IDMEF Specifics

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IDMEF Specifics

 • IntervendorIDSkoppelingenStefanDeelen&MarjuJalloh

  Praktischonderzoek

 • Doelstellingproject

  Het project Intervendor IDS heeft als doelstelling het verrichten van:1. Onderzoek naar een gewenste intervendor methodiek voor het uitwisselen van security alerts,

  2. en het doen van praktisch onderzoek ter beoordeling van deze methodiek.

 • Agenda:Aanleiding&doelstellingprojectIntroIDMEF,IDXP,BEEP,IDWG,(IODEF).IntervendorcommercielPreludeenSnortIDMEFtestbed,introMetingen(marju)

  Introductietestbedenaanpaknmap>XMLmetingnmap>performancemeting

  Conclusiesonderzoek

 • ToepassingsgebiedvanIDMEFis(wordt)tussensensorenconsole(ookwelanalyzerenmanager)

  IDMEFinrfc4765(maart2007)

  IDXPinrfc4767.

  IDMEF

 • IDMEFmessagestructuurnuttig..?bijaanleverenmessagesaaneventcorrelatiesystemen

  bijopslagenaanleveringbijcentraalarchiefsysteem

  monitorsystemen

  Algemeenformatmaakthetvoorverschillendeorgs(users,vendors,responseteams..)makkelijkerdatauittewisselen

 • IDMEFalsoplossingvoor(potentile)problematiek:Alertszijnheterogeen,objectgeorinteerdIDMEFdatamodelweethiermeeomtegaan,eenattackdetectiedoorverschillendesensorsystemenofOSenwordtverschillendafgemeld,IDMEFstructureertdit,dealertinfomoetna(re)presentatiegemakkelijkopuniformewijzeverwerkbaarzijn..XML!(Commercile)vendorswensenflexibeldatamodel,.

 • ManagerSensorIDMEFmessage

 • Intervendorcommerciel

  GeeneffortvoorIDMEFsupport

  CheckpointOPSEC,geenopenstandaard,ookin1997gestart

  Intervendorkoppelingengerichtopaansluitenbijdesterkste..

 • OpensourcePreludeIDS

  VolledigIDMEFbased

  Koppelingenopbasisvan(IDMEF)pluginsnaar:

  Snort,Nessus,Nagios,Argus,Honeyd,LibSafe,SysTrace,BroIDS

 • Snortarchitectuur

 • Wathebbenwijgetest

  OverheadIDMEFXMLcode Overheadmetprelude Overheadmetmysqlclient CPUPerformance

 • TLS,Tcp/IP(4690)MySQL,Tcp/IP(3306)

  SnortIDMEFSnortPreludeSnortMySQL

  BlackhathostIDSSensor,VendorA

  IDSManager,VendorB

  PreludemanagerSnortmanager

  Koppelingenvia:MySQL

  (Custom)Rules

  nmapenping

 • Problemen

  Versieproblemen:

  Pluginszijnversieafhankelijk, Rulesetszijnversieafhankelijk..

 • OverheadIDMEFXMLcode

  6,221597225679sSv2.4.4

  6,221242519997sTv2.4.4

  6,22887514295sTv2.4.4

  6,2253258563sSv2.4.4

  6,2217762861Ov2.4.4

  6,2217752851sSv2.4.4

  Overheadfactor

  IDMEFfile(byte)

  Alertfile(bytes)

  Aantalnmap

  Nmapflag

  Snortversie

 • Overheadmetprelude

  4,70246005225v2.6.1.4

  4,88224184593v2.6.1.4

  4,93195293956v2.6.1.4

  5,04136212699v2.6.1.4

  5,984665780v2.6.1.4

  Overheadfactor

  Tcpdumpfile(byte)

  Alertfile(bytes)Snortversie

 • Overheadmetmysql

  5.211022719635Ov2.3.3

  11.6850714342sTv2.3.3

  6,28630310033sSv2.3.3

  Overheadfactor

  Tcpdumpfile(byte)

  Alertfile(bytes)

  Aantalnmap

  Nmapflag

  Snortversie

 • CPUPerformance

  38.32576755v2.3.3nr.4

  53.62042255V2.6.1.4nr.3

  13.31513253v2.4.4nr.2

  31.42555652v2.3.3nr.1

  Maxcpu(Snortpid)

  Alertfile(bytes)

  Aantalalert

  Snortversie

  Testsituatie

  ?

 • Samenvatting&Conclusies.. IDMEFincombinatiemetIDXPbeschouwenwijwelalsdemeest

  wenselijketoekomstigeIntervendorkoppelmethodiek,omdatheteenIETFstandaardis..

  DeconversievansnortsecuritymessagesnaardevoorgeschrevenIDMEFXMLbeschrijvingleverteengemiddeldeoverheadfactorvan6.22,

  InverhoudingtotvergelijkbareXMLoverhead(inbijv.webomgevingen)isdezeconversieredelijkefficientuitgevoerd,

  Depreludekoppelingpasteenextraconversietoe,maarheefteenproprietarycommunicatieinterface,

  Welisdepreludekoppelingmeteenoptimalisatieuitgerust,diedeXMLcomprimeertvoortransport.Defactoroverheaddaaltdaardoortotonderde5.

 • OPSECisgeeninteressanteintervendormethodiekomdatditgeenopenstandaardis,isooknietindegeestvanos3,Deverrichttemetingeninditkaderlietenblijkendatdecpuimpactvan50%alsgevolgvandeXMLenTLSbewerkingenbehoorlijkis:Eenonderzoek naarhetnutendehaalbaarheidvandeinzetvaneenXML/TLScombiacceleratorverdientaanbevelingvoorheavyenvironments..(Wijhebbennietonderzochtofditreedswordttoegepastmetsnortconfiguraties).

  Conclusies,vervolg..

 • Vragen..??