of 26 /26
4531/1 PHYSICS Kertas 1 SEPT/2011 1 Va Jam PHYSICS Tingkatan 5 Kertas 1 Satu Jam Lima Belas Minit 4531/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. 1. This question paper consists of 50 questions. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. 2. Answer all questions. Jawab semua soalan. 3. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 4. You may use a non-programmable scientific calculator. Andadibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. 5. A list of formulae is provided on page 2. Satu senarai formula disediakan di hafaman 2. Kertas soalanini mengandungi 26 halaman bercetak dan2 halaman tidak bercetak. © 2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

4531/1

PHYSICS

Kertas 1

SEPT/2011

1 VaJam

PHYSICS

Tingkatan 5

Kertas 1

Satu Jam Lima Belas Minit

4531/1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

1. This question paper consists of 50 questions.

Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

2. Answer all questions.

Jawab semua soalan.

3. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.Rajah yangmengiringi soalantidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

4. You may use a non-programmable scientific calculator.

Andadibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

5. A list of formulae is provided on page 2.

Satu senarai formula disediakan di hafaman 2.

Kertas soalaninimengandungi 26 halaman bercetak dan2 halaman tidakbercetak.

© 2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 17: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 18: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 19: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 20: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 21: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 22: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 23: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 24: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 25: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 26: Spm trial-2011-physics-p1-pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com