of 34 /34
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP UMUM DAN PEMILIHAN JENIS ASAS

Bab 2 asas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pemilihan Jenis Asas

Citation preview

Page 1: Bab 2 asas

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP UMUM DAN PEMILIHAN JENIS

ASAS

Page 2: Bab 2 asas

PENGENALANPENGENALAN

Sains Kejuruteraan TapakSains Kejuruteraan Tapak

Satu ciri pengetahuan sains dan seni mengenakan Satu ciri pengetahuan sains dan seni mengenakan secara beransur-ansur beban ke atas tanah dengan secara beransur-ansur beban ke atas tanah dengan menggelakkan rekabentuk asas yang terlalu besar.menggelakkan rekabentuk asas yang terlalu besar.

Pemilihan jenis asas yang sesuai bergantung Pemilihan jenis asas yang sesuai bergantung kepada:kepada: 1)1) Magnitud Magnitud, , 2)2) PenempatanPenempatan atau atau Penyusunan Penyusunan kepada beban-beban strukturkepada beban-beban struktur, , 3)3) Keupayaan Keupayaan galas tanahgalas tanah, dan , dan 4)4) Sifat-sifat enapan tanahSifat-sifat enapan tanah. .

Page 3: Bab 2 asas

KRITERIA REKABENTUK ASASKRITERIA REKABENTUK ASAS

Mesti memenuhi Mesti memenuhi pra-syarat pra-syarat bagibagi 1)1) KeselamatanKeselamatan,, 2)2) Kebolehan percayaanKebolehan percayaan 3)3)

Ketahanan fungsiKetahanan fungsi serta serta 4)4) Faktor Faktor ekonomi.ekonomi.

Terdapat Terdapat 3 kriteria dalam skop kejuruteraan 3 kriteria dalam skop kejuruteraan tapaktapak yang penting yang perlu di ambil kira:- yang penting yang perlu di ambil kira:-

1)1) Faktor keselamatan terhadap keupayaan Faktor keselamatan terhadap keupayaan galas,galas, 2)2) Had-had enapanHad-had enapan dandan 3)3) Kedalaman Kedalaman asas asas

Page 4: Bab 2 asas

KRITERIA REKABENTUK ASASKRITERIA REKABENTUK ASAS

I)I) Faktor Keselamatan Terhadap Keupayaan Faktor Keselamatan Terhadap Keupayaan GalasGalas

� Adalah satu Adalah satu pekali pekali yang dimasukkan kedalam yang dimasukkan kedalam rumusan bagi pengiraan keupayaan galas rumusan bagi pengiraan keupayaan galas muktamad tanahmuktamad tanah

� Ianya dapat Ianya dapat mengurangkan kemungkinan atau mengurangkan kemungkinan atau kebarangkalian terhadap kegagalan keupayaan kebarangkalian terhadap kegagalan keupayaan galas.galas.

� Pemilihan faktor bergantung kepada umur Pemilihan faktor bergantung kepada umur jangkaan sesuatu struktur dan pelbagai jangkaan sesuatu struktur dan pelbagai kemungkinan yang dijangka boleh berlaku yang kemungkinan yang dijangka boleh berlaku yang akan membuatkan struktur/asas akan gagalakan membuatkan struktur/asas akan gagal. .

Page 5: Bab 2 asas

KRITERIA REKABENTUK ASASKRITERIA REKABENTUK ASAS

Sebab-sebab faktor keselamatan perlu Sebab-sebab faktor keselamatan perlu digunakan untuk menangani kegagalan digunakan untuk menangani kegagalan keupayaan galas:keupayaan galas:

1.1.Perubahan semulajadi dalam kekuatan ricih:Perubahan semulajadi dalam kekuatan ricih:

2.2.Ketidakpastian/ketidakyakinan terhadap kaedah/teori Ketidakpastian/ketidakyakinan terhadap kaedah/teori keupayaan galaskeupayaan galas

3.3.Keupayaan galas semasa dan selepas pembinaan Keupayaan galas semasa dan selepas pembinaan bangunan bertambah buruk bangunan bertambah buruk

