HAPPYWEEK 152 - 2016.01.11

 • View
  373

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 152 - 2016.01.11

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 11.1. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 152

  SVATBA V 2016

  ENERGIE

  DN

  Tden od

  11.1. 2016

  KONZULTACE

  VKLAD

  I ING

  NA ROK

  2016

  PROGRAM

  FINANNCH

  SEMIN

  SEMIN ROK OPICE A SE VM VYDA

  byznys:

  JAK JSOU

  VAE SILN

  STRNKY

  ZEM V

  INTERIRU

  JE-LI TO ROZBIT,

  SPRAVTE TO

  CESTA K CLI JE

  MOC DLOUH

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  LEDEN NOR BEZEN DUBEN KVTEN ERVEN

  Rok Opice

  Vyut

  mezidob

  Zem v

  lednu a

  detailn si

  projt pln

  na cel rok

  2016

  Msc Buvola

  Orgny

  jtra, detox,

  dieta

  Byznys:

  Zatek

  realizace

  celoronho

  plnu

  Interir:

  Mezidob

  zem v

  interiru

  Zahjen prce

  Rodinnho

  Kruhu a Klubu

  Feng Shui

  Semin Rok

  Opice

  Zan jarn

  sezona

  vldne Devo

  Msc Tygra

  Naplno

  rozjet

  vechny

  plnovan

  aktivity

  Orgny:

  Plce,

  pokrauje

  oista

  organismu,

  dieta

  Byznys:

  Naplno

  rozjet

  vechny

  projekty,

  generovn

  novch

  npad,

  kreativita

  Interir:

  Pivtejte

  jaro doma

  Semin

  Karira

  Pokrauje jarn

  sezona

  vldne Devo

  Msc Zajce

  Vytvet

  vnitn

  podporu

  svm

  aktivitm

  Orgny:

  Tlust

  stevo,

  posilovn

  imunity a

  aktivn

  energie,

  vylouen

  veho, co

  nen poteba

  pro leton

  aktivity

  Byznys:

  Vytvoit

  pevn

  zzem pro

  vechny

  projekty

  kancele,

  pracovn

  msta, tmy

  Interir:

  Jarn klid

  Zbavte se

  veho, co

  nen poteba

  Semin

  Vztahy a rodina

  Mezidob

  Zem

  vldne Zem,

  kon obdob

  jara

  Msc Draka

  Ve

  zamit na

  sv plny a

  vize

  Podpoit

  expanzi a

  rozvoj

  Orgny:

  aludek,

  posilovn

  zzem, jet

  na jistotu,

  zajistit

  stabilitu

  dalho

  rozvoje

  aktivit

  Byznys:

  Expanze

  na zklad

  silnho

  zzem.

  Vize

  zpracovat

  objektivn

  Interir:

  Poslit

  energie

  domova

  Zan letn

  sezona

  vldne Ohe

  Msc Hada

  Ve dn

  promyslet.

  Zamit se

  na

  vdn, tj.

  vme, co,

  jak a pro

  vci

  dlme.

  Ve

  dothnout k

  dokonalosti

  Orgny:

  Slezina,

  ve dn

  a sprvn

  zpracovat.

  Dlat

  sprvn

  vci

  sprvn.

  Byznys:

  Ve muste

  dothnout k

  dokonalosti

  a k

  nejvy

  kvalit.

  Interir:

  Mus zde

  vldnout

  krsa

  kvalita -

  harmonie

  Pokrauje

  letn sezona

  vldne Ohe

  Msc Kon

  Vechny

  aktivity,

  kter jste

  dothli k

  dokonalosti

  rozjete na

  maximum.

  Dostate

  se co

  nejdl, co

  nejv ve

  vem, m

  se

  zabvte.

  Orny:

  Srdce,

  maximln

  aktivita jak

  fyzick tak

  psychick

  Stdat

  aktivitu s

  dostatkem

  odpoinku

  Byznys:

  Dostate

  maximum

  ze svch

  aktivit.

  Zajistte,

  aby jste

  doshli co

  nejlepch

  vsledk

  Interir:

  Ve

  otevete.

  Hodn

  svtla a

  msta

  ROK OHNIV OPICE

  POLOLET JANGOVCH AKTIVNCH ENERGI

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  SEMIN:

  2016 rok Opice

  A SE VM

  VYDA

  Na naem praktickm semini si

  nastavte vech 9 nejdleitjch oblast

  vaeho ivota tak, aby se vm v nich v

  roce 2016 dailo.

  Kdy: 23.1. 2016, 10:00 18:00

  Kde: Lidick 6, Praha 5

  Pihlky na: dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Modern doba pin s sebou rzn technick a technologick vymoenosti. Dky nim dneszvldte i takov lohy, kter byly jet ped pr lety tm nemysliteln. Zatm vakdn technologie ani mobiln aplikace neum urit, jak se m urit innost vyvjet tak,aby to bylo vdy ve v prospch. Existuj rzn plnovac i pedpovdac modely, aleani ty tuto schopnost nemaj. A pesto existuje jeden systm, kter to doke. Do dnendoby nebyl pekonn. Mnoz badatel a vdci se snaili urit, jak pesn a pro tentosystm funguje. Doposud na to nikdo nepiel. A pesto funguje ji nkolik tisc let.Meteho vyut i vy.

