of 29 /29
7 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ Ʉɚɮɟɞɪɚ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ __________ Ɇ.Ⱦ. Ȼɚɬɪɚɟɜ ɩɨɞɩɢɫɶ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ «____» ___________ 2021 ɝ. ȻȺɄȺɅȺȼɊɋɄȺə ɊȺȻɈɌȺ 43.03.03. Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ 43.03.03.01.01 Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɨɛɵɬɢɣɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ.ɬɟɯ.ɧɚɭɤ ________ Ɉ. Ɇ. ɋɟɪɝɚɱɟɜɚ . ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ȼɵɩɭɫɧɢɤ . ɁɌɌ16-06ȻȽɊ. ________ . ȿ. ɘ.ɋɩɢɱɚɤ . ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɇɨɪɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ______________ Ɉ. Ɇ. ɋɟɪɝɚɱɟɜɚ ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 2021

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА - Сибирский федеральный

Embed Size (px)

Citation preview

7

« »

__________ . . ,

«____» ___________ 2021 .

43.03.03.

43.03.03.01.01

,

, . . ________ . . .

, , ,

. 16-06 . ________ . . . . , ,

______________ . .

, ,

2021

2

« »

__________ . . ,

«____» ___________ 2021 .

Ы Ц

( , , , )

3

( ) ( , , ( ))

16-06 43.03.03 ( ) _ ( )

43.03.03.01.01 _

,

№ 4427/ 31.03.2021 .

. . , . . , ,

________________________________________ ( , , )

,

« »

1

2 « »

3 « »

:

_______ . . ( ) ( )

___________________ . . , ( ))

«05 » 2021 .

4

....................................................................................................................... 5

1

................................................................................................................. 7

1.1 : , , ........................... 7

1.2 .............................. 12

1.3 ........... 21

2

« » ..................................................................... 27

2.1 « » .................................. 27

2.2 ................................. 33

2.3 « »

.................................................................................... 38

3 « »

................................................................................... 50

3.1

« » .................. 50

3.2 « »

.................................................................................. 56

3.3 69

………………………………………………………………………….73

...................................................................... 74

5

, ,

.

,

,

,

.

-

, -

.

« », ,

, - ,

.

,

, , , , ,

- , , , – ,

. .[8].

, , ё .

, .

, ,

, ,

, ,

ё :

, ,

6

,

. .

– .

– .

.

:

1.

.

2. .

3.

.

4.

.

5.

.

7

1

1.1 : я , щ , я

.

,

. −

,

. –

,

[21].

. , ,

,

, ё .

«

(2019—2025 .)»,

.

-

.

,

,

.

8

.

« » «event tourism» ( .

event — )[1].

, - .

.

− ,

-

, [8].

,

:

) ,

;

) , ,

24 .

;

) « », « », . .

,

, ;

)

;

) ё

,

.

:

1) ;

2) ;

3) ;

9

4) ;

5) ;

6) ;

7) ;

8) .

:

)

;

) ;

)

;

)

;

)

(

).

,

.

.

,

[6].

,

:

1)

;

2) ;

10

3) ;

4) ;

5) ;

6) ;

7) ;

8) ;

9)

.

,

,

. ,

,

[2].

,

.

,

.

:

1) − , ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) , , ,

. .

, -

.

.

11

.

. –

, .

,

, , ,

,

[7].

.

- , ,

,

:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) ;

7) ;

8) ;

9) .

- ,

:

1) ;

2) ;

3) ;

, :

1) ;

2) ;

3) ;

12

4) .

,

, . –

, ,

[14].

, , ,

.

,

.

1.2 я я я

, . ,

. ,

: , ,

. , Sensation,

, ,

.

.

« » – ,

1989 .

. 2011

.

13

1995

.

.

,

, , ,

[18].

, .

2000-

(FECC).

ё .

.

,

,

, .

300- - , 1000- , 1150-

.

,

.

, - . ё

.

:

, [5].

,

, 2008 .

« -2009».

