HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06

 • View
  247

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 6.3. 2017 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 209

  ENERGIE DN Tden od 6.3. 2017

  bydlen: JARN KLID

  JARN

  NEMOCIPRO DNES

  VICHNI

  CHTJ

  HLAVN

  TST

  KOMENTE

  TEN

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PO DNES

  VICHNI CHTJ

  HLAVN TST?

  Kdy jsme se ped 10 lety zaali zabvat tmatem tst a astnho ivota, bylo tst povaovno za nco

  nerelnho, abstraktnho. Ji v t dob jsme ale siln ctili, e dochz k vrazn zmn. Chpalo to ale jen

  velmi mlo lid. Ve firmch se nm jen vysmvali a instituce tomu nevnovaly dnou pozornost. Po deseti

  letech je ale vechno jinak. tst se stalo celosvtovm fenomnem.

  Dlouh stalet jsme ili v

  materilnm svt. Krsnou

  hymnou tto etapy na civilizace

  je pse od Madonny I am

  material girl (jsem materialistick

  holka). Svt se postupn vyvjel z

  obdob bdy a nedostatku do

  dnen doby obrovskho

  nadbytku. Ale ti, kte vyuvaj

  uen o energich vd, e

  zkladn energie Jin a Jang se

  stle promuj a vyvjej v

  cyklech. Jak se k: jednou dole,

  jednou nahoe. Do roku 1864

  vldly na civilizaci (na Zpadn

  polokouli) siln Jinov energie

  tedy hmota, materiln svt. Proto

  se civilizace zajmala hlavn o

  materiln blahobyt a duchovn

  svt se pomalu vytrcel. Dnes

  jsme v dob, kdy zanaj naopak

  postupn slit Jangov energie,

  tedy duchovn, a materiln budou

  stle vce na stupu.

  Lid si zanaj vce vmat kvality,

  ne kvantity. Budou vce dvat

  draz na duchovn a morln

  hodnoty, ne na materiln

  zabezpeen. A prv proto

  pichz na svt otzka tst. Lid

  si zanaj uvdomovat, e

  materiln svt je sice fajn, ale

  nesta. Vme, e pt aut nm

  nepinese vce tst, ne dv

  auta. Pichzme pomalu na to, e

  stres, velk nava a vyerpn

  pichz prv dky pebytku. m

  vce toho mme, tm vce vc,

  aktivit a majetku ns vyerpv.

  Otzkou tst se tak ji

  nezabvaj lid, kte se vnuj

  duchovnmu ivotu. tst velmi

  siln studuj i velk korporace jako

  je nap. Virgin. Velk university

  provdj adu vzkum na tma

  tst. A vichni zjiuj, e prv

  tst je velkm fenomnem, kter

  bude posouvat lidstvo na vy

  rove v budoucnosti. tst se

  tak stv novou dleitou

  hodnotou lidskho ivota. Je to

  nov a velmi siln trend. tst a

  jeho rove bude hlavnm

  kritriem spchu. Nebudeme ji

  mit svj spch penzi,

  majetkem a moc ve spolenosti.

  Budeme ve mit mrou tst,

  kter provme. tt stoj na

  tech zkladnch pilch, kter

  vyuujeme v na Akademii tst:

  rovnovha, rst a naplnn.

  Rovnovha je zkladem pro

  pirozen rst (tedy rst, kter vs

  nevyerpv) a umouje

  doshnout naplnn. To ve se

  mete nauit: poznat sami sebe

  (svj osobn Astrotyp), nastavit si

  zkladn ivotn rovnovhu (vech

  zkladnch oblast ivota) a

  nastavit si svoji ivotn cestu

  vedouc k va ivotn vizi, k vaim

  clm a snm. To je nov trend

  modern civilizace.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vklad Astrotypu

  Typologie a charakter osobnosti

  Siln a slab strnky

  Partnersk korelty analza vztahu

  Life Coaching

  Nastaven celkov ivotn rovnovhy

  Nastaven aktuln dleit oblasti ivota (karira, vztahy, rodina, bohatstv, hodnoty a

  pravidla, budoucnost, domov, vize-cle-sny)

  Nvrh a realizace een interiru domova, kancele, obchodu, pracovnho msta atd.