4.4.Pemendapan atau enapan lebihan akibat daripada Pemendapan atau enapan lebihan akibat daripada kegagalan tanahkegagalan tanah

Nilai faktor keselamatan (FK) di antara 2.5 hingga 3.0Nilai faktor keselamatan (FK) di antara 2.5 hingga 3.0

Page 6: Bab 2 asas

KRITERIA REKABENTUK ASASKRITERIA REKABENTUK ASAS

II)II) Had-Had EnapanHad-Had Enapan

� Jumlah enapan hendaklah kecil bagi Jumlah enapan hendaklah kecil bagi menggelakkan kerosakkan perkhidmatan di menggelakkan kerosakkan perkhidmatan di bahagian bawah struktur.bahagian bawah struktur.

� Enapan kebedaan biasanya lebih kritical Enapan kebedaan biasanya lebih kritical dan susah diramalkan disebabkan ketidak dan susah diramalkan disebabkan ketidak seragaman tanah.seragaman tanah.

� Bagi bangunan komersial 25mm adalah Bagi bangunan komersial 25mm adalah nilai jumlah enapan yang dibenarkannilai jumlah enapan yang dibenarkan..

Page 7: Bab 2 asas

KRITERIA REKABENTUK ASASKRITERIA REKABENTUK ASAS

Cara-cara menggurangkan jumlah Cara-cara menggurangkan jumlah enapan seperti:enapan seperti:

1)1) Melakukan lebih banyak penyiasatan tapak.Melakukan lebih banyak penyiasatan tapak.

2)2) Mengenakan tekanan galas yang lebih rendah.Mengenakan tekanan galas yang lebih rendah.

3)3) Menyediakan saiz-saiz asas yang berbeza Menyediakan saiz-saiz asas yang berbeza bergantung kepada beban asas ditanggung.bergantung kepada beban asas ditanggung.

4)4) Struktur yang panjang boleh dipecahkan kepada Struktur yang panjang boleh dipecahkan kepada beberapa unit kecil bagi mengurangkan beban beberapa unit kecil bagi mengurangkan beban asas.asas.

Page 8: Bab 2 asas

KRITERIA REKABENTUK ASASKRITERIA REKABENTUK ASAS

III)III) Kedalaman Asas Kedalaman Asas

� Mestilah sampai pada kedalaman yang secukupnya.Mestilah sampai pada kedalaman yang secukupnya.

� Kedalaman yang selamat daripada perubahan Kedalaman yang selamat daripada perubahan isipadu tanah akibat perubahan cuaca atau iklim.isipadu tanah akibat perubahan cuaca atau iklim.

� Kedalaman selamat dari bahaya air yang meresip Kedalaman selamat dari bahaya air yang meresip melalui bawah tanah dan membawa kesan melalui bawah tanah dan membawa kesan kestabilan asas bangunan tersebut.kestabilan asas bangunan tersebut.

� Perlu diletakkan di lokasi yang baik bagi mengelak Perlu diletakkan di lokasi yang baik bagi mengelak kemungkinan pertambahan beban ke atas tapak asas kemungkinan pertambahan beban ke atas tapak asas tersebut.tersebut.

Page 9: Bab 2 asas

TATACARA PEMILIHAN TATACARA PEMILIHAN REKABENTUK STRUKTUR ASAS REKABENTUK STRUKTUR ASAS

1.1. Dapatkan maklumat tentang jenis-jenis struktur dan Dapatkan maklumat tentang jenis-jenis struktur dan bebannya(beban mati dan beban hidup).bebannya(beban mati dan beban hidup).

2.2. Dapatkan maklumat tentang subtanah (keupayaan Dapatkan maklumat tentang subtanah (keupayaan galas).galas).

3.3. Mengenalpasti faktor yang menyebabkan enapan Mengenalpasti faktor yang menyebabkan enapan dan pergerakan asas.dan pergerakan asas.

4.4. Membuat penilaian tentang kesesuaian sistem asas Membuat penilaian tentang kesesuaian sistem asas yang sedia ada dan membuat rekabentuk struktur yang sedia ada dan membuat rekabentuk struktur asas secara terperinci.asas secara terperinci.

