HAPPYWEEK 162 - 2016.03.21

 • View
  750

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 162 - 2016.03.21

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 21.3. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 162

  ENERGIE DN

  Tden od 21.3. 2016KONZULTACE

  byznys:

  SLA DRAKA V

  PODNIKN

  DRAK

  PILET V

  DUBNU

  VZTAHY-RODINA

  JAK DOPADL

  SEMIN?

  bydlen:

  DRAK V

  INTERIRU

  NOV DOBA

  MN VAE

  IVOTY

  JAK OVLIVN

  OPICE VAE

  BOHATSTV V

  ROCE 2016?

  Pednka pdf: 2016 ROK OHNIV OPICE

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Piel as, kdy se stle vce lid zan zamlet nad svm ivotem, jeho smyslem. Lid chtj vdt, jaksvt a ivot funguje. Sna se poznat, pochopit a vyut zkony a principy, na kterch ve stoj. I vy sedve i pozdji budete ptt: Co a jakmm dlat? My vm tyto otzky pomhme zodpovdt.

  NOV DOBA

  MN VAE

  IVOTY

  Lidstvo se vyvjelo, vyvj a bude dle vyvjet. Jsmenejrychleji se vyvjejc entita v nmi znmmsvt. Tak velk pokrok ve vvoji neudlala dnjin stvoen. Hur mohli byste zvolat. Ale vem dv strany te mince. A my lid mme jednupatnou vlastnost vdy vidme jen tu jednustranu. Lid se tak obrovsky posunuly vmaterilnm smru svho vvoje. Mme vechno.Vechny nae materiln poteby nejsou jenuspokojeny, ale jejich uspokojovn je nadmrupekroeno nkolikansobn. Veho mmedaleko vc, ne jsme skuten schopni vyut,spotebovat. Sta se jen chvli prochzet povelkm nkupnm centru a hned vm bude jasn,e to vechno se ned snst, vypt, unosit,pout.. N vnj svt je v pebytku. O cobohat jsou lid zven, o to chud jsou uvnit. Jeto klasick zkon rovnovhy, kter ovld ve vprod, tedy i ivoty lid. Protoe lovk nen jenmateriln bytost, ale i bytost duchovn (lovk jeJin-Jangov entita), obrovsk rst v materilnsfe zpsobil, e nae duchovn poteby jsouzanedbny. Proto v nov modern dob budestle vce a vce rst poteba duchovn energie.Soustedn na vnj aspekty ivota se pesunouna pozornost studia naeho nitra. Je to nov

  trend modern doby. Podle nsk kosmologiejsou asov cykly dlouh 900 let, kter pesouvajJin a Jang mezi vchodn polokoul a zpadnpolokoul. Nov devtisetlet, kter zaalo v roce1864, pesunulo jinovou (materiln) energii navchod a jangovou (duchovn) na zpad. A protose zpadn civilizace stle vce zajm o duchovnaspekty ivota. Duchovn poteby budou pro naizpadn civilizaci stle dleitj. V materilnoblasti jsme ji vce ne naplnni a proto nynpotebujeme i duchovn naplnn, aby dolo optk rovnovze. Mon jste i vy ji zaznamenali vtzjem o duchovn aspekty ivota. Mete jestudovat spolen s nmi. Pomohou vmpochopit fungovn svta a ivota. Jangov - tedyduchovn - energie je o funkci, fugnovn (Jang =funkce, Jin = hmota). Kdy budete rozumt, najakch principech a zkonech svt a ivot funguje,mete to vyut pro zlepen a zkvalitnn svhoivota. Budete vyuvat jen to, co ve vaem ivotfunguje a eliminujete ve, co vm neslou a jenvs vyerpv. ivot je tak peplnn materilnenergi, veho je tak moc, e lid se ji pestvajorientovat, neum se rozhodovat a zanaj hledatnovou cestu.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Oblast vztah v lidskm ivot je opravdu ve velmi siln

  krizi. Ukzal to i n semin. Mnoho lid toti mlo ze

  semine obavu a nakonec se radji nepihlsili. Bli se

  toho, e by jim mohl potvrdit, e jejich vztah nefunguje.

