБРЕКИЊАВЕДОВИЦАВЛАШКОВЦИДОБРЛИНДРАГОВИЋИДУБОВИК АЛИБЕГОВЈАПРАМАЖИЋРУИШКАЧИТЛУКМЕЂЕЂАВАРЕШИЛИЈАШМОКРОБОШКОВИЋИБОШКОВИЋИГРАДИНАЖИВИНИЦАПИСКАВИЦАГРМУШАЛИЈЕВНОГЛИНИЦАЗБОРИШТЕПАЛАНКАВАРЕШПАПРАЋАВАРЕШВЛАППСОВЦИЈЕЛОВАЦБОЖИЋИБРЕКИЊАБОЖИЋИБРЕКИЊАДВОРИШТЕ

САРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИСАРАЈЕВСКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНГСКИДУБИЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИвисочкивисочкиСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИЛИЈЕВАНСКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТвисочкиВЛАСЕНИЧКИвисочкиДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 61

ПРЕЗИМЕ

БУРАЗОРБУРГИЋБУРДЕЉБУРИНБУРИЋБУРКИЋБУРЛИЦАБУРМУТБУРНАКОВИЋБУРО

БУРОЈИЋБУРОШЧИЋБУРСАЋ

СЛАВА

НИКОЛАЛАЗАРЕВА СУБОТАЈОВАНКРСТИТЕ1БЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХ.МИХАИЛАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСГИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

ДУБИЦАБОЧАЦДРАГОВИЋИСОКОЛОВОТОМИНАСОЧКОВАЦВЛАСЕНИЦЕКОШУТНИЦАБРАИНЦИГЛАМОЧЛИЈЕВНОВРТОЧКАКОШУТНИЦАБИХАЋИХРГАРБРЕКИЊАГЛИНИЦАДУБОВИККОЛУНИЋКРУПАКУКУЉЕКУЛИН-ВАКУФСКАЉУБИЈА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИУНАЧКИРОГАТИЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИГРАДИШКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИ

МАШИЋИ И РОМАНОВЦИ ГРАДИШКИ

БУСЛОВАНБУТИНАБУЋКОВИЋБУЋМАБУХАБУХАЧ

БУЦАЛО

БУЦАРЕВИЋБУЧАНИНБУЧОЛИНАБУШИНБУШИЋВАГАЊВАГУРИЋИ А ТНлчВАДИЋВАЖИЋВАЗМИЋ

ВАИЋ

ВАЈАГИЋ

ЛУКАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМЛУКАЈОВАН КРСТИТЕЉДИМИТРИЈЕЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАИЛИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПЕТРОВДАНАРХ.МИХАИЛ

ПАЛАНЧИШТЕПЕТРОВАЦПЕЋИРАКЕЉИЋРУИШКАСМОЉАНАташковАЦТРУБАРКОСТАЈНИЦАСАНИЦАТИШКОВАЦЗЕНИЦАВАРЕШДВОРИШТЕСАРАЈЕВО ГРАДГРАДИНАСАНСКИМОСТБУСОВАЧАСМОЉАНАташковАЦВИОЧАНИКОРИЋАНИСРЕБРЕНИЦАПЕЦКАДОЛЊАДУБОВИКПРШЕДОРГОЛИЋИ

ПРШЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИУНАЧКИДУБИЧКИКЉУЧКИЛШЕВАНСКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТТРАВНИЧКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИ

НОЖИЧКА ПРЊАВОРСКИЛИЈЕВНО ЛИЈЕВАНСКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИПОДГРАДЦИСОЧКОВАЦМОКРОНОГЕСТРМНИЦАППРЊАВОР И СМРТИЋИГЛИНИЦАДОБРОСЕЛО

ГРАДИШКИМАГЛАЈСКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИКРУПСКИ

Page 34: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић__Ц1Л11̂ _ — : .

ПРЕЗИМЕ

ВАЈАГИЋ

ВАЈИЋ

ВАЈКАНОВИЋ

ВАЈУКИЋВАЛАНВАЛЕТАВАЉЕВИЋВАЉИЋВАНИЋВАНОВАЦВАНОВИЋВАРАГА

ВАРАГИЋВАРАЧАВАРАШЧИЋВАРДАЛИЋВАРЕНИКАВАРИЋАК

ВАРНИЦА

ВАРСАКОВИЋВАРЦАРВАСИЛИЈЕВИЋ

ВАСИЛИЋ

ВАСИЉЕВИЋ

СЛАВА

АРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂИЦАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНМИХОЉДАНАРХИЂ. СТЕФАНСИМЕОН БОГОПРИМВАСИЛИЈЕНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЛАЗАРЕВА СУБОТАСАВА СРПСКИ

САВА СРПСКИЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНИЛИЈАЛУКАЋУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТААРХИЂ. СТЕФАНАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНМИХОЉДАНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАИЛИЈА

МАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЗБОРИШТЕИВАЊСКАКРУПАРУИШКАШТРБЦИДЕТЛАКЈАСЕНИЦАТОМИНАКУКУЉЕРИБНИКБАРАЋИПОРЈЕЧИНАГЛАМОЧТРАВНИККРАЛУПИМОШТАНИЦА МАНАСТИРПАЗАРИЋОСЈЖ-БЛАЖУЈПАЗАРИЋСАРАЈЕВО ГРАДОСЈЕК-БЛАЖУЈМОКРОЈАВОРАНИВАРЦАР-ВАКУФДРАКСЕНИЋПОЉАВНИЦЕБЛАШКОДРАГОВИЋИВРЕЛОСТАПАРИМИЧИЈЕВИЋСТУПАРИБОЉАНИЋ ПМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПОРЈЕЧИНАПАПРАЋАТЕШАЊБАРАЋИБИСТРИЦАВОЛАРИМЕДНА ГОРЊАОСИЊАСТРМНИЦА IТЕШАЊКОКОРИЈАВОРАНИКОКОРИКРМИНЕЧИТЛУКВАРЕШКРМИНЕПЕЧЕНОГОВЦИРАКОВАЦФЕРИЋИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕБОЉАНИЋПГОЛИЋИКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИТРАВНИК

КРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТГРАДИШКИКЉУЧКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИГЛАМОЧКИТРАВНИЧКИвисочкиДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 63

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВАСИЉЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОАКИМИАНАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАМИХОЉДАННИКОЛА

ВАСИЋ

САВА СРПСКИСРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕ

АЛИМПИЈЕ

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

КОКОРИПРИЈЕДОРБАЊАЛУКАВИШЕГРАДГЊИОНИЦАЖЉЕБАЦЈЕРЕМИЋИКРУПАРАКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДШЉИВНОСАРАЈЕВО ГРАДАГИЋИГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКУКУЉЕМЕДНАДОЛЊАМОКРООШТРАЛУКАРОГОУШАЦСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦАПШЉИВНОЖЉЕБАЦКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДГОЛИЋИРИБНИКБАЊАЛУКАБУГОЈНОВЛАСЕНИЦЕДЕРВЕНТА1ДУБРАВИЦАМЕДНАДОЛЊАОШТРАЛУКАРАКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВОТЕШАЊЦЕРОВИЦАЦИКОТЕВИШЕГРАДГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАБУСОВАЧАЗЕНИЦАКАРИНАСРЕБРЕНИЦАВИОЧАНИГАЉИПОВЦИКРАВИЦАШАРИНЦИБАРАЋИВРБЉАНИГЕРЗОВОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕРВЕНТА1ЈЕЛАНСКАКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПЕЦКА

ПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИКРУПСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТБУГОШСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИ

Page 35: Ђорђе Јањатовић

64 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВАСИЋ АРХИЂ.СТЕФАНВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ИЛИЈА

ЈОАКИМИАНА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КЛИМЕНТКРАЉДЕЧАНСКИ

КУЗМАНИДАМЈАНЛУКАМАЛАГОСПОЈИНАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАН

ПЕЦКАДОЛЊАБАРАЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИТЕШАЊБУГОШОВИШЕГРАДВИШЕГРАДВРЕЛОГАЉИПОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДОБРОСЕЛОДОЊИ ВАКУФДУБРАВИЦАЖЉЕБАЦКОШУТНИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИЛИЈЕШАЊМАРИЋКАМИЧИЈЕВИЋНОВИ ГРАДПЕЦКАПРЊАВОР И СМРТИЋИСТРМНИЦА1ТЕШАЊТОМИНАТРАВНИКУГОДНОВИЋЦРКВИЦАШТРБЦИВЦЦОВИЦАДОБРОСЕЛОРУИШКАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИОЧАНИОСЈЖ-БЛАЖУЈСАРАЈЕВОГРАДБОЉАНИЋПБУГОЈНОВИСОЧНИКДВОРИШТЕКОСТАЈНИЦАМАГЛАЈМИЧИЈЕВИЋПОРЈЕЧИНАПОРЈЕЧИНАПРИБОЈЕВИЋСАРАЈЕВСКО ПОЉЕТЕШАЊТОМИНАЦИКОТЕШАРИНЦИНОВИ ГРАДГОЛИЋИЛИЈЕШАЊМАГЛАЈБОСАНСКИ БРОДПОРЈЕЧИНАТЕШАЊЖЉЕБАЦПРИБОЈЕВИЋ

ГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИБУГОЈНСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИКРУПСКИБУГОЈНСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈВДОРСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИВЛАСШИЧКИТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИСРЕБРШИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАШВСКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВИГГСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ВАСИЋ

ВАСКИЋВАСКОВИЋ

ВАСКРИЋВАСКРСИЋ

ВАСКРСОВИЋВАСОВИЋ

ВАСОЈЕВИЋВАТРЕШЕВИЋВАТУРИЋ

ВАШЕПИЋВЕГАРАВЕИНОВИЋ

ВЕЈИН

ВШИНОВИЋ

ВЕЈИЋ**•-•» ЈП П

СЛАВА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМ

ТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЋЕВДАНАРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

КРАЉДЕЧАНСКИЂУРЂЕВДАНИВАЊДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОАКИМИАНАЛУКАЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХ.МИХАИЛВАСИЛИЈЕ

ВАСИЛШЕ

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 65

ПАРОХИЈА

БАЊАЛУКАБИСТРИЦАВОЗУЋАВУКОВСКОВУКОВСКОГРАДИШКАЈЕРЕМИЋИКРАВИЦАМОКРОПОРЈЕЧИНАРАВНОРАКОВАЦРОГОУШАЦСАРАЈЕВО ГРАДТЕШАЊСРЕБРЕНИЦАДЕРВЕНТАППОРЈЕЧИНАПРИБИНИЋПЕЧЕНОГОВЦИТРАВНИК 1ЦИКОТЕТРАВНИКСАРАЈЕВОГРАДСАРАЛЗВСКО ПОЉЕСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСТРМНИЦАППОПОВАЦРАКОВАЦПОРЈЕЧИНАМАГЛАЈКОРИЋАНИВЛАСЕНИЦЕСОКОЛОВИЋСАРАЈЕВО ГРАДГОРАЖДЕСАРАЈЕВО ГРАДДУБИЦАСАНСКИМОСТТОМИНАВИДОВОПАЗАРИЋСВОДНОАГИЋИВЕДОВИЦАДУБИЦАРУЈНИЦАСТАПАРИКУЛИН-ВАКУФСКАОСРЕТЦИАШАНИИВАЊСКАЈАСЕНИЦАНОВИ ВАРОШИЦАПРШЕДОРВРЕЛОГАЉИПОВЦИЈЕЛОВАЦПРЊАВОР И СМРТИЋИДЕТЛАК

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕИТСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТУНАЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИУНАЧКИУНАЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИ

Page 36: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић' "' — г — •

ПРЕЗИМЕ

ВШНОВИЋ

ВЕКИЋ

ВЕЛАГАВЕЛАУЛОВИЋВЕЛЕНВЕЛЕНДЕЋИЋВЕЛЕНЧЕВИЋВЕЛИМИР

ВЕЛИМИРОВИЋ

ВЕЛИСАВВЕЛИЋ

ВЕЈШЧКОВИЋВЕЉАГИЋВЕЉАКВЕЉАНЧИЋВЕЉИЋ

ВЕЈБКИЋВЕЉКОВЕЈБКОВИЋ

ВЕЉОВИЋВЕНЋЕРВЕРГИЋ

ВЕРИМИЋВЕРИШ

ВЕРИШИЋВЕСЕЛИНОВИЋ

СЛАВА

ВАСИЛИЈЕ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАДИМИТРИЈЕНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛАЛУКА

КУЗМАН И ДАМЈАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЛУКАНИКОЛА

НИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЛУКАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

ДОБРОСЕЛОКОСТАЛШЦАРУИШКАВОЂЕНИЦАЈУНУЗОВЦИАГИЋИБОБОЉУШКАЈЕРЕМИЋИЗЕНИЦАЈЕЛИЋИСТАПАРИДОБРОСЕЛО

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИУНАЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИКРУПСКИ

СМСХШАНА НЕТРОВАЧКИЖИВИНИЦА ВАРЦАРВАКУФСКИВУКОВСКО БУГОЈНСКИМАШИЋИИРОМАНОВЦИ ГРАДИШКИВЛАСЕНИЦЕ ВЛАСЕНИЧКИВУКОВСКО БУГОЈНСКИЗБОРИШТЕ КРУПСКИРАВНОТРАВНИККРМИНЕБОЉАНИЋПШЉИВНОПОПОВАЦДРАКСЕНИЋВАРЕШВОЛАРИРАКОВАНОГАПОПОВАЦДУБИЦАСАРАЈЕВО ГРАДЈОШАВКАИЛИЈАШМОКРОСАРАЈЕВО ГРАДСРЕБРЕНИЦАВУКОВСКОСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВО ГРАДПАЛЕБРЕКИЊАГОМИОНИЦАКУКУЉЕТРНИЊИЋА-БРЕГБАЊАЛУКАЈУНУЗОВЦИКУКУЉЕБОЧАЦГОМИОНИЦАКРАВИЦАПЕЧЕНОГОВЦИВИШЕГРАДГАЉИПОВЦИЗЕНИЦАКОКОРИМОКРОПАЛЕШАРИНЦИ

БУГОЈНСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИВИСОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ВЕСЕЛИНОВИЋ

ВЕСЕЛИЋ

ВЕСЕЛИЦА

ВЕСЕЉАКВЕСИЋ

ВИГНАРВИГЊЕВИЋ

ВИДАКВИДАКОВИЋ

СЛАВА

ИГЊАТША

ЛУКА

ПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАНЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАТРИФУНАРХ. МИХАИЛ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

СРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕАРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛШЕЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАННИКОЛА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 67

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БОСАНСКИБРОДВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕЈЕРЕМИЋИОСИЊАКОШУТНИЦАПАЛЕСАРАЈЕВО ГРАДУМЦИДРАГОВИЋИЧЕЧАВАКОЗАРАЦВРБЉАНИГЛИНИЦАРУЈНИЦАДРАГОВИЋИЈАВОРАНИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИДУБРАВИЦАЗЕНИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИВЛАСЕНИЦЕЗЕНИЦАБРЕКИЊАКРУПАБИХАЋ И ХРГАРБРЕКИЊАВЕДОВИЦАВРЕЛОВРТОЧЕГЛИНИЦАРАКЕЉИЋБРЕКИЊАТИШКОВАЦСРЕБРЕНИЦАВИСОКОПАПРАЋАПОФАЛИЋИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДМАГЛАЈНОВИ ВАРОШИЦАСАРАЛЖ) ГРАДДУГО ПОЉЕВЛАСЕНИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЗЕНИЦАРАКОВАЦСАРАЈЕВСКО ПОЉЕТЕШАЊШТРБЦИДУБРАВИЦАПОРЈЕЧИНАСТАРИМАЈДАНДОБРУЊКРАЛУПИЛАКТАШИПОРЈЕЧИНАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДУБРАВИЦАИЛИЈАШ

ДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИБИХАЋКИДУБИЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИКРУПСКИПРШЕДОРСКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИТЕЕПАЊСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСАНСКИ МОСТВИШЕГРАДСКИвисочкиБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИ

Page 37: Ђорђе Јањатовић

68 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ

ВИДАКОВИЋ

ВИДАНОВИЋВИДАРИЋ

ВИДАЧАК

ВИДАЧКОВИЋВИДЕКАНИЋВИДИЋ

ВИДИЋЕВИЋВИДИЧЕВИЋ

ВИДОВИЋ

СЛАВА

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМСРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПАНТЕЛИЈА

АЛИМПИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАСАВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

Ђорђе Јањатовић

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАХОВЉАНИПРЊАВОР И СМРТИЋИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДШТРБЦИКОРИЋАНИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГРАДИШКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПЕЦКАПЕЦКАДОЛЊАДЕТЛАКПЕЦКАДОЛЊАБОЧАЦЗЕНИЦАДРАГЕЉИПЕЦКАДОЛЊАВАРЕШСАРАЈЕВСКОПОЉЕКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИМАЈЕВАЦПРЊАВОР И СМРТИЋИОРАШЈЕВАРЦАР-ВАКУФГЕРЗОВОРЕБРОВАЦТЕШАЊСАРАЈЕВО ГРАДБОЧАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАРЕБРОВАЦРИБНИКСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕЦЕРОВИЦАВАРЕШОПГГРАЛУКАРАКЕЉИЋВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕНОВИ ГРАДМЕЂЕЂАВЛАСЕНИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕРВЕНТА1ЈЕРЕМИЋИКРМИНЕ

БАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИвисочкиСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГТАДИШКИ

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

РЕКАВИЦЕШТРБЦИШАРИНЦИШТРБЦИБАЊАЛУКАБРАИНЦИБРДАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГЛАМОЧГОМИОНИЦАГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАОВОДРАКСЕНИЋ

БАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 69

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВИДОВИЋ ЂУРЂЕВДАН

ВИДОЈЕВИЋВИДУЛИНОВИЋ

ВИЖЛЕНВИЈИЧИЋВИКАЛО

ВИЛА

ВИЛАРЕТЕИЛАШЕВИЋВШШПИЋВИЛИПОВИЋ

ИГЊАТИЈАЈЕРЕМИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАННИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ТОМААПОСТОЛТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХИЂ. СТЕФАНАРХ.МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЛУКАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ДУГОПОЉЕЈУНУЗОВЦИКОЗАРАЦКУКУЉЕЛИЈЕВНОМЕЂЕЂАПЕУЉЕПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋСАРАЈЕВО ГРАДСОЧАНИЦАСТАПАРИСТРМНИЦА1ТЕШАЊТОМИНАТРНИЊИЂА-БРЕГШАРИНЦИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДБАРАЋИБОЧАЦБОШКОВИЋИВЕДОВИЦАВРТОЧКАДОБРУЊДРАГОВИЋИКРАВИЦАЉУВШАПОРЈЕЧИНАСТРМНИЦАПВЕДОВИЦАБУСОВАЧАБУГОЈНОВАГАНВЛАСЕНИЦЕДОЊИ ВАКУФДРАГОВИЋИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИЧЕЧАВАДЕРВЕНТА1СТУПАРИТЕШАЊУГОДНОВИЋСАРАЈЕВОГРАДПРЊАВОР И СМРТИЋИЈОШАВКАЛЕПЕНИЦАЛИЈЕВНОПАЗАРИЋБУКОВАЧАСАНИЦАПАЗАРИЋШТРБЦИДВОРИШТЕКОСТАЈНИЦАПОЉАВНИЦЕПРИЈЕДОРСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДТЕШАЊБОШКОВИЋИМАГЛАЈ

ДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТУНАЧКИПРЊАВОРСКИВИПШГРАДСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИУНАЧКИВИПШГРАДСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРШЕДОРСКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИ

Page 38: Ђорђе Јањатовић

70 , ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИЂорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВИЛИЋ

ВИЛОТИЋ

ВИНЧИЋ

ВИЊЕВИЋВИРОВАЦ

ВИСЛИМОНИЋВИТАНОВИЋВИТИЋ

ВИТКОВИЋ

ВИТЛЕШЕВИЋВИТЛЕШИЋВИТОМИР

ВИТОМИРОВИЋВИТОРВИТОРОВИЋВИЧИЋВИШЕКРУНА

АРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХ. МИХАИЛКРАЉДЕЧАНСКИЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНИЛИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

ВИШИЋ

ВИШКОВИЋ

ВИШЊАВАЦВИШЊИЋ

ВЈЕШтаЦА

БРЕКИЊАЈЕЛОВАЦГРАДИШКАЈЕЛОВАЦМОШТАНИЦА МАНАСТИРОБОРЦИПОДГРАДЦИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДЖЉЕБАЦЛЕПЕНИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИРУЈНИЦАКОКОРИКОКОРИКОКОРИКАРИНА

КУ ЗМАН И ДАМ ЈАН ПРЊАВОР И СМРТИЋИАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАИГЊАТИЈА

ИГЊАТИЈАСАВА СРПСКИАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ДЕТЛАКЈЕРЕМИЋИЈУНУЗОВЦИСАРАЈЕВО ГРАДБОЉАНИЋIБОЉАНИЋ1ВЛАСЕНИЦЕГЛАСИНАЦКОШУТНИЦАСОКОЛОВИЋПАЛЕПАЗАРИЋКОШУТНИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИБАЊАЛУКАГЕРЗОВОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАЦИДРАГЕЉИЈАВОРАНИКУКУЉЕПЕЦКАПОПОВИЋРЕБРОВАЦОМАШКАМАРТИНАЦНОЖИЧКАПИСКАВИЦАВЛАСЕНИЦЕВЛАСЕНИЦЕЗЕНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАСТРМНИЦАП

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ НОЖИЧКА

СТАПАРИНИКОЛА ГЛИНИЦА

КОСТАЈНИЦАМОКРО

ЂУРЂЕВДАН БРДАВРБИЦАДУБИЦАМОШТАНИЦА МАНАСТИРПАЛАНКА

ДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИКЉУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИКРУПСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 71

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВЈЕШТИЦА

ВЛАДЕТИЋ

ЂУРЂЕВДАН

ВАСИЛИЈЕ

ВЛАДИСАВЉЕВИЋЂУРЂЕВДАНВЛАДИЋ КРАЉДЕЧАНСКИ

КУЗМАНИДАМЈАНВЛАДИЧИЋ ЂУРЂЕВДАН

ВЛАДУШИЋ ЈОВАН КРСТИТЕЉКУЗМАНИДАМЈАН

ВЛАИСАВ АРХ. МИХАИЛНИКОЛА

ВЛАИСАВЉЕВИЋ ЧАСНЕВЕРИГЕ

ВЛАИЋВЛАЈИНИЋ

ВЛАЈИЋ

ВЛАКОВИЋВЛАКУШВЛАЧИНА

ВЛАЧИЋ

ВЛАЧО

ВЛОНДЕЋИЋВОВАЊВОДИЋВОДОГАЗ

ВОЂВОЂЕВИЋ

ВОЗАРВОЈАКОВИЋ

ВОЈАНОВИЋВОЈВОДИЋ

АРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАН

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАПЕТРОВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЧАСНЕВЕРИГЕЛУКАНИКОЛАМАРКО ЕВАНЂЕПИеТ

НИКОЛАНИКОЛА

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНАРХ.МИХАИЛИЛИЈА

СВОДНО ДУБИЧКИСТРОИЦЕ ГЕРЗОВАЧКИташковАЦ ЛИЈЕВАНСКИАГИЋИ ДУБИЧКИБИХАЋИХРГАР БИХАЋКИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИНОВИГРАД ДЕРВЕНТСКИМОКРО САРАЈЕВСКИПАЛЕ САРАЈЕВСКИОСЈЕК-БЛАЖУЈ САРАЈЕВСКИГЛИНИЦА КРУПСКИДОБРОСЕЛО КРУПСКИРУИШКА КРУПСКИТИШКОВАЦ ЛИЈЕВАНСКИТРНИЊИЋА-БРЕГ УНАЧКИДРАКСЕНИЋ ДУБИЧКИБОЖИЋИ ДУБИЧКИДРАГЕЉИ ГРАДИШКИДРАКСЕНИЋ ДУБИЧКИМОШТАНИЦАМАНАСТИР ДУБИЧКИОСИЊА ТЕШАЊСКИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИДРАКСЕНИЋ ДУБИЧКИРАТКОВО КЉУЧКИДУБОВИК КРУПСКИДЕРВЕНТА1 ДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТАП ДЕРВЕНТСКИБРЕКИЊА ДУБИЧКИВЛАСЕНИЦЕ ВЛАСЕНИЧКИМЕЂЕЂА ДУБИЧКИПРИЈЕДОР ПРИЈЕДОРСКИКОЗАРАЦ ПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОР ПРИЈЕДОРСКИВАРЕШ ВИСОЧКИСАРАЈЕВО ГРАД САРАЈЕВСКИБРАИНЦИ ВЛАСЕНИЧКИСТРМНИЦА П ВЛАСЕНИЧКИВАРЕШ ВИСОЧКИДОЛАЦ-ЗАБРЂЕ САРАЈЕВСКИПАЗАРИЋ САРАЈЕВСКИСАРАЈЕВОГРАД САРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКОПОЉЕ САРАЈЕВСКИМАШИЋИИРОМАНОВЦИ ГРАДИШКИРАВНО БУГОЈНСКИГРАЦИ КЉУЧКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИПОДГРАДЦИ ГРАДИШКИБАРАЋИ ГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУКА БАЊАЛУЧКИБАРАЋИ ГЕРЗОВАЧКИВАРЦАР-ВАКУФ ВАРЦАРВАКУФСКИШЕХОВЦИ ВАРЦАРВАКУФСКИНОЖИЧКА ПРЊАВОРСКИКУКУЉЕ ГРАДИШКИКУКУЉЕ ГРАДИШКИЛАКТАШИ БАЊАЛУЧКИХАДРОВЦИ САНСКИМОСТВРБЉАНИ ГЕРЗОВАЧКИВРБЉАНИ ГЕРЗОВАЧКИ

Page 39: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ВОЈВОДИЋ

ВОЈИНВОЈИНОВВОЈИНОВИЋ

ВОЈНОВИЋ

ВОКИЋ

ВОЛАРЕВИЋВОЛАШ

ВОЛОДЕРВОЛУЈАРВОРКАПИЋВОЋАРВОЋКИЋВОШКАР

ВРАБАЦ

ВРАЕИЧИЋВРАКОЛИЋВРАЉКАВРАНАЦВРАНИЋ

СЛАВА

ЛУКА

НИКОЛА

ЈОВАККРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЈБМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ВАСИЛИЈЕНИКОЛА

ЈОВАНКРСгаТЕЉНИКОЛАНИКОЛАЂУРБЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТБФАНКРАЉДЕЧАНСКИЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЈБАРХ.МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЈЕРЕМИЋИЛЕПЕНИЦАОРАШЈЕВАРЦАР-ВАКУФВРБЉАНИВРЕЛОКРАЛУПИПАЛАНКАПРКОСИУМЦИШЉИВНОУМЦИСУВАЈАКРАЛУПИтЗАРИЋВОЛАРИЉУВШАБИСТРИЦАДУБОВИКАЛИБЕГОВКРЊЕУШАПРКОСИХАДРОВЦИРАКЕЉИЋЈОШАВКАЈЕЛАНСКАКРАЛУПИКРУПАВРЕЛОГЛИНИЦАКРУПАПОЉАВНИЦЕАГИЋИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦМОКРОРУИШКААГИЋИВИДОВОДАЕАРСАНСКИ МОСТТОМИНАТРАВНИКСАНИЦАСТРАЖИЦЕСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВЛАШКОВЦИГАЉИПОВЦИСТРАЖИЦЕРЕБРОВАЦЈАВОРАНИБОШКОВИЋИГРАДИНАМАРИЋКАГЛАМОЧМОШТАНИЦА МАНАСТИРЉУВШАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИЦРНИЛУГГРАДИШКАДРАГЕЉИ

ВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИБИХАЋКИВИСОЧКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТЕАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИКРУПСКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИДУБИЧКИУНАЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТТРАВНИЧКИКЉУЧКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИГРАДИШКИГРАДИШКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 73

ПРЕЗИМЕ

ВРАНИЋ

ВРАНКОВИЋ

ВРАНЧИЋ

ВРАЊЕШ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХМИХАИЛ

АРХИЂ.СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

НОЖИЧКАСТРОИЦЕСАНИЦАТОШКОВАЦБОШКОВИЋИБОШКОВИЋИНОЖИЧКАГЊИОНИЦАКАМЕНКАМЕНШЉИВНОАШАНИБИХАЋИХРГАРВРТОЧЕГОМИОНИЦАДРАГЕЉИДУБОВИКЈАСЕНИЦАКРЊЕУШАЛУСИЋИЉУБИЈА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИКЉУЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИБИХАЋКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕЛОРСКИ

МАШИЋИ И РОМАНОВЦИ ГТАДШШСИ ~

ВРАЊЕШЕВИЋ

ВРАЊИЋ

ВРАЊКОВИЋ

ВРАЧВРАЧАР

ВРАЧЕВИЋ

ВРБАН

ВРБАРАЦВРБЉАНАЦ

ИЛИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХ.МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХ.МИХАИЛНИКОЛАНИКОЛА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ВАСИЛИЈЕНИКОЛАЋУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАН

ПАЛАНКАПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋСАНСКИМОСТСМОЉАНАСТРАЖИЦЕУМЦИшљивноЈАВОРАНИРЕБРОВАЦДОБРОСЕЛОДУБИЦАЗБОРИШТЕДУГОПОЉЕЖИВИНИЦАРЕБРОВАЦРЕКАВИЦЕБАЊАЛУКАДОБРЛИНОШТРАЛУКАГРАДИШКАРУЈНИЦАГЛИНИЦАИВАЊСКАДЕРВЕНТАПДРАГЕЉИЈЕЛИЋИБОЧАЦГАШИЦА И БИЈАКОВАЦЈЕЛИЋИРИБНИКМАГЛАЈДУГОПОЉЕПРЊАВОР И СМРТИЋИДУБИЦАБРЕКИЊАГЛАСИНАЦЉУВША

САНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕШ-СКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИ

Page 40: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ВРБЉАНАЦ

ВРГОРАЦВРЕБАЦ

ВРЕВАЦВРЕВИЋВРЕКИЋВРЕТИЋВРЖИНА

ВРКЕШ

ВРЉАНОВИЋВРМИЋВРОВАЦ

ВРПОЉВРСАЖО

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ТОМААПОСТОЛКРАЉ ДЕЧАНСКИАРХ. МИХАИЛАРХ. МИХАИЛВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ТРИФУН

АРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПЕЦКАГЕРЗОВОКОКОРИПРИЈЕДОРБРЕКИЊАДРАКСЕНИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИДОЊА ДУБИЦАУГОДНОВИЋСТРМНИЦАПКУКУЉЕВОЂЕНИЦАКОЛУНИЋКРУПАДАБАРОШТРА ЛУКАСАНСКИ МОСТТОМИНАПОПОВАЦДРАКСЕНИЋОМАШКАТУРЈАКФЕРИЋИПРИБИНИЋОМАШКАДРАГЕЉИПРИЈЕДОРКОЗАРАЦОМАШКАБУСНОВЦИДУБИЦАКОКОРИ

ГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРШЕДОРСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ

ВРСАЈКОВИЋ

ВРТУНИЋВРУЋАН

ВРУЋИНИЋ

ВРХОВАЦ

НИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАН МИЛОСТИВИМИХОЉДАННИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КОСТАЈНИЦАКАОЦИЛЕПЕНИЦАРИБНИКРОГОУШАЦТРАВНИКДАБАРКРУПАОШТРАЛУКАПРКОСИСАНСКИМОСТОШТРАЛУКАПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРНЦИБОШКОВИЋИГАЉИПОВЦИОРАШЈЕПОПОВАЦБАЊАЛУКАБЛАШКОБОШКОВИЋИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГОВИЋИЈОШАВКАОРАШЈЕШАРИНЦИ

ДУБИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИСАНСКИМОСТКРУПСКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГОЊАВОРСКИТША Т1М1ТП/1ЈГЈОВАНЛЕСТВИЧ. ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 75

ПРЕЗИМЕ

ВРХОВАЦ

ВРЦИЋВУИМЕЛОВИЋВУИНОВИЋ

ВУИЋ

ВУИЧИЋ

ВУЈАДИНОВИЋ

ВУЈАКОВИЋ

ВУЈАНИЋВУЈАНОВИЋ

ВУЈАНУШИЋВУЈАНЧЕВИЋВУЈАСИН

ВУЈАСИНОВИЋ

СЛАВА

КУЗМАН И ДАМЈАНМИХОЉДАННИКОЛА

КИРИЛИМЕТОДИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

ПАНТЕЛИЈААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛКРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

АРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ЈЕРЕМИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЈОВАН МИЛОСТОВИНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ТОМААПОСТОЛ

АРХИЂ.СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ШТРБЦИКАОЦИОШТРАЛУКАПРЊАВОР И СМРТИЋИСАНСКИМОСТКОЛАДРАГОВИЋИБИХАЋИХРГАРПРЊАВОР И СМРТИЋИКОСТАЈНИЦАПРЊАВОР И СМРТОЋИВИСОЧНИКДРАКСЕНИЋБРЕКИЊАПРЊАВОР И СМРТИЋИБИХАЋИХРГАРКАМЕНГОЛИЋИСРЕБРЕНИЦАГЛАСИНАЦСРЕБРЕНИЦАПАЛЕВИСОКОПРЊАВОР И СМРТИЋИГЛАМОЧБАЊАЛУКАВУКОВСКОГЛАМОЧПСТЕКЕРОВЦИСТАРИ МАЈДАНВРБИЦАГЛАМОЧГРАЦИЧЕЛЕБИЋДОБРЛИНКОСТАЈНИЦАПОЉАВНИЦЕСВОДНОГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЛЕПЕНИЦАГОМИОНИЦАДРАГОВИЋИСВОДНОТОМИНАЈАВОРАНИБИСТРИЦАБОЧАЦЈАВОРАНИАГИЋИГЛИНИЦАДУБОВИК АЛИБЕГОВКОСТАЈНИЦАСВОДНОПРИЈЕДОРУМЦИРЕБРОВАЦРЕБРОВАЦДРАКСЕНИЋ

ПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИГЛАМОЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИПРЊАВОРСКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИСАНСКИМОСТЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИЛШЕВАНСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИ

Page 41: Ђорђе Јањатовић

76 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ

ВУЈАСИНОВИЋ

ВУЈАТВУЈАТОВИЋ

ВУЈЕВИЧВУЈЕТАВУЈИЛОВИЋВУЈИНВУЈИНИЋВУЈИНОВИЋ

ВУЈИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ТОМААПОСТОЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂ2ВДАН

НИКОЛААРХ. МИХАИЛКИРИЛ И МЕТОДИЈЕЈОВАНКРСТИТЕЉАРХ.МИХАИЛВАСИЛИЈЕАРХ.МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН ЗЛАТОУСТЈОВАНКРСТИТЕЉ

КУЗМАНИДАМЈАННИКОЛАПАНТЕЛИЈА

АЛИМПИЈЕАРХИЂ.СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

Ђорђе Јањатовић

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДУБИЦАКОКОРИШАРИНЦИНОВИ ВАРОШИЦА

ДУБИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИ

ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИКУКУЉЕ ГРАДИШКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИПЕУЉЕВЕДОВИЦАСАРАЈЕВОГРАДГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАРЕБРОВАЦХАДРОВЦИКУКУЉЕКАОЦИПРКОСИРУИШКАТРНИЊИЋА-БРЕГГОМИОНИЦАНОЖИЧКАРАТКОВОГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАПРКОСИСЛАТИНАГОМИОНИЦАТОМИНАПРИБОЈЕВИЋСЛАТИНАВИСОКОГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДОЊАДУБИЦАКАОЦИКРУПА

ЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИКЉУЧКИЕАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИВИСОЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИ

МИЛОП1ЕВО ВРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИПИСИ

ЈОВАНКРСТИТЕЈБ

КИРИЛ И МЕТОДИ ЈЕЛАЗАРЕВА СУБОТА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

ПЕГРОВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМАРХ.МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈА

ЈОАКИМИАНАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПОДГРАДЦИРЕКАВИЦЕТРАВНИКТРНИЊИЋА-БРЕГБАЊАЛУКАБОЧАЦКОЗАРАЦМАГЛАЈПОРЈЕЧИНАГРАЦИЈОШАВКАДОЊИ ВАКУФЉУВШАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕПАЛАНЧИШТЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕРВЕНТА1ЈАВОРАНИВРБИЦАПРИБИНИЋСТРМНИЦАПБУСНОВЦИЈУНУЗОВЦИКАОЦИКЉУЧ

ГРАДИШКИЕАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 77

ПРЕЗИМЕ

ВУЈИЧИЋ

ВУЈКИЋ

ВУЈКОВИЋ

ВУЈМАНОВИЋВУЈНИЋ

ВУЈНОВИЋ

ВУЈОВИЋ

ВУЈЧИЋ

ВУКАДИН

ВУКАДИНОВИЋ

ВУКАИЛОВИЋВУКАЈИЛОВИЋВУКАЈЛИЋВУКАЈЛО

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОВАК КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

АРХ. МИХАИЛСИМЕОН БОГОПРИМ

НИКОЛА

АРХ.МИХАИЛИЛИЈАЈОАКИМИАНАЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАПЕТРОВДАНАРХ.МИХАИЛ

ВАСИЛИЈЕЈОАКИМИАНАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКА

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

РЕБРОВАЦСТАПАРИДОЊАДУБИЦАЈЕЛАНСКАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВРБИЦАГЛАМОЧГЛАМОЧПКЉУЧЦРНИЛУГЧЕЛЕБИЋЧЕЛЕБИЋОШТРАЛУКАОШТРАЛУКАКОЗАРАЦМОШТАНИЦА МАНАСТИРКОЗАРАЦОМАШКАСТРОИЦЕЈУНУЗОВЦИМАРИЋКАБЛАШКОКАОЦИГЛАВИЦЕГЛАМОЧ ПКУКУЉЕМАХОВЉАНИТРАВНИКБУСОВАЧАИМЈАНИКОРИЋАНИЛИЈЕШАЊОСЛЗС-БЛАЖУЈПАЗАРИЋМОШТАНИЦА МАНАСТИРВИОЧАНИГОРАЖДЕРАКЕЉИЋШТРБЦИЉУВШАПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋЛЕПЕНИЦАПАЛЕГРАДИНАДРАКСЕНИЋМАШИЋИ И РОМАНОВЦИШЉИВНОКРАВИЦАБРЕСТОВОЛШАНСКАПАЗАРИЋПРШЕДОРРОГОУШАЦСАРАЈЕВО ГРАДППТБЦИКОСТАЈНИЦАРАКЕЉИЋДРАГЕЉИБРЕСТОВО

БАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИРОГАТИЧКИПРШЕДОРСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИПРШЕДОРСКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИПРШЕДОРСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИ

Page 42: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић/О » 11Г *.»*• ••

ПРЕЗИМЕ

ВУКАЈЛОВУКАЈЛОВИЋ

ВУКАНОВИЋВУКАПШНОВИЋ

ВУКЕПИЋ

ВУКЕЉА

ВУКЕЉИЋ

ВУКИЋ

СЛАВА

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КИРИЛ И МЕГОДИЈЕЛУКАТОМААПОСТОЛНИКОЛААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉПЕТРОВДАНАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КЛИМЕНТНИКОЛА

СРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПАЗАРИЋГОМИОНИЦАСТРМНИЦА1СТРМНИЦА ПКОЛАШТРБЦИМАРИЋКАЈЕЛИЋИЗЕНИЦАБАЊАЛУКАСТРМНИЦА1КРАВИЦАСАСАВРЕЛОГРМУШАЗБОРИШТЕЈАВОРАНИЛИЈЕШАЊМАЈЕВАЦНОЖИЧКАОРАШЈЕОРАШЈЕЦИКОТЕБОСАНСКИ БРОДЈОШАВКАСОЧКОВАЦГРАДИШКАХАДРОВЦИСТАРИ МАЈДАНСТАРИМАЈДАНГАШИЦА И БИЈАКОВАЦОШТРАЛУКАВОЂЕНИЦАМАЈЕВАЦМАЈЕВАЦРАДЊА ДОЊАНОЖИЧКАБИСТРИЦАБОГБАНИЋПГОМИОНИЦАПРИЈЕДОРПРИЈЕДОРЈЕЛОВАЦКАОЦИСТРМНИЦА IЦИКОТЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА

САРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТГРАДИШКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИ

ДЕМИРОВАЦ ДУБИЧКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИГОМИОНИЦА "ЗЕНИЦАЛИЈЕШАЊБАЊАЛУКАБУСОВАЧАКОЛУНИЋСТАПАРИСАСААГИЋИДАБАРПРШЕДОР

БАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 79

ПРЕЗИМЕ

ВУКИЋ

ВУКИЋЕВИЋ

ВУКИЧЕВИЋВУКЛИШ

ВУКЛИШЕВИЋВУКМАНВУКМАНОВИЋ

ВУКМИР

ВУКМИРИЦАВУКМИРОВИЋ

ВУКОБРАД

ВУКОБРАТ

ВУКОБРАТОВИЋВУКОВАЧКИЋВУКОВИЋ

СЛАВА

ЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛАТРИФУНЂУРЂЕВДАНСРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦЛУКААРХ. МИХАИЛДИМИТРИЈЕ

НИКОЛА

ЛУКАЈОВАНКРСТИТЕЉЛУКАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

БОГОЈАВЉЕЊЕВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

САНСКИМОСТХАДРОВЦИЉУБИЈАЦИКОТЕБУСНОВЦИЈЕЛАНСКАЧИТЛУКЧИТЛУККОЛАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕИМЈАНИАГИЋИСТУПАРИДРАКСЕНИЋКОЛАКРМИНЕЛАКТАШИТОМИНАШЉИВНОЉУБИЈАПОЉАВНИЦЕВЛАШКОВЦИКОСТАЈНИЦАБИХАЋИХРГАРБРЖИЊАНОВИ ВАРОШИЦАХАДРОВЦИСАНИЦАТИШКОВАЦПЕЋИТРНИЊИЋА-БРЕГГУДАВАЦМАГЛАЈЖИВИНИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИСОКОЛОВИЋСРЕБРЕНИЦАТРАВНИКВИСОКОЈАВОРАНИКРАЛУПИКРМИНЕПРШЕДОРРАКЕЉИЋТЕШАЊТРАВНИКЧЕЧАВАСТРОИЦЕ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТКЉУЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЛ5ВАНСКИУНАЧКИКРУПСКИМАГЛАЈСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРЊАВОРСКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИ

ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИБРАИНЦИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИСОЧНИКГОЛИЋИДОЛАЦ-ЗАБРЂЕЗЕНИЦАЈЕЛАНСКАМОКРОМОКРОНОВИГРАДПАЛЕ

ВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИ

Page 43: Ђорђе Јањатовић

80 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

ВУКОВИЋ ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КЛИМЕНТКРАЉДЕЧАНСКИКУЗМАНИДАМЈАНЛАЗАРЕВАСУБОТАЛУКА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

МАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

Ђорђе Јањатовић

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРИБИНИЋПРИБОЈЕВИЋПРИЈЕДОРРАКОВАНОГАРЕБРОВАЦРЕКАВИЦЕСТРМНИЦАПУГОДНОВИЋЦИКОТЕШТРБЦИДЕРВЕНТАПБЛАШКОВЛАСЕНИЦЕВАРЦАР-ВАКУФГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕРВЕНТА1ЖИВИНИЦАКЉУЧКРАЛУПИПАЛЕПАПРАЂАПРИЈЕДОРРАКОВА НОГАСЛАТИНАСОКОЛОВОТРНИЊИЋА-БРЕГШОЛАЈИДОЊИ ВАКУФРУЈНИЦАВРБИЦАСАРАЈЕВОГРАДБУГОЈНОДОЊИ ВАКУФСАРАЈЕВОГРАДСОКОЛОВИЋТРАВНИКПОПОВАЦСТРМНИЦАПТРАВНИКБАЊАЛУКАБОЉАНИЋПБРЕКИЊАВАРЦАР-ВАКУФВОЂЕНИЦАГОЛИЋИГРАЦИДОБРЛИНЈАВОРАНИКЉУЧКОСТАЈНИЦАКОШУТНИЦАКУКУЉЕНОВИ ГРАДОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЛЕПЕТРОВАЦПЕЦКАПОПОВАЦРЕКАВИЦЕСАРАЈЕВОГРАД

ТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИВАРЦАРВАКУФСКИКЉУЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИКЉУЧКИУНАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБУГОШСКИБИХАЋКИЛИЈЕВАНСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИПЕТРОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИКЉУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ВУКОВИЋ

ВУКОВЉАК

СЛАВА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

ШГРОВДАН

СИМЕОНБОГОПРИМ

СРЂЕВДАНТРИФУН

ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ВУКОВЉАКОВИЋ НИКОЛАВУКОВОЈАЦ ЈОВАНКРСТИТЕЉВУКОЈЕВИЋ АРХИЂ. СТЕФАН

ВУКОЛИЋ

ВУКОЉАВУКОМАН

ВУКОМАНОВИЋ

ВУКОМАНЧИЋ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КУЗМАНИДАМЈАННИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

ТРАВНИКХРГЕЦЕРОВИЦАЦЕРОВИЦАЦИКОТЕАШАНИВРЕЛОЈАПРАМАЛ<ИЋКРУПАПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋСАНСКИМОСТСАРАЈЕВО ГРАДСТАРИМАЈДАНБАЊАЛУКА

,„ , , с.«гм| 1П V О |

ПРО ГОПРЕЗВИТЕРАТ

ТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИКРУПСКИБИХАЋКИСАНСКИМОСТКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИ

ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИПОРЈЕЧИНА МАГЛАЈСКИТЕШАЊГОЛИЋИвИОЧАНИЈУНУЗОВЦИПРИБИНИЋБАЊАЛУКАРАДЊАДОЊАТЕШАЊЧЕЛЕБИЋБугогаовисокосводноОПГГРАЛУКАРЕКАВИЦЕСТУПАРИБАЊАЛУКАБОШКОВИЋИКОЛАРЕБРОВАЦРЕКАВИЦЕДОБРОСЕЛОМАРИЋКАТЕШАЊАГИЋИДОБРЛИНЉУБИЈАСТАРИМАЈДАНУМЦИХАДРОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАФЕРИЋИШЉИВНООБОРЦИБОЧАЦМЕДНАДОЛЊАГАЉИПОВЦИАШАНИГУДАВАЦАШАНИДУБОВИКДРАГОВИЋИДРАГОВИЋИМЕБЕЂА

ТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИЛИЈЕВАНСКИБУГОЈНСКИВИСОЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИ

Page 44: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић82 • 1 јГСОПШи •<-> VI шг. . — _„

ПРЕЗИМЕ

ВУКОСВУКОСАВ

ВУКОСАВИЋВУКОСАВЉЕВИЋ

ВУКОТА

ВУКОТИЋ

ВУКСАНВУКСАНОВИЋВУКСИЋ

ВУКША

ВУЛАСВУЛЕТА

ВУЛЕГИЛОВУЛЕГИЛОВИЋВУЛЕГИЋ

ВУЛЕШЕВИЋВУЛЕШИЋВУЛИН

СЛАВА

АЛИМПИЈЕЂУРЂЕВДАНМАРКО ЕВАНЂЕПНСТ

НИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉАЛИМПИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

КРАЉДЕЧАНСКИЛУКА

НИКОЛА

ПЕГРОВДАНТРИФУН

ЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ПАНТЕЛШАНИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКААРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАНАРХ.МИХАИЛМИХОЉДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

НОВИ ВАРОШИЦАБОЖИЋИБЛАШКОБОШКОВИЋИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАПАЗАРИЋСОКОЛОВИЋВИСОЧНИКПРИЈЕДОРСАСАКРАВИЦАРАКОВАНОГАСТРМНИЦАП

ДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИМОШТАНИЦАМАНАСТИР ДУБИЧКИПОДГРАДЦИ — * ™" — ""ПОЛАВНИЦЕВЛАСЕНИЦЕГОЛИЋИГРАДИШКАНОЖИЧКАЛИЈЕШАЊВЛАСЕНИЦЕГОЛИЋИПАЛЕЦИКОТЕСТРАЖИЦЕЦИКОТЕЛЕПЕНИЦАГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАРЕБРОВАЦГЛАСИНАЦСАРАЈЕВО ГРАДСЛАПАШНИЦААГИЋИВРТОЧЕСТАРИМАЈДАНГЛАМОЧПГЕРЗОВОМЕДНАДОЛЊАВУКОВСКОГЛАМОЧГЛАМОЧПЛИЈЕВНОТРАВНИКМАРИЋКАБОЧАЦРЕБРОВАЦБАЊАЛУКАСАРАЈЕВОГРАДСТРОИЦЕЈЕЛОВАЦПРИЈЕДОРСОКОЛОВОРЕБРОВАЦСАРАЛЖО ГРАДЛУСИЋИГУДАВАЦДРАГОВИЋИ

ГРАДИШКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИКЉУЧКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИСАНСКИМОСТГЛАМОЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ВУЛИН

ВУЛИНОВИЋ

ВУЛИЊАВУЛИЋ

ВУЛИШИЋВУЛИ}ВУЛОВИЋВУНИЋ

ВУРДЕЉА

ВУРИНВУРУНА

ВУРУНИЋВУЦЕЉА

ВУЧЕВАЦВУЧЕН

ВУЧЕНОВИЋ

СЛАВА

МИХОЉДАН

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

МИХОЉДАННИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉСАВА СРПСКИЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДДНИЛИЈАЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 83

ПАРОХИЈА

СТАРИ МАЈДАНСТРАЖИЦЕАШАНИВРЕЛОМОКРОРАКОВА НОГАСАРАЈЕВО ГРАДДОЛАЦ-ЗАБРЂЕКОКОРИНОЖИЧКАРАКЕЉИЋКОЗАРАЦВРБИЦАДОЊИ ВАКУФЧЕЛЕБИЋКРУПАГРАДИНАМАРИЋКАЦЕРОВИЦАСАРАЈЕВО ГРАДКРАЛУПИРАКОВА НОГАРАКЕЉИЋСТЕКЕРОВЦИДРАКСЕНИЋУМЦИДУБИЦАДОБРЛИНМАХОВЉАНИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САНСКИМОСТКЉУЧКИКРУПСКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИЛИЈЕВ/ШСКИБУГОЈНСКИЛИЈЕВАНСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИПРШЕДОРСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИГЛАМОЧКИДУБИЧ^СИСАНСКИМОСТДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИ

МАШИЋИ И РОМАНОВЦИ ГРАДИШКИЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉИЛИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПАНТЕЛИЈА

АРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

1

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ГОМИОНИЦАБРДАПРКОСИМОКРОГЛАВИЦЕГЛАМОЧПСТЕКЕРОВЦИШЕХОВЦИДВОРИШТЕЈЕЛОВАЦРЕКАВИЦЕАГИЋИВЕДОВИЦАПАЛАНКАЗБОРИШТЕЛЕПЕНИЦАКАОЦИБОЖИЋИВИСОКОГОМИОНИЦАДРАГЕЉИЈАВОРАНИЛЕПЕНИЦАМЕЂЕЂАНОЖИЧКАЈАВОРАНИЛАКТАШИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИОРАШЈЕПРИЈЕДОР

БАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИПЕТРОВАЧКИСАРАЈЕВСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИвисочкиБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРШЕДОРСКИ

Page 45: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе ЈањатовићОЧ " I II — . ...

ПРЕЗИМЕ

ВУЧЕНОВИЋ

ВУЧЕТИЋ

ВУЧЕШАВУЧИНВУЧИНИЋ

ВУЧИНОВИЋВУЧИЋ

ВУЧИЋЕВИЋ

ВУЧКОВУЧКОВАЦВУЧКОВИЋ

СЛАВА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

СРЂЕВДАНМИХОЉДАННИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНМИХОЉДАНАРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЈБ

ЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНБОГОЈАВЉЕЊЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАСРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈААРХ. МИХАИЛВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БОЧАЦЛЕПЕНИЦАМАРИЋКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИОРАШЈЕАГИЋИЉУБИЈАПАЛАНКАСТАРИ МАЈДАНВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕСАСАГЛАСИНАЦСАСАОМАШКАГУДАВАЦОСЈЕК-БЛАЖУЈШТРБЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИСАРАЈЕВОГРАДСТРМНИЦА1БОЧАЦГРАДИНАБИСТРИЦАБИСТРИЦАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИОЧАНИНОЖИЧКАОРАШЈЕПРИБИНИЋЧЕЧАВАШАРИНЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕБОЧАЦВРБИЦАБУГОЈНОГЛАСИНАЦДОЊАДУБИЦАМОКРОСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДБРЕКИЊАГОЛИЋИПАЛАНЧИШТЕОСЈЕК-БЛАЖУЈБИСТРИЦАОМАШКАЈОШАВКАКРЊЕУШАПЕГРОВАЦБАЊАЛУКАБИСТРИЦАИЛИЈАШБУСНОВЦИГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКУКУЉЕСАНИЦАВЕДОВИЦАГОЛИЋИГРАЦИ

БАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИБУГОЈНСКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИПЕГРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИКЉУЧКИДУБИЧКИВЛАСШИЧКИКЉУЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ВУЧКОВИЋ

ГАБЕЛИЋ

ГАВРАНИЋ

ГАВРАНОВИЋ

ГАВРЕШЕВИЋГАВРИЛОВИЋ

СЛАВА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАТРИФУНЂУРЂЕВДАНКРАЉДЕЧАНСКИАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

АРХ.МИХАИЛ

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНАВРАМИЈЕАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ.СТЕФАНВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КИРИЛ И МЕТОДИЈЕЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКАНИКОЛА

ПАНТЕЛША

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 85

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДАБАРДВОРИШТЕДУБИЦАКОШУТНИЦАКРЊЕУШАОШТРАЛУКАПЕТРОВАЦПЕЋИПРШЕДОРРУИШКАСАНСКИМОСТСМОЉАНАСТАПАРИСТАРИ МАЈДАНУМЦИДАБАРРОГОУШАЦСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВОГРАДШТРБЦИВАГАНДОЊИ ВАКУФБУСНОВЦИПРИЈЕДОРГОМИОНИЦАРАДЊАДОЊАРИБНИКБАЊАЛУКАБИСТРИЦАТОМИНАГОМИОНИЦАОМАШКАТЕШАЊВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕТЕШАЊПИСКАВИЦАСАСАБОЖИЋИМОКРОСТРМНИЦАПРАДЊАДОЊАГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАОМАШКАПАЛАНЧИШТЕБРАИНЦИМОКРОМОКРОНОГЕСЛАТИНАШТРБЦИРЕКАВИЦЕВИШЕГРАДСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДКОШУТНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВОАШАНИКРУПАРУИШКАХАДРОВЦИ

САНСКИМОСТДУБИЧКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТПЕТТОВАЧКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИПРШЕДОРСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВИПШГРАДСКИКЉУЧКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТ

Page 46: Ђорђе Јањатовић

В6 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

ГАВРИН НИКОЛАГАВРИЋ АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ГРИГОРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАНСИМЕОН БОГОПРИМТРИФУН

ПАРОХИЈА

ШТРБЦИМИЧИЈЕВИЋПОФАЛИЋИСТРМНИЦА ПСТУПАРИБРУСНИЦАБУГОЈНОТЕШАЊСАРАЈЕВО ГРАДВАГАНВИСОКОДОЊИ ВАКУФКОЗАРАЦКРАВИЦАЛИЈЕШАЊМИЧИЈЕВИЋНОЖИЧКАОСИЊАПЕЦКАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕТЕШАЊУГОДНОВИЋСОКОЛОВОСТУПАРИвисокоГЛАМОЧПДОЊИВАКУФКОРИЋАНИКРАВИЦАЛИЈЕВНОЉУВШАМАЈЕВАЦПОРЈЕЧИНАСРЕБРЕНИЦАЦИКОТЕ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИВИСОЧКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИЛИЈЕВАНСКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИРАКОВАЦСЛАПАШНИЦАБРУСНИЦАДРАГОВИЋИЈОШАВКАБОЉАНИЋ1БУГОЈНОВОЗУЋАДОЊАДУБИЦАДУБРАВИЦАКОКОРИКРАЛУПИМАГЛАЈМЕДНАДОЛЊАОСИЊАРАДЊАДОЊАРАКОВАЦЗЕНИЦАТЕШАЊМАГЛАЈДЕРВЕНТА1ПЕЧЕНОГОВЦИПРИБИНИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИ

МАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 87

ПРЕЗИМЕ— '

ГАВРИЋ

ГАВРИШИЋГАВУРГАГИЋ

ГАГЉИЋГАГОВИЋ

ГАЗДИЋ

ГАЗЕТАГАЗИБАРИЋГАЗИВОДА

ГАЗИЈАГАИЋ

СЛАВА

ТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЋУРЂЕВДАННИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ДИМИТРИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНАЛИМПИЈЕАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРШЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

СОЧКОВАЦКОРИЋАНИМЕДНАДОЛЊАВИОЧАНИВОЛАРИДРАГЕЉИБИХАЋИХРГАРДРАГЕЉИСТРМНИЦА1КАРИНАВРЕЛОМОКРОСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДДУБРАВИЦАШТРБЦИСТАРИ МАЈДАНШАРИНЦИМОКРОПАЛЕСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВИЋПОДГРАДЦИКОСТАЈНИЦАПОЉАВНИЦЕЛИЈЕШАЊ

" ПОРЈЕЧИНАВОЗУЋАБИХАЋИХРГАРДРАГОВИЋИ

МАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИБИХАЋКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ

ГАЈАНОВИЋ

ГАЈЕВАЦГАЈЕНОВИЋГАЈЕГИЋГАЈИЛОВИЋГАЈИЋ

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈА

ИЛИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ТОМААПОСТОЛ

БОГОЈАВЉЕЊЕЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАНКРСТИТЕЉТОМААПОСТОЛЈОВАНКРСТИТЕЉАЛИМПИЈЕ

ТУРЈАКАГИЋИПОРЈЕЧИНАПРЊАВОР И СМРТИЋИПОДГРАДЦИГАШИЦА И БШАКОВАЦДРАГЕЉИЖЉЕБАЦКОСТАЈНИЦАТУРЈАКЦИКОТЕРУЈНИЦАБИХАЋИХРГАРВОЗУЋАГОЛИЋИКРАВИЦАМАГЛАЈМАШИЋИ И РОМАНОВЦИСЕОНАДРАКСЕНИЋДУБИЦАСТРОИЦЕМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПРИЈЕДОРКЉУЧБРЕСТОВОВИДОВОМАХОВЉАНИБИСТРИЦАОСРЕТЦИ

ГРАДИШКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИПРШЕДОРСКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИ

Page 47: Ђорђе Јањатовић

88 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ

ГАЈИЋ

ГАЈОГАЈОВИЋ

ГАК

ГАКОВИЋ

ГАЛАВИЋ

СЛАВА

АРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ.СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛТРИФУН

ЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАННИКОЛА

НИКОЛА

ПАРОХИЈА

ДОБРЛИНОШТРАЛУКАБАРАЋИГЕРЗОВОЗЕНИЦАЈАВОРАНИСЛАТИНАПГЕРБЦИЕАРАЋИБИСТРИЦАГЛАМОЧПИВАЊСКАКАМЕНКОЛАЛАКТАШИМАЈЕВАЦНОЖИЧКАОМАШКАСАРАЈЕВОГРАДСАСАБАРАЋИБУСОВАЧАВРЕЛОГЛИНИЦАГРАДИНАЈАВОРАНИКАМШКОЗАРАЦПИСКАВИЦАПОПОВАЦРЕБРОВАЦСАРАЈЕВОГРАДСТРАЖИЦЕВОЛАРИГОМИОНИЦАГРАДИНАКОКОРИНОВИ ГРАДРИБНИКСТРОИЦЕФЕРИЋИДУГО ПОЉЕЉУБИЈАБИСТРИЦАГОМИОНИЦАВРБЉАНИБАЊАЛУКАПАЛЕКОШУТНИЦАПАЛЕГЖНИЦАЗБОРИПГГЕРУИППСАБОСАНСКИБРОДБИСТРИЦАГУДАВАЦИВАЊСКАКРУПАРУИШКАГЛАСИНАЦ

Ђорђе Јањатовић

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДУБИЧКИСАНСКИМОСТГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИГЛАМОЧКИКРУПСКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИБИХАЋКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИПРИЈЕДОРСКИЕАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИРОГАТИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 89

ПРБЗИМЕ

ГАЛАМИЋ

ГАЛИН

ГАЛИЋ

ГАЛОВИЋГАЛОЊА

ГАМБЕРГАМБЕРОВИЋГАРАБИНГАРАЉГАРАЉЕВИЋГАРАЋГАРАЧА

ГАРГЕНТАГАРДИЋГАРДОВИЋГАРИЋ

ГАРОЊА

ГАРОЊИЋГАТАЛО

ГАТАРИЋ

СЛАВА

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСТИТЕЉАЛИМПИЈЕ

АРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉКУЗМАНИДАМЈАН

НИКОЛАНИКОЛААРХ.МИХАИЛАЛИМПИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХ.МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ.СТЕФАНГРИГОРИЈЕЋУРЂЕВДАН

ЈОВАН ЗЛАТОУСТЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАННИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАНКУЗМАНИДАМЈАНИВАЊДАНЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ.СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

РАДЊАДОЊАСАРАЈЕВОГРАДБИХАЋИХРГАРВРТОЧЕГОМИОШЦАБИСТРИЦАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАОВОДРАГЕЉИКУКУЉЕОБОРЦИПЕУЉЕСТРОИЦЕВУКОВСКОБОШКОВИЋИРИБНИКЈЕРЕМИЋИЗБОРИШТЕВРТОЧЕДОБРЛИНТУРЈАКДРАГОВИЋИЈОШАВКАОСЈЕК-БЛАЖУЈКАРИНАСАРАЈЕВОГРАДЧИТЛУКХАДРОВЦИСВОДНОЦРНИЛУГШТРБЦИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДЈЕЛОВАЦТРАВНИКБРЕСТОВОГАЉИПОВЦИРЕБРОВАЦСОЧКОВАЦСТРМНИЦАПРАТКОВОБАЊАЛУКАБРЕСТОВОСОКОЛОВОДЕРВЕНТА1ЦИКОТЕЦЕРОВИЦАЦЕРОВИЦАБУГОШОКОСТАЈНИЦАДВОРИШТЕМЕЂЕЂАБОЉАНИЋ1КУЛИН-ВАКУФСКАРУШИЦАЗЕНИЦАШТРБЦИЈУНУЗОВЦИБОШКОВИЋИ

ТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИГРАДИШКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИЛИЈЕВАНСКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИВЛАСЕНИЧКИКРУПСКИБИХАЋКИДУБИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИУНАЧКИБИХАЋКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИ

Page 48: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ГАТАРИЋ

ГХТИЋ

ГАЋАНОВИЋГАЋЕША

ГАЋОГАФУРГАЦАНИЦАГАЦИЋ

ГАЧАНИН

ГАЧАНИЦАГАЧИЋ

ГАЧУНОВИЋГАЏУЛАГАШАНОВИЋГАШИЋ

ГАШОВИЋ

ГВЕРИЋГВЕРО

СЛАВА

НИКОЛА

САВА СРПСКИЂУРЂЕВДАН

БЛАГОВЕСТИЂУРЂЕВДАННИКОЛА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХ.МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАТОМААПОСТОЛАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

ПАНТЕЛША

ПЕТРОВДАННИКОЛАНИКОЛААРХ.МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

НИКОЛА

ВАСИЛИЈЕНИКОЛА

ПАРОХИЈА

КОЛАЛУСИЋИПЕЦКА ДОЛЊАПИСКАВИЦАВРБЉАНИЈАВОРАНИПОПОВАЦПРИБИНИЋЗБОРИШТЕБИХАЋИХРГАРВЕДОВИЦАВЕЛИКИ РАДИЋВРТОЧЕДУБОВИККОСТАЈНИЦАКОСТАЈНИЦАБАРАЋИСАРАЈЕВОГРАДДОБРУЊМОКРОПАЗАРИЋПАЛЕСАРАЈЕВО ГРАДКОЗАРАЦМЕЂЕЂАДЕМИРОВАЦКАОЦИКОСТАЈНИЦАРАДЊАДОЊАСТРОИЦЕНОЖИЧКАОРАШЈЕКРУПАХАДРОВЦИЦИКОТЕНОЖИЧКАМОКРОСАРАЈЕВО ГРАДГАЉИПОВЦИКРМИНЕПОПОВАЦГЛАВИЦЕГРАОВОКРМИНЕЛАКТАШИПЕУЉЕШЕХОВЦИБАЊАЛУКАВАРЦАР-ВАКУФВИСОКОГЛАМОЧПОШТРАЛУКАУМЦИВЛАСЕНИЦЕКОШУТНИЦАБАРАЋИВАРЦАР-ВАКУФГЛАВИЦЕГЛАМОЧПГРАОВО

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТЕП1АЊСКИКРУПСКИБИХАЋКИДУБИЧКИКРУПСКИБИХАЋКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВИСОЧКИГЛАМОЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 91

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГВЕРО

ГВОЗДЕН

ГВОЗДЕНАЦ

ГВОЗДЕНОВИЋ

ГВОЗДИЋГЕАКГЕГУРИЋГЕЈАКГШАКОВИЋ

ГЕЛИЋ

ГЕМБИЋГЕНГОГЕРДИЈАНГЕРЗОВАЦГЕРИНИЋГЕРКОВИЋГЕРМАНГИБАНИЦА

гавАЧАГИЕАЧИЋГИГИЋГИГОВИЋ

ГЛАВАШ

НИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ЈОВАН КРСтаТЕЉВАСИЛИЈЕЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНИЛИЈАЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНГРИГОРИЈЕАРХИЂ. СТЕФАНЛАЗАРЕВА СУБОТАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНВАРТОЛОМЕЈАРХ.МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЈАВОРАНИКЉУЧПЕТРОВАЦШЕХОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГЛАМОЧПГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКУКУЉЕМЕЂЕБАПОЉАВНИЦЕОШТРАЛУКАПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋГУДАВАЦШЕХОВЦИВОЛАРИГЕРЗОВОДРАГЕЉИЈУНУЗОВЦИМАХОВЉАНИМЕДНАДОЛЊАСТАПАРИВИДОВОГРАДИШКАДЕТЛАКЛАКТАШИРАТКОВОАГИЋИВРТОЧКАЉУБИЈАШЉИВНОКРАВИЦАГОМИОНИЦАКАОЦИБУСОВАЧАБУГОЈНОИЛИЈАШКАОЦИЗЕНИЦАСТРМНИЦА ППРИБИНИЋБИСТРИЦАОСЈЕК-БЛАЖУЈИВАЊСКАКОЗАРАЦШТРБЦИГЛИНИЦАЈЕЛАНСКАДЕРВЕНТАПДЕРВЕНТАПДРАГЕЉИТУРЈАКРАКЕЉИЋ

БАЊАЛУЧКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИУНАЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИДУБИЧКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИВИСОЧКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИОСЈЕК-БЛАЖУЈ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИГРАДИШКА ГРАДИШКИСАРАЈЕВОГРАД САРАЈЕВСКИПОДГРАДЦИ ГРАДИШКИПАЗАРИЋ САРАЈЕВСКИ

Page 49: Ђорђе Јањатовић

92 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ГЛАВАШЕВИЋ

ГЛАВЕНДИЋГЛАВИЋГЛАВОЊИЋ

ГЛАВУШИЋГЛАВУШКАГЛАДАНАЦГЛАДНИКГЛАДНИЋГЛАМОЧАК

ГЛАМОЧАНИН

ГЛАМОЧИЋГЛАСИНЧИЋГЛИГИЋ

СЛАВА

АРХ. МИХАИЛВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕГБ

НИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЈБ

НИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛАНИКОЛААВРАМИЈЕАЛИМПИЈЕАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЖИВИНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДЈОШАВКАМЕДНАГОРЊАЖИВИНИЦАПРЊАВОР И СМРтаЋИЈАВОРАНИЈЕРЕМИЋИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСТРМНИЦАПВЛАСЕНИЦЕРЕБРОВАЦГОРАЖДЕЈЕЛАНСКАТЕШАЊЉУВШАБОЧАЦВАРЦАР-ВАКУФГОМИОНИЦАВАГАНВАРЦАР-ВАКУФБУГОЈНОГЕРЗОВОДОЊИ ВАКУФГОМИОНИЦАПРИЈЕДОРПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋБАРАЋИПОПОВАЦРАТКОВОУМЦИБИСТРИЦАОБОРЦИСАРАЈЕВО ГРАДКАРИНАСАСАПРИБОЈЕВИЋТЕШАЊКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИАГИЋИБЛАШКОБОШКОВИЋИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГРАДИНАДЕМИРОВАЦКОЗАРАЦЛИЈЕВНО

ВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИЛИЈЕВАНСКИ

ЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИСАСА СРЕБРЕНИЧКИПРИБОЈЕВИЋ СРЕБРЕНИЧКИБИСТРИЦА ПРИЈЕДОРСКИВИСОЧНИК СРЕБРЕНИЧКИГРАОВО ЛИЈЕВАНСКИДРАКСЕНИЋ ДУБИЧКИФЕРИЋИ ПРИЈЕДОРСКИДВОРИПГГЕ ДУБИЧКИДОБРЛИН ДУБИЧКИКОСТАЈНИЦА ДУБИЧКИЧИТЛУК ДУБИЧКИ

рџрве иањатовип ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 93

ПРЕЗИМЕ

ГЛИГОРЕВИЋ

ГЛИГОРИНГЛИГОРИЋ

СЛАВА

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНГРИГОРШЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

Т1АЗАРИЋВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДУГОПОЉЕТУРЈАКБОЉАНИЋПТРАВНИКБОШКОВИЋИБРЕКИЊАГАЉИПОВЦИДРАГОВИЋИМАГЛАЈПРЊАВОР И СМРТИЋИРЕБРОВАЦ

ЛАЗАРЕВАСУБОТА МАРТИНАЦМАРКОЕВАНЂЕЛИСТ ЈОШАВКА

ГЛИГОРОВИЋ

ГЛИНГОГЛИНИЋГЛИПРИЋГЛИШИЋ

ГЛИШТРА

ГЛИШЧЕВИЋГЛОГИЊАГЛОГИЊИЋ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАЈОВАН КРСТИТБШМИХОЉДАННИКОЛААЛИМПИЈЕАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛААРХ. МИХАИЛНИКОЛА

БИСТРИЦАВОЗУЋАОБОРЦИСТУПАРИБОЉАНИЋ1ЈЕРЕМИЋИВЛАСЕНИЦЕОБОРЦИСТРМНИЦАПДОЊИ ВАКУФЦРКВИЦАДЕРВЕНТА1ЈУНУЗОВЦИКРУПАПРЊАВОР И СМРТИЋИВИСОКОПОДГРАДЦИРАКОВАНОГАСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦА1ТРАВНИКТУРЈАКШОЛАЈИБОШКОВИЋИВИШЕГРАДВУКОВСКОКРАЛУПИРОГОУШАЦ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБУГОШСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИБУГОШСКИВЛАСЕНИЧКИБУГОЈНСКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИвисочкиГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИБУГОЈНСКИВИСОЧКИБУГОЈНСКИ

СОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАД ВИШЕГРАДСКИЖЉЕБАЦ СРЕБРЕНИЧКИСАНСКИМОСТБОШКОВИЋИБРЕКИЊАКРАЛУПИОБОРЦИСАРАЈЕВОГРАДВИШЕГРАДВОЛАРИВЕДОВИЦАДОБРОСЕЛОДУБОВИК АЛИБЕГОВКАОЦИВРТОЧКАМЕДНАДОЛЊА

САНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИВИСОЧКИБУГОШСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИГЕРЗОВАЧКИ

Page 50: Ђорђе Јањатовић

14 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

1РЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

"ЛОГИЋ•ЛОГОВАЦМ1УВАИЋ

'ЛУВАК

^ЛУВИЋ

"ЛУЈИЋ~ЛУОВИЋ~ЛУХИЋ

"ЛУШАЦ

-ЛУШИЦА

"ЉИВАР~НАИЋ-ЊАТИЋ

ГЊАТОГЊАТОВИЋ

ГОВЕДАР

ГОВЕДАРИЦА

ГОГА

ГОГИЋ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНИЛИЈААРХ.МИХАИЛНИКОЛАТРИФУНТОМААПОСТОЛЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЧАСНЕВЕРИГЕДИМИТРИЈЕ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

НИКОЛА

АРХ.ГАВРИЛОЂУРЂЕВДДНАРХ.МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉТРИФУНАРХ.МИХАИЛИГЊАТИЈА

НИКОЛА

ТРИФУН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАНИКОЛА

АРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДДН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИЛУКАНИКОЛА

ГЛАМОЧ IIОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЛЕРУЈНИЦАДЕРВЕНТАПВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕМАШИЋИ И РОМАНОВЦИСТАПАРИВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕКРАЛУПИСОКОЛОВИЋСТРОИЦЕСОЧАНИЦАЉУБИЈАНОВИ ВАРОШИЦАХАДРОВЦИМЕДНА ГОРЊАДРАКСЕНИЋБИХАЋИХРГАРВРЕЛОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРМУШАКУЛИН-ВАКУФСКАСОКОЛОВОГРАДИШКАРОГОУШАЦРОГОУШАЦРАКЕЉИЋ 1БУГОЈНОЈЕЛОВАЦМОШТАНИЦА МАНАСТИРГРМУШАПРКОСИДОБРЛИНПОЉАВНИЦЕБАРАЋИВАРЦАР-ВАКУФПЕЦКАДОЛЊАВЛАСЕНИЦЕСОКОЛОВИЋСРЕБРЕНИЦАДРАКСЕНИЋМЕЂЕЂАМОШТАНИЦА МАНАСТИРМЕЂЕЂАДРАКСЕНИЋКУЛИН-ВАКУФСКАИЛИЈАШОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДРАДЊАДОЊАВИШЕГРАДРАДЊАДОЊАБАРАЋИГЛИНИЦАДОБРОСЕЛОТУРЈАККРАЛУПИБОЉАНИЋ ППРКОСИ

ГЛАМОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИРОГАТИЧКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИГРАДИШКИБИХАЋКИУНАЧКИКЉУЧКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИУНАЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИвисочкиМАГЛАЈСКИПЕТРОВАЧКИ

порђв Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ . о«

ПРЕЗИМЕ

ГОГИЋ

ГОГОЉИЋГОГУЉИЋГОДИНАГОИЋ

ГОЈИНОВИЋГОЈИЋ

ГОЖОВИЋ

СЛАВА

ПАНТЕЛИЈА

АВРАМИЈЕНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

НИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМ

АНДРШ ПРВОЗВАНИАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

БИСТРИЦАГОМИОНИЦАСТАПАРИТОМИНАКАРИНАЈУНУЗОВЦИТРАВНИКЖЉЕБАЦПОЉАВНИЦЕАГИЋИТЕШАЊКРАЛУПИПРИЈЕДОРВЕДОВИЦАЉУБИЈАОСИЊАРАДЊАДОЊАБУСНОВЦИЉУБИЈАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДЕТЛАКРАДЊАДОЊАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАСОКОЛОВИЋБРУСНИЦАМАГЛАЈМИЧИЈЕВИЋРАКОВАЦСТУПАРИГАШИЦА И БИ ЈАКОВАЦДОЊАДУБИЦА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИвисочкиПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ

ГОЈЧИНГОЈЧИНОВИЋГОЛЕ

ГОЛЕМОВИЋГОЛИЈАН

ГОЛИЋ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРСТОВДАНЛУКАНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЛУКААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАТОМААПОСТОЛЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

БОГОЈАВЉЕЊЕЂУРЂЕВДАН

МИЧИЈЕВИЋПОРЈЕЧИНАЦИКОТЕБОЉАНИЋПГОМИОНИЦАМАГЛАЈПОРЈЕЧИНАБОЉАНИЋПГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАОСИЊАСОЧАНИЦАВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕГАЉИПОВЦИКРАВИЦАГЛАМОЧГЛАМОЧБИСТРИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦАПТРАВНИКВЛАСЕНИЦЕВУКОВСКОГАЉИПОВЦИГАПШЦА И БИЈАКОВАЦГОМИОНИЦАГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМОКРО

МАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИ

Page 51: Ђорђе Јањатовић

96 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић*

ПРЕЗИМЕ

ГОЛИЋ

ГОЛИШЕВИЋГОЛОИГРАГОЛУБ

ГОЛУБИШИЋГОЛУБОВИЋ

ГОНЧИН

ГОРАЖДАНИНГОРАНГОРАНБИЋГОРАНОВГОРАНОВИЋ

ГОРДИЋ

ГОРИЋГОРИЧАНАЦГОРОЊА

ГОРОЊИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТААРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНИГЊАТИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉМАТШ ЕВАНЂЕШСТТРИФУНЈОВАН КРСТИТЕЉАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ТРИФУНТОМААПОСТОЛ

ЈОВАНКРСГИТЕЉЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНИЛИЈАЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВАСУБОТАСИМЕОН БОГОПРИМЛУКАСИМЕОН БОГОПРИМ

ИЛИЈАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ПАНТЕЛИЈАИГЊАТИЈА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИРАВНОРОГОУШАЦТРАВНИКВЛАСЕНИЦЕГОЛИЋИЈЕРЕМИЋИМОКРОЈАВОРАНИКОШУТНИЦАПАЛЕПАЗАРИЋГАШИЦА И БИЈАКОВАЦЛИЈЕШАЊПАЗАРИЋПАЗАРИЋПАЗАРИЋОБОРЦИОШТРАЛУКАВИСОКОИЛИЈАШКУКУЉЕСАРАЈЕВСКО ПОЉЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАБАРАЋИГОМИОНИЦАБИСТРИЦАКУКУЉЕКУКУЉЕОБОРЦИПАЗАРИЋРЕБРОВАЦРЕБРОВАЦВИСОКОСАРАЈЕВО ГРАДГЛАСИНАЦ

ПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИСАНСКИМОСТВИСОЧКИВИСОЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИОШТРАЛУКАВЛАСЕНИЦЕДОЊАДУБИЦАВАРЕШВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕЦЕРОВИЦАДОЊАДУБИЦАМАЈЕВАЦСРЕБРЕНИЦАЈЕРЕМИЋИСОКОЛОВИЋЦЕРОВИЦАЧЕЧАВААГИЋИБУСОВАЧАДОБРЛИНКРУПАЉУБИЈАНОВИ ВАРОШИЦАСТАРИМАЈДАНКРАЛУПИПРИЈЕДОР

САНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИПРШЕДОРСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТвисочкиПРШЕДОРСКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 97

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГОСПАВИЋ НИКОЛАГОСПИЋ НИКОЛАГОСТИМИР АРХИЂ. СТЕФАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉГОСТИМИРОВИЋ ЂУРЂЕВДАН

ГОСТИЋ

ГОТОВАЦ

ГРАБ

ГРАБЕЖ

ГРАБИЋГРАБЉАШГРАБОВАЦ

ГРАБОВИЋ

ГРАБОВИЧИЋГРАБОВИЧКИГРАДИНА

ГРАИЋ

ГРАЈИЋ

ГРАНАЛИЋГРАНДИЋ

ГРАНЗОВГРАНИЋ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАНИКОЛА

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

НИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

КУЗМАНИДАМЈАННИКОЛААРХИЂ. СгеФАНЛУКАНИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕСАВА СРПСКИЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЛУКАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉСРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

МАГЛАЈСАРАЈЕВОГРАДПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИТЕШАЊЦЕРОВИЦАТЕШАЊСОЧАНИЦАСТУПАРИТЕШАЊБОЉАНИЋ1БОЉАНИЋIРАКОВАЦВУКОВСКОБОШКОВИЋИНОЖИЧКАПРИБИНИЋВЕДОВИЦАДУБОВИК АЛИБЕГОВХАДРОВЦИМАРИЋКАЉУВШАПЕЦКАДОЛЊАМАРИЋКАСЛАТИНАДВОРИШТЕЗЕНИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИБИСТРИЦАБОШКОВИЋИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДУГО ПОЉЕОСЈЕК-БЛАЖУЈПРИБИНИЋТЕШАН.АГИЋИВЛАСЕНИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДОБРОСЕЛОКАОЦИНОЖИЧКАПАПРАЋАМАГЛАЈБУСОВАЧАЛИЈЕВНОПЕУЉЕГЛАМОЧМОКРОВАРЦАР-ВАКУФПАЛАНЧИНГГЕЦРНИЛУГПАЛАНЧИШТЕПАЛАНЧИШТЕБИСТРИЦАДОБРОСЕЛОИВАЊСКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАТУРЈАКМОКРОМОКРО

МАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИБУГОШСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИКРУПСКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИПРШЕДОРСКИКЉУЧКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРИЈЕДОРСКИЛШЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИ

Page 52: Ђорђе Јањатовић

98 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИЂорђе Јањатовић

ГРАНУЛОГРАОВАЦ

ГРАОНИЋГРАОРАЦ

ГРАХОВАЦ

ГРАЧАНИН

ГРАЧУЉГРАШАРГРБАВАЦ

ГРБИЋ

АРХИЂ. СТЕФАНАРХ. МИХАИЛ

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПИСКАВИЦАБРЕКИЊАКОСТАЈНИЦАПРИЈЕДОРБИСТРИЦАВАГАНВОЛАРИЛАКТАШИМОШТАНИЦА МАНАСгаРЈЕЛИЋИБИСТРИЦАГАШИЦА И БИ ЈАКОВАЦГЕРЗОВОГЛАМОЧПКОЗАРАЦ

КРАЉДЕЧАНСКИ

МАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

СРЂЕВДАННИКОЛАВАСИЛИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИЂУРЂЕВДАНЈОВАККРСТИТЕЉ

МАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАН

НИКОЛА

ТРИФУНСИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

БАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИПРИЈЕДОРСКИДЧ-ЧУЈЛ!, ГААД,

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ- - - , . 1-ГП1* ТС ГГГГО/Ч

ОМАШКАПОЉАВНИЦЕВРЕЛОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКУЛИН-ВАКУФСКАЉУБИЈАПОЉАВНИЦЕБОШКОВИЋИБРЕКИЊАВРЕЛОГЛИНИЦАКАОЦИКЉУЧКОЛУНИЋКОСТАЈНИЦАОШТРАЛУКАВЛАШКОВЦИПОЉАВНИЦЕБИСТРИЦАТЕШАЊМАШИЋИ И РОМАНОВЦИСТРОИЦЕБАЊАЛУКАГУДАВАЦДРАГОВИЋИБАСТАСИРИБНИКГОМИОНИЦАГРАДИШКАДОЛАЦ-ЗАБРЂЕСАРАЈЕВСКО ПОЉЕГРАДИНАНОВИ ГРАДДРАКСЕНИЋБОЧАЦДРАКСЕНИЋРАКЕЉИЋДЕТЛАКВРЕЛОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЛАКТАШИМОКРОРЕКАВИЦЕВЕДОВИЦА

ПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИБИХАЋКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИ

пирђб Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 99

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА

ГРБИЋ ЈОВАН КРСТИТЕЉ РЕКАВИЦЕНИКОЛА БРЕКИЊА

СОКОЛОВИЋСРЂЕВДАН АГИЋИ

АШАНИБАСТАСИБИХАЋИХРГАРБОБОЉУШКАБОЖИЋИБРЕКИЊАВЕДОВИЦАВРЕЛОГЛИНИЦАДРАКСЕНИЋДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВИВАЊСКАЈАСЕНИЦАКОЛУНИЋКРЊЕУШАКРУПАКУЛИН-ВАКУФСКАЉУБИЈА

1 X А1Х ТТ^\ТТТТТГ»^Ч гччгич-х »-«мч » ч

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУЧКИДУБИЧКИРОГАТОЧКИДУБИЧКИКРУПСКИУНАЧКИБИХАЋКИУНАЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИ

ГРБЉАНАЦГРБОВИЋГРГИЋ

ГРДАНГРДИЋГРЕБИЋГРЕБОГРЕУЉГРИВИЋГРКАВАЦГРКИНИЋГРКИЊАГРКОВИЋ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДШШСИ

ТОМААПОСТОЛ

АРХИЂ. СТЕФАНСАВА СРПСКИАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

НИКОЛАСРЂЕЕДАННИКОЛАНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСТИТЕЉЧАСНЕВЕРИГЕАРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕИГЊАТИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПАЛАНКАПЕТРОВАЦПОЉАВНИЦЕРУЈНИЦАСАНИЦАСАНСКИМОСТСМОЉАНАСУВАЈАТРНИЊИЋА-БРЕГУМЦИЧИТЛУКБОЖИЋИНОЖИЧКАВАРЦАР-ВАКУФКОШУТНИЦАМОШТАНИЦА МАНАСТИРОСЈЕК-БЛАЖУЈГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГОМИОНИЦАДУБИЦАМАХОВЉАНИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМОШТАНИЦА МАНАСТИРРУЈНИЦАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦВАГАНЈЕЛИЋИМАГЛАЈЈЕЛАНСКАГАПШЦА И БИЈАКОВАЦГЛИНИЦАПЕЧЕНОГОВЦИКОКОРИЈОШАВКАКАОЦИ

САНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИУНАЧКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИРОГАТИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИ

Page 53: Ђорђе Јањатовић

100 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ГРКОВИЋ

ГРЛИЋГРЛИЦА

ГРМАШГРМУША

ГРМУШИЋГРОБОВАЦГРОЗДАН

ГРОЗДАНИЋ

ГРОМИЛИЋГРОШАРЕВИЋГРУБАЊ

ГРУБАР

ГРУБАЧЕВИЋГРУБЕША

ГРУБИЋ

ГРУБИША

ГРУБИШИЋ

ГРУБЈЕШАГРУБЈБЕШИЋ

ГРУБОР

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉВАСИЛИЈЕЈОВАККРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЈБНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАННИКОЛАКРАЉДЕЧАНСКИ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉСИМГОН СТОЛПНИКСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

РУЈНИЦАТОМИНАБРЕСТОВОЈОШАВКАКУКУЉЕСТАПАРИШЕХОВЦИВРЕЛОВРЕЛОГЛИНИЦАДОБРОСЕЛОКРУПАГОМИОНИЦАКРАЛУПИДЕРВЕНТА1ДЕРВЕНТА1ДОЊИ ВАКУФВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕНОВИ ГРАДОРАШЈЕЛУСИЋИМАГЛАЈКОЗАРАЦМАРИЋКАЛАКТАШИВРТОЧКАСТРОИЦЕИМЈАНИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАТУРЈАКВРЕЛОДРАКСЕНИЋСМОЛАНАУМЦИРАКЕЉИЋГОМИОНИЦАКЉУЧСАНИЦАСМОЉАНАСУВАЈАЧИТЛУКБОБОЉУШКАБУКОВАЧАДУБОВИК АЛИБЕГОВБИХАЋИХРГАРБРЕКИЊАПОЉАВНИЦЕДОБРЛИНКОСТАЈНИЦАПОЉАВНИЦЕСВОДНОБАСТАСИБИХАЋИХРГАРВЕДОВИЦАГЛИНИЦАГУДАВАЦДАБАРДВОРИШТЕДУБОВИКЗБОРИШТЕ

БИХАЋКИСАНСКИМОСТТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИБИХАЋКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБИХАЋКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИУНАЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИБИХАЋКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИУНАЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 101

ПРЕЗИМЕ

ГРУБОР

ГРУБОТАГРУИЋ

ГРУИЧИЋ

ГРУЈИНОВИЋГРУЈИЋ

-

ГРУЈИЦАГРУЈИЧИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ПАНТЕЛИЈАТРИФУННИКОЛААРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉАРХ.МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

МИХОЉДАННИКОЛА

АРХ.МИХАИЛАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СгаФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ИВАЊСКАЈАСЕНИЦАЉУБИЈАОСРЕТЦИПАЛАНКАПОЉАВНИЦЕРУИШКАТРНИЊИЋА-БРЕГТОМИНАКЉУЧСТАПАРИПРЊАВОР И СМРТИЋИДРАГЕЉИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИВЛАШКОВЦИОШТРАЛУКАВИШЕГРАДАГИЋИВАРЦАР-ВАКУФПИСКАВИЦАГАЉИПОВЦИКРАВИЦАЦЕРОВИЦАБЛАШКОБАЊАЛУКАКОШУТНИЦАРАКОВА НОГАРЕБРОВАЦСТРМНИЦАПВРТОЧКАГРАДИНАЈЕЛИЋИПРИЈЕДОРКРАВИЦАБАЊАЛУКАБАРАЋИЈЕЛИЋИЈУНУЗОВЦИКОЗАРАЦЛАКТАШИМЕДНАДОЛЊАПЕЦКАПИСКАВИЦАРЕКАВИЦЕСАНСКИМОСТГЛАМОЧПКРУПАПРИЈЕДОРСАРАЈЕВОГРАДБАЊАЛУКАГОМИОНИЦАГОЛИЋИГОМИОНИЦАГРАДИШКАЗЕНИЦАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИФЕРИЋИЈЕРЕМИЋИВЛАШКОВЦИОШТРАЛУКА

КРУПСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИУНАЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИКРУПСКИУНАЧКИСАНСКИМОСТКЉУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТГЛАМОЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТ

Page 54: Ђорђе Јањатовић

102 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић~

ПРЕЗИМЕ

ГРУЈИЧИЋГРУЈОВИЋГРУЈЧИЋ

ГРУМГРУМИЋ

ГРУСНИЋГРЦИЋГРЧИЋ

ГУБИЋГУВШИЋГУГИЋГУГЛЕТАГУГУНГУДАЛОГУДАЛОВИЋ

ГУДЕЉ

ГУДОВИЋГУДУРАШГУЖВИЋ

ГУЖВИЦАГУЖИЋГУЗИЈАН

ГУЈИЋ

ГУЛИЈАГУНИЋГУЊГУЊАРИЋГУЊЕВИЋ

ГУРДЕЉГУРДИЈЕЉЕВИЋГУРДИЋГУСАК

ГУСКА

СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

НИКОЛА РАКЕЉИЋЈОВАНКРСТИТЕЉ ДОБРУЊЂУРЂЕВДАН СРЕБРЕНИЦАИГЊАТИЈА СРЕБРЕНИЦАЧАСНЕВЕРИГЕ ПЕЧЕНОГОВЦИЛУКА КАОЦИ

ЛЕПЕНИЦАНОЖИЧКАПЕЧШОГОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИ

МИХОЉДАН ПРЊАВОРИСМРТИЋИЂУРЂЕВДАН ШТРБЦИЈОВАНКРСТИТЕЉ ПЕУЉЕНИКОЛА ГЕРЗОВО

ГЛАСИНАЦПАЛЕПЕЦКА

ЂУРЂЕВДАН ДРАКСЕНИЋАВРАМИЈЕ ЦИКОТЕЂУРЂЕВДАН СТРМНИЦА1НИКОЛА БИХАЋИХРГАРЈОВАНКРСТИТЕЉ ЈАВОРАНИВАСИЛИЈЕ ТРАВНИКЈОВАНКРСТИТЕЉ КАОЦИ

ЛЕПЕНИЦАНОЖИЧКА

НИКОЛА ВИНСКАИЛИЈЕШЋЕЂУРЂЕВДАН ПАЗАРИЋНИКОЛА ИЛИЈАШЈОВАН КРСТИТЕЉ ВИШЕГРАДЈОВАНКРСТИТЕЉ ДРАГОВИЋИЂУРЂЕВДАН КАОЦИ

КУКУЉЕЈОВАНКРСТИТЕЉ КУКУЉЕЛАЗАРЕВАСУБОТА ПАЛАНКААВРАМИЈЕ ЦИКОТЕНИКОЛА БАЊАЛУКА

БЛАШКОВРБИЦАШЉИВНО

ЂУРЂЕВДАН ПАЛЕНИКОЛА БУСОВАЧАЈОВАНКРСТИТЕЉ САРАЈЕВСКО ПОЉЕЂУРЂЕВДАН КОКОРИСИМЕОНБОГОПРИМ ПРЊАВОР И СМРТИЋИЛУКА ПИСКАВИЦАНИКОЛА ВИНСКАИЛИЈЕШЋЕСИМЕОН БОГОПРИМ ДЕРВЕНТАП

ДОЊАДУБИЦАНОВИ ГРАДОСИЊАПРЊАВОР И СМРТИЋИ

МАРКОЕВАНЂЕЛИСТ СТРМНИЦАПМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ СТРМНИЦАПЛАЗАРЕВА СУБОТА ЈЕРЕМИЋИЂУРЂЕВДАН БУСОВАЧА

ЈОШАВКАЂУРЂЕВДАН ЈАВОРАНИ

ПОПОВАЦНИКОЛА ГАШИЦАИБИЈАКОВАЦ

ПРИЈЕДОРСКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИГЕРЗОВАЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИвисочкиВИШЕГРАДСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИБАН»АЛУЧКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИ

порђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 1 03

ПРЕЗИМЕ

ГУСКИЋ

ГУСКОВИЋГУСЛОВГУСМИРГУСТОВАРАЦГУТАЉГУТЕША

ГУТИЋ

ГУЧЕВАЦГУШИЋГУШОГУШТАРКАГУШТЕРДАБИЋ

ДАБОВИЋДАБОЈИЋДАБРАНИЋДАВЕГИЋДАВИДОВИЋ

1

СЛАВА

ЂУРЋЕВДАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНВАРТОЛОМЕЈСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕГРИГОРИЈЕЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА

КРМИНЕ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЈП/шгиМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИПРИЈЕДОР ПРИЈЕДОРСКИЗЕНИЦА ТРАВНИЧКИСТРАЖИЦЕ КЉУЧКИДУБИЦА ДУБИЧКИЈОШАВКА БАЊАЛУЧКИГЛАСИНАЦ РОГАТИЧКИБИХАЋ И ХРГАР БИХАЋКИДОБРЛИНСУВАЈАЗЕНИЦАКАМЕНВАГАНБУСОВАЧАЗЕНИЦАМОКРО

НИКОЛА САРАЈЕВО ГРАДМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ ШАРИНЦИТРИФУН БУГОЈНОАРХИЂ. СТЕФАН БОСАНСКИ БРОДЂУРЂЕВДАН СТАРИМАЈДАНАРХ. МИХАИЛ НОЖИЧКААРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАТОМААПОСТОЛЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛМИХОЉДАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ЈОВАНБОГОСЛОВЈОВАНКРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИЛУКА

ГАПШЦА И БИЈАКОВАЦКОКОРИОРАШЈЕСТАПАРИБУСНОВЦИВИСОКОЈЕЛИЋИКРАЛУПИЈОШАВКАНОЖИЧКАКОЛАСТАПАРИБАЊАЛУКАЈАПРАМАЛСИЋОМАШКАЈЕЛАНСКАБУСОВАЧАБАЊАЛУКАБУСОВАЧАИЛИЈАШЛАКТАШИПЕЦКАПОЈБАВНИЦЕПОПОВАЦТЕШАЊНОЖИЧКАСТУПАРИКОЗАРАЦБЛАШКОБОШКОВИЋИВАГАНГЛАМОЧ ПМАРТИНАЦЧЕЛЕБИЋБОШКОВИЋИДОЊАДУБИЦАОШТРАЛУКА

ДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИТРАВНИЧКИГЛАМОЧКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИБУГОШСКИДЕРВЕНТСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИВИСОЧКИПРИЈЕДОРСКИвисочкиБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИСАНСКИМОСТ

Page 55: Ђорђе Јањатовић

104 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ДАВИДОВИЋ

ДАВИЧНВИЋДАВОДЕНДАВУЉЕВИЋДАЈИЋ

ДАКИЋ

СЛАВА

МИХОЉДАННИКОЛА

ч

ПАНТЕЈШЈАСАВА СРПСКИАРХИЂ. СТЕФАНПАНТЕЛИЈАНИКОЛААРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СГЕФАНАРХИЂ.СТЕФАН

ГРИГОРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАН

НИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

РИБНИКАГИЋИАГИЋИАШАНИГОМИОНИЦАДОБРЛИНДРАГЕЉИДУБРАВИЦАЗБОРИШТЕЈАПРАМАЈКИЋКАОЦИКРАЛУПИКРУПАКРУПАЉУБИЈАМЕДНАДОЛЊАНОВИВАРОШИЦАОМАШКАОШТРАЛУКАПАЛАНКАПРИЈВДОРРАКЕЉИЋРАКОВАЦРУЈНИЦАСМОЉАНАСТАРИМАЈДАНУМЦИХАДРОВЦИОРАШЈЕЛИЈЕШАЊПЕЦКАОБОРЦИМЕДНАДОЛЊАВЕДОВИЦАКРУПАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИБАРАЋИВАРЦАР-ВАКУФГЕРЗОВООМАШКАПЕЦКАДОЛЊАПРЊАВОР И СМРТИЋИБУГОЈНОГРАЦИДРАГЕЉИРАДЊАДОЊАРИБНИКСАРАЈЕВОГРАДСЛАГИНАСТУПАРИТЕШАЊБОЧАЦГЛАМОЧТУРЈАКГЛИНИЦАДОБРОСЕЛОИВАЊСКАВИСОКООРАШЈЕШТРБЦИ

КЉУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИвисочкиКРУПСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИБИХАЋКИПБГРОВАЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈВДОРСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИКЉУЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИвисочкиПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 105

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДАКИЋДАКОВИЋДАЛИНОВИЋДАЛИЋДАЛМАНЦИЈАДАЛЧАКДАЉЕВИЋ

ДАМЈАНИЋ

ДАМЈАНОВИЋ

ДАМЛОВИЋДАМЉАНОВИЋ

ДАНГИЋ

ДАНГУБА

СИМЕОН БОГОПРИМЛУКАКУЗМАНИДАМЈАНКРАЉДЕЧАНСКИ

РАДЊАДОЊАКОШУТНИЦАВАРЕШБИХАЋ И ХРГАР

ТОМААПОСТОЛ ПОЉАВНИЦЕЂУРЂЕВДАН МВДНАГОРЊАЈОВАНКРСТИТЕЉ РАКЕЉИЋМАРКО ЕВАНЂЕЈШСТ БУКОВАЧА

ЈОВАН КРСТИТЕ1БНИКОЛА

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ.СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈЕЛИСЕЈЈОВАНКРСгаТЕЉ

ЛУКА

НИКОЛА

ПЕГРОВДАНЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАНКРСТИТЕЉГРИГОРИЈЕНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КЈБУЧСАНИЦАСМОЉАНАУМЦИКОСТАЛШЦАНОВИ ВАРОШИЦАРУИШКАПЕТРОВАЦЛЕПЕНИЦАПОРЈЕЧИНАСАСАБОЉАНИЋ1ВАРЕШГОМИОНИЦАОСЈЕК-БЛАЖУЈПРИБОЈЕВИЋРЕКАВИЦЕСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВОГРАДТЕШАЊЧЕЧАВАБИХАЋИХРГАРСАРАЈЕВОГРАДБИХАЋИХРГАРВОЛАРИЈУНУЗОВЦИКРУПАОШТРАЛУКАПЕУЉЕРАКЕЉИЋСАРАЈЕВОГРАДСАСАТРАВНИКТРНИЊИЋА-БРЕГИЛИЈАШОСЈЕК-БЛАЖУЈВАРЕШЗЕНИЦАКРАЛУПИПРИЈЕДОРРИБНИКСЕОНАТЕШАЊПАПРАЋА

ТЕШАЊСКИРОГАТИЧКИВИСОЧ1СИшл\*\Ј Т|ЛЈГ1

БИХАЋКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИКЉУЧКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИКРУПСКИСАНСКИМОСТЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИУНАЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИ

КРАЛУПИ ВИСОЧКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИТРАВНИК ТРАВНИЧКИСТУПАРИТРАВНИККРАВИЦАСРЕБРЕНИЦАИЛИЈАШ

МАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИ

Page 56: Ђорђе Јањатовић

106 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ДАНГУБИЋДАНИЛОВИЋ

СЛАВА

АРХ. МИХАИЛАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВИСОКОГЊИОНИЦАДОЊА ДУБИЦАГЕРЗОВОЗЕНИЦАКОРИЋАНИДОЊИ ВАКУФСОКОЛОВИЋЗШИЦАБИСТРИЦАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДЕМИРОВАЦЗШИЦА

ВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИРОГАТИЧКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ

ДАНИЋ

ДАНИЦА

ДАНИЧИЋ

ДАНОЈЕВИЋДАНОЈЛИЋДАРАДАНДАРДАДАРДИЋ

ДАТИЋДАУЈЕВИЋДАФИНИЋДАЦИЈАРДАЧИЋ

ДАШИЋ

ДВИЗАЦДВИЗЧЕВИЋДВОРАНИН

ДВОРАНЧИЋДЕБА

НИКОЛА

ТРИФУН

ДИМИТРИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАИГЊАТИЈАЛУКАЛАЗАРЕВА СУБОТАПАНТЕЛИЈАПАНТЕЛИЈА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНКУЗМАН И ДАМЈАНЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАНИКОЛА

ТРИФУНМИХОЉДАНВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАН ЗЛАТОУСТНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ПОДГРАДЦИСОЧАНИЦАБАРАЋИГОМИОНИЦАРЕБРОВАЦРИБНИКТЕШАЊБАРАЋИВАРЦАР-ВАКУФМАШИЋИ И РОМАНОВЦИТРНИЊИЋА-БРЕГОМАШКАПОЉАВНИЦЕГРАДИНАМЕЂЕЂАМЕЂЕЂАМОКРОЛЕПЕНИЦАШАРИНЦИРЕБРОВАЦТЕШАЊЈОШАВКАПАЛЕГАЉИПОВЦИОШТРАЛУКАБИСТРИЦАГОМИОНИЦАЈУНУЗОВЦИЈЕЛАНСКАКРЊЕУШАПОФАЛИЋИЗБОРИШТЕДЕРВЕНТА1БУСОВАЧАЗЕНИЦАЗЕНИЦАДВОРИШТЕСАНИЦАСОЧКОВАЦСЛАТИНАСАРАЈЕВОГРАДПЕЧЕНОГОВЦИРАТКОВОГРАДИНАОРАПЦЕЈОШАВКА

ГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИПЕТРОВАЧКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ДЕБЕЛНОГИЋДЕБЕЉАК

ДЕБРЊАДЕВЕДЛАКАДЕВИЋ

ДЕВУРА

ДЕВУШИЋДЕВЧИЋДВДИЋ

ДЕЈАНОВИЋ

ДЕКИЋ

ДЕЛЕЖАНОВИЋДЕЈШЈАДЕЈШНАРОДЕЛИПАРАДЕЛИПЕРДЕЛИЋ

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 1 07

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛАПАНТЕЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉДИМИТРИЈЕАРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХ.МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ЈОВАН КРСГИТЕЈБ

АРХ.МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЈБЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ.СТЕФАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГЛАСИНАЦГАЉИПОВЦИКОЛУНИЋЉУВШАВРЕЛООСЈЕК-ЕЛАЖУЈЈУНУЗОВЦИМАХОВЉАНИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИНОВИ ГРАДЧЕЧАВАВАРЦАР-ВАКУФМАШИЋИ И РОМАНОВЦИСТРОИЦЕЦЕРОВИЦАШТРБЦИПРИБИНИЋВОЛАРИГЛИНИЦАСОКОЛОВОБУГОЈНОБОЉАНИЋ1ЗЕНИЦАРАКОВАЦГОМИОНИЦАИМЈАНИПЕЧЕНОГОВЦИВАРЦАР-ВАКУФГРАОВОДОЊИ ВАКУФШЕХОВЦИПЕЦКАДОЛЊАМАГЛАЈКОЛАКОЛАЗБОРИШТЕМАЈЕВАЦОСИЊАМАЈЕВАЦТЕШАЊГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАИВАЊСКАРУИШКАДОБРЛИНЈУНУЗОВЦИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИСТРОИЦЕТРНИЊИЋА-БРЕГАГИЋИУМЦИЦЕРОВИЦАЈАВОРАНИВАРЕШРАКОВАНОГАВИСОКОГЛАСИНАЦКОШУТНИЦАСОКОЛОВИЋЈАВОРАНИЈЕРЕМИЋИ

РОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИПЕГРОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИКРУПСКИКЉУЧКИБУГОЈНСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИЛШЕВАНСКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИУНАЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИ

Page 57: Ђорђе Јањатовић

1 08 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ДЕЛИЋг̂-*

ДЕМИЋДЕМОЊИЋДЕЊАКДЕЊИЗДЕРАИЋДЕРАЈАДЕРАЈИЋ

ДЕРАНОВИЋДЕРАТДЕРЕТА

ДЕРИГАЋАДЕРИКОЊАДЕРИКУЋА

ДЕРОЊИЋ

ДЕСАНЧИЋ

ДЕСИМИРДЕСИЋДЕСНИЦА

СЛАВА

БОГОЈАВЉЕЊЕДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНПЕТРОВДАНДИМИТРИЈЕЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКААРХ. МИХАИЛЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХ.МИХАИЛЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

МИХОЉДАНЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГРАДИНАЛУСИЋИВРЕЛОДУБОВИКЈАВОРАНИЛУСИЋИСОКОЛОВИЋТЕШАЊТОМИНАТРАВНИКБОСАНСКИ БРОДБРЕСТОВОДУБИЦАДУГОПОЉЕМАЈЕВАЦСАРАЈЕВОГРАДХАДРОВЦИЛАКТАШИПИСКАВИЦАСАРАЈЕВОГРАДСТРМНИЦА1БОЖИЋИГУДАВАЦМАГЛАЈОМАШКАПРИБИНИЋУГОДНОВИЋЉУВШАТРАВНИКМАГЛАЈАШАНИБРЕСТОВОПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИЛЕПЕНИЦАШАРИНЦИУГОДНОВИЋБАРАЋИГЛАМОЧПДОБРЛИНПАЛАНЧИШТЕМОКРОВЛАШКОВЦИДРАКСЕНИЋКРУПАСЛАПАПШИЦАСОЧКОВАЦБАЊАЛУКАБОШКОВИЋИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГЕЉИПОДГРАДЦИУМЦИГАЉИПОВЦИБАСТАСИВЕДОВИЦАЈАСЕНИЦА ,КРУПАТРНИЊИЋА-БРЕГ

БАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИКРУПСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИУНАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИУНАЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 109

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДЕСНИЦАДЕСПИНИЋ

ДЕСПИНОВИЋ

ДЕСПИЊИЋДЕСПИЋ

ДЕСПОТ

ДЕСПОТОВИЋ

ДЕТКОЈЕВИЋДЕУРИЋДЕШИЋДИВЉАК

ДИВЉАНОВИЋДИВОВИЋДИВЧИЋ

ДИДОДИЈАКОВИЋ

ДИЈИЋДИЈОВИЋДИКИЋ

ДИКОНИЋДИКОЊА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАК КРСП-ГШБЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

САВАСРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЈБНИКОЛАСИМЕОНБОГОПРИМАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАНКРСГИТЕЉ

НИКОЛА

ТОМААПОСТОЛЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАНЛУКАЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНТРИФУН

ПЕТРОВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНМИХОЉДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТСАВА СРПСКИСАВА СРПСКИ

ТРУБАРВУКОВСКОЧЕЛЕБИЋТРАВНИКТРАВНИКРАВНОВИШЕГРАДОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДУГОДНОВИЋПРИЈЕДОРКЉУЧПАЛАНЧИШТЕИМЈАНИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИДРАКСЕНИЋРЕБРОВАЦСОКОЛОВИЋСОЧКОВАЦСТУПАРИЕАЊАЛУКАБУСНОВЦИЈУНУЗОВЦИМОШТАНИЦА МАНАСТИРПОРЈЕЧИНАПРШЕДОРПРЊАВОР И СМРТИЋИСАРАЈЕВО ГРАДШЕХОВЦИДОБРОСЕЛОПОРЈЕЧИНАГРАДИШКАВРБЉАНИЗЕНИЦАСАРАЈЕВОГРАДЈЕЛАНСКАВЛАСЕНИЦЕТРАВНИКГОМИОНИЦАШЉИВНОБИХАЋИХРГАРГУДАВАЦХАДРОВЦИП1ЉИВНОРАКОВАНОГАСТРМНИЦА1МОКРОСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВИСОКОСЛАТИНАТРАВНИКСЛАТИНАВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕПРИЈЕДОРКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИКОЗЛИЦАВИСОКОВАРЕШ

УНАЧКИБУГОЈНСКИЛИЈЕВАНСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИПРШЕДОРСКИКЉУЧКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИКРУПСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИКРУПСКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИКЉУЧКИТРАВНИЧКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИМОСТВИСОЧКИвисочки

Page 58: Ђорђе Јањатовић

110« ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ

ДИЛБЕРОВИЋ

ДИЛПАРИЋДИЉКАНДИМИТРИЈЕВИЋ

ДИМИТРИЈИЋДИМИТРИЋ

ДИМИТРОВИЋ

ДИМИЋ

ДИМИЧИЋ

ДИНКИЋДИОВИЋДИШИЋ

ДЛАКИЋДМШИЋДМИТРАНОВИЋДМИТРОВИЋ

Ђорђе Јањатовић

СЛАВА ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

АРХ. МИХАИЛ ПАЛЕНИКОЛА ПОФАЛИЋИАРХИЂ. СТЕФАН САРАЈЕВО ГРАДЈОВАН КРСТИТЕЉ БОЧАЦАРХ. МИХАИЛ САРАЈЕВО ГРАДВАВЕДЕНИЈЕ БАЊАЛУКАДИМИТРИЈЕ САРАЈЕВО ГРАДЂУРЂЕВДАН ВАРЕШ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИЈОВАНКРСТИТЕЉ ВИСОЧНИКЛАЗАРЕВА СУБОТА ПРИБОЈЕВИЋНИКОЛА ВИСОЧНИКМИХОЉДАН МАЈЕВАЦАРХИЗ. СТЕФАН ГРАЦИ

КРАВИЦАЂУРЂЕВДАН ПЕЦКАИВАЊДАН БОЉАНИЋ IИГЊАТИЈА ГОЛИЋИЈОВАНКРСТИТЕЉ БУСНОВЦИ

КРАВИЦАМАГЛАЈ

ЛУКА ГОЛИЋИМАРКО ЕВАНЂЕШСТ ПРИБИНИЋ

САРАЈЕВО ГРАДНИКОЛА ДРАКСЕНИЋ

ПРИБИНИЋПБГКА ЖЉЕБАЦ

СРЕБРЕНИЦАСИМЕОН БОГОПРИМ МАЈЕВАЦЧАСНЕВЕРИГЕ ЗЕНИЦАЂУРЂЕВДАН ЛАКТАШИ

РИБНИКАРХ. МИХАИЛ БОЖИЋИ

ДАБАРДЕМИРОВАЦДРАКСЕНИЋЉУБШАМОПГГАНИЦА МАНАСТИРПАЛАНКАУМЦИ

ВАВЕДЕНИЈЕ ВАРЦАР-ВАКУФЂУРЂЕВДАН ВУКОВСКО

РАКЕЉИЋЈОВАН КРСТИТЕЉ ВИСОКО

КРАЛУПИПЕТКА ДУБИЦА

ПРИЈЕДОРМИХОЉДАН РИБНИК

СЛАТИНАЂУРЂЕВДАН ТЕШАЊНИКОЛА САРАЈЕВО ГРАДАЛИМПИЈЕ ЈЕРЕМИЋИНИКОЛА ДАБАРМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ БОСАНСКИБРОДМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ ВИОЧАНИНИКОЛА ДРАКСЕНИЋЂУРЂЕВДАН ЈУНУЗОВЦИ

КУКУЉЕЈОВАН КРСТИТЕЉ ВИСОКО

ПЕЋИ

САРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТВАРЦАРВАКУФСКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИВИСОЧКИвисочкиДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСАНСКИМОСТДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИВИСОЧКИЛИЈЕВАНСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНАСРБА У БОСНИ »111

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

'.-.

