41
คคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคค คคคคคคคคคคคค คคค คคคคคคคคคคคคค คคคคคคค คค.คคคคคค คคคคคค มมมมมมมมมมมมมมมมมมม มมมมมมมมมมมมมมมมมมมม คคคคคค “คคคคคคคค คคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค” 16 คคคคคคค 2559 ค คคคคคคคคคคคคคคค คค.

Tourism Behavior in LPB

Embed Size (px)

Citation preview

ความตองการและพฤตกรรมของนกทองเทยว

ในหลวงพระบาง โดย

อาจารยสอนสก ทำามะวงดร.กรวรรณ สงขกร มหาวทยาลยสพานวงมหาวทยาลยเชยงใหม ประชม เรยนร และเขาใจ มรดกโลกกบการทองเทยว จาก“

หลวงพระบางถงเชยงใหม”

16 กนยายน 2559 ณ สถาบนวจสงคม มช.

ชาตของผตอบแบบสอบถาม

Thai; 134

Chi-nese;

42

Amer-ica; 20

Europe; 40

ASEAN; 13

Asia; 8 Others; 10

ขอมลทวไปของผตอบแบบสำารวจ

เพศของผตอบแบบสำารวจ

อายของผตอบแบบ

สำารวจ

อาชพของผตอบแบบ

สำารวจ

รายไดเฉลยตอเดอนของผตอบแบบสอบถาม

สถานภาพของผตอบแบบ

สำารวจ

ระดบการศกษาของผตอบแบบสำารวจ

จดผานแดนทผตอบแบบสำารวจเดนทางเขาส สปป.ลาว และเดนทางออกจาก สปป.ลาว

จดผานแดน ขาเขา ขาออกรอยละ รอยละ

1. หลวงพระบาง 73.0 77.22. เวยงจนทน 13.1 14.4

3. ปากเซ 1.1 0.84. หวยทราย 2.6 0.45. สวรรณเขต - -

6. บอเตน 6.7 5.27. อนๆ 3.4 2.0

การทองเทยวครงนผตอบแบบสำารวจเดนทางมาทองเทยว

หลวงพระบาง

ความถในการเดนทางทองเทยวของผตอบแบบสำารวจ

พฤตกรรมการเดนทางทองเทยว

การเดนทางมาทองเทยว

หลวงพระบาง

พฤตกรรมการเดนทางทองเทยว

วธการเดนทางมายงหลวง

พระบางของผตอบแบบสำารวจ

Airlines

Charter flight: Lao Sky, Etc.

Chiang Mai –

Luang Prabang

Lao AirlinesHigh : Every Day/ weekLow Season: 4 flights/ week

Air Asia (Soonest)

พาหนะทใชเดนทางในหลวงพระ

บาง

พาหนะทใชเดนทางในหลวงพระบาง ประเภทรถเชา

ประเภทของทพกของผตอบแบบสำารวจในหลวงพระบาง

ราคาทพกตอ 1 คนของผตอบแบบสำารวจ

ความพงพอใจของผตอบแบบสำารวจในการพกทพกในเมองหลวงพระบาง

เหตผลสำาคญในการเลอกใชบรการทพกในเมองหลวงพระบาง เหตผลสำาคญ ระดบความสำาคญ

5 4 3 2 11. ความปลอดภย 42.

236.4

16.7

4.3 0.4

2. ความสะอาดของทพก 36.0

36.0

22.2

4.2 1.5

3. สงอำานวยความสะดวก เชน wifi เครองปรบอากาศ เปนตน

34.7

31.7

26.0

6.5 1.1

4. ความเอาใจใสในการใหบรการและความสะดวกสบาย

25.0

48.8

22.7

2.9 0.6

5. ความสะดวกในการเดนทางเขาถงทพก

32.2

42.9

20.7

3.8 0.4

6. ขนาดของหองพกทมความเหมาะสม

23.2

41.7

29.3

4.2 1.5

เหตผลสำาคญ ระดบความสำาคญ5 4 3 2 1

7. การออกแบบทพกใหมความกลมกลนกบการเปนเมองมรดกโลก

28.6

39.0

25.1

5.8 1.5

8. ทำาเลทตงของทพก 35.4

37.6

20.9

3.0 3.0

9. ความมชอเสยงของทพก

19.9

37.2

34.5

4.2 4.2

10. ความมอธยาศยและเปนกนเองของเจาของ หรอพนกงาน

34.4

37.0

21.0

5.3 2.3

11. ราคาเหมาะสมกบคณภาพหอง

27.8

35.7

27.8

5.3 1.9

12. การสงเสรมการขาย เชน บรการนำาเทยวฟร มสวนลดเมอพกหลายคน เปนตน

15.4

31.9

36.6

11.4

4.7

เหตผลสำาคญในการเลอกใชบรการทพกในเมองหลวงพระบาง

พฤตกรรมการเดนทางทองเทยว

ระยะเวลาในการทองเทยวหลวงพระบางครงน

พฤตกรรม

การเดนทางทอง

เทยว

ความชอบทองเทยวตามฤดกาล

พฤตกรรม

การเดนทางทอง

เทยว

ฤดทชอบทองเทยว

พฤตกรรม

การเดนทางทอง

เทยว

ชวงเวลาทชอบทองเทยวมากทสด

ผตดสนใจเดนทางทองเทยวครงน

ผเดนทางรวมทรป

เหตผลสำาคญในการตดสนใจเดนทางมาทองเทยวหลวงพระบาง

รปแบบการทองเทยวครงน

แหลงทใชคนหาขอมลเกยวกบการทองเทยวหลวงพระบางในครงน

ประเภทอาหารทชนชอบในการทองเทยวครงน

กจกรรมการทองเทยวททำาในหลวงพระบาง

สถานททองเทยวทเดนทางไปเทยวในหลวงพระบาง

พพทธภณฑแหงชาต พส วดเชยงทอง

วดแสนสขาราม วดหมากโม วดใหม

สถานททองเทยวทเดนทางไปเทยวในหลวงพระบาง

ถนนคนเดน ตาดกวางส ตาดแส

บานผานม ถำาตงบานซางไห

ของฝากของทระลกทจะซอจากหลวงพระบาง

ประมาณการคาใชจายรวมในการเดนทางทองเทยวหลวงพระบางครงน

สงทชนชอบเมอมาทองเทยวในหลวงพระบาง

การกลบมาทองเทยวหลวงพระบางซำา

การแนะนำาใหผอนเดนทางมาทองเทยวยงหลวงพระบาง

ปญหาทประสบเมอเดนทางมาทองเทยวหลวงพระบาง