  Naopak, ti, kte se semine zastnili jasn ukzali, e

  vztah je v ivot dleit a lidem do ivota pin opravdu

  krsnou energii.

  VZTAHY - RODINAJAK DOPADL SEMIN?

  Na semini jsme probrali zkladn pravidla, principy a

  nastaven vztahu. Ukzali jsme si, jak funguj zkony

  oteven, pijet a zodpovdnosti, jak se maj nastavit

  pravidla vztahu a tzv. vyhlsit, tj. aby o nich vichni

  vdli a mohli je dodrovat. Tak jsme probrali jak velk

  vznam a vliv maj na vztah dti a jak s nimi v rmci

  partnerskho vztahu vytvet fungujc a harmonickou

  rodinu.

  Nejvt st semine jsme pak vnovali pochopen a

  nastaven vztah astnk semine. Kad astnk ml

  vypracovan korelty se svm partnerem, s dtmi, ale i

  mezi dtmi navzjem. Mnoz astnci si tak mohli

  otestovat vhodnost vztahu s potencilnmi partnery.

  Dleit bylo pochopen dvod vzniku vztahu. Vysvtlili

  jsme si, e jsou dva hlavn dvody vztahu: Cesta a Rozvoj

  (rodina). Cesta je tm hlavnm urovatelem pi hledn

  ivotnho partnera. Partnera si nehledme jen pro sebe pro

  svoji osobu, ale pro to, abychom mohli kret spolen po

  sv cest ke spolenmu cli, protoe takov cesta je

  mnohem jednodu, ne kdy po n kr kad sm.

  Rozvoj vyaduje vztah z dvodu, e dalm krokem

  uzaven vztahu je rodina, nov generace. Ukzali jsme si,

  pro je rodina tm nejjednodum a nejspolehlivjm

  zdrojem bohatstv lovka (jen v ppad fungujc rodiny)

  a e draz na individualitu kadho lovka velmi oslabuje

  (kad sm je slab, ale jako soust rodiny m jej slu,

  moc, vliv i bohatstv).

  Vy, kte jste na semin nemohli z asovch dvod,

  anebo opravdu patte mezi ty, kte se boj na svj vztah

  podvat objektivn, ale chcete ho pesto mt sprvn

  nastaven a budovat ho, pihlaste se k nm na konzultaci.

  Udlme pro vs analzu Koreltu vaeho vztahu,

  ukeme vm, jak na sebe s partnerem psobte na

  rznch rovnch (mentln, intelektu, fyzick, sexuln

  apod.) a jak toto psoben sladit, aby byl vztah vyrovnan

  a naplujc pro oba partnery. Meme vm t nabdnout

  vklad vaeho osobnho Astrotypu i vaeho partnera.

  Konzultaci si mete objednat na dasa@byu.cz nebo na

  602 556 479.

  MU ENA

  BUVOL VODA + HAD OHE +

  KRYSA VODA + [ BUVOL VODA -

  DEVO + [ DEVO -

  ZEM 0 = ZEM 0

  OPICE KOV + K OHE +

  OPICE KOV + VEP VODA -

  MU

  BUVOL VODA +

  KRYSA VODA +

  DEVO +

  ZEM 0

  OPICE KOV +

  OPICE KOV +

  Astrotyp typologie a

  charakter osobnosti

  Korelt vztahu

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JAK OVLIVN OPICE VAE

  BOHATSTV V ROCE 2016

  Z obecnho pohledu jsme

  zdrazovali, e rok 2016 je rokem

  pleitost, ale tak monch ztrt.

  Proto byste mli pleitosti vyuvat

  k rozvoji svho bohatstv. Opice je

  velmi rozmanit, rychl a bystr.

