Click here to load reader

Gradivo usposabljanje - fitomedicina 2009

  • View
    1.730

  • Download
    17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual for training of experts in phytomedicine 2010.

Text of Gradivo usposabljanje - fitomedicina 2009

  • 1.GRADIVO ZA USPOSABLJANJEPRODAJALCEV FFS IN IZVAJALCEVVARSTVA RASTLINLjubljana, 2009

2. Gradivo za usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlinAvtorji:mag. Mateja BlaiMateja Boli TavarPrimo Bukovecdr. Jernej Drofenikdr. Tanja Faturdr. Lucija Juki SorakMilena Koprivnikar B.dr. Mario LenikMojca Malovrhmag. Lucija arcmag. Sanja VranacBert van der GEESTSlikovno gradivo: dr. Mario Lenik, Andrej Murenc, mag. Jolanda Persolja, mag. Lucija arc,mag. Sanja Vranac, Wikipedia, Uradni list RS, BUL vica (www.bul.ch).Uredila:Milena Koprivnikar B., Nea Gorenc VolkRecenzija:mag. Gabrijel SeljakIzdaja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,Fitosanitarna uprava Republike Slovenije,Einspielerjeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, telefon +386 59 15 29 30,telefax 059 15 29 59, http://furs.si, e-pota: [email protected] Suzana Marolt, direktoricaNaklada:10.000 izvodovTisk: Tiskarna SOMARU d.o.o.Ljubljana, 15. november, 2009CIP Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica Ljubljana632.95GRADIVO za usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin / [avtorji MatejaBlai [et al.]; slikovno gradivo dr. Mario Lenik .[et al.]; uredila Milena KoprivnikarB., Nea Gorenc V.].- Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 2009ISBN 978-961-92549-1-21. Blai, Mateja, 1970 2. Koprivnikar Bobek, Milena24804020688 2 3. KAZALO VSEBINEUVOD ........................................................................................................................................ 61. POVZROITELJI BOLEZNI NA RASTLINAH, KODLJIVCI IN PLEVEL ................... 82. SPLONO O FFS................................................................................................................. 153. VARNA UPORABA FFS IN POTENCIALNA TVEGANJA ZA ZDRAVJE LJUDI....... 27 3.1. VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI ..................................................................................... 27 3.2. PREPREEVANJE ZASTRUPITEV........................................................................... 30 3.3. UKREPI PRI ZASTRUPITVI ...................................................................................... 38 3.4. OSTANKI PESTICIDOV ............................................................................................. 414. VARSTVO OKOLJA IN UPORABA FFS ........................................................................ 43 4.1. TLA ............................................................................................................................... 43 4.2. VARSTVO VODA ....................................................................................................... 45 4.3. VARSTVO DIVJIH IVALI IN RASTLIN................................................................. 51 4.4. VARSTVO EBEL IN NECILJNIH LENONOCEV ............................................ 52 4.5. ZRAK ............................................................................................................................ 53 4.6. PRAVILNO ODMERJANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV..................... 54 4.7. PREPREEVANJE ZANAANJA FFS IZVEN OBMOJA NANOSA ................... 655. SESTAVA ETIKETE Z NAVODILOM ZA UPORABO ................................................... 726. ZAKONODAJA................................................................................................................... 80 6.1. ZAKONODAJA S PODROJA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV.................. 80 6.2. ZAKONODAJNA UREJENOST PODROJA SKLADIENJA, RAVNANJA Z ODPADNO EMABALAO IN ZBIRANJE ODPADKOV FFS ........................................ 877. VIRI...................................................................................................................................... 91Priloga 1: Poroilo o izpostavljenosti fitofarmacevtskemu sredstvu ....................................... 943 4. KAZALO SLIKSlika 1: Razdelitev herbicidov glede na as uporabe: A-pred setvijo, B-po setvi pred vznikom,C-po vzniku .............................................................................................................................. 24gojene rastline in plevelov (A.Murenc)................................................................................... 24Slika 2: Grafini znaki (simboli) in napisi za opozarjanje na nevarnost (Ur.l. RS, t. 50/2003 zdne 29. 5. 2003)........................................................................................................................ 28Slika 3: Zaitna obleka s kapuco za enkratno uporabo (BUL, vica www.bul.ch) ............... 32Slika 4: Proti kemikalijam odporne nitrilne zaitne rokavice (BUL, vica www.bul.ch) .... 32Slika 5: Enostavna polmaska in polmaska pri kateri je mono menjati filtre (BUL, vicawww.bul.ch) ............................................................................................................................. 