ДМИТРОВИЋ

ДМИШИЋДОБРАНИНДОБРАЧАНИНДОБРАШ

ДОБРЕШДОБРИЈЕВИЋ

ДОБРИКОВИЋДОБРИЛОВИЋ

ДОБРИНКОВИЋ

ДОБРИЊАЦДОБРИЋ

ДОБРИЦА

ДОБРИЧЕВИЋДОБРИЧИЋДОБРНАЦДОБРЊАЦДОБРОВИЋДОБРОЈЕВИЋ

ДОБРОШ

ДОВЕДАН

ДОДИГДОДИК

ДОЈКОВИЋДОЈЧЕНОВИЋ

ДОЈЧИНОВИЋ

ДОКИЋ

НИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕКРАЉДЕЧАНСКИТОМААПОСТОЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЋ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

АРХ. МИХАИЛНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЋЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНПАНТЕЛИЈА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ГЛИНИЦАРУЈНИЦАЈОШАВКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКРМИНЕБАЊАЛУКАБАЊАЛУКАДРАГЕЉИГОМИОНИЦАВОЂЕНИЦАГЛАВИЦЕГЛАМОЧГЛАМОЧПГРАОВОКЉУЧКУКУЉЕТИШКОВАЦДАБАРДАБАРПРКОСИВРЕЛОСОКОЛОВИЋБОШКОВИЋИБОШКОВИЋИБИСТРИЦАДЕРВЕНТАПАГИЋИДАБАРДОБРЛИНМАХОВЉАНИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМОШТАНИЦА МАНАСТИРЛИШВНОЧЕЛЕБИЋСРЕБРЕНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИДРАГОВИЋИЈЕЛОВАЦИВАЊСКАКРУПАСТАРИМАЈДАНДУБИЦАГОМИОНИЦАБИСТРИЦАЉУВШАТРАВНИКТРНИЊИЋА-БРЕГГОМИОНИЦАМЕЂЕЂАСАНСКИМОСТСТАРИ МАЈДАНУМЦИЧЕЧАВАПОДГРАДЦИМАРИЋКАБИСТРИЦАГОМИОНИЦАЈОШАВКАДЕРВЕНТА1

КРУПСКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИКЉУЧКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИРОГАТИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИТРАВНИЧКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТТЕШАЊСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИ

Page 59: Ђорђе Јањатовић

112* ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ

ДОКИЋ

ДОКОЛИЋДОЛАЧКИЋДОЛАШДОЛАШЕВИЋДОЉАКДОЉАНОВИЋДОЉИНИЋДОМАЗЕТДОМИНОВИЋДОМУЗДОМУЗИН

ДОМЧИЋДОНДУР

ДОРИЋДОСТАНИЋ

ДОСТИЋДОСТИЦАДОТЕЛИЋДОТЛИЋДОШАН

ДОШАНОВИЋДОШЕН

ДОПШНОВИЋ

ДОШИЋ

СЛАВА

ЈОВАНКРСТИТЕЈБ

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНКРСТОВДАННИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНАРХИЂ.СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАМИХОЉДАН

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

СИМЕОН БОГОПРИМБЛАГОВЕСТИЂУРЂЕВДАНКРАЉДЕЧАНСКИСАВА СРПСКИНИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАИЛИЈААРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНАРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЈБ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСГИТЕЉ

Ђорђе Јањатовић

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУКАВАРЦАР-ВАКУФВРБИЦАКАМЕНПЕЧШОГОВЦИСАРАЈЕВОГРАДМАГЛАЈВАРЕШМОКРОНОГЕБИСТРИЦАКРАВИЦАКОСТАЈНИЦАСТАРИМАЈДАНБАЊАЛУКАШТРБЦИБАРАЋИГЛАМОЧПРЕБРОВАЦГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДОБРОСЕПОЗБОРИШТЕЈЕЛАНСКАШТРБЦИШТРБЦИСАРАЈЕВОГРАДПАЛЕПРИЈВДОРЈЕЛОВАЦКУЛИН-ВАКУФСКАБИХАЋИХРГАРДУБОВИК АЛИБЕГОВАГИЋИДУБОВИК АЛИБЕГОВБИХАЋИХРГАРБУКОВАЧАКУЛИН-ВАКУФСКАСМОЉАНАБУКОВАЧАРУЈНИЦАЉУБИЈАПРИЈВДОРВЕДОВИЦАВЛАШКОВЦИБИХАЋИХРГАРГЛИНИЦАЗБОРИПГГЕКРУПАЧИТЛУКГЛИНИЦАКОЛУНИЋГОМИОНИЦАПАЛАНКАСТАРИ МАЈДАНУМЦИВРТОЧЕЈАСЕНИЦАНОВИ ВАРОШИЦАЈЕЛАНСКАВЛАСЕНИЦЕЦИКОТЕ

БАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИПРШАВОРСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРШИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРИЈВДОРСКИПРИЈВДОРСКИУНАЧКИБИХАЋКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИБИХАЋКИПЕГРОВАЧКИУНАЧКИПБГРОВАЧКИПЕГРОВАЧКИБИХАЋКИПРИЈВДОРСКИПРИЈВДОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИПЕГРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТБИХАЋКИКРУПСКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИВЛАСШИЧКИВЛАСЕНИЧКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ «113

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДОШЛИЋ

ДОШЛОДОШЛОВ

ДРАГАНИЋ

ДРАГАШ

ДРАГАШЕВИЋ

ДРАГЕЉ

ДРАГИЛОВИЋДРАГИЋ

ДРАГИЋЕВИЋ

ЈОВАНКРСТИТЕЉТЕОДОРСТУДИТЂУРЂЕВДАН-ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАНМАТЕЈЕВАНЂЕЛИСТ ПАЗАРИЋ

ПАЛЕНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЦИКОТЕМОШТАНИЦА МАНАСГИРОСЈЕК-БЛАЖУЈГЕРЗОВОПЕЦКАСТРОИЦЕГЕРЗОВО

НИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНВАРТОЛОМЕЈ

ЂУРЂЕВДАН

РАДЊАДОЊАДРАКСЕНИЋКОСТАЈНИЦАТРНИЊИЋА-БРЕГМОКРОСАРАЈЕВО ГРАДДОБРЛИНСАРАЈЕВО ГРАДГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕМИРОВАЦМЕЂЕЂАПИСКАВИЦАСТУПАРИВОЂШИЦАКРЊЕУШАПРИЈЕДОРСТАРИМАЈДАНБОЉАНИЋ1ЖЉЕБАЦ

ЗАЧЕЋЕ ЈОВАНА КРСТ. САРАЈЕВО ГРАДИВАЊДАН БОЉАНИЋ1ИГЊАТИЈА МАГЛАЈЈОВАНКРСТИТЕЉ ВИОЧАНИ

ДОЊАДУБИЦАДРАГОВИЋИКУКУЉЕОШТРАЛУКАСМОЉАНАСТРМНИЦАПТЕШАЊЧЕЧАВАБРУСНИЦАВОЂЕНИЦААГИЋИБУГОЈНОКЉУЧЉУБИЈАРАКЕЉИЋ

СИМЕОНБОГОПРИМ СТУПАРИЧАСНЕВЕРИГЕ ТЕШАЊАВРАМИЈЕ САСААЛИМПИЈЕ ЈЕРЕМИЋИАРХИЂ. СТЕФАН ГУДАВАЦ

БОЉАНИЋ ПНОЖИЧКАСАРАЈЕВОГРАДСТРМНИЦАПЦРКВИЦАМАЈЕВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИДУБИЧКИУНАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИПРШЕДОРСКИСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИКЉУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИКРУПСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИ

Page 60: Ђорђе Јањатовић

114«ПРЕЗИМЕНА

ПРЕЗИМЕ

ДРАГИЋЕВИЋ

ДРАГИЧЕВИЋ

ДРАГИШИЋ

ДРАГОВИЋДРАГОЈЕВИЋ

ДРАГОЈЛИЋДРАГОЈЛОВИЋ

СРБА У БОСНИ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИ

МИХОЉДАННИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМГРИГОРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

Ђорђе Јањатовић

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

СУВАЈАВЛАШКОВЦИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИБРЕКИЊАДУБРАВИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСАСАМАЈЕВАЦОБОРЦИБРУСНИЦАДОЊИ ВАКУФФЕРИЋИЛИЈЕШАЊТЕШАЊФЕРИЋИКОЗАРАЦЗЕНИЦАЉУВШАТЕШАЊГОМИОНИЦАОШТРАЛУКАСМОЉАНАКОЛАБИСТРИЦАДЕМИРОВАЦДУБИЦАСТАРИ МАЈДАНУМЦИ

ПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТ

ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИДОЊИ ВАКУФ —РИБНИККОКОРИНОЖИЧКАКАОЦИЛЕПЕНИЦАПЕЧЕНОГОВЦИРЕБРОВАЦБУГОЈНОМАШИЋИ И РОМАНОВЦИРАКЕЉИЋСВОДНОФЕРИЋИБАЊАЛУКАБИСТРИЦАГОМИОНИЦАМОПГГАНИЦА МАНАСТИРНОВИ ВАРОШИЦАОРАШЈЕСТАПАРИХАДРОВЦИГОМИОНИЦАБОЉАНИЋ1БУГОЈНОДУГО ПОЉЕ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ РАВНОМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА

НОВИ ГРАД

СИМЕОН БОГОПРИМРАТКОВОДЕРВЕНТА1

БУГОЈНСКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНАСРБАУ БОСНИ «115

ДРАГОЈЛОВИЋ СИМЕОН БОГОПРИМДРАГОЉЕВИЋ НИКОЛАДРАГОМИРОВИЋ АРХИЂ.СТЕФАН

ИГЊАТИЈАДРАГОНИЋ НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ДРАГОЊИЋДРАГОРАЈАЦ

ДРАГОСАВДРАГОСАВАЦ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ДРАГОСАВЉЕВИЋ ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТБЉ

ДРАГУТИНОВИЋ ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ДРАЖЕВАЦДРАЖЕТОВИЋДРАЖИЋ

НИКОЛАНИКОЛАСАВА СРПСКИАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ДРАКУЛИЋ

ДРАМЉАКОВИЋДРАМЊАКДРАМУШИЋДРАПИЋДРАЧАДРАЧИНАДРАШАКДРАШКИЋ

ДРАШКО

ДРАШКОВИЋ

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАТРИФУНИГЊАТИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИЂУРЂЕВДДНАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНМИХОЉДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛА

ДРАШЧЕВИЋ ГРИГОРШЕ

НОВИ ГРАДДОЊИ ВАКУФМАРТИНАЦМАЈЕВАЦШТРБЦИТЕШАЊУГОДНОВИЋКОЗАРАЦБИХАЋ И ХРГАРГАШИЦА И БИЈАКОВАЦЛЕПЕНИЦАЈАСЕНИЦАПРКОСИКАОЦИПЕЧЕНОГОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИМАХОВЉАНИМЕДНАДОЛЊАВИСОКОВИСОКОИЛИЈАШСТРМНИЦА ППАПРАЋАСАРАЈЕВО ГРАДПРИБОЈЕВИЋВЕДОВИЦАВУКОВСКОДОБРОСЕЛОДОЊИ ВАКУФДУБОВИК АЛИБЕГОВЗЕНИЦАЈАПРАМАЈКИЋОСИЊАРУИШКАВРЕЛОКОРИЋАНИБОСАНСКИ БРОДБОСАНСКИ БРОДВЛАСЕНИЦЕБАЊАЛУКАЈАСЕНИЦАШТРБЦИШТРБЦИСАРАЈЕВО ГРАДБАЊАЛУКАДУБОВИКВЛАШКОВЦИБУСОВАЧАСЛАПАШНИЦАКРАЛУПИОСЈЕК-БЛАЖУЈЗЕНИЦАДУБИЦАОБОРЦИГОРАЖДЕПАЛЕРАКОВАНОГАСАРАЈЕВО ГРАДЉУВША

ДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИВИСОЧКИвисочкивисочкиВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРА.ТЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИКРУПСКИБУГОЈНСКИКРУПСКИТРАВИИЧКИСАНСКИМОСТТЕШАЊСКИКРУПСКИБИХАЋКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИ

Page 61: Ђорђе Јањатовић

116 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИЂорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДРВЕНИЋДРВЕНИЦА

ДРВОЂЕЉАДРЕЗГАДРЕНОДОЉАДРЕГВИЋДРИНИЋ

ДРИЊАК

ДРКИЋДРЉАЧА

ДРЉИЋ

ДРМОНИЋДРЊИЋДРОБАЦ

I

ЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНПЕТРОВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

МИХОЉДАННИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТААРХ. МИХАИЛЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

ТРИФУН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПЕТРОВДАНСАВА СРПСКИАРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ДОЊАДУБИЦАБОЖИЋИДУБИЦАМОШТАНИЦА МАНАСТИРОСЈЕК-БЛАЖУЈПРКОСИВАГАННОВИ ГРАДБОЧАЦВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГАЉИПОВЦИГОМИОНИЦАКУКУЉЕМЕДНА ГОРЊАПРЊАВОР И СМРТИЋИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКАОЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИВРТОЧЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАРИЋКАКОРИЋАНИГЛАСИНАЦМОКРОКОШУТНИЦАГЛАСИНАЦГУДАВАЦКОЛУНИЋКОСТАЈНИЦААШАНИБУКОВАЧАВЕДОВИЦАГУДАВАЦДУБИЦАДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВИВАЊСКАЈАСЕНИЦАКОЛУНИЋКРЊЕУШАКРУПАНОВИ ВАРОШИЦАПОЛАВНИЦЕПРИЈЕДОРПРКОСИРУИШКАЧИТЛУКБРЕКИЊАДВОРИПГГЕПРИЈЕДОРЧИТЛУКБРЕСТОВОЈЕРЕМИЋИКОШУТНИЦАВЕДОВИЦАВЕДОВИЦАДОБРОСЕЛОЗБОРИШТЕИВАЊСКАКРУПА

ДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРШЕДОРСКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ «11

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДРОБАЦ

ДРОБИЛОВИЋДРОБИНОВИЋДРОБИЋ

ДРОБЊАК

ДРОЊАК

ДРОЊИЋДРОЦО

ДРУГОВИЋДРУМЕШИЋДРЦИЋДРЧА

ДУБАЈИЋ

ДУБАРА

ДУБАЧКИЋДУБЉЕВИЋДУБОВДУБОВИНАДУБОЧАНИНДУБРАВАЦ

ДУВЊАК

ДУГАЈЛИЋ

ДУГАРИЋ

ДУГИЋДУГОНОВАЦДУГОЊА

ДУГОЊИЋ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНИЛИЈААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНКРАЉДЕЧАНСКИЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНАРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЋИЦНИКОЛАНИКОЛАЛУКААРХИЂ. СТЕФАНИГЊАТИЈА

АРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

КРАЉДЕЧАНСКИ

НИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ВАСИЛИЈЕ

ПРКОСИРУИШКАЧИТЛУКЗБОРИШТЕЈЕЛАНСКАТРАВНИКЗБОРИШТЕМАГЛАЈСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДБУКОВАЧАДАБАРГОМИОНИЦАТРАВНИКГОРАЖДЕПАЛЕГОРАЖДЕВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГРАДИШКАСАРАЈЕВО ГРАДЈЕЛОВАЦБИХАЋИХРГАРВОЂЕНИЦАСТАРИМАЈДАНБАЊАЛУКАБОБОЉУШКАВРЕЛОРУЈНИЦАХАДРОВЦИКОШУТНИЦАДОЛАЦ-ЗАБРЂЕСАРАЈЕВОГРАДЦИКОТЕСАРАЈЕВО ГРАДДЕРВЕНТАППАЗАРИЋСТРМНИЦАППРИБИНИЋКОКОРИПРИБИНИЋВОЛАРИГЛАМОЧГЛАМОЧПКАМЕНГЛАМОЧРАВНОБУГОЈНОИЛИЈАШКАМЕНВЛАШКОВЦИДОБРЛИНГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДРАГЕЉИБАРАЋИМАГЛАЈСАРАШВСКО ПОЉЕДЕРВЕНТАПВИСОКОДЕРВЕНТА1БУГОЈНО

ПЕТРОВАЧКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИКРУПСКИМАГЛАЈСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИУНАЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИСАНСКИМОСТРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИВИСОЧКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИ

Page 62: Ђорђе Јањатовић

1118 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ «119

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДУГОЊИЋ

ДУДИЋ

ДУЂУНДУИНОВИЋЛУИЋМ1* *А *ж

ДУЈАКДУЈАКОВИЋ

ДУЈИЋ

ДУЈКОВИЋ

ДУЈЉАНИНДУКИЋ

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАПАНТЕЛИЈААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДДНИЛИЈААРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

СИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДДН

ИЛИЈАЂУРЂЕВДАН

ИВАЊДАНИГЊАТИЈАНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМ

ЛУКААРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

КОЗЛИЦАОБОРЦИОБОРЦИУМЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИФЕРИЋИЈЕЛАНСКАСЛАПАШНИЦАГАЉИПОВЦИМАЈЕВАЦГОРАЖДЕТРАВНИКПРЊАВОР И СМРТИЋИБУГОЈНОДОЊАДУБИЦАДЕРВЕНТА1ПЕЧЕНОГОВЦИГАЉИПОВЦИМАЈЕВАЦНОЖИЧКАШТРБЦИЈЕЛАНСКАМАЈЕВАЦПРИБИНИЋРАДЊАДОЊАЈОШАВКАКОКОРИРАДЊАДОЊАБРУСНИЦАДУГОПОЉЕПЕЦКАЧЕЧАВАДУГО ПОЉЕВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕРЕБРОВАЦХРГЕВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕМИЧИЈЕВИЋПОРЈЕЧИНАПОРЈЕЧИНАПОРЈЕЧИНАБОЉАНИЋ1МАГЛАЈПОРЈЕЧИНАСОКОЛОВИЋБАСТАСИВРЕЛОДУБОВИК АЛИБЕГОВЖИВИНИЦАСВОДНО -ЦРНИЛУГБИСТРИЦАВЕДОВИЦАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГЛИНИЦАГЛИНИЦАЖИВИНИЦАКОЛУНИЋОМАШКАСТРМНИЦА1

САНСКИ МОСТБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИСАНСКИ МОСТПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИУНАЧКИБИХАЋКИКРУПСКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИВАРЦАРВАКУФСКИПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИ

ДУКИЋ

ДУЛИЋ

ДУМЕНЏИЈАДУМИЋДУМОНИЋ

ДУМОЊИЋ

ДУНАВИЋДУНДИЋДУНДУРДУНЂЕР

ДУНЂЕРОВИЋ

ДУНЂИЋДУНЂОДУНИЋ

ДУНОВИЋ

ДУПЕРДУГОБАШЋДУРАКОВИЋДУРАНДУРЂИЋДУРИЋ

ДУРМИЋДУРОЊИЋ

ДУРСУНДУСИЋ

ДУТУЛИЋДУЦАНДУЧИЋ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ЂУРЂЕВДАНЛУКА

ТОМААПОСТОЛ

МИХОЉДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЛУКАЈОВАНКРСТИТЕЉВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАИГЊАТИЈАМАЛА ГОСПОЈИНАЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАК КРСТИТЕЉАРХИЂ. СтеФАННИКОЛАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЛУКАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНПЕТРОВДАНЂУРЂЕВДАН

АРХ.МИХАИЛЈОВАН КРСтаТЕЉ

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАГАТОНИКНИКОЛА

ТРНИЊИЋА-БРЕГСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦАПГРАДИШКАЈЕРБМИЋИКОСТАЈНИЦАМАПШЋИ И РОМАНОВЦИСТАПАРИВИОЧАНИШАРИНЦИЗЕНИЦАУГОДНОВИЋЛУСИЋИЉУВШАПРИЈЕДОРБОШКОВИЋИДРАГОВИЋИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАВУКОВСКОСТАПАРИДЕТЛАКГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКАОЦИСОКОЛОВИЋГРАДИШКАРЕБРОВАЦКОСТАЈНИЦАТЕШАЊГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВО ГРАДВАРЕШСАРАЈЕВО ГРАДПИСКАВИЦАПРИЈЕДОРГРАЦИЈУНУЗОВЦИКЉУЧМАХОВЉАНИГУДАВАЦСОКОЛОВИЋЧЕЧАВАРАВНОВОЛАРИВАРЕШСАРАЈЕВО ГРАДЈЕРЕМИЋИБОСАНСКИ БРОДВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕШТРБЦИОСЈЕК-БЛАЖУЈКАОЦИНОЖИЧКАКАОЦИГОРАЖДЕРЕКАВИЦЕВАРЕШБУГОЈНО

УНАЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИРОГАТИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИГРАДИШКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИРОГАТИЧКИТЕШАЊСКИБУТОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИРОГАТИЧКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИБУГОЈНСКИ

Page 63: Ђорђе Јањатовић

120 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић_. — :

ПРЕЗИМЕ

ДУЧИЋ

ДУШАНИЋ

ДУШАНОВИЋЂАЂОЂАЈИЋ

ЂАКЂАКИЋ

ЂАКОВИЋ

ЂАКУЛА

ЂАКУШИЋЂАЛИЋ

ЂАМИЋЂАНИЋЂАЊИШЂАПА

СЛАВА

НИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

констАнган ВЕПИКИНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМТРИФУНМИХОЉДАНЈОВАН КРСТИТЕЉИЛИЈАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

ЈОВАНКРСТИТЕЉГРИГОРИЈЕЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХ.МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАТОМААПОСТОЛПЕГРОВДАН

АРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ПАРОХША

ДОЊАДУШЦАТЕШАЊГАЉИПОВЦИЈЕПАНСКАПРИБИНИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИБЛАШКОВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕПРИБИНИЋВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕОСИЊАРИБНИКГАШИЦА И БИ ЈАКОВАЦКАОЦИКАОЦИШАРИНЦИРАКЕЉИЋСТРОИЦЕЈУНУЗОВЦИКУКУЉЕСРЕБРЕНИЦАМАХОВЉАНИВЛАШКОВЦИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГЛАМОЧГОМИОНИЦАДУГО ПОЉЕЈЕЛОВАЦКОЗЛИЦАКОСТАЈНИЦАНОВИ ГРАДПАЛАНЧИШТЕПЕЦКАРАКЕЉИЋСАНИЦАСАНСКИМОСТСУВАЈАЧИТЛУКБАЊАЛУКАВОЂЕНИЦАГРАДИНАМЕДНАДОЛЊАШЉИВНОШТРБЦИБАЊАЛУКАПОРЈЕЧИНАЛЕПЕНИЦАКОСТАЈНИЦАДРАГЕЉИДРАКСЕНИЋКУКУЉЕМАЈЕВАЦЗЕНИЦАСУВАЈАПРЊАВОР И СМРТИЋИТЕШАЊШАРИНЦИПРИЈЕДОРВЛАШКОВЦИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИСАНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЂАПАДИЈАЂАПИЋЂАЧИЋЂЕБИЋ

ЂЕВЕРЂЕВИЋ

ЂЕДОВИЋ

ЂЕКАНОВИЋ

ЂЕКИЋ

ЂЕКОЂЕКОМОВИЋЂЕЛМИЋЂЕНАДИЈА

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНМИХОЉДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНЛУКАНИКОЛА

АРХИЋ. СТЕФАНДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАИЛИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКАНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМ

СРЂЕВДАНТРИФУНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦ

ПАРОХИЈА

ЈЕЛОВАЦКОСТАЈНИЦАКОШУТНИЦАПЕЦКАДОЛЊАСАРАЈЕВО ГРАДВАРЦАР-ВАКУФБИХАЋ И ХРГАРДОБРЛИНБИХАЋИХРГАРСАРАЈЕВОГРАДСОЧАНИЦАПАЗАРИЋВАРЦАР-ВАКУФСАРАЈЕВО ГРАДВАРЕШТЕШАЊИМЈАНИРАДЊАДОЊАЧЕЧАВАЈЕЛАНСКАТЕШАЊДУБОВИК АЛИБЕГОВПОПОВАЦРЕБРОВАЦТРАВНИКЧЕЧАВАБРЕСТОВОДЕРВЕНТА1МАЈЕВАЦРАДЊАДОЊАСОЧАНИЦАТЕШАЊЦЕРОВИЦАШАРИНЦИОСИЊАБАЊАЛУКАРЕБРОВАЦБАЊАЛУКАГЛАВИЦЕКАМЕНТЕШАЊМАЈЕВАЦПРЊАВОР И СМРТИЋИДЕТЛАКДЕРВЕНТА1ЈОШАВКАПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИПРИБИНИЋДЕРВЕНТА IПЕЧЕНОГОВЦИЦЕРОВИЦАВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕТЕШАЊОСИЊАРАДЊАДОЊАБУГОЈНОДВОРИШТЕДОБРЛИНКОСТАЛШЦА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

приледорскиДУБИЧКИРОГАТИЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИБИХАЋКИДУБИЧКИБИХАЋКИСАРАЛШСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТЕП1АЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИ

Page 64: Ђорђе Јањатовић

122 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЂЕНАДИЈАЂЕНДИЋЂЕНИЋ

ЂШОЂЕРАНЂЕРАСОВИЋЂЕРИЋ

ЂЕРМАН

ЂЕРМАНОВИЋ

ЂЕРМОЂЕШИЛОЂИКИЋЂИКО

ЂИЛАС

ЂИЛАСОВИЋЂИНОЂИПАЛОЂИСИЋЂОГАТЂОГАТОВИЋ

ЂОГИЋ

ЂОЂИЋЂОЈАНОВИЋЂОЈОЂОКАНОВИЋ

ЂУРЂИЦНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКА

НИКОЛАСИМЕОН ГОГОПРИМСРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАПЕТРОВДАНЂУРЂЕВДАН

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

СИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАН

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉПАНТЕЛИЈАПАНТЕЛИЈА

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНВАСИЛИЈЕНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААЛИМПИЈЕКРАЉДЕЧАНСКИЈОВАН КРСТИТЕЉФИЛИПНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛА

ЧИТЛУКНОЖИЧКАПЕЧЕНОГОВЦИГЛИНИЦАРАТКОВОГЛИНИЦАПОЉАВНИЦЕТЕШАЊИМЈАНИЗЕНИЦАВОЛАРИПОЉАВНИЦЕСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСРЕБРЕНИЦАСТРМНИЦАППРЊАВОР И СМРТИЋИБИХАЋ И ХРГАРМОШТАНИЦА МАНАСГИРБОСАНСКИ БРОДБОСАНСКИ БРОДЈОШАВКАПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИГЛАМОЧIIГРАЦИ

ДУБИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИКЉУЧКИКРУПСКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИРАВНОСТЕКЕРОВЦИВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕЛЕПЕНИЦАШАРИНЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАРОГОУШАЦШТРБЦИМОШТАНИЦА МАНАСТИРДЕМИРОВАЦРАКЕЉИЋБОБОЉУШКАВОЂЕНИЦАГЛИНИЦАКУЛИН-ВАКУФСКАОСРЕТЦИУГОДНОВИЋОСЈЕК-БЛАЖУЈВРЕЛОВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕТРАВНИКВУКОВСКООБОРЦИСТАПАРИГОЛИЋИЖИВИНИЦАКУЛИН-ВАКУФСКАГЛАМОЧСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСРЕБРЕНИЦАЦИКОТЕМАГЛАЈСАСА

БУГОЈНСКИГЛАМОЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРШЕДОРСКИУНАЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИУНАЧКИУНАЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИУНАЧКИГЛАМОЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 123

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЂОКИЋ

ЂОНЂИЋЂОПАЛЂОРДАЂОРЂЕВИЋ

ЂОРЂИНОВИЋЂОРЂИЋ

ЂОРИЋ

ЂОРКОВИЋЂОРОЈЕВИЋЂОШАНОВИЋЂУВИЋИЋЂУВИЋЂУГУМ

АВРАМИЈЕАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАМИХОЉДАН

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

СРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЋ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМСАВА СРПСКИАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАМИХОЉДАННИКОЛАПАНТЕЛИЈА

САВА СРПСКИАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ.МИХАИЛНИКОЛАИВАЊДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЦИКОТЕГЛАСИНАЦВОЗУЋАГОЛИЋИКРАВИЦАСРЕБРЕНИЦАГОЛИЋИДЕТЛАКРАКОВАНОГАВОЗУЋАПОРЈЕЧИНАПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДВЛАСЕНИЦЕЛИЈЕШАЊСРЕБРЕНИЦАТЕШАЊИЛИЈАШКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИСАНИЦАСЛАПАШНИЦАВИСОКОВОЗУЋАДОЛАЦ-ЗАБРЂЕМАГЛАЈПАЛЕПРИБОЈЕВИЋСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСРЕБРЕНИЦАСРЕБРЕНИЦАВАРЕШПРЊАВОР И СМРТИЋИРЕБРОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДТРАВНИКСАРАЈЕВО ГРАДДЕРВЕНТАIКАРИНАПОРЈЕЧИНАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕОСИЊАЦИКОТЕПАПРАЋАНОВИ ГРАДКОЗАРАЦГРАДИШКАПОДГРАДЦИПАЗАРИЋЈОШАВКАРАДЊАДОЊАПАЛАНКАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕДОБРОСЕЛОКОШУТНИЦАХРГЕБОЉАНИЋ1ЖИВИНИЦАБОШКОВИЋИ

ВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИКРУПСКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИ

Page 65: Ђорђе Јањатовић

124 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРБЗИМЕ

ЂУДИЋ

ЗУДУРОВИЋ

ЂУЂИЋ

ЂУЂУКЂУЗАЂУЈИЋ

ЂУКАЂУКАНОВИЋ

ЂУКАРИЋ

ЂУКЕЛИЋ

ЂУКИЋ

СЛАВА

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНПЕТРОВДАНЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАТРИФУНЂУРЂЕВДАНАВРАМИЈЕАРХ.МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАНИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДДН

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА

ДРАГЕЉИГЛАМОЧМАХОВЉАНИСТАПАРИФЕРИЋИГРАДИШКАБОШКОВИЋИВАРЦАР-ВАКУФДЕРВЕНТА1ВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДЕРВЕНТА1ДОЛАЦ-ЗАБРЂЕКРАВИЦАКРАВИЦАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВАРЦАР-ВАКУФВЕДОВИЦАДОБРЛИНПОЉАВНИЦЕРЕБРОВАЦСТРМНИЦА1ЧЕЧАВАЈАВОРАНИПОРЈЕЧИНАКРАВИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИДОБРУЊКРАВИЦАСАСАСОКОЛОВОСОЧКОВАЦСТРМНИЦАПБАЊАЛУКАПРЊАВОР И СМРТИЋИПРИБИНИЋГОМИОНИЦАСТАПАРИТОМИНАПЕЋИШЕХОВЦИБАЊАЛУКАПРИЈЕДОРЕАЊАЛУКАБОСАНСКИ БРОДВАРЦАР-ВАКУФВРБИЦАГЛАМОЧГЛАМОЧПГРАОВОДЕРВЕНТА1ДЕРВЕНТАПДЕТЛАКДРАКСЕНИЋЗЕНИЦАКОЛУНИЋКРУПАПЕЦКАПОФАЛИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИРАДЊАДОЊА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГРАДИШКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИ

_ СРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТЛИЈЕВАНСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИПРШЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИВАРЦАРВАКУФСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

ЂУКИЋ АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕВИДОВДАНЂУРЂЕВДАН

'••

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈА

ИЛИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

КУЗМАН И ДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 1 25

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

СОЧАНИЦАХАДРОВЦИИЛИЈАШСАРАЈЕВСКО ПОЉЕБИХАЋ И ХРГАРБЛАШКОВАГАНВАРЕШВЕЛИКИ РАДИЋВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВРЕЛОВРЕЛОГЛИНИЦАГРАЦИГРМУШАДЕРВЕНТА1ДРАГЕЉИКРЊЕУШАКРУПАЛЕПЕНИЦАЛУСИЋИЉУВШАМАЈЕВАЦМАРИЋКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМОКРОПАЛАНЧИШТЕПАЛЕПАЛЕПРИБИНИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИРАДЊАДОЊАСТРОИЦЕТЕШАЊУГОДНОВИЋФЕРИЋИЧЕЧАВАЧИТЛУКЉУБИЈАБЛАШКОЈОШАВКАЈАВОРАНИБОЧАЦБУГОЈНОБУСОВАЧАВРБИЦАГОМИОНИЦАЗЕНИЦАЈЕЛИЋИКРУПАМАЈЕВАЦОМАШКАПОРЈЕЧИНАПРЊАВОР И СМРТИЋИРОГОУШАЦСАНИЦАСТАРИМАЈДАНСТУПАРИСОКОЛОВОДЕТЛАК

ДЕРВЕНТСКИСАНСКИМОСТвисочкиСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИВИСОЧКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИБИХАЋКИБИХАЋКИКРУПСКИКЉУЧКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРШЕДОРСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИПРШЕДОРСКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИ

Page 66: Ђорђе Јањатовић

126 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЂУКИЋ

ЂУЛАЈАЂУЛИКАРАЂУЛИЋ

ЂУМИЋ

ЂУМУРЦИЋЂУНИЋЂУРАГИЋ

ЂУРАЂ

ЂУРАЂИЋЂУРАКОВИЋЂУРАН

ЂУРАНИЋЂУРАНОВИЋ

СЛАВА

ЛУКА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

МИХОЉДАН

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАСАВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМСРЂЕВДАНТОМА АПОСТОЛТРИФУН

ЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

МИХОЉДАННИКОЛААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАННИКОЛАНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КЉУЧКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИЦЕРОВИЦАБУКОВАЧАВРБИЦАВРЕЛОПОЉАВНИЦЕРУЈНИЦАРИБНИКСАРАЈЕВО ГРАДБУСОВАЧАВАРЕШВЕЛИКИ РАДИЋГУДАВАЦДУБОВИКЖЉЕБАЦКАМЕНМАЈЕВАЦМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПОФАЛИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИРИБНИКСЛАТИНАСТРАЖИЦЕТРАВНИККРАЛУПИВРБЉАНИКОЛАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГРАДИШКАПРИБИНИЋСЛАТИНАОРАШЈЕБАРАЋИПРИЈЕДОРПЕТРОВАЦДРАГОВИЋИВРЕЛОВРТОЧКАДУБОВИК АЛИБЕГОВКРУПАЈАСЕНИЦАЗЕНИЦАДРАГЕЉИСЛАТИНАПЕЦКАЈОШАВКАТЕШАЊВАРЕШБОЉАНИЋ IБИСТРИЦАГЛАМОЧЛИЈЕВНОЛИЈЕВНОЦРНИ ЛУГЧЕЛЕБИЋБРЕСТОВОБЛАШКОСТУПАРИМАГЛАЈ

КЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИБИХАЋКИДУБИЧКИБИХАЋКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИСРЕБРЕНИЧКИГЛАМОЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИКЉУЧКИКЉУЧКИТРАВНИЧКИвисочкиГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИУНАЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИКЉУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИЛШЕВАНСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 1 27

ПРЕЗИМЕ

ЂУРАНОВИЋ

ЂУРАШ

ЂУРАШЕВИЋ

ЂУРАШИНОВИЋ

ЂУРГУСЂУРДИЋЂУРЂЕВИЋ

СЛАВА ПАРОХИЈА

ЈОВАН КРСтаТЕЉ ПОРЈЕЧИНАШЕХОВЦИ

КРСТОВДАН БОЉАНИЋПМИХОЉДАН МАГЛАЈ

РИБНИКНИКОЛА МАГЛАЈ

СОЧАНИЦАСОЧКОВАЦ

СИМЕОН БОГОПРИМ МИЧИЈЕВИЋЂУРЂЕВДАН ПРЊАВОР И СМРТИЋИНИКОЛА ПРЊАВОР И СМРТИЋИЂУРЂЕВДАН ТЕШАЊСИМЕОН ГОГОПРИМ ТЕШАЊСРЂЕВДАН ПРИБИНИЋЂУРЂЕВДАН ДОБРЛИН

ПОЉАВНИЦЕТОМИНА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ ЈАСЕНИЦАКРАЉДЕЧАНСКИ ПОПОВАЦЛАЗАРЕВА СУБОТА ТОМИНАМИНА ВИКТ.ВИКЕН ПОПОВАЦНИКОЛА УМЦИЂУРЂЕВДАН ДОБРУЊАРХИЂ. СТЕФАН БИСТРИЦА

ДЕРВЕНТА1ДРАГЕЉИОМАШКАТЕШАЊ

ВАРВАРА БАЊАЛУКАГРИГОРИЈЕ ЦЕРОВИЦАЂУРЂЕВДАН БИСТРИЦА

ВИОЧАНИВРБЉАНИГОМИОНИЦАДОЊАДУБИЦАОСИЊАПРШЕДОРСТАПАРИТЕШАЊТОМИНАУГОДНОВИЋ

ЂУРЂИЦ СТАПАРИЈОВАНКРСТИТЕЉ ЈУНУЗОВЦИ

МАШИЋИ И РОМАНОВЦИОРАШЈЕСТРАЖИЦЕ

КРАЉДЕЧАНСКИ ЈЕЛАНСКАЛУКА ДРАГЕЉИ

ТЕШАЊМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ БАЊАЛУКАНИКОЛА ВЕДОВИЦА

ГОМИОНИЦАГРАДИШКАДОБРЛИНТРНИЊИЋА-БРЕГУМЦИ

ПАНТЕЛИЈА БУСОВАЧАТОМААПОСТОЛ ГОМИОНИЦА

СТАПАРИТРИФУН ПЕЧЕНОГОВЦИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАГЛАЈСКИВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТВИШЕГРАДСКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТТЕШАЊСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИУНАЧКИСАНСКИМОСТТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИ

Page 67: Ђорђе Јањатовић

128 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЂУРЂЕВИЋ

ЂУРЂЕКАНЂУРЂИЋЂУРЕНДИЋЂУРИНЂУРИНИЋЂУРИЋ

СЛАВА

ЧАСНЕВЕРИГЕ

НИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛНИКОЛААРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАРТОЛОМЕЈВАСИЛИЈЕ

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БОЧАЦВАРЦАР-ВАКУФГОМИОНИЦАЛУСИЋИШЕХОВЦИПОЉАВНИЦЕБУГОЈНОБУГОШОЈЕЛОВАЦПОПОВАЦБУГОШОВАРЦАР-ВАКУФвисокоКРАВИЦАМИЧИЈЕВИЋСТУПАРИТЕШАЊБАСТАСИБИСТРИЦАБОБОЉУШКАВОЂЕНИЦАВОЗУЋАДУГО ПОЉЕКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИКРУПАМАЈЕВАЦМАХОВЉАНИПОРЈЕЧИНАПРКОСИСЛАПАШНИЦАСОЧАНИЦАТРАВНИКХРГЕБИХАЋИХРГАРЈОШАВКАКОКОРИПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИВОЗУЋААГИЋИБАЊАЛУКАБЛАШКОБОЉАНИЋПВАРЕШВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВЛАСЕНИЦЕВУКОВСКОГОЛИЋИГРАДИНАГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕРВЕНТА1ДРАГЕЉИДРАГОВИЋИЗЕНИЦАЈАПРАМАЈКИЋКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИКУКУЉЕЛАКТАШИМАЈЕВАЦ

БАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБУГОШСКИВАРЦАРВАКУФСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИПЕТРОВАЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИПЕТРОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИБУгогаскиВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИСАНСКИМОСТСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 129

ЂУРИЋ ЂУРЂЕВДАН

ЋУРЂИЦИГЊАТИЈА

ЈЕРЕМИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

КУЗМАН И ДАМЈАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКА

МАШИЋИ И РОМАНОВЦИМЕДНАДОЛЊАМИЧИЈЕВИЋПЕЧЕНОГОВЦИПИСКАВИЦАПОРЈЕЧИНАПРИБИНИЋРАКОВАЦСАНСКИ МОСТСЕОНАСОЧАНИЦАСОЧКОВАЦТЕШАЊТРАВНИКУГОДНОВИЋХРГЕШОЛАЈИВОЗУЋАВИНСКА И ЛИЛЗПЋЕМИЧШЕВИЋРАТКОВОСТУПАРИМОКРОСАРАЈЕВО ГРАДЕЛАШКОВАРЕШВИОЧАНИГАЉИПОВЦИГРАДИШКАДРАГОВИЋИИЛИЈАШКАРИНАЛАКТАШИЛИЈЕШАЊМИЧИЈЕВИЋПОРЈЕЧИНАПРЊАВОР И СМРТИЋИРАКОВА НОГАСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСОЧКОВАЦТРАВНИКЦИКОТЕШТРБЦИГОЛИЋИКРАВИЦАЛИЈЕШАЊОСИЊАСЛАПАШНИЦАДОБРЛИНПОРЈЕЧИНАСТУПАРИБРУСНИЦАЈЕРЕМИЋИЈОШАВКАПАПРАЋАПОПОВАЦПРИБОЈЕВИЋСАРАЈЕВО ГРАДВЛАСЕНИЦЕ

ГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИСАНСКИМОСТСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИ •ПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИСАРАЛЖЖИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИ

Page 68: Ђорђе Јањатовић

130 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИЂорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЂУРИЋ ЛУКАМАЛА ГОСПОЈИНА

МАРКО ЕВАНЂЕЈШСТМИХОЉДАН

НИКОЛА

ЂУРИЦА

ЂУРИЧИЋ

ПАНТЕЛИЈА

ПЕТРОВДАНСАВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМ

СРЂЕВДАНТОМА АПОСТОЛ

ЂУРЂЕВДАН

МИХОЉДАНТРИФУНАЛИМПИЈЕ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

САРАЈЕВО ГРАДБРУСНИЦАПОРЈЕЧИНАХРГЕГРАЦИСЛАПАШМИЦАСЛАТИНАСТУПАРИБОЉАНИЋIIБУСНОВЦИБУСОВАЧАВОЗУЋАВУКОВСКОГОЛИЋИГРАОВОДВОРИШТЕЗЕНИЦАЈАВОРАНИЈЕЛИЋИКОСТАЈНИЦАМАГЛАЈПЕЧЕНОГОВЦИСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСОЧАНИЦАСОЧКОВАЦТРАВНИКУГОДНОВИЋХРГЕЦИКОТЕБАЊАЛУКАДОБРЛИНСАРАЈЕВО ГРАДМАГЛАЈКАРИНАБРУСНИЦАВОЗУЋАПРИЈЕДОРРАКОВАЦТЕША1БТРАВНИКПРИБИНИЋВЛАШКОВЦИДОБРОСЕЛОДВОРИШТЕПЕТРОВАЦТИШКОВАЦТРНИЊИЋА-БРЕГКУЛИН-ВАКУФСКАПАЗАРИЋЖЉЕБАЦСЛАПАШНИЦАЈЕРЕМИЋИСОЧАНИЦАБАЊАЛУКАБУСНОВЦИВЛАШКОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИСАРАЈЕВО ГРАД

САРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИВЛАСЕНИЧКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИУНАЧКИУНАЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРШИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИПРШЕДОРСКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИ

оорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 1 31

ПРЕЗИМЕ

ЂУРИЧИЋ

ЂУРИШИЋЂУРКАНОВИЋЂУРКИЋЂУРКОЂУРКОВИЋ

ЂУРОВИЋ

ЂУРСИНОВИЋЂУРУВИЈАЋУСИЋЕВЂЕНИЋ

ЕВЂЕНОВИЋЕГЕЉА

ЕГЕЉИЋЕГИЋ

ЕГЛЕНЏАЕКИЋЕКМЕКЧИЈАЕКМЕЏИЈАЕКМЕШЧИЈАЕКМИЋЕЛЕЗОВИЋ

ЕЛЕТОВИЋЕЛЧИЋЕРА

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ТОМА АПОСТОЛ

НИКОЛАЛУКАЛУКАТОМААПОСТОЛАЛИМПИЈЕАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛА

ТОМААПОСТОЛ

ЂУРЂЕВДДНКЛИМЕНТНИКОЛАПАНТЕЛШАЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЛУКА

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАНВАСИЛИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉМАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛААРХ. МИХАИЛ

ПАРОХИЈА

ТЕШАЊТОМИНАВЛАСЕНИЦЕВРБЉАНИГОЛИЋИДЕТЛАКРАДЊА ДОЊАСОЧКОВАЦТЕШАЊКОСТАШИЦАПОЉАВНИЦЕДОЛАЦ-ЗАБРЂЕБРЕСТОВОБУГОЈНОГЛАМОЧПЈЕРЕМИЋИПРИБИНИЋМЕДНАДОЛЊАГОЛИЋИКОЛАСТУПАРИСОКОЛОВИЋБОЉАНИЋ IГЛАСИНАЦМИЧИЈЕВИЋБАЊАЛУКАВРБИЦАКАМЕНСАРАЈЕВО ГРАДГЛАСИНАЦСАРАЈЕВО ГРАДБРАИНЦИДОБРУЊХРГЕГЛИНИЦАЗЕНИЦАЈЕЛАНСКАПРЊАВОР И СМРТИЋИЧЕЧАВАГЊИОНИЦАДУГО ПОЉЕСОКОЛОВИЋВОЂЕНИЦАПРКОСИСУВАЈАКРУПАБОШКОВИЋИРЕБРОВАЦРОГОУШАЦБАЊАЛУКАДРАКСЕНИЋКУЛИН-ВАКУФСКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАТЕШАЊСАРАЈЕВО ГРАДВАРЕШГЛАСИНАЦВИШЕГРАДПАЗАРИЋИЛИЈАШ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТВЛАСЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАШЖИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИЛШЕВАНСКИГЛАМОЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИКРУПСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИУНАЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИРОГАТИЧКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИ

Page 69: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЕРА

ЕРАК

ЕРАКОВИЋ

ЕРАНОВИЋЕРГАРАЦЕРГИЋЕРДЕЛИЋЕРИНИЋ

ЕРИЋ

ЕРКАЛОВИЋЕРКАЧИЋЕРКОВИЋЕРО

СЛАВА

АРХ. МИХАИЛ

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ИЛИЈАЈОАКИМ И АНАЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

САВАСРПСКИ

АРХИЂ. СТЕФАН

НИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАН

НИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАВАСИЛИЈЕАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНАРХ.МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛААРХ. МИХАИЛ

ПАРОХИЈА

САРАЈЕВСКО ПОЉЕСОКОЛОВИЋСАРАЈЕВСКО ПОЉЕПОРЈЕЧИНАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕИЛИЈАШПАЗАРИЋЗЕНИЦАПОФАЛИЋИИЛИЈАШСАРАЈЕВСКО ПОЉЕБУСОВАЧАИЛИЈАШСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСОКОЛОВИЋПАЗАРИЋСАРАЈЕВСКО ПОЉЕБОЧАЦЈАВОРАНИЉУВШАШОЛАЈИРОГОУШАЦТРАВНИКУМЦИТРАВНИКШОЛАЈИТРАВНИКСАРАЈЕВО ГРАДГЛИНИЦАГЛАМОЧСТРМНИЦА ПБАРАЋИВАРЦАР-ВАКУФПАЛЕВИШЕГРАДСОЧАНИЦАХРГЕГЛАСИНАЦКОШУТНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДПОДГРАДЦИВЛАСЕНИЦЕМАРТИНАЦМОКРОСАРАЈЕВСКО ПОЉЕИЛИЈАШБУСОВАЧАЈЕЛАНСКАЈЕРЕМИЋИМОКРООСИЊАПАЛЕСОЧАНИЦАЦЕРОВИЦАГУДАВАЦСАРАЈЕВО ГРАДГОЛИЋИВЛАСЕНИЦЕПАПРАЋАЦИКОТЕ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИСАНСКИ МОСТТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИГЛАМОЧКИВЛАСЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАШВСКИВИШЕГРАДСКИДЕРВЕНТСКИ 'МАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЕРО

ЕРЦЕГ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КЛИ^ЕНТКРАЉДЕЧАНСКИЛУКАНИКОЛАТРИФУНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКА

ПАРОХИЈА

ВЛАСЕНИЦЕЦИКОТЕДУБРАВИЦАПАПРАЋАЦИКОТЕСТРМНИЦАПГЛАСИНАЦЦИКОТЕСТРМНИЦАПЦИКОТЕСОЧАНИЦАТЕШАЊБУГОЈНОДУБОВИК АЛИБЕГОВКРУПАРУИШКАВРБИЦАЗЕНИЦАБАЊАЛУКАВАРЦАР-ВАКУФВОЛАРИВРБИЦАГЛАВИЦЕГЛАМОЧ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБУГОЈНСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИ

ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИ

ЕРЦЕГОВАЦ

ЕРЧЕТОВИЋЕРЧИЋЕСКИЈАЕСКИЋ

ЕЋИМ

ЕЋИМОВИЋ

ЕФЕНДИЋЕФТИЋЕШПЕК

ЖАБИЋ

ЖАГРАЊЖАЛИЦА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАТОМААПОСТОЛЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

АРХ.МИХАИЛ

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЛУКАИЛИЈА

ЂУРЂЕВДАН

ЋУРЂИЦ

ЈОВАНКРСТИТЕЉАРХ.МИХАИЛ

КЉУЧЛИЈЕВНОСТРАЖИЦЕЧЕЛЕБИЋШАРИНЦИВЕДОВИЦАЛИЈЕВНОЧЕЛЕБИЋБУСОВАЧАБУСОВАЧАБУСОВАЧАВАРЕШДОБРУЊВАРЕШБАЊАЛУКАПОПОВАЦБОЧАЦБРЕКИЊАДВОРИШТЕЈЕЛОВАЦГЛАСИНАЦКОШУТНИЦАЈУНУЗОВЦИДОЊИ ВАКУФПАЛЕПРЊАВОР И СМРТИЋИОСЈЕК-БЛАЖУЈПОФАЛИЋИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕДЕМИРОВАЦМОШТАНИЦА МАНАСТИРГОМИОНИЦАЛАКТАШИФЕРИЋИВИСОКО

КЉУЧКИЛИЈЕВАНСКИКЉУЧКИЛИЈЕВАНСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИГРАДИШКИБУГОШСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИОАРАЈЕВСКИСАРАЛ2ВСКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИВИСОЧКИ

Page 70: Ђорђе Јањатовић

134 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЖАЛИЦАЖАРИЋ

ЖАРКОЖДЕРИЋЖДЕРО

ЖДРАЛ

ЖДРАЛИЋЖДРАЛО

ЖДРАЛОВИЋЖДРЊА

ЖЕЖЕЉ

ЖЕПИНИЋ

ЖЕРАВИЦАЖИВАКЖИВАНИЋ

ЖИВАНОВИЋ

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ТРИФУННИКОЛАНИКОЛАЂУРЋЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЈБ

НИКОЛА

ЂУРЋЕВДАНЋУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАК КРСТИТЕЉ

НИКОЛААВРАМИЈЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИКУЗМАН И ДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

НИКОЛА

ПАЗАРИЋ САРАЈЕВСКИШАРИНЦИ ПРЊАВОРСКИВУКОВСКО БУГОЈНСКИШАРИНЦИ ПРЊАВОРСКИДУГОПОЉЕ ДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВО ГРАД САРАЈЕВСКИМОКРО САРАЈЕВСКИТРАВНИК ТРАВНИЧКИВУКОВСКО БУГОЈНСКИГЛАМОЧ ГЛАМОЧКИГЛАМОЧ П ГЛАМОЧКИГРАДИШКА ГРАДИШКИКОРИЋАНИ ТРАВНИЧКИЛИЈЕВНО ЛИЈЕВАНСКИЉУВША ВАРЦАРВАКУФСКИСТЕКЕРОВЦИ ГЛАМОЧКИЈУНУЗОВЦИ ГРАДИШКИСТАПАРИ ГРАДИШКИМОКРО САРАЈЕВСКИОСЈЕК-БЛАЖУЈ САРАЈЕВСКИСАРАЈЕВО ГРАД САРАЈЕВСКИМОКРО САРАЈЕВСКИБУСОВАЧА ТРАВНИЧКИ,ГЕРЗОВО ГЕРЗОВАЧКИПЕЦКА ДДЛЊА ГЕРЗОВАЧКИРАКЕЉИЋ ПРИЈЕДОРСКИУМЦИ . САНСКИМОСТПРИЈЕДОР ПРИЈЕДОРСКИБРАИНЦИ ВЛАСЕНИЧКИБРАИНЦИ ВЛАСШИЧКИСТРМНИЦА1 ВЛАСЕНИЧКИГРАДИНА БАЊАЛУЧКИПАЗАРИЋ САРАЈЕВСКИПРЊАВОР И СМРТИЋИ ПРЊАВОРСКИПРЊАВОР И СМРТИЋИ ПРЊАВОРСКИВУКОВСКО БУГОЈНСКИРОГОУШАЦ БУГОЈНСКИБУСНОВЦИ ПРИЈЕДОРСКИКАРИНА СРЕБРЕНИЧКИВИНСКАИЛИЈЕШЋЕ ДЕРВЕНТСКИКРАВИЦА СРЕБРЕНИЧКИКРАВИЦА СРЕБРЕНИЧКИЦРКВИЦА СРЕБРЕНИЧКИКРАВИЦА СРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЦА СРЕБРЕНИЧКИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИПРИБОЈЕВИЋ СРЕБРЕНИЧКИСЛАПАШНИЦА • СРЕБРЕНИЧКИСЛАПАШНИЦА СРЕБРЕНИЧКИСОКОЛОВИЋ РОГАТИЧКИВИШЕГРАД ВИШЕГРАДСКИКРАВИЦА СРЕБРЕНИЧКИВИСОЧНИК СРЕБРЕНИЧКИСАСА СРЕБРЕНИЧКИШЕХОВЦИ ВАРЦАРВАКУФСКИЛИЈЕШАЊ СРЕБРЕНИЧКИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИКРАВИЦА СРЕБРЕНИЧКИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИЈЕРЕМИЋИ ВЛАСЕНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 135

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЖИВАНОВИЋ

ЖИВКОВИЋ

ЖИГИЋЖИЖАЖИЖАК

ЖИЖИЋ

ЖИЛАЖИЛАРЕВИЋЖИЛИЋ

НИКОЛА

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИВАЊДАНИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРСТОВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКА

МАРКО ЕВАМЂЕЛИСТ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЦВИЈЕТИЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

САСАЦРКВИЦАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦЗБОРИШТЕДЕРВЕНТАIПРИБИНИЋДЕМИРОВАЦБАЊАЛУКАГАЉИПОВЦИГРАДИШКАКОКОРИКОСТАЈНИЦАЛАКТАШИЛУСИЋИЉУБИЈАСРЕБРЕНИЦАШАРИНЦИШЉИВНОШТРБЦИБОЉАНИЋIВОЗУЋАКОКОРИВИСОКОГЛИНИЦАЗБОРИШТЕЈЕЛАНСКАКУКУЉЕЛИЈЕШАЊМАГЛАЈБОСАНСКИ БРОДДЕРВЕНТАIДЕРВЕНТАIIПОРЈЕЧИНАГЛАСИНАЦСТРМНИЦА ПОРАШЈЕШАРИНЦИВОЗУЋАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЛИЈЕШАЊПАЛЕПОФАЛИЋИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВОТРАДСАСАХАДРОВЦИШАРИНЦИСОЧКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДКОЗАРАЦВОЛАРИБОЉАНИЋ ПВИОЧАНИБУКОВАЧАУГОДНОВИЋРУЈНИЦАТЕШАЊДОБРУЊСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАД

СРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИВИСОЧКИКРУПСКИКРУПСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИПЕТРОВАЧКИТЕШАЊСКИБИХАЋКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИ

Page 71: Ђорђе Јањатовић

136 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЖМИРИЋ

ЖОГОВИЋЖОЛАЖОЉАЖУГИЋЖУЖА

ЖУИЋ

ЖУЈИЋ

ЖУЈКИЋЖУЈОЖУЛОВИЋЖУНА

ЖУНИЋ

'

ЖУПЉАНИНЖУТИЋ

ЗАВАЂАЗАВИШАЗАВИШИЋ

ЗАГОРАЦ

ЗАГОРЧЕВИЋЗАКИЋ

ЗАКЛАНЗАКОНОВИЋ

СЛАВА

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАНКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЛУКАНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉИЛИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАННИКОЛАБОГОЈАВЉЕЊЕВАСИЛИЈЕ

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

НИКОЛАВАСИЛИЈЕ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУКАЈУНУЗОВЦИБОЖИЋИДРАГЕЉИРАКОВА НОГАКАМЕНРОГОУШАЦЈЕРЕМИЋИПАЗАРИЋПАЗАРИЋБРЕКИЊАДРАКСЕНИЋСВОДНОСТАРИ МАЈДАНПРИЈЕДОРНОЖИЧКАДОБРЛИНГЛАМОЧШТРБЦИСАРАЈЕВО ГРАДШТРБЦИШТРБЦИКУКУЉЕМАРТИНАЦПРЊАВОР И СМРТИЋИШОЛАЈИБОШЈСОВИЋИКОЗЛИЦАДЕРВЕНТА ПГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈАВОРАНИДАБАРПАЛАНКАХАДРОВЦИГРАДИНАБУКОВАЧАЈАСЕНИЦАЈЕЛОВАЦКРЊЕУШАПАЛАНКАБУГОЈНООБОРЦИБАЊАЛУКАВРБИЦАГЛАВИЦЕГЛАМОЧГЛАМОЧПЛИЈЕВНОПАПРАЋАЦРНИЛУГЧЕЛЕБИЋШЉИВНОПАПРАЋАВЛАШКОВЦИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДРАКСЕНИЋБРЕКИЊАДЕМИРОВАЦВРБИЦАЛИЈЕВНО

БАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИГЛАМОЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТБУГОШСКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИВЛАСЕНИЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЗАКОНОВИЋЗАЛАД

ЗАМАКЛАРЗАНФИРОВИЋЗАРАРОВИЋЗАРАЧЗАРИЈЕВИЋ

ЗАРИЋ

ЗАФИЛОВИЋЗАХАРИЋЗАХАРОВИЋЗБИЉАКЗБИЉКИЋ

ЗВИЖДАЛО

ЗВИЈЕРАЦ

ЗВЈЕРЧЕВИЋЗВОНАР

ЗВОЦИЋЗГОДИЋ

ЗГОЊАНИН

ЗЂЕЛАР

СЛАВА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТААРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЈБНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХИЋ. СТЕФАНКИРИЛ И МЕТОДИ ЈЕ

НИКОЛААРХ.МИХАИЛ

НИКОЛА

АРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 137

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЧЕЛЕБИЋГЛАМОЧПСТРОИЦЕГЛИНИЦАТЕШАЊБУСОВАЧАСТАПАРИСТУПАРИМАГЛАЈСАРАЈЕВО ГРАДСЛАПАШНИЦАДОЊАДУБИЦАПОРЈЕЧИНАСОЧАНИЦАБОЉАНИЋ1БРЕКИЊАКЉУЧЈОШАВКАКОКОРИОРАШЈЕДОБРУЊКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИОШТРАЛУКАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСРЕБРЕНИЦАБАЊАЛУКАГОМИОНИЦАЈУНУЗОВЦИПИСКАВИЦАВАРЕШДЕРВЕНТА IСАРАЈЕВО ГРАДИЛИЈАШИЛИЈАШСАРАЈЕВО ГРАДКУКУЉЕМАРТИНАЦЈАВОРАНИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦЈАВОРАНИМАХОВЉАНИМАЈЕВАЦБАЊАЛУКАКОЛАКУКУЉЕПИСКАВИЦАСОКОЛОВИЋАГИЋИНОВИ ВАРОПШЦАКОСТАЈНИЦАПОЈБАВНИЦЕРУИШКАГЛИНИЦАКОЗАРАЦРАКЕЉИЋБУСНОВЦИВЕДОВИЦАЉУБИЈАПРКОСИРАКЕЉИЋ

ЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИМОСТВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИПРШЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИ

Page 72: Ђорђе Јањатовић

1 38 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЗЂЕЛАР

ЗЕЈИКОВИЋЗЕКАНОВИЋ

ЗЕКИЋ

ЗЖОВИЋ

ЗЕКОЊИЋЗЕЛЕН

ЗЕЛЕНАЦЗЕЛЕНИКА

ЗЕЛЕНКОВИЋ

ЗЕЛШОВИЋ

ЗЕЛИЊАЦЗЕЛИЋ

ЗЕЛКИЋЗЕЛКОВИЋЗЕЉАЈА

ЗЕЉИЋ

СЛАВА

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОАКИМ И АНАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКАНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

МИХОЉДАННИКОЛАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈА

МАРКО ЕВАНЋЕЛИСТНИКОЛАСАВАСРПСКИЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЛУКААЛИМПИЈЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

АГИЋИДОБРОСЕЛОБАРАЋИДОЊИ ВАКУФВЛАСЕНИЦЕВРБЉАНИЗЕНИЦАСРЕБРЕНИЦАВОЂЕНИЦАВРЕЛОГОМИОНИЦАЛИЈЕШАЊТЕШАЊЦЕРОВИЦАМАГЛАЈСРЕБРЕНИЦАГЕРЗОВОПЕЦКАДОЛЊАБРУСНИЦАЈЕРЕМИЋИВАРЕШРАКОВА НОГАСТРМНИЦАПЦИКОТЕВОЗУЋАГЛАСИНАЦДОБРУЊЉУВШАБУСОВАЧАРОГОУШАЦДРАГОВИЋИЛАКТАШИМАХОВЉАНИПРИЈЕДОРРАДЊА ДОЊАЦЕРОВИЦАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДВЛАСЕНИЦЕСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВИЋПАЗАРИЋДУГО ПОЉЕБУСОВАЧАКОКОРИПРЊАВОР И СМРТИЋИБУГОШОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАВРБЉАНИЗЕНИЦАКЉУЧДОЊАДУБИЦАВРБЉАНИВРБЉАНИПАЛАНЧИШТЕСЛАТИНАОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВСКО ПОЉЕЈУНУЗОВЦИГАПШЦА И БИЈАКОВАЦКУКУЉЕ

ДУБИЧКИКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИВЛАСЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИВИШЕГРАДСКИВАРЦАРВАКУФСКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЗЕЉИЋ

ЗЕЉКИЋ

ЗЕЉКО

ЗЕЉКОВИЋ

ЗЕМАНОВИЋЗЕМУНЗЕНЂИЛОВИЋЗЕНИЦАЗЕНИЧАНИНЗЕФКОВИЋЗЕЦ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАНИКОЛАПЕТРОВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАН КРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАПАНТЕЛИЈАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 139

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БИХАЋ И ХРГАРДОБРЛИНПРКОСИСТАПАРИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИВУКОВСКОБУСОВАЧАЧЕЛЕБИЋДОЊИ ВАКУФБУГОЈНОМЕДНА ГОРЊАБАЊАЛУКАВРЕЛОГЕРЗОВОГОМИОНИЦАКРУПАКУЛИН-ВАКУФСКАМЕДНА ГОРЊАОШТРАЛУКАПЕЦКАРЕКАВИЦЕТРНИЊИЋА-БРЕГТРУБАРПОДГРАДЦИБИСТРИЦАЈАВОРАНИЛАКТАШИВРЕЛОБОЧАЦБАРАЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИИЛИЈАШСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДКОЗАРАЦБИХАЋ И ХРГАРБОСАНСКИ БРОДВАГАНВОЂЕНИЦАВРЕЛОВРТОЧЕГЕРЗОВОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈЕЛИЋИРУЈНИЦАСТАПАРИШТРБЦИЈЕЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДГЛИНИЦАГУДАВАЦДОБРОСЕЛОДУБИЦАЗБОРИШТЕИВАЊСКАЈАПРАМАЖИЋЈАСЕНИЦАКРУПАМАЈЕВАЦРУИШКА

БИХАЋКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИЛИЈЕВАНСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИУНАЧКИГЕРЗОВАЧКИСАНСКИ МОСТГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИУНАЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИ

Page 73: Ђорђе Јањатовић

140 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЗЕЦ

ЗЕЧЕВИЋ

ЗЕЧИЋЗЕЧКИЋЗИВЛ>АКЗИЈЕВАЛОЗИЈЕВАЛОВИЋЗИМОЊА

ЗИМОЊИЋЗИРОЈЕЗИРОЈЕВИЋ

ЗИТАЗЈАИЋ

ЗЈАЛИЋ

ЗЛАКАПАЗЛИКОВАЦЗЛОВАРИЋЗЛОГЛАВ

ЗЛОЈУТРО

ЗМАЈЕВИЋЗМИЈАНАЦ

ЗМИЈАНОВИЋЗМИЈАЊАЦ

СЛАВА

ПАНТЕЛИЈА

ТОМААПОСТОЛТРИФУН

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

МИХОЉДАННИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

ТРИФУНАРХ. МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАККРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАК КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХ. МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНКРАЉДЕЧАНСКИКУЗМАН И ДАМЈАНАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНДИМИТРИЈЕСИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ЛАЗАРЕВА СУБОТААЛИМПИЈЕ

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАТОМААПОСТОЛ

ВЕЛ. ГОСПОЈИНАЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДОБРЛИН ДУБИЧКИЈЕЛОВАЦ ПРИЈЕДОРСКИКОСТАЈНИЦА ДУБИЧКИШЉИВНО БАЊАЛУЧКИКРУПА КРУПСКИПАЛАНКА САНСКИ МОСТГЛАМОЧ ГЛАМОЧКИНОВИ ГРАД ДЕРВЕНТСКИЈАВОРАНИ БАЊАЛУЧКИКОЗЛИЦА САНСКИ МОСТВИШЕГРАД ВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВО ГРАД САРАЈЕВСКИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАД ВИШЕГРАДСКИЦЕРОВИЦА ТЕШАЊСКИАГИЋИ ДУБИЧКИРАВНО БУГОЈНСКИБРЕКИЊА ДУБИЧКИЧИТЛУК ДУБИЧКИИЛИЈАШ ВИСОЧКИКАРИНА СРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊ ТЕШАЊСКИПЕЋИ ЛШЕВАНСКИВОЛАРИ ВАРЦАРВАКУФСКИЈАВОРАНИ БАЊАЛУЧКИЈЕЛИЋИ ПРИЈЕДОРСКИОСЈЕК-БЛАЖУЈ САРАЈЕВСКИГЛАСИНАЦ РОГАТИЧКИМОКРО САРАЈЕВСКИБИХАЋИХРГАР БИХАЋКИСАРАЈЕВО ГРАД САРАЈЕВСКИБАЊАЛУКА БАЊАЛУЧКИДОЊИ ВАКУФ БУГОЈНСКИРАВНО БУГОЈНСКИДОЊИ ВАКУФ БУГОЈНСКИСОЧАНИЦА ДЕРВЕНТСКИГЛАМОЧП ГЛАМОЧКИКОСТАЈНИЦА ДУБИЧКИПАЛЕ САРАЈЕВСКИИМЈАНИ ТРАВНИЧКИГЛАВИЦЕ ГЛАМОЧКИСЛАТИНА КЉУЧКИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИПОДГРАДЦИ ГРАДИШКИДРАКСЕНИЋ ДУБИЧКИКОСТАЈНИЦА ДУБИЧКИМОШТАНИЦАМАНАСТИР ДУБИЧКИСАРАЈЕВО ГРАД САРАЈЕВСКИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИ ГРАДИШКИТУРЈАК ГРАДИШКИБОЖИЋИ ДУБИЧКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИТУРЈАК ГРАДИШКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИПРЊАВОРИСМРТИЋИ ПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВОГРАД САРАЈЕВСКИВЕЛИКИРАДИЋ КРУПСКИГЛИНИЦА КРУПСКИКРУПА КРУПСКИМЕЂЕЂА ДУБИЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЗМИЈАЊАЦЗОБЕНИЦА

ЗОБИЋЗОБОЗОЛАКЗОЛОТИЋЗОРАНЗОРАНОВИЋ

ЗОРВД1

ЈОРИЦАЈРИЛИЋ

СЛАВА

ТОМААПОСТОЛНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМСИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛАНИКОЛАПЕТРОВДАН

ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАН

_,

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КУЗМАН И ДАМЈАННИКОЛА

ИГЊАТИЈАВАСИЛИЈЕ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА

УМЦИВЕЛИКИ РАДИЋСТАРИ МАЈДАНПРЊАВОР И СМРТИЋИЈЕЛАНСКАСАНИЦАВУКОВСКОБРЕСТОВОНОВИ ГРАДГЛАСИНАЦКОШУТНИЦАСОКОЛОВИЋСТРМНИЦАПТЕШАЊЦЕРОВИЦАБАЊАЛУКАБАСТАСИБИХАЋИХРГАРБОБОЉУШКАБОСАНСКИ БРОДВОЂЕНИЦАВРЕЛОВРТОЧЕГЛИНИЦАГУДАВАЦДРАКСЕНИЋДУБИЦАДУБОВИКИВАЊСКАЈАПРАМАЈКИЋЈАСЕНИЦАЈЕЛОВАЦКРЊЕУШАКРУПАНОВИ ВАРОШИЦАПАЛАНКАПОЉАВНИЦЕПРИЈЕДОРПРКОСИРУШИЦАСАНСКИ МОСТСМОЉАНАСТАРИМАЈДАНСУВАЈАТУРЈАКХАДРОВЦИЦЕРОВИЦАВРТОЧКАГЛИНИЦАГУДАВАЦОШТРАЛУКАДУБОВИКВРБЉАНИНОЖИЧКАПРИЈЕДОРПРЊАВОР И СМРТИЋИЈАПРАМАЈКИЋКЉУЧСАНИЦАВРБИЦА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САНСКИ МОСТКРУПСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИБИХАЋКИУНАЧКИДЕРВЕНТСКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИПРШЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТТЕШАЊСКИУНАЧКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИМОСТКЉУЧКИКЉУЧКИЛШЕВАНСКИ

Page 74: Ђорђе Јањатовић

142 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЗРНИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНИЛИЈА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПИСКАВИЦАБИСТРИЦАДРАКСЕНИЋКОЗАРАЦМАШИЋИ И РОМАНОВЦИ

БАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ

ЗУБАНЗУБАНОВИЋЗУБАЦЗУБИЋ

ЗУБОВИЋ

ЗУКАНОВАЗУКИЋЗУКОТИЋЗУПУРЗУРНАЗУРНИЋ

ЗУРОВАЦИВАНИЋ

ИВАНИШ

ИВАНИШЕВИЋ

ИВАНКОВИЋ

ИВАНОВИЋ

ЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЛУКАЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

МИХОЉДАННИКОЛАЛАЗАРЕВА СУБОТАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉДИМИТРИЈЕДИМИТРИЈЕ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉТОМААПОСТОЛЂУРЋЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ОМАШКАПОДГРАДЦИПРИЈЕДОРСТАПАРИТУРЈАКФЕРИЋИБАЊАЛУКАВЛАСЕНИЦЕКОШУТНИЦАШТРБЦИМОШТАНИЦА МАНАСТИРВУКОВСКОВРЕЛОСАРАЈЕВО ГРАДБАЊАЛУКАЈАВОРАНИРЕБРОВАЦБАЊАЛУКАЛИЈЕВНОСОКОЛОВОБОЉАНИЋ IВИСОКОРАКЕЉИЋПРИЈЕДОРСТАРИ МАЈДАНВИСОКОВОЂЕНИЦАГУДАВАЦКУЛИН-ВАКУФСКАРАДЊАДОЊАРУИШКАСАНСКИМОСТУМЦИШАРИНЦИГЛИНИЦАсоколовоКУЛИН-ВАКУФСКАДАБАРКУКУЉЕРУЈНИЦАЈОШАВКАКОКОРИПЕУЉЕРАВНОКАРИНАПЕЧЕНОГОВЦИКРАВИЦАСАСАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДГОМИОНИЦАДРАГОВИЋИКОШУТНИЦАПОЉАВНИЦЕПОПОВАЦ

ПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИБУГОШСКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТвисочкиПЕТРОВАЧКИКРУПСКИУНАЧКИТЕШАЊСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИКРУПСКИКЉУЧКИУНАЧКИСАНСКИ МОСТГРАДИШКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИБУГОЈНСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИРОГАТИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 143

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ИВАНОВИЋ

ИВАНЧЕВИЋ

ИВАЦИВАПГГАНИН

ИВЕТИЋ

ИВИЋ

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАМИХОЉДАН

ИИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАНСАВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАН КРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИМИХОЉДАН

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕГРИГОРИЈЕЂУРЋЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПРИЈЕДОРСАРАЈЕВО ГРАДСАСАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСТУПАРИМАГЛАЈПОДГРАДЦИБЛАШКОКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИЛЕПЕНИЦАПИСКАВИЦАСАСАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСОЧКОВАЦСТРМНИЦАIIГОЛИЋИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИСЕОНАЈЕРЕМИЋИДУБРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВОЛАРИРАДЊА ДОЊАСЛАПАШНИЦАСОЧКОВАЦЦЕРОВИЦАВИШЕГРАДПАПРАЋАВЛАСЕНИЦЕКОРИЋАНИМАРИЋКАРИБНИКБИХАЋ И ХРГАРРАКОВАЦАГИЋИРУЈНИЦАРАВНОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИНОЖИЧКАБАЊАЛУКАВРБИЦАГЛАВИЦЕГЛАМОЧIIГРАОВОКАМЕНЛИЈЕВНОЦРНИ ЛУГЧЕЛЕБИЋЦРНИ ЛУГЉУВШАГЕРЗОВОБАРАЋИВОЛАРИГЕРЗОВОГЛАВИЦЕГЛАМОЧПКАМЕНЉУВША

ПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИБАН.АЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИПРШЕДОРСКИКЉУЧКИБИХАЋКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИБИХАЋКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИЛШЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИ

Page 75: Ђорђе Јањатовић

144 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ИВИЋ

ИВИЦА

ИВИЧИЋИВКОВИЋ

ИГЛАШИЋИГЊАТИЋ

ИГЊАТОВИЋ

ИГЊАЦИГЊИЋ

ИГУМАНОВИЋ

ИКАНОВИЋ

ИКИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАПЕТРОВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈА

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХ. МИХАИЛ

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАКУЗМАН И ДАМЈАННИКОЛА

ВАСИЛИЈЕАРХИЂ. СТЕФАНДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАННИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

АРХИЂ. СТЕФАН

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНДИМИТРИЈЕИЛИЈАНИКОЛА

САВА СРПСКИТОМААПОСТОЛ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАХОВЉАНИПОПОВИЋСТЕКЕРОВЦИКРАВИЦАГЛАВИЦЕВОЛАРИБУГОЈНОДОЊИ ВАКУФБУГОЈНОПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИБРЕКИЊАБУСНОВЦИКОСТАЈНИЦАКАОЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИМАЈЕВАЦВАРЦАР-ВАКУФБИСТРИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИРЕБРОВАЦВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГАЉИПОВЦИДЕТЛАКДРАГОВИЋИОРАШЈЕБУСОВАЧАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕКРМИНЕЛЕПЕНИЦАМАРТИНАЦЛИЈЕШАЊЦРКВИЦАДЕРВЕНТА IЛАКТАШИПРИЈЕДОРСТУПАРИВОЗУЋАПРИЈЕДОРСТРАЖИЦЕШЉИВНОРЕКАВИЦЕБРЕСТОВОВОЗУЂАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕПРИБИНИЋТЕШАЊИМЈАНИТРАВНИКНОЖИЧКАПОДГРАДЦИМАЈЕВАЦМАЈЕВАЦВИДОВОМАШИЋИ И РОМАНОВЦИБИСТРИЦАЈЕЛИЋИРОГОУШАЦРОГОУШАЦСАРАЈЕВСКО ПОЉЕ

БАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЛАМОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИБАШШУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИУНАЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 145

ИКОНИЋ

ИКТАРЕВИЋИЛАЈИЋИЛАТОВИЋИЛЕКАНИЋИЛИБАШИЋ

ИЛИЈАШЕВИЋИЛИЈИЋИЛИНЧИЋ

ИЛИСИЋ

ИЛИЋ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЈБЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНАЛИМНИЈЕАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЛУКА

НИКОЛАТОМА АПОСТОЛЂУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМ

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАШСАРАЈЕВО ГРАДМЕДНА ГОРЊАСТРОИЦЕЗЕНИЦАЈАВОРАНИКУКУЉЕДОБРОСЕЛОКУКУЉЕПЕЦКАБУГОЈНОАГИЋИДЕРВЕНТАIДОЊАДУБИЦАЦИКОТЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКУКУЉЕБОШКОВИЋИКОЗЛИЦАПОДГРАДЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАТУРЈАКБАЊАЛУКАБРУСНИЦАВЛАСЕНИЦЕДАБАРКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПОЉАВНИЦЕСЛАПАШНИЦАСТУПАРИБОЉАНИЋ ПБОСАНСКИ БРОДВОЗУЋАГОЛИЋИДУБРАВИЦАКРАВИЦАМИЧИЈЕВИЋПЕЧЕНОГОВЦИПОРЈЕЧИНАСЛАПАШНИЦАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСОЧАНИЦАХРГЕБАЊАЛУКАПОФАЛИЋИБОЧАЦВАГАНВАРЦАР-ВАКУФВИСОЧНИКВИШЕГРАДВРЕЛОГЛИНИЦАГОМИОНИЦАДУБРАВИЦАКЉУЧКОКОРИКОСТАЈНИЦАКРАЛУПИКРУПАЛИЈЕШАЊ

ВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИКРУПСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИСАНСКИМОСТСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИБИХАЋКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИВИСОЧКИКРУПСКИСРЕБРЕНИЧКИ

Page 76: Ђорђе Јањатовић

146 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

ИЛИЋ ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ИЛИЈА

ЈЕРЕМИЈАЈОВАН ЗЛАТОУСТ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКАМАЛА ГОСПОЈИНАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАН

НИКОЛА

Ђорђе Јањатовић

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЛУСИЋИМАГЛАЈМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМИЧИЈЕВИЋПЕЧШОГОВЦИПОРЈЕЧИНАРАКОВАЦСАСАСРЕБРЕНИЦАСТРОИЦЕТЕШАЊУМЦИШЕХОВЦИВОЗУЋАГОМИОНИЦАПОРЈЕЧИНАБИХАЋИХРГАРВОЗУЋАПАЛЕЈУНУЗОВЦИРАТКОВОБРУСНИЦАВИШЕГРАДГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГУДАВАЦДРАКСЕНИЋКРАВИЦАПОРЈЕЧИНАПРИБОЈЕВИЋПРИЈВДОРПРЊАВОР И СМРТИЋИРУЈНИЦАСАСАСРЕБРЕНИЦАСТУПАРИ •СУВАЈАЖЉЕБАЦКРАВИЦАОСИЊАРУЈНИЦАСРЕБРЕНИЦАСЕОНАМИЧИЈЕВИЋРЕКАБИЦЕВИСОЧНИКГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКАОЦИКРУПАКУКУЉЕСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВО ГРАДТОМИНАУМЦИГОЉАНИЋПДУБРАВИЦАЈЕРЕМИЋИКОЗАРАЦМАГЛАЈПОРЈЕЧИНАРАДЊАДОЊА

БАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБИХАЋКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИВИШЕГРАДСКИГРАДИШКИКРУПСКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИПЕТРОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИБИХАЋКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРШЕДОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ИЛИЋ

ИЛИЧИЋ

ИЛИШИЛИШАКИЛИШЕВИЋ

ИЛИШКОВИЋ

ИЉЧИЋИНЂЕТОВИЋИНЂИЋ

ИНЏИЋ

ИЊАЦ

СЛАВА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАН

САВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМ

СРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕ

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАН

ТРИФУНЋУРЋЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЋЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ТРИФУН

ЈОВАН КРСТИТЕЉТРИФУН

ВАСИЛИЈЕ

ПАРОХИЈА

САНСКИ МОСТСАРАЈЕВО ГРАДСАСАСТУПАРИВИШЕГРАДВИСОКОМАГЛАЈПЕЧЕНОГОВЦИСАРАЈЕВО ГРАДСЛАПАШНИЦАПАПРАЋАРАДЊАДОЊАСОЧКОВАЦСРЕБРЕНИЦАБРЕСТОВОПРЊАВОР И СМРТИЋИТЕШАЊШТРБЦИОМАШКАЦИКОТЕВИСОКОРАДЊАДОЊАРАКОВАЦБУГОЈНОРАДЊАДОЊАТЕШАЊЦЕРОВИЦАТРАВНИКГАЉИПОВЦИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАПОДГРАДЦИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДОБРОСЕЛОИВАЊСКАРУИШКАВИОЧАНИПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИСМОЉАНАЗЕНИЦАГЛАСИНАЦРУЈНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДБОСАНСКИ БРОДДУГО ПОЉЕВОЂЕНИЦАКОЗАРАЦКУЛИН-ВАКУФСКАБИХАЋ И ХРГАРЈАПРАМАЈКИЋКРАЛУПИПАЛАНКАПАЛАНЧИШТЕУМЦИСАРАЈЕВО ГРАДИЛИЈАШМОШТАНИЦА МАНАСТИРБАРАЋИБИХАЋИХРГАР

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВИШЕГРАДСКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПЕТРОВАЧКИТРАВНИЧКИРОГАТИЧКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИУНАЧКИБИХАЋКИСАНСКИМОСТВИСОЧКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИБИХАЋКИ

Page 77: Ђорђе Јањатовић

148 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ИЊАЦ

ИРБЕЊАИРИЋ

ИРЊЛК

ИРШУМИСАЈИЛОВИЋИСАКИСКИЦАИЧЕЛИЋЈАБИЋЈАВИЋЈАВОРЈАВОРАЦ

ЈАВОРОВИЋ

ЈАГАЈИЋЈАГЛИЦАЈАГЛИЧИЋЈАГОДИЋ

ЈАГУЗОВИЋЈАДИЋ

ЈАЂИЋЈАЗИЋ

ЈАИЧАНИНЈАЈИЋЈАЈЧАНИН

СЛАВА

ВАСИЛИЈЕ

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉИВАЊДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА 'АРХ. ГАВРИЛОАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КУЗМАН И ДАМЈАННИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНАРХИЋ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВАРЦАР-ВАКУФВРБИЦАГЛАВИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКАМЕНЛАКТАШИЛИЈЕВНОЦРНИ ЛУГЧЕЛЕБИЋСОКОЛОВИЋКОЛАКУКУЉЕДРАКСЕНИЋПОЉАВНИЦЕСОКОЛОВИЋПРКОСИГЛИНИЦАБАЊАЛУКАГЕРЗОВОБОЉАНИЋ IКОСТАЈНИЦАМЕДНА ГОРЊАКОЛАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДБАЊАЛУКАМЕДНА ГОРЊАСЛАТИНАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДТРНИЊИЋА-БРЕГСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСОКОЛОВОПРИБИНИЋВАРЦАР-ВАКУФЈЕЛАНСКАНОЖИЧКАБУСОВАЧАДУГО ПОЉЕЈУНУЗОВЦИБАЊАЛУКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЛИЈЕВНОПОПОВИЋРЕКАВИЦЕБАРАЋИДЕРВЕНТА IПРЊАВОР И СМРТИЋИВАГАНАГИЋИДУБОВИК АЛИБЕГОВРУЈНИЦА

ВАРЦАРВАКУФСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИРОГАТИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИКЉУЧКИВИШЕГРАДСКИУНАЧКИВИШЕГРАДСКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИБИХАЋКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИОШТРАЛУКАВЛАШКОВЦИДРАКСЕНИЋДУБОВИК АЛИБЕГОВЈЕЛОВАЦКОСТАЈНИЦАПРИЈЕДОРРУИШКАГОМИОНИЦА

САНСКИ МОСТДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 149

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЈАЈЧАНИНЈАКЕЉИЋЈАКИМИРОВИЋЈАКИЋ

ЈАКИЦАЈАКОВЈАКОВИЋЈАКОВЉЕВИЋ

ЈАКШИЋ

ПЕТРОВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉАЛИМПИЈЕВЕЛ. ГОСПОЈИНАЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЋ. СТЕФАНАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДДН

ЈАЛАНЂИЈАЈАЛИЋЈАМЕЏИЋЈАНДРИЈАШЕВИЋЈАНДРИОВИЋ

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

САВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМТРИФУНАРХ. МИХАИЛАРХИЂ.СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАМАЛА ГОСПОШНАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

МИХОЉДАННИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДДНТОМААПОСТОЛ

САРАЈЕВО ГРАДШЕХОВЦИБЛАШКОВИСОЧНИКПОДГРАДЦИКРАВИЦАДОБРЛИНМАГЛАЈСАРАЈЕВСКО ПОЉЕГЕРЗОВОВРБИЦАГЕРЗОВОКАРИНАПРИБОЈЕВИЋПАЛЕСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДБАЊАЛУКАВИСОЧНИКГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЖИВИНИЦАКОШУТНИЦАРОГОУШАЦСТРАЖИЦЕТЕШАЊШАРИНЦИВИСОЧНИКЈУНУЗОВЦИРЕБРОВАЦСЛАПАШНИЦАТРАВНИКВРБЉАНИМАГЛАЈПЕЦКАСАСАКАРИНАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДОБРЛИНСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДГЛАМОЧГЛАСИНАЦКАМЕНАШАНИЈАСЕНИЦАРУЈНИЦАБРАИНЦИЦИКОТЕДОБРУЊКОСТАЈНИЦАДЕРВЕНТА1ПЕУЉЕБАЊАЛУКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГУДАВАЦБАРАЋИГЕРЗОВОМАШИЋИ И РОМАНОВЦИКОЗЛИЦАБРДАДОБРЛИНОШТРАЛУКА

САРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИЛШЕВАНСКИГЕРЗОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИРОГАТИЧКИБУГОШСКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИВИШЕГРАДСКИГЛАМОЧКИРОГАТИЧКИГЛАМОЧКИКРУПСКИКРУПСКИБИХАЋКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТГЛАМОЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТ

Page 78: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић1 &\/ » 1 » —*" "-.—

ПРЕЗИМЕ

ЈАНДРИЋ

ЈАНИЋ

ЈАНИЋИЋЈАНКИЋЈАНКОЈАНКОВЈАНКОВИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАККРСТИТЕЉНИКОЛА

АРХ. МИХАИЛЂУРЂШДАНМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛААЛИМПИЈЕАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАРВАРАВЕЛ. ГОСПОЈИНА

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КЉУЧСЛАТИНАБАЊАЛУКАБУГОЈНОВАГАНГЛИНИЦАЈЕЛОВАЦСАНИЦАЧИТЛУКБУГОЈНОМЕДНА ГОРЊАБЛАШКОСТЕКЕРОВЦИВЕДОВИЦАЛИЈЕВНОВЛАСЕНИЦЕВЛАСЕНИЦЕДАБАРДУГО ПОЉЕПОЉАВНИЦЕПРИБОЈЕВИЋБОЉАНИЋПВОЗУЋАКРАВИЦАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИВРБЉАНИБАЊАЛУКАБИХАЋИХРГАРКЉУЧЉУБИЈАНОВИ ВАРОШИЦАБАЊАЛУКАБЛАШКОБРЕСТОВОВАРЦАР-ВАКУФВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИОЧАНИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДУГО ПОЉЕИВАЊСКАКОЗАРАЦКОШУТНИЦАКРАВИЦАКРУПАКУКУЉЕЛАКТАШИМАРТИНАЦМОКРООСЈЕК-БЛАЖУЈОСЈЕК-БЛАЖУЈПЕЧЕНОГОВЦИПРИБИНИЋРИБНИКСАСАСОКОЛОВИЋТЕШАЊУГОДНОВИЋШАРИНЦИШТРБЦИ

КЉУЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАНСКИМОСТДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИКЉУЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИРОГАТИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 151

ПРЕЗИМЕ

ЈАНКОВИЋ

ЈАНКОВИ}ЈАНОШ

ЈАНОШЕВИЋ

ЈАНУЗ

СЛАВА

ЂУРЂИЦ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН МИЛОСТИВИКРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

\

ПЕТКАПЕТРОВДАНСАВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМ

ЛУКАТЕОДОР СТУДИТ

КРАЉДЕЧАНСКИЛУКАНИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПАЛЕСАРАЈЕВО ГРАДБАЊАЛУКАБРЕКИЊАГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГУДАВАЦДЕМИРОВАЦДОБРЛИНДОЊИ ВАКУФДРАКСЕНИЋДУБИЦАДУГОПОЉЕЈЕЛИЋИКОРИЋАНИМЕЂЕЂАМОШТАНИЦА МАНАСТИРОБОРЦИПЕЦКАПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДТРАВНИКГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЛИЈЕШАЊОСИЊАПАЗАРИЋРЕКАВИЦЕБАЊАЛУКАБИСТРИЦАБИХАЋИХРГАРБУСОВАЧАВИШЕГРАДВОЗУЋАВРБЉАНИДОБРЛИНДОБРОСЕЛОДОЊИ ВАКУФЖЉЕБАЦЗЕНИЦАЈЕЛАНСКАКОКОРИЛИЈЕВНООБОРЦИТЕШАЊЦЕРОВИЦАШЉИВНОДОЊАДУБИЦАБОЉАНИЋ1ВРБЉАНИБУСОВАЧАТРАВНИКПАЛЕАГИЋИДВОРИШТЕНОВИ ВАРОШИЦАПРИБОЈЕВИЋДРАКСЕНИЋМОШТАНИЦА МАНАСТИРЧИТЛУК

САРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИБУГОШСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБУГОШСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИТРАВНИЧКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИБУГОЈНСКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИ

Page 79: Ђорђе Јањатовић

152 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈАНЧИЋ

ЈАЊАНИН

ЈАЊЕВИЋЈАЊЕТОВИЋ

ЈАЊЕШЈАЊИЛОВИЋЈАЊИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТАГРИГОРИЈЕНИКОЛАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ТЕОДОР СТУДИТЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

ПЕТРОВДАНСИМЕОН БОГОПРИМ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВРЕЛОДОБРЛИНБУГОЈНОДРАГЕЉИМОШТАНИЦА МАНАСТИРБИСТРИЦАОШТРАЛУКАДВОРИШТЕДОБРЛИНЈУНУЗОВЦИПОДГРАДЦИСАРАЛЖ) ГРАДСВОДНОЧИТЛУКБИСТРИЦАПИСКАВИЦАРУИШКАЦЕРОВИЦАБАЊАЛУКАГОРАЖДЕКАМЕНКОКОРИЛИЈЕВНООМАШКАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕЦРНИЛУГБУСНОВЦИГОМИОНИЦАДОБРЛИНКОЛАЛИЈЕВНОНОЖИЧКАОМАШКАПЕЦКАРАКОВА НОГАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДТРАВНИКБЛАШКОБРДАБУГОЖОВРТОЧЕГАЉИПОВЦИГРАДИШКАДОБРУЊДУБРАВИЦАЈАВОРАНИКОЗАРАЦЉУБИЈАОМАШКАРОГОУШАЦТРАВНИКПРЊАВОР И СМРТИЋИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДМОШТАНИЦА МАНАСТИРСАРАЛЖЖО ПОЉЕСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДДОБРЛИНРАКЕЉИЋМАГЛАЈТЕШАЊ

БИХАЋКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИГЛАМОЧКИПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИЛИЈЕВАНСКИПРШЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБУГОШСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈАЊИЋ

ЈАЊИЋЕВИЋЈАЊИЧИЋЈАЊОШЕВИЋ

ЈАЊУЗЈАЊУШ

ЈАЊУШЕВИЋЈАЊУШИЋЈАПУЗЈАПУНИЦАЈАПУНЏА

ЈАПУНЏИЋЈАРАМАЗЈАРАНИНЈАРАНОВИЋЈАРЕКУЛАЈАРИЋ

ЈАРУГА

ЈАРЧЕВИЋЈАСИКАЈАСИКОВАЦЈАСНИЋ

ЈАТИЋ

ЈАТОВИЋЈАЋИМОВИЋ

СЛАВА

ТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАНИКОЛАНИКОЛА

НИКОЛАТРИФУНТОМААПОСТОЛАЛИМПИЈЕНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 153

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БРУСНИЦАТЕШАЊЦЕРОВИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАОМАШКАДЕРВЕНТА IIБАЊАЛУКАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦСТРМНИЦА IIЛАКТАШИЦИКОТЕЗЕНИЦАКОСТАЈНИЦАКУЛИН-ВАКУФСКАБИХАЋ И ХРГАРДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВКРУПАВЕДОВИЦАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕГОМИОНИЦАСАРАЈЕВОГРАДКАМЕНРАВНОБАСТАСИБУКОВАЧАГЛИНИЦАДАБАРДРАГЕЉИДУБОВИКЗБОРИШТЕЈАСЕНИЦАКРУПАКУКУЉЕПАЛАНКАСТАРИМАЈДАНТИШКОВАЦШЕХОВЦИДОБРОСЕЛОМАШИЋИ И РОМАНОВЦИРАВНОПАЛЕПАПРАЋАБУСНОВЦИГАШИЦА И БИ ЈАКОВАЦОМАШКАЉУБИЈАЦЕРОВИЦАШТРБЦИБОЉАНИЋПБЛАШКОРЕКАВИЦЕГОЛИЋИОСИЊАШАОВОСТАПАРИПРИБИНИЋБОЉАНИЋПКОЛАФЕРИЋИ

МАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИУНАЧКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИУНАЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТСАНСКИМОСТЛИЈЕВАНСКИВАРЦАРВАКУФСКИКРУПСКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИЛИЈЕВАНСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИ

Page 80: Ђорђе Јањатовић

154 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈАЋИМОВИЋ

ЈАУТАНДАЈАШИЋ

ЈЕВЂЕНИЋ

ЈЕВЂИЋ

ЈЕВЂОВИЋЈЕВИЋ

ЈЕВРЕМОВИЋ

ЈЕВРИЋ

ЈЕВТАНОВИЋ

ЈЕВТЕНИЋЈЕВТИЋ

ЈЕВТОВИЋЈЕГДИЋ

ЈЕГИЋ

ЈЕЖ

ЈЕЖЕВИЋ

СЛАВА

СРЂЕВДАНТОМААПОСТОЛЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

МАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

КУЗМАН И ДАМЈАНЂУРЂЕВДАНИЛИЈАИГЊАТША ,ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКА

НИКОЛА

ПЕГРОВДАНСАВА СРПСКИЂУРЂЕВДАНАВРАМИЈЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНГРИГОРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТШАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИКУЗМАНИДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАНИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ИГЊАТИЈАНИКОЛААРХИЋ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА

ГОЛИЋИКОЛАТРАВНИКБОШКОВИЋИЦРКВИЦАЛИЈЕВНОДРАГОВИЋИДОЊАДУБИЦАДРАГОВИЋИЈОШАВКАТЕШАЊДЕРВЕНТА1ДОБРУЊВОЂШИЦАКРЊЕУШАЦРКВИЦАВИСОЧНИКПРИБОЈЕВИЋВАРЕШИЛИЈАШГЛАМОЧДУБИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДТУРЈАКСАСАВИСОКОКАРИНАСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДВАГАНПАЛЕСТРМНИЦА1САРАЈЕВО ГРАДВАГАНВЕДОВИЦАВИСОКОВЛАСЕНИЦЕДОБРУЊИЛИЈАШИЛИЈАШКРАЛУПИСАРАЈЕВО ГРАДЖЉЕБАЦВАРЕШПРИБОЈЕВИЋСАРАЈЕВО ГРАДВЛАСЕНИЦЕКРАЛУПИСАСАГОРАЖДЕГЛАСИНАЦЦИКОТЕРУИШКАПРИЈЕДОРДУБОВИККУКУЉЕДУБОВИКЈУНУЗОВЦИАГИЋИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИЛИЈЕВАНСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИВИШЕГРАДСКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИВИСОЧКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИВИСОЧКИвисочкивисочкиСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИГРАДИШКИКРУПСКИГРАДИШКИДУБИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 155

ПРЕЗИМЕ

ЈЕЗДИМИРЈЕЗДИМИРОВИЋЈЕЗДИЋ

ЈЕЗЕРАЦЈЕЈИНИЋ

ЈЕЈИЋЈЕКИЋ

ЈЕЛАЧА

ЈЕЛАЧИЋ

ЈЕЛЕНОВИЋЈЕЛИСАВАЦ

ЈЕЛИСИЈЕВИЋ

ЈЕЛИСИЋ

ЈЕЛИЋ

/

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

НИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕВАРТОЛОМЕЈЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНДИМИТРИЈЕНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТШАИЛИЈАЈОАКИМ И АНАЈОВАНКРСТИТЕЉ

'

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КАОЦИКУКУЉЕБРАИНЦИСТРМНИЦА ПТРАВНИКДОБРУЊГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАХОВЉАНИСОЧКОВАЦРЕКАВИЦЕБАЊАЛУКАБЛАШКОЈЕЛИЋИБОЖИЋИГОМИОНИЦАБУСНОВЦИБОЧАЦБИХАЋИХРГАРАШАНИБИХАЋИХРГАРДУ БОВИК АЛИБЕГОВЈАСЕНИЦАКРУПАРУЈНИЦАЉУБИЈАЉУБИЈАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИАГИЋИБРЕКИЊАГОМИОНИЦАДЕМИРОВАЦДОБРЛИНДРАГОВИЋИЗБОРИШТЕКОСТАЈНИЦАПОЉАВНИЦЕСВОДНОХАДРОВЦИЧИТЛУКДУГОПОЉЕДОБРУЊВОЗУЋАВОЗУЋАСАРАЈЕВО ГРАДДЕРВЕНТА1БОЉАНИЋ IДОЊАДУБИЦАЈЕЛИЋИСОЧАНИЦАТРНИЊИЋА-БРЕГВАРЕШВРБЉАНИКОКОРИУГОДНОВИЋШТРБЦИЛЕПЕНИЦАМАГЛАЈСАРАЈЕВО ГРАДБИСТРИЦАБРДА

ПРЊАВОРСКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИВИШЕГРАДСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИКРУПСКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИБИХАЋКИПРИЈЕДОРСКИПРШЕДОРСКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИУНАЧКИВИСОЧКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИ

Page 81: Ђорђе Јањатовић

156 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈЕЛИЋ

ЈШ1ИЧИЋ

ЈЕЛКИЋ

ЖЛОВАЦ

ЈЕЛУЦШЋ

ЈЕПУЏАЈЕРАЈЕРАКЈЕРЕМИЈЕВИЋЈЕРЕМИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМСРЂЕВДАНТРИФУН

ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАННИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦЂУРЂЕВДАН

ПЕТРОВДАНЧАСНЕВЕРИСЕНИКОЛАЛАЗАРЕВА СУБОТААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉАВРАМИЈЕАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДЕРВЕНТА IШАРИНЦИБУГОЈНОЖИВИНИЦАКОЛУНИЋЉУВШАМОШТАНИЦА МАНАСТИРПРИЈЕДОРСАНИЦАСЛАТИНАИМЈАНИПРИБИНИЋВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДЕРВЕНТА IДОЊА ДУБИЦАПЕЧЕНОГОВЦИБАРАЋИКАМЕНСЛАТИНАВРЕЛОПАЛАНЧИШТЕЗБОРИШТЕКУКУЉЕБИХАЋИХРГАРБУСНОВЦИВЕЛИКИ РАДИЋВОЂЕНИЦАВРТОЧЕГУДАВАЦДОБРОСЕЛОДУБОВИК АЛИБЕГОВЗБОРИШТЕКОЛУНИЋКОСТАЈНИЦАКРУПАМОШТАНИЦА МАНАСТИРПИСКАВИЦАСМОЉАНАСУВАЈАСТРМНИЦА ПКРАВИЦАВАРЕШХАДРОВЦИКАМЕНБАЊАЛУКАРУИШКАДОБРУЊТРАВНИКМОКРОНОГЕКРАВИЦАБОШКОВИЋИМАХОВЉАНИСРЕБРЕНИЦАВИОЧАНИМОКРОСАСАСТУПАРИРАКЕЉИЋПРИБОЈЕВИЋСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАД

ДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИПЕТРОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИКЉУЧКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИБИХАЋКИПРШЕДОРСКИКРУПСКИГРАДИШКИБИХАЋКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСАНСКИМОСТГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИВИШЕГРАДСКИТРАВНИЧКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 157

ПРЕЗИМЕ

ЈЕРЕМИЋ

ЈЕРИЛОВИЋЈЕРИНИЋ

ЈЕРИЋ

ЈЕРКИЋЈЕРКОЈЕРКОВИЋ

ЈЕРОСИМОВИЋЈЕРЧИЋЈЕФИЋ

СЛАВА

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ТРИФУН

- МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЛУКАСРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

МИХОЉДАННИКОЛА

ПЕТРОВДАН

АРХИЂ. СТЕФАНСИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА

БАЊАЛУКАСРЕБРЕНИЦАШЕХОВЦИДЕРВЕНТА IКОЗАРАЦЉУБИЈАМАГЛАЈРАДЊАДОЊАТЕШАЊДУГО ПОЉЕПОРЈЕЧИНАБИХАЋ И ХРГАРВЕЛИКИ РАДИЋВРЕЛОМАЈЕВАЦЈАВОРАНИДЕРВЕНТА IБАЊАЛУКАБЛАШКОВАРЦАР-ВАКУФНОЖИЧКАСТАПАРИБОСАНСКИ БРОДБУСОВАЧАДЕРВЕНТАПКАОЦИМОКРОБУСОВАЧАБРЕСТОВОУГОДНОВИЋБРАИНЦИБРАИНЦИСТРМНИЦАПБРЕКИЊАБАРАЋИОСЈЕК-БЛАЖУЈЦИКОТЕБАРАЋИВАРЦАР-ВАКУФМАРТИНАЦМЕДИАГОРЊАНОЖИЧКАДАБАРКРУПАСАРАЈЕВО ГРАДТЕШАЊСЛАТИНАВАРЦАР-ВАКУФВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГОЛИЋИДОЊА ДУБИЦАКРАВИЦАМАГЛАЈГРМУШАГУДАВАЦЈАСЕНИЦАРУЈНИЦАТЕШАЊДУГО ПОЉЕВОЗУЋА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИБИХАЋКИКРУПСКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИСАНСКИМОСТКРУПСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИБИХАЋКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИ

Page 82: Ђорђе Јањатовић

158 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈЕФИЋ

ЈЕФРЕМОВИЋ

ЈЕФТАНИЋЈЕФТАНОВИЋ

ЈЕФТЕНИЋЈЕФТИЋ

ЈЕШИЋ

ЈОВАНДИЋ

ЈОВАНИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНИВАЊДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАГРИГОРИЈЕАРХ. МИХАИЛ

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХ. МИХАИЛВИДОВДАНЂУРЂЕВДАН

ЈОАКИМИАНАЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКА

ПАРОХИЈА

БУСОВАЧАЗЕНИЦАМИЧИЈЕВИЋМИЧИЈЕВИЋПОРЈЕЧИНАПРИЈЕДОРТЕШАЊЛИЈЕВНОВАГАНОШТРАЛУКАПРИЈЕДОРБОСАНСКИ БРОДВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕДУГО ПОЉЕЗЕНИЦАИЛИЈАШЗЕНИЦАТЕШАЊХАДРОВЦИБОСАНСКИ БРОДБАЊАЛУКАДОБРУЊКОШУТНИЦАОМАШКАРАДЊАДОЊАМАРТИНАЦНОЖИЧКАОРАШЈЕПРЊАВОР И СМРТИЋИСАРАШВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВИСОКОВИШЕГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСОКОЛОВИЋЗЕНИЦАЈЕЛИЋИЦИКОТЕВЛАСЕНИЦЕЈЕЛИЋИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСТАПАРИВАРЕШДОЛАЦ-ЗАБРЂЕСОЧКОВАЦБИСТРИЦАБЛАШКОБОБОЉУШКАБОШКОВИЋИБУКОВАЧАДОБРЛИНДУБОВИККРУПАРИБНИКСУВАЈАБИХАЋИХРГАРВЕДОВИЦАКОСТАЈНИЦАПЕЧЕНОГОВЦИЈЕЛАНСКА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИЛИЈЕВАНСКИГЕРЗОВАЧКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИРОГАТИЧКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАРАГСВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 159

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЈОВАНИЋ

ЈОВАНКОВИЋЈОВАНОВИЋ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛНИКОЛААВРАМИЈЕАЛИМПИЈЕ

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ДИМИТРИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

БИСТРИЦАГЛИНИЦАПИСКАВИЦАРАДЊАДОЊАЈУНУЗОВЦИЧИТЛУКДУБРАВИЦАКРАВИЦАПРИБОЈЕВИЋСАСАСЛАПАШНИЦАСРЕБРЕНИЦАВАРЕШКАРИНАКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИСЛАПАШНИЦАСОКОЛОВИЋСРЕБРЕНИЦАСТУПАРИВЛАСЕНИЦЕВОЗУЋАДЕРВЕНТА1ДУБРАВИЦАКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИСАСАСРЕБРЕНИЦАСТРМНИЦА ПЛИЈЕВНОПОРЈЕЧИНАСРЕБРЕНИЦАВОЗУЋАСРЕБРШИЦАБАЊАЛУКАБОСАНСКИ БРОДВАРЕШВИШЕГРАДВЛАСЕНИЦЕГЛАМОЧПГОЛИЋИГОМИОНИЦАДОЊАДУБИЦАЖИВИНИЦАЗЕНИЦАЛИЈЕВНОМАГЛАЈМАЈЕВАЦМИЧИЈЕВИЋПОЉАВНИЦЕПРШЕДОРПРЊАВОР И СМРТИЋИРЕБРОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАСАСЕОНАСРЕБРЕНИЦАСТУПАРИТЕШАЊ

БАЊАЛУЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИЛИЈЕВАНСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИГЛАМОЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИВАРЦАРВАКУФСКИТРАВНИЧКИЛИЈЕВАНСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАШВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИ

Page 83: Ђорђе Јањатовић

160 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

ЈОВАНОВИЋ ЂУРЂЕВДАН

ЋУРЂИЦ

ИГЊАТИЈА

ЈОАКИМИАНАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКА

ПАРОХИЈА

ТОМИНАТРАВНИКХРГЕМАГЛАЈПАПРАЋАВИШЕГРАДМАГЛАЈМИЧИЈЕВИЋСТУПАРИВИСОЧНИКБАЊАЛУКАБАЊАЛУКАБОЉАНИЋ ПБРЕСТОВОВАРЕШВИСОЧНИКГОМИОНИЦАДЕРВЕНТА1ДОЊА ДУБИЦАДУБРАВИЦАЖЉЕБАЦИЛИЈАШКРАВИЦАКРАЛУПИКРУПАЛИЈЕШАЊОСИЊАПАПРАЋАПОЉАВНИЦЕПОРЈЕЧИНАПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋРЕБРОВАЦРОГОУШАЦСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАСАСЛАПАШНИЦАСРЕБРЕНИЦАСТУПАРИТЕШАЊТРАВНИКХАДРОВЦИШТРБЦИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САНСКИ МОСТТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИКРУПСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИСАНСКИ МОСТВИШЕГРАДСКИ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИСТАРИ МАЈДАНЦРКВИЦАБРУСНИЦАПРИБШЕВИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИЦРКВИЦАБАЊАЛУКАЖЉЕБАЦЗЕНИЦАКОШУТНИЦАКРАВИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИСАРАЈЕВО ГРАД

САНСКИ МОСТСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 161

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЈОВАНОВИЋ

ЈОВАНЧЕВИЋ

ЈОВАНЧИЋЕВИЋЈОВАЧЕВИЋЈОВАШ

МИХОЉДАН

НИКОЛА

ЛУКА СОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДЛУП ВИОЧАНИМАЛА ГОСПОЈИНА САРАЈЕВО ГРАДМАРКО ЕВАНЂЕШСТ БОСАНСКИБРОД

ПОФАЛИЋИДУБРАВИЦАКАОЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИРИБНИКБОЉАНИЋIБОСАНСКИ БРОДВИСОКОВОЗУЋАГОРАЖДЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕРВЕНТАIДУБРАВИЦАЗЕНИЦАЈОШАВКАКРАВИЦАКРУПАЛИЈЕВНОМАГЛАЈМАЈЕВАЦНОЖИЧКАОРАШЈЕПЕТРОВАЦПЕЋИПЕЧЕНОГОВЦИПОРЈЕЧИНАПРИЈВДОРРЕБРОВАЦРОГОУШАЦСАРАЈЕВОГРАДСОКОЛОВИЋСРЕБРШИЦАТЕШАЊХРГЕЦЕРОВИЦАШАРИНЦИДУБИЦАСРЕБРЕНИЦАВАРЕШКАРИНАПАЗАРИЋСАРАЈЕВО ГРАДМИЧИЈЕВИЋПЕЧЕНОГОВЦИСАСАЈЕЛАНСКАСАСАСАРАЈЕВО ГРАДЛИЈЕШАЊБЛАШКОПЕЦКАКУКУЉЕСАРАЈЕВСКО ПОЉЕДРАГОВИЋИСТАРИ МАЈДАНКРАЛУПИ

ПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАНСАВА СРПСКИ

СИМЕОН БОГОПРИМ

СРЂЕВДАНТРИФУН

ТРОЈИЦАЧАСНЕВЕРИГЕДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДДНЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ВИШЕГРАДСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИПРШЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРВДИЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТВИСОЧКИ

Page 84: Ђорђе Јањатовић

162 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈОВАШЕВИЋЈОВЕЛИЋЈОВЕТИЋ

ЈОВЕШАЈОВИНЈОВИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНКУЗМАН И ДАМЈАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДДНИЛИЈАЛУКАНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕИЛИЈАЛУКААРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ИВАЊДАНИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉ ДЕЧАНСКИКРСТОВДАНКУЗМАН И ДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКАМАЛА ГОСПОЈИНАНИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МЕДНА ГОРЊАЈАВОРАНИВРБИЦАВАГАНГАЉИПОВЦИТЕШАЊБУКОВАЧАБАРАЋИКОЗАРАЦВАРЕШБОЉАНИЋ IБРДАБОЉАНИЋПБРУСНИЦАГАЉИПОВЦИДЕРВЕНТА IМИЧИЈЕВИЋПЕЧЕНОГОВЦИПОРЈЕЧИНАРАКОВАЦХРГЕВОЗУЋАБРУСНИЦАЈЕРЕМИЋИМАГЛАЈМИЧИЈЕВИЋПРИБОЈЕВИЋРАДЊА ДОЊАРАКОВАЦСАНИЦАСЛАТИНАСОКОЛОВИЋСТУПАРИТЕШАЊУТОДНОВИЋЦИКОТЕБРУСНИЦАВОЗУЋАПОРЈЕЧИНАСТУПАРИБАЊАЛУКАБОЉАНИЋ IIВЕДОВИЦАВРБИЦАГОМИОНИЦАМАГЛАЈМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПИСКАВИЦАПОРЈЕЧИНАПРИБИНИЋРУШИЦАСОЧКОВАЦЛИЈЕШАЊМАГЛАЈПОРЈЕЧИНАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИВАРЕШБРУСНИЦАБИСТРИЦА

ГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИПЕТРОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИПРШЕДОРСКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИГЛАМОЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИКЉУЧКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИБИХАЋКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић_ г' |о*

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

ЈОВИЋ НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМЧАСНЕВЕРИГЕ

ЈОВИЧЕВИЋ ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЈОВИЧИЋ АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА

БУСОВАЧАВИСОКОВЛАСЕНИЦЕВОЗУЋАГЕРЗОВОГОМИОНИЦАДРАГОВИЋИЗБОРИШТЕКОСТАЈНИЦАЛИЈЕШАЊМАГЛАЈПОПОВИЋРАКОВАЦСТУПАРИТЕШАЊТРАВНИКТРАВНИКТРНИЊИЋА-БРЕГХРГЕБУСНОВЦИТРАВНИКСЛАТИНАИЛИЈАШВИСОКОБРАИНЦИМОКРОПАЛЕБАРАЋИДЕТЛАК

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ТРАВНИЧКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИГЛАМОЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИУНАЧКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИКЉУЧКИвисочкивисочкиВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЛЈ8СКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИ

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМ

ПРЊАВОР И СМРТИЋИГОМИОНИЦАЛАКТАШИБАСТАСИБРУСНИЦАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВРЕЛОДУБРАВИЦАКРУПАПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИКАОЦИНОЖИЧКАДОБРУЊРАДЊАДОЊАЈОШАВКАВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВЛАСЕНИЦЕВОЛАРИГЕРЗОВОДЕРВЕНТА1КАРИНАКРУПАЛЕПЕНИЦАЉУВШАПЕЧЕНОГОВЦИМАРИЋКАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕПОРЈЕЧИНАТЕШАЊ

ПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЈГУЧКИУНАЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИБИХАЋКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРЂАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРШИЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРЊАВОРСКИПРШЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИ

Page 85: Ђорђе Јањатовић

164 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈОВИЧИЋ

ЈОВИШЈОВИШЕВИЋ

ЈОВИШИЋ

ЈОВКОВИЋ

ЈОВЉИЋЈОВОВИЋ

ЈОВЧИЋ

ЈОГУРЏИЈАЈОЖИЋ

ЈОЖИЦАЈОЈИНОВИЋЈОЈИЋ

ЈОЈОВИЋЈОКАНИЋЈОКАНОВИЋ

ЈОКИЋ

СЛАВА

СИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉСРЂЕВДАНДИМИТРИЈЕЛАЗАРЕВА СУБОТА

АРХ. МИХАИЛНИКОЛА

ЛУКАЂУРЂЕВДАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉПЕТРОВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉКУЗМАН И ДАМЈАНЛУКАСИМЕОН БОГОПРИМ

АЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

УГОДНОВИЋЦРКВИЦАВРБЉАНИГЛАМОЧППЕЦКАВАГАНДАБАРМЕДНА ГОРЊАБАРАЋИРАКЕЉИЋБОЖИЋИСЛАТИНАСАНИЦАДОЛАЦ-ЗАБРЂЕБУСОВАЧАОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЗАРИЋЧЕЛЕБИЋДВОРИШТЕИВАЊСКАЉУБИЈАРАКЕЉИЋРУИШКАСТАРИ МАЈДАНВИСОКОБИХАЋИХРГАРГРМУШАРУЈНИЦАДУБИЦАГРАДИШКАПАЛАНКАПАПРАЋАСАНСКИ МОСТУМЦИВАРЕШОСЈЖ-БЛАЖУЈСАРАЈЕВСКО ПОЉЕТОМИНАГЛИНИЦАКУКУЉЕПЕЋИТРНИЊИЋА-БРЕГГОМИОНИЦАДОБРУЊДЕТЛАКЛИЈЕШАЊВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕПРИБИНИЋОСЈЕК-БЛАЖУЈИЛИЈАШЈЕРЕМИЋИИМЈАНИКОРИЋАНИКРАВИЦАБАЊАЛУКАБЛАШКОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКРАВИЦАМАХОВЉАНИПРЊАВОР И СМРТИЋИ

ТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИСАНСКИ МОСТГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИКЉУЧКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТвисочкиБИХАЋКИБИХАЋКИБИХАЋКИДУБИЧКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТвисочкиСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈОКИЋ

ЈОКСИМОВИЋ

ЈОЛДИЋЈОЛИЋ

ЈОЛОВИЋЈОЛЏИЋ

ЈОНДИЋЈОНИЋЈОНЏАЈОЊИЋЈОПИЋЈОПОИЋ

СЛАВА

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЋ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈЕРЕМИЈАЈОВАН КРСТИТЕЈЂ

КРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТА

МИХОЉДАННИКОЛА

СРЂЕВДАН-

ЧАСНЕВЕРИГЕАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ТРИФУНУСЈЕКОВ. ЈОВАНААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

«

ЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСТИТШБЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 165

ПАРОХИЈА

САРАЈЕВО ГРАДСТАПАРИТУРЈАКШАРИНЦИБРУСНИЦАБИСТРИЦАВАРЦАР-ВАКУФВОЛАРИЛИЈЕВНОМВДНА ГОРЊАМИЧИЈЕВИЋПЕЦКАРАКОВА НОГАСЛАПАШНИЦАУГОДНОВИЋЦИКОТЕМОКРОБИСТРИЦАВЛАСЕНИЦЕОМАШКАОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЗАРИЋСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦА ПСРЕБРЕНИЦАБАЊАЛУКАЖЉЕБАЦПРЊАВОР И СМРТИЋИВАРЕШВОЂЕНИЦАДУБРАВИЦАМОКРОЧЕЧАВАВЛАСШИЦЕПРИБИНИЋВРБЉАНИКРАЛУПИВИШЕГРАДСАРАЈЕВО ГРАДКОШУТНИЦАБУСОВАЧАВАРЕШВИСОКОСАРАЈЕВО ГРАДИЛШАШВИШЕГРАДКОЗАРАЦКРАЛУПИВРБИЦАГОЛИЋИБАЊАЛУКАЈАВОРАНИПОПОВАЦРЕБРОВАЦСОЧАНИЦАВУКОВСКОЦРНИЛУГВУКОВСКОПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САРАЈЕВСКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИЛИЈЕВАНСКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИПРИЈВДОРСКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИВИСОЧКИПЕГРОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИвисочкиСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИПРИЈВДОРСКИВИСОЧКИЛИЈЕВАНСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИЛИЈЕВАНСКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИ

Page 86: Ђорђе Јањатовић

166 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈОРАКУЛИЋЈОРГИЋ

ЈОСИМОВИЋЈОСИПОВИЋ

\

ЈОСИЋ

ЈОСИФОВИЋ

ЈОТАНОВИЋЈОТИЋ

ЈОЦИЋ

ЈОЦОЈОЦОВИЋЈОЧИЋЈОШЕВИЋЈОШИЛО

ЈОШИЛОВИЋ

ЈОШИНОВИЋ

СЛАВА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉ ДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТАМИХОЉДАННИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНИЛИЈАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНИВАЊДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКА

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛАРХ. МИХАИЛЛУКАИЛИЈААРХ. МИХАИЛ

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМАЛИМПИЈЕ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУКАПИСКАВИЦАЦЕРОВИЦАДУБОВИК АЛИБЕГОВБОСАНСКИ БРОДКЉУЧПРИБИНИЋТОМИНАМАГЛАЈПОРЈЕЧИНАКОЛУНИЋСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИЦРКВИЦАЗЕНИЦАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦПОРЈЕЧИНАРАКОВАЦСАСАКОРИЋАНИДУГО ПОЉЕПРИБИНИЋБОЧАЦКОРИЋАНИБРУСНИЦАМИЧИЈЕВИЋБОЖИЋИМАГЛАЈСТУПАРИТРАВНИКЦЕРОВИЦАТРАВНИКЗЕНИЦАЧЕЧАВАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИБОЉАНИЋ IВИОЧАНИВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВИОЧАНИПРИБИНИЋВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГУДАВАЦПЕУЉЕТИШКОВАЦВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕШОЛАЈИБУСОВАЧАПОФАЛИЋИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕКУКУЉЕГАШИЦА И БИЈАКОВАЦПОФАЛИЋИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕИЛИЈАШДОЛАЦ-ЗАБРЂЕСАРАЈЕВСКО ПОЉЕМОКРОСАРАЈЕВО ГРАДТУРЈАК

БАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПЕТРОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРШИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИЛИЈШАНСКИЛИЈЕВАНСКИДЕРВЕНТСКИВАРЦАРВАКУФСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈОШИЋ

ЈОШКИЋЈУГОВАЦ

ЈУГОВИЋ

ЈУГОВИ}ЈУГУРЧИЋЈУКИЋ

ЈУНАКОВИЋЈУНГИЋ

ЈУРЕШЕВИЋЈУРИЋ

ЈУРИЋОЈУРИШАЈУРИШИЋ

ЈУРИШЧИЋЈУРКИЋЈУРОШЕВИЋ

ЈУСУФОВИЋЈУТРИЋ

СЛАВА

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАРТОЛОМЕЈ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

МИХОЉДАННИКОЛАСИМЕОН ГОГОПРИМ

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

СИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНТОМА АПОСТОЛЈОВАН КРСТИТЕЉВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАНИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

КРАЉДЕЧАНСКИЛУКАТОМААПОСТОЛНИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛАИГЊАТИЈА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 167

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БЛАШКОБУГОЈНОЈАВОРАНИБЛАШКОСТРАЖИЦЕУГОДНОВИЋЈАВОРАНИИЛИЈАШКРАЛУПИЗЕНИЦАМАЈЕВАЦОСИЊАЉУБИЈАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈУНУЗОВЦИКОЗАРАЦСАРАЈЕВО ГРАДХРГЕБУСНОВЦИПАЛЕДЕМИРОВАЦДРАГЕЉИКОЗЛИЦАШАРИНЦИШТРБЦИПОРЈЕЧИНАМОКРОВАРЕШКОЗАРАЦТОМИНАБАЊАЛУКАНОЖИЧКАБАЊАЛУКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГОВИЋИЈОШАВКАКУКУЉЕВЛАСЕНИЦЕВРБИЦАКАМЕНЧЕЛЕБИЋБОБОЉУШКАГЛИНИЦАДОЊИ ВАКУФОБОРЦИБОШКОВИЋИДРАГОВИЋИЈОШАВКАЛЕПЕНИЦАНОЖИЧКАРАТКОВОЛШЕНИЦАЉУБИЈАРИБНИКВЛАСЕНИЦЕГОЛИЋИГОЛИЋИШТРБЦИДЕТЛАК

БАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИВИСОЧКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИУНАЧКИКРУПСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИ

Page 87: Ђорђе Јањатовић

168 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЈУШИКИЋКАБЕЛЕДИЋКАБИЋ

КАБЛАРЕВИЋКАБЛИНИЋКАВАДЕВИЋКАВАЗКАВАЗОВИЋ

КАВГИЋ

КАВЕЂИЈАКАВЕЗИЋКАВЕЏИЈАКАВЕЏИЋКАВИЋ

КАДИЈЕВИЋ

КАДИЋ

КАЗАНЏИЈА

КАЗИЛАРКАЗИМИРОВИЂКАЗИЋКАЗНОВИЋКАИЋКАЈГАНАКАЈГАНИЋКАЈЕВИЋКАЈИШ

КАЈКАРАКАЈКУТ

КАЈПОВИЋ

КАЈТКАЈТАЗ

КАЈТАЗОВИЋКАЈТЕЗ

КАЈГЕЗОВИЋКАЈЏИЈАКАКИЋКАЛАБА

СЛАВА

НИКОЛАНИКОЛАКРАЉДЕЧАНСКИ

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХ. МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛАВАСИЛИЈЕСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

ЋУРЂ2ВДАНЛУКАЋУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉСАВА СРПСКИЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАНТОМААПОСТОЛЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

НИКОЛААРХ. МИХАИЛНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИММИХОЉДАНАРХИЂ.СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА

ТЕШАЊСАРАЈЕВО ГРАДБИХАЋИХРГАРВРЕЛОСАНИЦАПАЛЕПРЊАВОР И СМРТИЋИЖИВИНИЦАБОЉАНИЋ IСОКОЛОВИЋСАРАЈЕВСКО ПОЉЕГОМИОНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДЈЕЛОВАЦБОЉАНИЋ IIОШТРАЛУКАСТРМНИЦА ППРЊАВОР И СМРТИЋИРЕБРОВАЦТРАВНИКБУГОЈНОДОЊИ ВАКУФПРЊАВОР И СМРТИЋИДАБАРСАНСКИ МОСТЈАВОРАНИГОЛИЋИВАРЦАР-ВАКУФПАПРАЋАДРАКСЕНИЋДЕРВЕНТА1ЦЕРОВИЦАЛИЈЕШАЊРАТКОВОСАНИЦАТОМИНАМЕДНАДОЛЊАПИСКАВИЦАРЕБРОВАЦШТРБЦИШТРБЦИКОЗЛИЦАДЕТЛАККОЗАРАЦПОЉАВНИЦЕБИХАЋ И ХРГАРРЕКАВИЦЕЗЕНИЦАБРДАГОМИОНИЦАРИБНИКСТЕКЕРОВЦИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДОЊИ ВАКУФТЕШАЊБРДАВРБИЦАГЛАВИЦЕГЛАМОЧГЛАМОЧП

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИБИХАЋКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИГЛАМОЧКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 169

ПРЕЗИМЕ

КАЛАБА

КАЛАБИЋ

КАЛАВЕР

КАЛАВЕТИЋКАЛАВРАКАЛАД1ИЈА

КАЛАЈЦИЋ

КАЛАККАЛАЊ

КАЛАСКАЛАЦУНКАЛДЕСИЋ

СЛАВА

АРХИЂ. СТЕФАН

«.

ДИМИТРШЕЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИМИХОЉДАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХИЋ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛААРХ. МИХАИЛ

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ЂУРЂИЦЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

КАМЕНЉУВШАМАХОВЉАНИПРЊАВОР И СМРТИЋИСЛАТИНАЧЕЛЕБИЋКЉУЧБИСТРИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИГЛАВИЦЕБАЊАЛУКАБАРАЋИБРДАСАНИЦАСТЕКЕРОВЦИБУСОВАЧАПРЊАВОР И СМРТИЋИЦЕРОВИЦАБИХАЋИХРГАРДОЊИ ВАКУФШОЛАЈИСОКОЛОВОБОСАНСКИ БРОДВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕНОВИ ГРАДБИСТРИЦАВИСОКОВАРЦАР-ВАКУФГЛАМОЧКАМЕНЧЕЛЕБИЋБУГОЈНОВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕСТРОИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДОЊИ ВАКУФДРАГЕЉИТЕШАЊТЕШАЊБУГОЈНОЉУВШАТРАВНИКПАЗАРИЋЉУВШАБАЊАЛУКАБУСОВАЧАВИШЕГРАДБОЉАНИЋ IЈУНУЗОВЦИСТРМНИЦА IIБУСОВАЧАПАПРАЋАСАРАЈЕВО ГРАДМОКРОДЕРВЕНТА1АШАНИКРУПАВИСОКОТОМИНАГОЛИЋИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГЛАМОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИЛИЈЕВАНСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИГЛАМОЧКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИБИХАЋКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИБУГОЈНСКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИКРУПСКИвисочкиСАНСКИМОСТВЛАСЕНИЧКИ

Page 88: Ђорђе Јањатовић

170 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић'

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КАЛДРМИЋКАЛЕЛИЋКАЛЕНДАРКАЛЕНДЕРКАЛИНИЋ

КАЛИНОВИЋКАЛКАНКАЛОЊАКАЛОПЕРОВИЋ

КАЛУЂЕРЕВИЋКАЛУЂЕРОВИЋКАЛУЂЕРЧИЋКАЛУКЦИЋКАЛФИЋКАЉАЛОВИЋКАЉЕВИЋ

КАЉЧАКАМЕНИЦАКАМЕНКОКАМЗИЋКАНАЗАРКАНАЗАРЕВИЋКАНАЗАРОВИЋКАНДИЋ

КАНЕРИЋКАНКАРАКАНЛИЋКАНТАР

КАНТОШКАНУРАКАПЕЛАНКАПЕТАНОВИЋ

НИКОЛАНИКОЛАЂУРЋЕВДАНКРАЉДЕЧАНСКИАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЋУРЂЕВДАННИКОЛАИЛИЈАИПБАТИЈАПЕТРОВДАНМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЂУРЂЕВДАННИКОЛАПАНТЕЛИЈАМИНА ВИКТ.ВИКЕННИКОЛАЂУРЂЕВДАНТОМААПОСТОЛЧАСНЕВЕРИГЕВАСИЛИЈЕНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦАРХИЂ. СТЕФАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКА

НИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

РАТКОВОМАЈЕВАЦ

КЉУЧКИДЕРВЕНТСКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИДУБИЦАВРБЉАНИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАПРЊАВОР И СМРТИЋИБИХАЋ И ХРГАРГРМУШАЈАСЕНИЦАЈУНУЗОВЦИКРУПАМЕДПА ДОЛЊАГЕРЗОВОВУКОВСКООСИЊАГЊИОНИЦАЗБОРИШТЕДУБОВИКСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДВИШЕГРАДСАРАЈЕВО ГРАДРЕКАВИЦЕПРЊАВОР И СМРТИЋИБАСТАСИСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДЗЕНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДДУБРАВИЦАРАКОВАЦВЛАСЕНИЦЕГОЛИЋИЈЕРЕМИЋИБОЉАНИЋ IБРАИНЦИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИСОКОЦИКОТЕБРАИНЦИВАРЦАР-ВАКУФРАВНОАГИЋИБИХАЋ И ХРГАРПОЉАВНИЦЕСВОДНОХАДРОВЦИБУСНОВЦИКРУПАЉУБИЈАСТАРИМАЈДАНСАРАЈЕВО ГРАДВАРЦАР-ВАКУФПЕТРОВАЦБРЕСТОВОВАРЕШВЕДОВИЦА

ДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИБИХАЋКИКРУПСКИГРАДИШКИКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИПЕТРОВАЧКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИДУБИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 1 71

ПРЕЗИМЕ

КАПЕТАНОВИЋ

КАПЕТИНА

КАПИКУЛ

КАПИКУРЕВИЋКАПИЋ

КАПИЦАКАПРОЛОВИЋКАПУРКАПУРАН

КАРАБАГАЛКАРАБАТАК

КАРАБУАКАРАВДИЋКАРАВЛАКАРАВНИЋКАРАГАЋАКАРАЈИЦАКАРАКАШ

КАРАЛИЋ

КАРАМАН

КАРАМАНОВИЋ

КАРАМУТКАРАН

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЋУРЂЕВДАН

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЦВИЈЕТИАРХИЋ. СТЕФАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЋЕВДАН

ЂУРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДУБОВИК АЛИБЕГОВКОЗЛИЦАКОСТАЈНИЦАДУБОВИК АЛИБЕГОВОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВАРЕШВАРЕШИЛИЈАШВИСОКОСАРАЈЕВО ГРАДТЕШАЊУГОДНОВИЋСАРАЈЕВО ГРАДЗБОРИШТЕИЛИЈАШГЛАСИНАЦСТРМНИЦАПВИСОКОСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕКОЛУНИЋПАЛЕРОГОУШАЦПАЛЕКРУПАПРИЈЕДОРБИХАЋИХРГАРКУКУЉЕПАЛАНКАПРКОСИСТАПАРИБАЊАЛУКАБИСТРИЦАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИВЛАСЕНИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДУГО ПОЉЕЗЕНИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИВЛАШКОВЦИВЕДОВИЦАВЛАШКОВЦИВУКОВСКОГУДАВАЦДАБАРДВОРИШТЕКОСТАЈНИЦАКРУПАКРУПА

КРУПСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИВИСОЧКИвисочкивисочкиСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИВИСОЧКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРЕАВИЦА ГРАДИШКИ

НИКОЛА

НОВИ ВАРОШИЦАПОЉАВНИЦЕРУИШКАХАДРОВЦИЧИТЛУКБАЊАЛУКАВУКОВСКОКРУПА

ДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИКРУПСКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ

Page 89: Ђорђе Јањатовић

172 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КАРАН

КАРАНОВИЋ

КАРАПАНКАРАПЕТРОВИЋ

КАРАПУГЛИЋКАРАЋ

КАРАУЛАЦ

КАРАЏИЋ

КАРШИЦАКАРЕКЛИЋКАРИНОВИЋКАРИЋКАРИШИК

КАРИШИКОВИЋ

КАРКАЛИЋКАРКЕЉИЋКАРЛАШ

КАРЛИЋКАРЛИЦА

КАРЛИЧИЋКАРТАЛИЦАКАРУПОВИЋ

СЛАВА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

МИНА ВИКТ.ВИКЕНЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЂУРЂЕВДАНИЛИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

АРХ. МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНТРИФУНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЈОАКИМИАНАНИКОЛААРХ.МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТАРХИЋ. СТЕФАНАЛИМПИЈЕАРХИЂ. СТЕФАН

СИМЕОН БОГОПРИММАРКО ЕВАНЂЕЛИСТАРХИЂ. СТЕФАНМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋОРАШЈЕБАСТАСИБИСТРИЦАБИХАЋИХРГАРБОБОЉУШКАВОЂЕНИЦАВРЕЛОДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВИВАЊСКАКРЊЕУШАКРУПАКУЛИН-ВАКУФСКАПЕТРОВАЦПРКОСИСАНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДУМЦИВЕДОВИЦАНОВИ ВАРОШИЦАСВОДНОташковАЦРЕБРОВАЦМАШИЋИ И РОМАНОВЦИТУРЈАКБОСАНСКИ БРОДДЕРВЕНТА IПОПОВАЦВАРЦАР-ВАКУФВРБЛ>АНИПРЊАВОР И СМРТИЋИВАРЦАР-ВАКУФБАРАЋИВАРЦАР-ВАКУФГЛАСИНАЦВИШЕГРАДПРИЈЕДОРЦИКОТЕМАЈЕВАЦПОЉАВНИЦЕВЛАСЕНИЦЕМОКРОВЛАСЕНИЦЕСАРАЈЕВО ГРАДДОБРУЊСАРАЈЕВО ГРАДКЉУЧРАТКОВОГАЉИПОВЦИЈЕЛОВАЦАГИЋИВЕДОВИЦАРУИШКАХАДРОВЦИМЕЂЕЂАСТРМНИЦА1БАЊАЛУКАПОПОВАЦ

ПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИУНАЧКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИУНАЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИРОГАТИЧКИВИШЕГРАДСКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 173

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КАСАБАШИЋ

КАСАГИЋ

КАСАЛИЦА

КАСАЛОКАСАЛОВИЋ

КАСАП

КАСАПОВИЋКАСИЋКАСОЈЕВИЋКАТАЛИНА

КАТАНА

КАТАНИЋ

КАТИЋ

КАУРАЦКАУРИН

АРХИЂ. СТЕФАНПАНТЕЛИЈАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАНЂУРЂЕВДАНДИМИТРИЈЕИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАНИКОЛА

АЛИМПИЈЕВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН ЗЛАТОУСТЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛА

ТРИФУНАРХ. ГАВРИЛОАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КУЗМАН И ДАМЈАН

ВАРЦАР-ВАКУФКОСТАЈНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАСТАПАРИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМОШТАНИЦА МАНАСТИРЈОШАВКАБАЊАЛУКАГОМИОНИЦАЈЕЛИЋИПИСКАВИЦАПОЉАВНИЦЕРЕКАВИЦЕРИБНИКТЕШАЊКУКУЉЕМАШИЋИ И РОМАНОВЦИБИСТРИЦАЈУНУЗОВЦИКАОЦИКУКУЉЕАГИЋИЉУБИЈАГЊИОНИЦАЈАВОРАНИОСИЊАБОЉАНИЋ ПВУКОВСКОКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИОШТРАЛУКАВРБИЦАЧЕЛЕБИЋДОЊИ ВАКУФЦРНИЛУГВЛАШКОВЦИБИСТРИЦАПИСКАВИЦАЦЕРОВИЦАБИСТРИЦАЛАКТАШИРИБНИКСЛАТИНАБАЊАЛУКАСТЕКЕРОВЦИПЕЦКАДОЛЊАВРБЉАНИДВОРИШТЕРЕКАВИЦЕВОЛАРИРИБНИКГОМИОНИЦАГРАЦИЈАВОРАНИРИБНИКСАНСКИ МОСТБРЕКИЊАВОЛАРИДВОРИШТЕРЕКАВИЦЕСЛАТИНА

ВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИ МОСТЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИБУГОЈНСКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИ

Page 90: Ђорђе Јањатовић

174 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КАУРИН

КАУРИНОВИЋКАУРЏИЋКАЧАВЕНДА

КАЧАР

КАШИКОВИЋ

КАШИНКАШИЋ

КВОЧКАКВРГИЋ

КВРЖИЋКЕБЕЉЕКЕВАЦ

КЕВИЋ

СЛАВА

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ТОМА АПОСТОЛЧАСНЕВЕРИГЕАРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАНИКОЛА

ТОМААПОСТОЛЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛГРИГОРИЈЕ

СИМЕОН БОГОПРИМСИМЕОН БОГОПРИМКЛИМЕНТНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

СЛАТИНАГЛАМОЧ IIГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАЦИПЕЦКАПЕЦКА ДОЛЊАПРИЈЕДОРСЛАТИНАТЕШАЊТОМИНАТРАВНИКАГИЋИБАРАЋИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИВОЛАРИАГИЋИАШАНИВЕДОВИЦАГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕРВЕНТА IДОБРЛИНДРАКСЕНИЋДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВЖИВИНИЦАЈАСЕНИЦАКОЗАРАЦЉУБИЈАПРИЈЕДОРСТАРИМАЈДАНХРГЕПРИЈЕДОРКРЊЕУШАСТРМНИЦА IIБОЖИЋИБУКОВАЧАВАРЦАР-ВАКУФВОЛАРИГЛАСИНАЦВИСОКОСАРАЈЕВО ГРАДБОЉАНИЋ IIВАРЦАР-ВАКУФРОГОУШАЦБУГОЈНОМАРИЋКАЈАВОРАНИВАГАНЉУВШАРАДЊА ДОЊАТЕШАЊСАРАЈЕВО ГРАДВАРЦАР-ВАКУФРИБНИКЦИКОТЕ

КЉУЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИКЉУЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТТРАВНИЧКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИВАРЦАРВАКУФСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИРОГАТИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИВАРЦАРВАКУФСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИКЉУЧКИВЛАСЕНИЧКИ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИПИСКАВИЦА БАЊАЛУЧКИПОДГРАДЦИ ГРАДИШКИБАЊАЛУКА БАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КЕЂИЋКЕЖИЋКЕЗИЈАКЕЗМИЋКЕЗУНОВИЋКЕКЕЗКЕКЕРОВИЋКЕКИЋ

КЕЛЕКАКЕЛЕМАНОВИЋКЕЛЕЋКЕЛЕЧЕВИЋ

КЕЉАЦКЕЊАЛО

КЕЊИЋ

КЕПИЋКЕРАИЦАКЕРАЋКЕРВОПИЋКЕРЕЗОВИЋ

КЕРИЋ

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 17Ј

СЛАВА

СИМЕОН БОГОПРИМЋУРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛЛАЗАРЕВА СУБОТАСИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНАРХ. МИХАИЛМИХОЉДАН

НИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЋЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

ИМЈАНИВАРЦАР-ВАКУФТРАВНИКБРЕСТОВОСОКОЛОВИЋЈОШАВКАКОРИЋАНИВЛАСЕНИЦЕМАРИЋКАГОМИОНИЦАЈЕЛИЋИИМЈАНИСТРОИЦЕВРТОЧКАЈУНУЗОВЦИТРНИЊИЋА-БРЕГТРУБАРПОЉАВНИЦЕАГИЋИБИХАЋ И ХРГАРВЕДОВИЦАВРЕЛОДОБРЛИНКРУПАРАКЕЉИЋДАБАРКУЛИН-ВАКУФСКАСАРАЈЕВО ГРАДВОЗУЋАДОБРУЊГОМИОНИЦАНОЖИЧКАВУКОВСКОЖИВИНИЦАМАЈЕВАЦПОПОВАЦДУГО ПОЉЕЈЕЛАНСКАТЕШАЊВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСК1ТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИРОГАТИЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИГЕРЗОВАЧКИУНАЧКИГРАДИШКИУНАЧКИУНАЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТУНАЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКЈДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИ

ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИ

КЕРКЕЗ

КЕРКЕЗОВИЋКЕСАР

ЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМТРИФУНЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПРИБИНИЋЈЕЛАНСКАТЕШАЊПРИБИНИЋАГИЋИБИХАЋ И ХРГАРВЛАШКОВЦИВОЂЕНИЦАДОБРОСЕЛОИВАЊСКАКОСТАЈНИЦАКРЊЕУШАКРУПАПАЛАНКАПРКОСИСУВАЈАКОЛУНИЋЗЕНИЦАПОЉАВНИЦЕ

ТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИ

Page 91: Ђорђе Јањатовић

176 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КЕСАРКЕСЕР

КЕСЕРИЋКЕСЕРОВИЋ

КЕСИЋ

КЕТКИЋКЕЦЕТИЋКЕЦМАН

КЕЧА

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХ. МИХАИЛВАРТОЛОМЕЈЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНИВАЊДАНВАРТОЛОМЕЈ

ЈОВАН КРСТИТЕЉКУЗМАН И ДАМЈАННИКОЛАПАНТЕЛИЈАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

ЦЕРОВИЦАБОСАНСКИ БРОДБРЕСТОВОГАЉИПОВЦИШТРБЦИТЕШАЊМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПИСКАВИЦАСТАПАРИБАРАЋИЛАКТАШИБАРАЋИБЛАШКОБОЖИЋИБРДАГЕРЗОВОГЛАВИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДВОРИШТЕДУБОВИК АЛИБЕГОВКОЗАРАЦКОЛУНИЋКУКУЉЕЛАКТАШИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМЕДНАДОЛЊАМЕЂЕЂАНОЖИЧКАОШТРАЛУКАПЕУЉЕПРИЈЕДОРРУЈНИЦАСАНИЦАБИХАЋИХРГАРВОЋЕНИЦАГЛИНИЦАРУЈНИЦАМЕДНА ГОРЊАБОЉАНИЋ1БАЊАЛУКАБОШКОВИЋИБУКОВАЧАДВОРИШТЕДОБРОСЕЛОДУБОВИК АЛИБЕГОВЈУНУЗОВЦИКЉУЧКОСТАЈНИЦАОСРЕТЦИОШТРАЛУКАПЕТРОВАЦПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋСМОЉАНАТРНИЊИЋА-БРЕГПРШЕДОРДОБРОСЕЛОДУБОВИККРУПАВРЕЛО

ТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИГЛАМОЧКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИКЉУЧКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИБИХАЋКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИКЉУЧКИДУБИЧКИУНАЧКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИБИХАЋКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 177

ПРЕЗИМЕ ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КЕЧА

КЕЧАН

КЕЧЕМАКЕШЕЉКЕШИНКЕШИЋКЕШУМКИЗА

КИЗИЋКИЈАМЕТКИКИЋ

КИКОВИЋ

КИЛИБАРДАКИПЕРОВИЋ

КИПИЋ

КИРИЏИЋкисин

КИСИЋ

КИСО

КИТАНОВИЋ

КИТИЋ

КИТЛИЋКИТОВНИЧИЋКИТОЊИЋКИЋАНКЛАИЋ

КЛАЈИЋ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ КОСТАЈНИЦА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЋЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

СРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХ. МИХАИЛНИКОЛА

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКААРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉТОМААПОСТОЛ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЋЕВДАН

СРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕЋУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТВАСИЛИЈЕАЛИМПИЈЕЂУРЋЕВДАН

ЛУКАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕ

НРКОСИРАКЕЉИЋ -УМЦИОМАШКАОСЈЕК-БЛАЖУЈЦРНИЛУГМАРИЋКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИБАРАЋИМЕДНАДОЛЊАМЕДНАДОЛЊАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕКОШУТНИЦАЈЕЛОВАЦТЕШАЊСТРМНИЦА IТЕШАЊХРГЕГОМИОНИЦАХРГЕВАРЕШЉУВШАПРИБИНИЋГЛАСИНАЦСОКОЛОВИЋПАЗАРИЋБОЉАНИЋ IТЕШАЊЈЕРЕМИЋИВЛАСЕНИЦЕСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДДОЊИ ВАКУФГЛАМОЧДОЊИ ВАКУФГЕРЗОВОМЕДНАДОЛЊАБУГОЈНОКЉУЧЛИЈЕВНОЧЕЛЕБИЋЈЕЛАНСКАЦЕРОВИЦАРАДЊАДОЊАБОЉАНИЋ IПРЊАВОР И СМРТИЋИТЕШАЊУГОДНОВИЋУГОДНОВИЋГОМИОНИЦАСТРМНИЦА1СОЧАНИЦАГРАЦИКОСТАЛШЦАМОШТАНИЦА МАНАСТИРВЕДОВИЦАЗБОРИШТЕОСИЊАБУКОВАЧАОСРЕТЦИ

ДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТПРШЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИПРИЈЕЦОРСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИРОГАТИЧКИРОГА!ИЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСШИЧКИВИШЕГРАДСКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИКЉУЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСШИЧКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИТЕШАЊСКИПЕТРОВАЧКИУНАЧКИ

Page 92: Ђорђе Јањатовић

178 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КЛАЈИЋ

КЛАПИЋКЛАЧАР

КЛАШЊАКЛАШЊЕВИЋКЛЕПИЋ

КЛЕЋАНИНКЛЕЦЊИЋКЛИМЕНТИЋКЛИНДОклинцов

КЛИПАНОВИЋКЛИСАРА

КЛИСАРИЋКЛИЋ

КЛИЦОВКЛИЧКОКЛОПИЋ

КЛУПИЋКЛУТИЋКЉАЈИЋ

КЉАКИЋКЉЕВАЦКЉЕШТАКЉЕШТАНКЉУЦОКЉУЧАНИНКНЕЖЕВИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ТОМААПОСТОЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

НИКОЛАНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНКУЗМАН И ДАМЈАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДДННИКОЛАМАТШ ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМАРКО ЕВАНЂБЛИСТАРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЛУКА

НИКОЛА

МИХОЉДАНЈОВАНМИЛОСТИВИНИКОЛАНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТААЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

ПАРиХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАРАЋИБУСНОВЦИПОДГРАДЦИГУДАВАЦГРАЦИКОКОРИСОКОЛОВОТЕШАЊМОКРОПАЛЕДУБОВИКСАРАЈЕВО ГРАДБУКОВАЧАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАПЕТРОВАЦСАНСКИ МОСТБИСТРИЦАМЕДНАДОЛЊАПРИБИНИЋВИСОКОЈУНУЗОВЦИБУГОЈНОЈУНУЗОВЦИГОМИОНИЦАГРАДИШКАШЉИВНОИМЈАНИГЛАСИНАЦОБОРЦИМОКРОДОЊИ ВАКУФРУЈНИЦАБИХАЋ И ХРГАРДРАКСЕНИЋДУБОВИКДЕРВЕНТА1МАЈЕВАЦРАТКОВОРАТКОВОДЕРВЕНТА1СОЧАНИЦАШТРБЦИВРЕЛОДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАИВАЊСКАНОЖИЧКАБИХАЋИХРГАРГЛИНИЦАГАЉИПОВЦИ.МЕДНАДОЛЊАМАХОВЛЈАНИВЕДОВИЦАЛИЈЕШАЊСТРМНИЦАПВОЛАРИБОШКОВИЋИЈЕРЕМИЋИБАЊАЛУКА

ГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИКРУПСКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИРОГАТИЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИБИХАЋКИБИХАЋКИДУБИЧКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈАПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КНЕЖЕВИЋ АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАК

ЂУРЂИЦ

ГЛАСИНАЦМАЈЕВАЦОШТРАЛУКАПАЗАРИЋПОФАЛИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСОЧАНИЦАШАРИНЦИБАЊАЛУКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКРМИНЕМАЈЕВАЦМАРТИНАЦНОЖИЧКАОШТРАЛУКАШОЛАЈИВАГАНВОЛАРИГРАЦИДРАГОВИЋИАГИЋИБАЊАЛУКАБИХАЋ И ХРГАРБОШКОВИЋИБОШКОВИЋИБРАИНЦИБУСНОВЦИВИДОВОВЛАСЕНИЦЕВРЕЛОВУКОВСКОГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГЛИНИЦАГОМИОНИЦАГРМУШАДАБАРДОЊИ ВАКУФЈЕЛОВАЦКОЗЛИЦАКРУПАМАХОВЉАНИОСИЊАПЕЧЕНОГОВЦИПИСКАВИЦАПРИЈЕДОРРУЈНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСТАРИ МАЈДАНТЕШАЊТИШКОВАЦТРАВНИКТУРЈАКФЕРИЋИБИСТРИЦАДОБРЛИНЉУБИЈАПРИЈЕДОРЧИТЛУК

РОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТВАРЦАРВАКУФСК1ГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСК1КЉУЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИПРШЕДОРСКИУНАЧКИВЛАСЕНИЧКИБИХАЋКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИСАНСКИМОСТБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТКРУПСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТТЕШАЊСКИЛИЈЕВАНСКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИ

Page 93: Ђорђе Јањатовић

1 80 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

КНЕЖЕВИЋ ИГЊАТИЈА

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИЛУКА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАННИКОЛА

'

Ђорђе Јањатовић

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГОВИЋИЈОШАВКАЛШШИЦАМАГЛАЈМАЈЕВАЦМАРТИНАЦНОЖИЧКАРЕБРОВАЦСЛАТИНАБАЊАЛУКАБИСТРИЦАБОШКОВИЋИВОЂЕНИЦАГЕРЗОВОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДОБРУЊДРАГЕЉИКОРИЋАНИКРЊЕУШАОШТРАЛУКАРАКЕЉИЋСАНСКИ МОСТСМОЉАНАСТАРИМАЈДАНСТРОИЦЕСТУПАРИТЕШАЊВИШЕГРАДГЊИОНИЦАРЕКАВИЦЕПЕЦКАДОЛЊАРИБНИКАШАНИБАСТАСИБИХАЋ И ХРГАРБОБОЉУШКАБРЕКИЊАВИШЕГРАДВЛАШКОВЦИВРЕЛОВРТОЧКАГОЛИЋИДАБАРДОБРЛИНДОБРОСЕЛОДРАГОВИЋИДУБОВИКЗБОРИШТЕЈАПРАМАЖИЋЈАСЕНИЦАКОСТАЈНИЦАКРУПАКУЛИН-ВАКУФСКАОСРЕТЦИПОЉАВНИЦЕПРКОСИРИБНИКРУИШКАРУЈНИЦА

ГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИВИШЕГРАДСКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИКЉУЧКИКРУПСКИУНАЧКИБИХАЋКИУНАЧКИДУБИЧКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИБИХАЋКИУНАЧКИВЛАСЕНИЧКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИУНАЧКИУНАЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИКЉУЧКИКРУПСКИБИХАЋКИ

ЂорЈје Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КНЕЖЕВИЋ

КНЕЖИЋ

КНИНАЦКЊИТОРКОБАСКОБИЋКОВАНОВИЋКОВАНУШЕВИЋКОВАНЏИЋ

КОВАЧ

КОВАЧЕВКОВАЧЕВИЋ

!

СЛАВА

НИКОЛА

ПЕТРОВДАНСРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЛУКААЛИМПИЈЕАРХИЂ. СТЕФАНЛАЗАРЕВА СУБОТАСИМЕОН БОГОПРИМВАСИЛИЈЕНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАМИХОЉДАННИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕ

ПЕТРОВДАНАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

БЛАГОВЕСТИ

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 181

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САНИЦАСВОДНОСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСОЧАНИЦАТРНИЊИЋА-БРЕГГЛАВИЦЕПРИБИНИЋКОЛАРЕКАВИЦЕСТАПАРИБАЊАЛУКАВОЛАРИВУКОВСКОСТЕКЕРОВЦИСОКОЛОВИЋКОЗАРАЦГАЉИПОВЦИУГОДНОВИЋУГОДНОВИЋДЕРВЕНТА1ДЕРВЕНТА IВУКОВСКОГОМИОНИЦАКЉУЧКОЛАПРИБИНИЋСОКОЛОВОВИОЧАНИБАРАЋИВАГАНВАРЕШВРБИЦАЉУВШАРАТКОВОСЛАТИНАВОЛАРИКРАЛУПИТЕШАЊПРИБИНИЋВОЛАРИЛУСИЋИБУСОВАЧАГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГЕЉИКАОЦИКОКОРИМОКРОНОВИ ГРАДОСРЕТЦИЦИКОТЕБРЕКИЊАГАЉИПОВЦИГЛАСИНАЦДЕРВЕНТА1ДУБОВИКМЕДНАДОЛЊАСАРАЈЕВО ГРАДЦЕРОВИЦАКОКОРИ

КЉУЧКИДУБИЧКИВИШЕГРАДСКИДЕРВЕНТСКИУНАЧКИГЛАМОЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИРОГАТИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИКЈБУЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИВИСОЧКИЛИЈЕВАНСКИВАРЦАРВАКУФСКИКЉУЧКИКЉУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВИСОЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИУНАЧКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИ

Page 94: Ђорђе Јањатовић

182 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КОВАЧЕВИЋ БЛАГОВЕСТИБОГОЈАВЉЕЊЕВАРВАРАВАСИЛИЈЕДИМИТРИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИВАЊДАНИГЊАТИЈАИЛИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ШАРИНЦИСТРОИЦЕДОЛАЦ-ЗАБРЂЕПРЊАВОР И СМРТИЋИКУКУЉЕОШТРАЛУКАСОКОЛОВОУМЦИБАЊАЛУКАБИСТРИЦАБЛАШКОБРАИНЦИВАРЦАР-ВАКУФГЛАВИЦЕГОМИОНИЦАДЕМИРОВАЦДЕТЛАКДОБРУЊДУБОВИК АЛИБЕГОВДУГО ПОЉЕЈОШАВКАКОКОРИКУКУЉЕЛЕПЕНИЦАМАРТИНАЦМАХОВЉАНИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМЕДНА ГОРЊАМОКРОНОЖИЧКАОРАШЈЕОСИЊАПАЛЕПЕТРОВАЦПЕЧЕНОГОВЦИПРИЈЕДОРПРЊАВОР И СМРТИЋИРЕКАВИЦЕСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСМОЉАНАСТАРИМАЈДАНСТРМНИЦАПТЕШАЊЦИКОТЕЧЕЧАВАШТРБЦИДЕМИРОВАЦБОЉАНИЋ1ТЕШАЊДЕТЛАКЈАВОРАНИБАЊАЛУКАБАЊАЛУКАБИСТРИЦАБИХАЋИХРГАРБРДАБРЕКИЊАВЕЛИКИ РАДИЋ

ПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТКЉУЧКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИКРУПСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 183

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КОВАЧЕВИЋ ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

КРСТОВДАНКУЗМАН И ДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКАЛУПМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАН

НИКОЛА

ВИСОКОВЛАСЕНИЦЕВОЂЕНИЦАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГЛИНИЦАГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРМУШАГУДАВАЦДВОРИШТЕДЕМИРОВАЦДРАКСЕНИЋДУБИЦАДУБОВИКЗБОРИШТЕИВАЊСКАКРУПАМЕЂЕЂА

ВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИКРУПСКИГРАДИШКИГРАДИШКИБИХАЋКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИПОЉАВНИЦЕПРИЈЕДО?ПРЊАВОР И СМРТИЋИРАКОВАЦРУЈНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДТОМИНАТУРЈАКЧИТЛУКГУДАВАЦДУБОВИКИВАЊСКАКУЛИН-ВАКУФСКАЛИЈЕШАЊОСЈЖ-БЛАЖУЈПОЉАВНИЦЕПРКОСИСАНИЦАЦИКОТЕБОЉАНИЋ ПСТРМНИЦАПДОБРЛИНЈЕРЕМИЋИЈОШАВКАПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИПОПОВАЦПАЗАРИЋГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАРТИНАЦПРЊАВОР И СМРТИЋИРИБНИКАГИЋИБАЊАЛУКА5ИСТРИЦАБОБОЉУШКАБОЖИЋИБУКОВАЧАВЕЛИКИРАДИЋВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВОЂЕНИЦА

ДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИУНАЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИКЉУЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИПЕТРОВАЧКИ

Page 95: Ђорђе Јањатовић

184 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КОВАЧЕВИЋ НИКОЛА

КОВАЧИЋ

ПЕТРОВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМ

ТЕОДОР СТУДИТТОМААПОСТОЛ

ТРИФУН

ЧАСНЕВЕРИГЕАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ГРАДИНАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕМИРОВАЦДЕРВЕНТАIIДРАГЕЉИДУБИЦАЗЕНИЦАКОЗЛИЦАКОСТАЈНИЦАКРАВИЦАКРМИНЕКРЊЕУШАМАЈЕВАЦОБОРЦИОШТРАЛУКАПАЛАНКАПАЛАНЧИШТЕПАЛЕПИСКАВИЦАПРИЈЕДОРРАДЊАДОЊАСАНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСЛАТИНАСМОЉАНАСТАРИ МАЈДАНТЕШАЊТОМИНАТУРЈАКХРГЕЦЕРОВИЦАЦИКОТЕЧИТЛУКШЕХОВЦИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕЛИЈЕВНОПРИЈЕДОРРОГОУШАЦБОЉАНИЋIБРЕСТОВОДЕРВЕНТА1ДВОРИШТЕГОМИОНИЦАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВИОЧАНИПРИБИНИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЉУВШАВАГАНЈАВОРАНИЈОШАВКАЉУВШАБОЖИЋИЉУВШАПОПОВИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИРОГОУШАЦВОЛАРИ

БАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИСАНСКИ МОСТСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТГРАДИШКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИБУГОЈНСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЛАМОЧКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КОВАЧИЋ

КОВИЋ

КОВИЧИЋКОВЈАНИЋ

КОВЈЕНА

КОВЈЕНИЋКОВРЖИЋКОВРЛИЈАКОВЧИЋКОДАНОВИЋКОДИЋ

КОЖИЋКОЗАР

КОЗАРАЦ

КОЗАРЕВИЋ

КОЗИЋ

КОЗЛИЦАКОЗЛОГЛАВКОЗОМАРА

КОЗОМОРА

КОИЋ

КОЈАДИНКОЈАДИНОВИЋ

СЛАВА

НИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

НИКОЛАНИКОЛА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЛУКААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЛУКАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉКИРИЛ И МЕТОДИЈЕНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЋЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 18!

ПАРОХИЈА

ВУКОВСКООБОРЦИРОГОУШАЦТРАВНИКЧЕЛЕБИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИВИДОВОВУКОВСКОБОЧАЦГАЉИПОВЦИВРБИЦАБУГОЈНООБОРЦИТРАВНИКБОШКОВИЋИТИШКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДКОРИЋАНИВРТОЧКАВАГАНБЛАШКОБАРАЋИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БУГОЈНСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИЛШЕВАНСКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИУНАЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИ

СОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАД ВИШЕГРАДСКИБРЕСТОВОДРАКСЕНИЋМЕЂЕЂАБРЕСТОВОЗЕНИЦАПЕЧЕНОГОВЦИЈУНУЗОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКУКУЉЕИМЈАНИСТАРИ МАЈДАНГЛАВИЦЕГЛАМОЧ IIСЛАТИНАБИХАЋ И ХРГАРВРБИЦАГОМИОНИЦАЛИЈЕВНОЧЕЛЕБИЋГЛАВИЦЕБАРАЋИГЛАВИЦЕКЉУЧТРАВНИКГЛАМОЧКАМЕНТРАВНИКЛШЕШАЊВОЗУЋАШТРБЦИРЕКАВИЦЕВИШЕГРАДДОБРУЊЈАВОРАНИМЕДНА ГОРЊАРАДЊАДОЊАСТАПАРИ

ТЕШАЊСКИДУБИЧКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИСАНСКИМОСТГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИБИХАЋКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИТРАВНИЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИ

Page 96: Ђорђе Јањатовић

186 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КОЈАДИНОВИЋ

КОЈАНОВИЋКОЈДАКОЈДИЋ

КОЈИЋ

КОЈИЧИЋКОЈЧИН

СЛАВА

НИКОЛАСИМЕОН ГОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЂУРЂЕВДАН

АРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАРВАРАВАРТОЛОМЕЈЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМСОФОНИЈЕПРОРОКЧАСНЕВЕРИГЕМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЧАСНЕВЕРИГЕ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЛУСИЋИРАДЊАДОЊАЦЕРОВИЦАБАРАЋИБАЊАЛУКАГЕРЗОВОГЛАМОЧПКУКУЉЕПОПОВИЋСТЕКЕРОВЦИБАЊАЛУКАГЛАМОЧГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈУНУЗОВЦИКУКУЉЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКОКОРИКРМИНЕМАШИЋИ И РОМАНОВЦИСОЧАНИЦАТРАВНИКВРБЉАНИДРАКСЕНИЋБАЊАЛУКАБИСТРИЦАБОСАНСКИ БРОДГАЉИПОВЦИГЊИОНИЦАГОРАЖДЕДОЊАДУБИЦАДРАГОВИЋИДУГО ПОЉЕЈЕЛАНСКАЈУНУЗОВЦИМАЈЕВАЦМАРТИНАЦПЕЦКАДОЛЊАПРИЈЕДОРПРЊАВОР И СМРтаЋИШЕХОВЦИГРАЦИДЕРВЕНТАПКРАВИЦАСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВО ГРАДСОЧКОВАЦТОМИНАЦИКОТЕВАРЕШИЛИЈАШПИСКАВИЦАПРКОСИРАДЊАДОЊАСЛАТИНАТРАВНИКРАДЊАДОЊАВРБЉАНИСТАРИМАЈДАНМАЈЕВАЦЈАВОРАНИ

БАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИвисочкиБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИСАНСКИМОСТДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КОКАНКОКАНОВИЋ

КОКВИЋКОКЕЗА

КОКЕЗИЋКОКИЋ

КОКОВИЋ

КОКОРУШ

КОКОТ

КОКОТОВИЋКОКОШАР

КОКУРКОКУЧАКОЛАЈЕВИЋКОЛАККОЛАНИНКОЛАР

КОЛАРАЦКОЛАРЕВИЋ

КОЛАШИНАЦКОЛЕТИЋКОЛИБАКОЛИПЕРОВИЋКОЛОБАРИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАИ

ТРИФУН

АРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАН

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНКУЗМАН И ДАМЈАННИКОЛА

НИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛЋУРЂЕВДАНСИМЕОН ГОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

МИХОЉДАННИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉДИМИТРИЈЕЛУКААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСТИТЕЉПАНТЕЛИЈА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 18/

ПАРОХИЈА

ЈАВОРАНИПЕЦКАТЕШАЊДУБИЦАКЉУЧСАНИЦАСАНСКИ МОСТТОМИНАВРТОЧКАБАРАЋИГЕРЗОВОСТРОИЦЕПЕЦКАДОЛЊАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДОБРОСЕЛОКАОЦИЦЕРОВИЦАОСЈЕК-БЛАЖУЈПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДВАРЕШВИСОКОДАЕАРЈУНУЗОВЦИКЉУЧПРИЈЕДОРСАНИЦАСМОЉАНАСТАРИ МАЈДАНХАДРОВЦИТОМИНАГУДАВАЦБИХАЋ И ХРГАРСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВИСОКОСТРОИЦЕГОРАЖДЕГЛАВИЦЕКРАЛУПИГРАДИНАУГОДНОВИЋПОДГРАДЦИИЛИЈАШНОЖИЧКАПАЛАНЧИШТЕПРИЈЕДОРВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДОЊИ ВАКУФБУСОВАЧАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАТРАВНИКБУСОВАЧАЗЕНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДБИХАЋИХРГАРБОШКОВИЋИТРНИЊИЋА-БРЕГРАДЊАДОЊА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИКЉУЧКИКЉУЧКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТУНАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИВИСОЧКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИКЉУЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТКРУПСКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИГЕРЗОВАЧКИРОГАТИЧКИГЛАМОЧКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИВИСОЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИТЕШАЊСКИ

Page 97: Ђорђе Јањатовић

188 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КОЛОВИЋКОЛОЊАКОЛУНЏИЈА

КОЉАНИН

КОЉЛНЧИЋКОЉАЧЕВИЋКОМАДИНА

КОМАРАЦКОМАРИЦАКОМЈЕНОВИЋКОМЛЕНКОМЛЕНИЋКОМЛЕНОВИЋКОМЉЕНИЋКОМЉЕНОВИЋКОМНЕНОВИЋКОМОСАР

КОНДА

КОНДИЋ

и

СЛАВА

ТРОЈИЦАМАРКО ЕВАНЋЕЛИСТАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАНИКОЛААРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНМИНА ВИКТ.ВИКЕННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЛАЗАРЕВА СУБОТАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЛУКАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВАРЕШРАВНОГРАДИНАСУВАЈАВОЋЕНИЦАДОБРЛИНЈАСЕНИЦАОБОРЦИБИСТРИЦАДРАГЕЉИЉУБИЈАТУРЈАКБАЊАЛУКАБУКОВАЧАКАОЦИРУЈНИЦАГЛИНИЦАДЕМИРОВАЦКАОЦИМЕЂЕЂАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАВАРЦАР-ВАКУФПОПОВАЦКУЛИН-ВАКУФСКАПРИЈЕДОРПАПРАЋАБОЧАЦСТАРИ МАЈДАНКОШУТНИЦААГИЋИЉУБИЈАПРИЈЕДОРЉУБИЈАВЕДОВИЦАСАНИЦАГЛАМОЧДУБОВИК АЛИБЕГОВЈАПРАМАЈКИЋБАЊАЛУКАСОКОЛОВОАГИЋИБАЊАЛУКАБРЕКИЊАБУСНОВЦИВЕДОВИЦАГОМИОНИЦАДУБИЦАДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВЗБОРИШТЕКОЗАРАЦКОСТАЈНИЦАЉУБИЈАМОШТАНИЦА МАНАСТИРНОВИ ВАРОШИЦАОШТРАЛУКАПОЉАВНИЦЕПРИЈЕДОРСАНСКИ МОСТСОКОЛОВО

височкиБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИКРУПСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИБАН.АЛУЧКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТРОГАТИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИКЉУЧКИГЛАМОЧКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТКЉУЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 18!

ПРЕЗИМЕ

КОНДИЋ

КОНОСТРЕВАЦКОНТРАЏИЈАКО1ГЧАР

КОЊЕВИЋ

КОЊИК

КОЊИКУШИЋКОЊИЋ

КОЊОВИЋКОЊОДЕРКОЊОКРАД

КОЊТАКОПАНИЋКОПАНОВИЋКОПАЊА

КОПИЋКОПРАНОВИЋКОПРАЊАКОПРЕН

КОПРЕНОВИЋ

КОПРИВИЋКОПРИВИЦА

СЛАВА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈААРХИЂ. СТЕФАНЛАЗАРЕВА СУБОТААРХИЋ. СТЕФАННИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЋИЦИЛИЈАНИКОЛАТОМААПОСТОЛЋУРЂЕВДАН

НИКОЛАВАСИЛИЈЕНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕЛАЗАРЕВА СУБОТАЂУРЂИЦЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАЛУКАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ТОМИНАЧИТЛУКДОБРУЊСОКОЛОВИЋВЛАСЕНИЦЕКОЗАРАЦКУЛИН-ВАКУФСКАРУЈНИЦАКУКУЉЕБОЖИЋИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈАПРАМАЈКИЋКОЗАРАЦКОСТАЈНИЦАЛАКТАШИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИНОВИ ВАРОШИЦАОМАШКАПРИЈЕДОРОМАШКАТЕШАЊШОЛАЈИГЛАМОЧГОМИОНИЦАЛИЈЕВНОЧЕЛЕБИЋГОМИОНИЦАЧЕЛЕБИЋМАГЛАЈСТРОИЦЕЛЕПЕНИЦАДЕМИРОВАЦГЛАСИНАЦКОШУТНИЦАСОКОЛОВИЋРАВНОРУЈНИЦАТЕШАЊБАЊАЛУКАБАЊАЛУКАБАРАЋИБИСТРИЦАБЛАШКОГЛАМОЧ IIГОМИОНИЦАГРАЦИКУКУЉЕПОПОВАЦСТЕКЕРОВЦИБУСОВАЧАКОЛАМЕДНАДОЛЊАБАЊАЛУКАКОЛАРЕКАВИЦЕДРАГОВИЋИДРАГОВИЋИДРАГОВИЋИЦИКОТЕБАЊАЛУКА

САНСКИ МОСТДУБИЧКИВИШЕГРАДСКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИУНАЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИДУБИЧКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСК!ГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИБУГОЈНСКИБИХАЋКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИ

Page 98: Ђорђе Јањатовић

190 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КОПРИВИЦА

КОПУЗКОРАЛИЈА

КОРАЋ

КОРАЋЕВИЋКОРДА

КОРДИЋ

КОРИЋКОРИЦА

КОРЛАТКОРЊАЧАКОРОВКОРУГА

КОС

КОСАНИЋ

КОСАНОВИЋ

КОСАЋКОСИЈЕР

СЛАВА

ЈОВАК КРСТОТЕЉНИКОЛА

ТОМА АПОСТОЛЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

НИКОЛАЋУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉТРИФУНЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТАЂУРЂЕВДАН

ЛУКАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА

БАЊАЛУКАГЛАСИНАЦМЛИЈАШКРАЛУПИОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЗАРИЋСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦАНОСЈЖ-БЛАЖУЈВАРЦАР-ВАКУФЈЕЛОВАЦУМЦИБРЕКИЊАПАЛАНКАЈЕЛИЋИГЛИНИЦАЗЕНИЦАКОЛУНИЋОШТРАЛУКАЧИТЛУКВРЕЛОСАНИЦАСАНСКИ МОСТПАЛАНКАКЉУЧСАНИЦАДЕМИРОВАЦДЕМИРОВАЦЈАПРАМАЈКИЋДВОРИШТЕПРКОСИБУСНОВЦИРУЈНИЦАСТАРИ МАЈДАНБОЖИЋИБРЕКИЊАВЛАШКОВЦИГОМИОНИЦАДВОРИШТЕДРАКСЕНИЋДУБИЦАКОСТАЈНИЦАЛАКТАШИПОДГРАДЦИПРИЈЕДОРКОЗАРАЦГУДАВАЦЛАКТАШИВЛАСЕНИЦЕКРАВИЦАГЛИНИЦАСОКОЛОВИЋСТРМНИЦА ПВАРЕШВРЕЛОЈАПРАМАЈКИЋПАЛАНКАСАРАЈЕВО ГРАДГОМИОНИЦАБАЊАЛУКА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИВИСОЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИТРАВНИЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИБИХАЋКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТКЉУЧКИКЉУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРШЕДОРСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИБИХАЋКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ « 15

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

КОСИЈЕР ИГЊАТИЈАНИКОЛА

КОСИЋ АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ

НИКОЛА

ТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕ

КОСМАЈАЦ ЛУКАНИКОЛА

КОСОВАЦ НИКОЛАКОСОВИЋ ИГЊАТИЈА

ЛУКАКОСОЈЕВИЋ СИМЕОН БОГОПРИМКОСОРИЋ ЂУРЂЕВДАН

КОСТАДИНОВИЋ АРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАН

КОСТАНДИНОВИЋ АРХ. МИХАИЛКОСТАНТОНОВИЋ ЈОВАН КРСТИТЕЉКОСТИЋ ВЕЛ. ГОСПОЈИНА

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАМАЛА ГОСПОЈИНАНИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МЕЂЕЂАДЕТЛАКШТРБЦИБИСТРИЦАЛАКТАШИСТАПАРИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕОБОРЦИРАКЕЉИЋГОМИОНИЦАОРАШЈЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКААГИЋИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДУБОВИКОРАШЈЕТРАВНИКЉУБИЈАИЛИЈАШСОКОЛОВИЋВЛАСЕНИЦЕМОКРОСАРАЈЕВО ГРАДПАЛАНКАОМАШКАПОДГРАДЦИСОКОЛОВИЋВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГЛАСИНАЦСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВИЋБРДАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДОБРЛИНПОЉАВНИЦЕКОЛАБОСАНСКИ БРОДСАРАЈЕВО ГРАДБЛАШКОБРАИНЦИДЕРВЕНТА IПРИБИНИЋРЕБРОВАЦСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСТРМНИЦАИДРАКСЕНИЋДУБИЦАВАРЕШИЛИЈАШЈАВОРАНИКРАВИЦАКРАЛУПИПОПОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДЧЕЧАВАПАЗАРИЋДОБРЛИНСАРАЈЕВО ГРАДДУБРАВИЦА

ДУБИЧКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИВИСОЧКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИГЛАМОЧКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИВИСОЧКИвисочкиБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИ

Page 99: Ђорђе Јањатовић

192 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КОСТИЋ

КОСТОВАРАКОСТРЕШ

КОСТРЕШЕВИЋКОСТУРКОТАРАНОВИЋКОТЛЕКОТРОМАН

КОТУР

КОЦИЋКОЧАЊКОЧЕВИЋ

КОЧИЋ

КОЏИЋКОШМИЋКОШОРАЦКОШПИЋ

КОШТИЋКОШЋОКОШУТИЋКОШЧИЦАКРАВИЋКРАВЉАЧА

КРАГИЋКРАГУЉ

ч

СЛАВА

НИКОЛА

ТРИФУНЂУРЂЕВДАННИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЋУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАННИКОЛАНИКОЛА

КИРИЛ И МЕТОДИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈА

МИХОЉДАНЈОВАН КРСТИТЕЉТРИФУНТОМААПОСТОЛТРИФУН

АРХИЂ. СТЕФАНГРИГОРИЈЕЛУКАЂУРЂЕВДАНЂУРЋЕВДДНЂУРЂЕВДАН

ЛУКААРХИЂ, СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПАЗАРИЋСТРМНИЦА1СТУПАРИТРАВНИКПИСКАВИЦАГОШКОВИЋИПРИБИНИЋКОРИЋАНИВИОЧАНИВАРЦАР-ВАКУФБРЕКИЊАВРТОЧКАПРИЈЕДОРПАЛАНЧИШТЕБОЖИЋИВЛАШКОВЦИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕМИРОВАЦДУБОВИК АЛИБЕГОВКУКУЉЕМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦАМОШТАНИЦА МАНАСТИРПЕЋИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЛИЈЕШАЊСРЕБРЕНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДЛУСИЋИБАЊАЛУКАБОЖИЋИГОМИОНИЦАЛУСИЋИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИРАКЕЉИЋРАТКОВОТУРЈАКСЛАТИНАРЕБРОВАЦМОШТАНИЦА МАНАСТИРДОЛАЦ-ЗАБРЂЕМАХОВЉАНИТРНИЊИЋА-БРЕГВРЕЛОТРАВНИККРУПАТИШКОВАЦУМЦИИЛИЈАШСАРАЈЕВО ГРАДЈЕЛАНСКАПРИЈЕДОРПРИЈЕДОРДАБАРКОСТАЈНИЦАЉУБИЈАПАЛАНЧИШТЕПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋСАНСКИ МОСТ

САРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИВАР1ЈАРВАКУФСКИДУБИЧКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИПРШЕДОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИДУБИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИГРАДИШКИДУБИЧКИЛИЈЕВАНСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИГРАДИШКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИБИХАЋКИТРАВНИЧКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИСАНСКИМОСТВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 1 9$

ПРЕЗИМЕ

КРАГУЉ

КРАИШНИК

КРАЈИНА

КРАЈИНИЋКРАЈИНОВИЋ

КРАЈИШНИК

СЛАВА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

ТОМААПОСТОЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛААРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЈШЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉКУЗМАНИДАМЈАННИКОЛА

ТРИФУНКРАЈИШНИКОВИЋ АРХИЂ. СТЕФАНКРАЈКИЋКРАЈЦАР

КРАЈШУМ

КРАКЕШКРАЉКРАЉЕВИЋ

КРАМАР

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХИЂ.СТЕФАН

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИГЕРАТ

СВОДНОСТАПАРИСТАРИМАЈДАНТОМИНАГОМИОНИЦАГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГОМИОНИЦАБУГОЈНОРАКОВА НОГАВАРЕШИЛИЈАШРАКОВА НОГАРАКОВА НОГАВИСОКОВИСОКОВИСОКОКРАЛУПИСАРАЈЕВОГРАДКРАЛУПИСАРАЈЕВО ГРАДКРАЛУПИСАРАЈЕВО ГРАДБАЊАЛУКАБУСОВАЧАВОЂЕНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКРУПАГУДАВАЦСАРАЈЕВСКО ПОЉЕДЕРВЕНТАПКРАЛУПИОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДЗЕНИЦАМОКРООРАШЈЕОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСАРАЈЕВСКО ПОЉЕИЛИЈАШЗЕНИЦАКРАЛУПИОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЛЕПОФАЛИЋИДОБРЛИНЗЕНИЦАОСЈЕК-БЛАЖУЈРИБНИКСЛАТИНАВИСОКОВИСОКОСАНИЦАБРДАБУГОЈНОВИСОКОСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦА IВИСОКО

ДУБИЧКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИвисочкиВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИВИСОЧКИвисочкивисочкиСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИвисочкиСАРАЈЕВСКИ -САРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИКЉУЧКИвисочкивисочкиКЉУЧКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИвисочкиСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИ

Page 100: Ђорђе Јањатовић

194 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић_ — — .