  Proto velmi rychle um zaznamenat

  pichzejc pleitost a ukzat vm

  ji. Mli byste tak bt cel rok velmi

  bdl a pipraveni pomrn rychle

  jednat. Ty pleitosti, kter vm

  Opice letos uke, mohou rychle

  pichzet, ale tak mohou bt rychle

  vyuity ostatnmi lidmi a na vs nic

  nezbyde. Letos bude opravdu

  platit poekadlo: Kdo dv pijde, ten

  dv mele. Energie bohatstv, kter

  pat k tzv. Gua 4 vak me svdt

  k tomu, e vichni budou chtt

  vechno. Zde ale plat pravidlo, e

  vechno pro vechny znamen nic

  pro nikoho. Proto byste se mli

  zabvat jen takovmi pleitostmi,

  kter jsou ureny pro vs, pro v

  ivot, vai ivotn cestu, rodinu atd.

  V Gua 4 plat zkon vymezen. Tj.

  vy si muste pomrn pesn urit,

  do jak mry se chcete rozvjet,

  expandovat, rozrstat. Mus to bt

  jen do takov mry, kterou zvldnete

  s energiemi svho Astrotypu. Ve

  ostatn bude pro vs jen

  vyerpvajc. A proto i

  sebelkavj pleitost, kter

  nesouvis s vam ivotem, ivotn

  cestou, nen urena pro vs a mli

  byste ji nechat bt. Mohla by vm

  pinst vce vyerpn ne uitku.

  Pozor vak letos na potenciln

  ztrty. Ty se mohou projevovat tm,

  e budete pichzet o pleitosti,

  kter nevyuijete, nkdo vs

  pedbhne, nebo si jich prost

  nevimnete. Ztrty vak mete

  utrpt i na majetku i jinch

  hodnotch, kter ji mte. Proto

  byste se mli ujistit, e to, co mte,

  co jste vybudovali, je dostaten

  chrnno a e neme dojt k

  dnm ztrtm.

  Bohatost a rozmanitost ivota je jednm z pirozench zkon prody a ivota. Ve se pirozen rozvj,

  roste, bohatne. Proto i bohatstv je nedlnou soust ivota lovka. A rok 2016 s vldou Ohniv Opice

  je pro rozvoj bohatstv velmi dleit.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  DRAK PILET V DUBNU

  Leton rok me bt vlda

  Draka pro ns vechny

  poehnnm. Dostvme toti do

  vnku velmi siln a efektivn

  energie spojen Ohniv Opice,

  kter vldne celmu roku, a

  silnho a mocnho Draka.

  Spojen Draka a Opice vytv

  velmi siln a efektivn tm. Drak

  vid hodn dopedu. M jasn

  vize. Vid, co se me stt, eho

  je mon vyut dv, ne ostatn.

  Opice pak naopak um pijt s

  rychlm eenm toho, jak dan

  vize doshnout. V dubnu je tedy

  nejlep msc v roce, abyste se

  opravdu pustili do naplnn

  svch letonch cl a viz. V

  noru jste mli vyut Tygra k

  jasnmu rozhodnut, do eho se

  letos pustte a mli jste udlat

  alespo prvn krok. Zajc v

  beznu vm pak ml pomoci

  vytvoit i vymyslet ty sprvn

  podmnky a zzem pro to, aby

  vae aktivity byly letos spn.

  A Drak v dubnu se m ji voln

  rozlett smrem k va vizi.

  V dubnu tak zante dlat velk

  a dleit kroky k naplnn

  svch pln. Ji nen as na

  vhn a dlouh pemlen. Sv

  rozhodnut nabijte mocnou

  energi Draka, ukate vem

  velikost a odvnost svch cl.

  Ve dlejte ve velkm. Bute

  velkorys a mjte velk

  oekvn. Drak vm d moc a

  slu, abyste velkch cl doshli

  a Opice vm uke tu nejlep

  cestu.

  V dubnu tak ji ve dlejte

  naplno. Nenechte se zdrovat

  detaily. Zbavte se vech pt.

  Mjte co nejir zbr.

  Ano, je to tak. Rok 2016 je ji v hodn pokroilm stdiu a jeho sly zanaj opravdu gradovat. V dubnu

  budou vldnout jedny z nejsilnjch energi, kter vm rok nabz bude vldnout Drak. Ten piletl ji

  20.3., ale jeho pln sla se projev hlavn zatkem dubna.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Nedostali jste s