5.5. Membuat perbandingan kos bagi setiap struktur Membuat perbandingan kos bagi setiap struktur asas. asas.

Page 10: Bab 2 asas

KERUMITAN YANG DI HADAPI KERUMITAN YANG DI HADAPI DALAM KEJURUTERAAN TAPAKDALAM KEJURUTERAAN TAPAK

1.1.Meramalkan perlakuan keupayaan galas tanahMeramalkan perlakuan keupayaan galas tanah2.2.Mengira dan mentafsirkan jumlah enapan bedaan Mengira dan mentafsirkan jumlah enapan bedaan

terhadap struktur.terhadap struktur.3.3.Memastikan keupayaan galas tanah adalah Memastikan keupayaan galas tanah adalah

mencukupi.mencukupi.4.4.Menentukan kedalaman asas adalah mencukupi.Menentukan kedalaman asas adalah mencukupi.5.5.Meramalkan beban maksima.Meramalkan beban maksima.6.6.Menyediakan pelan asas struktur yang dapat Menyediakan pelan asas struktur yang dapat

menunjukkan pelbagai jenis tiang, dinding, dan menunjukkan pelbagai jenis tiang, dinding, dan agihan beban.agihan beban.

Page 11: Bab 2 asas

ASASASAS

� Ialah unsur bangunan yang dibina khas Ialah unsur bangunan yang dibina khas untuk menanggung keseluruhan beban untuk menanggung keseluruhan beban bangunan(beban mati dan beban kenaan) bangunan(beban mati dan beban kenaan) dan memindahkan beban tersebut kepada dan memindahkan beban tersebut kepada tanah di bawahnya dengan selamat.tanah di bawahnya dengan selamat.

� Asas bangunan dijangka akan sentiasa Asas bangunan dijangka akan sentiasa berada di dalam keadaan baik jika berada di dalam keadaan baik jika rekabentuknya berdasar penelitian kepada rekabentuknya berdasar penelitian kepada hasil penyiasatan tanah dan hasil pengiraan hasil penyiasatan tanah dan hasil pengiraan jumlah berat bangunan.jumlah berat bangunan.

Page 12: Bab 2 asas

FUNGSI ASASFUNGSI ASAS Asas sesebuah bangunan merupakan sebahagian Asas sesebuah bangunan merupakan sebahagian

daripada struktur utama bangunan itu yang daripada struktur utama bangunan itu yang bersentuhan terus dengan tanah di mana bangunan bersentuhan terus dengan tanah di mana bangunan dapat berdiri di atasnya tanpa kegagalandapat berdiri di atasnya tanpa kegagalan..

Antara fungsi utama asas adalah seperti Antara fungsi utama asas adalah seperti berikut:-berikut:-

1.1.Menyediakan permukaan yang rata untuk kerja-kerja Menyediakan permukaan yang rata untuk kerja-kerja pembinaan.pembinaan.

2.2.Meninggikan kestabilan struktur Meninggikan kestabilan struktur 3.3.Mencegah struktur itu daripada mendap akibat Mencegah struktur itu daripada mendap akibat

getaran dan hakisan.getaran dan hakisan.4.4.Memindahkan beban struktur kepada tanah. Memindahkan beban struktur kepada tanah.

Page 13: Bab 2 asas

Faktor-faktor pemilihan jenis asas:Faktor-faktor pemilihan jenis asas:

1.1. Keadaan dan keupayaan galas strata tanah Keadaan dan keupayaan galas strata tanah termasuk paras air bawah tanah .termasuk paras air bawah tanah .

2.2. Sifat jumlah beban, jenis struktur yang Sifat jumlah beban, jenis struktur yang ditanggung dan kekuatan asas.ditanggung dan kekuatan asas.

3.3. Kesesuaian penggunaan peralatan dan Kesesuaian penggunaan peralatan dan mesin di kawasan tapak tersebut.mesin di kawasan tapak tersebut.

4.4. Struktur dan jenis asas yang lain yang Struktur dan jenis asas yang lain yang terdapat berhampiran dengannya.terdapat berhampiran dengannya.

