Click here to load reader

Tamang paraan ng pagkuha ng lupa at pag suri gamit ang soil test kit (stk)

  • View
    1.688

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Tamang paraan ng pagkuha ng lupa at pag suri gamit ang soil test kit (stk)

  • 1. Tamang Paraan ng Pagkuha ng Lupa at Pag-Suri Gamit ang Soil Test Kit (STK) Regional Soils Laboratory 5 Del Rosario, Naga City

2. Ano ang dapat nating malaman tungkol sa lupa? Ito ay may mga elemento na nag sisilbing pagkain ng tanim Hindi tayo makakasiguro na ang pagkaing nakukuha ng pananim ay sapat para magkaroon ng masaganang ani. Kailangan nating mag lagay ng abono para magkaroon ng malusog na pananim at prudoktibong agrikultura. Pero alam ba natin kung gaano karami ang abonong ating ilalagay sa pananim? Kalimitan ay mali o sobra ang ating nailalagay na abono, kaya kailangan nating ipasuri ang ating lupa. 3. KAHULUGAN NG TAMANG PAGKUHA NG LUPA Ito ang unang hakbang para alamin ang kalusugan ng inyong lupa Ito ay kailangang kumatawan sa kabuuan ng lugar na inyong pinagkunan. hangang 1 kilo ng lupa ay kailangan kumatawan sa lugar na hindi hihigit pa sa 5 ektarya. 4. Mga Dapat Tandaan sa Tamang Pagkuha ng Lupa Tamang panahon Gumamit ng malinis na kagamitan Ikunsidera ang lalim ng lupa: 20-30 cms.(critical root zone areas) Hiwa-hiwalay na pag kuha ng lupa Tandaan: Tamang resulta ng pag test ng lupa ay mag dedepende sa tamang pagkolekta ng lupa. 5. Mga Dapat Tandaan sa Tamang Pagkuha ng Lupa Iba-ibang klase ng pinagmulan ng pinagkunan ng lupa. Ex. Mapula, maitim, tyokolate, etc. Uri ng lupa. Ex. Mabuhangin, malagkit, etc. Dami ng naalis na abono sa lupa pagka-ani Hugis ng kalupaan Mga paraan sa paghalo ng nakolektang lupa 6. Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 1. Ihanda ang mga sumusunod: balde, gulok, plastik na bag, pala, kaputol na tubong plastik o kawayan na pinatalim sa dulo 7. 2. Hatin ang bukirin ayon sa uri ng pananim, kase ng lupa o kaanyuan nito Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 8. COMPOSITE SAMPLING ito ang pinaka- karaniwang pamamaraan ng pagkuha ng lupang ipapasuri (ex. Zigzag pattern) 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. 3. Alisin ang nga dumi, bato at mga basura sa ibabaw ng lupang pagkukunan. Gamit ang pala, ibaon ito sa lupa na may lalim ng 25 cm. sa pahilis na paraan (o sa V posisyon), alisin ang lupa dito, sa isang parte ng lupang pinagkunan, kumuha ng isang hiwa ng lupa na may 2 cm. kapal at 4 cm. na lapad gamit ang kutsilyo, ilagay ito sa balde. Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 10. -V posisyon -kumuha ng isang hiwa ng lupa na may 2 cm. kapal at 4 cm. na lapad -ilagay ito sa balde. Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 11. Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 4. Kumuha sa ganitong pamamaraan sa 10 magkakahiwalay na lugar at paghaluin ito sa isang balde o lalagyan. 12. Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 5. Para sa mga pananim na kahoy o namumunga ng prutas, kumuha pangalawang sample (subsoil) na mas malalim pa sa 25 cm hanggang 50 cm. lalim pa mula sa pinagkunan ng topsoil. Topsoil - 0 hangang 25 cm lalim para sa shallow rooted na pananim katulad ng palay, mais at gulay. Subsoil - 25 to 50 cm lalim para sa mga namumunga ng prutas at mga kahoy na pananim katulad ng mangga at niyog. 13. Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 6. Ilagay ang lupa sa malinis na plastik o sako, ibuhaghag ito at pahanginan, huwag itong ibibilad sa araw, alisin ang mga nakahalong dumi na hindi parte ng lupa katulad ng bulok na dahon, kuhol, malilit na bato, at mga upos ng sigarilyo. 14. 7. Pag hati-hatin ang lupa ng apat na mag kakaparehong parte, alisin ang una (1) at ika-3 bahagi at itira ang ika-2 at ika-4 na bahagi, paghaluin uli ito. Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 15. Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 8. Ulitin uli ito ng ilang beses hanggang maka ipon ka ng isang (1) kilo ng lupa. 16. Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 9. Kapag tuyo na ang lupa, salain ito gamit ang sirang kulambo para mapino ang mga kumpol pa na lupa, durugin ito at isalang muli hanga maging pino, haluin at ilagay sa supot o plastik at lagyan ng tamang inpormasyon. Pangalan(Name): Juan dela Cruz Lugar ng Bukirin: Cadlan Pili, (Farm Site) Lawak (Area): 1.5 ektarya Uri ng itatanim: Palay Kaanyuan: Kataasan (Topography) Dating inaani: 60 kaban Dating ginamit na abono: 18-46-0 = 3 bags 46-0-0 = 2 bags GPS Coordinates = 123.9876, 13.2565 17. Tamang Pagkuha ng Lupa Para Ito Ipasuri 10. Dalhin ito sa inyong Municipal Agricultural Office o sa aming opisina sa Regional Soils Laboratory upang masuri. 18. Kahalagahan ng Pag-papasuri ng Lupa Para malaman ang taglay na mga elemento ng lupa Isa sa mga paraan sa pag-gamit ng tamang abono Ang datus ay gagamitin sa pag-gawa ng mapa. 19. Dalawang Paraan sa Pag-suri ng Lupa Gamit ang Soil Test Kit Gamit ang Laboratoryo 20. Mga Bagay na dapat i-konsidera sa pag gamit ng STK Variety Highbreed -high recommendation Traditional- low recommendation Climate Dry Season-high rate recommendation Wet Season-low rate recommendation Irrigation Irrigated-high recommendation Non-irrigated-low recommendation 21. Mga Bagay na dapat i-konsidera sa pag gamit ng STK Pest Management practice Soil Type Coarse texture-high rate recommendation fine texture-low rate recommendation Expected Price of the product Price of fertilizers 22. Mga Bagay na dapat i-konsidera sa pag rekomenda o pag apply ng fertilizer - Presyo ng fertilizer - Presyo ng produkto - Inaasang ani - Responde ng pananim sa mataas na pag gamit ng fertilizer (high rates of fertilization) - Kundisyon ng panahon - Other factors 23. Mga Bagay na dapat i-konsidera sa pag rekomenda o pag apply ng fertilizer Gamit ang Low recommendation - Mahal ang fertilizer - Ang bili ng produkto ay mababa - Ang variety ng pananim (native) ay hindi maganda ang responde sa gamit na fertilizer Gamit ang High recommendation - Magandang uri ng variety ang ginamit o itinanim - Ang sinasaka ay irrigated - Maganda ang programa at may kaalaman ang mag sasaka sa pest and disease management - Alam mo na magiging maganda at mataas ang ani 24. ANG SOIL TEST KIT (STK) 25. ANG SOIL TEST KIT (STK) 1. Isang Kapaki-pakinabang na Gamit ng mga Magsasaka at mga Agriculture Technician 2. Ang soil test kit ay nagtataglay ng mga sangkap kemikal na inihanda ng DARFU5 Regional Soils Laboratory para magamit ng mga field technicians at mga magsasaka upang pag- aralan ang mga soil samples sa bukid. 