Click here to load reader

Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže

 • View
  449

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné...

 • 1

 • Harmonogram veejnch sout 2017

  2

 • Nov informan systm

  Dve IS Patriot Od nora 2017 ISTA = informan systm TA R Zjednoduen administrativy

 • Semin

  k programu ZTA

 • 1. ST PEDSTAVEN PROGRAMU ZTA

  2. ST PARAMETRY 1. VEEJN SOUTE

 • PEDSTAVEN PROGRAMU ZTA

  1. st

  6

 • Podpora nastupujc vzkumn generace

  7

  1

  ZTAzamen programu

  Copyright : kurhan

 • 1. Aplikan kultura

  8

  ZTAcle programu

 • 2. Kultura rovnch pleitost

  9

  ZTAcle programu

  Bachelor

  Master

  PhD

  Postdoc

  Prof.

  Zdroj: blogs.nature.com

 • ZTAzkladn informace o programu

  10

  Ukazatel Hodnota

  Doba trvn programu 2017 a 2025, tj. 9 let

  1. veejn sout 28. 3. 2017

  dal veejn soutevyhlaovny kadoron a do r. 2021

  Celkov alokace 720 mil. K

  Celkem podpoench projekt 140

  Max. ve podpory na projekt 5 mil. K

  Prmrn podpora projektu 2 mil. K

  Max. mra podpory 85 %

  Doba trvn projektu 12 - 24 msc

 • ZTAvybran podmnky podpory

  Vk a min. poet len tmu: min. 4 = 3 lenov do 35 let* studentky/studenti, resp. mlad vzkumn pracovnci + minimln1 mentor/ka

  Mentor/ka: star 35 let s odpovdajcmi zkuenostmi

  Vedoucm eitelskho tmu: student/ka nebo mlad vdeckpracovnk do 35 let*

  Zamstnaneck pomr: lenov tmu jsou zamstnanci uchazeenebo se jimi po udlen podpory stanou

  Aplikan partner: Prokzn spoluprce v oblasti een projektus aplikanm partnerem nebo se zahranin institucs propracovanm systmem komercionalizace

  * do 35 let se nezapotv doba strven na matesk/rodiovsk dovolen, dlouhodob nemoc, pe o osobu blzkou apod. 11

 • ZTAschma projektu

  12

  eitelsk tm/Zamstnanci pjemce podpory

  Aplikan partner

  Uchazei/ Pjemci podpory

  nebo

  vedouclenov a lenkyeitelskho tmu

  spoluprce s...

  35 let 36 let

  Mentor/ka

 • Model intervenn logiky programuV

  STU

  PY

  V

  STU

  PY

  V

  SL

  ED

  KY

  DO

  PA

  DY

  Poet projekt a spoluprac

  Sttn rozpoet

  Neveejn zdroje

  Poet aplikac

  Poet student/studentek

  Nkladyprogramu

  Poet organizac

  Zven a soustedn zjem

  mlad generace o VaVaI

  Vy zapojen en do projekt VaVaI

  Zaveden vsledk VaVaI

  do praxe

  na inovan ekosystm R

  a) Rozvoj rovnch pleitosti mu a en pro vzkumnou prci

  b) Efektivnj vyuvn lidskch zdroj pro aplikace

  a) Prolamovn barir mezi vzkumnou a aplikan sfrou

  b) Podpora (odpovdnch) inovac v R

  na konkurenceschopnost a kvalitu ivota v R

 • PARAMETRY 1. VEEJN SOUTE

  2. st

  14

 • Obecn podmnkypro podn projektu do VS

  Pjemcem podpory me bt podnik (prvnick osoba i fyzick osoba) nebovzkumn organizace.

  Nvrh projektu me podat uchaze sm nebo ve spoluprci s dalmastnkem projektu.

  Zpsobilm uchazeem nen podnik, na kter byl vydn inkasn pkaza podnik v obtch podle lnku 1 odst. 4 psm. a) a c) Nazen.

  Zpsobilm uchazeem nen takov subjekt, kterm nen dodrenapovinnost zveejnit etn zvrku v pslunm rejstku ve smysluzkona . 304/2013 o veejnch rejstcch.

