2015 09 14 happyweek 135

  • Published on
    14-Apr-2017

  • View
    254

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>TDEN OD 14.9. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 135</p><p>ENERGIE DN</p><p>Tden od </p><p>14.9. 2015</p><p>Program pednek v Mstsk knihovn</p><p>VE M </p><p>SVJ </p><p>AS</p><p>D NEBO </p><p>BOJ</p><p>NOVINKA</p><p>Nov </p><p>Program </p><p>psychick </p><p>a fyzick rovnovhy</p><p>ORGNOV </p><p>HODINY</p><p>POKOZUJE </p><p>PRCE VAE </p><p>ZDRAV?</p><p>Interir:</p><p>ZAZEN </p><p>KUCHYN</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>d a pravidla jsou pro ivot velmi dleit.</p><p>Ve v prod a ve vesmru se d uritm</p><p>dem a ne jinak je tomu s lovkem. Nejde</p><p>vak jen o to bt v souladu s prodnmi</p><p>zkony, ale tak o to, aby lovk do svho</p><p>ivota pijmal jen takov zkony a pravidla,</p><p>kter mu usnaduj cestu vped. Pokud se</p><p>dovn. Pokud se ale</p><p>pravidly dte, pak dky</p><p>nim ji bylo rozhodnuto</p><p>pedem a vy jen toto</p><p>rozhodnut respektujete a</p><p>posouvte se podle nj</p><p>vped. Proto je dodrovn pravidel v ivot</p><p>velmi dleit. Pokud pravidla dodrovat</p><p>nebudete, automaticky se tm dostvte do</p><p>konfliktu s tm, kdo pravidlo vydal a dohl</p><p>na jeho dodrovn. Take po kadm</p><p>poruen pravidla nsleduje boj. Ten vak</p><p>pin jedno z nejvtch vyerpn v rmci</p><p>energi pti element. Boj pat do tverce 6,</p><p>kter je ovldn jangovm Kovem. Tato</p><p>energie je velmi tvrd a nesmlouvav.</p><p>Proto, pokud se proti n postavte, nebude</p><p>mt nad vmi dn slitovn. asto tak boj</p><p>kon smrt tedy ukonenm neho</p><p>(ivota, vztahu, prce, ptelstv, rodiny).</p><p>v ivot dnmi pravidly</p><p>nedte, pak je v ivot</p><p>velmi vyerpvajc a</p><p>komplikovan. Pi kadm</p><p>kroku vped tak budete</p><p>naret na potebu rozho-</p><p>uiten. Jen tak je mohou ostatn</p><p>dodrovat. Mjte vak na pamti, e</p><p>pravidla vs maj posouvat vped,</p><p>usnadovat cestu. Pravidla vs nesm</p><p>omezovat v rozvoji, v rstu. Takov pravidla</p><p>jsou pak asto poruovna a jsou pinou</p><p>tvrdch boj.</p><p>Rozhodn si tedy do</p><p>svho ivota pravidla</p><p>dejte sami pro sebe, pro</p><p>svj vztah, rodinu,</p><p>prci.. Ve pak bude</p><p>probhat daleko jednodu-</p><p>eji a hladce. U pravidel</p><p>vak nesta jejich</p><p>stanoven. Pravidla t</p><p>muste jasn a zeteln</p><p>vyhlsit, aby o nich vichni</p><p>vdli. Jen tak mohou bt</p><p>D vs. BOJ</p><p>nedodrovn pravidel vede k vyerpvajcmu </p><p>boji</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>Nkter teorie dokonce tvrd, e as neexistuje a e si holid vymysleli. Asi jde o to, co asem opravdurozumme a z jakho hlu pohledu se na nj dvme.Pokud se ale na as dvme jako na dobu, po kterou trvnjak proces, pak s pojmem asu umme velmi dobepracovat. Vte, e lovk ije v tzv. aso-prostoru. Tj.neustle, v kadm okamiku jste v danm ase nadanm mst. Jste tedy tady a te. Tady te tete tentolnek. Tady a te je tak jedin okamik a jedin msto,kter umme ovlivnit a vyut. Minulost ovlivnit neumtea budoucnost vychz prv z okamiku, kter provtetady a te. Protoe ve je energie, i