5.5. Saiz projek, ekonomi dan alam sekitarSaiz projek, ekonomi dan alam sekitar

Page 14: Bab 2 asas

KEPERLUAN REKABENTUKKEPERLUAN REKABENTUK

� Kegagalan asas bermakna kegagalan Kegagalan asas bermakna kegagalan keseluruhan bangunan yang di galasnya.keseluruhan bangunan yang di galasnya.

� Pergerakkan tanah yang berlaku akan Pergerakkan tanah yang berlaku akan menyebabkan bangunan atau struktur di menyebabkan bangunan atau struktur di atasnya menjadi tidak stabil. Pergerakan ini atasnya menjadi tidak stabil. Pergerakan ini mungkin disebabkan oleh perkara-perkara mungkin disebabkan oleh perkara-perkara berikut:-berikut:-

1)1) Akibat perlombongan, Akibat perlombongan, 2)2) Akibat getaran, Akibat getaran, 3)3) Akibat kejutan atau Akibat kejutan atau 3)3) Tanah tambun Tanah tambun

Page 15: Bab 2 asas

PENGELASAN ASASPENGELASAN ASAS

Asas terbahagi 2 jenis:Asas terbahagi 2 jenis:

1.1. ASAS CETEK ASAS CETEK Merupakan asas yang kedalamannya kurang Merupakan asas yang kedalamannya kurang

daripada 3 meter dan termasuk asas pad, daripada 3 meter dan termasuk asas pad, asas jalur dan asas rakit (kedalaman ‘D’ asas jalur dan asas rakit (kedalaman ‘D’ kurang daripada lebar ’B’).kurang daripada lebar ’B’).

2.2. ASAS DALAMASAS DALAM Adalah asas yang kedalamannya ‘D’ melebihi 3 Adalah asas yang kedalamannya ‘D’ melebihi 3

meter dari asas tanah siap iaitu asas cerucukmeter dari asas tanah siap iaitu asas cerucuk

Page 16: Bab 2 asas

Contoh: Contoh: Asas CetekAsas Cetek

Page 17: Bab 2 asas

Contoh: Contoh: ASAS DALAMASAS DALAMBAB II

Page 18: Bab 2 asas

JENIS-JENIS ASASJENIS-JENIS ASAS 1.1. ASAS PAD.ASAS PAD.• Sesuai menanggung sesuatu struktur tiangSesuai menanggung sesuatu struktur tiang• Biasa digunakan bagi tujuan penyebaran beban Biasa digunakan bagi tujuan penyebaran beban

tumpu.tumpu.• Struktur bangunan bersaiz kecil dan tiang tidak Struktur bangunan bersaiz kecil dan tiang tidak

rapat.rapat.

• Digunakan untuk binaan lemah/bangunan satu dan Digunakan untuk binaan lemah/bangunan satu dan dua tingkat.dua tingkat.

• Campuran konkrit 1:2:4- 20mm saiz Garis pusat Campuran konkrit 1:2:4- 20mm saiz Garis pusat batu baurbatu baur

• Ketebalan asas konkrit bertetulang melebihi 150mmKetebalan asas konkrit bertetulang melebihi 150mm

Page 19: Bab 2 asas

Contoh:Contoh: ASAS PADASAS PADBAB II

Page 20: Bab 2 asas

JENIS-JENIS ASASJENIS-JENIS ASAS 2.2. ASAS JALUR.ASAS JALUR. Untuk menyokong 2 tiang di mana satu Untuk menyokong 2 tiang di mana satu

daripadanya terletak berhampiran dengan daripadanya terletak berhampiran dengan

sempadan atau bersebelahan dengan sempadan atau bersebelahan dengan

bangunan lain yang sedia adabangunan lain yang sedia ada

Page 21: Bab 2 asas

3.3. ASAS RAKIT ASAS RAKIT

• Ialah satu lantai papak yang agak besar dan Ialah satu lantai papak yang agak besar dan kebiasaannya keras dan menanggung struktur kebiasaannya keras dan menanggung struktur keseluruhannya.keseluruhannya.

