of 14 /14
תתתתת תתתתת- תתת ת14-05- 2014

סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014. הגבלת אחריות. החומרים המובאים במצגת הם לצרכים לימודיים בלבד. אין לראות במצגת ייעוץ או המלצה מכל סוג שהוא. כל מי שעושה שימוש במידע שיש במצגת עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

טכנית סקירה

ד - 14-05-2014 יום

Page 2: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

אחריות הגבלת

לצרכים • הם במצגת המובאים החומרים. בלבד לימודיים

סוג • מכל המלצה או ייעוץ במצגת לראות איןשהוא.

עושה • במצגת שיש במידע שימוש שעושה מי כל. בלבד האישית אחריותו על זאת

ועלול • ממונף מסחר הוא במטח המסחר , המשקיע על לכן ההשקעה כל לאובדן להביא

לעצמו להרשות יכול שהוא כספים רק לסכןלהפסיד.

Page 3: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

עלי קצת

•. בכלכלה ראשון תואר בעל•- " כ ח המט בשוק .12סוחר שנים •. " הלקוח בבית ח במט למסחר אישי מדריך

Page 4: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

המטח בשוק שלי העבודה אופן

•. בלבד יומי גרף על היא העבודהפוטנציאליות • עיסקאות לבדוק יש

.9-9:30בשעות בלבד בערב•. היום במהלך המחשב מול להיות צורך איןלאנשים • במיוחד מתאימה העבודה שיטת

. הערב בשעות רק המתפנים עסוקים

Page 5: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

הניתוח מטרת

אני • וכיצד השוק על מסתכל אני כיצד להבין. פוטנציאליות עיסקאות מכין

•: באימייל - לרשותכם עומד אני שאלות לכם יש[email protected]

Page 6: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

NZD-USD

Page 7: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

ההתנגדות רמת על שווא פריצת ביצע הצמד לאחר0.8743 ,

. עוצמתיים נרות עם ירידות במהלך הצמד החלהירידות מהלך על שליש של טכני תיקון הצמד ביצע היום

מעליה מעבר המסמנת נופל כוכב של תבנית בצירוףלירידה.

Page 8: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

כניסה

סטופ לוס

טייק פרופיט

תהיה לעסקה בשער 5הכניסה היום של לנר מתחת .0.8612פיפסיהיה לוס בשער 5הסטופ נר אותו מעל .0.8672פיפס

כלומר הנר כארוך יהיה פרופיט לשער 50הטייק אותנו ויביא .0.8567פיפס

Page 9: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

EUR-JPY

Page 10: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

: הקרובים לימים תרחיש , בתיקון הצמד החל פברואר חודש במהלך חזק עליות מהלך לאחר

טכני.תיקון לרמת פעמים מספר הצמד הגיע מאז שחלפו החודשיים במהלך

.50%של ברמה . נגע הוא היום גם , לעסקת להיכנס יהיה ניתן זו רמה על שווא פריצת יבצע והצמד במידה

לונג.

Page 11: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

EUR-CAD

Page 12: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

: הקרובים לימים תרחישמנובמבר חזק עליות מהלך מרץ 2013לאחר הצמד, 2014עד החל

. כחודש שנמשך בתיקון. שליש של תיקון רמת על פעמיים הצמד נגע האחרונים בימים

, לעסקת להיכנס יהיה ניתן זו רמה על שווא פריצת יבצע והצמד במידהלונג.

Page 13: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

לרשימת להירשם רוציםהתפוצה:

" הרשמה " המילה את שלחו[email protected]לאימייל:

Page 14: סקירה טכנית יום ד - 14-05-2014

. רבה תודהטנא איציק

אימייל: .itziktenne@gmail com

052-8223568סלולרי: