Badanie prezentacja

 • View
  1.163

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Badanie prezentacja

 • 1. Instytut Badania Opinii HOMO HOMINIBADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIEBZWBK JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? WARSZAWA, CZERWIEC 2010R.

2.

 • Metoda badawcza: standaryzowane wywiady kwestionariuszowe zawierajce pytaniazamkniteposzerzone o pytania potwarte . Badanie zostao przeprowadzone w technice CATI (badania telefoniczne wspomagane komputerowo)
 • Jednostka badania:osoby, ktre w dniu badania ukoczyy 18 lat,speniajce wymogi cechyweryfikujcej -posiadanie konta bankowego oraz karty patniczej
 • Prba badawcza: dobrana metod losow, wybran w losowaniu prostym.
 • Liczebno prby :prba zakadana N=1067 jednostek; prba zrealizowanaN=1082jednostki
 • Miejsce i czas badania:badanie oglnopolskie,24-29 maja 2010

METODOLOGIA BADANIA JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 3. Tylkoniespena jedna trzecia osb (32 proc.), ktre posiadajkontabankoweikarty patnicze,wskazaatransakcje dokonywane przy pomocy karty, jako najbezpieczniejszy sposb patnoci . 62 proc. wybraa inny sposb uiszczania nalenoci, w tym gwniepatnogotwk (30proc.), przelewbankowy (19 proc.) oraz patnoci online (13 proc.) Patnoci dokonywane za pomoc Internetu oraz karty patniczej, to operacje najbezpieczniejsze i najbardziej powszechnewrd mieszkacw duych miast.Niemal odwrotna tendencja zarysowuje si wrd mieszkacw wsi za najmniej bezpieczne uwaaj onipatnoci online, nie darz rwniezaufaniem patnoci kart. NAJBEZPIECZNIEJSZA FORMA PATNOCI JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 4. Ponad60 proc. badanych korzysta z karty patniczej co najmniej raz w tygodniu.Codziennie z tego rodka patnoci korzysta prawie co czwarty badany 23 proc. Wedug danych NBP w 2009 roku Polacy zapacili kart ponad 700 mln razy. Najniszy odsetek wskaza pozytywnych w stosunku do czstotliwoci dokonywanych transakcji przy pomocy karty patniczej, notuje si na obszarach wiejskich.CZSTOTLIWO PATOCI KART JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 5. Czciej ni co czwarty badany posuguje si kart patnicz pacc za towary i usugi o wartoci przekraczajcej 50 z, a co pity ankietowany ju od 100 z. 17 proc. badanych paci kart dokonujc zakupw ju od 10 z, tyle samo badanych uywa karty patniczej dokonujc zakupw powyej 20 z.15 proc. respondentw dokonuje patnoci kart bez wzgldu na kwot transakcji. POZIOM PATNOCI KART 67% JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 6. Wedug danych NBP na koniec grudnia 2009 roku na polskim rynku cznie funkcjonowao 230,6 tys. urzdze akceptujcych elektroniczne instrumenty patnicze. Kart patnicz posugujemy si powszechnie w podstawowych, codziennych czynnociachpacc za zakupy w sklepach, czy punktach gastronomicznych orazna stacjach paliw. GDZIE POLACY PAC KART? JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 7. Niemal trzech na czterech badanych Polakw uywa karty niezalenie od miejsca , w ktrym chce dokona patnoci, jednak podkrelenia wymaga fakt, eniemalco czwarty respondent rezygnuje z patnoci kart:obawiajc si o bezpieczestwo swoich transakcji (15 proc.), a takeze wzgldu na przywizanie do tradycyjnych form patnoci (6 proc.),oraz na potencjalne utrudnienia wkontrolowaniu swoich finansw (4 proc.).Nieliczna grupa respondentwnigdy nie odwaya siuy karty patniczej. POWODY NIEPACENIA KART JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 8. CZSTOTLIWO WYPACANIA PIENIDZY Z BANKOMATU Respondenci czsto wypacaj pienidze z bankomatw, 84 proc. robi to co najmniej 1-2 w miesicu Jedyniejedna na dziesi zapytanych osb wypaca pienidze rzadziej ni raz w miesicu. JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 9. Pord osb, ktre deklaroway wyjazdy zagraniczne, bliskotrzy czwarte osb (72,5 proc.)zabieraw podr gotwk. FORMY