  Vtba I-ing

  Objednvky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Stle mnoho lid v tomu, e ivot s nimi zatoil. e pinou jejich netst a nespchu jsou ostatn lid,

  podmnky, do kterch se narodili, rzn instituce atd. Nechvaj situace, ve kterch se nachzej, ovldat jejich

  ivoty. Ale je tomu skuten tak? Ovldaj v ivot vnj okolnosti? Rozhodn ne.

  JAK SI MTE

  SPRVN DIT SVJ

  IVOT?

  Jack Canfield, jeden z nejvtch souasnch kou a

  konzultant (tak autor nkolika svtovch bestseller

  podle New York Times), hovo o velmi jednoduch

  rovnici:

  S + R = V

  S = situace

  R = reakce na situaci

  V = vsledek

  Tato rovnice k, e kad lovk prochz njakou

  situac. Na tuto situaci reaguje a tm vytv dan

  vsledek. Matematicky eeno (omlouvm se vem, co

  nemaj rdi matematiku) je situace konstantou (tedy

  nemnnou) a vae reakce je pak promnou (mete na

  danou situaci reagovat rzn). Je-li situace konstantou,

  nen mon ji mnit. Naopak, je-li reakce promnnou,

  mnit ji mete. A to je ppad, kdy mte na vybranou.

  Zde dochz k vaemu vlastnmu rozhodnut: jak

  budete na danou (nemnnou) situaci reagovat. Vae

  reakce pak vede k vsledku. D-li vm nkdo sto tisc

  korun, je to situace, na kterou budete reagovat. Kdy

  si za tyto penze koupte nov obleen, je to vmi

  zvolen reakce a vsledkem je, e mte sk plnou

  novch vc. Na stejnch sto tisc vak mete

  reagovat tak tak, e je investujete. Vsledkem pak

  me bt nap. zisk dvacet tisc. Stejn situace, rzn

  reakce, rozdln vsledek.

  Pro v ivot je tedy velmi dleit si uvdomit, e to

  jsou vae reakce, vae rozhodnut, kter vedou k

  finlnmu vsledku. Nem cenu si stovat na situaci.

  Tu nezmnte. Ale umte zmnit jej vliv na v ivot a

  to tm, jak na tuto situaci budete reagovat. Mete ji

  vyut, nebo tak propsnout. spn lid vid v

  kad situaci pleitost k nemu. Hledaj, jak jim

  dan vc me pomoci doshnout toho, co chtj. A

  protoe vte, e ve je Jin i Jang, je jen na vs, kterou z

  tchto dvou energi vyuijete. Nkdy se vm bude vce

  hodit jinov energie, v jinm ppad naopak ta

  jangov. Pokud vte, co chcete, jak je v cl, eho

  chcete doshnout, pak tak vte, co potebujete k tomu,

  abyste se k cli dostali. A to ovlivuje vae

  rozhodovn, v vbr, va reakci na danou situaci.

  Pokud ale nemte dn sen, vizi nebo cl, pak v

  dn situaci nebudete vdt, jak se zachovat. Protoe

  nevte, co potebujete. Tm si ale vytvte ivot, ve

  kterm se v kad situaci zanete plcat, protoe

  nebudete vdt, jak ji eit. Za to vak nikdy neme ta

  situace sama. Opt za to mete jen vy sami, protoe

  vy nevte, co potebujete a proto tak nevte, jak se

  mte zachovat. I dn reakce je reakce. A prv vae

  reakce je to, co ovlivn konen vsledek.

