M12mengenal hizbut-tahrir-1234601443516523-2

  • View
    381

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mengenal Hizbut Tahrir

Transcript

  • 1. Mengenal

2. Hizbut Tahrir adalah sebuah parti politik yang bermabdakan Islam.Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah mabdanya. Hizbut Tahrir bergerak ditengah-tengah umat, dan bersama-samamereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahanutamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistemKhilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitikehidupan. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik, bukan organisasi kerohanian(seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agamaatau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademik), danbukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosialkemasyarakatan). Idea-idea Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahsiakelangsungan kolompoknya. 3. Melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjurudunia. Mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakatIslam. Seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan dengan hukum-hukum syara. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naunganDaulah Islam, iaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dandibaiat oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahanberdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan mengemban risalah Islam ke seluruhpenjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melaluipola pikir yang cemerlang. Berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya sepertidulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di duniaini, dan negara Khilafah akan kembali menjadi negara nombor satu di dunia (sebagaimanayang terjadi di masa silam) serta memimpin dunia sesuai dengan hukum2 Islam. Menyampaikan hidayah (petunjuk syariat) bagi umat manusia, memimpin umatIslam untuk menentang kekufuran beserta segala idea dan peraturan kufur,sehingga Islam dapat menyelimuti bumi. 4. Mengemban dakwah Islam untuk mengubah keadaan masyarakat yang rusakmenjadi masyarakat Islam dengan : mengubah idea-idea rusak yang ada menjadi idea-idea Islam, sehingga idea-idea ini menjadiopini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi mereka. Selanjutnya persepsiini akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengantuntutan Islam. Mengubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam (yakni redhaterhadap apa yang diredhai Allah, marah dan benci terhadap apa yang dimurkai dan dibencioleh Allah) serta mengubah hubungan (interaksi) yang ada dalam masyarakat menjadihubungan/interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum2 dan pemecahan2Islam. Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah kegiatan yang bersifatpolitik, di mana Hizbut Tahrir memerhatikan urusan masyarakat sesuai denganhukum-hukum serta pemecahannya secara syari, kerana politik (siyasah) adalahmengurus dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukumIslam dan pemecahan-pemecahannya. 5. Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas dalamaktivitinya mendidik dan membina umat dengan tsaqafah Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yangsalah, serta persepsi-persepsi yang keliru, sekaligus membebaskannya daripengaruh idea-idea dan pandangan-pandangan kufur. Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pergolakan pemikiran (ashshiroul fikri) dan dalam perjuangan politiknya (al kifahus siyasi). Pergolakan pemikiran tersebut terlihat dalam penentangannya terhadapidea-idea dan aturan-aturan kufur. Kegiatan ini nampak pula dalam penentangannya terhadap idea-ideayang salah, akidah-akidah yang rusak, atau persepsi-persepsi yangkeliru, dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkankekeliruannya, dan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalahtersebut. 6. Perjuangan politiknya, terlihat dari Penentangannya terhadap kaum kafir imperialis untukmemerdekakan umat dari belenggu dominasinya, Membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabutakar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi,mahupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam. Menentang para penguasa, mengungkapkan pengkhianatan danpersekongkolan mereka terhadap umat Islam, melancarkan kritik,kontrol dan koreksi terhadap mereka serta berusaha menggantinyatatkala mereka mengabaikan hak-hak umat, tidak menjalankankewajibannya terhadap umat, melalaikan salah satu urusan umat,atau menyalahi hukum-hukum Islam. 