Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: ... Khi có nhiêm vu phát sinh, thði gian công tác cùa các dông chí Thuðng truc Huyên ùy së có sv diêu chinh cho phù hQP. Luu ý: - Cc quan, don vi nào có nêi dung