as je energie. d setak zkony Jin a Jang a pti element. Kad z devtikvadrant magickho tverce m svj specifick as energii asu. Kdy srovnte energii asu a prostoru, pakzjistte, e as je jangov a prostor jinov. Pokud vte, eJang je funkce a Jin je hmota, pak vm z toho vyplv, em-li nco vbec fungovat, mus to mt as, protoe asje Jang, tedy funkce. A protoe dnen doba povauje asza neptele a sna se ho neustle zkracovat, pak tmzkracuje t dobu funknosti aktivit, kde as lovkzkracuje. Jednodue eeno: m mn asu nemuvnujete, tm mn funkce tomu dvte. A protoe vdnenm svt se zkracuje asov tm ve, ubv taklidem v ivot Jang (as) a vzrst jim Jin (hmota). Je tokrsn vidt nap. u jdla. Dky tzv. fast food (rychljdlo) tedy jdlo, kter je rychle pipraven a rychlesnden se zvtuje problm s nadvhou (hmotou).Produkce mnoha vc se zrychlila, ale tm se t snilajejich ivotnost. Tj. potebujeme tchto vc v ivot vc(hmota). Nae spolenost si zvykla vci vymovat,protoe je to asto jednodu a levnj, ne nefungujcvc spravit. Bohuel se to vak ji netk pouze vc. Lidtuto vmnu aplikuj velmi asto i ve vztazch. A te sipedstavte, kdyby tuto vmnu zaali uplatovat i vevztahu k dtem (nepovedlo ses, vymnme t). A tak lidprodukuj stle rychleji vce a vce vc (hmoty), ktermaj jen malou hodnotu, protoe maj krtkou funkci(as). Pokud chcete, aby ve vaem ivot nco vydrelodlouho, pak tomu muste vnovat opravdu dostatekasu. as je energi funkce, proto m vce asu nemuvnujete, tm lpe a dle to bude fungovat. Uvdomte si,co vm v ivot nefunguje a kolik tomu vnujete asu.Nefunguje-li vm vztah, me bt pinou prv to, emu vnujete mlo asu. Mte-li problm s dtmi,uvdomte si, kolik asu s nimi trvte. A takto bychommohli pokraovat dle. Pokud na nco nemte as,nebude vm to ani fungovat. Proto nem cenu v ivotchtt nco, na co nebudete mt as. Jen vs to vyerp abude vs to niit.</p><p>VE M </p><p>SVJ AS</p><p>Modern doba </p><p>povauje as za </p><p>neptele. Vtina lid </p><p>tak bojuje s jakmsi </p><p>nedostatkem asu. Ale </p><p>existuje nco, jako </p><p>nedostatek asu? </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>Na tma asu bychom mohli strvit hodn asu . Tato energiem vliv pln na ve ve vaem ivot. Dleit je, abyste siuvdomili, e as se pohybuje v rznch formch. Lid nejastjivnmaj pohyb asu jako linern, tj. mc stle dopedu, jako bymezi jednotlivmi hodinami, dny, msci a roky byla narsovannekonen pmka. Tento pohyb asu je vak jen jednm zrznch pohyb a rozhodn nen tm nejdleitjm ve vaemivot. Rozhodn dleitj formou pohybu asu je pohyb vcyklech, nebo-li kruzch. as tak vychz z jistho bodu apostupn se v kruhovm pohybu do tohoto msta opt vrac.Take ve, co se v danm kruhu asu udlo, se bude optopakovat v novm kruhu, kter bude nsledovat. Tento asovpohyb velmi dobe znte ze svho kadodennho ivota. Bhemdne je to denn cyklus rno, dopoledne, poledne, odpoledne,veer, noc, rno, dopoledne.atd. atd., stle pod dokola. Mtenap. msn cyklus bhem roku leden, nor,bezenprosinec. Dalm cyklem je cyklus ronch obdob:jaro, lto, podzim, zima. Na tchto ppadech vidte, e ve seneustle opakuje v rznch asovch intervalech. Tyto cykly jsoudny rotanm pohybem Zem a celho vesmru. Ve se to aproto se ve