of 184 /184
¤ÇÒÁÊÓàÃ稢ͧàÃÒ ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§·Ø¡¤¹ 2553 ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚

รายงานประจำปี 2553

Embed Size (px)

Text of รายงานประจำปี 2553

Page 1: รายงานประจำปี 2553

¤ÇÒÁÊÓàÃ稢ͧàÃÒ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§·Ø¡¤¹

2553ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚

Page 2: รายงานประจำปี 2553
Page 3: รายงานประจำปี 2553

ÊÒúÑÞ

໇ÒËÁÒ à¾×èÍ¡ÒÃà�Ôºâ�Í‹ҧÂÑè§Â×¹ 1 ����������������� � �� ���������������������������������� ����� ����������� �

�ÇÒÁÊ�� º¹�ÇÒÁÊ�àÃç� 7 ��!��"��#$��������� % ��!�&�'�������(����)�* +��, 10

��Á�¹¹‹ÒÍ‹ �ÇÔ����ÀÒ¾�èá�¡�‹Ò§ 11 '�-������.����/ � 2���3 2$��!����� #� 1� ������4������$��&��534�6�2���3 8$!�'�/9 1: ������� 2$�'�-� 1;

Ê‹§�‹Í�ÇÒÁÊ�� �׹ʋÊÔè§áÇ Å�ÍÁáÅ�Êѧ�Á +1 '�-�����"���<�2��$"��2$������ ++ 2��������(�����"���<�2��$"��2$������ +� 2��������(��!�����/<����$"����� 4$������=��>��?���'��'/ � ,�

�‹Íà�ÔÁ�ÇÒÁÊ�� ¾Ñ�¹ÒäÁ‹ËÂ� ÂÑé§ ,7 ������������� ,% ���$��! �, �� @�"��������� �; .�����"�����3�� �1 ����#"���4�� �+

Ê��¡ÑºâÍ¡ÒÊ æ ã¹Í¹Ò�� :1 &������2����� :+ �A��� ������/< � :� 2��������(�����* +��� :%

â»Ã‹§ãÊ Â� ÁÑè¹ã¹ËÅÑ¡�ÃÃÁÒÀÔºÒÅ 71 �� ������������������� 7+ �� ������������������4� 2$�'������������2� 7� �����$/< 2�$�.�����"����������� 7: .�����"����������� %0 ��� ��������!���� 10� �������!�&� ) 10% �� �����4������ 110 �"�'�'������B4�� 11:

ÃÒ§ҹ �Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ 117 �(���� 2$�����������43���CD� ������ 11% . �� ��=�/ 1+0 �� ���#"�����=�/����!=��2$��������� 1+�

ÀÒ��¹Ç¡ 1:1

Page 4: รายงานประจำปี 2553

໇ÒËÁÒÂà¾×èÍ¡ÒÃà�Ôºâ�Í‹ҧÂÑè§Â×¹

Å�Á¾Ô¹ Â� ËÅÑ¡¡Òà �à¹Ô¹��áÔ�㹡ÒÃÊÃ�Ò§ÊÁ �Å��¡ �Ò¹ÀÒÂã��ËÅÑ¡�ÃÃÁÒÀÔºÒÅ à¾×èÍãË���¡�¹à�Ôºâ�仾Ã�ÍÁ¡Ñ¹ Í‹ҧÁ���ÀÒ¾

Page 5: รายงานประจำปี 2553

໇ÒËÁÒ à¾×èÍ¡ÒÃà�Ôºâ�Í‹ҧÂÑè§Â×¹

������@�"�(4����� ��>3�'6<���E2����)����(��!��������������!����F,F�*F�'6<�(@��#���G�4�� �������.�)�� � ��F.� �(H�IH�����F���!$����$���2���J�����������2$��!�&�'����#"�/���@�"��/ �!��$!��F�'6<��������.�� ��� �<� 6F�/���J� ���(H�IH����������������������F2$���<�2��$"��F�"� ����(����&� )�"4$������&���$F��� ���F2$��!����F���IH�����(4�'����)2��$��*�'6<�)4"����$"�����F�&�'2��$"���/<��$/< 2�$�FK/<������$6<��"� ����I�4$�����'����F)���3��FLMNOPFMNQRPSPTUVWF�/<4$��4$����������������3)���F����=���X���>��?�����6<��*F+��YF.� )�A��!��F������@�"'�-�����I�F4$������$���)4"�$� ����E���� ����3��FLMNOPFZ[\]PWF�/<2C�� #�)�����==������!�$����!������

���������� � �� ���#"(�"����'�-�������!�'����>� �(4����$!����G�4�� ������$��FIH��$��^$���

���������� ���� ��(��@�"KH<�������E�#"(�$��F2$��'�<�'#�������&�'�"� ���'�-�F������!�'����>� 2���#�������'6<������"������3�!���!�&�'

���������� ��� ��!����<�(�����)��������&����#"(�"����'�-�������!�'����>� �"� �����"������3�!����2���#�������'6<�'�-��!�&�'�/����/<�4�����F2$�'H�'�)�����#"� #���>� )�!��F.� �/< ����@�"KH<��$���2�����#"I6�4!"2$��#"�/���@�"��/ � ��� �<� 6F&� )�"4$���������&���$

���������� ��� ���E�#"()���'�-��/<'����>� )��6���"� �����"������3F2$��������!����2���#������2���#"�/���@�"��/ )����(����F�'6<�(@��#����'�-�2$��������.�� ��� �<� 6

������

������ !��"F��"���$���2��/<�4�����F�'6<��������.�� ��� �<� 6F&� )�"4$�����F����&���$

#��$�%&������'�%����"F��"������3'�"���������!����������"�2$�������F�����)4"�����!��F�!�&�'&� )�"��-���F84���) 2$�2����A9F�'6<�(@��#�F8�!����� #�9

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔ�Ñ� �Í��¾�àÍ�¹� à���Í»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ �ÁËÒ�¹�2

Page 6: รายงานประจำปี 2553

��($)*#+��,(*�-#��)�"� ������������/������� 2$������"������(H������������������2$���<�2��$"������!�&����� �'6<����'�-�� ��� �<� 6

./�)�01�%(�!1����"� ��"��������E4H<���/ ��"� �$���2��/<�4����� '�"��'�-�� ��� ����6<�� 84���) 2$�2����A9 �'6<����$!��G�4�� �������.�������

���(%�" �������"���!�&�'�/��� �����#" 2$����������I �'6<������!� �����"��4"� 2$�������<�� &� )�"��-����/< 84���) 2$�2����A9 �!���#� 8���3��24���!����9 $'%��)�($�1�M ^ _ ^ ` ^ a ^ a ^ b ^ MM L MN\\[cNO[SdNT W ^ �����6�����)�_ L _[SPO[\ efdTgdTh W ^ ���������` L `\\d[TUPi W ^ �j ����a L aRPPk W ^ �����l�a L aPOmdUP ndTkPkW ^ )�������b L bTSPhOdSV W ^ �!����M L MNiS `o[OPTPii W ^ ���4���"�!

8M_`aabM9 ���� �������3��MN\\[cNO[SdNT p ���������6�����)�����4�� p ����(�����/<��������������� 2$���� �4$6�KH<���

2$���)4"���$!��G�4�� 4$��������3�� �"� ��� 2����A �"��#$ �!���� 2$��"�����4l�/<��E���. �3

_[SPO[\ efdTgdTh p �������������4�� p �������" '�-� ��$/< 2�$� 2���� �$ !�3

)����(���� 4�6� ��������)4���/<2������ @�������� .� �/��G�4�� �'6<��'�<��!����)4"���

�$��&��532$�������

`\\d[TUP p �j ��������4�� p ����q��������'�����!�����/<�(���������� ���

2$�@�"���)�@�" �"� ��������6� ����! 2$�'�-�����(�� ���6�4H<���E���3����/ ��� (@��#���G�4�� ��������J� + CD�

aRPPk p �����l�����4�� p ����(����2$��������������A=4�)����(��

��J��"��$���$2$��������"� ���������l� .� �"���(H�IH��$�����!�&�'�"�

aPOmdUP ndTkPk p )��������������4�� p ����#2$ ���)�)��$#��"��!��$!���$����$� ����!����

���$#��"��"� ��������6��6��" ��l�)� �'6<��'�<��!���� ������)4"������� ����������

bTSPhOdSV p �!��������4�� p ����q������������3��2$��#"��/< ��"�� �"� ����

��������� K6<���� 3 .����)� 2$��/>/$�����J����4"� 2$�$��4$��

MNiS `o[OPTPii p ���4���"�!����4�� p ������4����'�-�.������.� �!���"���$��"�!

������ 2$��"�!2C� �����J�$����)�"��� ������ )�!������ .� @���������G�4�� 2$��!�&�' �/<�(4�@�"

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ� áÍÅ.¾.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹) 3

Page 7: รายงานประจำปี 2553

��/ ����#"I6�4!"

�$���� ���$����� +0 �*�������(���� ������ 2�$r'/r��lr �/��$$�����3 �(��� L�4��W H���<)�����/<���������� )4"�$!����G�4�� ���������"� �#"���<��(��2$��#"�/<���<���"�� ��������@�"�/.������E��"���� 8�"�9 4$��2��������� ���� �A��!�� �������#"�H�&��&#��)��/<�/�����"��)4"���� :0s000 �������� )����� 8$!�'�/9 �/�!�&�'�/���2$���<�2��$"���/<�/ (@��#������!� �/<2�"����������� #���>� �"� �������)�)��� �����������"� ������4���������!��&� )�"�$ !�3 8�!����� #�9 �/<@���'/ �4��� ��"���!���/<��"�2�l� 2�� ����E�!���/<��� �4$6���6J��#$�� 2$��/ ��-����/<�/���)���� #���>� 2$��"� 2�����(�����/<�/ �������&�' ��E�#���� ����������32$�������/ �����'�"��)�!�����������������(���/<�����$6<��"� >�� &�'2$� ������J�)�����/��#"���4��2$�'���� �()4")�* +��, �������/ �$����(�����#�������G�4�� �/<��J�@�" �$����6� �/ ���� �#��/<�!� )��� ++ �* �/�(@��!������.��HJ����* +��+ �������"� $� ; �����J������I��� ����A�$)4"2���#"I6�4!")������/<����.�����*���4"� �(4���)�* +��� ��E�*�/<��������@�"���<�)�"���� ��>3 ���)4��KH<�������$"�����������2����/<�/���� 6�4 !������ �I�����3�A��!�� .� ��6<���<����� ���$���. �3���2��/< ����.�)4"2���#"�/���@�"��/ �!��$!��� ���2��

�������/< ���=��J�)�"������"��2$����4��������������!�KH<���E&�����4$����������� ������ ����I6��������#2$�����2$� ��<�2��$"����E&������(��= �<��/<�"���(���������#���@� ����J )�!�t �* �������H��/. �� )������4����������<�2��$"���/<���<� ���&� )���3�� )�!���/<������'�-� 2$"��H�� � �#������ .� ����!�� 2$������&� ��)�/<�!� ��J�/J ������ ��'�"�� ����!)4"������ 8$!�'�/9 ������2����A)4"���&������/< �� �"� .����)������/��"�

�"� �$����������/<��<��2$�����.��HJ� �������6<�� �����(�����"� 4$������&���$�/<�"���������� .����)� 2$� �������@�" ��"��������6<���<)2���3 8$!�'�/9 ����$!��$#��"� ����2$�� � �$���@� ���$!��$#��"�)4�� ����$)4"�����������! 2$��������!����J��/<�������/�����j�.������ �/���J�)�* +��, ������ ��@�"��������$2$������>��/ ����!����4�� ������t @�"2�� ����(����#2$������)������/�$�> L� �����=$����3W ��� �(���������������$��4$�����' 324�������>@� L�$�rW 2$���������������I����������@� LbuvW �����$�#"������ !��������4�������' 3�/<�/����(�* +��+w+��, ����(���� �����������!"������#"���.&� L���rW ����������E���J��/< + 2$� ���@�"����������6<���"���� aPS `o[Ok +010 ���� xPiS Myu `o[Oki ��� �$�r 2$� buv KH<���E���6<�� 6 �IH�������E ���3���!�&�'���������@�"��E� ����/