• Tekanan galas dibenarkan adalah rendah.Tekanan galas dibenarkan adalah rendah.• Bersesuaian untuk struktur yang mempunyai Bersesuaian untuk struktur yang mempunyai

tiang-tiang sangat dekat (melintang/membujur)tiang-tiang sangat dekat (melintang/membujur)• Baik bagi mengurangkan enapan perbezaan Baik bagi mengurangkan enapan perbezaan

yang besar.yang besar.• Bagi tujuan yang sama sekiranya terdapat Bagi tujuan yang sama sekiranya terdapat

perbezaan dalam pembebanan pada tiang-perbezaan dalam pembebanan pada tiang-tiang.tiang.

Page 22: Bab 2 asas

Contoh:Contoh: ASAS RAKITASAS RAKITBAB II

Page 23: Bab 2 asas

4.4. ASAS CERUCUKASAS CERUCUK

• Ia memindahkan beban ke lapisan tanah Ia memindahkan beban ke lapisan tanah lebih dalam menerusi tiang-tiang di dalam lebih dalam menerusi tiang-tiang di dalam tanah (cerucuk)tanah (cerucuk)

• Diperlukan apabila lapisan galas yang cukup Diperlukan apabila lapisan galas yang cukup kukuh terletak lebih daripada 3 m di bawah kukuh terletak lebih daripada 3 m di bawah aras bumi.aras bumi.

• Apabila asas cetek ( pad,jalur dan rakit) tidak Apabila asas cetek ( pad,jalur dan rakit) tidak ekonomi digunakan.ekonomi digunakan.

• Ada 2 jenis cerucuk:Ada 2 jenis cerucuk: i)i) Curucuk geseran. Curucuk geseran. ii)ii) Cerucuk galas hujung. Cerucuk galas hujung.

Page 24: Bab 2 asas

Qf

Qb

D

w

GESARAN

GALAS HUJUNG

Contoh: ASAS CERUCUK

Page 25: Bab 2 asas
Page 26: Bab 2 asas
Page 27: Bab 2 asas

ASAS CERUCUKASAS CERUCUK• Ia memindahkan beban ke lapisan tanah Ia memindahkan beban ke lapisan tanah

lebih dalam menerusi tiang-tiang di lebih dalam menerusi tiang-tiang di dalam tanah (cerucuk)dalam tanah (cerucuk)

• Diperlukan apabila lapisan galas yang Diperlukan apabila lapisan galas yang cukup kukuh terletak lebih daripada 3 m cukup kukuh terletak lebih daripada 3 m di bawah aras bumi.di bawah aras bumi.

• Apabila asas cetek ( pad,jalur dan rakit) Apabila asas cetek ( pad,jalur dan rakit) tidak ekonomi digunakan.tidak ekonomi digunakan.

• Ada 2 jenis cerucuk:Ada 2 jenis cerucuk:

• Curucuk geseran tanah liat.Curucuk geseran tanah liat.• Cerucuk galas hujung tanah Cerucuk galas hujung tanah

lembut,tanah pasir longgarlembut,tanah pasir longgar

Page 28: Bab 2 asas

KRITERIA REKABENTUK ASASKRITERIA REKABENTUK ASAS

Rekabentuk asas mestilah memenuhi prasyarat Rekabentuk asas mestilah memenuhi prasyarat bagi:bagi:

1.1. KeselamatanKeselamatan2.2. KebolehpercayaanKebolehpercayaan3.3. Ketahanan fungsinyaKetahanan fungsinya4.4. Faktor ekonomiFaktor ekonomi

Terdapat 3 kriteria rekabentuk asas.Terdapat 3 kriteria rekabentuk asas.