, « ».

, ,

14

- .

, .

2011 ё ,

, .

ё .

, ,

, -

.

, call-

, ,

. –

.

, .

( ) «

2011–2018 »,

18.12.2014 16

, ,

11.11.2014 . «

2020 »

.

«

(2019 - 2025 ).

2012

«Russian Event Awards», 2013

«Russian open Event Expo»

15

[7].

.

:

« » (11 ), « » (

) « » (

).

,

, ,

,

( , , , ,

), .

.

,

.

EventsInRussia

VisitRussia, 10 , , ,

, , . ,

.

-

.

2013

[28]. 160

. ,

.

16

, ,

- ,

,

.

[5]. 2013 .

« »

.

15%. 11,7

. , 150 . , 800 .

3 . . 60 ,

380 14 . .

20 . , 10 .

.

228 .,

. , ,

,

, . –

, .

2008 ,

5 . ,

2013 14 .

, 100% .

- 2018

, , .

ё 10 ( , , - , ,

, , , - - , , ),

.

17

,

2014 , ,

, ,

, [18].

.

,

. 2014

30% − 2,9 . . ,

, .

.

100 . ., ё 400 . . –

. ё

900 . ., ё 114 . .

.

6 ,

. ,

.

, 2015

( )− -

,

.

, ,

, ,

.

,

, « »,

« », « », « :

» [28].

18

Russian Event Awards - –

-

.

2016 «

», 150

, , 26

. « » −

, .

« » − 2018»

III « »

- « ».

,

, ,

. . .

- « »,

« »

« ».

- ,

, , ,

[28].

-

. ,

. ,

- , .

19

.

,

. −

,

. ,

.

,

« ».

« ».

« »,

.

,

.

. «

», , –

.

.

2018 -

, 11 14 15

2018 [28].

« » . « -2017»

« Thomas Cook»

-2018

.

XXIX 2019 ,

,

.

20

.

. .

.

. : 1973 – , 2013

– . .

– 2019 320 .

700 . –

2019, ,

: ,

, , , .

,

. –

, .

, ,

,

.

,

- , , , ,

, , ё

[14]. ,

, , .

ё , ,

. ,

.

,

,

,

.

21

-

- −

, ё

. ,

.

1.3 я

,

,

. –

, , –

. ,

,

- , .

,

,

.

– ,

20% 100% [27].

,

; « » « »

.

,

.

22

.

ё ё ,

.

, .

- ( , , )

.

ё , , .

, .

.

.

, – ,

. , ,

, ,

. –

, .

, - .

, , , –

, , .

,

. , –

- . ,

, – . - ,

– , ,

, –

23

, « ». - ,

,

, .

- ,

, . - , –

. -

, ,

- . - ,

, ,

. , ,

, , ,

, .

. , ,

ё .

, ,

, , ,

, . .[25].

, , ,

.

-

,

: , ,

- , . .

:

1) ,

;

24

2)

;

3)

;

4) , ,

;

5)

, .

;

6) ,

;

7) ;

8)

;

9) , - ,

, ;

10)

.

– , , ,

- ,

,

. ,

, ,

,

, .

25

, ,

.

– , , ,

, ,

, 40-50% [26].

« » .

, ,

. - ,

- . ё

, .

,

: [20].

. 18 25

, .

, - , ,

. 45

, . -

,

, - .

, ( ),

-

.

.

26

.

, , . -

ё

[17]. ,

, .

, .

«

». :

; , ,

.

,

.

.

,

.

,

. , – ,

, [22]. ,

,

.

.

,

- .

27

– ,

, ,

. ,

,

, ,

. , -

,

. , -

. , ,

, .

,

.

,

,

.

[23]:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) .

,

:

– .

, ,

. .

28

. ё

, , .

, ,

− , .

- .

.

« » «event

tourism» , -

. ,

, . ,

, .

: , , ,

.

,

,

.

а 2 – « », а 3 – « », а ч « »,

ва х ч в – « »