t opakuje. Vae tlo je soust pohybu celhovesmru. I kdy si to neuvdomujete, pohybujete se v kadmokamiku rychlost pes tisc kilometr za hodinu, tj. rychlostrotace zem. Stejn tak se pohybuje vae tlo v zvislosti narzn asov cykly ron, msn, hodinov apod. Z tchtopohyb pak vychzej tzv. orgnov hodiny. Kad orgn takvdy ve stejn as nabv na aktivit. Pokud vte, v kter dob jekter orgn prv zatovn/aktivovn, pak je dleit v tomtoase tento orgn nezatovat. Jeho zatenm by mohlo dojt kjeho vyerpn a tm i pokozen. Pokud vak pizpsobte svjivotn styl i orgnovm hodinm, pak tm zlepte prevencisvho zdrav i dlouhovkosti.</p><p>ORGNOV </p><p>HODINYPojem orgnov hodiny jste ji pravdpodobn slyeli, nebo jej</p><p>dokonce dobe znte. Je to dal dkaz o tom, jak dleit</p><p>energie asu ve vaem ivot je.</p><p>Orgnov hodiny podle nskmedicny:23:00 1:00 lunk1:00 3:00 jtra3:00 5:00 plce5:00 7:00 tlust stevo7:00 9:00 aludek9:00 11:00 slezina11:00 13:00 srdce13:00 15:00 tenk stevo15:00 17:00 moov mch17:00 19:00 ledviny19:00 21:00 osrdenk21:00 23:00 ti ohnit</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>Meditan cvien pro: Zlepen psychick rovnovhy Uvolnn tlesnch i psychickch zt Zkvalitnn okyslien mozku</p><p> Zlepen funkce mozku a mylen</p><p> Zkvalitnn okyslien celho tla Zlepen kvality pokoky a celkovho vzhledu</p><p> Celkov uvolnn tla i mysli Vyuit pirozenho samolen tla Nastaven omlazujcch proces v tle</p><p>Program probh formou: dechovch cvien meditace relaxanch cvien Qi Gong (chi Kung)</p><p>Kad tvrtek od 9:30 do 10:30od 1.10. 2015 do 11.12., 2015 v PARK HOLIDAY Benice</p><p>Nov Program psychick a fyzick rovnovhyAkademie tst v PARK HOLIDAY BENICE</p><p>Cvien probh ve skupinch max do 15 lid.Zskte zdarma svj osobnostn profil, dky ktermupoznte sami sebe, sv siln i slab strnky acharakter sv osobnosti. To umon i individulnpstup ke kadmu astnkovi programu.Cvien jsou velmi jednoduch a zvldne je kad.Program je zamen na postupn zvldnjednotlivch technik cvien od zklad popokroilej. astnk programu se tak postupn uzlepovat ovldn cvien a po dokonen programume ve praktikovat zcela sm. Dky tomuto cviense naute zcela uvolnit sv tlo i mysl, ovldat svojipsychiku a nastavit samolebn a omlazujcprocesy v tle.</p><p>NOV</p><p>INKA</p><p>POZOR, ZMNA TERMNU ZANME </p><p>1.10.</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>HAPPILLIONAIRE</p><p>PIZPSOBTE ZDRAV SV PRCI, NEBO </p><p>PRCI SVMU ZDRAVZdrav lovka je v mnoha ohledech slo jedna. </p><p>Zdrav lovk vak bere sv zdrav jako samozejmost a zan se o nj zajmat a v </p><p>okamiku, kdy o sv zdrav pichz. </p><p>Dvact stolet pineslo mnoho</p><p>velkch pokrok a posun</p><p>lovka vped. Velk vzvy,</p><p>kter stly ped lidstvem t</p><p>doby, vyadovaly mnoho sil a</p><p>prce. Tak se prce dostvala</p><p>stle vce a vce do poped</p><p>lidskho snaen a zaujmala</p><p>velmi prestin pozici v</p><p>hodnotch lovka. Kvalita</p><p>prce, pracovn pozice apod.