2014 04 14 happyweek 63

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sláva, vítězství, nejsilnější roční energie, reklama, marketing, business, jak využít reklamu a marketing, zviditelnit se, média, jak si upravit interiér na léto.

Text of 2014 04 14 happyweek 63

  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 14.4. 2014 . 063 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Pichz obdob nejsilnjch energi lto. Letn energie se probud ji prvn tden v kvtnu. Jejich pedvoj bude Garant msce Had, kter zane vldnout ji posledn tden dubna. Je to obdob pro nejvt aktivitu. Ve m dosahovat svho vrcholu, ve se m posouvat ke sv nejvt slv. Je to obdob, kter bude velmi ohniv. Ohe je cel rok podporovn Vldcem roku konm. Ohe dle pinesou i jednotliv Garanti msc kvten, erven a ervenec (Had, K a Koza). Navc kvten a erven jsou msce ve znamen elementu ohn. A cel rok 2014 je podporovn elementem deva, kter ohe posiluje. Take tento rok dv vem opravdu velkou pleitost zaskvt se v co nejvy slv. To, co jsme pedpovdali v na prezentaci na rok 2014 bude kulminovat prv v tchto mscch. Mli byste tedy tchto energi co nejvce vyut. Pichz opravdu siln vlna, na kter byste se mohli krsn svzt. Co to znamen v praxi? Ohe je element, kter souvis se svtlem, viz. Ve, co bude dobe a jasn vidt, bude strhvat na sebe pozornost. Lid rdi chod za svtlem a proto je to vhodn energie, dky kter mete zaujmout velk mnostv lid. Jedin, co pro to muste udlat, je bt vidt. Samozejm nesta jen postavit se do svtla a ekat, zda-li si vs i va firmy nkdo vimne. Muste na tomto svtle pedevm zaujmout. Jakm zpsobem mete zaujmout sv okol, i sv zkaznky ve firm? Muste bt velmi aktivn. Bude zde velmi dleit komunikace. Ta mus bt vedena ve velmi plamennm stylu. Ohe je ve, zaujet, naden a posedlost. Pokud dokete vem svoji ve a zaujet pro to, co dlte, penst na ostatn, mte vyhrno. V dnen dob k tomu mte mnoho nstroj. Internet je velmi vhodnm i jednoduchm kanlem pro komunikaci. Vyuijte sv internetov strnky, blogy, sociln st. A jak nejlpe komunikovat? Jak jsme ekli, ohe je o viditelnosti. Proto muste prezentovat tak, aby to lid vidli. K tomu nejlpe slou obrzky, fotografie. V dnen dob jsou velmi oblben videa. Natejte krtk (cca 2 min.) videa, kde budete vniv a se zaujetm ukazovat ve, co mte rdi, co s lskou dlte. Kdy je ji e o lsce, i ta bude mt velmi silnou energii. Ukazujte svoji lsku svm blzkm, milujte vniv a viditeln. Lto je tak as rozkvetlch kvtin. Kvty jsou tak ve znamen ohn a proto i dky jim mete projevy sv lsky velmi vrazn poslit. Lska je mocn energie. Vlote ji do veho a budete slavn.

