HAPPYWEEK 159 2016.02.29

 • View
  575

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 159 2016.02.29

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 29.2. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 159

  ENERGIE DN

  Tden od 29.2. 2016KONZULTACE

  CHODTE

  NERADI DO

  PRCE?

  byznys:

  VYTVOTE SI

  SPRVN

  PRACOVN

  PROSTED

  VYUIJTE OPICI V KARIE A PODNIKN

  JAK PROBUDTE

  SVJ SKUTEN

  POTENCIL

  bydlen:

  JARN

  KLID

  KOLIK ASU SVHO

  IVOTA VNUJETE

  SVMU NOVMU AUTU

  bezen: VNUJTE

  SE SVMU TLUSTMU

  STEVU

  SKOLILA

  VS

  JARN

  NAVA?

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Nedostali jste se na nae vyprodan pednky ani semine na tma 2016 Rok

  Ohniv Opice?

  Nevad. Pipravili jsem pro vs e-Book

  2016 Rok Ohniv OpiceNa 206 strnkch se dozvte, co vs tento rok ek, na co se mte pipravit, eho

  vyut a eho se naopak radji vyvarovat. Tento rok byste mli bt opravdu

  pipraveni.

  E- Bood si mete objednat na dasa@byu.cz nebo 602 556 479.

  Cena 206-ti strnkovho e-Booku je 250 K.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JAK METE VYUT

  ENERGII OPICE V KARIE A

  PODNIKN

  Energie kariry a povoln pat

  tedy k elementu Voda. Opice

  pat k elementu Kov. Z hlediska

  psoben prvk jsou prvky Kov a

  Voda v postaven tzv. zkona

  rozen: Kov tzv. rod Vodu. To

  znamen, e ji dodv slu,

  energii a umouje Vod to

  nejdleitj plynut. Opice

  bude tedy vaemu podnikn i

  karie velmi uiten. Je proto

  velmi dleit, abyste se energi

  Opice ve svm podnikn dili

  co nejvce. Opice velmi dobe v

  JAK. Tj. ukazuje vm, jak mte

  ve svm podnikn i karie

  letos postupovat. Jak ji vte, rok

  Opice je hodn o pleitostech,

  ale t o ppadnch ztrtch.

  Proto muste Opici vyuvat

  hlavn ve vyuvn vech

  monch pleitost. Pozor jen

  na to, aby se jednalo o

  pleitosti, kter jsou na va

  cest. Rozhodn se nepoutjte

  do neho, co s va cestou nem

  nic spolenho. Tm by vs

  Opice mohla naopak velmi

  vyerpat a vy byste pak nemuseli

  ke svmu cli letos vbec dojt.

  Nezapomnejte na to, e Opice si

  velmi rda hraje. Mli byste tedy

  ve sv karie i podnikn hru

  vyuvat jako pozitivn energii.

  Ve hran je jist lehkost a radost.

  Mli byste tedy dlat hlavn

  vci, kter mte rdi, kter vs

  bav a dlat ve s lehkost. Opice

  nem rda problmy. Pokud tedy

  budete mt pocit, e nkter vae

  aktivity mohou vst k

  problmm, pak bude lep se do

  takov innosti vbec nepoutt.

  Kdy ale pesto na njak

  problm narazte, je dleit,

  abyste ho vyeili co nejdve,

  ne naroste do velkch rozmr.

  Pak vm Opice vbec nepome

  a vy budete mt tendence ped

  takovm problmem utkat. Ale

  jak vte, problm vs vdy

  dohon. Opice m energii Kovu,

  ke kter pat tzv. npomocn

  ptel tedy lid z vaeho

  okol, kte vm mohou na va

  cest pomhat. Tuto energii

  rozhodn vyuijte, protoe vm

  mnoh vci usnadn. Ve, na co

  nemte svj pirozen talent,

  delegujte na ty, kte takovou

  innost zvldnou lpe ne vy.

  Letos vyuijte energii rozdl a

  panuj tedy z hlediska Opice:

  nech ostatn makat a hraj si .