</p><p>tak byly pro lovka velmi</p><p>dleit. Dokonce se staly</p><p>mtkem spchu. A tak lid</p><p>svj ivot zaali siln</p><p>podizovat prv prci a jejm</p><p>nrokm. Prce tak ve sv</p><p>vznamnosti pedila mnohem</p><p>dleitj oblasti ivota. Co</p><p>vak bylo nejhor? Nejhor na</p><p>tom bylo to, e lid zaali</p><p>vnmat prci jen jako cestu k</p><p>spchu. Pestali si</p><p>uvdomovat, e jejich prce m</p><p>bt jejich poslnm,</p><p>seberealizac, pedvn svch</p><p>talent svtu. A tak se</p><p>pevn vtina lid pustila do</p><p>prce, kter vbec nesouvisela</p><p>s jejich pirozenm nadnm.</p><p>Jak to mlo vliv na lovka?</p><p>Pomrn velmi negativn.</p><p>Prce, kter neodpovd</p><p>pirozenm schopnostem</p><p>lovka velmi pokozuje jeho</p><p>energie. Tm lovka</p><p>vyerpv a oslabuje. Navc se</p><p>takov prce stala</p><p>nejdleitj oblast ivota a</p><p>bylo j vnovno vce energie</p><p>ne nap. rodin, dtem,</p><p>vztahm, apod. Take tm</p><p>prce navc siln nabourala</p><p>celkovou ivotn rovnovhu</p><p>lovka. A jak vte, rovnovha</p><p>je zkladem tst a zdrav</p><p>lovka. Pokud jste v</p><p>dlouhodob nerovnovze, pak</p><p>se vyerpvte, chyb vm</p><p>energie a dsledkem toho je</p><p>oslaben organismu a nemoc.</p><p>Mnoho lid tak pizpsobilo</p><p>svj zdravotn stav prci.</p><p>Radji pracovali a pokozovali</p><p>si sv zdrav, ne aby se prce</p><p>vzdali a sv zdrav si chrnili.</p><p>Nejvce to postihlo psychickou</p><p>strnku zdrav. Proto posilovn</p><p>prv psychickho zdrav</p><p>zan bt m dl tm silnjm</p><p>trendem ve spolenosti 21.</p><p>stolet. I vy byste se mli</p><p>rozhodnout pro cestu</p><p>pizpsoben sv prce</p><p>vaemu zdrav, ne naopak.</p><p>Dlejte takovou prci, kter</p><p>nejene zdrav neohrouje, ale</p><p>dokonce vae zdrav posiluje.</p><p>Je to prce, kter vychz z</p><p>vaich pirozench talent, z</p><p>Astrotypu. Je to prce s energi</p><p>vaeho posln. Jen takov</p><p>prce vs posl a jen dky n</p><p>dokete dojt k celkovmu</p><p>ivotnmu naplnn.</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE</p><p>Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479</p><p>www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com</p><p>Kuchy se ad vedle lonice a vchodu mezi nejdleitj msta interiru. Feng Shui ji pikld</p><p>velmi velk vznam. Je to z toho dvodu, e se zde pipravuje strava, kter je jednm ze dvou</p><p>hlavnch zdroj energie pro ivot lovka (vedle vzduchu, prosted, ve kterm ijete). Tak jako ve</p><p>v ivot, i kuchy podlh momentlnm trendm a mdnm stylm. Trendy ani mda vak nesm</p><p>urovat vae ivotn energie. Pro v ivot je nejdleitj vae pirozen energie, tedy energie,</p><p>kter je vyjden vam Astrotypem. Tuto energii muste ve svm ivot nejvce posilovat a</p><p>pispvat tak ke svmu stlmu zdrav a dlouhovkosti. A protoe strava pipraven z kuchyn je</p><p>jednm z nejdleitjch zdroj va energie, mus kuchyn bt co nejvce v souladu s va energi.</p><p>Pi vytven nov kuchyn tedy muste nejvt pozornost vnovat svmu Astrotypu (pokud</p><p>vytvte kuchy pro celou rodinu, pak muste vzt nejsilnj energii ze vech Astrotyp cel</p><p>rodiny, tj. tu energii, kterou mte v Astrotypu vichni stejnou). Tto energii pak mus odpovdat</p><p>vae strava. Aby strava mla co nejvce tto energie, mus tto energii odpovdat tak energie va</p><p>kuchyn. Dejme tomu, e nejsilnj energii va rodiny je energie elementu Deva. Potom hlavn</p><p>energi kuchyn mus bt prv Devo. Takov kuchy by teda mla bt ideln z masivnho,</p><p>prodnho deva, v barvch deva. Dalm prostedkem k poslen tto energie je zelen barva.