Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: MGA TUNTUNIN NG ORTOGRAPIYANG · PDF fileideolohiya hindi ideyolohiya kampeon hindi kampiyon. Senyas sa Español o sa Ingles Sa kaso ng E/I, magiging senyas ang E sa mga salitang Espanyol