3. Sa pamamagitan ng kagamitang ito, higit na madaling malaman ang taglay na sustansya at problema ng lupa batay sa kulay na maaring lumitaw sa soil sample na nasa tube. 26. MGA PAKINABANG SA PAGGAMIT NG STK 1. Ito ay madaling dalhin, mabisa at matipid gamitin ng mga magsasaka. Ang pagsusuri sa lupa ay maaaring maisagawa sa lupa na mismong sinasaka. 2. Inaalam nito ang katabaan ng lupa sa bukid mismo at ipinaaalam kaagad nito sa mga magsasaka ang kabatiran kung ang lupang taniman ay may sapat na nitroheno, posporo o potasyo. 27. 3. Inaaalam din nito ang pH ng lupa o ang taglay na asido at alkalin ng lupa. 4. Sa pamamagitan ng maayos na paggamit ng STK, malalaman ng mga teknisyan at mga magsasaka ang mga kailangang pataba na angkop sa mga natatanging halamang tanim sa isang bukid. MGA PAKINABANG SA PAGGAMIT NG STK 28. Suriin lamang ang lupa na tama ang pagkakakuha Iwasang Makontamina: Gamitin lamang ang nauukol na test tube Gumamit lamang ng malinis na test tubes Huwag pag-palitin ang mga takip Huwag manigarilyo Iwasang malanghap at malagyan ang balat Ilayo sa mga bata Ilagay sa malinis at tuyong lugar MGA ALITUNTUNING DAPAT TANDAAN SA PAG-GAMIT NG SOIL TEST KIT: 29. Pag-gamit ng Soil Test Kit 30. pH Nitrogen Phosphorus Potassium ANG DATING STK 31. pH Nitrogen Phosphorus Potassium ANG BAGONG STK NA MAY DIGITAL 3-WAY ANALYZER 32. Pag-analyze ng Soil pH gamit ang 3-way analyzer 33. Soil pH 1. Mag hanap ng isang lugar ng taniman na maiging kumuha ng pH ng lupa 2. Alisin ang mga dumi pati na rin ang mga bato, dahon at mga sangga dahil ito ay makaka-apekto sa resulta ng analysis 3. Alisin ang unang 2 ibabaw ng lupa na iaanalyze 4. Bungkalin at basain ang lupa sa lalim na 6 (mas maiging gumamit ng distilled water) 5. Taptapin ang basang lupa para ito ay ma compact 34. Soil pH 6. Gamit ang kasamang espongha, kuskusin ang dahan dahan ang 4-5 ng probe mula sa ibaba pataas sa hawakan para maalis ang namuong oxide sa ibabaw ng metal probe, iwasang ma-kuskus ang dulong bahagi ng probe. 7. Punasang muli ang kinuskos na probe ng cotton o tissue pataas at iwasang matamaan ang dulo ng probe 35. Soil pH 8. Pindutin ang ON button ng analyzer at pindutin ang arrow hanggang tumapat ito sa pH 9. Itusok sa basang lupa ang probe sa lalim na 4-5, kapag matigas ang lupa ay huwag pilitin kundi ay itusok uli ito sa mas malambot na bahagi ng basang lupa, paikut-ikutin ito habang hawak ang handle ng ilang beses para masiguro na dumikit ang lupa sa probe 10. Mag hintay ng 60 sec. at kunin ang initial na reading 11. Alisin ang probe sa lupa 36. Soil pH 12. a HUWAG KALIGTAAN ANG PARTENG ITO: base sa initial reading, kunin ang final reading: a. kung ang initial reading ng pH ay 7 o mas mataas pa, alisin ang mga lupa sa probe, kuskusin uli ito ayon sa no. 6, at muli itong ibalik sa ibang basang bahagi ng lupa, paikut-ikutin uli ito ng 3 beses habang hawak ang handle para masiguro na dumikit ang lupa sa probe b. Mag hintay ng 30 sec. at kunin ang final na reading 37. Soil pH 12. b HUWAG KALIGTAAN ANG PARTENG ITO: base sa initial reading, kunin