�"� �/<�!�/J ��������!�����#"I6�4!" �/<)4"������6<���<2$�����! �������"� �/������ �!��($��)��/<������@�"�����������E2���$���� )4"������@���� 4 !� �J��/<��'�-��!����������"�2$������� �'6<� ��"�������!�)4"���$#��"�2$�2����A�����(��l�2������#"I6�4!"2$��#"�/���@�"��/ � �����E���2$� �<� 6�$��@�

����3 ��/�� �����������

º¹»ÃÐʺ¡ÒÃ��áÅСÒÃà�ÃÂÁ�ÇÒÁ¾Ã�ÍÁã¹��¡ÁÔ�Ô�ͧ¡Ãкǹ¡ÒÃ�Ó§Ò¹�è�Ѻà�Å×è͹ �ÇÂÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ�ÇÒÁ�Ñé§ã¨�ͧ�Á��ºÃÔËÒÃáÅо¹Ñ¡§Ò¹ �ÓãË�ã¹»‚ 2553 ºÃÔÉÑ�Á�Å¡Òà Óà¹Ô¹§Ò¹Ê§¡Ç‹Ò໇ÒËÁÒÂ�è�Ñé§äÇ�

ÊÒèҡ»ÃÐ�Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ� áÍÅ.¾.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹)4

Page 8: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ� áÍÅ.¾.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹) 5

ÃÒ§ҹ�ÇÒÁÃѺ�Ô �ͺ�ͧ��СÃÃÁ¡ÒúÃÔÉÑ��‹ÍÃÒ§ҹ�Ò§¡ÒÃà§Ô¹

������������������E�#"�������������������������� ������ 2�$r'/r��lr�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� �$��� ������>����������/<����q)2���� �� �:^1 2$��� ������(�* ��J�/J������������$�������(�HJ�������?������=�/ �/<��������<�@� .� )�". �� ��=�/�/<�4����� 2$�I6��q������ ��� ��<(���� .� )�"�!$ '���� ������������� 2$�����������/<�/�/<�!� )�������( �����J�@�"�/�����j��� �"��#$�(��=� ����'/ �'�) 4�� �4�!��������������

�������������������4��IH������(��=)�"�����I#��"��2$�.����)������������ .� ���)4"�/��������!�&� )�/<4����� 2$��/�������&�' ���)4"�/�����j��� �"��#$�/<�(��=� ����'/ �'� )4�� �4�!�������������� '�"����J��(���� 2$�����������43 �'6<�)4"������<)����������H��"��#$�����=�/�/����I#��"�����I"��'6<����. �3�#��!�����#"I6�4!" 2$���$��!)���)�"��������

)���/J����������������@�"2�����J������������������KH<��������"� �������������(� , ��� .� �/������� ��������(� + ��� �/<�/�����#"2$����������3)�"� ��=�/^������ �(4"��/<�����. �� �����=�/ 2$��!�&�'��� �� ����������� 2$������������!�&� ) KH<������4l��� �������������������/< ������6<��/J����q)�� ���������������������� KH<�2���@�")2���� �� �:^1 2$��� �� ����(�*2$"�

�����������������/�����4l��� ��������!�&� )��������� .� ���� #�)������/<��'�)� 2$������I��"��������6<���<� ����/ �4�!�$���������6<�I6�@�"�������������������� 2$������� �� � ���/< ,1 ����� 'r>r +��,

L� ����3 ��/��W �����������������

Page 9: รายงานประจำปี 2553
Page 10: รายงานประจำปี 2553

�Ç�ÁÊ�����Ç�ÁÊ�àÃç�

�Ç�ÁÊ���Í!àÃ�à"# ��"�Ç�ÁÊ�àÃç�ã�"�ÃÊ$!ÁÍ� %����&�èÁ���À�' �èà"# ��""�Ã�Å**" *�%��Á���$�ÍÂ$& ãË�à"# ��é�ÍÂ$�!à+,�Ã+�ÃÃÁ áÅ�à+,�á�Ã� ��èÍÂ$ã�ã��Í!��"��

Page 11: รายงานประจำปี 2553

L4�� p $"����W 2553 2552 2551 2550 2549

���1���� �����' 3��� 10s3%1r3: %s0%%r04 %s%4:r49 7s175r7: 5s9:9r%0 �/<��2$��"�!.��������4���������"�� 4s4%3r41 2s902r%7 3s7%1r4% 4s532r3: 3s4%5r15 ���"����4$6� 2s%11r9: 2s004r0: 1s403r97 501r:4 27:r1: �/<��2$��"�!.�����������'�-� 922r7% 541r:: :%1r92 ::0r72 %37r75 �����' 3)4"�����!�� 42:r95 :%5r:3 709r99 :7%r53 :17r:7 23��*#+�'�4�(������ !�� ����#" 6��� ���J %90r%: 7:1r49 2s0:3r:9 1s202r01 1s033r%9 ����#" 6��� � �� %:2r:5 259r00 530r:7 501r00 230r00 4/J����� 4s299r54 2s%19r13 4s3:2r02 3s34%r%0 2s:57r43 4!"�/<���2$���/ ��(��2$"� 1s475r70 1s4:%r17 1s475r70 1s475r70 1s475r70 �������#"I6�4!" :s0%1r%2 5s2:%r91 4s4%4r4% 3s%2:r9: 3s312r37 �#�%1-56�(%� �� @�"�������� 9s:7:r23 %s2:7r99 7s01%r71 :s574r22 4s747r%4 �� @�"��� 10s047r24 %s592r45 7s303r:9 :s%23r77 5s020r49 �"�! :s357r44 5s:7%r21 4s%2:r17 4s294r%9 3s213r%% �(@���J�"�������� 3s31%r79 2s5%9r79 2s192r54 2s279r33 1s533r9: �(@��!�� 1s:3:r97 1s35%r:9 1s205r44 927r74 7:5r23 ��01%�'��%(�%16(�� � �#$��������=�/���4!" L���W 4r12 3r59 3r04 2r59 2r24 � �(@��!�����4!"��J'6J?� L���W 1r11 0r93 0r%2 0r:3 0r52 ������(@��!������� @�"��� L�W 1:r29 15r%1 1:r50 13r:0 15r24 ������$���2�����������#"I6�4!" L�W 2%r%4 27r%: 29r01 25r99 24r2% ������$���2���������' 3��� L�W 17r73 1:r05 15r05 14r11 14r5% ����A�$���4!" L���W �� 0r50 0r4115 0r32 0r2:

� �������(�4!"I����$/< �� ���$����!��������/<����!�)4=�����=�#"I6�4!"����(�* 2554

4�� �4�! p 1W ��E�"��#$�������������� 2W ���������* 2552 ��E�����������������!��������?���=�/)4��

ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹)8

Page 12: รายงานประจำปี 2553

5

0

1

2

3

4

1

0r5

1r5

2

0

10

15

20

25

30

0

10

15

20

0

0r5

1

0

5s000

10s000

1s000

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 9

�����' 3���

§º´ØÅ

§º¡ÓäâҴ·Ø¹

ÍÑ�ÃÒʋǹ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

25495,969.8025507,175.7625518,846.4925528,088.042553�10,�81.�6

4/J����� 25492,657.4�2550�,�48.8025514,�62.0225522,819.1�25534,299.54

�������#"I6�4!" 2549�,�12.�72550�,826.9625514,484.4825525,268.912553�6,081.82

�4.12��.59��.04�2.592.24

1.11

28.84

17.7�16.0515.0514.1114.58

0.500.410.�20.26

27.8629.01

25.9924.28

0.9�0.820.6�0.52

25532552255125502549

25532552255125502549

25532552255125502549 25532552255125502549 25532552255125502549 25532552255125502549

9,676.2�8,267.99

7,018.716,574.22

4,747.84

5s000

10s000

1s00025532552255125502549

10,047.248,592.457,�0�.69

6,82�.775,020.4930�

40�

20�

50�

10�25532552255125502549

�4.�0B�1.�2B�1.24B

�4.67B�2.�1B

1s500

2s000

1s000

100

500

25532552255125502549

1,6�6.971,�58.691,205.44927.74

765.2�

�� @�"��������

4�� p $"����

�#$��������=�/���4!"

** ���$����!��������/<����!�)4=�����=�#"I6�4!"����(�* 2553 4�� �4�! p ���������* 2552 ��E����$���������������?���=�/)4��

�(@��!�����4!"��J'6J?� ����A�$���4!"������$���2���������' 3��� L�W

������$���2�����������#"I6�4!" L�W

�� @�"��� �(@���J�"�������� L�W �(@��!��

4�� p $"����

**

4�� p ���

Page 13: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)10

ÊÃØ»ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚ 2553

������ 2�$r'/r��lr�/��$$�����3 �(��� L�4��W �#"�(��!����'�-�������!�'����>� &� )�"2���3 8$!�'�/9 KH<��!���"�$!����G�4�� ������$�� IH��$��^$����/<�"������/<'����>� �/<�/�!�&�'&� )��6�� .� H�4$���������!$)�!������������(�����'6J?����4$������=��>��?���'��'/ � &� )�"����������4��������/< �2$�����(�����"� ������������������<�2��$"��2$�������4$������&���$ .� )�*�/<����� ������@�"���$! ��G�4�� )�"�����t ��J�2��������/������G�4�� �IH���E@������G�4�� ��J�)����������2$������!�&�' )�* 2553 �������/�� @�"���������� 10s000 $"���� KH<�����.��HJ����* 2552 )������"� $� 17 �����/J ������ ��@�"�����������������������������I����������������@� LbuvW )4"��E�������/<�/����(����#2$������)������/�$�> L5 �����=$����3W ��J� ��@�"��������>��/ ����!�����(�����!"������#"���.&� �(��� ���?���/ )4"��E 8�#"�������������4�������' 3�/<�/9 ��E�*�/< 2 �������� ������J )������6�'X>���� �/<����� ������@�"�����/ �������$��4$�����' 3 24�������>@� )4"����������6<���"���� aye `o[Ok 2010 )���� xPiS Myu `o[Ok KH<�����E���J��/< 2 �/<������@�"����������6<���"���������$ aye `o[Ok

����(�������������)�* 2553 �"� ���� �#�������G�4�� �/<���@�" .� ��'��)@����� 1 �������/ ���� �#�IH� :s500 $"���� ��������j���� .������)4=� 2 .������ @�"2�� .������$!�'�/ �'$� ���. � 2$�.������$!�'�/ �'$� '����� 4^�$"� J(@� KH<��/�#$������ 4s500 $"���� ����$)4" ���� �����������J��*�#�IH� 15s000 $"���� �����G�4�� 13s000 $"���� �����(��l�����$�����E�$�����������6<���<���$#��"��/<�/���2���3 8$!�'�/9 �/<�������!����<�/<����"�� ����� 2$��6<���� �"� ����������!��������$��&��532$����������&� )�"2���� _�� vPidhT 2$��$ !�3�!����� #� �(4������'�-��$��&��53)�#�2�� _�� vPidhT )�* 2553 ������@�"�����<�'�-�4"���!���� 22 ��r�r�HJ�/<.������$!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 ����� v ����E������ �����4"���!���� 2: ��r�r KH<���E�$��&��53�/<@�"������ ������ �����"������

�$���* 2553 ������@�"��j����.������)4�������J���J : .������ @�"2�� .������$!�'�/ ��.����3 ���2� .������$!�'�/ �'$� ���. � .������$!�'�/ �'$� '����� 4^�$"� J(@� .������$!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 ����� v 2$�.������$!�'�/ '��3� ������3@K�3^'����� 3 �����E�#$������ 13s910 $"���� .� �������/���2�������$����������j����.������)4���"� $� 11 ��������j���������J��$���(� :%s:51 4�� 2$��������2�������$���"� $� 1: ���������!�'����>� �/<�����"��2$"����l�2$�������/ )�* 2553 �(� 3%s371 4�� .� .������ �/<�����"��2$"����l� @�"2�� .������$!�'�/ ��$$3 ���2� .������$!�'�/ �'$� '����� 9^����� ��� 1 .������$!�'�/ ��$$3 ���B�3�#���^������3��� .������$!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 ����� `s xs M .������$!�'�/ ��.����3 ���2� 2$�.������$!�'�/ ��$$3 $��'�"��^.���� 4