ПРЕЗИМЕ

КРАМАРЕВИЋКРАМПЕШЋКРАСИЋ

КРВАВАЦКРВАРЕВИЋКРВДИЋКРГИЋКРЕЗИЋКРЕЗОКРЕИЋ

КРЕЈИЋКРЕКЕШАКРЕКИЋ

КРЕМАНОВИЋКРЕМШОВИЋ

КРЕМИЋ

КРРГ)1ХХ 1-Л_/

КРЕСИЋ

КРЕСОЈА

КРЕСОЈЕВИЋ

КРЕТАЈИЋКРЕТАНОВИЋКРЕТЛИЈАКРЕЋАКРЕЦЕЉКРЕЦО

КРЕЧАР

КРЕЧАРЕВИЋКРЕЧИЋКРЕШИЋ

КРЕШОКРЕШТАЛИЦА

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛАПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЛУКАЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉКИРИЛ И МЕТОДИ ЈЕНИКОЛА

ТОМААПОСТОЛЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАИГЊАТИЈАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНТОМААПОСТОЛЂУРЂЕВДАНКРАЉДЕЧАНСКИБОГОЈАВЉЕЊЕЛУКА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ИЛИЈАШЈАВОРАНИКОКОРИМАРТИНАЦВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕТЕШАЊДУБИЦАБРЕСТОВОБУСОВАЧАКРАЛУПИБОШКОВИЋИДРАГЕЉИКАОЦИКОРИЋАНИГЕРЗОВОМЕДНАДОЛЊАСЛАПАШНИЦАБИСТРИЦАЈЕЛИЋИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПИСКАВИЦАТУРЈАКДУБОВИКМАШИЋИ И РОМАНОВЦИРАКЕЉИЋСАРАЈЕВСКО ПОЉЕПЕЦКАПЕЦКАДОЛЊАСЛАТИНАБИХАЋИХРГАРВЕЛИКИ РАДИЋВОЂЕНИЦАВРЕЛОДУБОВИКПРКОСИЖИВИНИЦАКОЛАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАБОСАНСКИБРОДДЕРВЕНТАППРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИБОШКОВИЋИШТРБЦИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИДОЊИ ВАКУФПОФАЛИЋИПОЉАВНИЦЕБИСТРИЦАВАРЦАР-ВАКУФПЕТРОВАЦВЛАСЕНИЦЕКОЛАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕЗЕНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДБОШКОВИЋИПОПОВАЦТРАВНИКСАРАЈЕВО ГРАД

ВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИвисочкиБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИКРУПСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИКЉУЧКИБИХАЋКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИПЕТРОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 195• — "" '

ПРЕЗИМЕ

КРЖАКРЖАЊАЦКРИВАЈАКРИВАККРИВИЋ

КРИВОКУЋА

КРИВОШИЈА

КРИДИЈАКРИЖЕВИЋКРИЛОЊАКРИПАТКРИПИЋКРИСТИНИЋКРИСТОВИЋКРИЋОКРИЧКА

КРИЧКОВИЋ

КРИШКОВИЋ

КРКАЈЛИЋКРКЕЉАШ

КРКЕШАКРКИЋКРКОВИЋКРЛОВКРЉАШКРЉАШЕВИЋКРЉИЋ

КРМЕНАЦ

КРМИНАЦ

КРНДИЈАКРНДИЋКРНЕТА

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛСРЂЕВДАННИКОЛААРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛВАСИЛИЈЕ

ГРИГОРИЈЕНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

НИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАТРИФУНИЛИЈАПАНТЕЛИЈА

СИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЋ. СТЕФАНАРХ. МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАТОМААПОСТОЛ

ПАРОХИЈА

ГЛАВИЦЕТУРЈАКМАРИЋКАБУСОВАЧАПАЗАРИЋСАРАЈЕВО ГРАДПАЗАРИЋДУБОВИК АЛИБЕГОВВАРЦАР-ВАКУФГРАЦИЛАКТАШИЛУСИЋИБАРАЋИДУБОВИК АЛИБЕГОВМАХОВЉАНИШТРБЦИДУБОВИК АЛИБЕГОВБУТОЈНОГЛАВИЦЕХРГЕВИСОКОВОЛАРИСТРМНИЦА IСТРМНИЦА IКРАЛУПИСТРМНИЦА IIСТРМНИЦА ПМАРИЋКАУМЦИБРЕКИЊАВОЂЕНИЦАБИСТРИЦАСАНИЦАБИСТРИЦАЈАВОРАНИЗЕНИЦАРИБНИККОРИЋАНИБОШКОВИЋИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГЛАМОЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИВАРЦАРВАКУФСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИЕАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИКРУПСКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИКЉУЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИ

СОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАД ВИШЕГРАДСКИЈАВОРАНИМОКРОЧЕЛЕБИЋБИХАЋИХРГАРВРЕЛОУМЦИДРАГОВИЋИДРАГОВИЋИЈОШАВКАНОЖИЧКАГЛАМОЧБАРАЋИАШАНИташковАцТРНИЊИЋА-БРЕГДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВАШАНИАШАНИБОЖИЋИ

БАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИЛИЈЕВАНСКИБИХАЋКИБИХАЋКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГЛАМОЧКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИУНАЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИ

Page 101: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић1»0 • 1 II- >-.»г ..•••-• .г,

ПРЕЗИМЕ

КРНЕТА

КРНЕТИЋ

КРНИЋКРНОВИЋ

.КРНПОТКРЊАИЋКРЊАЈИЋ

КРЊЕТАКРЊИЋ

КРПАКРПИЈАКРСИЋ

КРСМАН

КРСМАНОВИЋ

КРСМИЋКРСТАНОВИЋ

КРСТИЈАКРСТИЋ

СЛАВА

ТОМААПОСТОЛ

ТОМААПОСТОЛ

ДИМИТРИЈЕАРХ. МИХАИЛНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

ТОМААПОСТОЛАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНПАНТЕЛИЈА

ЛУКА

ТРИФУНАЛИМПИЈЕАРХ.МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАПЕТРОВДАНЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКА

АРХИЂ. СТЕФАНАЛИМПИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИВАЊДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДУБОВИКЈАПРАМАЈКИЋКРУПАЉУБИЈАПЕЋИПРИЈЕДОРТРНИЊИЋА-БРЕГДОБРОСЕЛОДУБОВИК АЛИБЕГОВИВАЊСКАЛЕПЕНИЦАШТРБЦИСТРОИЦЕКОСТАЈНИЦАБАЊАЛУКАБОЖИЋИДРАКСЕНИЋМЕЂЕЂАКОСТАЈНИЦАПАПРАЋАПАПРАЋАСАРАЈЕВО ГРАДЈЕЛИЋИПОПОВАЦМЕЂЕЂАКОЗЛИЦАМАРИЋКАДОЛАЦ-ЗАБРЂЕПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВОГРАДКАРИНАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДМАГЛАЈКРАЛУПИМОКРОБАЊАЛУКАМОКРОЈЕРЕМИЋИКРАВИЦАГОРАЖДЕВИДОВОВАРЦАР-ВАКУФКЉУЧПЕЦКАДОЛЊАБУГОЈНОРАВНОТРАВНИКГЛАМОЧКОЛУНИЋРЕБРОВАЦТРАВНИККРАЛУПИГОЛИЋИВАРЕШГОЛИЋИЗЕНИЦАСАСАБОЉАНИЋ I

ГРАДИШКИКРУПСКИСАНСКИМОСТКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИУНАЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИРОГАТИЧКИУНАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИКЉУЧКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИГЛАМОЧКИПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 197

ПРЕЗИМЕ

КРСГИЋ

КРТОЛИНА

КРУНИЋ

КРУПИЋКРУПЉАНИН

КРУШАРКРУШКОЊИЋКРЧАРКРЧМАР

КРЏАЛИЈАКРЏАЛИЋКРШИЋ

КРШЛЕККУБЕТКУБОТ

СЛАВА

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛА

ТРИФУНЈОАКИМИАНА

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАНЈОАКИМИАНАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУШТАТОМААПОСТОЛЈОВАН КРСгаТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛАЛУКАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПАРОХША

ЈЕРЕМИЋИВЛАСЕНИЦЕПАЗАРИЋСЕОНАСЛАПАШНИЦАЦИКОТЕСРЕБРЕНИЦАВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВИСОКОВЛАСЕНИЦЕЦИКОТЕГЊИОНИЦАДЕРВЕНТА1САРАЈЕВОГРАДОСЈЕК-БЛАЖУЈСТАРИМАЈДАНУМЦИГРАДИШКАСАРАЈЕВО ГРАДПАЗАРИЋСАРАЈЕВО ГРАДШТРБЦИДОБРУЊ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЛЗЗСКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИ

МАШИЋИ И РОМАНОВЦИ ГРАДИШКИПРИБИНИЋПОПОВАЦШЕХОВЦИКРМИНЕРЕКАВИЦЕГУДАВАЦБОСАНСКИ БРОДИЛИЈАШГЛАМОЧГЛАМОЧПРЕБРОВАЦВЕДОВИЦАГУДАВАЦЈАСЕНИЦАКРЊЕУШАКРУПАРУИШКАСМОЉАНАРЕБРОВАЦТРАВНИКМАГЛАЈДЕРВЕНТАППРИБИНИЋТЕШАЊЦЕРОВИЦАЧЕЧАВАДЕРВЕНТА1ЈЕЛАНСКАНОВИ ГРАДБОЉАНИЋ1ВИНСКА И ЛШЕШЋЕСАРАШВОГРАДПРИБИНИЋПРИЈЕДОРКРУПАГРАОВО

ТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИПРШЕДОРСКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИ

Page 102: Ђорђе Јањатовић

198 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИЂорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КУБОТЉАКУБУРА

КУБУРИЋКУБУРОВИЋКУВАЉА

КУВАЧКУВАЧАКУВЕЉАКУВИЊАЛОКУВИЊАЛОВИЋКУГА

КУГИЋКУГЛЕНКУДИЋ

КУДРА

КУДРИЋКУЂЕЉИЋКУЂОМАНКУЖЕГ

КУЖИЋКУЗМАН

КУЗМАНОВИЋ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ КРАЛУПИНИКОЛА МОКРО

МОКРОЈОВАН КРСТИТЕЉ ПАЛАНКАНИКОЛА ДОБРУЊЂУРЂЕВДАН КУКУЉЕ

СТАПАРИНИКОЛА КРАЛУПИЂУРЂЕВДАН ЈЕЛИЋИЂУРЂЕВДАН БУСОВАЧАНИКОЛА ВУКОВСКОНИКОЛА ЗЕНИЦАЈОВАН КРСТИТЕЉ ЈЕЛИЋИ

КУЛИН-ВАКУФСКАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНМИХОЉДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНКУЗМАН И ДАМЈАНЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉКУЗМАНИДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАННИКОЛА

САРАЈЕВО ГРАДПРИБИНИЋЈЕЛОВАЦПРИЈЕДОРПОПОВАЦПРЊАВОР И СМРТИЋИВОЛАРИГОМИОНИЦАГРАОВОКУКУЉЕМЕЂЕЂАСАНСКИ МОСТШЕХОВЦИИМЈАНИМАЈЕВАЦБОШКОВИЋИБИХАЋИХРГАРВЕЛИКИ РАДИЋВРТОЧЕПРКОСИГЕРЗОВОГЛАМОЧИЛИЈАШСТАРИ МАЈДАНВОЛАРИСТАРИМАЈДАНКОКОРИПОРЈЕЧИНАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИОЧАНИДОЛАЦ-ЗАБРЂЕМАРТИНАЦСАНСКИМОСТСТРОИЦЕШТРБЦИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИГРАДИНАЈУНУЗОВЦИТЕШАЊУГОДНОВИЋТОМИНАКОКОРИРИБНИКБИХАЋИХРГАРВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВЛАСЕНИЦЕ

ВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИ МОСТВИШЕГРАДСКИГРАДИШКИГРАДИШКИВИСОЧКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИУНАЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИГРАДИШКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТВАРЦАРВАКУФСКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИКРУПСКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИВИСОЧКИСАНСКИМОСТВАРЦАРВАКУФСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИКЉУЧКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 199

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КУЗМАНОВИЋ НИКОЛА

КУЗМИЋКУЈАЧА

КУЈУНЂИЋКУЈУВДИЈАКУЈУНЏИЋ

КУКАКУКАВИЦА

КУКАВЧИЋКУКИЛО

КУКИЉКУКИЋ

КУКОБАДКУКОВИЋКУКОЉ

ПАНТЕЛИЈАСАВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМ

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ.МИХАИЛ

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛАЈОАКИМ И АНААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ЈОАКИМ И АНА•ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ДЕРВЕНТА1КОКОРИПАЗАРИЋКОКОРИМОКРОДЕРВЕНТАПОСИЊАСОЧАНИЦАТЕШАЊОСЈЕК-ЗЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДТЕШАЊБОСАНСКИ БРОДСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДБАЊАЛУКАБОЉАНИЋ1ПАЗАРИЋВИСОКОЛИЈЕВНОБУСОВАЧАГЛАМОЧПГАПШЦА И БИЈАКОВАЦДОБРЛИНЉУБИЈАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМОШТАНИЦА МАНАСТИРПОЉАВНИЦЕВАРЕШГРАДИШКАБАРАЋИМЕДНАДОЛЊАТРАВНИККУКУЉЕСОКОЛОВОГЛАМОЧПВОЛАРИДЕРВЕНТА1ПРЊАВОР И СМРТИЋИСАРАЈЕВО ГРАДБИСТРИЦАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИСАРАЈЕВОГРАДБИСТРИЦАБОЖИЋИВРЕЛООСИЊАХАДРОВЦИБРДАБОСАНСКИ БРОДБАЊАЛУКАЛИЈЕШАЊСТАРИМАЈДАНБАСТАСИБОШКОВИЋИДАБАРДРАГОВИЋИЈУНУЗОВЦИМАХОВЉАНИПАЛАНКАСАНСКИМОСТ

ДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИЛИЈЕВАНСКИТРАВНИЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИВИСОЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИКЉУЧКИГЛАМОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСАРАЛЈВСКИПРШЕДОРСКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБИХАЋКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТГЛАМОЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИМОСТУНАЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТПРЊАВОРСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТСАНСКИМОСТ

Page 103: Ђорђе Јањатовић

200 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КУКОЈВКУКРИКА

КУКРИКАШКУКРИЋ

КУКРИЧАРКУКУТКУЛАШКУЛАШЕВИЋКУЛАШИНАЦКУЛИЈАКУЛИЋКУЛИЦАКУЛКИЋКУЛУНЏИЈА

КУЛУНЦИЋКУЉАНКУЉАНИН

КУЉИЋ

КУМАНОВИЋКУМБАРА

КУМОВИЋКУМПИРКУНАЦКУНДИЋКУНДРИЋКУНДУРИЋКУНЕШИЋКУНИЋ

КУНОВАЦ

КУНТОШКУЊАДИЋКУПАЦКУПРЕС

КУПРЕШАК

СЛАВА

НИКОЛААРХ. МИХАИЛНИКОЛА

ТОМААПОСТОЛ

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТША

ЈОВАН КРСГИТЕЉНИКОЛАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИ Б. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН -АРХ. МИХАИЛЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛААРХ. МИХАИЛНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЛУКААРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЖИВИНИЦАРЕБРОВАЦДОБРЛИНКОСТАЈНИЦАГЛАМОЧЉУБИЈАЉУВШАЗЕНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКУКУЉЕЈАВОРАНИОСЈЕК-БЛАЖУЈВИНСКА И ЛИ ЈЕПГНЕПАЗАРИЋВУКОВСКОСАРАЈЕВСКОПОЉЕЈАВОРАНИДОБРУЊСАРАЈЕВСКОПОЉЕЦЕРОВИЦАДУБОВИКХАДРОВЦИПОЉАВНИЦЕБИХАЋИХРГАРОСЈЕК-ЕЛАЖУЈПАЗАРИЋСАРАЈЕВОГРАДКОЛАВИСОКОПАПРАЋАСАРАЈЕВОГРАДГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈУНУЗОВЦИРАВНОШТРБЦИБУГОШОДОБРУЊТЕШАЊГЛАСИНАЦПРЊАВОР И СМРТИЋИСТРОИЦЕАГИЋИВРТОЧКАЉУБИЈАПРШЕДОРСАРАЈЕВО ГРАДБУГОЈНОРОГОУШАЦПАЛЕТРНИЊИЋА-БРЕГСАРАЈЕВО ГРАДБОСАНСКИ БРОДДЕРВЕНТАПГЛАМОЧЗЕНИЦАЉУВШАТЕШАЊБАРАЋИ

ВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИГЛАМОЧКИПРШЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИ .БАЊАЛУЧКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИРОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИУНАЧКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИГЛАМОЧКИТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИ

ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 201

ПРЕЗИМЕ

КУПРЕШАК

КУПРЕШЕВИЋКУПУСКУПУСОВИЋКУРАВИЦАКУРАИЦАКУРАЉУШИЋКУРБЕЛИЈАКУРЕЈБ

КУРЕПОВИЋКУРЕТКУРЕШКУРИБАККУРИЈАКУРИЋ

КУРИЏА

КУРИШАКУРЈАК

КУРНОГАКУРОВИЋКУРОМАНКУРТКУРТЕШКУРТИНОВИЋКУРТОВИЋ

КУРТУМАКУРТУМИЋКУРЋЕЛА

КУРУЗОВИЋКУРУЦКУРЦУЗОВИЋКУРЦУП

КУРЦУПОВИЋКУРШУМЏИЋКУСАТ

КУСИЋ

КУСМУК

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ИЛИЈАСИМЕОНБОГОПРИМЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЛУКА

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАНИКОЛАЛУКАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЛУКАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН ЗЛАТОУСТНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСгаТЕЉНИКОЛАМИХОЉДАНЛУКАЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЛУКАНИКОЛАНИКОЛАТРИФУНЈОВАНКРСТИТЕЉ

АРХ. МИХАИЛВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЛУКАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ОБОРЦИСТРОИЦЕТЕШАЊЦЕРОВИЦАБУСОВАЧАСОЧКОВАЦБРЕСТОВОВРТОЧКАВУКОВСКОсводноДОЊИ ВАКУФОБОРЦИГЛАВИЦЕПАЛЕСОКОЛОВИЋНОВИ ГРАДПАЗАРИЋГРАДИНАСТРАЖИЦЕСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСМОЉАНАОШТРАЛУКАРИБНИКБОСАНСКИ БРОДКОРИЋАНИВЛАСЕНИЦЕСТАРИМАЈДАНБУСНОВЦИКОШУТНИЦАПАЛЕСЛАТИНАОСЈЕК-БЛАЖУЈМАЈЕВАЦКОСТАЈНИЦАПРШЕДОРВИСОКОСТРМНИЦА ПОБОРЦИОБОРЦИБИСТРИЦАДАБАРЗЕНИЦАПАЛЕПАЛЕБУСОВАЧАЗЕНИЦАСАРАЈЕВОГРАДБАЊАЛУКАЛАКТАШИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИКАОЦИНОЖИЧКАВИОЧАНИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИУГОДНОВИЋДУБИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАРТИНАЦМОКРОСАРАЈЕВОГРАД

БУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИТЕП1АЊСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИУНАЧКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИПРШЕДОРСКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИ

Page 104: Ђорђе Јањатовић

202 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

КУСМУК

КУСОВИЋКУСОЊАКУСТУРИЋ

КУТАНЧИЋКУТАЊАЦ

КУТИЋ

КУТЛАЧА

КУТЛИЈАКУХАЧ

КУЧИНАКУЧКИЋКУЧКОВИЋКУЧУК

КУЧУКОВИЋКУШИЋКУШЉИЋ

КУШЧЕВИЋЛАБАЛОВИЋЛАБАТИЋЛАБУДЛАБУЗ

ЛАВИЋЛАВРИЋЛАВРНИЋЛАВРЊА

ЛАГАНИНЛАЖЕВИЋ

ЛАЖЕТИЋЛАЗАРЕВИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАК КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛАПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЛУКА

ТОМААПОСТОЛНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЋУРЂЕВДАННИКОЛА

МИНА ВИКТ.ВИКЕНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЋУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЈОВАН КРСтаТЕЉ

АРХ. МИХАИЛАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПВЕЗВИТЕРАТ

СОКОЛОВИЋПАЛЕМЕЂЕЂАПРИЈЕДОРВИОЧАНИДОЛАЦ-ЗАБРЂЕОБОРЦИВОЛАРИОШТРАЛУКАПОПОВАЦКРМИНЕПРИБИНИЋБУГОЈНОДРАГЕЉИПОФАЛИЋИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕМАШИЋИ И РОМАНОВЦИДАБАРМАШИЋИ И РОМАНОВЦИРУИШКАВИСОКОИЛИЈАШКОСТАЈНИЦАВАРЕШСАРАЈЕВО ГРАДГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГЕЉИРЕБРОВАЦСОКОЛОВИЋБОСАНСКИ БРОДВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВИНСКА И ЛИЛШ1ЋЕСТРАЖИЦЕСАРАГСВО ГРАДМАШИЋИ И РОМАНОВЦИГУДАВАЦБИХАЋИХРГАРПРКОСИРУЈНИЦАПРШЕДОРДУБИЦАБИХАЋИХРГАРГЛИНИЦАЛИЈЕВНОВИШЕГРАДСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДГЛАСИНАЦБАЊАЛУКАКОРИЋАНИСРЕБРЕНИЦАВОЗУЋАВРЕЛОЈЕЛАНСКАОСИЊАПАЛЕСОЧАНИЦАПОЉАВНИЦЕСВОДНОБОЉАНИЋ ПБОШКОВИЋИ

РОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИБУГОШСКИВАРЦАРВАКУФСКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТГРАДИШКИКРУПСКИвисочкивисочкиДУБИЧКИвисочкиСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИКРУПСКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБИХАЋКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИРОГАТИЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИБИХАЋКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 20;

ПРЕЗИМЕ

ЛАЗАРЕВИЋ

ЛАЗАРИЋЛАЗЕНДИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ЈОАКИМ И АНАЈОВАНКРСТИТЕЈБ

КРАЉДЕЧАНСКИКРСТОВДАНКУ ЗМАН И ДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

4

ЛУКА

МИХОЉДАН

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

СРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАН

ПАРОХИЈА

БРУСНИЦАВИСОКОДОБРУЊЖЉЕБАЦЛИЈЕШАЊМВДНА ГОРЊАМИЧИЈЕВИЋПОРЈЕЧИНАРАКОВА НОГАРАКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСРЕБРЕНИЦАСТУПАРИТЕШАЊСРЕБРШИЦАБАЊАЛУКАБУКОВАЧАЖИВИНИЦАКРАВИЦАПОРЈЕЧИНАСАНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСОЧКОВАЦСТУПАРИТЕШАЊТРАВНИКЦИКОТЕБРАИНЦИХРГЕПОРЈЕЧИНАСЕОНАСРЕБРЕНИЦАВАРЕШСАРАЈЕВО ГРАДБИСТРИЦАСАРАЈЕВО ГРАДБОЉАНИЋ IБОЈБАНИЋ IIБОСАНСКИ БРОДДОБРУЊМАГЛАЈПОРЈЕЧИНАСОЧКОВАЦТЕШАЊТРАВНИКПАЛЕПОРЈЕЧИНАСАРАЈЕВО ГРАДУГОДНОВИЋИЛИЈАШГРАДИШКАСРЕБРЕНИЦАЦЕРОВИЦАЗЕНИЦАВАРЦАР-ВАКУФГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАЦИВАРЕШМАГЛАЈ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАГЛАЈСКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСК1СРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈ.СКИДЕРВЕНТСКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСК1ГРАДИШКИКЉУЧКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИ

Page 105: Ђорђе Јањатовић

204 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЛАЗИКИЋЛАЗИНОВИЋЛАЗИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАЛИМПИЈЕ

АРХ.МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПЕЧЕНОГОВЦИГРАДИШКАКРАВИЦАСЕОНАБРЕКИЊАВЛАШКОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГОВИЋИДРАКСЕНИЋЗЕНИЦАЈЕЛОВАЦКОШУТНИЦАКРАВИЦАНОЖИЧКАСАНСКИМОСТСАСАСРЕБРЕНИЦАБЛАШКОБРЕСТОВОБРУСНИЦАГАЉИПОВЦИДЕРВЕНТАПДРАГОВИЋИЛИЈЕШАН.ПОРЈЕЧИНАЧЕЧАВАМАГЛАЈБОСАНСКИ БРОДБРЕСТОВОБРУСНИЦАБУСОВАЧАБУСОВАЧАВАРЕШВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДУГО ПОЉЕЗЕНИЦАЈОШАВКАКЉУЧМИЧИЈЕВИЋМОКРОНОЖИЧКАОРАШЈЕПАЛАНКАПРИБИНИЋРАКОВАЦСАСАСРЕБРЕНИЦАСТРМНИЦА IТЕШАЊХРГЕЧЕЧАВАБИСТРИЦАПОРЈЕЧИНАСТРМНИЦА1БАРАЋИБРАИНЦИБРЕСТОВОВИДОВОвисочник

ПРЊАВОРСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИМОСТТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИУНАЧКИСРЕБРЕНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 2(

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЛАЗИЋ

ЛАЗИЧИЋ

ЛАЗОВИЋ

ЛАЗУКИЋ

ЛАЈИЋ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРСТОВДАНКУЗМАН И ДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКА

МАЛА ГОСПОЈИНА

МИХОЉДАННИКОЛА

ПЕТРОВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМ

ТОМААПОСТОЛЧАСНЕВЕРИГЕАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНИВАЊДАНЧАСНЕВЕРИГЕАРХ. МИХАИЛНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ВУКОВСКОЖИВИНИЦАИЛИЈАШЛИЈЕШАЊТЕШАЊБОЉАНИЋПТЕШАЊЈЕРЕМИЋИКРАВИЦАПАЛЕЦИКОТЕЧЕЧАВАБРУСНИЦАПОРЈЕЧИНАХРГЕЖЉЕБАЦБОЉАНИЋIБОЉАНИЋПВЛАСЕНИЦЕВОЗУЋАДУГО ПОЉЕКРАВИЦАМАХОВЉАНИНОВИ ГРАДОШТРАЛУКАПАЛЕРАКОВАЦСОЧКОВАЦСТУПАРИТЕШАЊФЕРИЋИДЕРВЕНТА ПМАГЛАЈ

ЛАЈШИЋНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ПАПРАЋАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕТЕШАЊЈУНУЗОВЦИМАРТИНАЦСТРАЖИЦЕЛУСИЋИБОЉАНИЋ1МАШИЋИ И РОМАНОВЦИГЛАСИНАЦГОРАЖДЕСОКОЛОВИЋСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСТРОИЦЕБУКОВАЧАКОЛУНИЋСОЧКОВАЦОМАШКАБИСТРИЦАВОЂЕНИЦАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИОМАШКА ПРИЈЕДОРСКИТОМИНА САНСКИМОСТТОМИНА САНСКИМОСТПОЉАВНИЦЕ ДУБИЧКИ

БУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИПРШЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИВИШЕГРАДСКИГЕРЗОВАЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИ

Page 106: Ђорђе Јањатовић

206 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЛАЈШИЋЛАКАНОВИЋ

ЛАКЕТАЛАКЕТИЋ

ЛАКИЋ

ЛАКНИЗЛАКОБРИЈА

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КУЗМАН И ДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛ

ЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

СВОДНОКУКУЉЕПЕЦКА ДОЛЊАЉУБИЈАВАРЦАР-ВАКУФПОФАЛИЋИШОЛАЈИБАРАЋИМЕДНАДОЛЊАКЉУЧСТАПАРИМОКРОПИСКАВИЦАРАКОВА НОГАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕБИХАЋ И ХРГАРБУГОЈНОИЛИЈАШЈЕЛИЋИБОЧАЦЈАВОРАНИБУСОВАЧАКУКУЉЕРЕКАВИЦЕСОКОЛОВИЋТРАВНИКЦИКОТЕТОМИНАСОЧАНИЦАМАХОВЉАНИСОКОЛОВОСОКОЛОВИЋБОЖИЋИДРАГЕЉИДРАКСЕНИЋДУБИЦАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИ

ДУБИЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИКЉУЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИБУГОЈНСКИВИСОЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАНСКИ МОСТДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИРОГАТИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ

ЛАКОБРИЋЛАЛИЋ

ЛАЛОВИЋ

ЛАЛОШ

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

МИХОЉДАННИКОЛА

ПЕТРОВДАН

АРХИЋ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

МОШТАНИЦА МАНАСТИРБУСНОВЦИБИХАЋ И ХРГАРЧЕЛЕБИЋБАСТАСИКРУПАЛИЈЕВНОЉУБИЈАРУЈНИЦАВАРЕШВИСОКОГЛИНИЦАИЛИЈАШСАРАЈЕВО ГРАДКРАЛУПИЗЕНИЦАТРАВНИКДУБРАВИЦАСОКОЛОВИЋШТРБЦИЈЕРЕМИЋИТУРЈАК

ДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИЛИЈЕВАНСКИУНАЧКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИВИСОЧКИВИСОЧКИКРУПСКИвисочкиСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИРОГАТИЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 207

ПРЕЗИМЕ

ЛАЛОШЛАЛУШИЋЛАМБИЋЛАНДЕКА

ЛАНДУП

ЛАНИШТАНИНЛАНЦИЋ

ЛАПАЦ

ЛАПИЋЛАПОВЧИЋЛАСТАВИЦАЛАТИНОВИЋ

ЛАТИНЧИЋ

ЛАТКОВИЋ

ЛАЋИН

СЛАВА

НИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЋУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХ. МИХАИЛ

ЂУРЋЕВДАНЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТААРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ПАНТЕЛИЈААРХ. МИХАИЛ

МИХОЉДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ТУРЈАКПАЗАРИЋТРАВНИКВРБЉАНИМЕДНАДОЛЊАДОБРОСЕЛОИВАЊСКАКУКУЉЕБУГОЈНОСАРАЈЕВО ГРАДЛАКТАШИПАЛАНКАПРЊАВОР И СМРТИЋИПРИБИНИЋМЕЂЕЂАЈУНУЗОВЦИВРТОЧКАБАЊАЛУКААГИЋИБОЖИЋИБУКОВАЧАВЛАШКОВЦИВОЂЕНИЦАВРЕЛОВРТОЧЕГУДАВАЦДРАКСЕНИЋДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВЈАСЕНИЦАЈУНУЗОВЦИКЉУЧКОЛУНИЋКУЛИН-ВАКУФСКАЉУБИЈАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПАЛАНКАПЕТРОВАЦПОЉАВНИЦЕРУИШКАСАНИЦАСМОЉАНАСТАПАРИКРУПАМАРТИНАЦБАЊАЛУКАГРАДИНАГРАДИШКАКУКУЉЕМАХОВЉАНИПИСКАВИЦАДРАГЕЉИБИХАЋ И ХРГАРВРТОЧЕДОБРЛИНКРУПАСУВАЈАСУВАЈАСТАРИМАЈДАНБАРАЋИ

ГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИГРАДИШКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБИХАЋКИБИХАЋКИДУБИЧКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТГЕРЗОВАЧКИ

Page 107: Ђорђе Јањатовић

208 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЛАЋМАНЛАЦКОВИЋЛАЦМАНЛАЦМАНОВИЋ

ЛАШИЋЛАШОВИЋЛЕБУРИЋЛЕГШЛЕГЕНОВИЋЛЕГЕНОРАЛЕЈИЋ

ЛЕЈОЛЕКА

ЛЕКАНИЋЛЕКАНОВИЋ

ЛЕКИЋ

ЛЕКОВИЋЛЕПЕК

ЛЕЛЕКУРЛЕЛИЋ

ЛЕМАЈИЋЛЕМЕЗ

ЛЕМЕРЛЕМЕШЕВИЋЛЕМИЋЛЕНДИЋЛЕОНТИЋЛЕПАНОВИЋЛЕПИР

СЛАВА

НИКОЛАВАСИЛИЈЕАРХ. МИХАИЛВАРВАРАКУЗМАН И ДАМЈАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАЧАСНЕВЕРИГЕЧАСНЕВЕРИГЕЧАСНЕВЕРИГЕАРХИЂ. СТЕФАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛАНИКОЛАЋУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕЈОАКИМ И АНАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНВАСИЛИЈЕИГЊАТИЈАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ.МИХАИЛ

НИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРИЈЕДОРГЛИНИЦАМОКРОДОЛАЦ-ЗАБРЂЕСАРАЈЕВО ГРАДКОСТАЈНИЦАСОКОЛОВИЋВИОЧАНИБРЕСТОВОЈЕЛАНСКАДЕТЛАКДЕРВЕНТА1ЈЕЛАНСКАСАРАЈЕВО ГРАДВЛАСЕНИЦЕВАРЕШВАРЕШПОПОВАЦТЕШАЊТЕШАЊНОЖИЧКАОРАЈШЕБИХАЋ И ХРГАРБУГОЈНОВРБЉАНИГРАДИШКАДОЊИ ВАКУФЛАКТАШИЉУВШАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИРОГОУШАЦРУЈНИЦАСАРАЈЕВОГРАДСТРОИЦЕШЕХОВЦИШЉИВНОВАРЕШИЛИЈАШПОФАЛИЋИВРБЉАНИКОШУТНИЦАКОШУТНИЦАЛИЈЕВНОПАЛЕПАЛЕВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕСОЧКОВАЦПАЛАНКАДОЛАЦ-ЗАБРЂЕОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВОГРАДТЕШАЊЈЕЛИЋИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГАЉИПОВЦИМАЈЕВАЦКУКУЉЕСТАПАРИГАЉИПОВЦИ

ПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИБУГОШСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИЛИЈЕВАНСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЛЕПИР

ЛЕПИРОВИЋЛЕПИЋЛЕПОЈЕВИЋЛЕСЛИЋЛЕТИЋ

ЛЕЧКОВЉЕВЛЕШАЈИЋЛЕШИЋ

ЛЕШКОВИЋЛИВАКЛИВЊАКЛИВЧЕВИЋЛИЗДЕКЛИЈАКОВИЋЛИЈЕВАНЧИЋЛИЈЕПИЋЛИЈЕШЋАНИНЛИЈИЋЛИКАНОВИЋЛИКАЧЛИКИЋ

ЛИЛАЧИЋЛИМБУРлиндоЛИПИЋ

ЛИПЉАНАЦ

ЛИПЊАЛИПЊАЦЛИПОВАЦ

ЛИПОТАНОВИЋЛИСИЦА

ЛИСТЕШЛИТИЋЛИТРАЛИТРЕЊАКОВИЋ

СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

НИКОЛА КАОЦИШАРИНЦИ

ЧАСНЕВЕРИГЕ ШТРБЦИЂУРЂЕВДАН ПАЛЕЂУРЂЕВДАН КРАЛУПИМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ МАШИЋИ И РОМАНОВЦИЛУКА БРЕКИЊАВАРТОЛОМЕЈ ТРНИЊИЋА-БРЕГЂУРЂЕВДАН ГЛИНИЦАЈОВАН КРСТИТЕЉ ПРИБИНИЋНИКОЛА ДЕРВЕНТА ПСИМЕОН БОГОПРИМ НОЖИЧКААРХ.МИХАИЛ ЈАПРАМАЖИЋВАСИЛИЈЕ ВРЕЛО

РУЈНИЦАЈОВАН КРСТИТЕЉ ДЕРВЕНТА I

НОВИ ГРАДПРЊАВОР И СМРТИЋИ

НИКОЛА ВРЕЛОСРЂЕВДАН ВИНСКАИЛИЈЕШЋЕНИКОЛА ДЕМИРОВАЦНИКОЛА ДОЊИ ВАКУФЈОВАН КРСТИТЕЉ ТЕШАЊЂУРЂЕВДАН ТЕШАЊЂУРЂЕВДАН МОКРОЂУРЂЕВДАН ВАРЕШЂУРЂИВДАН ДОЊИ ВАКУФЂУРЂЕВДАН ВАРЕШЂУРЋЕВДАН КОШУТНИЦАЂУРЂЕВДАН ОБОРЦИЂУРЂЕВДАН БОШКОВИЋИИГЊАТША ОМАШКАЂУРЂЕВДАН САРАЈЕВО ГРАДМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ ЛУСИЋИНИКОЛА РАДЊАДОЊАНИКОЛА МАГЛАЈМИХОЉДАН ЈУНУЗОВЦИИГЊАТИЈА ВИШЕГРАДАРХИЂ. СТЕФАН РАДЊА ДОЊА

ЦЕРОВИЦАЂУРЂЕВДАН ВИНСКАИЛИЈЕШЋЕНИКОЛА РАДЊА ДОЊАЂУРЂЕВДАН ГАЉИПОВЦИИГЊАТИЈА ОРАШЈЕТРИФУН ОРА1ШЕИГЊАТИ ЈА ПРЊАВОР И СМРТИЋИИГЊАТИ ЈА ПРЊАВОР И СМРТИЋИЈОВАН КРСТИТЕЉ ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА

ТУРЈАКНИКОЛА СТРМНИЦА ППАНТЕЛИЈА ВИШЕГРАДТРИФУН СТРМНИЦАПАРХ. МИХАИЛ НОЖИЧКААРХИЂ. СТЕФАН ГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЂУРЂЕВДАН МЕДНА ГОРЊАНИКОЛА ЈЕЛАНСКАЈОВАН КРСТИТЕЉ ОБОРЦИНИКОЛА ТЕШАЊНИКОЛА САРАЛЖ) ГРАДАНДРЕЈ ПРВОЗВАНИ САРАЈЕВО ГРАД

ПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИГРАДИШКИЛУКИЧКТ/1/-̂ •* ЦЖ1 ̂ Х\.Г1

УНАЧКИКРУПСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТБИХАЋКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИБУГОШСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИБУГОШСКИвисочкиРОГАТИЧКИБУГСШСКИБАЊАЛУЧКИПРШЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИ

Page 108: Ђорђе Јањатовић

210 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЛИЦМИЋЛИЧАНЛИЧАНИН

ЛИЧИНА

ЛИЧИНАР

ЛИЧИНИЋЛИЧИЋЛИЏАЛИШЧИЋЛОВОВИЋЛОВРЕН

ЛОВРЕНОВИЋ

ЛОВРИЋ

ЛОВРО

ЛОЖЊАКЛОЈАНИЦАЛОЈИЋЛОЈОВИЋЛОШУР

ЛОЛИЋ

ЛОНТОШЛОНЦИЋ

СЛАВА

ВАРВАРАСРЋЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ТРИФУНЂУРЂЕВДАН

ЛУКА

НИКОЛААРХИЋ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАЦКРСТИТЕЉЂУРЂВВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАПЕТРОВДАНЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЧАСНЕВЕРИГЕДИМИТРИЈЕНИКОЛАТОМААПОСТОЛНИКОЛАНИКОЛА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТА

ПАРОХИЈА

ВРБЉАНИПАЛАНЧИШТЕОШТРАЛУКАВЛАШКОВЦИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДУБИЦАДУБИЦАКОСТАЈНИЦАДУБИЦАДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВИВАЊСКАКРУПАРУИШКААГИЋИВЕДОВИЦАРЕБРОВАЦОРАШЈЕОРАШЈЕБОШКОВИЋИДРАГЕЉИТРАВНИКПРЊАВОР И СМРТИЋИМОКРОВРБИЦАГЛАМОЧЛИЈЕВНОРЕБРОВАЦБАЊАЛУКАБИСТРИЦАРЕБРОВАЦГЛАМОЧМАРИЋКАМАХОВЉАНИСЛАТИНАСТАРИ МАЈДДНИВАЊСКАДРАКСЕНИЋДОБРОСЕЛОГЛИНИЦАДОБРОСЕЛОЗБОРИШТЕВРБИЦАГЛАВИЦЕГЛАМОЧГЛАМОЧ IIКАМЕНПОПОВИЋСАНИЦАМАГЛАЈПАЗАРИЋГОМИОНИЦАСОКОЛОВИЋКРАЛУПИПАЗАРИЋДРАГЕЉИПОПОВАЦБИСТРИЦАДОЛАЦ-ЗАБРЂЕМОКРО

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРН.АВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИДУБИЧКИ.КРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЛ^ВСКИСАРАЈЕВСКИ

оорђв Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 21

ПРЕЗИМЕ

ЛОНЦИЋЛОНЦОЛОНЧАР

ЛОНЧАРЕВИЋ

ЛОНЧИНА

ЛОНЏОЛОПАР

ЛОПАТАЛОПАТИЋЛОТИНАЛОШИЋЛУБАРДАЛУБАРДИЋЛУБИНИЋЛУБУРА

ЛУБУРИЋ

ЛУГАЛИЋЛУГНАЛУГОЊА

ЛУГОЊИЋ

ЛУГУШИЋЛУДЊИЋЛУЖЕ

ЛУЖИЈА

ЛУЖИЋЛУЈИНОВИЋ

СЛАВА

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЂУРЋЕВДАНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

АРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАНИКОЛАЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉПЕТКАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛУКАЂУРЂЕВДАНТРИФУННИКОЛАНИКОЛАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАНИКОЛА

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПАЛЕИЛИЈАШБОЖИЋИГЛАВИЦЕДРАКСЕНИЋМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМЕЂЕЂАРУЈНИЦАВАГАНВОЛАРИГЛАМОЧ IIЉУВШАВОЂЕНИЦАПЕТРОВАЦПРКОСИБУКОВАЧАСАРАЈЕВО ГРАДТРАВНИКПОЉАВНИЦЕСВОДНОАГИЋИИВАЊСКАКОСТАЈНИЦАСВОДНОВАРЕШЈУНУЗОВЦИКУКУЉЕРАКОВАНОГАМОКРОЧИТЛУКВЛАСЕНИЦЕКОШУТНИЦАТРАВНИКГОРАЖДЕОСЈЕК-БЛАЖУЈОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕГОМИОНИЦАСТАПАРИКОРИЋАНИЦИКОТЕСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДВУКОВСКОРАВНОВАРЕШЈОШАВКАВУКОВСКОБУГОЈНОЈЕЛАНСКАСАРАЈЕВО ГРАДТЕШАЊШЕХОВЦИШЕХОВЦИЈЕЛИЋИГОМИОНИЦАЛАКТАШИПОРЈЕЧИНАДУБОВИККРУПА

САРАЈЕВСКИВИСОЧКИДУБИЧКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИБИХАЋКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКГЛАМОЧКИВАРЦАРВАКУФСКПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИвисочкиГРАДИШКИГРАДИШКИСАРАЛЗВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИТРАВНИЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИБУГОЈИСКИБУШШСКИвисочкиБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИКРУПСКИКРУПСКИ

Page 109: Ђорђе Јањатовић

212 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЛУЈИЋ

ЛУЈЦИНОВИЋЛУКАЈАЛУКАЈИЋ

ЛУКАНЛУКАНИЋЛУКАНОВИЋЛУКАРИЋ

ЛУКАЧ

ЛУКАШИЋЛУКЕНАЛУКЕНДИЋЛУКИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

МИНА ВИКТ.ВИКШНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМ

ЂУРЂЕВДАНМИХОЉДАНАРХ. МИХАИЛЛАЗАРЕВА СУБОТАМИХОЉДАН

ЂУРЂЕВДДНАРХИЂ. СТЕФАНПАНТЕЛИЈАЂУРЂИЦНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВОЛАРИДОБРЛИНРАКОВАЦПОПОВАЦКРАВИЦАВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕРЕБРОВАЦГЛАМОЧПБРДАКРМИНЕБИСТРИЦАЈУНУЗОВЦИКЉУЧРЕБРОВАЦГАЉИПОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИШАРИНЦИМАГЛАЈТЕШАЊБРДАВРТОЧЕДРАКСЕНИЋИВАЊСКАКОЛУНИЋМАХОВЉАНИМЕЂЕЂАОШТРАЛУКАПЕЋИПИСКАВИЦАПРИЈЕДОРТРНИЊИЋА-БРЕГШЕХОВЦИВЕДОВИЦАРУИШКАКУКУЉЕКОЛУНИЋОРАШЕРЕКАВИЦЕСЛАПАПШИЦААГИЋИБОСАНСКИ БРОДБУКОВАЧАВРТОЧКАДРАКСЕНИЋЗЕНИЦАИЛИЈАШКАРИНАМЕЂЕЂАМОШТАНИЦА МАНАСТИРНОВИ ВАРОШИЦАПОЉАВНИЦЕСАРАЈЕВО ГРАДСОЧАНИЦАСТАРИМАЈДАНСТУПАРИХАДРОВЦИЦИКОТЕЦРКВИЦАБОЉАНИЋ II

ВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИГЛАМОЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИУНАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИПЕТРОВАЧКИУНАЧКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИСАНСКИ МОСТМАГЛАЈСКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 21

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЛУКИЋ АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕДИМИТРШЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ИГЊАТША

ИЛИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

БРЕСТОВОВАРЕШГЊИОНИЦАПОРЈЕЧИНАРАКОВА НОГА

.РАКРВАЦСАРАЈЕВО ГРАДТРАВНИКДАБАРМАГЛАЈБОЉАНИЋIIВАГАНВИСОКОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДУГО ПОЉЕКАРИНАКОЛАКРАВИЦАКУКУЉЕМАГЛАЈ

ТЕШАЊСКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИВИСОЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ПОДГРАДЦИРАКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДСАСАСТРМНИЦАIСТРМНИЦАПСТУПАРИТЕШАЊУГОДНОВИЋХРГЕЧЕЧАВАБАЊАЛУКАГРАДИНАПОДГРАДЦИПОРЈЕЧИНАБАЊАЛУКАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕБУСОВАЧАВАРЕШВИСОКОВИСОЧНИКГОМИОНИЦАГРАДИШКАДОЊИ ВАКУФДУБИЦАДУБОВИККАРИНАКОЗАРАЦКРАЛУПИКУКУЉЕЛИЈЕШАЊСЕОНАСТРМНИЦАIIСТУПАРИТЕШАЊТОМИНАЦИКОТЕШТРБЦИЛИЈЕШАЊ

ГРАДИШКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИвисочкиСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИКРУПСКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИВИСОЧКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИ

Page 110: Ђорђе Јањатовић

214 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЛУКИЋ КРАЉДЕЧАНСКИКРСТОВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКА

МАЛАГОСПОЈИНА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАННИКОЛА

РАКОВАЦХРГЕИЛИЈАШКАРИНАБРЕСТОВОБУГОЈНОВЛАСЕНИЦЕЗЕНИЦАРОГОУШАЦСОКОЛОВИЋСОЧАНИЦАСТАРИ МАЈДАНТРАВНИКБРУСНИЦАПОРЈЕЧИНАВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВИСОЧНИКБАРАЋИБОЉАНИЋ1ВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВОЗУЋАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГОЛИЋИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕМИРОВАЦДЕРВЕНТА1ДЕТЛАКДОБРЛИНДРАГЕЉИДУБРАВИЦАЗЕНИЦАКАРИНАКОЗАРАЦКОРИЋАНИКРУПАКУКУЉЕЛИЈЕШАЊМАГЛАЈМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМЕДНА ДОЛЊА

МАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИБУГОЈНСКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИСАНСКИ МОСТТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРШИЧКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИМИЧИЈЕВИЋ МАГЛАЈСКИМОШТАНИЦАМАНАСТИР ДУБИЧКИ

ПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМ

ОБОРЦИОМАШКАОСИЊАПЕЦКАПЕЦКАДОЛЊАПОДГРАДЦИПОПОВАЦПОРЈЕЧИНАПОФАЛИЋИПРИЈЕДОРРАДЊАДОЊАТЕШАЊХРГЕЦИКОТЕГАШИЦА И БИЈАКОВАЦБРУСНИЦАВОЗУЋА

БУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИПРШЕДОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 21

ПРЕЗИМЕ

ЛУКИЋ

ЛУЛЕЏИЈАЛУЛИЋ

ЛУПОГЛАВАЦЛУСКОТАЛУЦИЋ

ЛУЦМАНЛУЧАНОВИЋЛУЧАРЛУЧИНОВИЋЛУЧИЋ

ЛУШЧАНИНЉЕВАРЉЕВЊЕВИЋЉЕВОПОЉАЦ

ЉЕКАРЉЕЉАНИЋЉШОЈА

ЉШОЈЕВИЋ

ЉЕПОТИЋЉЕСКАР

ЉЕСКАРАЦЉЕШИЋЉИЉАК

ЉОКИЋЉОЛИЋЉУБАВАЉУЕАНИЋЉУБИЧИЋ

СЛАВА

СИМЕОН БОГОПРИМТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕ

ЈОВАНКРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЛУКАНИКОЛАЛУКА

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАНСИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

АРХ. МИХАИЛПАНТЕЛШАЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАННИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛ

НИКОЛАТОМААПОСТОЛ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

СРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХ.МИХАИЛ

АРХИЋ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САРАЈЕВСКО ПОЉЕБРУСНИЦАВРБЉАНИДЕРВЕНТАПДУГО ПОЉЕОСЈЕК-БЛАЖУЈЖИВИНИЦАСТРМНИЦА IСТРМНИЦА IIБУСНОВЦИМОКРОПАЛЕПОПОВАЦВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕСЛАТИНАСОЧАНИЦАЦЕРОВИЦАГОРАЖДЕДОБРУЊЈАПРАМАЈКИЋХАДРОВЦИВАРЦАР-ВАКУФКОШУТНИЦАХРГЕШТРБЦИМОКРОСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕМЕЋЕЂАКУКУЉЕСТАРИ МАЈДАНШЕХОВЦИБУГОЈНОБУГОЈНОСАНСКИМОСТВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕДОБРОСЕЛОКРУПАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИСТАПАРИТОМИНАКРАЛУПИСТАПАРИЉУБШАДУБИЦАСОЧАНИЦАДУБОВИККУЛИН-ВАКУФСКАГОХЉАВНИЦЕЗБОРИПГГЕКРАЛУПИДРАГЕЉИСАРАЈЕВО ГРАДКЉУЧБИХАЋИХРГАРБОЉАНИЋ1ТУРЈАКПРКОСИДОЊАДУБИЦА

САРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИРОГАТИЧКИВИШЕГРАДСКИСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТВАРЦАРВАКУФСК]РОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТВАРЦАРВАКУФСК1БУГОЈНСКИБУГОЈНСКИСАНСКИМОСТДЕРВЕНТСКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТвисочкиГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИУНАЧКИДУБИЧКИКРУПСКИвисочкиГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИБИХАЋКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИДЕРВЕНТСКИ

Page 111: Ђорђе Јањатовић

216 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЉУБИЧИЋ

ЉУБИШИЋ

ЉУБОЈА

ЉУБОЈЕВИЋ

ЉУЈИЋМАВИЋМАГАЗИНМАГАРАШЕВИЋ

МАГИЛОВМАГИЋМАГЛАЈАЦМАГЛИЋ

МАГЛОВ

МАЂАРЕВИЋМАЂАРОВИЋМАЗАЛИЦА

НИКОЛАСРЂЕВДАНТОМААПОСТОЛЂУРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

НИКОЛА

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАНКРСТИТЕЉЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАН

НИКОЛАНИКОЛАМАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАНЛУКАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ'НИКОЛА

ДИМИТРИЈЕ

ЈОВАНКРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМЛУКАЈОВАНКРСТИТЕЉ

МАЗЛУМОВИЋМАИЈТОР

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ОБОРЦИВРЕЛОМАХОВЉАНИДОБРЛИНПОЉАВНИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАОШТРАЛУКАСАНСКИ МОСТСТЕКЕРОВЦИДАБАРГУДАВАЦВРБИЦАГЛАВИЦЕГЛАМОЧПЛИЈЕВНОЦРНИЛУГДАБАРТОМИНАМЕЂЕЂАГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИКАОЦИМАРТИНАЦОРАШЈЕПЕЧЕНОГОВЦИБИСТРИЦАБИХАЋ И ХРГАРБЛАШКОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКОКОРИМАЈЕВАЦКУЛИН-ВАКУФСКАПАЗАРИЋБРЕКИЊАПАЗАРИЋСАРАЈЕВО ГРАДВАРЦАР-ВАКУФБУГОЈНОНОВИГРАДЧЕЧАВАГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАЦИНОЖИЧКАВИДОВОЈАВОРАНИЈОШАВКАКОРИЋАНИЈЕРЕМИЋИБРЕКИЊАВЕДОВИЦАГАЉИПОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГУДАВАЦДВОРИШТЕКРУПАРУИШКАРЕБРОВАЦВУКОВСКО

БУГОЈНСКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТГЛАМОЧКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИСАНСКИ МОСТСАНСКИМОСТДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИУНАЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИБУГОЈНСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИ :БАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 21

ПРЕЗИМЕ

МАЈДАИАЦ

МАЈДОВМАЈИЛЧИЋМАЈКИНМАЈКИЋ

МАЈМУНОВИЋМАЈОРМАЈСТОР

МАЈСТОРАЦМАЈСТОРОВИЋ

СЛАВА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАИГЊАТИЈААРХ. МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАН ЗЛАТОУСТЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАНАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛААРХ. МИХАИЛАРХИЋ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАПАНТЕШЈАДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КЛИМЕНТ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДРАГЕЉИПРШЕДОРГРАДИШКАГОРАЖДЕОМАШКАСАРАЈЕВО ГРАДАГИЋИАШАНИБАЊАЛУКАВЕДОВИЦАВРЕЛОГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГУДАВАЦДОБРЛИНДРАГЕГБИДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВЈАПРАМАЈКИЋКОЗЛИЦАКРУПАНОВИ ВАРОШИЦАПРИЈВДОРРАКЕЉИЋСАНСКИ МОСТТОМИНАХАДРОВЦИПРИЈВДОРЗБОРИШТЕУМЦИДОБРЛИНРУИШКААШАНИОШТРАЛУКАСАРАЈЕВСКО ПОЉЕПЕЋИСОКОЛОВИЋПЕЧЕНОГОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИСОКОЛОВИЋДОЊА ДУБИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАТУРЈАКБЛАШКОБОШКОВИЋИГЛАСИНАЦКОШУТНИЦАМАРИЋКАСАРАЈЕВО ГРАДСЛАТИНАПОПОВАЦСТАПАРИВРЕЛОГОМИОНИЦАКАОЦИКУЛИН-ВАКУФСКАМАРТИНАЦПКГРОВАЦПРКОСИЦИКОТЕКУЛИН-ВАКУФСКА

ГРАДИШКИПРИЈВДОРСКИГРАДИШКИРОГАТИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИКРУПСКИДУБИЧКИГРАДИШКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТКРУПСКИДУБИЧКИПРИЈВДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТПРШЕДОРСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИЛИЈЕВАНСКИРОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИПРИЈВДОРСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИПРЊАВОРСКИПЕТРОВАЧКИПЕГРОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИУНАЧКИ

Page 112: Ђорђе Јањатовић

218 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МАЈСТОРОВИЋ

МАЈСТОРЧИЋМАЈУШ

МАЈШИЋМАКАЛОВИЋМАКАРИЋМАКЕЈИЋМАКИВИЋ

МАКИТАН

МАКИТОВМАКИЋМАКРИЋМАКСИММАКСИМОВИЋ

СЛАВА

КЛИМЕНТЛУКА

МИХОЉДАННИКОЛА

ПЕТРОВДАНСРЂЕВДАНГРИГОРИЈЕНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉИГЊАТИЈАСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

ВАСИЛИЈЕ

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКАЛУПНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛААВРАМИЈЕАЛИМПИЈЕ