  Zapamatujte si dobe tuto rovnici: S + R = V. Dky n

  budete dosahovat takovch vsledk, kter potebujete

  k dosaen svho cle.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV KNIHAODHALTE SV PRAV J

  Nov kniha nsk horoskopy ODHALTE

  SV PRAV J je urena vem, kte chtj

  prot naplnn, spn a astn ivot. Dky

  tto knize nejene poznte sv prav J, ale

  tak sv siln strnky, kter mte v ivot

  nejvce vyuvat a rozvjet. Poznte svj

  pirozen talent. Dozvte se ale tak, jak jsou

  vae slab strnky, kter vm ivot zbyten

  komplikuj a emu se tedy radji vyhbat. Navc

  se dozvte, jak si nastavit sv vztahy, kariru,

  bohatstv

  Kniha je napsna tak, aby byla vam

  celoivotnm prvodcem. Mete s n pracovat

  kad den. Porad vm, jak nakldat s rznmi

  situacemi, jak eit problmy i vyuvat

  pleitosti, jak jednat s lidmi ve vaem okol.

  Charakter knihy vm navc pome poznat

  prav J svch blzkch, partner, dt, koleg,

  nadzench atd. Pome vm pochopit jejich

  jednn a chovn. Budete umt s nimi jednat

  tak, aby vae vztahy byly pro vs pzniv.

  Budete vdt, co je motivuje, m je potit a

  naopak, m si je mete zbyten zneptelit.

  Kniha ODHALTE SV PRAV J vm

  rozhodn usnadn ivot, kter vm tak zane

  pinet naplnn a radost. Velmi rychle

  pochopte mnoh souvislosti ve svm ivot a

  ve vztazch s druhmi lidmi.

  Knihu mete koupit ve vech velkch knihkupectvch, e-shopech

  nebo nap. zde: http://neoluxor.cz/beletrie/cinske-horoskopy--256615/

  http://neoluxor.cz/beletrie/cinske-horoskopy--256615/

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Ano, je to tak. Jaro je tady. Pichz dky velmi

  silnm, razantnm a agresivnm energim. Jaro

  je zatek novho ivota. A kad nov ivot

  pichz na svt jen dky tomu, e si um cestu

  na svtlo prorazit. Prrazn energie jara tak

  umon slabm a kehkm snenkm, aby si

  prorazily cestu tvrdou hlnou, pupenm strom,

  aby prorazily obal vtviek atd. Bez tto

  agresivity by nov ivot nevznikl. A potud je

  tedy agresivity jara velmi pozitivn a jsme za ni

  rdi. Ale kad strana m sv dv strany. Tak,

  jako agresivn energie um ivot dt, doke ho i

  vzt (nebo velmi oslabit). Jak vte, energie jara

  pat k fzi Devo a k n pat energie vtru. A o

  vtru zase vte, e na zklad Klasick nsk

  medicny (ze kter vychz Tradin nsk

  medicna), e je tzv. nositelem tiscero nemoc

  (tiscero znamen vech). A protoe je jaro

  obdobm (nebo-li fz) vtru, je teba se ped nm

  velmi dobe chrnit. Tak, jako um dky

  razantnm energim Deva vzniknout nov ivot,

  um si i vtr prorazit cestu do vaeho tla a vnst

  do nj rzn viry apod. Proto je tak jaro

  obdobm velkch epidemi (sta se podvat na

  leton pta chipku).

  I kdy vs slunce lk, abyste sundali sv ly,

  bundy a svetry a jen tak v triku i blze erpali

  jeho krsn tepl paprsky, nedlejte to. Tlo je

  po dlouh zim pomrn oslaben. Navc se

  dky jaru otevr a tm oslabuje svoji

  obranyschopnost. Tm, e sv tlo pestanete

  chrnit obleenm, zvyujete riziko toho, e vs

  napadne vtr, proraz si lehce cestu skrze

  oslabenou imunitu dovnit a vnese vm