ang final reading: a. kung ang initial reading ng pH ay mas mababa sa pH 7, alisin ang mga lupa sa probe ngunit huwag itong kuskusin ng esponga at muli itong ibalik sa ibang basang bahagi ng lupa, paikut-ikutin uli ito ng 3 beses habang hawak ang handle para masiguro na dumikit ang lupa sa probe b. Mag hintay ng 60 sec. at kunin ang final na reading Tandaan: kung gagamitin ang 3 way analyzer sa pagkuha ng pH ng lupa ay nararapat na ulitin ito ng magkakailang ulit at lugar para mas eksakto ang makuhang pH ng lupa. 38. Para sa mas eksaktong soil pH, kumuha ng sampol sa lupa ayon sa tapang paraan at i- test ito ayon sa proseso gamit ang 3-way analyzer: 39. Pag-analyze ng Soil pH gamit ang dating paraan o colorimetric method 40. Soil pH 1. Lagyan ang test tube ng lupa gamit ang maliit na scoop. 2. Maglagay ng 12 patak o 0.5 ml o hanggang sa guhit ng CPR pH indicator dye. 3. Haluing maigi sa pamamagitan ng pag-alog ng test tube mga 20 beses. 4. Ulitin ang step 3 pagkalipas ng 2 minuto at hayaang mag hiwalay ang solusyon at ang lupa sa loob ng 5 minuto. 41. SOIL pH 5. Para malaman ang pH ng lupa, ikumpara sa color chart ang solusyon ng lupa sa kaparehas na solusyon na ginamit. 6. Kung ang pH ng lupa ay kaparahas o mas matingkad pa sa 6, ulitin ang step 1 hanggang 5 gamit na ang BTB indicator dye, pero, kung halimbawang kaparehas o mas mababa pa sa 5 ang pH, ulitin ang step 1 hanggang 5 gamit na ang BCG indicator dye. 7. Hugasan ang test tube ng tubig hanggang maalis ang mga lupa at banlawan ito ng distilled na tubig. 42. Solusyon N (24 patak o 1 ml o hanggang sa guhit) 43. Ikumpara ang dulo ng kulay ng solusyon sa kulay ng nasa color chart Paraan sa pag-basa ng lebel ng nutrient ng pH Pahilis ang pagbasa ng pH 44. Color Chart sa Soil pH 45. NITROGEN TEST 1. Lagyan ang test tube ng lupa gamit ang maliit na scoop. 2. Maglagay ng 24 patak o 1 ml o hanggang sa guhit ng solution N 3. Haluing maigi sa pamamagitan ng pag-alog ng test tube mga 30 beses. 4. Ulitin ang ang step 3 at pagkaraan ng 3 minuto at initin ang test tube na may solusyon gamit ang kandila hanggang sa malapit na itong kumulo, huwag hayaang matapon ang solusyon sa test tube. 46. NITROGEN TEST 5. Itindig ito at hayaang mag hiwalay ang solusyon at ang lupa sa loob ng 5 minuto. 6. Para malaman ang Nitrogen ng lupa, ikumpara sa color chart ang solusyon ng lupa sa kaparehas na kulay ng solusyon sa chart ng Nitrogen. 7. Hugasan ang test tube ng tubig hanggang maalis ang mga lupa at banlawan ito ng distilled na tubig. 47. NITROGEN TEST Color chart sa Nitrogen Analysis 48. Ikumpara ang dulo ng kulay ng solusyon sa kulay ng nasa color chart Pahilis ang pagbasa ng OM o Nitrogen Paraan sa pag-basa ng lebel ng nutrient ng Nitrogen 49. PHOSPHORUS TEST 1. Lagyan ang test tube ng lupa gamit ang maliit na scoop. 2. Maglagay ng 24 patak o 1 ml o hanggang sa guhit ng solution P at 4 patak ng solution P1. 3. Haluing maigi sa pamamagitan ng pag-alog ng test tube sa loob ng 1minuto. 4. Ulitin ang step 3 pagkaraan ng 3 minuto at hayaang mag hiwalay muli ang solusyon at ang lupa sa loob ng 3 minuto. 