  Hlavn si letos nenechte ujt

  dnou pleitost, kter se tk

  va cesty. Pokud ji nevyuijete

  vy, vyuije ji nkdo jin a me

  tak zskat ped vmi nskok. To

  me vst nsledn i k velkm

  ztrtm. Take byste mli nejen

  vyuvat pleitost, ale tak se

  chrnit ped monmi ztrtami:

  zakzek, penz, dleitch

  dodavatel, zamstnanc apod.

  Nezapomete, e n pleitost

  me bt va ztrtou. Letos

  muste bt ve svm podnikn a

  karie velmi opatrn a pozorn.

  Nic neponechvejte nhod.

  Karira a podnikn pat k energii tzv. Gua 1. Je to energie va ivotn cesty, vaeho povoln (k emu jste

  byli povolni na tomto svt). Vzhledem k tomu, e se jedn o cestu, je dleit, aby vedla k cli a abyste

  po n kreli plynule tj. bez pekek a konflikt. Tato energie se pirovnv k toku eky, kter plynule

  tee od svho malho pramnku, postupn roste a jako veletok dor ke svmu cli vlv se do moe.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  OBJEVTE SVJ PIROZEN TALENT

  NASTAVTE SI SVJ IVOT PODLE

  SVCH SILNCH STRNEK A

  SCHOPNOST

  DOSHNETE SPCHU S MENM

  SILM A BUDETE T NAPLNN IVOT

  SVJ IVOT

  OBJEDNEJTE SI ZPRACOVN PROFILU

  A CHARAKTERU SV OSOBNOSTI NA

  dasa@byu.cz nebo na 602 556 479

  KDO

  JSTE

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Slovo PRCE m pro mnoh lidi astraideln vznam. asto prceznamen nco, co nechtj lid dlat,do eho se jim nechce, co povauj zatk a sloit. Lid se j sna vyhbati si ji njak ulehovat. Mnoho lid ma hrzu ze vednch tedy pracovnchdn. Ne nadarmo je nedle a pondlnrno nejvce deprimujc den v tdnu anavc v tto dob je nejvce infarkt. Atakovou negativn slu to, emu kteprce, m.

  Pokud i vy patte k lidem, ktermslovo prce nahn hus ki a bhvm z n mrz po zdech, kazte si takcel svj ivot. Nen toti monrozdlit ivot na dva: ten pracovn aten soukrom. Nen mon pracovatna nem, emu se nyn modernk: rovnovha mezi pracovnm aosobnm ivotem. Prce nen mimov ivot. Naopak, je jeho velkousoust. Jen potejte: v prci jste 8hodin (mnoho lid i daleko dle,klidn 12 16 hodin) 5 dn v tdnu(nkte pracuj i o vkendech) 12msc v roce (krom nkolika dndovolench). To ale hovome jen oistm pracovnm ase. Njakoudobu ale tak vnujete uritpprav, njak as trvtemylenkami na prci, cestujete doprce apod. Mete s jistotou pidatminimln 1 2 hodiny. Tak sedostanete a k 10 hodinm denn(tedy v rmci pracovnch dn). Kdyto rychle hodte do kalkulaky, tak

  vm vyjde nsledujc pklad: 22pracovnch dn v msci krt 12msc v roce mnus 15 dn dovolenkrt 10 hodin rovn se 2,490 hodinprce ron. K tomu ale navc mustepist dalch 8 hodin spnku. Pakvm vyjde celkem 18 hodin denn,kdy jakoby neijete svj ivot(pokud ho dlte na pracovn aosobn). Z vaeho ivota vm takzbv pouhch 6 hodin denn. Ale..i z tchto hodin muste nco ukrojit hygiena, zaizovn rznch vc naadech apod. D se tedy ct, e zcelkovch 24 hodin denn mtemon (kdy mte tst) 4 hodinytomu, emu se k osobn ivot. Ujen z tohoto vpotu je vm jasn, enco jako rovnovha mezi pracovnma osobnm ivotem nen mon.Prost neexistuje. Nemete dlitsvj ivot na pracovn a osobn. Mtejeden ivot. A vtinu svho ivotatrvte prv tm, eho se mon takmoc bojte, jako vtina lid, tj. PRAC.