PATNOCI PODCZAS WYJAZDW ZAGRANICZNYCH Wraz ze zmian miejsca pobytu i sposobem spdzenia wolnego czasu, zmieniaj si nasze nawyki, take w stosunku co do preferowanej formy patnoci.Podczas urlopw, niemal 30 proc. badanych nie korzysta z kart patniczych. JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 10. Dua powszechno i wysoka czstotliwo w posugiwaniu si kartami patniczymi nie uwalnia Polakw od licznych obaw, ktre w opinii respondentw cz si z dokonywaniem operacji patniczych za pomoc kart.Niemal poowa osb nie korzystajcych z kart na wyjazdach zagranicznych obawia si wysokich opat. Jedna trzecia martwi si o bezpieczestwo transakcji, a prawie 30 proc. badanych nie wie, e moe wykorzystywa swoj kart rwnie na wyjazdach zagranicznych. POWODY NIEKORZYSTANIA Z KARTY ZA GRANIC JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 11. Badani czciej na wyjazdach zagranicznych pac kart, ni podejmuj gotwk. Zaledwie 6 proc. respondentw wykorzystuje kart do mniej standardowych czynnoci. SPOSOBY WYKORZYSTANIA KARTY NA WAKACJACH ZA GRANIC JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 12. 58 proc. osb, ktre s wacicielami kont i kart patniczych nie zdaje sobie sprawy z moliwoci zarabiania na samym posiadaniu konta w banku. Nawet wrd osb wiadomych takich moliwoci,dominuje przekonanie, i zdobywa dodatkowefundusze moemy jedynie poprzez tradycyjne metody lokaty i oprocentowanie rodkw. Jedynie rzadziej ni co sidmy z respondentw wskazuje na funkcj Moneyback .MOLIWOCI ZARABIANIA NA KONCIE JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 13. MOLIWOCI ZARABIANIA NA KONCIE Zdecydowana wikszo posiadaczy kont bankowych (70 proc.) nigdy nie syszaa o funkcji Moneyback,wrd nich 37 proc.badanych deklaruje, e zamienioby swoje obecne konto na takie, ktre oferuje zwrot wydanych pienidzy na poziomie 1%. Jedynie rzadziej ni co trzeci badany (29 proc.) jest wiadomy istnienia takiego systemu. JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 14. Usuga polegajca na zwrocie 1 proc. wydanych pienidzy za pomoc karty patniczejnie jest powszechna.Nawetwrd osb, ktre syszay o Moneyback(29 proc.),jedynie 19 proc . korzysta z tej usugi. Co stanowi niespena1 proc . osb posiadajcych i korzystajcych z kont bankowych i kart patniczych. Wikszo badanych (64 proc.) twierdzi, e ich konto bankowe nie posiada tej funkcji. Jednoczenie niemal co pity zapytany (19 proc.) pord osb ktre syszay o Moneyback, nie jest w stanie powiedzie, czy jego konto posiada t funkcje. MOLIWOCI ZARABIANIA NA KONCIE JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 15. Wiedza na temat poziomu zwrotw, wynikajcych z funkcji Moneybackjest raczej niska .65 proc. badanych, ktrych konto jest wyposaone w t funkcj nie wie, ile na niej zarabia.Jedynie 35 proc. respondentw jest tego wiadoma. WIADOMO KORZYCI Z FUNKCJI MONEYBACK JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 16.

 • Na koniec 2009 roku w Polsce znajdowao si w obiegu33,4 mln kart patniczych
 • Sumaryczna warto transakcji przeprowadzonych kartami w 2009 roku wyniosa 77,6 mld z
 • rednia warto patnoci uregulowanej przy uyciu karty wyniosa 110 z
 • rednio na jedn kart w IV kwartale 2009 roku przypadao 5,8 transakcji bezgotwkowych. Odsetek ten stale ronie

Str.RYNEK KART PATNICZYCH W POLSCE JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 17. Str.ILE POLACY MOGLIBY ZAROBI NA MONEYBACK? Gdyby wszyscy Polacy posiadali konta z funkcj Moneyback na poziomie 1%,to w caym 2009 rokudo ich kieszeni wrcioby: 776 mln z JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010 18. Str.ILE KOWALSKI MGBY ZAROBI NA MONEYBACK? Gdyby Kowalski posiada konto z funkcj Moneyback na poziomie1% ,a miesicznie dokonywa ni transakcji na kwot834 z , to w 2009 rokudo jego kieszeni wrcioby: JAK POLACY KORZYSTAJ Z KART PATNICZYCH? BADANIE OPINII NA ZLECENIE BZWBK CZERWIEC 2010