A.Faktor keselamatan terhadap keupayaan galas ( A.Faktor keselamatan terhadap keupayaan galas ( FK)FK)

• Faktor keselamatan(FK) diperlukan bagi Faktor keselamatan(FK) diperlukan bagi mengurangkan kebarangkalian terhadap mengurangkan kebarangkalian terhadap kegagalan keupayaan galas.Pemilihan kegagalan keupayaan galas.Pemilihan keupayaan galas bergantung kepada umur keupayaan galas bergantung kepada umur jangkaan sesuatu struktur.Pengetahuan jangkaan sesuatu struktur.Pengetahuan terhadap projek sub tanah dan pengetahuan terhadap projek sub tanah dan pengetahuan tenteng beban maksimum FK=2.5-3.0 biasa tenteng beban maksimum FK=2.5-3.0 biasa digunakan bagi kebanyakan bangunan digunakan bagi kebanyakan bangunan didapati didapati

Page 29: Bab 2 asas

b.Had-had Enapanb.Had-had Enapan

Jumlah enapan mestilah kecil dalam tahap yang Jumlah enapan mestilah kecil dalam tahap yang dibenarkan.dibenarkan.

Enapan kebezaan biasanya lebih kritikalEnapan kebezaan biasanya lebih kritikal

Biasanya lebih sukar meramalkan enapan Biasanya lebih sukar meramalkan enapan kebezaandaripada jumlah enapan kerana ketidak kebezaandaripada jumlah enapan kerana ketidak seragaman tanah.seragaman tanah.

Jumlah enapan boleh direndahkan denganJumlah enapan boleh direndahkan dengan

1.1.Melakukan lebih banyak penyiasatan tapakMelakukan lebih banyak penyiasatan tapak

2.2.Menggunakan tekan galas (yang dibenarkana) Menggunakan tekan galas (yang dibenarkana) lebih rendah.lebih rendah.

Enapan kebezaan boleh dikurangkan dengan Enapan kebezaan boleh dikurangkan dengan

1.1.Sediakan saiz asas yang berbeza bergantung Sediakan saiz asas yang berbeza bergantung kepada beban yang di tanggung oleh setiap kepada beban yang di tanggung oleh setiap tiang/asas.tiang/asas.

2.2.struktur yang panjang boleh dipecahkan kepada struktur yang panjang boleh dipecahkan kepada unit kecil bagi mengurangkan enapan kebezaan.unit kecil bagi mengurangkan enapan kebezaan.

Page 30: Bab 2 asas

c.Kedalaman asasc.Kedalaman asas

Kedalaman asas mestilah sampai kedalaman Kedalaman asas mestilah sampai kedalaman yang secukupnya.yang secukupnya.

Selamat daripada perubahan isipadu tanah Selamat daripada perubahan isipadu tanah akibat daripada cuaca iklim.akibat daripada cuaca iklim.

Dapat mengelakan pergerakan struktur yang Dapat mengelakan pergerakan struktur yang berlebihan akibat daripada bahaya air yang berlebihan akibat daripada bahaya air yang meresap melalui bawah tanah.meresap melalui bawah tanah.

Kedalaman maksimum bagi asas yang di Kedalaman maksimum bagi asas yang di amalkan ialah 5 kaki. amalkan ialah 5 kaki.

Page 31: Bab 2 asas

PENGENALAN KEPADA ASASPENGENALAN KEPADA ASASKejuruteraan Asas:Kejuruteraan Asas:Definisi:Definisi:• Sebagai satu seni mengenakan beransur-ansur Sebagai satu seni mengenakan beransur-ansur

beban-beban struktur dalam cara untuk beban-beban struktur dalam cara untuk mengekalkan ubah bentuk yang terlalu besar.mengekalkan ubah bentuk yang terlalu besar.

• Ubah bentuk unsur tanah ialah fungsi perubahan Ubah bentuk unsur tanah ialah fungsi perubahan dalam tegasan berkesan (tidak dalam jumlah dalam tegasan berkesan (tidak dalam jumlah tegasan.Berikut ialah contoh kes-kes ubah tegasan.Berikut ialah contoh kes-kes ubah bentukbentuk:.:.

1.1. Penggenaan beban-beban struktur.Penggenaan beban-beban struktur.2.2. Penurunan paras air bumi.Penurunan paras air bumi.3.3. Keruntuhan struktur tanah apabila dibasahkan.Keruntuhan struktur tanah apabila dibasahkan.4.4. Lambung tanah-tanah mengampulLambung tanah-tanah mengampul5.5. Penurunan asas akibat serangan sulfat kepada Penurunan asas akibat serangan sulfat kepada

konkrit,keratan cerucuk keluli dan kereputan konkrit,keratan cerucuk keluli dan kereputan cerucuk kayu.cerucuk kayu.

