€ µ¸ ¢¶¯¨ 19 €¥¯¶ § 2011 ©

  • View
    62

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Հ այոց բանակը 19 տարեկան է 2011 թ. ÐáõÝí³ñÇ 28-Á гÛáó µ³Ý³ÏÇ ûñÝ ¿: ²Ûë ï³ñÇ Ù»ñ µ³Ý³ÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ 19 ï³ñ»Ï³Ý: îáÝÇ ³éÃÇí ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ â³ñ»Ýó³í³ÝÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ å³ÝûáÝ:. …Ø»ñ ëñï»ñáõÙ ÙÇßï í³é ÏÙݳ ã³ñ»Ýó³í³ÝóÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ëËñ³ÝùÁ…. - PowerPoint PPT Presentation

Text of € µ¸ ¢¶¯¨ 19 €¥¯¶ § 2011 ©

19

19 2011.

28- : 19 : :

, . ` :

19

27- ` :

, , `, : VII-XI , :