  V lednu, kdy vldne tzv. mezidob Zem (viz HAPPYWEEK 151 http://www.slideshare.net/YELLOWMASTER1/happyweek-

  151-20160104), je ideln as na to, abyste si naplnovali cel rok dopedu. Pln byste si mli udlat na vech 9 dleitch oblast svho ivota:1. Poznn sebe sama rozvoj svho J

  2. Karira a podnikn

  3. Vztahy

  4. Rodina

  5. Bohatstv

  6. Pravidla a systmy fungovn

  7. Budoucnost co novho vytvoit

  8. Domov

  9. Sny a vize

  U kad oblasti pak budete mt nastaven cl a popsan kroky, jak danho cle doshnout. Mli byste si vak tak urit, jakm zpsobem budete svj pln pro danou oblast uskuteovat, na co si dvat pozor, eho vyut a emu se naopak vyhnout. Dleit tak je, abyste si takov pln pipravili tak, aby byl v souladu s vmi. Jen tak bude tento pln snadn naplnit. Nebude-li v pln vyhovovat vaim energim, tedy nebude-li s vmi v souladu, bude jeho splnn zbyten obtn. Jak ale zjistit, jestli v pln vaim

  energim vyhovuje i nikoliv? Abyste se vyhnuli tkostem, doporuujeme vm vyut osvden systm plnovn strategi - tzv. I ing (Yi Jing), nebo-li Knihu promn. Ne nadarmo se tato kniha jmenuje Kniha promn. Dky tto knize mete pesn urit, jak bude jak zmna ve vaem ivot probhat, co bude mt vae aktivita za nsledky, jak se bude dle vyvjet apod. A protoe kad zmna, kterou v roce 2016 uskutente by mla pro vs bt pnosem, je nutn vdt, jak tuto zmnu sprvn provst. To vm uke prv Kniha promn. Pokud pesn popete vmi plnovanou innost, zmnu apod. Kniha promn vm uke, jak tuto zmnu provst tak, aby byla s vmi v souladu a pinesla vm pouze prospch a nevyerpvala vs. Tak se vyhnete vem skalm a omylm pi plnn svho plnu v roce 2016. Jestli tedy vte, co vechno chcete v roce 2016 dlat, pak se sta zeptat Knihy promn na to, jak to co nejlpe pro vs udlat. Nabzme vm v prbhu ledna vklad Knihy promn za snenou cenu, protoe bychom vm velmi rdi pomohli nastavit si v pln co nejlpe. Vklad si mete objednat na dasa@byu.cz a to do 31.1. 2016.

  http://www.slideshare.net/YELLOWMASTER1/happyweek-151-20160104mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  CHCETE ZNT

  SPRVN ODPOVDI

  JAK CO NEJLPE

  USKUTENIT SV

  PLNY V ROCE 2016?

  ZEPTEJTE SE KNIHY

  PROMN (I ING)

  Nyn vklad za snenou cenu 1,900 K (1=karira/cesta, 9=spch i sprvn nastaven cena vm pome k spchu)Objednvka na dasa@byu.czTato speciln nabdka plat jen pro objednvky zaslan do 31.1. 2016

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  V Akademii tst mme 12 video semin kad semin je uren pro jednu ivotnoblast. Je jich dvanct jako hodin dne a hodin noci, jako msc v roce, jakonejdleitjch ivotnch orgn v tle, jako zvat ve zvrokruhu 12 je sloivotnho cyklu, tedy i 12 nejdleitjch oblast vaeho ivota. I ony tvo cyklusvaeho ivota a pokud tento cyklus nenaplnte cel, nikdy nedojdete do astnho cle.

  1.Poznn sebe sama2.ivotn cesta karira, povoln3.Vztahy4.Rodina5.Vae minulost a koeny6.Bohatstv7.Zdrav8.Pravidla9.Npomocn ptel10.Budoucnost11.Zzem a domov12.Vize a sny

  PRAVIDLA 12 OBLAST IVOTA

  Audio pednku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.602 556 479. Cena pednky je 59 K (5 = j, 9 = tst).

  Zkladn kol rodiny je rozvoj, expanze a bohatstv. Tm, e rodina vytv novgenerace, roziuje se, mus se tak starat o jejich zabezpeen. Rodina je takzkladem pro tvorbu bohatstv. Proto je bohatstv historicky soustedno hlavn vrukch velkch a mocnch rodin i rod. Chcete-li budovat skutendlouhotrvajc prosperitu a bohatstv, muste mt v rodin opravdu siln a pevnzklad.

  12

  TYTO

  PEDNKY

  JSOU JI K

  DISPOZICI A

  METE SI JE

  OBJEDNAT

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Pokud plnujete v roce 2016 svatbu, pak byste ji

  mli vnovat pozornost. S vldou Opice zan ra

  tzv. kovovch zvat (Opice, Kohout a Pes). Kov

  miluje d, podek a detail. M-li se tedy vae

  svatba v tomto roce povst, pak by mlo ve bt tak,

  jak m bt.

  Je dleit si uvdomit, co to vlastn svatba je.

  Svatba je velmi siln ritul a forma spojen energi

  Jang (mue) a Jin (eny). Jejm zkladnm clem je,

  aby vznikl manelstv bylo siln, pevn a aby

  vydrelo a do smrti jednoho z manel. Clem ale

  tak je, aby toto manelstv bylo funkn a aby

  pineslo dan naplnn tedy to, pro do

  spolenho ivota ve form manelstv vstupujete.

  m silnj ritul svatby vykonte, tm bude vae

  manelstv pevnj a bude mt vt schopnost

  naplnit svoji funkci. A prv kovov zvata budou

  trvat na tom, aby ritul byl proveden sprvn a to do

  vech detail. Svatba je vak konenm krokem ke

  vstupu do manelstv. Abyste do manelstv vkroili

  podpoeni vemi dostupnmi energiemi, muste

  absolvovat krom svatby jet nkolik dalch krok,

  kter finlnmu ritulu svatby pedchzej. Cel

  manelsk ritul se skld z celkem 5 dleitch

  krok:

  1.Zasnouben

  2.dost enicha o ruk