2. www.akademiestesti.webs.com CHATY ESK HARMONIE Sezona chata se rozjela ji plnm tempem. Chatov kultura, kter je jedinen prv pro nai zemi, je velmi pozitivn. Je ideln pro vytven rovnovhy mezi stresem vednho dne a volnou energi vkendu. Pomineme-li pln potky tto kultury, kter se vyvinula z hnut Trampu, jej hlavn rozvoj byl zaznamenn pedevm v 60. a 70. letech minulho stolet. Je velmi zajmav, jak si lid v t dob intuitivn pineli rovnovhu do svch ivot prv pomoc chat. Lid si poizovali chaty ze dvou hlavnch dvod. Ten prvn byl vce vdom: za dob socialismu bylo jen velmi mlo pleitost k rozvjen sebe sama, svch talent, npad apod. e socialismu nikomu nedovolovala se pli projevovat ve sv pirozenosti. Vichni lid se v t dob museli pizpsobovat obecnmu podprmru. Chata se tak stala mstem, kde si lid v klidu mohli rozvjet sv zjmy, zliby, konky, ale tak talenty apod. Z vkend strvench na chat se opravdu stala kultura se vm vudy. Lid si tak vyrovnvali siln omezovn v bnm ivot volnm projevem na sv chat. Druh dvod k rovnovze ji nebyl tak zejm a mnoho lid si jej vbec neuvdomovalo. O to vce to zna i o pirozen touze lovka po rovnovze, harmonii v celm svm ivot. Stejn jako cel proda (a lovk je soust prody) se neustle sna vyrovnvat vechny extrmy, i lid maj tuto schopnost a je velmi dobe, pokud ji aktivn vyuvaj. V t dob se rozvjela dal zajmav kultura socialismu: panelkov kultura. Bytov problm byl tenkrt een dvma zkladnmi zpsoby: zmenen velkch byt ve star zstavb a vstavbou panelkovch bunk. To zpsobilo, e velk st lid zaala t v malch prostorech. Tato siln disharmonie pak vedla lidi k asto podvdom touze po vtm prostoru. A co je vt prostor, ne proda sama? A tak lid hledali nov alternativy. A zde velmi dobe poslouila prv chatov kultura. Lid se najednou ocitli ve velkm prostoru, kde se mohli voln nadechnou, voln vyjadovat. U jen samotn pobyt v prod byl velkm uvolnnm vech energi. Zde se d bez nadszky ci, e prv zde sehrla chatov kultura velkou roli pi zachovn zdravch energi lid, kter byly siln pokozovny prv malmi bytovmi prostory t doby. 3. www.akademiestesti.webs.com Chaty esk harmonie.. pokr. Chaty zstvaj eskm fenomnem dodnes, i kdy jejich vznam pomalu upad. Je to hlavn dky tomu, e se kultura bydlen v poslednch 20 letech posunula dopedu. Pomrn hodn lid si podilo rodinn domky, svoji roli sehrly tak nepoveden satelitn msteka. Lid si tak podili bydlen, kde ji nect takovou potebu vyrovnvat sv energie delm pobytem v prod. Pokud ale chatu vlastnte, pak i zde je dleit vnovat pozornost een stavby, pozemku i krajiny. Krajina hraje velmi vznamnou roli. D se ci, e o nco vt, ne pi poizovn rodinnho domku. Rodinn domek vnmte vce interirov, ne exterirov. U chaty je to naopak. Chatu si primrn poizuj lid prv kvli pobytu v prod. A tak se asto stv, e venku trv vce asu, ne uvnit chaty. U rodinnch domk je tomu prv naopak. Proto je velmi dleit si uvdomit, jak energie v okoln krajin jsou. Z Feng Shui vte, e se vdy rozum ta st krajiny, kterou vnmte od svho msta a po viditeln obzor. Nkdy to me bt jen pr kilometr tverench (nap. je-li chata umstna v dol eky), nkdy to me bt krajina o rozloze nkolika hektar (je-li chata umstna nap. na kopci i ve voln krajin v nin). Co je z hlediska krajiny dleit? U chaty jde o to, aby vm umonila harmonizovat energie ze vednch dn. Pokud hodn pracujete a zavte siln stresy, pak je dleit, aby okoln krajina psobila co nejvce oteven, voln. Tm se velmi dobe stresy uvoln. V takov krajin je tak vhodn mt velk les a k uvolnn energi pome tak tekouc voda potok, eka. Dle je tak dleit vnovat pozornost energim vaeho pozemku. U vtiny lid plat to, e na pozemku sv chaty opt trv vce asu ne v interiru chaty. Proto energie pozemku zde budou mt na vs opravdu velk vliv. Zde je velmi dleit, aby pozemek byl upraven. Nemuste z nho samozejm dlat zmeckou zahradu. Je ale dleit, aby na pozemku nebyl nepodek. Nesm se tu povalovat star