  Uchaze mus splnit pi podn nvrhu projektu do veejn soute nkolikpodmnek:

  Podat nvrh projektu elektronicky prostednictvm informanho systmuISTA bhem soutn lhty.

  Zaslat Potvrzen podn nvrhu projektu do datov schrnky TA R.

  Prokzat zpsobilost uchazee dle z. . 130/2002 Sb. (estn prohlen,vpisy z RT).

  15

 • Obecn podmnky pro nvrh projektu

  Nvrh projektu mus: Splovat podmnky a cle dan Programem ZTA. Splovat podmnky dan Zadvac dokumentac k 1. veejn souti

  programu ZTA - zveejnn v den vyhlen veejn soute.

  Bt v souladu s Nrodnmi prioritami orientovanho vzkumu (NPOV).

  Dal skutenosti:

  Uchaze me zskat max. 85% podporu, zbytek mus dofinancovat z neveejnch zdroj.

  Podstata nvrhu projektu nebo jej sti nebyla eena v rmci jinhoprojektu, nebo jin aktivity podporovan z vdaj sttnho rozpotu navzkum, vvoj a inovace.

  Uchaze mus doshnout nkterho z vsledk danch Programem ZTA.

  Min. 4 lenn eitelsk tm - min. 3 studenti i mlad vzkumn pracovnci + mentor.

  16

 • Vsledky podporovan Programem ZTA

  17

  Zpolop - Poloprovoz

  Ztech - Oven technologie

  Fuzit - Uitn vzor

  Fprum - Prmyslov vzor

  Hleg - Vsledky promtnut doprvnch pedpis a norem

  Hneleg - Vsledky promtnut dosmrnic a pedpis nelegislativnpovahy zvaznch v rmcikompetence pslunhoposkytovatele

  O Ostatn vsledky

  R Software

  Gprot - Prototyp

  Gfunk - Funkn vzorek

  Nmet - Certifikovan metodika

  Nlec - Lebn postup

  Npam - Pamtkov postup

  Nmap - Specializovan mapa s odbornm

  obsahem

  Vsouhrn Souhrnn vzkumn zprva

  Uveden vsledky mus splovat podmnky stanoven platnou

  Metodikou hodnocen vsledk vzkumnch organizac

  a hodnocen vsledk ukonench program.

 • Uznateln nklady

  Osobn nkladyNklady na mzdy nebo platy a povinn odvody na pojistn na veobecnzdravotn pojitn, pojistn na sociln zabezpeen a pspvek na sttnpolitiku zamstnanosti, odmny atd.

  Ostatn pm nkladyNklady na ochranu prv duevnho vlastnictv, dal provozn nklady, nklady na provoz, opravy a drbu dlouhodobho hmotnho a nehmotnhomajetku, cestovn nklady atd.

  Ostatn nepm nkladyMetoda vykazovn nepmch nklad na zklad pevn sazby, tzv. metodouflat rate, do ve 20 % ze soutu skuten vykzanch osobnch nklad a ostatnch pmch nklad

  Osobn nklady mentora nebudou uznatelnmi nklady projektu - mly bt

  hrazeny z provoznch nklad organizace.

  18

 • Hodnocen kritria oponentyvcn st

  Kvalita, aktulnost a novost. Plnovan vsledky pispj ke zven konkurenceschopnosti, maj rys

  novosti a potebnosti. Spoluprce uchaze na een projektu.

  Dlen aktivit pi een dlch cl, rozloen finann podpory, pstup kvsledkm, autorsk prva apod.

  Pimenost asovho plnu a celkovch uznanch nklad. Navrhovan asov pln (doba een) v souvislosti s oekvanmi

  vstupy/vsledky je adekvtn. Ve nklad je odpovdajc, pimen a dn zdvodnn.

  Znalost een analogickch problm v zahrani i v R, znalostpedchozch een.

  Organizan zajitn innosti projektu. Hlavn pjemce je schopen kontrolovat prbh een a dodrovn

  harmonogramu prac. Zpsob zen projektu, rove komunikace se spolueiteli, definice a

  systm odpovdnost za plnn dlch kol.