5. Kumuha ng isang plastik stick na kasama sa kit at lagyan ito ng tin foil sa isang dulo. 6. Dahan dahang ilagay ang dulo ng stick na may foil sa loob ng test tube na may solusyon at ihalo ito sa loob ng isang minuto na hindi nagagalaw ang lupa sa solusyon, itindig ito ng isang minuto. 50. PHOSPHORUS TEST 7. Para malaman ang Phosphorus ng lupa, ikumpara sa color chart ang solusyon ng lupa sa kaparehas na kulay ng solusyon sa chart ng Phosphorus. 8. Hugasan ang test tube ng tubig hanggang maalis ang mga lupa at banlawan ito ng distilled na tubig. Tandaan: ang tin strip na nakalagay sa plastik na tinting ay maaring gamitin ng apat na beses sa loob ng isang araw, hugasan lang ito ng distilled water bago muling gamitin. 51. PHOSPHORUS TEST Color chart sa Phosphorus Analysis 52. Patindig ang pag babasa sa test tube ng Phosphorus Ikumpara ang kulay ng solusyon sa color chart Paraan sa pag-basa ng lebel ng nutrient ng Phosphorus 53. POTASSIUM TEST 1. Lagyan ang test tube ng lupa gamit ang maliit na scoop. 2. Maglagay ng 24 patak o 1 ml o hanggang sa guhit ng solution K at 8 patak ng solution K1. 3. Haluing maigi sa pamamagitan ng pag-alog ng test tube sa loob ng 1minuto. 4. Ulitin ang ang step 3 pagkaraan ng 3 minuto at hayaang mag hiwalay ang solusyon at ang lupa sa loob ng 3 minuto. 5. Ilagay ang solution K2 sa pamamaraang: a. Dahandahang ipasok ang dulo ng solution K2 sa bunganga ng test tube at ipatak ito ng maingat na hindi nagagalaw ang solution at ang lupa, itindig ito ng 1 minuto. b. HUWAG PAGHALUIN ANG SOLUTION. 54. POTASSIUM TEST 6. Para malaman ang Potassium ng lupa, tingnan kung may nabuong maulap na bahagi sa gitna ng solution, kung walang nabuong maulap na bahagi, ito ay wala o mababa ang Potassium 7. Hugasan ang test tube ng tubig hanggang maalis ang mga lupa at banlawan ito ng distilled na tubig. 55. Patindig ang pag babasa ng Potassium at gawin ito sa harap ng madilim na bahagi. Paraan sa pag-basa ng lebel ng nutrient ng Potassium o maulap na bahagi 56. Gamit ang paraan sa Laboratoryo 57. Mga Paraan sa Pag-test sa Laboratoryo Macro Nutrients Nitrogen Kjeldal method of analysis Phosphorous UV-VIS Spectrophotometer Potassium Atomic Absorption Spectrophotometer 58. Micro Nutrients Zinc Copper Iron Manganese ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER Mga Paraan sa Pag-test sa Laboratoryo 59. Interpretation of Soil Test Data for fertilizer recommendation A. SOIL 1. Texture 2. pH 3. Organic Matter content 4. Drainage condition 5. Topography and Erosion B. PLANT 1. Kind and Variety of crop Ang resulta ng soil test ay hindi sapat para maka pag-rekomenda sa pag aabono ng pananim. Kailangan din ng iba pang impormasyon para makapag bigay ng maayos na pag aabono. Ang mga sumusunod ay maaring makatulong. 60. Interpretation of Soil Test Data for fertilizer recommendation C. WEATHER CONDITION 1. Climate, wet or dry season D. FARM MANAGEMENT 1. Liming and Fertilization in the past 2. Irrigation 3. Rotation sequence 4. Yield potential E. PREVIOUS YIELD E. SOCIAL and ECONOMIC INFORMATION 1. Financial condition of the farmer 2. Relative price of fertilizers and the crop product 61. Soil Test Data A. TEXTURE Light soils - sand to loamy sand Medium soils - sandy loam to silty loam Heavy soils - silty clay loam to clay B. pH or SOIL REACTION Intensely acidic -