</p><p>Devo t posiluj iv rostliny, take je v takov kuchyni vhodn mt erstv bylinky, erstv ovoce,</p><p>zelenina apod. Cel prostor mus bt oteven, mus zde bt hodn dennho svtla a ve mus bt</p><p>prodchnuto erstvost. Tato energie pak vstoup i do kad stravy, kterou zde pipravte.</p><p>KUCHY</p><p>http://cernakinteriordesign.wordpress.com/mailto:dasa@byu.czhttp://www.cernakinteriordesign.webs.com/http://www.cernakinteriordesign.wordpress.com/</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>Tden od 14.9. zan pomrnklidnmi a rozvnmi energiemi.Bude to tak vhodn tden proppravu svch dalch aktivit.</p><p>PONDL BUVOL 3-3-7</p><p>Energie tohoto tdne zanaj velmipomalu a rozvn. Proto se do niehonevrhejte bezhlav a bez rozmyslu. Vednes dlejte ve svm tempu, podlesvch schopnost a monost. Nenechtesi do nieho mluvit.</p><p> Jdlo: dnes je vhodn vyut jdlo ksetkn velk rodiny. Pipravtenco tradinho, nco, co jste rdijedli jako mal.</p><p>TER NETOPR 2-4-8</p><p>Dnen energie by mohly bt pjemn,lehk, nenron. Ale pozor, mohou btvelmi promnliv. Dneek tak megenerovat mnoho rznch pohled,nzor a pstup. Nebrate se ttorznorodosti a ve dobe vnmejte.Teprve pak se rozhodujte.</p><p> Jdlo: ter je ideln den prodobr jdlo se svm partnerem.Me to bt jak obchodn obd sobchodnm partnerem, neboromantick veee s vamivotnm partnerem.</p><p>STEDA KRYSA 1-5-9</p><p>Dnes je opravdu geniln den na to,abyste si sehnali co nejvce informacpro svoj cestu vped k cli. Je to takvhodn den pro zaizovn rznchformalit, kter vm umon pohnout sedopedu nap. nvtva rznch adapod.</p><p> Jdlo: dnes by mlo bt veopravdu jednoduch. Proto dnenjdlo nijak nekomplikujte. Pipravtenco jednoduchho. Dleit je,aby vm jdlo chutnalo.</p><p>TVRTEK VLATOVKA 9-6-1</p><p>tvrtek by ml bt ve znamenmoudrosti. Je to vhodn den, kdy semete poradit s moudrmi lidmi ve svmokol. Naslouchejte jejich rad a uvaujte otom, jak je mete vyut k tomu, abystedoshli svho cle.</p><p> Jdlo: dnen jdlo by mlo bt vhodnou pleitost pro spoleenskou udlost. Pozvte sv ptele a uspodejte pjemnou party. </p><p>PTEK - VEP 8-7-2</p><p>Pten energie jsou hlavn o hojnosti astarn se o druh. Vychzejte tedydruhm vstc a snate se bt npomocn.Pokud vak naopak pomoc potebujetesami, dnes je vhodn den o ni podat.</p><p> Jdlo: v ptek si rozhodn dopejtejdlo, kter vm d pocit hojnosti,plnosti a kter vs dobe zasyt.</p><p>SOBOTA DIKOBRAZ 7-8-3</p><p>Dnes budou energie pomrnpzemn, zamen spe dovnit. Mohlby to bt pjemn den, pokud si houijete doma, s rodinou i se svmpartnerem. Mete se t vnovatrznmu zkoumn i studiu toho, co vsbav.</p><p> Jdlo: dnes mete ochutnat novjdla, vyzkouet nov recept i ncoexotickho. Bude vak lep, kdydnes budete jst doma.</p><p>NEDLE VLK 6-9-4</p><p>I v nedli budou energie zemit. Dnesbude dobr si dvat pozor napehrvn od lid kolem vs. Mohou navs zkouet rzn divadlka. Proto siradji ve ovte a chtjte znt skutenfakta.</p><p> Jdlo: v nedli si vyjdte na jdlo spteli ven, do njak pjemnrestaurace.</p></li></ul>