6.6. Penuruan lambung.Penuruan lambung.7.7. Lubang benam.Lubang benam.8.8. Getaran tanah berpasir.Getaran tanah berpasir.9.9. Lambung tanah liat selepas pokok dibuang.Lambung tanah liat selepas pokok dibuang.10.10. Pergerakan musim lembapan (panas,salji,hujan Pergerakan musim lembapan (panas,salji,hujan

dan lain-lain.dan lain-lain.

Page 32: Bab 2 asas

Takrifan Asas:Takrifan Asas:

• Merupakan unsur bangunan yang terletak di bawah sekali.Merupakan unsur bangunan yang terletak di bawah sekali.

• Peranannya adalah untuk memindahkan segala beban Peranannya adalah untuk memindahkan segala beban bangunan ke lapisan tanah di bawahnya dengan selamatbangunan ke lapisan tanah di bawahnya dengan selamat..

Fungsi asas serta keperluan umum yang perlu ada pada asad .Fungsi asas serta keperluan umum yang perlu ada pada asad .

Fungsi Asas:Fungsi Asas:

1.1. Memindahkan beban ke lapisan tanah dibawahnya.Memindahkan beban ke lapisan tanah dibawahnya.

2.2. Mengelakkan berlakunya enapan.Mengelakkan berlakunya enapan.

3.3. Mengekalkan kedudukan bangunan.Mengekalkan kedudukan bangunan.

4.4. Menyediakan satu permukaan yang rata untuk asas permukaan.Menyediakan satu permukaan yang rata untuk asas permukaan.

1.1. Fungsi yang paling utama asas adalah untuk memindahkan beban Fungsi yang paling utama asas adalah untuk memindahkan beban struktur bangunan ke lapisan tanah.struktur bangunan ke lapisan tanah.

Luas permukaan asas dapat diperolehi seperti berikut:Luas permukaan asas dapat diperolehi seperti berikut:

Page 33: Bab 2 asas

Fungsi Asas.Fungsi Asas.2. Dengan rekabentuk asas yang sesuai,asas tidak 2. Dengan rekabentuk asas yang sesuai,asas tidak

sepatutnya mengalami enapan,sekiranya berlaku sepatutnya mengalami enapan,sekiranya berlaku enapan salah satu asas,maka keretakan akan enapan salah satu asas,maka keretakan akan berlaku.Lebih besar enapan lebih besarlah berlaku.Lebih besar enapan lebih besarlah keretakan yang terhasil.keretakan yang terhasil.

3.3. Mengekalkan kedudukan bangunan pada Mengekalkan kedudukan bangunan pada peringkat awal adalah penting bagi bangunan-peringkat awal adalah penting bagi bangunan-bangunan pencakar langit yang mungkin bangunan pencakar langit yang mungkin mengalami pergerakan akibat tiupan angin mengalami pergerakan akibat tiupan angin kencang.kencang.

• Ini dapat di lakukan dengan menentukan jenis-Ini dapat di lakukan dengan menentukan jenis-jenis asas yang sesuai dengan kedalaman yang jenis asas yang sesuai dengan kedalaman yang mencukupi berdasarkan ketinggian bangunan dan mencukupi berdasarkan ketinggian bangunan dan keadaan tanah.keadaan tanah.

• Di bina pada kedalaman 1-1.5m dari aras bumi. Di bina pada kedalaman 1-1.5m dari aras bumi.

Enapan ∞ keretakan

Page 34: Bab 2 asas

. . Pemilihan jenis-jenis asas cetekAsas cetek yang sesuai kebiasaanya bargantung kepada magnitud dan penempatan/ penyusunan kepada bahan-bahan struktur,keupayaan galas dan sifat-sifat tanah.

Pemilihan tapak = f(magnitud lokasi,beban, enapan keupayaan galas tanah)