  19

 • Hodnocen kritria Radou programu

  Rada programu hodnot na 3 stupov kle ne uveden kritria:

  Genderov vyvenost tmu

  Ideln:

  Vyven zastoupen obou pohlav v eitelskm tmu;

  Vedouc tmu ena.

  Vyven eitelsk tm = tm, ve kterm jsou ob pohlav zastoupena z alespo 35 %.

  Aplikan a trn potencil pedpokldanch vsledk

  Schopnost pjemce podpory zavst vsledky projektu do praxe.

  Ideln = zpracovan marketingov przkum trhu apod. nezvislm

  subjektem, zpracovan finann pln, dohoda s potencilnm

  odbratelem vsledku apod.

  Personln politika hlavnho uchazee

  Uchaze m zaveden nap. nsledujc opaten: firemn kolka nebodtsk skupina, flexibiln pracovn doba, homeoffice, etick kodex, programy aktivn podpory zanajcch vzkumnic a vzkumnk, uchaze je dritelem relevantnho HR ocenn apod.

  20

 • Hodnotic proces

  Oponenti hodnot vcnou st projektu 2 posudky ve veejn souti.

  Zpravodaj souhrnn hodnotic zprva.

  Hodnocen odbornmi hodnotiteli - hodnocen ekonomickho zdrav

  uchazee a hodnocen vlastnick struktury uchazee.

  Rada programu vychz z vcnho hodnocen oponent a zpravodaje a dle

  hodnot nvrh projektu v oblastech:

  Genderov vyvenost tmu;

  Aplikan a trn potencil pedpokldanch vsledk;

  Personln politika hlavnho uchazee.

  Rada programu doporuuje pedsednictvu TA R vsledn nvrh poad

  projekt.

  Pedsednictvo TA R finln rozhodnut.

  21

 • Seznam doporuench dokument

  Program ZTA; Zkon . 130/2002 Sb., o podpoe vzkumu, experimentlnho vvoje a

  inovac; Nrodn priority orientovanho vzkumu, experimentlnho vvoje a inovac; Platn Metodika hodnocen vsledk vzkumnch organizac a hodnocen

  vsledk ukonench program; Rmec pro sttn podporu vzkumu, vvoje a inovac - edn vstnk

  Evropsk unie C 198, 27. ervna 2014 (Rmec); Nazen Komise (ES) . 651/2014 ze dne 17. ervna 2014, kterm se v

  souladu s lnky 107 a 108 Smlouvy prohlauj urit kategorie podpory zasluiteln s vnitnm trhem (Nazen);

  Zadvac dokumentace; Pruka pro uchazee; Smlouva/Rozhodnut o poskytnut podpory, zejm. specifick podmnky; SME-06 Smrnice pro pijmn nvrh projekt do veejn soute; Pklady prokzn zpsobilosti.

  22

 • Helpdesk

  Dotazy k programu ZTA

  a k 1. veejn souti

  je mon podvat pes

  helpdesk

  na

  www.tacr.cz/hesk

  23

 • ZTAMezinrodn vzva

  GENDER-NET Cofound

  Poet veejnch sout: 1

  Vyhlen veejn soute: 2. pol. 2017

  Poet podpoench projekt: 3 - 4 projekty

  Cl: Integrovat poznatky o pohlav a genderu do vzkumnch projekt v rmcimezinrodn spoluprce ve VaVaI.

  Mezinrodn projekt: hledat partnery je mon z tchto zem konsorcia -Irsko, Norsko, vdsko, Itlie, Francie aj.

  Hodnocen projekt: na rovni konsorcia GENDER-NET Cofund.

  Forma financovn: dotace. Kad nrodn agentura financuje partnery ze svzem virtual common pot.

  24

 • Dkujeme za pozornost!

  www.tacr.cz

  http://www.linkedin.com/company/technologick-agentura-esk-republikyhttp://www.facebook.com/tacr.czhttp://twitter.com/TACR_czhttps://www.youtube.com/channel/UC1arGrQjwIKbQGDrpIB-n0A

Search related