33Slika 6: 1- tesno prilegajoa se zaitna oala, 2 - oala s stransko zaito (BUL, vicawww.bul.ch) ............................................................................................................................. 34Slika 7: Gumijasti kornji (BUL, vica www.bul.ch)............................................................. 34Slika 8: Spiranje oi (L.arc) ................................................................................................... 39Slika 9: Vidni ostanki uporabe FFS na grozdju (S.Vranac)..................................................... 42Slika 10: Shematski prikaz usode in obnaanja FFS v okolju (J.Persolja) .............................. 44Slika 11: Veliko FFS je strupenih za vodne organizme (S. Vranac)........................................ 45Slika 12: Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode (VTPodV) v obdobju 2006 - 2008(MOP, ARSO, GURS) ............................................................................................................. 46Slika 13: Prikaz vodovarstvenih obmoij na medzrnskih vodonosnikih (hitrost pretakanjavode do 10 m/dan) (MOP, ARSO)........................................................................................... 47Slika 14: Kemijsko stanje povrinskih voda v obdobju 2006 2008 (MOP, ARSO, GURS) 49Slika 15: Nain merjenja varnostnih pasov (B. van der Geest) ............................................... 50Slika 16: Obmoja Natura 2000 (Zavod RS za varstvo narave) .............................................. 51Slika 17: Kranjska ebela na zlati rozgi (Wikipedia).. 53Slika 18: Prekomerna ali nepravilna uporaba FFS prizadene tudi neciljne organizme(S. Vranac)54Slika 19: Ustrezno odmerjanje zranega toka pri radialnih in pnevmatskih prilnikih zusmerniki (M.Lenik)............................................................................................................... 55Slika 20: Prilnik z razdelilnim stolpom za zrak in s hidravlino gibljivimi usmerniki (M.Lenik)...................................................................................................................................... 56Slika 21: kropljenje na robnih vrstah nasadov brez ventilatorja in s prilagoditvijo orientacijeob (M.Lenik) ......................................................................................................................... 57Slika 22: Prednosti in slabosti sodobno oblikovanih naprav za nanos FFS zelo dobronanaanje na ciljne povrine, preobseno zanaanje v okolico in tla (M. Lenik).................. 63Slika 23: Neposredna ogroenost izvajalca kropljenja traktor brez kabine (M. Lenik)..... 65Slika 25: Primerjava nekaterih tipov ob, dostopnih na slovenskem trgu: ST in TR obiajnistandardni obi, ADI in API obi za zmanjevanje zanaanja z vgrajeno predkomoro, ID inAVI antidriftni obi, ki vsesavata zrak, IDK kompaktna antidriftna oba (M. Lenik)..... 69Slika 26: Uporaba antidriftnih ob pri kropljenju v bliini stanovanjskih objektov (M.Lenik)...................................................................................................................................... 70Slika 27: Enostransko kropljenje robnih vrst (M. Lenik) .................................................... 714 5. Kratice in izrazi, pogosto uporabljeni v gradivuFFS fitofarmacevtska sredstvaFURS Fitosanitarna uprava Republike SlovenijeIRSKGH Inpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hranoMKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoUr.l. RS Uradni list Republike SlovenijeUL L Uradni list Evropske skupnostiVVO vodovarstvena obmojaZFfS Zakon o fitofarmacevtskih sredstvihKarenca - ali varnostna akalna doba je as, ki mora pretei od zadnjega tretiranja posevka alinasada do spravila pridelka. Ta as je potreben, da se uporabljeno fitofarmacevtsko sredstvorazgradi, tako da predpisane mejne vrednosti ostankov v asu spravila pridelka nisopreseene. Karenca se predpie za vsak pripravek in vsako rastlino posebej in je doloena napodlagi lastnosti fitofarmacevtskega sredstva, naina uporabe, odmerka in metabolizmarastline, zato je za razline rastline lahko razlina.Delovna karenca je as, ki mora pretei od tretiranja posevka ali nasada do vstopa delavcevna obmoje tretirane povrine. Doloa se na podlagi ocene izpostavljenosti delavca, ki jenarejena na podlagi nevarnih lastnosti fitofarmacevtskega sredstva, naina uporabe inodmerka.Karenca zagotovljena s asom uporabe pomeni, da je as med uporabo sredstva inspravilom pridelka zaradi doline vegetacije posevka dalji od karenne, ki bi bila predpisanaza posevek (Primer: pri uporabi herbicida ob setvi koruze je karenca doloena na 63 dni. epridelujemo koruzo za silao, moramo akati, da mine najmanj 63 dni od uporabe sredstva doetve. e gojimo koruzo za zrnje, ki na njivi raste dlje kot 63 dni, nam za karenco ni trebaskrbeti. V tem primeru se napie, da je karenca zagotovljena s asom uporabe).Odmerek je predpisana koliina sredstva na enoto povrine (na primer v kg na hektar),doloena na podlagi podatkov o uinkovitosti sredstva in podatkov o vplivih na okolje. Vnavodilu za uporabo je naveden najviji dovoljen

Search related