������ ����)4"�����(��=�������6<����2���3� �������6<�� �������/<������@�"�����<�)4"�������/<��H����/<�/���������3)������4��2���3 ��E�#"���2� ����6<����2���3������3��)4"��E@�)��>�����/ ��� �������&�'2$��/�$��E�#����.� ��'���$ !�3 8�!����� #�9 2$��'6<���E������ ������* 2552 )�* 2553 ������@�"(��6<����������#"'����>� )�!�� 8$!�'�/9 ��I�� �����E&�' ��3��J 4 ��6<�� �'6<����"����)�"�/���)����� 8$!�'�/9 .� �$6���/<���6<����������������@$3��E4$�� �'6<�)4"��"�IH��$!����G�4�� @�".� ��� .� )�"���������/<@���#������ KH<���J� 2 .�������/<�(�����)�* 2552 2$� 2553 @�"2�� .������ 830 �[RRV v[Vi9 2$� 8�[RRdTPii N� M[OdTh9 @�"��������$���$�>)���� bTSPO[USdmP [Tk vdhdS[\ nPkd[ L�Pc^adSP vPidhTW ��� x[ThgNg `OS vdOPUSNOi `iiNUd[SdNT Lx`v `o[OkW

�(4���?����������������� � ���/< 31 ����� 2553 �������/���' 3����� 10s3%1r3: $"���� �'�<��HJ��� %s0%%r04 $"���� )�* 2552 ������� "�4$���������?���=�/)4�� 4�6��'�<��HJ�"� $� 2%r35 ���4�!4$�����������'�<��HJ��������' 34�!��/ )���������"����4$6� %07r90 $"���� �/<��2$��"�!.��������4����'�-� 1s5%0r54 $"���� �(4���4/J�������������� �'�<��HJ��� 2s%19r13 $"���� )�* 2552 ������� "�4$�� �������?���=�/)4�� ��E 4s299r54 $"���� )�* 2553 KH<��'�<��HJ�"� $� 52r51 ���������'�<��HJ�������#"��J��� ���J2$��� � ���(� 733r02 $"���� ��"�4/J����"�2$����������� �'�<��HJ�(� 173r:5 $"���� 2$�������$���4"����$#��"��'�<��HJ�(� 325r1: $"���� ��J�/J �6<����������� �/����#"����'�<��HJ�'6<�'�-�.������)4���(� 3 .������ @�"2�� .������$!�'�/ '��3� �j���$"� .������$!�'�/ �'$� ���. � 2$�.������$!�'�/ �'$� '����� 4^�$"� J(@� 2$��(��������@�"�(4���)�")����(���� �'6<�)4"�/�&�'�$����'/ �'�

�����2������ � ���/< 31 ����� 2553 2$� 2552 �/������!���'�<��HJ 130r07 $"���� 4�6��'�<��HJ�"� $� 13r11 ��E�$��������.���������� @�"�����G�4�� �/���J��/����� ���' 3���/<���)4"������ @�"�'�<��HJ 231r42 $"���� 2$��������A�$��������������/� :r%4 $"���� �������/�������� 4/J���/<�/�����/J ����������#"I6�4!"�'�<��HJ��� 0r20 p 1 � 31 ����� 2552 ��E 0r29 p 1 � 31 ����� 2553 �6<������/����#"����'�<��HJ�'6<�'�-� 3 .������)4�� @�"2��.������$!�'�/ '��3� �j���$"� .������$!�'�/ �'$� ���. � 2$�.������$!�'�/ �'$� '����� 4^�$"� J(@�

Page 14: รายงานประจำปี 2553

�ØÁ�¹¹‹ÒÍÂÙ‹�ÇÔ��Ø�ÀÒ¾·èá�¡�‹Ò§

¡Ç‹Ò 60 â�ç¡Ò÷èÅØÁ¾Ô¹ ËÇÁÊÌҧ áÅÐÂѧ�§Ê‹§Áͺ»ÃÐʺ¡ÒÃ��·è´ãËŒ¡Ñº�ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑ à¾ÔèÁ¾Ù¹�Ø��‹Ò¢Í§�ÇÒÁà»,¹�ØÁ�¹¹‹ÒÍÂÙ‹·èá�¡�‹Ò§¨Ò¡�ًᢋ§ ÊÌҧ�ÇÒÁà�×èÍÁÑè¹áÅÐÈÃÑ·�Òã¹áºÃ¹´� %ÅØÁ¾Ô¹& à¾×èÍÊ‹§�‹Íä»Âѧ ¡ÅØ‹ÁÅÙ¡�ŒÒãËÁ‹·è¢ÂÒÂ�ÑÇà¾ÔèÁÁÒ¡¢�é¹

Page 15: รายงานประจำปี 2553

¡Ç‹Ò 60 â�ç¡ÒÃ�Ø�ÀÒ¾¨Ò¡ LPN

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)12

$!�'�/ �������3 2�$r'/r��lr �������3 2�$r'/r��lr ��� ����j>

'/r���r�/r ��� ����j>

'/r���r�/r ��.���$$3 �������3 1s2

�/<'�� � ������3��� '/r���r�/r K���J.��

$!�'�/ �'$�

�"�$!�'�/ ��������� �"�$!�'�/ 2 ���������

$!�'�/ �Kl����3 $��'�"�� 111$!�'�/ �Kl����3 2���*�2$�3 $!�'�/ �'$� ��'$#^����

$!�'�/ ���K���K3 ���� $!�'�/ �'$� ������ 24$!�'�/ �'$� '����� 3^ ����=��!� $!�'�/ ��$$3 '��2�����/^����

$!�'�/ �'$� '����� 4^����

$!�'�/ �'$� ��������������3

$!�'�/ ��/� �!�!���� 41$!�'�/ �'$� '����� 3^������3��� $!�'�/ ��$$3 '4$^�!����� $!�'�/ �Kl����3 �����3

$!�'�/ ��$$3 �!�!���� 77 $!�'�/ �'$� �j���$"� $!�'�/ ��$$3 ># 3��-��� $!�'�/ �'$� '4$^��'���� $!�'�/ �'$� ������^��"�'�� �

$!�'�/ �'$� ����

$!�'�/ �Kl����3 �!�!���� 77

Page 16: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 13

$!�'�/ �'$� �j���$"� 2$!�'�/ �'$� �����^���'�� $!�'�/ ��$$3 ����(24� 44$!�'�/ ��.����3 ���������^����(24�

$!�'�/ ��.����3 ��������^4$���/<

$!�'�/ ��$$3 ��������^4$���/< $!�'�/ ��/� �j���$"� $!�'�/ ��$$3 ����(24� 2:

$!�'�/ '����� %

$!�'�/ ��.����3 �������>�3

$!�'�/ '��3� �j���$"�$!�'�/ �'$� '����� 4^ �$"� J(@� $!�'�/ �'$� ���. � $!�'�/ ��$$3 $��'�"��^.���� 4

$!�'�/ ��$$3 ���B�3�#���^������3���

$!�'�/ ���.�� �����^'����� 3 $!�'�/ ��/� �����^'����� 3 2���3 �������� ���4$�� 2���3 '��3���� �.>� '��3���� ��&���/

$!�'�/ ��$$3 $�K�$^2���<�$!�'�/ '��3� ������3@K�3^'����� 3 $!�'�/ ��.����3 ��"�^���/@� $!�'�/ �'$� ������3�$��

$!�'�/ �'$� '����� 9^����� $!�'�/ ��$$3 ���2� $!�'�/ �'$� ��������^4$���/< $!�'�/ ��.����3 ���2�

$!�'�/ ��.����3 ��������^�����3

$!�'�/ ��$$3 ������6<^'��3�'��

Page 17: รายงานประจำปี 2553

¾Ñ�¹Ò¡ÒÃ�͹â´ÁÔà¹ÂÁáºÃ¹´� áÅÐ�ØÁ�¹¹‹ÒÍÂÙ‹

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)14

�������<�2���������(���� ���'�-�.�����������������E@�)4$��4$� �$��&��53 ��J�������!��(���� ������!�'����>� ���3��"��3 2$��������j> �����/J ��@�"�����J������� $!�'�/ '��'�'��3�/J�������3 �(��� �HJ)�* 2535 �'6<�)4"�������"�������4���������!��� ���������� KH<�I6���E�!��(������������E���� LbkPTSdSVW 2$��$ !�3��!����� #�� �/<�()4"2���3 �$!�'�/� 2�l�2�������IH��A��!��

�!���"���'�-���'��������!�'����>� �/<��E�!�2�l���������� 2$� ��@�"'�-�!��������4�������' 3)4"�"��@��/���J�"� ���'�-�.������$!�'�/ �'$� ���� ��.�)��6���/<�� �����"�� 2$�.����������&� ) 1 �* KH<���E�"2����� �K��/J��.�� ���IH��A��!�����IH�������2��4"���!� _�� vPidhT ��� 30 2$� :0 ��r�r �/<@�"������ ������"����. �3)�"�� �#��!�

�$����'�-�.������)�����#������� 20 ��J .� �#�!�2�l�)��6<���������� ��l� ��"����l� 2$�.���l������ KH<���E�$������'�-�� �������6<��)�!���������

�"� �4l>�� &�'����$���H������<����'�-�.�������/<�/���)4=��HJ��E 5 �������K��/J��.� KH<�'��<�'�"���"� ��<��(� ����������/<�(��E�(4������)�"�/���)��6�� )�#�2�� ��!����6����� ����&� )�"������4��2��������� .� �/$!�'�/ ��$$3 ># 3��-�����E.������(���� 2$����)4"�����(��=���������4�������� �!���/<�/���)4=���E'��>�

¡ÒþÑ�¹Ò�ØÁ�¹àÁ×ͧ¢¹Ò´Â‹ÍÁ(Small Size Township)

¡ÒþÑ�¹ÒÍÒ�ÒÃ�Ø´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ�ÇÒÁÊÙ§¢¹Ò´¡ÅÒ§ (Medium Rise Condominium)

ÃÔàÃÔèÁ-Ô�é�͹⴨شàÃÔèÁ�Œ¹¢Í§áºÃ¹´� "ÅØÁ¾Ô¹" ¾ÃŒÍÁ¡ÒþÑ�¹Ò "�ØÁ�¹¹‹ÒÍÂÙ‹"

2532-2541 2542-2546 2547 2548

7 â�ç¡ÒÃ3,000 ÂÙ¹Ô�7,000 �¹

17 â�ç¡ÒÃ7,000 ÂÙ¹Ô�17,000 �¹

25 â�ç¡ÒÃ9,200 ÂÙ¹Ô�23,000 �¹

32 â�ç¡ÒÃ11,700 ÂÙ¹Ô�30,000 �¹

'�-�2���3 �$!�'�/ �Kl����3� �(4����$!����G�4�� �����$����

2���3 �$!�'�/ �'$�� @�"������ ������ �����"�������"��/<� #���>� )��6���/<�/�!�&�'

��J� ��'�-� �$!�'�/ ��$$3� )4"��E2���3�(4����$!����G�4�� ������$��

'�-� �$!�'�/ ��/�� �'6<��$!����G�4�� ������$���

�!����<��"���2���3 �$!�'�/� �����.������ �$!�'�/ �������3� �I'����� 4

Page 18: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 15

'�-�2���3)4�� �$!�'�/ ��.����3� �'6<������������"������/<� #���>� ����$!����G�4�� �����$���^��/<�/���)4=� .� 2���3����$���I6���E��6��)���'�-�.������������������IH��A��!�� ��J� ���'�<�������"��"������'�-� ��!����� #�� �'6<��$!����G�4�� ����$���

������@�"�������432$�>H���������E�������2���3.� �(4���G�4�� �������#"IH�2�� 2$��������2���3� �������� �����J�>H�������6<�����4�� 2$������=$����3���2���3 �$!�'�/� KH<���E�/<������$ !�3 ��!����� #�� �/<�(4� � ������6� ������!��/<2�"����������� #���>� �

'�-�2���3��'����� �$!�'�/ '��3�� �'6<��������!�&�'�/����/<�/ �/<������ #�)�(�$�/<��������������"����� ��@�"�'�<��!�����"� �����)4=� &� )�"�6<� ������)�� �'6<�)4"$#��"�@�"�/�I��/<�/<�������I�(������������� KH<����������2������������"�� ��!����� #��

¾Ñ�¹ÒáºÃ¹´�à<¾ÒСԨ "ÅØÁ¾Ô¹ ¾ÒÃ��" à¾×èÍ�Ø�ÀÒ¾�ÇÔ�·è´ áÅÐ "�ØÁ�¹¹‹ÒÍÂÙ‹" ¢Í§�¹àÁ×ͧ

�Œ¹ËÒ�ÑÇ�¹¢Í§áºÃ¹´� "ÅØÁ¾Ô¹" à¾×èÍ¡Ó˹´¡ÅÂØ·��áÅоÑ�¹ÒáºÃ¹´�ãËŒÍÂÙ‹ã¹ã¨�¹àÁ×ͧ·è¾ÃŒÍÁà�Ôºâ�Í‹ҧÁÑè¹�§ ÂÑè§Â×¹

¡ÒþÑ�¹ÒáºÃ¹´� "ÅØÁ¾Ô¹ �͹ⴷÒǹ�"à¾×èÍ�ͺʹͧ�ÇÒÁ�ŒÍ§¡Ò÷èÍÂÙ‹ÍÒÈÑ¢ͧ�¹àÁ×ͧ

2549 2550-2551 2552-2553

'�-�2���3 �$!�'�/ ��.����3� �'6<������������"������"�4$��2��������6�� ����E'�-�����/<��� �������2���3 $!�'�/ �Kl����3 2$�aQ[\\ ad�P eNoTifdR

�6<����2���3&� )�"2����=2�� ��[RRdTPii N� eNhPSfPOTPii� 2$�2����=�/<��� ��[RRdTPii N� M[OdTh� � �������6<�� ��J��(4��������&� )���3�� �!���!�.�������/<'�-��HJ 2$��������'6<���"���������#" ���������&���/ 2$���� J(����2�l�2���� ���2���3 �$!�'�/� �/<2������ 2$�)4"�����(��=��������"���!�&�'�/����/<�/ ��J� ��'�-�2���3��'����� �$!�'�/ '��3�� �'6<�������!�&�'

36 â�ç¡ÒÃ16,000 ÂÙ¹Ô�40,000 �¹

44 â�ç¡ÒÃ27,000 ÂÙ¹Ô�68,000 �¹

61 â�ç¡ÒÃ40,000 ÂÙ¹Ô�125,000 �¹

�"4�����2$����2��6<���� 2���3� �����E�#��������HJ �����/J ��@�"������$/< �����==$����3���3�� �����==$����3�!����� #� 2$��$!���$��&��53��J�4�� 2$��/ 2��6<����2���3� �������6<��

Page 19: รายงานประจำปี 2553

¡ÒúÃÔËÒÃ�ÃÒ�ÅÔ�ÀÑ�=�ËÃ×ÍáºÃ¹´� %ÅØÁ¾Ô¹&

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)16

����$��&��534�6�2���3KH<���E���' 3���/<@���/���� LbTS[Thdc\P `iiPSW �/<�!�������)4"�����(��=�!����<�/<����"�� ����� 2$��6<����)4"��"�IH��$!����G�4�� �����$���&������2������/<��/�����!2�� 2���3�/<����������(��l����)4=��/�����/<2������� �������� LbkPTSdSVW .� 2���3�4$���J����/ '����==�����#"���.&�)����������$��&��534�6��������/<�46��������4�� .� �/ 8��-���4�6����� ����3��9 ��E2���$����)�����"�� �!����2$���� ���)����(��!������E���6<���(��� ����!����������)���.������������'�3�'6<���"���������#")�� ���J�'6<�4����$�'/ � ���� .� ����(H�������������@�����$!�$) !����������������2$����..$ /������3�l��/<�#"���.&��/�����#"������"�)�2$����4��)���� ������@�"�$l��4l�����(��=)�"�/J�H��(4�2����)�����"��2$����4��2���3�/<��������$��6��q�����������������#"2$�������6<���< �����E �����#�'�2$���������� ������4$/��$/< ��/<��)�"���������(����)���.������������'�3�'6<���"���������#".� ���>����A��� '6J?� �/���J� ���(4� 8���� ����3��9 �/<������2����)������4������$��&��534�6�2���3)4"2�l�2����

�$���� ���$����� 20 �*�������(���� �A��� �/<����$)4"����������.�� ��� �<� 6�6� ������6<���<�/<�#"���.&��/���2���3 8$!�'�/9 KH<������$!C$'%�#�0D�CE ��������� �56#�2,)2����D%�� ��(F!-�2,���*GGD%�H0�*�$�-�IJK�LMNOPQ��'�.1+��GR$1(�%1H-�%0'%(S� �����IH� $!C$'%4�(�%1G1��%1�/<������@�"'�-���.� $(��� ��J����G1� %1.1+�G�%1C#��$�%2$����������4$������� ��@�"2�� �%1G1� %1F!)F &� )�"�$ !�3 TF!)F'%���'U ����E����(��=�/<��� ��"������2������2$���E�!�2�l��/<�()4"2���3���������@�"������������2$���E�/< ����� � �����"������

%�ØÁ�¹¹‹ÒÍÂÙ‹& ¡ÅÂØ·��㹡ÒâѺà�Å×è͹áºÃ¹´� %ÅØÁ¾Ô¹&��������/<�������!����<)�����"������32$������������!��/<2�"����������� #���>� )4"����������!��)�������� 8$!�'�/9 �'6<�(@��#� TF!)F�2,������'�%����+�%)%1����'1'�)����'%()2$�%)�!4�R-�)2�($.1+��G�2,6 )%+�)�)2$!CD%�F2��0D%�H0���($)*#+��,(*�-#��)�1�)��3(��V�11)��-2(%)U�KH<�������@�"�(4��$ !�3)������4���������!���/<�/�������&�' KH<��/4�� ���/<���������.� ���@�"2�� ������ $!�'�/'��'�'��3�/J �������3 �(��� ������)���6��/<������@�"�����J��HJ��J�2���* 2535 �'6<�)4"����������"����4���������!���/<�������&� )�"2��������(�����/<'�-�����E$(���@�"2�� W�X�I�Y�Z �/<������@��"� � [1\� �%1G1� %1�1����'��#%(�[F^_O`Oab�c^Q^PMdMQa\ ������4�����' 3����$�� 4H<�)���3�������(��=����!�� ��E4"��/<4$�����������4���������!�� ��J�/J CD� ���4���������/4"��/< )����#2$���' 3����$��)4"�/�������&�'�#��!� .� ��'������������/<�(��=���������!� ��@�"2�� ������>�����2$�����

�����$��&� �������� KH<���E4"��/<���CD� ���(�!������ �/<�"���(�!������)�����G�����'6<�)4"��<)�@�"�����������t �(����E���� ���������������� 2$��$��&� 2$������/< �'�.� �������/���2$����' 3�������"�������� 4�6��#"� #���>� ��J�4�� 4�6������(���

J(��/ KH<�����$����&�'2��$"��.� ���

Page 20: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔ�Ñ� �Í��¾�àÍ�¹� à���Í»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ �ÁËÒ�¹� 17

� [�\� �%1G1� %1(G.1+)%C�[BfgPMaOQP�c^Q^PMdMQa\F F ������4����������F����!��$������!�F��E������4�����������/<@���/���I!������3)���2���4��(@�F2����E������4����������F

)4"��E@����. �� �/<@�"�������!��������/<����!�)4=�����=��"��������F2$����4���������!)4"�/��I/ �&�'2$��'�<�'#F�'6<�����F��<��)?���������������!��F.� ���������@�"KH<��������&�'��������2$��!�&�'�/��������"��������F4�6��#"� #���>� ��J�4��F&� )�!��F�������������(�� ���������/<��� ���������"�)�F�"����.����)�2$��������@�"

� [�\� �%1G1� %1$!CD%�F2��0�[IOhM�if^`Oab�c^Q^PMdMQa\F F �(4���������4���������!��F���46����������4�����' 3����$��2$�������4����������2$"�F�!�&�'�/��������"��������I6����F

��E��<��(��=@�� �<�4 ��@�������F@���������E��6<��F���������F���������B����/ �F�"����������������!�F�'6<�����/��� )���� #�F��>� ������2$�������E����/ ���/ ��"� &� )�!��F�����J������������tF�/<�������"����-������/������@� FKH<������������$���F�"���"����$)4"��"��������4�6��#"'����>� )�!�������������'�3�/<�/������F.� �����"�����������6�����)���J��#"� #���>� &� )�!��F�/<������'�-�����#"� #���>� )������.� ���F4���������)��/<�4l�����E���. �32$���E��-������/���F��������)4"�������!F4�6����)4"�/�����"������������� �����l��/<F�����������tF�������"�

^F �������4$��F���F����������!�)4=�����=��"������������(�*F�������������K"��4/@�F�����J���������3)4"������������EF����������!��).������F�dOPFeP[QF��E�"

^F ������������'�3F@�"2��F�������������)4"�#"�/<��"�� #���>� )4��@�"�(�����#"�����F����'#��! IH��A=4����� #���>� F�������F�'6<�����������>�$��F���������3�/J)��F���*)4��F�����J�����������I��/<F���F������/< �F�'6<���"�������!�2$��������'�3F���/)4"����#"� #���>� ).������

^F ��������'6<����������!�&�'�/<�/���������F@�"2��F������F8�4�����/���������$!�'�/9F)�$!�����������.������FKH<���E�������F�/<�������6<��������*F+��+F����������^��<���$��'����/ ���)��������tF2$������������($���� ����&�����tF�'6<�)4"�4�����F���������4$��4$� �� F���FF2�.����F. ��F��E�"

^F ��������"���-���F@�"2��F��������)��>��$����tF���F���HJ�*)4��F��������3F����������F��$� �����F�������(�!=F����(�*F2$��(�!=��'��F�'6<������6���������/ �����'�/2$���-������/���@� F2$�������E�������$2��F�#"� #���>� F�����/JF������ �����)4"�/������$�����/<F)4���"�F8�!����� #�F�)�!������q������ ���@�9F�'6<������������� #�F��>� �/<�/������

^F ��������'6<����2����AF���F�����������������'6<���� �4$6��!��2$��������/<@�"���������6���"�����4�!����3F����@�������������6��F�����������������'6<����2���#$��2$�����!>$����tF�����J���������3)4"������.����������������F.$4��� �������6<���!�F,F��6�F������JF������).������ ��@�"�������������J������'6<��(��������'6<������2$���<�2��$"��F.� �A��!���/��J���JF�F����F@�"2��F����F8�!����� #�F$!�'�/���'�39F����F8���'$�)��/F$!�'�/����9F����F8$!�'�/F�����F���������^����(24�9F2$�����F8���^��<�F$!�'�/9FKH<�@�"�(�������������tF�$���*�/<�����F���F������������2$���<����F���6<��)�"����tF������2�����'�����J('!F���4���F����!�/F�������������F8"����<��"��F'/<��<�)�9F�F4�#��"���l�F���4�����=��!�/F����������������2$���<�����'6<���� �4$6��#"�"� .������������F���F�I��������43��l����������F.����/ �"�.�������

F ���4������2�"�F># 3����-3'$��6�F># 3�(��� ���'���F�(�&��������F�������������F8���������F'��#"'��������� ��F�(�!=@4�"'��F�F�$��J(��4�� ^'���?����/ 3F���4������?�9F������������2$���<�����'6<���� �#"�����&� J(����F���4���$'�!�/F�� ��F� ! �F��E�"FKH<�������@�"����)4"�������!)�����������tF�"� F

