Click here to load reader

Els grans paisatges peninsulars

  • View
    1.663

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Power geo!

Text of Els grans paisatges peninsulars

  • 1. Luis Prez 2 Batx Grans conjunts naturals dins els mbits mediterrani i atlntic. Els grans paisatges peninsulars

2. 1- Situaci geogrfica entre dues masses daigua i dos continents 2- Les Regions Biogeogrfiques 3- La diversitat dels paisatges peninsulars 3. -Estat Espanyol ocupa quatre cinquenes parts de la pennsula Ibrica SituaciGeogrfica Extrem Sud-Occidental dEuropa Amplies costes a l'Oce Atlntic MarMediterrnia Extens altipl central Proporcions i particularitats climtiques i mediambentals -Situaci dins la zona temprada Extrem Sud-Occidental del continent Europeu Entre 36, 45 i 47 Entre Europa i frica Clima de masses daire tropical i daire polar 4. Mapa de masses daire 5. -Posici entre dues masses daigua Aquesta posici determina precipitacions importants a les regions del nord-oest peninsular Contrast trmic acusat oce temperat i mar clid Divisi en dos grans dominis climtics Atlntic Mediterrani -Domini mediterrani es distingeix per aridesa estival Construcci d'infraestructures per aprofitament daigua 6. -Sequera estival Dona lloc gran recurs econmic del turisme de masses que fa que Espanya sigui de les primeres potencies mundials -Illes Canries Situades Oce Atlntic Poca distncia costa africana i allunyades 1400km de la pennsula Climtic subtropical 7. Mapa del territori dEspanya que pertany al domini climtic mediterrani - El nord dEspanya es la part mes humida segons lndex daridesa - La major part del domini climtic es gaireb tot Espanya menys el nord amb un ndex daridesa Semirid 8. -La disposici del relleu -Pennsula Ibrica formada per gran altipl central envoltat per serralades i dues grans depressions - Territori espanyol Terres altes, la seva mitjana 660m sobre el nivell del mar 11% del territori queda per sota 200m daltitud Altitud elevada fa de freds hivernals bastant accentuats, glaades i nevades - Serralades dificulten les comunicacions entre altipl central i zones litorals -Conjunt peninsular queda inclinat oce atlntic Ms de dues terceres parts de les aiges peninsulars van a l'oce atlntic Mar mediterrnia, shi aboca menys de la tercera part daiges, excepte riu Ebre 9. Mapa dels dos tipus de vessants que hi ha a Espanya - Vessant Atlntic amb 400.839Km 2- Vessant Mediterrani 182.661Km 2 10. - Situaci Pennsula Ibrica entre l'Atlntic i la Mediterrnia Existncia de dues regions biogeogrfiques Les illes que formen l'arxiplag de Canries - Pennsula Ibrica junt amb Grcia, dos territoris Europeus am mes diversitat florstica i amb gran quantitat dendemismes - Hi ha tres tipus de regions Biogeogrfiques Macaronsica Foto de les regions biogeogrfiques aEspanya 11. - Regi biogeogrfica Eurosiberiana -Predomina bosc caducifoli -Posseeix poques especies Faig i Roure Falgueres i Molses Ambient ombrvol -Especies ms abundants -Prats ocupen grans extensions de terreny Bruc i Ginesta Vegetaci herbcia i les pastures Foto duna regi biogeogrfica Eurosiberiana 12. -Regi biogeogrfica Mediterrnia -Formacions Vegetals Bosc perennifoli i matollar Sequera Estival Grosses arrels Fulles perennes i esclerofilles -Bosc Perennifoli Arbres daltura mitjana, descora grossa i rugosa i branques creen capalades globulars i amplies. B per condicions climtiques daridesa Existeixen tres tipus Mquia Estepa Alzina, pi i surera -Matollar mediterrani es resultat de degradaci del bosc per lacci humana Garriga Foto duna regi biogeogrfica Mediterrnia 13. -Regi biogeogrfica Macaronsica - Illes Canries formen part regi biogeogrfica macaronsica Vegetaci, gran riquesa Origen, mediterrani per t influncies africanes i de l'Atlntic Sud Va des de el nivell del mar als 3718m del cim del volc Teide Diferencies acusades Fan que hi hagi rica successi destats de vegetaci, amb formacions vegetals i espcies -Relleu de les illes -Foto dunaregi biogeogrfica Macaronsica 14. 3- La diversitat dels paisatges peninsulars - Estat espanyol cont gran diversitat paisatgsticaPels paisatges naturals pot anarla humitat des de les fagedes cantbriques fins laridesa de srtica del cap de gata -Diversitat actual dels paisatges espanyols t sis factors: 1- Factor ecoclimtic2- Relleu i el tipus de sls 3-Tipus de propietat4- Cobertures vegetals 5-Diversos tipus dactivitats agrcoles6- Urbanitzaci i la construcci dinfraestructures 15. 1- Factor ecoclimtic 2- Relleu i el tipus de sls 3-Tipus de propietat-Basat en el rgim i el balan dhumitat i rgim trmic i volum de calor acumulada Entre dues grans regions biogeogrfiques peninsulars (Eurosiberiana i Mediterrnia) Mediterrnia Diferents paisatges Subhumits fins esteparis Precipitacions anuals entre 200 i 800mm Hores insolaci i evapotranspiraci fora diferents entre el nord i el sud peninsulars -Depenen dels pendents, altitud sobre el nivell del mar i seva composici, donen lloc a diferents tipus de paisatges -Moltes amb important tradici histrica Minifundisme de les regions atlntica i cantbrica Latifundisme de les zones meridionals Aquest factor influeix als paisatges agrcoles 16. 4- Cobertures vegetals 5-Diversos tipus dactivitats agrcoles -Poden ser constitudes per praderes,pasturatges,matollars, boscos o terrenys erms Humanitzen i modifiquen paisatges Segons tipus de conreus Es desenvolupen en sistema de seco de regadiu Paisatge de sec Paisatge de regadiu 17. 6- Urbanitzaci i la construcci dinfraestructures Consumeixen fora sl Creen paisatges urbans, suburbans, periurbans Segons tipus densitat dedificaci i destinaci superfcie construda Paisatge Urb Paisatge Periurb Paisatge suburb 18. - Llibre de Text de 2 de Batxillerat de Geografia Bibliografia

Search related