  Proto je innost, kterou nazvteprac, tak dleit pro cel ivot,proto je tak v rmci 9 hlavnchoblast ivota azena hned na prvnmsto. Protoe tato innost je to, mijete nejvce. Proto je tak dleit,aby tato innost odpovdala vm,vaemu J, abyste zde rozvjeli svjtalent a provali tak sv naplnn.Pokud toto ve sv prci neprovte,nite si cel svj ivot. Vae povoln(tj. to, k emu jste byli povolni)uruje, jak si mte nastavit vechostatnch oblast svho ivota tak,aby byly ve vzjemn rovnovze.Pokud neodpovd energie va prcevaim energim, pak vs velmivyerpv. Je pinou vaichpsychickch problm, nemoc aasto je t pinou smrti. Vaeprce m dominantn vliv na kvalituvaeho ivota. Mli byste si tedyuvdomit, jestli vm vae prcepin radost a naplnn nebo je tm,emu se k pruda.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Praktick semin, na kterm si nastavte vztahy se svm partnerem i svmi dtmi.

  Dozvte se, jak maj bt nastaven zkladn energie vztahu a rodiny. Naute se

  zkladn pravidla, dky kterm si vytvote harmonick vztah a rodinu. Vytvote si

  vzjemn korelty. Dky nim se dozvte:

  Kdo koho a jak nabj energi

  Kdo koho a m vyerpv

  Jak se navzjem ovlivujete

  Jak si navzjem mete vyjt vstc

  Jak si sladte sv energie tak, abyste si vytvoili vzjemnou harmonii a rovnovhu

  Jak si nastavte vzjemn souit a pravidla

  Kdy: 19.3. od 10:00 do 18:00

  Kde: Lidick 6, Praha 5

  Cena: 1,800 K

  Pihlky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  Semin

  RODINA a VZTAHY

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Nedvno jsem na internetu narazil na krtk video s

  bvalm Uruguayskm prezidentem Josm Mujicou (k

  se mu nejchud prezident na svt). Mete se na video

  podvat na na strnce facebook.com/akademiestesti. V

  tomto videu bval prezident ukazuje na to, jak zbyten

  zahazujeme ty nejlep roky ivota.

  KOLIK ASU SVHO IVOTA VNUJETE SVMU NOVMU

  AUTU

  Jos Mujice velmi sprvn k, e kdy si kupujeme vci (kter velmi

  asto vbec nepotebujeme) tak za n neplatme penzi, jak se

  domnvme. Platme kusem svho ivota, kter jsme vnovali tomu,

  abychom penze vydlali. A tak velkou st ivota vnujeme jen tomu,

  abychom si mohli nco, co nepotebujeme, koupit. A jeliko vldne

  Opice a ta pat ke kovovm energim, pojme opt potat (to je

  kovov energie ): eknme, e vydlvte 30,000 msn. Pokud

  trvte v prci 8 hodin, pak vnujete 176 hodin (22 pracovnch dn krt

  8 hodin) svho ivota tomu, abyste tuto stku zskali. Vydlvte tak

  cca 170 K za hodinu. Kdy si koupte auto, kter stoj nap. 500,000

  K, tak tomuto autu vnujete 2,941 hodin, tj. 122 dn, tj. 4 msce

  svho ivota. A tm myslm, e tyto tyi msce kad den, 24 hodin

  denn nedlte nic jinho, ne e makte, abyste si koupili toto auto.

  Kdy to sthnete pouze na pracovn dobu, pak muste makat 367 dn,

  tj. vce jak 12 msc jen na to, abyste si mohli koupit toto auto.

  Kdy si takto pepotte ve, co si v ivot kupujete na as, kter

  muste vnovat tomu, abyste si to koupit mohli, pak si uvdomte, e

  tm cel svj ivot strvte jen tm, e vydlvte na poizovn vc,

  ze kterch vtinu nepotebujete. A te si pedstavte, e innost, kter