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ГРИГОРШЕ

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

СМОЉАНАВЛАСЕНИЦЕПЕЋИГЊИОНИЦАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГЛАМОЧПКРАЛУПИСТАПАРИУМЦИЉУВШАВЛАСЕНИЦЕВАГАНМОКРОСАРАЈЕВО ГРАДВИСОКОПИСКАВИЦАИМЈАНИСОЧАНИЦАВЕДОВИЦАКРУПАСТАРИ МАЈДАНГРАДИШКАЛУСИЋИРЕКАВИЦЕДЕРВЕНТА1КАОЦИРАТКОВОКАОЦИДУБИЦАКОЗАРАЦРАКЕЉИЋОБОРЦИОБОРЦИРАВНОВАРЕШМАШИЋИ И РОМАНОВЦИХРГЕКРАЛУПИСАСАКАРИНАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПРИБОЈЕВИЋКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИМИЧИЈЕВИЋПРИБОЈЕВИЋПРИЈЕДОРСЕОНАТОМИНАМИЧИЈЕВИЋОСЈЕК-БЛАЖУЈПОРЈЕЧИНАРАКОВАЦВАГАНСАРАЈЕВО ГРАДСТАПАРИБУСНОВЦИВАРЦАР-ВАКУФ ;ГОМИОНИЦАДОЊИ ВАКУФЗЕНИЦА

ПЕТРОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИЛИЈЕВАНСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИВИСОЧКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТВАРЦАРВАКУФСКИВЛАСЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИПРШЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИВИСОЧКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИМОСТМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБАУБОСНИ*21<

ПРЕЗИМЕ

МАКСИМОВИЋ

МАКСИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

КРСТОВДАНКУЗМАН И ДАМЈАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКА

МИХОЉДАН

НИКОЛА

САВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМАРХ МИХАИЛДИМИТРИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ИЛИЈАШЈЕЛИЋИКАРИНАМИЧИЈЕВИЋНОЖИЧКАОСЈЕК-БЛАЖУЈРАКОВАЦРЕБРОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСТАПАРИПРИБОЈЕВИЋПОРЈЕЧИНАХРГЕБРУСНИЦАБУСОВАЧАВИСОКОВИШЕГРАДКОШУТНИЦАОБОРЦИСТАПАРИВИСОЧНИККРАВИЦАЛИЈЕШАЊХРГЕПОРЈЕЧИНАСАРАЈЕВО ГРАДСРЕБРЕНИЦАСРЕБРЕНИЦАВЛАСЕНИЦЕСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦА ПСАСАСЕОНАБОЉАНИЋ1БУСОВАЧАВАРЕШВИСОЧНИКВОЗУЋАГОЛИЋИДВОРИШТЕДОБРЛИНКАРИНАКОШУТНИЦАМАГЛАЈПОПОВАЦРЕКАВИЦЕСАРАЈЕВО ГРАДТРАВНИКЦРКВИЦАШАРИНЦИПРИЈЕДОРКОРИЋАНИЈАВОРАНИВИДОВОТОМИНАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАЈЕВАЦ

ВИСОЧКИПРШЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИРОГАТИЧКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИ

Page 113: Ђорђе Јањатовић

220 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАКСИЋ

МАЈШАШИЋ

МАЛЕНИЦА

МАЛЕНИЧИЋ

МАЛЕТИЋ

МАЛЕШ

МАЛЕШЕВИЋ

ЈОВАК КРСТИТЕЉЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЈШСТАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ЋУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАПАНТЕЛИЈА

ПЕТКАСРЂЕВДАНТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

СРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕДИМИТРИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ШЉИВНОМАХОВЉАНИКРУПАБРЖИЊАТРНИЊИЋА-БРЕГДВОРИШТЕКУКУЉЕДОБРЛИНДРАГОВИЋИШЕХОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКУКУЉЕКОЗАРАЦСАРАЈЕВСКО ПОЉЕДЕРВЕНТАПМАРИЋКАДРАКСЕНИЋОМАШКАПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИГОМИОНИЦАГАЉИПОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕТЛАКТРАВНИККОЗАРАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАБРЕСТОВОГРАДИНАПОДГРАДЦИПРИБИНИЋМОКРОЦИКОТЕГОМИОНИЦАИМЈАНИБОЧАЦВОЛАРИГЛАМОЧПСТЕКЕРОВЦИБУГОЈНОДУБОВИККОРИЋАНИОБОРЦИРАВНОРОГОУШАЦКОСТАЈНИЦАЧИТЛУКБОШКОВИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИБИХАЋИХРГАРБЛАШКОКУКУЉЕНОЖИЧКАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИОЧАНИЛАКТАШИПОДГРАДЦИРЕКАВИЦЕБИСТРИЦАГЛАВИЦЕ

БАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИДУБИЧКИУНАЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИКРУПСКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЛАМОЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 221

ПРЕЗИМЕ

МАЛЕШЕВИЋ

МАЛЕШИЋМАЛИ

МАЛИЂАНМАЛИКАНМАЛИКИЋМАЛИНИЋ

МАЛИНКОВИЋМАЈШНОВИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ПАРОХИЈА

ГЛАМОЧГЛАМОЧ IIКУКУЉЕПОДГРАДЦИПРКОСИШАРИНЦИВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕКОКОРИСТЕКЕРОВЦИБАЊАЛУКАБИХАЋ И ХРГАРДЕМИРОВАЦЖЉЕБАЦЗЕНИЦАКОКОРИМАЈЕВАЦПРКОСИПРЊАВОР И СМРТИЋИСОЧКОВАЦСТЕКЕРОВЦИСТРАЖИЦЕМАЈЕВАЦСТЕКЕРОВЦИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕБУСОВАЧАГРАДИШКАВЛАСЕНИЦЕСТРМНИЦАПИЛИЈАШСАРАЈЕВО ГРАДДВОРИШТЕДУБОВИКБАЊАЛУКАБИСТРИЦАГАЉИПОВЦИЈУНУЗОВЦИКУКУЉЕСТАРИМАЈДАНАГИЋИВРЕЛОЛАКТАШИФЕРИЋИКОЗЛИЦАПИСКАВИЦАБАЊАЛУКАВАРЦАР-ВАКУФГЕРЗОВОГЛАМОЧПГРАОВОШЕХОВЦИВАГАНСОЧКОВАЦЦЕРОВИЦАБОЉАНИЋ IБОШКОВИЋИМАГЛАЈРОГОУШАЦТРНИЊИЋА-БРЕГСОЧКОВАЦТРАВНИК

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИПЕТРОВАЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИГЛАМОЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИУНАЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИ

Page 114: Ђорђе Јањатовић

222 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МАЛИНОВИЋМАЛИЋ

МАЛИЋЕВИЋМАЛИЦАМАЛИЧЕВИЋМАЛИЧИЋ

МАЛИШИЋ

МАЛКИЋМАЛКОВИЋМАЛОВИЋ

МАЛОЧАМАЛУНОВИЋМАЛУРИЋМАЛУТИЋ

СЛАВА

ТРИФУНАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ИГгоАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

МИХОЉДАННИКОЛА

САВА СРПСКИСРЂЕВДАНЧАСНЕВЕРИГЕ

ТРИФУНАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАВАСИЛИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

АРХ. МИХАИЛВАСИЛИЈЕТРИФУНЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

НОЖИЧКАГРАДИШКАЛАКТАШИВАРЦАР-ВАКУФВИСОКОВУКОВСКОМАХОВЉАНИШОЛАЈИАГИЋИБОЖИЋИГУДАВАЦСТАРИ МАЈДАНХАДРОВЦИВИОЧАНИДУБРАВИЦАДУБРАВИЦАОМАШКАРАДЊАДОЊАСОКОЛОВИЋШТРБЦИДЕРВЕНТА IБУСОВАЧАВУКОВСКОГАЉИПОВЦИДЕРВЕНТА1ЗЕНИЦАШТРБЦИБИСТРИЦАБЛАШКОВОЗУЋАДЕТЛАКПОПОВАЦПРЊАВОР И СМРТИЋИРЕКАВИЦЕСАРАЈЕВО ГРАДСТАРИМАЈДАНРОГОУШАЦВЛАСЕНИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАРЕКАВИЦЕСТАПАРИЈОШАВКАВАРЦАР-ВАКУФТЕШАЊЛАКТАШИРЕКАВИЦЕКРМИНЕМАГЛАЈБОЉАНИЋ IДОБРУЊСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДКРАЛУПИНОЖИЧКАЧЕЛЕБИЋКОШУТНИЦАСОКОЛОВИЋГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАЦИПРИБИНИЋВУКОВСКО

ПРЊАВОРСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВИСОЧКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИРОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИ МОСТБУГОЈНСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИВИСОЧКИПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИГРАДИШКИКЉУЧКИТЕШАЊСКИБУГОЈНСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 22

ПРЕЗИМЕ

МАЛУШИЋ

МАЉЕВАЦМАЉИЋМАЉИЧИЋМАЉКОВИЋМАЉУГА

МАЉУКАН

МАМИЛОВИЋМАМИЋМАМИЧИЋМАМЛИЋМАМУЗАМАМУЗИЋМАНДАРИЋМАНДИЋ

СЛАВА

НИКОЛА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉПАНТЕЛША

ЛУКА

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАСАВА СРПСКИНИКОЛАПЕТРОВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

ПАРОХИЈА

ВОЗУЋАВУКОВСКОВЕДОВИЦАВЛАСШИЦЕСТАПАРИГЛАМОЧДАБАРАГИЋИЉУБИЈАСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДОСИЊАОМАШКАКАРИНАДУБОВИК АЛИБЕГОВГРАДИНАДУБОВИК АЛИБЕГОВГУДАВАЦБИХАЋ И ХРГАРКУЛИН-ВАКУФСКАБОШКОВИЋИВРЕЛОГУДАВАЦДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВЗБОРИШТЕЈОШАВКАКРУПАМЕДНАДОЛЊАСОЧАНИЦАБУСОВАЧАВЕДОВИЦАВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВЛАСЕНИЦЕДЕРВЕНТА1ЗЕНИЦАКОЛАКРАЛУПИКРЊЕУШАЛАКТАШИСАРАЈЕВО ГРАДТУРЈАКПАЗАРИЋГОМИОНИЦАГУДАВАЦДРАКСЕНИЋСАРАЈЕВО ГРАДЧИТЛУКПРКОСИГРАЦИАГИЋИБИХАЋИХРГАРБОЖИЋИБУСОВАЧАВАРЕШВАРЦАР-ВАКУФВОЋЕНИЦАВРЕЛО

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИКРУПСКИБИХАЋКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИКЉУЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИВАРЦАРВАКУФСКПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИ

Page 115: Ђорђе Јањатовић

224 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МАНДИЋ

МАНИГОДАМАНОЈЛО

МАНОШОВИЋ

МАЊИЋ

МАЊКОВИЋМАРАГИЋМАРАЗОВИЋМАРАН

МАРАНОВИЋМАРГЕТАМАРЕЛМАРЕШ

СЛАВА

НИКОЛА

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИУСЈЕКОВ. ЈОВАНА

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВУКОВСКОГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГЛИНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДВОРИШТЕДУБОВИКИВАЊСКАЈАСЕНИЦАЈУНУЗОВЦИКОСТАЈНИЦАКРЊЕУШАКРУПАКУКУЉЕМАХОВЉАНИМЕЂЕЂАПЕТРОВАЦПЕЋИПОЉАВНИЦЕПРИЈЕДОРПРКОСИРАКЕЉИЋРИБНИКРУИШКАРУЈНИЦАСАНИЦАСВОДНОСЛАТИНАСТАПАРИСТАРИ МАЈДАНСУВАЈАПАЗАРИЋВУКОВСКОВУКОВСКОСАРАЈЕВО ГРАДВАРЦАР-ВАКУФДРАГОВИЋИМЕДНАГОРЊАТЕШАЊСАРАЈЕВО ГРАДДОЛАЦ-ЗАБРЂЕКРАВИЦАВИСОКОКРАЛУПИМИЧШЕВИЋМАГЛАЈМИЧИЈЕВИЋИЛИЈАШСАРАЈЕВО ГРАДВИШЕГРАДПЕЦКАДОЛЊАОМАШКААГИЋИДУБОВИК АЛИБЕГОВОРАШЈЕЧЕЛЕБИЋДРАКСЕНИЋВРЕЛОГРМУШАЗБОРИШТЕИВАЊСКА

БУГОЈНСКИГРАДИШКИКРУПСКИГРАДИШКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИКРУПСКИБИХАЋКИКЉУЧКИДУБИЧКИКЉУЧКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 225

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАРИЈАН

МАРИЈАНАЦМАРИЈАНОВИЋ

МАРИН

МАРИНКО

МАРИНКОВИЋ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛАПАНТШШЈАЛАЗАРЕВА СУБОТА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНКРАЉДЕЧАНСКИТОМААПОСТОЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

МАРИНОВИЋМАРИНЧИЋ

ИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

МИНА ВИКТ.ВИКЕННИКОЛА

ПЕТРОВДАН

ТРИФУНЂУРЋЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ВВДОВИЦАЈАСЕНИЦАВРБИЦАЧЕЛЕБИЋБИСТРИЦАКАРИНАСЛАПАШНИЦАБОЉАНИЋ ПВВДОВИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАСАРАЈЕВО ГРАДСТАРИ МАЈДАНЛИЈЕШАЊЛИЈЕШАЊЗБОРИШТЕДВОРИШТЕДОБРЛИНК&СТАЈНИЦАЉУБИЈАПОЉАВНИЦЕСТАРИ МАЈДАНЧИТЛУКЧИТЛУКРАКЕЉИЋСТАРИ МАЈДАНЧЕЛЕБИЋБРУСНИЦАКОКОРИПРЊАВОР И СМРТИЋИУМЦИБАСТАСИБОЖИЋИВАРЕШВИШЕГРАДДРАКСЕНИЋДУБОВИКЖИВИНИЦАКУЛИН-ВАКУФСКАЛАКТАШИПРИБОЈЕВИЋБРЕСТОВОВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДОБРЛИНКОСТАЈНИЦАБЛАШКОГУДАВАЦПАЛЕСМОЉАНАСТАРИ МАЈДАНРЕКАВИЦЕВИШЕГРАДДРАКСЕНИЋМОШТАНИЦА МАНАСТИРПРИБИНИЋСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДГАЉИПОВЦИДРАКСЕНИЋБОСАНСКИ БРОДБУГОЈНОМОШТАНИЦА МАНАСТИР

ДУБИЧКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИГРАДИШКИСАРА.ЈЕВСКИСАНСКИМОСТСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТЛИЈЕЈ5АНСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТУНАЧКИДУБИЧКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИКРУПСКИВАРЦАРВАКУФСКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИДУБИЧКИ

Page 116: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАРИЋ АЛИМПИЈЕ БИХАЋИХРГАРАРХ. МИХАИЛ ГОРАЖДЕ

ДРАКСЕНИЋИЛИЈАШМАРТИНАЦМИЧИЈЕВИЋРАКЕЉИЋСАРАЈЕВО ГРАДСМОЉАНАТИШКОВАЦТРНИЊИЋА-БРЕГ

АРХИЂ. СТЕФАН НОЖИЧКАПОРЈЕЧИНАШТРБЦИ

ЂУРЂЕВДАН БАЊАЛУКАБИСТРИЦАБИСТРИЦАБИХАЋ И ХРГАРБОЉАНИЋ IIВАРЕШВИСОКОВОЛАРИВРЕЛОВУКОВСКОГЛАМОЧГЛАСИНАЦГЛИНИЦАГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДЕТЛАКДРАГЕЉИДРАКСЕНИЋЈЕЛАНСКАКОЛУНИЋЛИЈЕВНООСИЊАПАЛАНКАПЕУЉЕПЕЦКАДОЛЊАРАВНОСАРАЈЕВО ГРАДТЕШАЊТРАВНИКЦЕРОВИЦАЧЕЧАВАШОЛАЈИ

ЂУРЂИЦ САРАЈЕВО ГРАДИГЊАТИЈА БОСАНСКИ БРОД

ШТРБЦИЈОВАН КРСТИТЕЉ БРАИНЦИ

БУСОВАЧАВАРЦАР-ВАКУФвисокоГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДОЊАДУБИЦАЈЕЛИЋИКАМЕНКОРИЋАНИКРАВИЦАМЕДНАГОРЊА

БИХАЋКИРОГАТИЧКИДУБИЧКИВИСОЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИУНАЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИВИСОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБИХАЋКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИРОГАТИЧКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТЛИЈЕВАНСКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВИСОЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИГЛАМОЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 227

ПРЕЗИМЕ

МАРИЋ

МАРИЦАМАРИЧИЋ

МАРЈАНМАРЈАНАЦ

СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КРСТОВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКА

МАЛА ГОСПОЈИНА

ПРИЈЕДОРПРЊАВОР И СМРТИЋИСТАРИ МАЈДАНСТРМНИЦАПМАГЛАЈПОПОВАЦПРИЈЕДОРВРТОЧЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАПИСКАВИЦАБРУСНИЦА

МАРЈАНОВИЋ АРХ. МИХАИЛ

МАРКО ЕВАНЋЕЛИСТ ВУКОВСКОНИКОЛА БИСТРИЦА

БОЖИЋИВОЗУЋАДЕМИРОВАЦДОБРУЊЈЕЛИЋИКОЗАРАЦКОКОРИМАГЛАЈМОКРОНОГЕОМАШКАПРИЈЕДОРШТРБЦИ

СИМЕОН БОГОПРИМ БУСОВАЧАВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕИМЈАНИКОРИЋАНИМАГЛАЈРАДЊАДОЊАМАРИЋКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКЉУЧТОМИНАБАЊАЛУКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГОВИЋИЛАКТАШИТЕШАЊКАМЕНБРЕКИЊАДОБРЛИНДРАКСЕНИЋМОШТАНИЦА МАНАСТИРТРАВНИКСОКОЛОВОБИХАЋИХРГАРДОБРЛИНЗБОРИШТЕКУЛИН-ВАКУФСКАМЕЂЕЂАГОМИОНИЦАМАХОВЉАНИКРУПАВАГАНДУБИЦАПРКОСИСТРОИЦЕМИЧИЈЕВИЋ

СРЂЕВДАНТОМААПОСТОЛТРИФУН

ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИМОСТВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБУГОЈНСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИВИШЕГРАДСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИВИШЕГРАДСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИКЉУЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИКЉУЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИКРУПСКИУНАЧКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИ1ШГРОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИ

Page 117: Ђорђе Јањатовић

228 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАРЈАНОВИЋ АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

КОСТАЈНИЦАБАЊАЛУКАВРЕЛОДУБОВИКЈАПРАМАЈКИЋМАРТИНАЦПЕЦКАПРИЈЕДОРРИБНИКСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСОЧАНИЦАТЕШАЊЦРКВИЦАШОЛАЈИБРУСНИЦАМОКРОБИХАЋ И ХРГАРБРЕКИЊАВОЂШИЦАГОМИОНИЦАГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДАБАРДРАГЕЉИЈЕЛОВАЦКЉУЧКОСТАЈНИЦАКРЊЕУШАЛИЈЕВНООШТРАЛУКАПАЛАНЧИШТЕПЕТРОВАЦПОРЈЕЧИНАПРИЈЕДОРСАНИЦАСАНСКИМОСТСМОЉАНАСУВАЈАУМЦИЧИТЛУККРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПАЛАНЧИШТЕДЕРВЕНТАПКРАВИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИДЕРВЕНТАПМАШИЋИ И РОМАНОВЦИБОСАНСКИ БРОДВЛАСЕНИЦЕМАШИЋИ И РОМАНОВЦИРЕБРОВАЦХРГЕЦРКВИЦАЧИТЛУКГАШИЦА И БИ ЈАКОВАЦГОМИОНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКОЗЛИЦАМАРИЋКАНОЖИЧКА

ДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИБИХАЋКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИКЉУЧКИСАНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 229

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАРЈАНОВИЋ

МАРКАНОВИЋ

МАРКАТМАРКЕЉИЋМАРКИКОВИЋМАРКИЋМАРКИЋЕВИЋ

МАРКОВИЋ

ПАНТЕЛИЈАПЕТКАСИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛ

ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЈОВАН КРСТИТЕЉПЕТКАЈОВАНКРСТИТЕЉЛУКАТОМААПОСТОЛАВРАМИЈЕАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕДИМИТРИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ХАДРОВЦИСРЕБРЕНИЦАБРУСНИЦАВЛАСЕНИЦЕМАРИЋКАОШТРАЛУКАРИБНИКЦЕРОВИЦАМЕДНА ГОРЊАСТРОИЦЕВИДОВОЗЕНИЦАМЕДНАДОЛЊАПАЛАНЧИШТЕСАРАЈЕВО ГРАДРАКОВАЦБУСНОВЦИОСИЊАВИСОКОБАРАЋИСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДДУБРАВИЦАЦРКВИЦАБРЕКИЊАВРБЛЛНИПОФАЛИЋИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕБОЈБАНИЋПГОМИОНИЦАКОЗАРАЦЛИЈЕШАЊМАРИЋКАПЕЧЕНОГОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИСТРОИЦЕГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАХОВЉАНИНОЖИЧКАТРНИЊИЋА-БРЕГВИСОЧНИКВИШЕГРАДВЛАСЕНИЦЕГЕРЗОВОГРАДИШКАЖИВИНИЦАЖЉЕБДЦИЛИЈАШКОШУТНИЦАКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИЛИЈЕШАЊМАЈЕВАЦПОРЈЕЧИНАПОФАЛИЋИПРИБИНИЋПРИБИНИЋПРИЈЕДОРРАДЊАДОЊА

САНСКИ МОСТСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТКЉУЧКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИУНАЧКИТРАВНИЧКИГЕРЗОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИПРШЕДОРСКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИ VСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИ

Page 118: Ђорђе Јањатовић

230 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАРКОВИЋ ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ИГЊАТИЈАИЛИЈАЈОВАН ЗЛАТОУСТЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

КРСТОВДАНКУЗМАНИДАМЈАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАН

НИКОЛА

САРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАСАСОЧАНИЦАСРЕБРШИЦАСТРМНИЦА1СТРМНИЦА ПСТУПАРИТЕШАЊУГОДНОВИЋЦИКОТЕВАРЕШВИШЕГРАДПОРЈЕЧИНАТЕШАЊРИБНИКБОЉАНИЋПБРЕСТОВОВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВИСОКОВИСОЧНИКВУКОВСКОГЛАМОЧПГОМИОНИЦАДОЊИ ВАКУФЖИВИНИЦАКАОЦИКЉУЧКОЛАЈШЈЕШАЊПРИБОЈЕВИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИСТЕКЕРОВЦИТЕШАЊТОМИНАЦИКОТЕГОЛИЋИКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИРАТКОВОХРГЕИЛИЈАШКОРИЋАНИБРУСНИЦАЈЕРЕМИЂИКРАВИЦАПРИБОЈЕВИЋПРИЈЕДОРВЛАСЕНИЦЕКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДПОФАЛИЋИГЛИНИЦАСЛАТИНАЦРКВИЦАБАЊАЛУКАБАРАЋИБИСТРИЦАБОЈБАНИЋП

САРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРШИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИГЛАМОЧКИТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 23

ПРЕЗИМЕ

МАРКОВИЋ

МАРКУЉЕВИЋМАРМАТМАРМУТМАРОШЕВИЋМАРТИНОВИЋМАРТИЋ

МАРУШИЋМАРЧЕТА

СЛАВА

НИКОЛА

ПЕТРОВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМ

ТРИФУНЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПЕТРОВДАНЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛААРХ.МИХАИЛ

ДИМИТРИЈЕЈОВАНКРСТИТЕЈБ

ПАРОХИЈА

БОСАНСКИ БРОДВЛАСЕНИЦЕВОЗУЋАВРБЉАНИГРАДИШКАДЕРВЕНТА IДЕРВЕНТАПДУБРАВИЦАЗЕНИЦАИЛИЈАШМАГЛАЈМАЈЕВАЦОСЈЕК-БЛАЖУЈПЕЦКАДОЛЊАРАКОВАЦСРЕБРЕНИЦАСТУПАРИТРАВНИКШОЛАЈИЛАКТАШИПРЊАВОР И СМРТИЋИБОЈБАНИЋ1ПОФАЛИЋИРАДЊАДОЊАТЕШАН.УГОДНОВИЋБРУСНИЦАТЕШАЊДЕРВЕНТАПОМАШКАЦРНИЛУГБОЈБАНИЋ IСТРМНИЦАПШТРБЦИВАРЦАР-ВАКУФГРАДИШКАДЕРВЕНТА IМАРТИНАЦНОЖИЧКАОШТРАЛУКАОШТРАЛУКАРАКЕЉИЋРОГОУШАЦСТРОИЦЕГОМИОНИЦАДЕРВЕНТА1БАРАЋИКАОЦИМАРТИНАЦОБОРЦИУМЦИПОДГРАДЦИВАРЦАР-ВАКУФСОЧКОВАЦДЕМИРОВАЦСВОДНОНОВИ ВАРОШИЦААШАНИБРДАБУСОВАЧА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИГЕРЗОВАЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСК!БАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИЛИЈЕВАНСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИВАРЦАРВАКУФСК1'ГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТ .ПРИЈЕДОРСКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИГЛАМОЧКИТРАВНИЧКИ

Page 119: Ђорђе Јањатовић

232 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МАРЧЕТА

МАРЧЕТИЋ

МАСАЛМАСАЛАЏИЋМАСАЛОВИЋ

МАСАЉОМАСЛАРМАСЛАРИЋМАСЛЕЊАКМАСЛЕШАМАСЛИЋ

МАСЛОМАСЛОШЕВИЋМАСТАЛОМАСТЕЛИЦАМАСТИКОСАМАСТИЛОВИЋМАТАРУГА

МАТАУЉМАТАШЕВИЋМАТИЈАШ

МАТИЈАШЕВИЋ

МАТИЈЕВИЋ

МАТИЈИЋМАТИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕАРХ. МИХАИЛ

ЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАННИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМУСЈЕКОВ. ЈОВАНА

УСЈЕКОВ. ЈОВАНАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉВАСИЛИЈЕИЛИЈАНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉВАСИЛИЈЕВАСИЛИЈЕПАНТЕЛША

АРХ. МИХАИЛ

ВАСИЛИЈЕ

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАНСИМЕОН БОГОПРИМЋУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЂУРЂЕВДАНАВРАМИЈЕАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВЕДОВИЦАВРЕЛОЈАСЕНИЦАЉУБИЈАСТАПАРИУМЦИХАДРОВЦИШЉИВНОБУСОВАЧАГЛАМОЧМЕДНА ДОЛЊАКОЛУНИЋПАЛАНКАСТАПАРИЈАСЕНИЦАДОБРУЊТЕШАЊВАРЕШВИСОКОКРАЛУПИМАХОВЉАНИШЉИВНОЗЕНИЦАБАЊАЛУКАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕБУГОЈНОСАРАЈЕВО ГРАДКУКУЉЕПАЛАНКАОШТРАЛУКАТЕШАЊВАРЦАР-ВАКУФГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДРАКСЕНИЋДУБИЦАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМЕЂЕЂАТУРЈАКТУРЈАКГОМИОНИЦАОРАШЈЕПАЛАНЧИШТЕПРИЈЕДОРСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦАПЈОШАВКАКОКОРИПРИЈЕДОРДЕРВЕНТА1СТРАЖИЦЕБИХАЋИХРГАРВРЕЛОКУЛИН-ВАКУФСКАБИХАЋИХРГАРДУБРАВИЦАКРАВИЦАЦРКВИЦАГЛАМОЧДРАГЕЉИ

ДУБИЧКИБИХАЋКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИГЛАМОЧКИГЕРЗОВАЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТГРАДИШКИКРУПСКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИвисочкивисочкивисочкиБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИУНАЧКИБИХАЋКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 23

ПРЕЗИМЕ

МАТИЋ

*

МАТИЧИЋ

МАТИШИЋМАТОВИЋ

МАУЕВИЋМАУНОГА

МАХАЛБАША

МАХАЛБАШИЋ

МАХИЋМАЦАНМАЦАНОВИЋ

СЛАВА

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕЋУРЂЕВДАН

-.

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКА

МИХОЉДАННИКОЛА

ТОМААПОСТОЛЂУРЂИЦНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЛУКАНИКОЛА

ПАРОХИЈА

КАМЕНКРАВИЦАДОБРУЊЦИКОТЕСАРАЈЕВО ГРАДБРАИНЦИВЛАСЕНИЦЕВУКОВСКОПАЗАРИЋСАРАЈЕВСКО ПОЉЕБРДАБУГОЈНОВУКОВСКОГОМИОНИЦАОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЛАНКАРАВНОСТРОИЦЕЦИКОТЕЛИЈЕШАЊСАСАКЉУЧКРАВИЦАСЕОНАЦИКОТЕВИСОЧНИКБИХАЋИХРГАРВИСОКОГОЛИЋИКРАВИЦАНОЖИЧКАПРЊАВОР И СМРТИЋИСОЧАНИЦАСОКОЛОВИЋМАГЛАЈВОЗУЋАТЕШАЊПАЛЕМОКРО

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГЛАМОЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГЛАМОЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИ МОСТБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИКЉУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБИХАЋКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИ

СОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАД ВИШЕГРАДСКИЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛМИХОЉДАН

АРХ.МИХАИЛЈОВАНКРСТИТЕЉЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉ

КИРИЛ И МЕТОДИЈЕЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЈШСТТОМААПОСТОЛСИМЕОН БОГОПРИМЛУКАМИХОЉДАН

ВАРЕШСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВАРЕШСАРАЈЕВО ГРАДКРУПАГЛИНИЦАСВОДНОБАЊАЛУКАБИСТРИЦАВАРЦАР-ВАКУФРЕКАВИЦЕСОЧАНИЦАШЉИВНОКОЛАТОМИНАПОФАЛИЋИСАНСКИ МОСТВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕЛИЈЕШАЊБИСТРИЦА

ВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКЕБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИ

Page 120: Ђорђе Јањатовић

234 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МАЦАНОВИЋ

МАЦОЊАМАЦУРА

МАЧАК

МАЧАР

МАЧЕТА

МАЧИНКОМАЧИНКОВИЋМАЧИЋМАЧКИЋ

МАЧКОВИЋ

МАЧКУТМАЏАР

МАЏАРАЦМАЏАРЕВИЋ

МАЏАРИЈАМАЏАРИЋМАЏАРНИЋМАЦУНМАШАЛАМАШИЋ

МЕДАКОВИЋ

СЛАВА

МИХОЉДАННИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉ

ИЛИЈАИЛИЈАЂУРЂЕВДАНАЛИМПИЈЕ

НИКОЛА

АЛИМПИЈЕЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАНИКОЛААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАЂУРЂИЦНИКОЛАКРАЉДЕЧАНСКИЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

РИБНИКБАЊАЛУКАБИСТРИЦАИЛИЈАШСАРАЈЕВО ГРАДСТРАЖИЦЕРЕКАВИЦЕВОЂЕНИЦАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈЕЛОВАЦКОСТАЈНИЦАКРУПАПОДГРАДЦИПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋСАНСКИ МОСТУМЦИПРИБИНИЋАГИЋИДОБРЈШНСАРАЈЕВО ГРАДГЛАСИНАЦПАЛЕРАКЕЉИЋГОМИОНИЦАКУКУЉЕМАХОВЉАНИСТРАЖИЦЕНОЖИЧКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГЕЉИГОМИОНИЦАСТРАЖИЦЕДУБОВИК АЛИБЕГОВКУКУЉЕРУИШКАХРГЕЈУНУЗОВЦИЈАВОРАНИМАРИЋКАЛЕПЕНИЦАКЉУЧЈУНУЗОВЦИЈЕЛОВАЦКОЗАРАЦГЛИНИЦАТЕШАЊПОФАЛИЋИВИДОВОМАГЛАЈВАРЕШЖИВИНИЦАЛИЈЕШАЊТРАВНИКПОЉАВНИЦЕРАВНОХАДРОВЦИРЕКАВИЦЕКУКУЉЕ

КЉУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТТЕШАЊСКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИКРУПСКИГРАДИШКИКРУПСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИУНАЧКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИВАРЦАРВАКУФСКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 2:

ПРЕЗИМЕ

МЕДАКОВИЋМЕДАНМЕДАРМЕДАРЕВИЋМЕДЕНОВИЋМЕДИЋ

МЕДОВИЋМЕЂЕД

МЕЂЕДОВИЋ

МЕЈАКИЋМШДАНИЋМЕКИНИЋМЕКИЋ

МЕКТИЋМЕЛЕЗОВИЋМЕЉАНАЦМЕМИЋМЕМИШИЋМЕНДУНАМЕНИЋМЕСЕЛУЈАМЕСЕЛЏИЈА

МЕТЛАРМЕТЛИЋ

СЛАВА

ЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈААРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНТОМААПОСТОЛ

ПАРОХИЈА

ВРЕЛОДЕРВЕНТА1СТРАЖИЦЕТРНИЊИЋА-БРЕГСАРАЈЕВО ГРАДСТАПАРИАГИЋИВЕДОВИЦАВЕДОВИЦАВРЕЛОГЛИНИЦАГУДАВАЦДОБРЛИНДОБРОСЕЛОДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВЗБОРИШТЕЈАПРАМАЈКИЋКУЛИН-ВАКУФСКАПРИЈЕДОРПРКОСИРУИШКАСУВАЈАСАРАЈЕВО ГРАДСВОДНОСТРОИЦЕРУЈНИЦАБИХАЋИХРГАРВРЕЛОДАБАРЈУНУЗОВЦИТРАВНИКТРАВНИККАОЦИШТРБЦИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВЕДОВИЦА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БИХАЋКИДЕРВЕНТСКИКЉУЧКИУНАЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТУНАЧКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИБИХАЋКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИ

МОШТАНИЦАМАНАСТИР ДУБИЧКИВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДА^ЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАЛУКАЂУРЂЕВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

СЛАТИНАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГРАДИНАДЕРВЕНТА1БУГОЈНОКОЗАРАЦСТРМНИЦА1ТЕШАЊСТРМНИЦА1БАЊАЛУКАХРГЕРЕКАВИЦЕБОШКОВИЋИСТРМНИЦА1ВУКОВСКОГЛАМОЧПЛИЈЕВНОСТРОИЦЕКОЛАВАРЦАР-ВАКУФЉУВШАПЕЦКАДОЛЊА

КЉУЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВветскиБУГОШСКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКВАРЦАРВАКУФСКГЕРЗОВАЧКИ

Page 121: Ђорђе Јањатовић

236 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МЕЋАВА

МЕУЉИЋМЕЦИЋМИПАМИГИЋМИЖДАЛОВИЋМИЗДРАК

МИЈАИЛИЧИЋМИЈАИЛОМИЈАИЛОВИЋ

МИЈАИЛЧИЋ

МИЈАИЉИЦА

МИЈАЛИЦАМИЈАЉИЧИЋ

МИЈАЉЧИЋМИЈАНОВИЋМИЈАТОВИЋ

СЛАВА

ЋУРЂЕВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉАВРАМИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКА

НИКОЛААРХ. МИХАИЛАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРСТОВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАНИКОЛА

ПЕТРОВДАНТРИФУНАРХ. МИХАИЛНИКОЛАНИКОЛАПАНТЕЛИЈА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЛАЗАРЕВА СУБОТААРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАРТОЛОМЕЈ

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВЛАШКОВЦИДЕМИРОВАЦВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕЧЕЧАВАЈЕЛОВАЦЦИКОТЕКРМИНЕКУКУЉЕТИШКОВАЦПЕЦКАВРБИЦАЧЕЛЕБИЋСРЕБРЕНИЦАБРАИНЦИЛИЈЕШАЊПЕЦКАРАКОВА НОГАДРАГОВИЋИМИЧИЈЕВИЋПОРЈЕЧИНАШТРБЦИМАГЛАЈКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИВАРЕШКУКУЉЕСТРМНИЦАПМАГЛАЈБРУСНИЦАТУРЈАККУКУЉЕГЛАМОЧАГИЋИВЕДОВИЦАЗБОРИШТЕЧЕЛЕБИЋВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕЛАКТАШИЛАКТАШИХРГЕБОЖИЋИБУГОЈНОВУКОВСКОСТУПАРИАШАНИБУГОЈНОГЛИНИЦАГРМУШАЗБОРИШТЕИВАЊСКАКРУПАМАРИЋКАПИСКАВИЦАРУЈНИЦАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДАБАРПРИЈЕДОРУМЦИВИОЧАНИГОЛИЋИ

ДУБИЧКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИГЕРЗОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИЛШЕВАНСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИМАГЛАЈСКИКРУПСКИБУГОЈНСКИКРУПСКИБИХАЋКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

МИЈАТОВИЋ ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОАКИМИАНА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 2

ПАРОХИЈА

ДОЛАЦ-ЗАБРЂЕЗБОРИШТЕЈЕЛИЋИКАОЦИМАЈЕВАЦМИЧИЈЕВИЋПАЗАРИЋШТРБЦИМАГЛАЈГЛАСИНАЦСОКОЛОВИЋБАЊАЛУКАБЛАШКОБОЧАЦБУГОЈНОВИСОКОВИСОЧНИКГЛИНИЦАДРАГОВИЋИЗБОРИШТЕЛИЈЕВНОМАГЛАЈПАЗАРИЋПОЉАВНИЦЕПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋРЕКАВИЦЕСАРАЈЕВО ГРАДСРЕБРЕНИЦАСТРМНИЦА ПСТУПАРИТРАВНИКХРГЕБРУСНИЦА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

САРАЈЕВСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИНИКОЛА

СРЂЕВДАН

ТРИФУНЛИЈИЋ АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

АШАНИВЕДОВИЦАЗЕНИЦАКРАЛУПИЛИЈЕШАЊЉУВШАПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДТРАВНИКХРГЕВЛАСЕНИЦЕГАШИЦА И БИ ЈАКОВАЦБРУСНИЦАРАКОВАЦСАНСКИМОСТГОМИОНИЦАКЉУЧРЕКАВИЦЕУМЦИДРАГОВИЋИСАНИЦАСТРМНИЦА ПЦИКОТЕМОШТАНИЦА МАНАСТИРОСРЕТЦИ

КРУПСКИДУБИЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТПРЊАВОРСКИКЉУЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИУНАЧКИ

Page 122: Ђорђе Јањатовић

238 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МИЈИЋ

МИЈОБРАТОВИЋ

МИЈОВИЋМИЈОДРАГМИЈОДРАГОВИЋМИЈОЈЛОВИЋМИЈОЛИЦАМИЈОЛЧИЋМИЈОЉЧИЋ

МИЈУКМИКАВИЦАМИКАЛОВИЋМИКАН

МИКАНОВИЋ

МИКАЋ

МИКАЧМИКАЧАМИКЕЛАМИКЕРЕВИЋ

МИКЕША

МИКИЋ

СЛАВА

МИХОЉДАННИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНИЛИЈАТРИФУН

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАН

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНАРХ. МИХАИЛНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКО.ЛААРХ. МИХАИЛДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПОРЈЕЧИНАБИХАЋИХРГАРГОМИОНИЦАДОБРЛИНЗБОРИШТЕИЛИЈАШКРУПАПРКОСИВАРЕШСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВИЋПРИЈЕДОРКОКОРИМАГЛАЈВРБИЦАГРАОВОРАКОВАЦНОЖИЧКАЈАВОРАНИИЛИЈАШКРАЛУПИЧИТЛУКДОБРУЊДОБРЛИНБУСНОВЦИОШТРАЛУКАБУСНОВЦИПРИЈЕДОРЧЕЧАВАНОЖИЧКАТЕШАЊБЛАШКОДРАГОВИЋИСТАПАРИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКОЗЛИЦАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕПРИЈЕДОРПОЉАВНИЦЕДЕРВЕНТА1РЕБРОВАЦГЛИНИЦАВРЕЛОНОВИ ГРАДНОВИ ГРАДБУСНОВЦИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДУБОВИК АЛИБЕГОВЈАПРАМАЈКИЋКАОЦИКАОЦИКЉУЧЉУБИЈАОРАШЈЕПАЛАНЧИШТЕПРШЕДОРРЕБРОВАЦСТАПАРИТЕШАЊХАДРОВЦИ

МАГЛАЈСКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИКРУПСКИВИСОЧКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИвисочкиСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИВИСОЧКИДУБИЧКИВИШЕГРАДСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИБИХАЋКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИКРУПСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИСАНСКИМОСТ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МИКИЋ

МИКОВИЋМИКОЛИЋМИКУЛИЋМИКУШЕВИЋМИЛАВИЋМИЛАДИНМИЛАДИНОВИЋ

МИЛАДИЋ

МИЛАК

МИЛАКОВИЋ

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 23«

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЊ

КРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТА

МИХОЉДАННИКОЛА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАНИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

ЧАСНЕВЕРИГЕ

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАННИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЧЕЧАВАЛЕПЕНИЦАЈАВОРАНИБАРАЋИЈАВОРАНИМАРИЋКАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИКУКУЉЕСТАПАРИВИСОЧНИКЈЕЛОВАЦСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСТАПАРИШТРБЦИМЕДНА ГОРЊАМАРТИНАЦСЛАТИНАКОСТАЈНИЦАСТРОИЦЕСРЕБРЕНИЦАКРАВИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИЛУСИЋИБЛАШКОДОЊИ ВАКУФЗЕНИЦАПЕЧЕНОГОВЦИБАЊАЛУКАСАСАЛИЈЕШАЊИЛШАШПОЉАВНИЦЕГОРАЖДЕКРАЛУПИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИЉУБИЈАСТАРИ МАЈДАНЛИЈЕШАЊПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИКУКУЉЕМАРТИНАЦОРАШЈЕПРИБИНИЋДЕРВЕНТА IДОЊИ ВАКУФПОПОВАЦЦЕРОВИЦАБИСТРИЦАБАЊАЛУКАБИСТРИЦАБИСТРИЦАГОМИОНИЦАГОМИОНИЦАЛЕПЕНИЦАГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈУНУЗОВЦИСОКОЛОВО

ТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИПРШЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИВИШЕГРАДСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИВИСОЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИКЉУЧКИ

Page 123: Ђорђе Јањатовић

240 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МИЛАКОВИЋ

МИЛАНИЋМИЛАНКОВИЋ

МИЛАНОВИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАПЕТРОВДАНТОМААПОСТОЛЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂИЦАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ТРАВНИКШЉИВНОБАЊАЛУКАКОЛАПОПОВАЦБИСТРИЦАПОПОВАЦГРАДИШКАБИСТРИЦАПРИЈЕДОРПРЊАВОР И СМРТИЋИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВЛАШКОВЦИДУБИЦАСОЧАНИЦАЦИКОТЕШАРИНЦИГАЉИПОВЦИШТРБЦИБРДАВЛАШКОВЦИВРЕЛОГУДАВАЦДРАКСЕНИЋКАРИНАКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИКРУПАМИЧИЈЕВИЋПЕТРОВАЦСУВАЈАКРАВИЦАКРМИНЕСТРОИЦЕБРЕСТОВОВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕДЕРВЕНТАПКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИЛИЈЕВНО

ТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГЛАМОЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИКРУПСКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИМАГЛАЈСКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИЛШЕВАНСКИ

МИЛОШЕВО БРДО-ГРЕАВИЦА ГРАДИШКИ

ЂУРЂИЦИЛИЈАЈОАКИМ И АНАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НОВИ ГРАДПАЗАРИЋПЕЧЕНОГОВЦИРАТКОВОСАРАЈЕВО ГРАДСАСАСТРМНИЦА IТЕШАЊСРЕБРЕНИЦАШАРИНЦИСАРАЈЕВО ГРАДБАРАЋИБОЧАЦБУСОВАЧАВИСОКОВИСОЧНИКВЛАСЕНИЦЕВУКОВСКОГЕРЗОВОДОБРУЊ

ДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИВИШЕГРАДСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 2<

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МИЛИЋ НИКОЛА

МИЛИЋЕВИЋ

МИЛИЧЕВИЋ

МИЛИЧИЋ

МИЛИША

МИЛИШЕВИЋМИЛИШИЋ

МИЛКАНОВИЋ

МИЛКИЋ

МИЛКОВИЋ

СИМЕОН БОГОПРИМ

ТРИ ЈЕРАРХАТРИФУНАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКАНИКОЛА

АРХ. МИХАИЛНИКОЛА

ТОМА АПОСТОЛВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПЕТРОВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНМИНА ВИКТ.ВИКЕННИКОЛААРХИЋ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНИГЊАТИЈА

ВАРЦАР-ВАКУФКАРИНАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИМАГЛАЈПРЊАВОР И СМРТИЋИТЕШАЊХРГЕЦИКОТЕБОЉАНИЋIБУСОВАЧАКОРИЋАНИОСИЊАТРАВНИКБУГОЈНОБУГОЈНОКОЗЛИЦАСАРАЈЕВО ГРАДДЕРВЕНТАIIВИШЕГРАДДЕТЛАКИВАЊСКАСТРМНИЦАIIСАРАЈЕВО ГРАДНОЖИЧКАПРИЈЕДОРТОМИНАБУСОВАЧАГЛАСИНАЦМАГЛАЈПОФАЛИЋИПРИЈЕДОРСАРАЈЕВО ГРАДДОЊИ ВАКУФДОЊАДУБИЦАКРАЛУПИЛУСИЋИШТРБЦИРАКОВАЦРЕБРОВАЦСТРОИЦЕТЕШАЊРАКОВАЦТЕШАЊБОСАНСКИ БРОДДЕРВЕНТА ППОПОВИЋРАТКОВОСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДПАПРАЋАВАГАНВУКОВСКОТЕШАЊСАРАЈЕВО ГРАДОШТРАЛУКАОБОРЦИЛЕПЕНИЦАПОРЈЕЧИНАКРАВИЦАБОШКОВИЋИПОРЈЕЧИНА

ВАРЦАРВАКУФСКСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИКРУПСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТТРАВНИЧКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИ МОСТБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИ

Page 124: Ђорђе Јањатовић

246 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МИЛНОВИЋ

МИЛОВАНОВИЋ

МИЛОВАЦ

МИЛОВИЋ

МИЛОВУКМИЛОВЧЕВИЋМИЛОЈАЦМИЛОЈЕВИЋ

СЛАВА

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

НИКОЛААРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉ

КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКАМИХОЉДАННИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕВАСИЛИЈЕЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАНИКОЛАЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

АГИЋИВУКОВСКОПОДГРАДЦИЈАПРА МАЈКИЋПРИБОЈЕВИЋРАКОВА НОГАСАРАЈЕВО ГРАДДУБРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДДЕТЛАКДЕТЛАКЖИВИНИЦАКРМИНЕПАЗАРИЋПРИБОЈЕВИЋСАСАСЛАПАШНИЦАСРЕБРЕНИЦАТЕШАЊЦИКОТЕПРИБОЈЕВИЋБИСТРИЦАВИСОЧНИКВИШЕГРАДКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИМАХОВЉАНИСАСАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДФЕРИЂИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈУНУЗОВЦИПРИБОЈЕВИЋСРЕБРЕНИЦАСОЧКОВАЦСЕОНАБАЊАЛУКАБОЧАЦВОЗУЋАСАСАЦЕРОВИЦАТЕШАЊВОЛАРИГОМИОНИЦАЈЕЛИЋИЉУВШАМАРИЋКАСТАПАРИСТРОИЦЕВАГАНВОЛАРИСТРОИЦЕСТРМНИЦА IIДУБРАВИЦАЈАПРАМАЈКИЋСТРМНИЦА IРЕБРОВАЦКРАВИЦАШТРБЦИЈАВОРАНИ

ДУБИЧКИБУГОЈНСКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе ЈањатовићПРЕЗИМЕНАСРБА У БОСНИ • 24

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МИЛОЈЕВИЋ ЋУРЂЕВДАН

МИЛОЈИЦА

МИЛОЈЧИЋ

ЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАСИМЕОН БОГОПРИМ

ТРИФУНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

МИЛОСАВАЦ СРЂЕВДАНМИЛОСАВЉЕВИЋ АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕДИМИТРИЈЕЈОВАН КРСТИТЕЉ

МИЛОШЕВИЋТРИФУНАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

БОШКОВИЋИГОМИОНИЦАДЕРВЕНТАIМАХОВЉАНИНОЖИЧКАПИСКАВИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИРАТКОВОБОСАНСКИ БРОДДЕРВЕНТАIIКУКУЉЕТОМИНАУМЦИДОЊАДУБИЦАДУГО ПОЉЕТЕШАЊРЕБРОВАЦГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКААГИЋИЉУБИЈАБОЖИЋИЈАВОРАНИПРИБИНИЋСРЕБРЕНИЦАСРЕБРЕНИЦАПАЛЕГОМИОНИЦАЖЉЕБАЦВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕСЛАПАШНИЦАДАБАРЗЕНИЦАПРИБОЈЕВИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИСАНСКИ МОСТСЛАПАШНИЦАСРЕБРЕНИЦАВОЛАРИВРЕЛОМАРТИНАЦМАХОВЉАНИМАХОВЉАНИНОЖИЧКАДУБИЦАБАЊАЛУКАВИНСКА И ЛИ ЈЕШЋЕВИОЧАНИЖЉЕБАЦМАГЛАЈМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦАОСИЊАПАПРАЋАПИСКАВИЦАЧЕЧАВАДРАКСЕНИЋВОЗУЂАБАЊАЛУКАБАЊАЛУКАБАРАЋИ

БАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТСАНСКИМОСТДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИМОСТТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИБИХАЋКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИ

Page 125: Ђорђе Јањатовић

248 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МИЛОШЕВИЋ

МИЛУНМИЛУНИЋ

МИЛУНОВИЋ

МИЛУГИН

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛА

ПЕТКА

СИМЕОН БОГОПРИМТОМА АПОСТОЛ

ТРИФУНмихољдднЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦ

АРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАНКРСТИТЕЉНИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВЕДОВИЦАВИОЧАНИВИСОЧНИКГЛИНИЦАДРАКСЕНИЋЛИЈЕШАЊЉУВШАПАЛАНКАСАРАЈЕВО ГРАДСЛАПАШНИЦАШЉИВНОКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПРИБОЈЕВИЋБОСАНСКИ БРОДДЕРВЕНТА IДЕРВЕНТА IIСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦА IIБОШКОВИЋИДЕМИРОВАЦДЕРВЕНТА IДОЊАДУБИЦАКРАВИЦАКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИМАРТИНАЦМЕЂЕЂАНОВИ ГРАДПЕТРОВАЦПИСКАВИЦАПОЉАВНИЦЕПОРЈЕЧИНАРУЈНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЗАРИЋПОФАЛИЋИТЕШАЊБАЊАЛУКАДОБРЛИНКОСТАЈНИЦАРУИШКАЧИТЛУКЉУБИЈАБОЧАЦСТАРИМАЈДАНОШТРАЛУКАРАКЕЉИЋГАШИЦА И БИЈАКОВАЦБОШКОВИЋИКУКУЉЕПЕУЉЕАГИЋИЈАПРАМАЖИЋХАДРОВЦИГЛАМОЧ IIЧЕЛЕБИЋШТРБЦИКАМЕНБРЕСТОВО

ДУБИЧКИПРЊАВОРСКИСРЕБРШИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИПЕТРОВАЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИПРЊАВОРСКИГЛАМОЧКИТЕШАЊСКИ

порђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 24

ПРЕЗИМЕ

МИЛАНОВИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИКУЗМАН И ДАМЈАНЛАЗАРЕВА СУБОТАМИХОЉДАН

НИКОЛА

ПАРОХИЈА

ДРАГЕЉИКУКУЉЕМИЧИЈЕВИЋМОКРОНОГЕПОПОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСРЕБРЕНИЦАСТУПАРИЦИКОТЕШЕХОВЦИШОЛАЈИЛИЈЕШАЊВАРЕШВИСОЧНИКСЕОНАХАДРОВЦИГОЛИЋИДУБРАВИЦАЗЕНИЦАКРАВИЦА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ГРАДИШКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСК1ВАРЦАРВАКУФСК1СРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИ МОСТВЛАСШИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИ

МИЛАТОВИЋМИЛАЋЕВИЋМИЛАЧИЋМИЛАЧКОВИЋМИЛАШМИЛАШИН

МИЛАШИНОВИЋ

МИЛЕКИЋ

МИЛЕКОВИЋМИЛЕНКОВИЋ

МИЛЕТА

МИЛЕТИЋ

ПАНТЕЛИЈАПЕТКАСИМЕОН БОГОПРИМТОМА АПОСТОЛЧАСНЕВЕРИГЕ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТНИКОЛАНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛА

АРХ. МИХАИЛВАСИЛИЈЕЋУРЂЕВДАН

МИХОЉДАН

ЂУРЂЕВДАНИЛИЈАНИКОЛАЋУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛЛАЗАРЕВА СУБОТАТОМААПОСТОЛЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАН

ЛИЈЕШАЊЉУВШАОРАШЈЕРЕБРОВАЦСРЕБРЕНИЦАТЕШАЊЦРКВИЦАШОЛАЈИТОМИНАСРЕБРЕНИЦАКОРИЋАНИЦРКВИЦАМАХОВЉАНИЧЕЧАВАЧИТЛУКСАРАЈЕВСКО ПОЉЕТЕШАЊТЕШАЊЦРНИЛУГДОБРЛИНКОСТАЈНИЦАПОЉАВНИЦЕМАРТИНАЦЖИВИНИЦАДУГО ПОЉЕМАРТИНАЦКОЛАРЕБРОВАЦМЕДНАДОЛЊАБАЊАЛУКА1ШБИВНОВИДОВОБАЊАЛУКАДОЛАЦ-ЗАБРЂЕПРИЈЕДОРГЛАВИЦЕВИСОКОКРАВИЦА

СРЕБРЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСК1'ПРЊАВОРСКИБАЊЛЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКЕСАНСКИМОСТСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИЛИЈЕВАНСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИУНАЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИПРИЈВДОРСКИГЛАМОЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИ

Page 126: Ђорђе Јањатовић

242 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

МИЛЕГИЋ АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

МИЛЕШАМИЛЕШЕВИЋ

МИЛЕШИЋ

МИЛИВОЈАЦ

МИЛИВОЈЕВИЋ

МИЛИВОЈША

МИЛИДРАГ

МИЛИДРАГОВИЋМИЛИЈАНОВИЋМИЛИЈАШ

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАСАВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМ

ТОМААПОСТОЛНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЈВНИКОЛАТОМААПОСТОЛ

ЂУРЂИЦНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛА

АЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉКУЗМАНИДАМЈАННИКОЛА

ЋУРЂЕВДДНЛУКАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЧЕЧАВА ^чР ^ВИНСКА И ЛШЕШЋЕВЛАСЕНИЦЕВРБЉАНИОМАШКАПАПРАЋАРАДЊАДОЊАТЕШАЊРЕБРОВАЦВАРЦАР-ВАКУФГЛАМОЧПГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМЕДНА ДОЛЊАНОЖИЧКАПЕЦКА ДОЛЊАРЕКАВИЦЕСТРАЖИЦЕШЉИВНОМОКРООСЈЕК-БЛАЖУЈКОРИЋАНИНОВИ ГРАДТЕШАЊПИСКАВИЦАБУСОВАЧАЈЕЛОВАЦТУРЈАКГУДАВАЦВЕДОВИЦАДУБОВИК АЛИБЕГОВМОШТАНИЦА МАНАСТИРСАРАЈЕВО ГРАД

ТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИПРШЕДОРСКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИ

ТЕШАЊ ТЕШАЊСКИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКА ГРАДИШКИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦА ГРАДИШКИСЕОНАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИТЕШАЊБРУСНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАДРАГЕЉИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИЉУБИЈАУГОДНОВИЋУГОДНОВИЋЧИТЛУКШАРИНЦИДОБРУЊПЕЋИТОМИНАСАНСКИМОСТПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСТРМГОША ППАЛЕПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИГАЉИПОВЦИ

СРЕБРШИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИГРАДИШКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИЛИЈЕВАНСКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИПРН.АВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 243

ПРЕЗИМЕ

МИЛИЈАШЕВИЋ

МИЛИЈЕВИЋМИЛИКИЋ

МИЛИКОВИЋМИЛИНИЋ

МИЛИНКОВИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЈБ

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНИЛИЈАЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ПАРОХИЈА

МАРТИНАЦСТАПАРИШАРИНЦИКАОЦИБАЊАЛУКАЛАКТАШИМАХОВЉАНИСТРМНИЦА IДЕТЛАККУКУЉЕКОСТАЈНИЦАДЕТЛАКБЛАШКОСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСАРАЈЕВО ГРАДМОКРОНОГЕПЕЧЕНОГОВЦИСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕТЕШАЊКРАВИЦА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕ1Ш.ЊСКИСРЕБРЕНИЧКИ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИ

МИЛИНОВИЋ

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛ

ТРИФУНАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДДН

ИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

МОКРОЈЕРЕМИЋИМОКРОТЕШАЊПАЛАНКАТЕШАЊБИХАЋ И ХРГАРОШТРАЛУКАПАЛАНЧИШТЕРУЈНИЦАСАНСКИ МОСТТОМИНАУМЦИПРИБИНИЋДОБРЛИНДОБРОСЕЛОЗБОРИШТЕИВАЊСКАПОЉАВНИЦЕВАГАНЗБОРИШТЕЗЕНИЦАКОСТАШИЦАТЕШАЊПРИБИНИЋБОЧАЦЗБОРИШТЕДРАКСЕНИЋБОЧАЦВАГАНДУБОВИК АЛИБЕГОВКРУПАПАЛАНКАПРИЈЕДОРУМЦИХАДРОВЦИПРИБИНИЋ

САРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИТЕ1ШЉСКИСАНСКИ МОСТТЕШАЊСКИБИХАЋКИСАНСКИ МОСТПРШЕДОРСКИБИХАЋКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТТЕШАЊСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИКРУПСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТПРШЕДОРСКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТТЕ1ШЈЊСКИ

Page 127: Ђорђе Јањатовић

244 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МИЛИНОВИЋМИЛИНЧИЋ

ТРИФУНЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАНИКОЛАПЕТРОВДАН

ЧАСНЕВЕРИГЕМИЛИНЦИЋ АРХИЂ. СТЕФАНМИЛИСАВ НИКОЛАМИЛИСАВЉЕВИЋ АРХ. МИХАИЛ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАТРИФУН

МИЛИТАШЕВ НИКОЛАМИЛИЋ АЛИМПИЈЕ

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ГРИГОРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАМИХОЉДАННИКОЛА

ПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИБЛАШКОБАРАЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИСТАПАРИПРЊАВОР И СМРТИЋИДОЊАДУБИЦАЛИЈЕВНОВИШЕГРАДПАЛАНЧИШТЕПРИБОЈЕВИЋДРАКСЕНИЋОШТРАЛУКАГРАДИНАГОЛИЋИБУГОЈНОВЛАСЕНИЦЕМАШИЋИ И РОМАНОВЦИБАРАЋИЧЕЧАВАВИОЧАНИДРАГОВИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИВУКОВСКОБАЊАЛУКАВАРЕШВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕГЛАМОЧГОМИОНИЦАЉУБИЈАОСЈЕК-БЛАЖУЈПРИБИНИЋРАДЊА ДОЊАРАКОВАНОГАРАКОВАЦРЕБРОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДБРЖИЊАВИСОКОВРБИЦАГЛАМОЧГРАДИНАКАРИНАКОРИЋАНИКРАВИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИСОЧАНИЦАСТРМНИЦАIIЈЕРЕМИЋИКРАЛУПИРАТКОВОКРАЛУПИКРАВИЦАБАЊАЛУКАБОЉАНИЋIБОШКОВИЋИБРЕКИЊА

ПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИЛИЈЕВАНСКИВИШЕГРАДСКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИВЛАСЕНИЧКИБУГОЈНСКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИВИСОЧКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИКЉУЧКИвисочкиСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 253

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МИТРОВИЋ АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИВАЊДАНИГЊАТША

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉ ДЕЧАНСКИ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

МИХОЉДАННИКОЛА

ПРЊАВОР И СМРТИЋИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСТУПАРИГОМИОНИЦАБИСТРИЦАБОЉАНИЋIБОСАНСКИ БРОДБУСОВАЧАГАЉИПОВЦИДЕТЛАКДУГО ПОЉЕЗЕНИЦАКОЗАРАЦКОШУТНИЦАЛИЈЕВНОМАЈЕВАЦМАХОВЉАНИМИЧИЈЕВИЋПРИБИНИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИРАВНОСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВИЋСОЧКОВАЦТЕШАЊТОМИНАТРАВНИКШЉИВНОСРЕБРЕНИЦАБОЉАНИЋIПОРЈЕЧИНАСТУПАРИГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАБОСАНСКИ БРОДВИОЧАНИВИСОЧНИКВУКОВСКОГОМИОНИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИМЕДНА ДОЛЊАМИЧИЈЕВИЋПОРЈЕЧИНАПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСРЕБРЕНИЦАТЕШАЊЖЉЕБАЦКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИЛИЈЕШАЊБРУСНИЦАВИСОЧНИККРАВИЦАСАСАСЛАПАШМИЦАБАЊАЛУКАБОЉАНИЋ П

ПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИТРАВНИЧКИПРИЈЕДОРСКИРОГАТИЧКИЛШЕВАНСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИСАНСКИ МОСТТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИБУГОЈНСКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИ

Page 128: Ђорђе Јањатовић

256 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МИХАЈЛОВИЋ

МИХАЛОВИЋМИХИЋ

МИЦИЋМИШАНМИШАНОВИЋ

МИШДРИЋМИШИКИЋ

МИШИЋ

МИШКАНОВИЋМИШКИЋ

МИШКОМИШКОВИЋ

СЛАВА

ЛУКАМИНА ВИКТ.ВИКЕННИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ЛУКАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉКРСТОВДАННИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЋЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

МИХОЉДАННИКОЛА

ПЕТРОВДАНЧАСНЕВЕРИГЕАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

НОЖИЧКАРЕБРОВАЦБАЊАЛУКАБАЊАЛУКАСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДЈАВОРАНИПОПОВАЦБАЊАЛУКАЖЉЕБАЦУГОДНОВИЋСАРАЈЕВО ГРАДСАНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДГРАЦИВОЗУЋАМАГЛАЈМАГЛАЈВОЗУЋАТЕШАЊПРИБИНИЋЧЕЧАВАПРИБИНИЋДЕРВЕНТА IIДРАКСЕНИЋДЕРВЕНТА IПАЗАРИЋТЕШАЊЦЕРОВИЦАБОЉАНИЋПГАЉИПОВЦИПРИБИНИЋРАКОВАЦСТЕКЕРОВЦИБИХАЋ И ХРГАРКУКУЉЕПОПОВАЦРЕБРОВАЦБУСОВАЧАВОЗУЋАЗЕНИЦАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИНОВИ ГРАДВЛАСЕНИЦЕГОЛИЋИДОЊИ ВАКУФЛИЈЕШАЊЦИКОТЕДЕРВЕНТА IРЕКАВИЦЕПЕЦКАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕБУСНОВЦИБУСОВАЧАВАРЦАР-ВАКУФТЕШАЊДОБРОСЕЛОПРИЈЕДОРБАЊАЛУКА

ПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИГЛАМОЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИБУГОЈНСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИТРАВНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 249

ПРЕЗИМЕ

МИЛУТИНМИЛУТИНОВМИЛУТИНОВИЋ

МИЉАКМИЉАИАЦМИЉАНИЋ

МИЉАНОВИЋ

МИЉАТОВИЋ

МИЉЕВИЋ

СЛАВА

НИКОЛАНИКОЛААРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАНИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ПАГГГЕЛИЈА

САВА СРПСКИСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЋЕВДАНЋУРЂИЦЋУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАСАВА СРПСКИЂУРЂЕВДАН

ИВАЊДАНЈОАКИМ И АНАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАНИКОЛА

САБОР12АПОСТ.ЧАСНЕВЕРИГЕ

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛААРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРЉАВОР И СМРТИЋИБУГОЈНОГЛАМОЧКРАВИЦАСРЕБРЕНИЦАПАПРАЋАНОЖИЧКАБУСНОВЦИМАГЛАЈМАРТИНАЦОБОРЦИПАЗАРИЋПЕЧЕНОГОВЦИРОГОУШАЦТРАВНИКВЛАШКОВЦИДУБИЦАКОЗАРАЦМАРИЋКАКАРИНАИМЈАНИКОСТАЈНИЦАТОМИНАТУРЈАКПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДПАЗАРИЋБИСТРИЦАДРАГЕЉИДРАКСЕНИЋСАРАЈЕВО ГРАДБОЉАНИЋ IСРЕБРЕНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИ1 1АЧКАСТУПАРИВЛАСЕНИЦЕБОЖИЋИРАКОВАЦХРГЕМАШИЋИ И РОМАНОВЦИВРБЉАНИШЕХОВЦИАГИЋИВЕДОВИЦАДУБОВИК АЛИБЕГОВКОСТАЈНИЦАПАЛАНКАУМЦИВЛАШКОВЦИЈУНУЗОВЦИБАРАЋИБУКОВАЧАГЕРЗОВОГРАОВОДУБОВИК АЛИБЕГОВКРУПАПАЗАРИЋПАЛАНКАПЕТРОВАЦПРИЈЕДОР

ПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИГЛАМОЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИДУБИЧКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТДУБИЧКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИПЕТРОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИКРУПСКИКРУПСКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИ

Page 129: Ђорђе Јањатовић

250 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МИЉЕВИЋ

МИЉЕШИЋ

МИЉИЋ

МИЉКОВИЋ

МИЉУНОВИЋМИЉУШ

МИЉУШЕВИЋМИМИНЏИЋМИМИЋ

МИНАЦ

СЛАВА

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

НИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАН

МИХОЉДАНВАСИЛИЈЕИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

НИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМТОМААПОСТОЛ

УСЈЕКОВ. ЈОВАНАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛУКАЈОВАН КРСТИТЕЉПЕТРОВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛА

НИКОЛА

ПАРОХША ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРКОСИРАКЕЉИЋСМОЉАНАТРНИЊИЋА-БРЕГУМЦИЉУБИЈАНОЖИЧКАБАЊАЛУКАБИСТРИЦАПИСКАВИЦАБОШКОВИЋИВЕДОВИЦАДУБОВИК АЛИБЕГОВНОЖИЧКАБУКОВАЧАТОМИНАДАБАРМАШИЋИ И РОМАНОВЦИМОШТАНИЦА МАНАСТИРМАЈЕВАЦИВАЊСКАРУИШКАВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕСТАПАРИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДБУГОЈНОБИХАЋИХРГАРБАЊАЛУКАКОСТАЈНИЦАГРАДИШКАДРАГЕЉИРЕБРОВАЦЗЕНИЦААГИЋИЉУБИЈАВИСОКОГРАЦИПРКОСИДАБАРБИХАЋ И ХРГАРБОЖИЋИВЕЛИКИ РАДИЋВОЂЕНИЦАВРЕЛОГРМУШАДАБАРДЕМИРОВАЦДРАКСЕНИЋКОЛУНИЋОСРЕТЦИПАЛАНКАСУВАЈАХАДРОВЦИЉУБИЈАДОБРЛИНПРЊАВОР И СМРТИЋИСТРМНИЦА IВРЕЛОГОЛИЋИШОЛАЖ

ПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИУНАЧКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТГРАДИШКИДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИВИШЕГРАДСКИБУГОЈНСКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИВИСОЧКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТБИХАЋКИДУБИЧКИКРУПСКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИБИХАЋКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИУНАЧКИСАНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИВЛАСЕНИЧКИБИХАЋКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МИНДРАМИНИЋ

МИНЧОМИОДАНИЋМИОДРАГОВИЋ

МИОЈЛОВИЋМИРАЗОВИЋМИРАНИЋМИРАСИВМИРИНЧИЋМИРИЋ

МИРЈАНИЋ

МИРКОВИЋ

МИРНИЋ

МИРОВИЋ

МИРОСАВЉЕВИЋ

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 251

СЛАВА

ЛУКАДИМИТРИЈЕНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЋЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛАИГЊАТИЈАИГЊАТИЈАЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

ЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈА

МИХОЉДАН

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

НИКОЛААРХ. МИХАИЛДИМИТРИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАНИКОЛА

ЂУРЂЕВДАНЛУКА

ЂУРЂЕВДАН

АЛИМПИЈЕАРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

ПАРОХИЈА

СОКОЛОВИЋСАРАЈЕВСКО ПОЉЕМОКРОКРАЛУПИСОКОЛОВИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИМАРИЋКАБУСНОВЦИМИЧИЈЕВИЋГОЛИЋИСТРМНИЦА ПКОСТАЈНИЦАБУГОЈНОВИСОКОДУБИЦАСМОЉАНАСОКОЛОВИЋЗЕНИЦАРАВНОГЛИНИЦАДЕМИРОВАЦТУРЈАКГРАДИШКАЖИВИНИЦАЈУНУЗОВЦИМАХОВЉАНИШТРБЦИВАРЕШГЛАМОЧНПОДГРАДЦИЛЕПЕНИЦАРАКОВА НОГАСОКОЛОВИЋСТРМНИЦА ПВЛАСЕНИЦЕЈЕРЕМИЋИВИСОКОВОЂЕНИЦАИЛИЈАШКАРИНАКРАЛУПИОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДТРАВНИКЛИЈЕШАЊПАЛЕВОЂЕНИЦАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАКОЛУНИЋШТРБЦИПИСКАВИЦАПИСКАВИЦАШЉИВНОЛИЈЕШАЊСАРАЈЕВО ГРАДЈЕРЕМИЋИДУБРАВИЦАГОЛИЋИВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕЈЕРЕМИЋИ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

РОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИРОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДУБИЧКИБУГОЈНСКИВИСОЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИРОГАТИЧКИТРАВНИЧКИБУГОЈНСКИКРУПСКИДУБИЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИВАРЦАРВАКУФСКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИВИСОЧК^ГЛАМОЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВИСОЧКИПЕТРОВАЧКИВИСОЧКИСРЕБРЕНИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИВИШЕГРАДСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИ

Page 130: Ђорђе Јањатовић

252 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МИРОСАВЉЕВИЋ ЛАЗАРЕВА СУБОТАМИХОЉДАННИКОЛА

МИРОСЛЕВИЋ НИКОЛАМИРЧИЋ НИКОЛА

МИСАЉШИЋМИСИМОВИЋМИСИРАЧА

МИСИРЛИЋМИСИЋ

МИСКАЉЕВИЋМИСТИЋМИТКОВИЋМИТОВИЋМИТОШЕВИЋМИТРАКОВИЋ

МИТРАНИЋ

ЈЕВТИМИЈЕКРАЉДЕЧАНСКИАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНКРАЉДЕЧАНСКИНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉДИМИТРИЈЕ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂИЦЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАН

МИТРАЧИЋ ИГЊАТИЈАМИТРАШИНОВИЋ ПАНТЕЛИЈАМИТРЕКАНИЋ АРХИЂ. СТЕФАНМИТРИНОВИЋ ЈОВАН КРСТИТЕЉМИТРИЋ АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЋУРЂЕВДАН

МИТРИЧЕВИЋ

МИТРОВИЋ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКАЧАСНЕВЕРИГЕАРХИЂ. СТЕФАНЛУКААВРАМИЈЕ

АЛИМПИЈЕ

АРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

СЛАПАШНИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИКРАВИЦАПИСКАВИЦАГРАОВОДАБАРБУГОЈНОГАШИЦА И БИЈАКОВАЦДОБРЛИНДЕМИРОВАЦПОЉАВНИЦЕМОШТАНИЦА МАНАСТИРСАРАЈЕВО ГРАДДАБАРСТАРИ МАЈДАНДАБАРГЛИНИЦАПЕЦКА ДОЛЊАГЛАСИНАЦЧЕЛЕБИЋТРНИЊИЋА-БРЕГГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАСТАПАРИТЕШАЊГЛАМОЧЛИЈЕВНОКОКОРИВИШЕГРАДДЕРВЕНТАIIПРИЈЕДОРДЕТЛАКБОЉАНИЋIIЛЕПЕНИЦАПРЊАВОР И СМРТИЋИБИХАЋ И ХРГАРВАРЦАР-ВАКУФВЛАСЕНИЦЕВОЛАРИЉУВШАОСЈЕК-БЛАЖУЈСАРАЈЕВО ГРАДРАВНОЉУВШАЈЕЛАНСКАПЕЦКАСАРАЈЕВО ГРАДДУБРАВИЦАКРАВИЦАГОЛИЋИЈЕРЕМИЋИСЛАПАШНИЦАВИСОЧНИККАРИНАКРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДДЕРВЕНТАIIДУБРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ

СРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИСАНСКИ МОСТБУГОЈНСКИГРАДИШКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТСАНСКИ МОСТКРУПСКИГЕРЗОВАЧКИРОГАТИЧКИЛИЈЕВАНСКИУНАЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИТЕШАЊСКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИДЕРВЕНТСКИПРИЈЕДОРСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБИХАЋКИВАРЦАРВАКУФСКИВЛАСЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИ

порђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 257

ПРЕЗИМЕ

МИШКОВИЋ

МИШНОВИЋМИШОВИЋМИШУРИЋМИШЧЕВИЋМЈЕРИМАЧКАМЈЕЧИКОВИЋМЛАДАНИЋМЛАДЕНОВИЋМЛАДИГОГАМЛАЂЕН

МЛАЂШОВИЋ

МЛАКИТАНМЛИВИЋМЛИНАРМЛИНАРЕВИЋ

МЛИНАРИЋМЛИНКОВИЋМЉАКАВИЦАМОВИЋУ1ОДИЋ

ИОЈЕВИЋИОЈИЛОВИЋМОЈИЋ

ИОЈСИЛОВИЋЛОЈСИЋЛОЛОВИЋЛОЛОВЧЕВИЋ

СЛАВА

НИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕЛУКАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАНИКОЛАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАН

НИКОЛА

ПЕТРОВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАН

СИМЕОН БОГОПРИМИВАЊДДНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНМАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТИЛИЈА

НИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

АРХИЂ. СТЕФАНАРХ. МИХАИЛКРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВИДОВОГЛИНИЦАДУБОВИКЗБОРИШТЕЗЕНИЦАКОСТАЈНИЦАКРУПАКУКУЉЕНОВИ ВАРОШИЦАСТРАЖИЦЕВРБЉАНИСАРАЈЕВО ГРАДЗЕНИЦАВОЂЕНИЦАТОМИНАЈУНУЗОВЦИДЕТЛАКДУБРАВИЦАМЕЂЕЂАКЉУЧБЛАШКОСАНСКИ МОСТКРАВИЦАСЛАПАШНИЦАБОЧАЦВРЕЛОЈУНУЗОВЦИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИЈОШАВКАКАРИНАЛИЈЕШАЊБАЊАЛУКАЈЕЛАНСКАМАЈЕВАЦВЛАСЕНИЦЕЛИЈЕШАЊСРЕБРЕНИЦАБОЉАНИЋПТРАВНИКЦЕРОВИЦАИЛИЈАШГЊИОНИЦАСАРАЈЕВО ГРАДГЊИОНИЦАБОЉАНИЋ IРАКОВА НОГАКОСТАЈНИЦАДУБИЦАГАЉИПОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИЈОШАВКАНОВИ ГРАДМИЧИЈЕВИЋКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПАПРАЋАСАРАЈЕВО ГРАДВИСОКОРАКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДЈЕРЕМИЋИ

УНАЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИТРАВНИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИДУБИЧКИКЉУЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТГРАДИШКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИКЉУЧКИБАЊАЛУЧКИСАНСКИ МОСТСРЕБРЕНИЧКИСРЕБР12ШЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИГРАДИШКИСРЕБРШИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРШИЧКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИ

Page 131: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе ЈањатовићС,*Ј\* V ... — ». -.

ПРЕЗИМЕ

МОЉЕВИЋМОМИРОВИЋ

МОМИЋ'

МОМЧИЛОВИЋ

МОМЧИЋЕВИЋМОРАВАЦ

МОРАЧА

МОРИЧИЋМОРКОНМОРОМОСИЋМОСКОВМОСТАРАЦ

МОСТИЋ

МОТИКАМОЋЕВИЋ

МОЋИЋ

МОХУНАМОЦОЊА

МРАВИЋМРАЗИЋМРАКИЋ

МРДА

МРДАКОВИЋ

МРДАЉМРДИЋ

СЛАВА

ЛУКАЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАНТРИФУНАРХ. МИХАИЛ

НИКОЛААЛИМПИЈЕЂУРЂЕВДАН

КРАЉДЕЧАНСКИ

НИКОЛА

ИГЊАТИЈАЂУРЂЕВДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

НИКОЛАНИКОЛА

АРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКАНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАТРИФУНЈОВАН КРСТИТЕЉ

МАЛА ГОСПОЈИНАПЕТРОВДАНМИХОЉДАНЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАКРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТАДИМИТРИЈЕ

ЈОАКИМИАНАСАВА СРПСКИЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛА

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВИШЕГРАДСТРМНИЦАПМАГЛАЈБРУСНИЦАГОМИОНИЦАГРАОВОЛАКТАШИТИШКОВАЦЧЕЧАВАСЛАПАШНИЦАПРИБИНИЋПРКОСИГОЛИЋИЛШЕШАЊГОЛИЋИКРАВИЦАХРГЕПОФАЛИЋИГАЉИПОВЦИШАРИНЦИШАРИНЦИБАСТАСИБУКОВАЧАВРТОЧКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПЕТРОВАЦДУБИЦАКРАЛУПИПОФАЛИЋИВИШЕГРАДСАРАЈЕВО ГРАД

. САРАЈЕВОГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДБУГОЈНОТРАВНИКГРАДИШКАСАРАЈЕВО ГРАДВИСОКОРАКОВА НОГАСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕБРУСНИЦАБРУСНИЦАУМЦИКОЛАШЉИВНОБИХАЋ И ХРГАРРАДЊАДОЊАСТРМНИЦАПБОШКОВИЋИКРЊЕУША-ПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДГОРАЖДЕГОРАЖДЕСТАРИ МАЈДАНБРАИНЦИРАКОВАНОГА

ВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИЛИЈЕВАНСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИПЕТРОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИПЕТРОВАЧКИУНАЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИвисочкиСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСАНСКИ МОСТБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИТЕШАЊСКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МРДИЋМРЂА

МРЂЕН

МРЗИЋМРКАИЋМРКАЈАМРКАЈИЋ

МРКЕЉАМРКИЋ

МРКОВИЋМРКОЗИЋМРКОЊИЋ

МРЊАВИЦА

МРТВИЋМРЧАЈАЦМРШАМРШИНОВИЋМРШИЋ

СЛАВА

ТОМААПОСТОЛЈОВАН КРСТИТЕЉЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАН

ВАСИЛИЈЕКРАЉДЕЧАНСКИЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАННИКОЛА

АРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛА

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНГРИГОРИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА

ГОМИОНИЦАПРИЈЕДОРДРАКСЕНИЋБИХАЋ И ХРГАРБОЖИЋИДАБАРКЉУЧКОСТАЈНИЦАКРЊЕУШАОШТРАЛУКАПАЛАНКАПАЛАНЧИШТЕРАКЕЉИЋРУЈНИЦАСАНСКИМОСТСМОЉАНАХАДРОВЦИГЕРЗОВОГЛАМОЧПКАМЕНСТЕКЕРОВЦИТУРЈАКБРАИНЦИОСЈЕК-БЛАЖУЈБРАИНЦИПАЗАРИЋСМОЉАНАКОЗАРАЦКОЛУНИЋГОРАЖДЕЛЕПЕНИЦАБОЉАНИЋ IТЕШАЊХРГЕМАГЛАЈМАГЛАЈБОЖИЋИДРАКСЕНИЋГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАРАВНОЉУВШАБАН>АЛУКАЖИВИНИЦАКЉУЧВАГАНВОЛАРИБРЕСТОВОВЕДОВИЦАДРАКСЕНИЋДУБИЦАКОЗАРАЦЉУБИЈАМАЈЕВАЦНОВИ ГРАДОШТРАЛУКАПРИЈЕДОРРУИШКАСТАРИМАЈДАНШАРИНЦИКЉУЧ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

БАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТКЉУЧКИДУБИЧКИПЕТРОВАЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИСАНСКИ МОСТПЕТРОВАЧКИСАНСКИ МОСТГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИВЛАСЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕИИЧКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИПРИЈЕДОРСКИПЕТРОВАЧКИРОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИВАРЦАРВАКУФСКИБАЊАЛУЧКИВАРЦАРВАКУФСКИКЉУЧКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИСАНСКИМОСТПРЊАВОРСКИКЉУЧКИ

Page 132: Ђорђе Јањатовић

260 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић. — — •

ПРЕЗИМЕ

МРШИЋ

МРШОВИЋМУДРЕНОВИЋМУДРИНИЋ

МУЖДЕКА

МУЖИЈЕВИЋМУЗГОЊИЋМУЈИЋМУЈКИЋМУЉИЗА

МУМАЛОВИЋМУМОВИЋ

МУНИЋМУЊИЗА

МУСИЋ

МУТАВЏИЈА

МУТАПЧИЈА

МУТИЋ

.МУХАРАМ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАПАНТЕЛИЈАТРИФУНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

.-.

ЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЈОВАК КРСТИТЕЉМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТТОМААПОСТОЛЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛАЈОАКИМ И АНА

СИМЕОН БОГОПРИМЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ПЕТРОВДАНЧАСНЕВЕРИГЕ

ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

*'НИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПАЗАРИЋХАДРОВЦИКОЗЛИЦАЈЕЛАНСКАМОКРОНОГЕВАРЦАР-ВАКУФАШАНИВРЕЛОГЛИНИЦАГРМУШАДАБАРЗБОРИШТЕЈАПРАМАЈКИЋЈЕЛОВАЦРУЈНИЦАУМЦИВРТОЧЕХАДРОВЦИВОЛАРИЖИВИНИЦАПАЗАРИЋОМАШКАЈУНУЗОВЦИВЕДОВИЦАПАЛАНЧИШТЕУМЦИЦИКОТЕГЛАСИНАЦКОШУТНИЦАРАКОВА НОГАЦИКОТЕПАЛАНКАСАНСКИМОСТРАВНОШТРБЦИСАРАЈЕВО ГРАДШТРБЦИЦ1ТРБЦИОБОРЦИТРАВНИКБУСОВАЧАСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДОСЈЕК-БЛАЖУЈОСЈЕК-БЛАЖУЈМЕЂЕЂАЖИВИНИЦАОШТРАЛУКАСТРАЖИЦЕАГИЋИАШАНИГАШИЦА И БИЈАКОВАЦЉУБИЈАНОВИ ВАРОШИЦАПАЛАНКАПАЛАНЧИШТЕПРИЈЕДОРСАНСКИ МОСТСТАПАРИХАДРОВЦИДВОРИШТЕ

САРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТСАНСКИМОСТТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИВАРЦАРВАКУФСКИКРУПСКИБИХАЋКИКРУПСКИБИХАЋКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИСАНСКИ МОСТБИХАЋКИСАНСКИ МОСТВАРЦАРВАКУФСКИВАРЦАРВАКУФСКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИГРАДИШКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИ МОСТВЛАСЕНИЧКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИСАНСКИМОСТСАНСКИ МОСТБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИТРАВНИЧКИТРАВНИЧКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИСАНСКИ МОСТКЉУЧКИДУБИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИСАНСКИМОСТПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАНСКИМОСТГРАДИШКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

МУХАРАММУХАРЕМОВИЋМУЦИЋ

МУЧИБАБИЋМУШАКМУШИЋ

МУШКИЋМУШОВИЋМУШУРИЋНАБРАДИЋНАВАЛИЋНАГРАДИЋ

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 261

СЛАВА

АРХИЂ. СТЕФАНСРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАН

АРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОАКИМ И АНАСИМЕОН БОГОПРИМЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАН

НАГРАЈИСАЛОВИЋ ИЛИЈАНАГРДИЋНАДЕЖДИННАДИЋНАДОСАВАЦНАЕРАЦ

НАЕРИЛОНАЕРИЛОВИЋ

НАЕРЧИЋНАКАРАДИЋНАКРОМУНАНИЋНАРАНЧИЋ

НАРАНЏИЋНАРИЋ

НАРУДИНОШАНАСТИЋ

НАУМОВИЋ

НАХОДНЕВАЈДАНЕВЕННЕВИЋНЕДАНИЋНЕДЕЉКОВИЋ

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМВАСИЛИЈЕНИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

ИЛИЈААРХИЂ. СТЕФАНАРХИЂ. СТЕФАНПАНТЕЛШАЈОВАН КРСТИТЕЉ

ТРИФУНАРХИЂ. СТЕФАН

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМАЛА ГОСПОЈИНАЂУРЂЕВДАН

НИКОЛА

ПЕТРОВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛАПЕТРОВДАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАННИКОЛААРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂИЦЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРСТОВДАННИКОЛА

ПАРОХИЈА

КОСТАЈНИЦАМОКРОКОРИЋАНИСАРАЈЕВО ГРАДСТРМНИЦА IIЦЕРОВИЦАПИСКАВИЦАПЕЦКАДОЛЊАБЛАШКОГОМИОНИЦАНОВИ ГРАДСОКОЛОВИЋЈЕЛАНСКАЈЕЛАНСКАКОЛАОСИЊАЈАВОРАНИШТРБЦИПАЗАРИЋКОРИЋАНИЈОШАВКАБУГОЈНОВАГАНСТРОИЦЕЛИЈЕВНОГЛАМОЧКАМЕНВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕЈЕЛАНСКАСОКОЛОВИЋГОМИОНИЦАБИСТРИЦАГУДАВАЦВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕСОЧАНИЦАТЕШАЊМАЈЕВАЦСОКОЛОВИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИСАРАЈЕВО ГРАДЗЕНИЦАЦИКОТЕСТРМНИЦА ПБАЊАЛУКАБАЊАЛУКАСАРАЈЕВО ГРАДБОЖИЋИГАЉИПОВЦИТРАВНИКОСИЊАДУБРАВИЦАМИЧИЈЕВИЋ

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИСАРАЈЕВСКИ*ВЛАСЕНИЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИРОГАТИЧКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИ ,,ДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИВЛАСЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИТРАВНИЧКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИЖЉЕБАЦСРЕБРЕНИЦАВИСОЧНИКПОРЈЕЧИНАСТУПАРИМАГЛАЈКРАЛУПИ

СРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИ

Page 133: Ђорђе Јањатовић

Ђорђе Јањатовић^ОЛ • 1 |Г 1— г̂ .,.._.,.._. .

ПРЕЗИМЕ

НЕДИМОВИЋ

НЕДИНИЋНЕДИЋ

НЕЖИЋ

НЕИМАРЕВИЋ

НЕНАД

НЕНАДИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАНАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈА

ЈОВАНКРСТИТЕЈБКРСТОВДАНКУЗМАН И ДАМЈАННИКОЛА

ПЕТРОВДАНСИМЕОН БОГОПРИМ

ТРИФУН

ЂУРЂЕВДАНИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉТРИФУНАРХ. МИХАИЛЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

' НИКОЛАЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВЕЛИКИ РАДИЋГУДАВАЦДУБОВИКДУБОВИК АЛИБЕГОВЈАСЕНИЦАКРУПАСОЧАНИЦАМИЧИЈЕВИЋСОЧАНИЦАБОЉАНИЋ ПКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПОРЈЕЧИНАХРГЕБУСОВАЧАДОЊА ДУБИЦАМАГЛАЈМИЧИЈЕВИЋНОВИ ГРАДОСИЊАРАДЊАДОЊАРАКОВАЦТЕШАЊУГОДНОВИЋЦЕРОВИЦАМАГЛАЈТЕШАЊБОЉАНИЋПБРУСНИЦАСТУПАРИВОЗУЋАЗЕНИЦАМАГЛАЈРАКОВАЦТЕШАЊХРГЕБРУСНИЦАБОЉАНИЋ ПБРУСНИЦАТЕШАЊБРУСНИЦАЛЕПЕНИЦАПЕЧЕНОГОВЦИДОЊИ ВАКУФПРЊАВОР И СМРТИЋИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИБАЊАЛУКАБАЊАЛУКАВИШЕГРАДСАРАЈЕВО ГРАДБАЊАЛУКАГАШИЦА И БИЈАКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДБУГОЈНОДОЊИ ВАКУФГРАЦИВРБИЦАГЛАВИЦЕГЛАМОЧППОДГРАДЦИ

КРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТРАВНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБУГОЈНСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИБУГОЈНСКИКЉУЧКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 26!

ПРЕЗИМЕ

НЕНАДИЋ

НЕНАДОВИЋНЕРЕТЛ>АК

НЕРИЋ

НЕСИРЕН

НЕСТОРНЕСТОРОВИЋ

НЕШЕВИЋНЕШИЋ

НЕШКОВИЋ

НЕШОВИЋНИЈЕМАЦНИКАЧНИКАЧЕВИЋНИКАШИНОВИЋНИКИТОВИЋ

НИКИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНЛАЗАРЕВА СУБОТА

НИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОАКИМ И АНА

ЂУРЂЕВДАНТОМААПОСТОЛЈОВАНКРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАЛАЗАРЕВА СУБОТАЛУКАЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАПАНТЕЛИЈАСИМЕОН БОГОПРИМАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАН

ИВАЊДАНЛАЗАРЕВА СУБОТАМАЛА ГОСПОЈИНАМИХОЉДАННИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМСРЂЕВДАНТОМААПОСТОЛЈОВАН КРСТИТЕЉСИМЕОН БОГОПРИМФИЛИПНИКОЛАЂУРЂИЦ.ЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉАРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ВАРТОЛОМШ

ДИМИТРИЈЕ

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ЦРНИЛУГДОБРУЊСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДВРБИЦАПРИЈЕДОРВАРЦАР-ВАКУФКРАЛУПИОСЈЕК-БЛАЖУЈОБОРЦИКОШУТНИЦАОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЗАРИЋКРАЛУПИВИСОКОТЕШАЊОМАШКАПАЛЕСАРАЈЕВО ГРАДВИСОЧНИКПАЛЕПАЛЕИЛИЈАШПРИБИНИЋСОЧАНИЦАЦИКОТЕКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИБОЉАНИЋ1ГОРАЖДЕМИЧИЈЕВИЋСАСАТЕШАЊДОБРУЊКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПОРЈЕЧИНАЖЉЕБАЦБОЉАНИЋ IКОШУТНИЦАСОЧКОВАЦСАСАЦРКВИЦАСРЕБРЕНИЦАКОРИЋАНИКУЛИН-ВАКУФСКАШТРБЦИСАРАЈЕВОГРАДМОКРОНОГЕМОКРОНОГЕМИЧИЈЕВИЋБОЉАНИЋПРАКОВАЦСТУПАРИХРГЕБУКОВАЧАПЕТРОВАЦСУВАЈАГЛАВИЦЕСЛАТИНАСТЕКЕРОВЦИБОЉАНИЋ1БРУСНИЦА

ЛИЈЕВАНСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИЛИЈЕВАНСКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСК1ВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИВИСОЧКИТЕШАЊСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИСОЧКИТЕШАЊСКИДЕРВЕНТСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИРОГАТИЧКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИУНАЧКИВИШЕГРАДСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИГЛАМОЧКИКЉУЧКИГЛАМОЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИ

Page 134: Ђорђе Јањатовић

264 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

НИКИЋ

НИКОВИЋНИКОДИМОВИЋНИКОДИНОВИЋ

НИКОЛАЈЕВИЋ

НИКОЛАКНИКОЛАЕ1

НИКОЛЕСИЋ

НИКОЛЕТИЋ

НИКОЛИНОВИЋ

НИКОЛИЋ

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИВАЊДАНИГЊАТИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАНИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛАЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛАСИМЕОН БОГОПРИМНИКОЛАЋУРЂЕВДАН

ЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉДИМИТРИЈЕМИХОЉДАНАЛИМПИЈЕАРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ВУКОВСКОГРАДИШКАМЕДНА ГОРЊАМИЧИЈЕВИЋРАКОВАЦРИБНИКОШТРАЛУКАПОРЈЕЧИНАПОРЈЕЧИНАСТУПАРИГРАДИНАМАГЛАЈПОРЈЕЧИНАСРЕБРЕНИЦАМИЧИЈЕВИЋБОЉАНИЋ IIВОЗУЋАДРАГЕЉИМАГЛАЈМИЧИЈЕВИЋОМАШКАПОРЈЕЧИНАВОЗУЋАСОЧКОВАЦПОПОВИЋМАРТИНАЦДРАГОВИЋИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДБАРАЋИПЕУЉЕМАШИЋИ И РОМАНОВЦИБУГОЈНОПЕЦКАБРЕКИЊАСАРАЈЕВО ГРАДМАРТИНАЦКАРИИАНОВИ ВАРОШИЦАПРИБОЈЕВИЋСАСАБОЉАНИЋ IIБРУСНИЦАВОЗУЋАДЕРВЕНТА IДЕРВЕНТА IIЈЕЛАНСКАКРАВИЦАЛЕПЕНИЦАМАГЛАЈПЕЧЕНОГОВЦИПОДГРАДЦИПОРЈЕЧИНАРАКОВАЦМАГЛАЈБАЊАЛУКАБИСТРИЦАБРУСНИЦА

БУГОЈНСКИГРАДИШКИГЕРЗОВАЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИКЉУЧКИСАНСКИ МОСТМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИГЛАМОЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИГРАДИШКИБУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИСРЕБРЕНИЧКИПРЊАВОРСКИМАГЛАЈСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИМАГЛАЈСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА

НИКОЛИЋ ЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦИГЊАТИЈА

ИЛИЈА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИЛАЗАРЕВА СУБОТА

ЛУКА

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТМАТЕЈ ЕВАНЂЕЛИСТМИХОЉДАН

НИКОЛА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 26'

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ДОБРУН.КОШУТНИЦАОСЈЕК-БЛАЖУЈПЕЧЕНОГОВЦИПРИБИНИЋРАКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДСЕОНАСЛАПАШНИЦАСРЕБРЕНИЦАСТРМНИЦА ПСТУПАРИТЕШАЊШТРБЦИМАГЛАЈВИСОКОПБИОНИЦАПОРЈЕЧИНАСТРМНИЦА ПХРГЕБОСАНСКИБРОДВАРЕШВИСОКОДУГО ПОЉЕИЛИЈАШЈУНУЗОВЦИКАРИНАКРАВИЦАКРУПАМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦАМИЧИЈЕВИЋМИЧИЈЕВИЋМОКРОСАРАЈЕВО ГРАДТЕШАЊГРАДИШКАЛИЈЕШАЊПРИБОЈЕВИЋДЕРВЕНТА ПИЛИЈАШСАРАЈЕВО ГРАДЦИКОТЕКАОЦИДУБРАВИЦАКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИПОРЈЕЧИНАБАЊАЛУКАБРЕКИЊАВАРЕШВИШЕГРАДВЛАСЕНИЦЕВОЗУЋАГЛИНИЦАДОБРОСЕЛОДУБИЦАДУБРАВИЦАИВАЊСКАКОЗЛИЦАКРАВИЦАКРУПА

ВИШЕГРАДСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИВИШЕГРАДСКИМАГЛАЈСКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИВИСОЧКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИВИСОЧКИСАРАЈЕВСКИВЛАСЕНИЧКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИВИСОЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИМАГЛАЈСКИКРУПСКИКРУПСКИДУБИЧКИСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТСРЕБРЕНИЧКИКРУПСКИ

Page 135: Ђорђе Јањатовић

266 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

НИКОЛИЋ

НИКОЛИЧИЋ

НИКОТИЋНИКОЋНИКУТОВИЋНИКША

НИНИЋ

НИНКОВИЋ

СЛАВА

НИКОЛА

ПАНТЕЛИЈА

ПЕТРОВДАНСИМЕОН БОГОПРИМ

ЧАСНЕВЕРИГЕЈОВАН КРСТИТЕЉМИХОЉДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАННИКОЛА

АРХИЂ. СТЕФАНДИМИТРИЈЕИГЊАТИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

МИХОЉДАНПАНТЕЛИЈААРХ. МИХАИЛАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

МАГЛАЈМАЈЕВАЦПОЉАВНИЦЕРАКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДСЕОНАСРЕБРЕНИЦАХРГЕЦИКОТЕЦРКВИЦАПОДГРАДЦИПРИЈЕДОРРАКЕЉИЋФЕРИЋИКРМИНЕБРУСНИЦАВОЗУЋАСОЧКОВАЦТЕШАЊУГОДНОВИЋПРЊАВОР И СМРТИЋИПЕЦКАЦЕРОВИЦАСЛАТИНАПОЉАВНИЦЕВРБЉАНИГЛАМОЧЛИЈЕВНОВОЛАРИНОВИ ВАРОШИЦАБИСТРИЦАБУСНОВЦИГОМИОНИЦАРАТКОВОСТРМНИЦА ПТУРЈАКЛАКТАШИДОЛАЦ-ЗАБРЂЕПАЛЕБУГОЈНОЈЕЛАНСКАПАЛЕАШАНИБИСТРИЦАДЕРВЕНТАПДОЊАДУБИЦАКОЛАНОВИ ГРАДТЕШАЊБИСТРИЦАБУГОЈНОВРБИЦАГЛАВИЦЕГЛАМОЧГЛАМОЧПГРАДИШКАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАГРАЦИДОЛАЦ-ЗАБРЂЕЈУНУЗОВЦИ

МАГЛАЈСКИДЕРВЕНТСКИДУБИЧКИМАГЛАЈСКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИМАГЛАЈСКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИМАГЛАЈСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИТЕШАЊСКИКЉУЧКИДУБИЧКИГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИЛИЈЕВАНСКИВАРЦАРВАКУФСКИДУБИЧКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИКЉУЧКИВЛАСЕНИЧКИГРАДИШКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИБАЊАЛУЧКИБУГОЈНСКИЛИЈЕВАНСКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГЛАМОЧКИГРАДИШКИГРАДИШКИКЉУЧКИСАРАЈЕВСКИГРАДИШКИ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 21

ПРЕЗИМЕ

НИНКОВИЋ

НИТЕЗИЋНИШЕВИЋ

НИШИЋ

НИШЛИЈАНОВАК

НОВАКОВИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ЂУРЂЕВДАНДИМИТРИЈЕЂУРЂЕВДАННИКОЛАЂУРЂЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛААРХ. МИХАИЛ

АРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

КОШУТНИЦАКРАЛУПИМАШИЋИ И РОМАНОВЦИПАЗАРИЋПАЛЕПОФАЛИЋИСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСОКОЛОВОЦРНИЛУГЧЕЛЕБИЋБИСТРИЦАДЕРВЕНТА IРОГОУШАЦТЕШАЊГАЉИПОВЦИЈЕЛАНСКАОСИЊАГРАДИШКА-ЛАМИНАЧКАЈЕЛИЋИЈЕЛИЋИЈЕЛИЋИСАРАЈЕВСКО ПОЉЕВОЛАРИЉУВШАГРАДИНАКОЗАРАЦПИСКАВИЦАСАРАЈЕВО ГРАДЉУВШАРОГОУШАЦСТАРИМАЈДАНАГИЋИБАЊАЛУКАБИХАЋИХРГАРБОЖИЋИВЕДОВИЦАВЕЛИКИ РАДИЋВРТОЧКАГЛИНИЦАГРАОВОДАБАРДВОРИШТЕДОБРОСЕЛОКАОЦИКУЛИН-ВАКУФСКАНОВИ ВАРОШИЦАОСРЕТЦИПАЛАНКАПОЉАВНИЦЕРАКОВА НОГАУМЦИГЕРЗОВОГЛАМОЧНОЖИЧКАПЕЦКАПЕЧЕНОГОВЦИСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСОЧАНИЦАБАЊАЛУКА

РОГАТИЧКИВИСОЧКИГРАДИШКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИКЉУЧКИЛИЈЕВАНСКИЛИЈЕВАНСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИБУГОЈНСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИТЕШАЊСКИТЕШАЊСКИГРАДИШКИПРШЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКВАРЦАРВАКУФСКБАЊАЛУЧКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИСАРАЈЕВСКИВАРЦАРВАКУФСКБУГОЈНСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИУНАЧКИКРУПСКИЛИЈЕВАНСКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИКРУПСКИПРЊАВОРСКИУНАЧКИДУБИЧКИУНАЧКИСАНСКИМОСТДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТГЕРЗОВАЧКИГЛАМОЧКИПРЊАВОРСКИГЕРЗОВАЧКИПРЊАВОРСКИВИШЕГРАДСКИДЕРВЕНТСКИБАЊАЛУЧКИ

Page 136: Ђорђе Јањатовић

268 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

НОВАКОВИЋ ЂУРЂЕВДАН

ИГЊАТИЈА

ЈЕРЕМИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

МАРКО ЕВАНЂЕЛИСТ

НИКОЛА

БУГОЈНОВАГАНВИНСКА И ЛИЈЕШЋЕВИОЧАНИГРАДИШКА-ЛАМИПАЧКАГРАЦИДЕРВЕНТАIIДУГО ПОЉЕКРУПАЛИЈЕШАЊМОКРОНОГЕПРЊАВОР И СМРТИЋИСОКОЛОВИЋДЕТЛАКПРЊАВОР И СМРТИЋИКРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИБОСАНСКИ БРОДВИШЕГРАДГЛИНИЦАДУБОВИК АЛИБЕГОВМАХОВЉАНИМИЛОШЕВО БРДО-ГРБАВИЦАПЕТРОВАЦСАРАЈЕВСКО ПОЉЕСЛАПАШНИЦАТРАВНИКТУРЈАКВИОЧАНИЈОШАВКАБАЊАЛУКАБИХАЋ И ХРГАРБОЉАНИЋIIБРЕКИЊАВЛАСЕНИЦЕВОЋЕНИЦАВРЕЛОГОМИОНИЦАГРМУШАДАБАРДВОРИШТЕДЕРВЕНТАIIДОБРОСЕЛОДУБОВИК АЛИБЕГОВИВАЊСКАЈАПРАМАЈКИЋЈУНУЗОВЦИКОЛУНИЋКРЊЕУШАКРУПАЉУБИЈАНОЖИЧКАОШТРАЛУКАПРШЕДОРРУИШКАСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВО ГРАДСОКОЛОВИЋИ-ВИШЕГРАДСРЕБРЕНИЦАСТАРИ МАЈДАН

БУГОЈНСКИГЕРЗОВАЧКИДЕРВЕНТСКИПРЊАВОРСКИГРАДИШКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИСРЕБРЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИПРЊАВОРСКИРОГАТИЧКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИДЕРВЕНТСКИВИШЕГРАДСКИКРУПСКИКРУПСКИБАЊАЛУЧКИГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИТРАВНИЧКИГРАДИШКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИМАГЛАЈСКИДУБИЧКИВЛАСЕНИЧКИПЕТРОВАЧКИБИХАЋКИБАЊАЛУЧКИБИХАЋКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИДЕРВЕНТСКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТГРАДИШКИПЕТРОВАЧКИПЕТРОВАЧКИКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИПРЊАВОРСКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИКРУПСКИСАНСКИ МОСТСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИВИШЕГРАДСКИСРЕБРЕНИЧКИСАНСКИ МОСТ

Ђорђе Јањатовић ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 26

ПРЕЗИМЕ СЛАВА ПАРОХИЈА ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

НОВАКОВИЋ

НОВАРЛИЋ

НОВИЋ

НОВКОВИЋ

НОВОКМЕТНОВОСЕЛ

НОВОСЕЛАЦ

НОВОСЕЛОВИЋНОВЧИЋНОГАВИЦАНОГИЋНОИЋНОКИЋ

НОЋИЋНУЖДИЋ

НУКИЋЊЕГИЋ

ЊЕГОЊЕГОВАН

ЊЕГОВАНОВИЋЊЕГОВИЋЊЕЖИЋ

ЊЕЊИЋ

НИКОЛА

СИМЕОН БОГОПРИМ

ЧАСНЕ ВЕРИГЕЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНИГЊАТИЈА

ЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНСРЋЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАННИКОЛАНИКОЛАЂУРЂЕВДДНЧАСНЕВЕРИГЕНИКОЛААРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉ

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАННИКОЛАСРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНСАВА СРПСКИЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАНЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ТРИФУНАРХИЂ. СТЕФАН

ХАДРОВЦИХРГЕЧИТЛУКШТРБЦИИМЈАНИКАОЦИПРШЕДОРШЕХОВЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИШТРБЦИПРЊАВОР И СМРТИЋИПРЊАВОР И СМРТИЋИБАЊАЛУКАДЕРВЕНТАIОСИЊАПРЊАВОР И СМРТИЋИЛАКТАШИЛЕПЕНИЦАМАХОВЉАНИНОЖИЧКАПРЊАВОР И СМРТИЋИВАРЦАР-ВАКУФКУКУЉЕПАЛАНКАПРИЈЕДОРТРНИЊИЋА-БРЕГБУСОВАЧАКОШУТНИЦАДОБРУЊБАРАЋИВЛАСЕНИЦЕДОБРУЊСТРМНИЦАIIБИХАЋ И ХРГАРСАРАЈЕВО ГРАДЦЕРОВИЦАВАРЕШШЕХОВЦИОСЈЕК-БЛАЖУЈМАРТИНАЦЛЕПЕНИЦАМАРТИНАЦСАРАЈЕВО ГРАДЗЕНИЦАТИШКОВАЦСАРАЈЕВО ГРАДОСЈЕК-БЛАЖУЈПАЛАНКАПАЗАРИЋДОЛАЦ-ЗАБРЂЕГУДАВАЦДВОРИШТЕКАОЦИМАРТИНАЦНОЖИЧКАПРИЈЕДОРКОСТАЈНИЦАШЉИВНОВИОЧАНИДЕРВЕНТАII

САНСКИМОСТМАГЛАЈСКИДУБИЧКИВИШЕГРАДСКИТРАВНИЧКИПРЊАВОРСКИПРИЈЕДОРСКИВАРЦАРВАКУФСКПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИДЕРВЕНТСКИТЕШАЊСКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИВАРЦАРВАКУФСКГРАДИШКИСАНСКИ МОСТПРИЈЕДОРСКИУНАЧКИТРАВНИЧКИРОГАТИЧКИВИШЕГРАДСКИГЕРЗОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИВИШЕГРАДСКИВЛАСЕНИЧКИБИХАЋКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИВИСОЧКИВАРЦАРВАКУФСКСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИСАРАЈЕВСКИТРАВНИЧКИЛИЈЕВАНСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИСАНСКИМОСТСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИКРУПСКИДУБИЧКИПРЊАВОРСКИПРЊАВОРСКИПРН.АВОРСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПРЊАВОРСКИДЕРВЕНТСКИ

Page 137: Ђорђе Јањатовић

270 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ЊЕЊИЋОБАД

ОБЈЕДОВИЋОБЛЕТИЋОБРАДОВИЋ

ОБРЕНОВИЋ

ОБУЋИНА

СЛАВА

ЂУРЂЕВДАНИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДДНЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЂЕВДАН

ИЛИЈАЈОВАН КРСТИТЕЉ

КРАЉДЕЧАНСКИ

ЛАЗАРЕВА СУБОТАМИХОЉДАННИКОЛА

ЧАСНЕВЕРИГЕЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАСРЂЕВДАНТРИФУНЂУРЂЕВДАН

ЂУРЂИЦ

ПАРОХИЈА

ВИОЧАНИЛИЈЕВНОКУКУЉЕРАКЕЉИЋПАЛЕГАЉИПОВЦИДУБРАВИЦАКОЗАРАЦСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВСКО ПОЉЕБОСАНСКИ БРОДВАГАНВАРЦАР-ВАКУФВИСОЧНИКЖЉЕБАЦКРАВИЦАМЕДНА ГОРЊАПАЛЕПРИЈЕДОРЈАВОРАНИАГИЋИБИХАЋ И ХРГАРБУКОВАЧАГРАДИШКАГУДАВАЦДОБРЛИНДОБРОСЕЛОЗБОРИШТЕЈАСЕНИЦАКУКУЉЕОМАШКАОСЈЕК-БЛАЖУЈПРКОСИСВОДНОСОКОЛОВИЋСУВАЈАЈЕРЕМИЋИСРЕБРЕНИЦАКРАВИЦА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРЊАВОРСКИЛИЈЕВАНСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИПРЊАВОРСКИСРЕБРЕНИЧКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИГЕРЗОВАЧКИСАРАЈЕВСКИПРИЈЕДОРСКИБАЊАЛУЧКИДУБИЧКИБИХАЋКИПЕТРОВАЧКИГРАДИШКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИКРУПСКИКРУПСКИГРАДИШКИПРИЈЕДОРСКИСАРАЈЕВСКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИРОГАТИЧКИПЕТРОВАЧКИВЛАСЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИ

КРНИЋ-МЉЕЧВА-БРЕЖАНИ СРЕБРЕНИЧКИБОСАНСКИ БРОДГОРАЖДЕДЕРВЕНТА IДРАГЕЉИДУБРАВИЦАЈАВОРАНИЛИЈЕШАЊСРЕБРЕНИЦАШОЛАЈИДЕРВЕНТА IКОШУТНИЦАСОКОЛОВИЋЦРКВИЦАСАРАЈЕВО ГРАДСАСАСАРАЈЕВО ГРАДДЕМИРОВАЦДРАКСЕНИЋМЕЂЕЂАСАРАЈЕВО ГРАД

ДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИДЕРВЕНТСКИГРАДИШКИСРЕБРЕНИЧКИБАЊАЛУЧКИСРЕБРЕНИЧКИСРЕБРЕНИЧКИВАРЦАРВАКУФСКИДЕРВЕНТСКИРОГАТИЧКИРОГАТИЧКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИСРЕБРЕНИЧКИСАРАЈЕВСКИДУБИЧКИДУБИЧКИДУБИЧКИСАРАЈЕВСКИ

Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ОВУКА

ОГАРОГЛАВИНАОГЊЕНОВИЋ

ОДАВИЋОДУНЏИЋОЂАУШАНИНОЖЕГОВИЋ

ОЗИМКОВИЋОЗИЋОЗРЕН

ОКАЗОКАНЛИЋОКИЛОКИЧИЋОКЛОБЦИЈАОКОЛИЋ

ОКУЛАОЛАБИЋОЛШИЋОЛИЋОЉАЧА

ОМЧИКУСОНОГОШТАОПАНЧИЋОПАРНИЦА

СЛАВА

АРХ. МИХАИЛЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉАВРАМИЈЕАРХИЂ. СТЕФАНВАСИЛИЈЕЛУКААРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНЋУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАН

ЂУРЋЕВДАНЈОВАН КРСТИТЕЉНИКОЛААВРАМИЈЕКРАЉДЕЧАНСКИЂУРЂЕВДАН

ЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНЈОВАН КРСТИТЕЉЂУРЂЕВДАНТРИФУН

АРХИЂ. СТЕФАНЂУРЂЕВДАНАРХИЂ. СТЕФАНБОГОЈАВЉЕЊЕЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЂУРЂЕВДАНЛУКАЈОВАН КРСТИТЕЉЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА

ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ • 271

ПАРОХША

РАКЕЉИЋБИХАЋИХРГАРКУЛИН-ВАКУФСКАДАБАРГЛАСИНАЦЦИКОТЕДУБОВИКГУДАВАЦГЛАСИНАЦСАРАЈЕВО ГРАДСАРАЈЕВОГРАДТЕШАЊБОЖИЋИВРЕЛОКОСТАЈНИЦАПИСКАВИЦАПРКОСИСАНИЦАСМОЉАНАЧИТЛУККУКУЉЕДЕМИРОВАЦРАТКОВОИЛШАШСТАРИ МАЈДАНЈАВОРАНИПОПОВАЦМЕДНАГОРЊАЛИЈЕВНОВАРЕШЦИКОТЕСАНИЦАДУГО ПОЉЕМАЈЕВАЦБАРАЋИМЕДНА ГОРЊАБАРАЋИСТРОИЦЕАШАНИВЕДОВИЦАГЛИНИЦАДАБАРИВАЊСКАКОЗЛИЦАКРУПАЉУБШАНОВИ ВАРОШИЦАПОЉАВНИЦЕРУИШКАСТАПАРИУМЦИВЕДОВИЦАУМЦИГЛАСИНАЦМОКРОБАРАЋИВАРЦАР-ВАКУФГЕРЗОВОПЕЦКАМЕДНАДОЛЊА

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ

ПРИЈЕДОРСКИБИХАЋКИУНАЧКИСАНСКИМОСТРОГАТИЧКИВЛАСЕНИЧКИКРУПСКИКРУПСКИРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИСАРАЈЕВСКИТЕШАЊСКИДУБИЧКИБИХАЋКИДУБИЧКИБАЊАЛУЧКИПЕТРОВАЧКИКЉУЧКИПЕТРОВАЧКИДУБИЧКИГРАДИШКИДУБИЧКИКЉУЧКИвисочки ,САНСКИМОСТБАЊАЛУЧКИБАЊАЛУЧКИГЕРЗОВАЧКИЛИЈЕВАНСКИВИСОЧКИВЛАСЕНИЧКИКЉУЧКИДЕРВЕНТСКИДЕРВЕНТСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИКРУПСКИДУБИЧКИКРУПСКИСАНСКИМОСТКРУПСКИСАНСКИ МОСТКРУПСКИПРИЈЕДОРСКИДУБИЧКИДУБИЧКИКРУПСКИГРАДИШКИСАНСКИ МОСТДУБИЧКИСАНСКИМОСТРОГАТИЧКИСАРАЈЕВСКИГЕРЗОВАЧКИВАРЦАРВАКУФСКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИГЕРЗОВАЧКИ

Page 138: Ђорђе Јањатовић

272 • ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ Ђорђе Јањатовић

ПРЕЗИМЕ

ОПАЧИЋ

ОПЛАКАНОПУРИЋОПУТАРОРАХОВЧИЋОРАЧОРАШАНИН

ОРЕЉ

ОРЛИЋ

ОРЛОВИЋ

ОРООРОБАБИЋОРОВАЦОРОВИЋОРОЗ

ОРОЗОВИЋ

ОРОШЧЕТОВИЋОСТИЋ

ОСТОЈИЋ

СЛАВА

ЈОВАН КРСТИТЕЉЛУКА

АРХИЂ. СТЕФАНТРИФУНАРХИЂ. СТЕФАННИКОЛАПАНТЕЛИЈААРХ. МИХАИЛ

ИЛИЈАМАРКО ЕВАНЂЕЛИСТЂУРЂЕВДАН

НИКОЛАЈОВАН КРСТИТЕЉ

НИКОЛА</