vci, nesm tu bt such stromy i rostliny, nesm bt zarostl plevelem (nejhor jsou bodlky a kopivy) apod. Je tak dleit, aby se pravideln sekala trva. Chata na pozemku mus bt umstna tak, abyste mli pocit volnho prchodu. Tj. nesm zde bt pli mnoho strom, ke, zhon apod. Ve mus bt rozmstno tak, abyste zahradou mohli voln prochzet. Na zahrad byste tak mli mt jaksi voln plcek. Tj. msto, kde mete hrt rzn hry, kde si mete jen tak lehnout do trvy apod. Pokud je zahrada pli precizn, bude vm to naopak opt pivdt stresov energie. Co se te chaty samotn, zde je dleit volba stavebnho materilu. Tady si opravdu muste uvdomit, e hlavnm elem chaty je uvolnn a uklidnn energi. Tj. materily nesm bt v dnm ppad tk, uzavrajc a omezujc. Nejlepm materilem je samozejm devo. Element deva toti podporuje uvolovn energi zevnit ven. To je pi stresov zti nejdleitj. Kdy kme devo, myslme tm opravdu devo a ne rzn devn desky apod. Ty jsou velmi asto vyrbny rznmi pojidly a lepidly, kter mohou (a asto maj) velmi toxick zklad. Ve, co je v tchto deskch se pak vypauje do interiru chaty. Nedejte na argument, e vpary nejsou zdravotn zvadn, i kdy obsahuj toxick ltky. Uvdomte si, e na chat vtina lid trv pouze vkend. Tj. chata je cel tden zaven a toxick ltky se za tu dobu v chat hromad. Navc se mohou nasknout do nbytku, dek, polstrovn, matrac apod. Je to stejn, jako kdy vm nkdo ekne, e pozt mal mnostv jedu vm neukod. Ale pokud vm tento jed budou podvat po tchto malch dvkch opakovan, bude se ve vs usazovat a do t doby, kdy jeho hladina doshne smrteln dvky. A podobn to me bt i u tchto materil. Pokud je chata postaven z cihel, pak se jedn o prodn materil a z tohoto pohledu je ve v podku. Ale opt si muste uvdomit, e cihly stejn jako kmen, pat k energii elementu zem. Zem pin uzaven a thu. Proto zdn i kamenn chaty asto psob tce a nepomhaj tolik uvolnit energii, jako chaty devn. asto se tak stv, e lid s cihlovou chatou trv pomrn vce asu uvnit, ne lid s chatou devnou. A elem chaty je bt venku, v prod a ne sedt uvnit. To u mete rovnou zstat doma . I takto si mete v prod totln zablokovat energie penz, kariry, zdrav.. 4. www.akademiestesti.webs.com CHYBY A NESPCH Pokud se zamyslte nad nam kolnm systmem (kter neproel vraznou zmnou od Marie Terezie!!!!!) zjistte, e co vs asi nejvce nauil je to, e dlte chyby. Vzpomete si na sv opraven seity, psemky i rzn testy. Co bylo vdy zvraznno? CHYBY. A jak? ERVEN!!!!! Ano, je to tak. kola vs tak jasn a vdom fixovala na dln chyb. K emu vs pak uitel vedl? K odstrann tchto chyb. Take jste museli hodn energie vnovat tomu, abyste se zlepili tam, kde jste pokulhvali. Tm jste vak zrove ubrali energii z oblast, kde jste exelovali. Pokud jste byli jedniki v matematice, nemuseli jste j ji vnovat tolik asu. Tak bohuel mohl zakrnt v matematick talent. Dal zleitost, kter je s dlnm chyb asociovna je strach. Kdy jste udlali chybu, byli jste napomenuti, i i trestni. Take jste si do ivota pinesli obavu, abyste neudlali chybu. To vedlo tak asto ke snen vaeho sebevdom. U sportovc bylo v jednom vzkumu prokzno, e kdy trenr neustle poukazoval na chyby hre a nutil ho k nprav, hr vtinou tak znejistl, e dlal jet vce chyb, ztratil sebedvru a nakonec z nj byl jet hor hr. Kdy ale trenr akcentoval spchy, hr se vrazn zlepil. Dvejte proto draz na sv siln strnky. Z chyb se poute, ale nesnate se bt dob v tom, na co nemte pirozen talent. Tm se vae vkony jen zhor. PROROCTV SE NAPLUJE Pn je otcem mylenky. Jist toto pslov znte. Je star, vtina lid ho zn, ale tm nikdo se jm ned. A pitom je to jeden ze zsadnch kl k spchu a dosaen cl. I vda ji prokzala pravdivost tchto slov. Z toho, jak pracuje n mozek, nae mysl vme, e pokud mysl zsobujete stle stejnou viz, stejnm obrazem, zane mozek pomalu pijmat tuto zprvu, jako by byla ji reln. Mozek tak zane modelovat chovn, kter tto situaci odpovd. Po ase se zanete chovat tak, jako byste svho cle ji