Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: para sa mga Batang Babae - lds.org nbsp; Umaasa Siyang tutuparin mo ang tipan na ginawa mo noong ... Talakayin ang mga paraan kung paano ka tinutu- ... • Aliwin ang maliliit