7. Seluruh kegiatan politik tersebut dilakukan tanpa menggunakan kekerasan(fizikal/senjata) sesuai dengan dakwah yang dicontohkan Rasulullah saw. Jadi kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifatpolitik, baik sebelum maupun sesudah mengambilalih pemerintahan (melaluiumat). Kegiatan Hizbut Tahrir bukan di bidang pendidikan , kerana ia bukanlahmadrasah (sekolah). Begitu pula seruannya tidak hanya bersifat nasihat-nasihatdan petunjuk-petunjuk. Akan tetapi kegiatannya bersifat politik, dengan caramengemukakan idea-idea (konsep-konsep) Islam beserta hukum-hakamnyauntuk dilaksanakan, diemban, dan diwujudkan dalam kenyataan hidup danpemerintahan. Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalamkehidupan dan agar Akidah Islamiyah dapat menjadi dasar negara dan dasarperlembagaan (konstitusi) serta undang-undang. Kerana Akidah Islamiyahadalah akidah aqliah (akidah yang menjadi dasar pemikiran) dan akidahsiyasiyah (akidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untukmemecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik,ekonomi, budaya, sosial dan lain-lain. 8. Keadah yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengembandakwah adalah hukum-hukum syara, yang diambil darikaedah (thariqah) dakwah Rasulullah saw, sebab kaedah(thariqah) itu wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah swt:Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baikbagimu (iaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan(kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah (TMQ AlAhzab:21) 9. Katakanlah: Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku,nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. (TMQ AliImran:31) 10. Apa sahaja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari hartabenda) yang berasal dari penduduk-penduduk kota Mekah adalah untuk Allah,untuk rasul dan untuk kaum kerabat anak-anak yatim, iaitu orang-orang miskindan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasulkepadamu , maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu Maka tinggalkanlahdan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah begitu berat siksannya (TMQHasyr:7) 11. Hizbut Tahrir mengambil kaedah (thariqah) dakwah dan tahapan-tahapannya, beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya padaseluruh tahapan ini, berdasarkan Sirah Rasulullah saw kerana Hizbut Tahrirmencontohi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rasulullah saw dalamseluruh tahapan perjalanan dakwahnya. Mengambil contoh fasa Mekah sebagai dasar berpijak dalam mengembandakwah dan mencontohi Rasulullah saw kerana kaum muslimin saat ini hidup diDarul Kufur (kerana diterapkan atas mereka hukum-hukum kufur yang tidakditurunkan Allah swt) maka keadaan negeri mereka serupa dengan Mekahketika Rasulullah diutus (menyampaikan risalah Islam). Mendalami sirah Rasulullah saw di Mekah hingga baginda berjaya mendirikanDaulah Islam di Madinah, untuk melihat dengan jelas bagaimana bagindamenjalani dakwahnya dengan beberapa tahapan yang jelas ciri-cirinya. Bagindamelakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan nyata tujuan-tujuannya. 12. Berdasarkan sirah Rasulullah saw, Hizbut Tahrir menetapkan kaedah (thariqah)perjalanan dakwahnya dalam tiga tahapan berikut: 13. Hizbut Tahrir menjalankan pengkajian,penelitian berdasarkan Al-Quran Sunnah Rasulullah Ijma Sahabat Qiyas Hizbut Tahrir juga mengambil pedoman daripendapat para Sahabat, Tabiin dan imam-imam dari kalangan Mujtahid 14. Pengkajian yang telah dan sentiasadilaksanakan adalah: Keadaan umat masa kini Membandingkan dengan keadaan umat semasa Rasulullah saw Khulafa ar-Rasyidin Tabiin Metod Dakwah Rasulullah Mekah (sebelum tertegak Daulah Islam) Madinah (selepas ditegakkan Daulah Islam) 15. Hizbut Tahrir menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki mahupunwanita Hizbut Tahrir adalah sebuah parti untuk seluruh kaum muslimin dan menyerumereka untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkanseluruh aturan-aturan Islam, tanpa mengira warganegara, warna kulit, mahupunmadzhab mereka. Cara mengikat individu-individu ke dalam Hizbut Tahrir adalah dengan Memeluk Akidah Islamiyah, Matang dalam Tsaqafah Hizbut Tahrir, serta mengambil dan menetapkan idea-idea danpendapat Hizbut Tahrir. Dia sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota HizbutTahrir, setelah sebelumnya ia melibatkan dirinya dengan Hizbut Tahrir, ketika dakwah telahberinteraksi denganya dan ketika dia telah mengambil dan menetapkan idea-idea sertapersepsi-persepsi Hizbut Tahrir. Jadi ikatan yang dapat mengikat anggota Hizbut Tahrir adalah Akidah Islamiahdan Tsaqafah Hizbut Tahrir yang terlahir dari akidah ini. 16. Halaqah-halaqah (pembinaan) wanita dalamHizbut Tahrir terpisah dengan halaqah laki-laki. Halaqah-halaqah wanita dipimpin suami, mahram para wanita.