Page 21: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)18

�����=$����3�!����� #�

�����=$����3���3��

[4\� �%1G1� %1��,(*�-#��)�[Environment Management)���)4"�����(��=�����<�2��$"����E4"��/<4H<��/<������)4"�����(��=� ��� �<� .� �!���"��<�2��$"���/<�/�$����������"��������2$� �����.� ���������.������.� H�4$�� �OPPT M\P[T _P[T ��E�(��= ���� ����(���J(��/ )4"@�"�!�&�'������53�/<4�� �������� �(4�2$�(�$����)�")4���(4�����J(�"@�").������ ���������� �.� ������2 �� ������E����'6<�)4"��� �������(���4�6�(�$�� @���"��������� �PUVU\P ����!����3'$���� ����(�!�������#2$'6J�/<�/��/ �4�6�����$#��"@�"��2�)4"2�������.� �����J�)������ 2$���������������!��'6<��������"��'6J�/<�/��/ �)4"����!��2$���!���'�4��� ��E��� �����?��!�&�'�/���������6��)4"�/�HJ �'6<���E������ J(IH������(��=���������4����<�2��$"�� ������@�"�����J�4�� ���/<�/4"��/<���������.� ��� )4"�(4"��/<��������2$���"�� ����(H� �����J������������'6<��#2$��<�2��$"���/<@�"����$�����������'�-�.������ ��J�� #�)��4������������"��4�6�&� 4$����������"��

[5) �%1G1� %11+GG$�%).#�-D�� [Security Management)������)4"�����(��=2$���"�������������4�����������$��&� ��E� ����#� .� �/4�� ���"�����������$��&� �/<������@�"�����J� �HJ�'6<����4�������������$��&� &� ).������ &� )�"�$ !�3)����(���'6<����������?������������������$��&� ��J���"�4"��/< �/<�q�������2$��!����3 ��� �$"��.����>3�����j� ������6�&� 2$������6<���� ���IH������"�����6���� �����/������������J�&� ) �!��2$�4�� �������/<��/< ��"�� �'6<������$��&� �#��!����������&� )�!����E�(��=

¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáºÃ¹´�)�* 2551 ������@�"��������������/<��H����"�����6<����2���3 ���2����'�-�2$�����6<����2���3 8$!�'�/9 ����#�����"�� .� �(4���G�4�� �������#"IH�2��2�"������E�������2���3� �������� ����$���>H����H���E�/<������ ������6� 8�����!��/<2�"����������� #���>� 9 L�P[\ �\P[i]OP N� _dmdThW 2$��'6<�)4"���������������������=$����3���������2$�������IH�������E�������2���3 8$!�'�/9 �������H�@�"������!� 2$�'�-������=$����3��������� ���IH������=$����3 8�!����� #�9 )4�� ���/J

����* 2552 �/<������@�"���)4"�/2����= 830 �[RRVk[Vi9 �'6<��6<�����$ !�3 8�!����� #�9 �"� ������= 4 4!�������!�)4��)4"��$��)�"�/���)����� 8$!�'�/9 �'6<�'��#�3���������/<��� 8�����������rrr� #��/</<2$"��/�����!�9 I�� ��������l�@K�3 ooor30f[RRVk[VirUNQ KH<���E�6<��/<�/���)�"��� �<(2���/ �������&�')�����"�IH��$!����G�4�� �#� �����J� ��@�"�'�<������������6<����������6���� �������� ��� ��������3 ��K�!�� ����q���@�"��������)� ����$!����G�4�� ��!�)4����E�(���� ��E���� � �������#" ��"��������"�)� 2$���"��������6<���<)2���3 8$!�'�/9 @�"��E� ����/

)�* 2553 �������H��/. �� �/<����"���������#"2$�������6<���<)2���3� �������6<�� �"� ���(��6<����������!��$ 4 �)����� 8$!�'�/9 I�� �����E4����J&� )�"2����= 8�[RRdTPii N� M[OdTh9 ����6<���@$3 ooor�[RRdTPiiu�M[OdThrUNQ KH<��$�������J����2����= ��@�"��������$ MPOSd�U[SP N� y�UP\\PTUP 2010 )4��� bTSPO[USdmP [Tk vdhdS[\ nPkd[ L�Pc^idSP vPidhTW ��� x[ThgNg `OS vdOPUSNOi `iiNUd[SdNT Lx`v `o[OkW �/��"�

Page 22: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 19

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅоÑ�¹Ò

���������4��IH������(��=���������� 2$�'�-� .� @�"�����J�CD� ���� 2$�'�-��HJ��6<��* 253% KH<��������"� �!�$����/<�/�����#" ���������I ���������3)4$��4$� ���������/'�/<�HJ��������������#"������ .� ������� �������$!��$����J���������)����(�������������� ���<���J�2������$6���(�$)���'�-� 2����)���'�-��$��&��53 2$������� ���$��"�! .� ������@�"�(4������2$�4"��/<��� CD� ���� 2$�'�-�@�"���/J

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ1r ������� �'6<�)4"@�"��KH<��"��#$)��������)��(4�������#"���4�� .� �����$!���J�2���"��#$)������4&�� ��� �&���.� ������

�>��?��� ����� �����6�� �&������2����� �!����3 �!��� 2$� �����"���������$�� �"��#$�(4������'�-�.������)2��$� .������ ��� �(�$�/<�4�����)���'�-� ����������/<�4����� )2��$��(�$ �$����"��#$�����"��������$#��"� �'6<�)�"'�-� �$��&��53)4"����$"�����'X�������#"���.&�����/<�!�

2r ������� �'6<�'�-�2$�������!��������&�')����(����� ��������� .� �/�!��!��4�� �'6<��������������'H�'�)����$#��"� �!��������$��&��532$������� ���IH����'�-��������� ��������� L�PRONUPiiW �'6<�$��"�! �����#=��/ 2$��'�<� ���������l�)����(�����)�"�����t

3r ������� �'6<��"4�.�������!����)4��t ��������������$/< 2�$� ����&���2��$"�� ����� .�����"��������� 'X�������#"���.&� �'6<�������������� � ������������)����

¡ÒþÑ�¹Ò1. �%1��V%�#�0D�CE 4��)����������� �6����(�"��#$�/<@�"��'�-���J��$��&��532$�

�������/<�/�!���� ��������������"���������#"���.&� .� ����@�" KH<�����@�"���/ �������2����� ��(@��#�������6<���<�/<�/���2���3 8$!�'�/9 �$���� ���$��/<����� ������@�"�/'�-�����/<�(��= )�"����'�-��$��&��53�I6�@�"���4"���!������������E�"2�� ������'�-�������!�'����>� &� )��6�� �/<�/���(@�'�-���� )4$� �#"��������� �6<����������������"���������#"��>� @�"� ������I"�&� )�"2���� 8_�� vPidhT9 ���<���J�2��4"���!�2�� ��#��.���� 30 ��r�r 2$�4"���!�2�� 2 4"������ :0 ��r�r �/<��"������?�)4��������� #���>� )������!� �6<����� ����$"�������I/�/���2��@� t 2$���� �������(�!������ ���� �A��!���$��&��534$�����������@�"�/���������!���$/< 2�$���

.� $(��� .� 4"���!�2�� 1 4"������ 2: ��r�r 2�"�/����/<�$l� 2�������I�����������I/�/���2$������"����� )����/< ���� ���������������� )4"����������$!����G�4�� @�"��E� ����/ 2�")&����/<�"�!� ������#��HJ� �������6<�� �4"���!�2�� 2: ��r�r ���������@�"��� � ���)4"��E 8�ONk]US N� SfP VP[O9 ����(�* 2552 ���4���6�'��'3����4H<� $���!�������@�"'�-�4"���!�'����>� &� )�"2���� _�� vPidhT �/<�/����$l�$��������2�� ���������I

���������)�"�/�������(��&� )�"�����/<�4����� 2$�@�"��� ��� ��������$#��"� @�"2�� 4"���!���� 22 ��r�r

2. �%1��V%�#�0D�CE4�(G1�|��D%�H0�*�$�- TIJK }reenU )%01~% IEEL

���46�������'�-��$��&��532$�����������/<@�"�$������"���" 2$"� ������ ��@�")4"�����(��=����$����������<�2��$"�����6<�� ��������'�-�.������ �H�@�"�(4�2����������2��2$� '�-�.������&� )�"2���� 8_�� �OPPT9 KH<��������"� �OPPT vPidhTs �OPPT n[SPOd[\ � y�]dRQPTSs �OPPT yTPOhV 2$� �OPPT MNQQ]TdSV n[T[hPQPTS KH<��/���(�������#�������2$"� .� @�"��������������E� ����/)�"� ���� � ���@��l���2���� 8_�� �OPPT9 �/<@�"�6<����@��#������2$��#"���.&��/��������$"�� �������?���� 8�������/ �9 4�6� 8�OPPT x]d\kdTh9 KH<�)���/J @�"�/����' � ������I��������/')�"�����t @�"�����������J� 8�I����������/ �9 �HJ2$�� #�)��4��������(4�2��������?� 2$������������������/ �.� @�"�/���4 �� �2$�������!���� ����?��������/ ����4$� t �����> �'6<�)4"����$"������A��� ��6<�@� �����J��&�������t ��������>@�

LPN Green ¡ÑºÁÒ�Ã>Ò¹ÍÒ�ÒÃà¢ÂǢͧ LEED1r '�-�'6J�/<)4"�������� �<� 6 La]iS[dT[c\P adSP vPmP\NRQPTSW ^ �$6���/<��J�.������)�������/<�/����4�2��#� �'6<�$��$ ����������<�2��$"��2$����������������<��(� ���� �����)������)�$"��/ � ^ ��J�� #��I)4=��/<�/������������� )�$"������2$� ����������$��'6<�$��$���������"��������� 2$�����!)4"�#"� #���>� 4���)�"����������$�����HJ �"� ����������������$�&� ).������ Laf]SS\P x]iW ��6<������������������$������� ^ ���� '6J�/<.$�������"� '6J�/<�/��/ �2$�&#����>3).������2r ���)�"J(� ����/�������&�' L�[SPO y�� dUdPTUVW ^ )�"�!�&��53���4 ��J(�'6<����)�"J(�/<�/�������&�' .� �!�&��53�������&� ��� .I�!�&��532�� v][\ �\]if KH<������I$����)�"J($�IH��"� $� 50 ^ (J(��/ �/<�������(�������J(�"@�"&� ).������ KH<���E����'�<��������&�'������)�"J(2$� ����E���$� ������� J(���.������$��#��������� J(������ ^ �����J����������J(�"@�"�/<�/�������&�' ��� ����J(4 � �'6<�$�����#=��/ J( ^ �����3)4"�#"� #���>� ���J(�"� CA����2��������J(�/<)�"J( )���������)������2��$����J� �'6<�$����������)�"J( .� ���

Page 23: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)20

3r ���)�"'$����� ����/�������&�' LyTPOhV yff dUdPTUVW ^ ���2��4"���!�)4"�/�����2$�����/ � �'6<�$������������"�

�/<�����2��2���/<��������"���&� )4"���!�.� ��� ^ ���2������2�������2$�������������>)4"�/�������&�'

2$��4�����������)�"�� �'6<�$����������)�"'$����@��G� ^ )�"'$������2� ��� '$����2������� 3�(4������.��

2�������)�������� ^ )�������4��.������&� 4$����������� @�"�/�������!�����

2$�4"��/<)4"2��CD� ���4���!��)������4�����)�"'$���� &� )�����)4"�����������&�' .� �(H�IH��������4 �� 2$������$��&� ����#���@�

4r ���)�"����!2$����' ���� ������4 ��2$��4����� Ln[SPOd[\ [Tk �PiN]OUPiW ^ �$6��)�"����!��2��/<'��#�32$"�����/�����$��&� 2$���E����

�����<�2��$"�� 2��/<����!�/<������������ �'6<�$�����($� �&���2��$"��$� ��� ���)�"'6J@�"$�����2����)�"'6J ���3���3@�"����

^ ���2��)4"��������t ������������$"����������������!�/<)�") ��������"�� �'6<������!"����)�����>��?���2$�$��>�����!KH<� ��E� ��/<�"��(��J��$���#��&�'2��$"��

^ �����J4"��&� )4"���!�)�"�����$� �"�2�����H��'6<���� 2�����������������2$� �����/������E����������#���@�

^ �����&� ���"���>�������$6��)�"����� bTi]\[SPk �\[ii �'6<�$������"��/<��'�"�����2��2��)������� KH<���E���� �/<�!�4&#���#��/<�!�)�����

^ ���2��)4"�/ �OPPT �[\\ )����������/<����I �3 �'6<�$� ���K���3��@����@K�32$������"���"��#����'����>� 2$�������.� ���

^ ���4��������� �.� �(4�)4"�/������2 �� �2$���������l� � ����4����� ��J�)���������������"��2$�����&� 4$����6<��/ �#"��"�'����>� 2$"�

5r ��"����<�2��$"��&� )������/<�/�!�&�'����#"� #���>� LbTkNNO yTmdONTQPTS �][\dSVW

^ �"�������&�'������4���!���/< �<� 6�"� �$ !�3 �^x^_^y^a 1 W F[Ud\dSV n[T[hPQPTS

���4�����������#�.&�2$���<��(� ���������&� ) .������)4"�����������&�'�#��!�2$��4����������� '����>� 2 W B]khPSdTh n[T[hPQPTS

���4��������2$���������� ���.����)�.� �(H�IH� ���. �3�#��!�2$�������/< �����#���@�

3 W LdfP �][\dSV n[T[hPQPTS �������"����� 2$���-���)���� #���>� ������ ���)��)�KH<���2$��� ���2����A �'6<�(@��#��!�&�'�/��� �/<�/)�!��

4 W ETmdONTQPTS n[T[hPQPTS ������&�'2��$"��&� )�!�� �����J����)�"'$����

� ����4�����.� ���(H�IH������$��&� 2$��������4 ��

5 W SPU]OdSV n[T[hPQPTS ���4����������������$��&� 2$��������)�"�����t � �����"��"�'6<�)4"�/�������&�'�#��!� .� ���<���J�2����� ���2��2$�������.������ ���������2$����2���!����3 2$���������������$��&� ���IH�������"������� �!�$�������"������$��&�

:r ����������������2�� LbTTNm[SdNT bT vPidhTW ^ �����������2$�.������)4"����$"������&�'2��$"��

.� 'H<�'�2��2$�$����������� ^ ������2$����2��������j����4"���!���@�"2�� ����#2$�

4"������/<����$"��������� #���>� ^ ���� ���$���������"���"� ���� aPQd �OPU[iS MNTUOPSP aViSPQ

���4l@�"��� 2���� 8_�� �OPPT9 �J@��@�"��E�'/ ����6<���6� �������$�� Ln[OgPSdTh eNN\iW �'6<����I!������3����"������ �'/ �� �����/ � 2���#�2�������J��������������t ���.������ ������$"���������?��������/ ���� _yyv @�"��6�����#��3 KH<��" J(IH�����(H���� 8������������������<�2��$"��2$������9 LMya�W @�"� �������� 2����J�/J�"��'�����������4�����2$� ������E@�@�")�����6<����#���@��"� �'6<�)4"�������'�-� � ��� �<� 6

�. �%1��V%�%1G1��%1 ������E������������� LbkPTSdSVW ��������'�-��$��&��53

�'6<���������������"���������#"���.&�2$"� ���������I6���E �/�4H<����3�������/<��"������2������)4"����2��2���3 8$!�'�/9 .� ��'�����������4$������� ��@�"2�� 8������4���!��9 ���E �/< �����2$�������� �����"������ '�-������� 8������4���!��9 ��������� �(�����.� ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� KH<������J���2$"����� 1% �* ������������4���!��)4"2��.������ &� )�"���'�-������������J�4�� .� �/�����4$�� 5 �"� �/<@�"�/ ���'�-���.� �$�� @�"2�� � L�[Ud\dSVW w ������4�����' 3����$�� x Lx]khPSW w ������4���������� _ L_dfP �][\dSVW w ������4�� �!�&�'�/��� y LyTmdONTQPTSW w ������4����<�2��$"��

a LaPU]OdSVW ^ ������4�������$��&� .� �/��G�4�� 4$���6� �����"�� 8�!����� #�9 �/<�#"� #���>� � #�������� ����/�����!� .� �/ ���3�������/<�4����� �/�!�&�'�/���&� )�"�����2$���<�2��$"�� �����J���-������/���

Page 24: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 21

Ê‹§�‹Í�ÇÒÁÊØ¢�×¹ÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊѧ�Á

ÅØÁ¾Ô¹ ÂѧÁ�ÇÒÁ�Ñé§ã¨áÅÐà�×èÍÁÑè¹ ã¹¾Åѧ¢Í§àÃÒ·Ø¡�¹ ·è¨ÐÊ‹§Áͺ �ÇÒÁÊØ¢¡ÅѺ�×¹ÊÙ‹Êѧ�Á áÅÐÂѧ?×Í à»,¹�ÇÒÁÃѺ�Ô´�ͺÊÓ�ÑÞ㹡ÒôÙáÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ Å´�Å¡Ãзº ã¹·Ø¡´ŒÒ¹ à¾×èÍËÇÁ¡Ñ¹ÊÌҧÊѧ�Á ·è´ áÅдÙáÅâš㺹éãËŒ¹‹ÒÍÂÙ‹�ÅÍ´ä»

Page 25: รายงานประจำปี 2553

¾Ñ²¹Ò¡ÒôŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊѧ�Á

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)22

2532-2538���<������J������� '�"���(����������"� Mya�

�������<��"!���� ��������'�-�.����������t ������ ��@�")4"�����(��=�������(��������� �"���<�2��$"��2$����������#���@� ��J�)������� �/<@�"�����<��HJ&� )�!�� ��� ��������������� �(���������.$� ).������ $!�'�/ �������3 2$� '/r���r�/r ��.���$$3 2$����)4"������� �4$6� �������/<@�"���������6���"����&� J(���� ��!���'� ���J�)4=� ��E�"

2539�!��(����������������.$4��

��������������&������@� �������������������.$4���HJ��E���J�2��).������ $!�'�/ �������3 )�.�����/<'���������l�'����"�� #�4����� �������������������� 50 �* KH<�I6���E�!����<��" ��������������$������IH��A��!�� �����/J ��@�")4"�����(��=����������!���>H��� ����!����������"���/<��>� � #�&� )4�� �������"���/��"�

2540-2543������� Mya� &� )�"���X���>��?���

������ ���������2����2$��(����������"���<�2��$"��2$������� �������6<��2�")&������X���>��?��� .� ��'���������������.$4�� KH<�������������������� �������6<���!� 3 ��6�).������ $!�'�/ �������3 2$"� ��� � �������@� ��.�������6<t ��� .������'/r���r�/r ��'����� 3 �/��"� �����/J ��@�"�����J�CD� ��������������� ��6<��* 2543 �'6<���"���� 2$��� @�")4"������/�#"�"� .����)����� )4"�/�� �/<��<�� �/���������2$��!�&�'�/����/<�/ .� �A��!���/��������J�4������ :00 � KH<��(���� ).����������t �/<������@�"'�-��HJ

2544-2548'$�����!���� '�"���(�����"� Mya� � ��������2$���E�#����

!�������<������� ������'�"���/<���(��. �� �"� ��<�2��$"��2$������� �����E�#��������HJ .� ��'��)��������������(���� 15 �* ��4�����* 254:^2547 ������@�"�(��������� �15 �*�/<�#�'�� �/<���������E���. �3���$#��"� '���� 2$��#��"�2$"� ��)4"���������(��=��� ��������'6<������ @�"2��   �������!���>H��� )4"�����>H������==���/ 2$����==�.�����I��A� ����>����3 �!��$����3�4���� �$�   ���������������2���&������@� �'6<����K6J� �!����3)���6<�����@� �'6<�)4"������� �4$6� �#"�D� .��@���6J������ ��!��"�   ������������@$���324�������>@� ���������"���������

Page 26: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 23

��$��'����/ ��� ��!���' 1 L�$����������� ��� :0 �*W &� )��$!�'�/ �'6<������ ���. �3   ����!������������3�����!>$��� �$��4$�����' 324�������>@� �����/J ��@�"�����<�������� �.$��!��� ����CA)4""��� 2����l��"� .���� )�* 2547 2$��(���� ����6<�����IH��A��!�� ���IH�@�")4"���� ��� �4$6�2���#"�����&� �H����/��"�

2549�(����������"� Mya� �'6<�I�� ��E '������!>$

��<������>������$���$��)�.��������������������������� :0 �* ���'���������l� '����"�� #�4�� ������@�"�������$#��"� '���� �#��"�2$�4�� ������������������������$���$��)�.��������$��� @�"2��   �����$#��D��� �$ � 24$������/J �'���!�/ .������)'������(�����'���������l� '����"�� #�4��   ����('�����l��!�� 9 � 9 �����/ �'6<�'�� �'6<��� 2'���!��$�"2���#"�/'���������l� '����"�� #�4����E2������$)�)����(�����/   ���<�������� �'X4�� ���(�/� �'6<����=�� $#��"� 2$���������<�@��/<�)���"����� �����32$��A��(�����'�����3����!��> ��'�������/<�����$!�'�/ �������3 2$���� ����6<�����IH��A��!��   ����!���������������� .����/ ���)�" �!���"����/ �.������$!�'�/ �!�!���� 77  ���������3��'6<���<�2��$"����������I��� ��<�2��$"��@� �'6<�(����� @�"@�)�") .�������!����3'�!����@�"�"��I�<2$� ������$�����'��2����������� .����/ �'��I�� .������)����l�'����' �������!��� ���������!���/ �����/J ����������(�������4"� ���� ����'6J�/<)�"���'��>��$����� L����� ^��������W I�'���!�/���)4�� ��� 1r5 @�� �/<���"��2$� $��24$����&� ���=���������#"��=��@��� �������I�/�I@��$���� )4"��E ����!�&�'4"� ����� �/<�/�����$��&� 2$������I)�"��E�I��/<'�����4 ��)� 2$���E�I��/<����($���� ����!��

2550�����J�4�� ���/<����������"� Mya�

���<����� ��>3�����!�&�'�/<����!��������������"���<�2��$"��2$������@�")�$ !�3��������� '�"�������J�4�� ���/<���4��������������� ����$���� �����E�#����2$������ .� ���<� ��J�2�����3��&� )�#�&� �� @�"2��   ������������� ��"�������/� �'6<��$#�����(H� �"�������������������<�2��$"��2$������ ����#"���4��2$�'����   ��������!�����������������l� .����/ ���)�" �!���"����/ � .������$!�'�/ �!�!���� 77   ).������$��'����'���� ��� %0 �* ���'���������l�'����"�� #�4�� ������@�"���������� ��"�������/ �'6<�'��24�� 2����� @�"2�� �������)�����������/ �� &�' ��3��J ����� 5 ���� 2$� ����>��� ������� 3��'�-�� 2$�������� �(4�� '�!3@�" �'6<�(�� @�"��� �4$6� '�����3 ) 3 ���4����� 2�&��)�"   ����!.������ �'r>r'��'/ �� �'6<����� �� 2'��4$������=� �>��?���'��'/ ���� '���������l�'����"�� #�4��

  ������������������2���4"���!�������� �� ��� �NNQ �'6<���j����/������� ��"������3 )4"������>H��� KH<�@�"�(���� ����6<����� IH��A��!��

2551-2553�'�<�������"��"�������(���� &� )�"�$ !�3 ��!����� #�� '�"����"�����6���� �����/�������

�(��. �� ����6<��������� ��>32$��$ !�3�/<��/< ��"�����������������������<�2��$"�� 2$������ '�"����"�����6���� �����/����������$#��"� '���� �#��"� &� )�".������ ��ONQ MPiO MNORNO[SP SN MPiO MNQQ]TdSV� ������� -�%��,(*�-#��)*#+�#�((%  �����"���������'�32$�����(����!�� �"����/ �  ����#2$�&�'2��$"������!���"����/ � 2$�&� ).�������/<� #���4���������"�� ���IH��!����� �/<�/�����������"��2$� ��������  ����'�<�'6J�/<�/��/ �)�!���/<'�-� 2$� �!������"�� ���IH����������!�&#����>3 2������������t ���.������  �!����3'$���� 2$������3)4"������) .����������t �����!����3'$����2$��j�@� ����/<@���(��E$�  ������2 �� ��!�����&� .� ���������6� ���4�� ����?2$�������).������  ������������� a[V �N �\[iSdU �'6<�$� ���)�"I!�'$�����  ��������#�&�'2��$"��������I'����� 4 KH<�@�"����$������������!�!���������6�� -�%��($)  �����"���"���)4"�#"@�"�"��/<���4����� &#��  ���� � �������������.$4��@� ��.������ �/<������@�"'�-��HJ ��J� ����������&������@� )������������3������.$4�����������/< � )�����*)4��  ��������������� �4$6��#"�����&� 2���� @4��/<���� 2$��#"�����&� J(�������J�)4=� )�����>@�

Page 27: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)24

á¹Ç·Ò§¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹�ÇÒÁÃѺ�Ô´�ͺ

�‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊѧ�Á

!����'�-�����4�������' 3.� ��'������4�������' 3�/<��E.���������)4=� ��E!�����/<�/�$�����.� ��������<�2��$"��2$������� ����#� ���4l @�"�������4�������' 3�/<����������#"����������/<@���/�!�&�'�����"���A=4�)4"�����<�2��$"��2$��������E� ������ �������H�)4"�����(��= �����������������"���<�2��$"��2$������ KH<�@�"�(4�@�")2�!���� ��������� @���������E�������������)�������� LbT �ONUPiiW 4�6� ���������� L`fSPO �ONUPiiW '�"���$#�����(H��"�������������� )4"���'�����!��� �� 2$�� � ���@� ���#"'����>� )�!�� 8$!�'�/9 ��J� ���(4�2���� MNORNO[SP aNUd[\ �PiRNTidcd\dSV SN MNQQ]TdSV aNUd[\ �PiRNTidcd\dSV 2$�@�"��J���������)����(������#���G�4�� )4"��E��������� ���� ����������/��"�

2��������(�����"�������������������<�2��$"����������� ��@�"2�� )�������� 2$������������J �/����(H�������������� �/<���<��"������� KH<�4�� IH�&� )���3��2$�&� )�!���/<������'�-� 2$"��H�� � �#������&� �� .� �"����>� �����/�����������#"�/���@�" ��/ �!��$!�� ��� '���� $#��"� �#��"� ����(�/<��� T��,(*�-#��)*#+��($)�2,-2 0��(61�,)0��%�0��61%�'� 6)�,�61%�1��)��(4�%�����.��'F!)F�2,61%��V%*#+G1� %1 *#+�!-��%���(4�%��.��'F!)F1�G4�%(U 2��������$����H�����$@��#�2��������q���������!������)���3�� 2$���E�/<�����. �� ������4���������!���/<�������!��'�-�)4" �!�.��������E TF!)F'%���'U �'6<���E���� ���)4"�#"���������!���� ����4�������' 3�� �6<

�ÇÒÁÃѺ�Ô´�ͺ�‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊѧ�Á㹡Ãкǹ¡ÒÃ

(In Process) �������"� 1 ) �%1G1� %1��-�%1��,(*�-#��)*#+��($)D%�H�($�1 �-�*�'

1r1 ������)4"�/�&�'2��$"��2$���� ���>)����(���/<�4����� 2$��/�!����� �/<�/)4"2��'���� ��J� ������������� ���>) ���2$���$/< ���������32$������#" �'6<�(@��#������E���3�� 24�������/ �#"

1r2 . �� ������4���!�$�������������/<���������!�&�'�/��� .� ����!)4"'�����/�������!$��J�)�/���2$��� L�NOg^_dfP x[\[TUPW '�"����/J ��@�"�$#�CA���/����(��

&� )�"��-���2$����� ����3�� LMNOP Z[\]PiW KH<�@�"��� ���I�� �������!��#��!�� �������6<�� �����/J �����)4"�/������� &� )�'6<���"���������'�3�/<�/������ ��J�2������������������ @��IH�'����)�!���� �'6<�$�����������4������2$� �������!)4"���������/����������'����)�����������t ��J�����"���<�2��$"��2$������ �'6<���������2$��$#�CA�����(H�

)����(�����/ .� �����<�.������ 8�"�������/9 ����J�2���$� �* 2549 .� �/2������$)������'��������/ ����'6<����. �3 �!�������������'���������l�'����"�� #�4��

2 ) *�$�-HF'�(61�,)0��%1��V%R$1(�%1 �-�*�'2r1 ����$6���(�$�����$ !�3 .� '�������$6���(�$�/<�/����4�2�

�#����I�� 4$�� 2$�� #�)�$"��<��(� ���������)�"�����t

Page 28: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 25

4r2 ����(�����"������$��&� ����#"��/< ��"��2$���� La[fPSVW KH<���E�$!���/<�/������/< �����!�����4�!2$������/ �/����������q�����

���#� .� ������@�"�(4�����?�����q��������/<��"����) �"������$��&� 2$�������)4"�/��"�4"��/<�/<���������

L��r ��"�4"��/<�����$��&� W )4"�(2�(����"������$��&� .� ����'6<��G�����!�����4�!�/<��������HJ ��� ���4$/��$/< �@��)4" ��������������<��/<��E����� ���)�"�!����3�G����)��� �q������� �$� �����/J ��)4"�����(��=�"��/����� .� ��� ���/ ��/<� #���>� �/<�/�&�'2��$"���/<�/�����4���������"�'��

��� ���@�IH�����(H�IH��!�&�'�/�������!��)�������� ��������"�� 2$������"��������!�&�'.� �(4�)4"�/��� ����($���� )�!���"�

5 ) �%1G1� %1F!)FD%� #�(�%1�'()�G&� 4$�����������.������2$�4"���!�)4"���$#��"�2$"� ������@�"�(4� )4"��E�����2$�4"��/<����� �����4���!�����������)������4���������!��)4"�/�!�&�'�/��� ��<�2��$"�� 2$�������/<�/)4"2�� ������)����� 8$!�'�/9 ���� 1 2��������� :0 .������ &� )�" �$ !�3 8�!����� #�9 ��������� KH<�@���'/ ���E����(�!��#2$����� )4"�!����32$����' 3������t ��������'�"��2$������$��&� )��� )�"�������J 2�� ��)4"�����(��=��������"�������!�2$�������/<�/ �/<�/�������!� �$��&� 2$�)4"�����(��=�����<�2��$"��&� ) .������� ����������2$���<(���� @�"2��5r1 �����"���!�&�'�/��� L_dfP �][\dSV n[T[hPQPTSW

.� ��������)4"�������������q���������B����/ �����!�� �'6<���� �/��� )���� #���>� ������2$��'6<�������E����/ ���/ ��"� &�

)�!�� �����/J ����������)4"�/��������'6<���"���������'�3�/<�/ ������&� )��������2$���4�����$!�������� 8$!�'�/9 ��J� �� ����!)4"�/�������)���2�����������4l2$��������)

��������'6<���<�2��$"��2$������ ��J�&� ).������2$�� � @� �#������&� ���/��"� .� ������6���� �����&� ) �'6<���-��� ���� #���>� �/<2����A2$���6J��#$��&� )����� ��� ��������'�<� '6J�/<�/��/ �&� ).������ �������)���������������<�����'6<� ��� �4$6��#"�"� .����4�6��#"�����&� 4�6�2�"2������(4� . �� ��������4����������������"��������).����������t ����#"���4������������'6<�'�-� 8�!����� #�9 � ��� �<� 6 ������������� 8����������9 &� ).������ 4�6��������) ������������-���2$�����'�/�/<�/�������t �����/J ������ ���!����"��������"�)��/<�/�"����� #���>� ������ �/<�"����� ����4���) ��6J����� ���2����A 2$������/J()� �'6<�(�� KH<�����&�'2$������!��/<2�"����������� #���>�

)���'�-�.�������'6<�$��$����������<�2��$"�����6<������� ���'�-�.���������)4=� �/���J��(�$�/<��J�.������ ���"��)�$" �������������$�2$�������KH<���E������ $���������� �����2$����)�"'$����.� ���

2r2 ������2���$��&��53&� )�"2���� 8_�� �OPPT9 �/<���46� �������$6���(�$�����$ !�32$"� ������ ��)4"�����(��=)��� ���2��2$�������.�������'6<�$��$����������<�2��$"��&� )�"2���� 8_�� �OPPT9 �/<����$"���������?��������/ � L�OPPT x]d\kdThW ����4��?������� L_yyv ^ efP _P[kPOifdR dT yTPOhV [Tk yTmdONTQPTS[\ vPidhTW

� ) �#�!��-�%�%10#%-������@�"�(4��$ !�3����$���/<����$"�����. �� ����������/<�"�������"���"�4$��2��)4"����$!����G�4�� ������$��IH��$��^$��� &� )�"������4���!���/<�!���"�����"���!�&�'�/����/<�/)4"2���#"� #���>�

4 ) �%1-56�(%-�%$�%)1�G��-F�G0'���,(*�-#��)*#+��($)HF'�(1+ �'%(�%1�'��1�%( ������@�")4"�����(��=����!�����.��������E���/'��>� �6<����� @�"����$�����������'�-�.���������������.� ��� .� ��������� )4"�/�/�������#"���4��������#���"�� /< �� / 2$����I��IH��$������ �������6<�� '�"��'�-���������)��������"���'6<��G���� 2$� $��$������/<����/����!������"��.� @�"�(4���E�����2$� 4"��/<�� �����4���������"�� @�"2��4r1 ������4��IH������(��=�"���<�2��$"�� LyTmdONTQPTS MNTUPOTW

.� ��J�2��&� 4$�����K6J��/<�� ������������/����#"���4��������#� ��"�@�)4"�"��#$����!������"��2$�4�� ���������/<��/< ��"�� �'6<���"��������"�)�2$��������'�3�/<�/ .� ��'��� ��� �<��"� 4�6�������/<�/'6J�/<������.������KH<�@�"����$�����.� ������ ����(��.������ �����/J ������@�"�(4�@�")2��� ����� �����4���������"���/<�"��)4"�����(��=�������(��

���"���<�2��$"��2$������&� ).������)��4���������"�� ���IH��"�'���������#���@� .� �(4�)4"�/����q�������� 2����$��$�����)�� ���$�������<�2��$"��� ������������ ���<���J�2������#2$�$�������������4�6��!���"����/ � ��J�����"� ��/ � C!D$���� �������� �"� ����G����)�!��#�2�� ����#2$ ������������$"��I��������!�!����3�����"�����������

4�� �������"�� �'6<�$�C!D$��������������>��� �������!� ��������"��)4"��E@�����/<���2��2$���E@������$��/<�(4� ����� ���$����q����������������G����2$�$��$����� �����������"�� .� ���������J�4��/J���������)4"�/��"�4"��/<������#������������ �#2$2$�������� ���)�$"����'6<�)4"������������$ 2$�)��4������J����������"��������@�"���)4"�/�/���"�4"��/< 2$��#"�(�=�����"��(����(��� .� �������(2�����I���'6<� ������2$���������$����������������"��.������ '�"����J� ���� IH��� $���/ ��������(��.�������/���J4H<�

Page 29: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)26

5r2 ������4���������&�'2��$"�� LyTmdONTQPTS n[T[hPQPTSW ��J�����'�<�2$��#2$'6J�/<�/��/ �&� ).������ ���IH��������� ��������� ������4���������"�� � ����(���J(��/ ������4 ��'$���� �����/J ��@�"(2���� �OPPT M\P[T _P[T ������)�"��E2����)�����������'�3 '�"�������3 )4"�#"� #���>� )�!�������(������ ���������� ���� ������ ��������3)4"�#"� #���>� �������2 �� � �'6<�(� ���������"� �������� �PUVU\P 4�6�(�$����)�")4�� 4�6����(J(��� ����(����$������J(�"@�" ��������3)4")�"I!��"�2�I!�'$����� ���$����)�"'$����@��G�)��������2��������!����3

'$���� ��E�"5.3 ������4�����������$��&� LaPU]OdSV aViSPQ n[T[hPQPTSW

.� �/4�� ���"�����������$��&� �/<������@�"�����J��HJ�'6<� ���4�������������$��&� &� ).������ &� )�"����(��

�/<�/����?� 2$���"�����6���� �����/������������J�&� ) �!��2$�����������4�� ���������/<��/< ��"�� �'6<����� �$��&� �#��!����������&� )�!����E�(��= �����/J ������ ��@�")4"�����(��=������������!��&�'����� 2$���<�2��$"�����������!�'����>� �/<������'�-���������� 10 �* )�#����������/����� ����'�<�'6J�/<�/��/ � 2$����������!� �&�'2��$"���/<��/< ��"������!�&�'�/�������#"� #���>� ).����������t @�"2�� �����$!�'�/ �������3 $!�'�/ �Kl����3 2���*�2$�3 '/.���.�/. ��.���$$3 2$�'/.���.�/. K��/J.�� ��E�"

�ÇÒÁÃѺ�Ô´�ͺ�‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊѧ�Á¹Í¡¡Ãкǹ¡ÒÃ

(After Process) ������@�"�(4�2����)����(�����"�������������������<�2��$"��2$���������������� L`fSPO �ONUPiiW KH<����)4=�����E��� ��������������t �������4�� ��&����? �!�� 8$!�'�/9 4�6��!��

�"����/ � ���IH�&� )���3�� �'6<�)4"��"������(H�����"�������������� �����<�2��$"��2$������)4"� � @�)����"�� .� ����������������� ���)4=������E��������/<�%)%1�-56��%1��'%(0'�6�,�(�-� �'6<��$ )�� � �� �(4�����������/<�(�����2������@�"���/J1. ��������/<�������4�� ��4�6����3��&����? ��� �&������@� 2. ��������/<��������!�� 8$!�'�/93. ��������/<��������!������"��4. ��������'6<���� �4$6��#"�����&� 5. ��������'6<���� �4$6��#"�"� .����

1) ����11)�2,1'�)��G '��(% 1���($�1D%$1�~ 1.1 ����������������.$4�� ��E��$����� 14 �* �/<������@�"��E����$��)������������� ># 3������.$4��24������ �&������@� �'6<����4��I��/< 2$��(� ���������)������������.$4�����'���� $#��"�.������ 2$���������<�@� �'6<�������.$4������#"�/ ���>����@��#��# "�D� �/<�/�����"�����.$4�� �����J� ����J���G�4�� �/<��� � �������@� ��.�������/<�����I��E># 3�$�������� ������.$4�� ��� 7 .������)�* 2552 ��E 10 .������

Page 30: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 27

)�* 2553 @�"2�� .������$!�'�/ '$�K�� �.>� �$!��.������ $!�'�/ �!�!���� 77 '��3���� ��&���/ $!�'�/ �������3 $!�'�/ ��$$3 ># 3��-��� �$!��.������ '/.���.�/. $!�'�/ �'$� �j���$"� 2 �$!��.������$!�'�/ ��������w4$���/< �$!��.������ $!�'�/ '����� % 2$�$!�'�/ ��.����3 ���������w����(24� .� @�"�������������������.$4���(� 3% ���J� @�"���I!�.$4�� �(� 3s5:9 #�� �����E������.$4�������� 1s249s150 K/.K/. �����I(@���� �4$6��#"�D� @�"������ 14s27: � L�(�� ���������.$4�� 350^450 K/.K/. L1 #��W �����I��� �/��� �#"�D� @�" 4 �W

� ���@��l��� ��E�/<����/ )��(4����#"�/���>����)���������.$4��2��@�� �����I������@�"�6<���������@��'�"����������� )�* 2553 �������H� @�"�����<�����(4���6� T$�%)1��$�'�%1G1��%$R# �0U �'6<���E�#��6�������/ ����� '�"����������� �(4����#"������3������.$4�� ���IH�������'��'3 �q���������.$4������(�* 2553 �'6<�)4"�#"������3��������@�"������ ��$� 2$��I��/<)�������������$���4"� ��E����(� ��������� )4"2���#"�������/����4H<�

0%1%(*�-(.1�)%CR# �0�2,�-�1�GG1��%$�%� '��6$#�,��2,4�(G1�|�� *�#.�2.6��.-26�##�.6)� �5��- [) %F) 1+ �'%(.� 25�9�2548

4�� ��$!�'�/ �������3

�*�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W

25392

303

25403

4:2

25414

744

25424

535

25434

540

25444

4:1

25454

32:

25473

393

254%4

5:3

�$�����J�4��3:

4s7914,791

254:4

4:41�)

0%1%(*�-(.1�)%CR# �0�2,�-�1�GG1��%$�%� '��6$#�,��2,4�(G1�|�� *�#.�2.6��.-26�##�.6)� �5��- [) %F) 1+ �'%(.� 2549�255�

4�� ��$!�'�/ �������3

$!�'�/ �!�!���� 77

$!�'�/ '$�K�� �.>�

'��3���� ��&���/*

$!�'�/ ��$$3 ># 3��-���

'/.���.�/.

$!�'�/ �'$� �j���$"�

$!�'�/ '����� %

$!�'�/ ��.����3 ���������^����(24�

$!�'�/ ��������^4$���/<*

�*�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W�(����J�¢�*

������.$4�� L #��W

25494

:%0

25504

1s3131

1331

150

25514

1s3:94

4924

5114

3114

3124

429

1�)

25527

1s2%57

3727

5037

31:7

29:7

3717

19:

25534

1s2974

3394

4313

1554

19%4

3394

1534

1324

3114

214�,569

�$�����J�4��23

5s9441:

1s33:1:

1s59514

7%215

%0:15

1s13911

3494

1324

3114

21412,608

4�� �4�! p * .������$!�'�/ ��������^4$���/< 2$�'��3���� ��&���/ �&������@� ������������� �6<������4�!����@�������������6��

Page 31: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)28

'�"����/J )��6����B��� 2553 ������@�"�����6����.������ 2���3 '��3���� �.>� 2$�$!�'�/ '$�K�� �.>� ��j����$�����/ ������ �K$$3�"�(�����l�.$4�� LaSPQ MP\\W ����&������@� �'6<���� �4$6� �#"�D� �/<�D� �"� .���$6�� KH<�@�"����������������#"�)���E� ����/

1.2 .������ 8�����/< � ��/< ��'6<� �������$6������*)4��...�6<�@����� �$���$��&� 9 �6��6<������I����!�����4�!)�������HJ�*)4���/< ����$)4"�/�#"��/ �/���2$������l�)�(��/<�#�����HJ�!��* ������ �H�@�"�������># 3������.$4��24������ �&������@� 2$� �(�����!����'X������(>�$2���'����)�" ����!����'X�� )��������3��������'�3.������ 8�����/< � ��/< ��'6<� �������$6������*)4��...�6<�@����� �$���$��&� 9 �'6<����=�� )4"����������������.$4�����������)������4 !���>��$ �*)4�� 2$���"���������4��)4"�������#")�"�I)�"I���� ����(H��/<�/2$�����/< �'�4�)4"�/�����$��&� ����HJ �'6<�$��������������!�����4�!2$���/ �/���)4""� $� .� � �����'� ��$��>�/�!� ��������������4�� 2$� ������"�4"��/< ���4�� @�"��"�'� �'�� � ���?���/ � �&������ ������/�� �/<�(�/ ���?��$ �'6<�������������'�3.����������$��� KH<��������)���J�/J�������"� ���������.$4�� �����������3 ��������'�3.������ KH<��/'����������������� :0 � ������������3)���J�/J�"� �����/J ���/����I������3@K�3 ���� 200 �� ��������I�����3���� ���2���3 �'6<�����!")4" ������@�"���4��IH������(��=������������.$4�� 2$���"������(H�)�������/<� ����$��&� �6<�2$"�@�����

1.3 ������� 8�j�@� 1 ��<�.�� )4".$�'��9 ���������������!���'�4��� ���=��������).������2$�'���� �����j�@�����/<@���(��E $���E��$� 1 ��<�.�� '�"����� %2 �����>��<�.$� &� )�".������

T./-�� 1 F�,�R)( H �R#����U )������$� 20.30w21.30 . ��� ������3�/< 27 �/��� 2553 KH<�@�"�(���������6<������J�2���* 2551 �'6<�$����������)�"'$��������E�������$�� ���K��6������ �/<��E���4�!4$�����&���.$��"�)�A��!�� .� �$��� �����������$��� �������������$!�'�/�(� :4 .������ @�"������E���4H<�)����#2$.$� �"� ����j�@� 1 ��<�.�� KH<���� $����)�"@��G�@�"IH� 5s520 ��.$����3 ��� $� ���K���3��@����@K�3�/<����������)�"'$����@�"IH� 3.42 �� 2$������I$����@��G�$�@�" 19s319 ��� �����/J ������ ��� � �$���.������ .� ������=��)4" �#"'����>� ).������$!�'�/ �����j�@�����/<@���(��E$�)�!� ������3 KH<������������������$�������$)4"���)�"'$����@��G� &� )�����$�$�

1.4 �������������!��&�'2��$"��2$��'�<�'6J�/<�/��/ � ������@�"���� ���4�� ������t �'6<�������!��&�'2��$"��2$��'�<�'6J�/<�/��/ � .� ��'��������.� ���4�6��"����/ �.�������/<� #�&� )�"��� '�-���������� .� )�*�/<�����������@�"���������!���'�4��� �(������� 2$�4�� ���"��I�< '�-� ������!��&�'2��$"�� 2$��'�<�'6J�/<�/��/ � ���/J

1W ������!�'6J�/<�����$��I2$��G���(�����J�2��2 � �$"� J(@�IH�2 ��4���� �$� ��!���'

2W ������!�'6J�/<�����$��I�����&����w��������3W ������!�'6J�/<�����$��I��J�2����'�$� @� ^��$� / �

IH�)�"������'����� 44W ������!�&#����>32$��'�<�'6J�/<�/��/ �������4"���q��������

����� �I�/�(�������$��� ��5W ������!�&#����>32$��'�<�'6J�/<�/��/ � �I�/�(�������$

�!���4����:W ������!�&#����>32$��'�<�'6J�/<�/��/ � �I�/�(�������$

���.'�'��7W ������!���������/�$��2�"� ��$!�'�/ '�"����"��4"��J(�'�<�����%W ������!����4="����������/�$��2�"�9W ������!�&#����>3'6J�/<����!����/ 3�����$�/< : ��������$!�'�/

1.5 ������� 8_�� ���� ����3�$��&��/����=9 ��������������(�������&��/����= �����������6��������� )4"����$��&��/����= KH<���E�$���!����3�����������?���/

Page 32: รายงานประจำปี 2553

�� ���$� �������$������6<���6<� L��.W

���������3��@����@K�3

�/<$�$� L��.W

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 29

��6<����/< 10 ��I!� 2510 .� ���=��)4"'������������� 2$�������)���6� $�����6���l�� ��������<�2��$"�� KH<��/�� � ��������� 10 ��.$���� ��J�2����������� ���&��/����= IH�������� ������2� ��������$)4"�&�'2��$"��.� ��� .�������/<������'�-� L.������$!�'�/ ��.����3 ���2�W �/�!�&�'�/<�/�HJ���. �� ���������

2) ����11)�2,G1�|��1'�)��GF!)F T#!)��2U 2.1 �������������!�2$��'�<�����'6J�/<�/��/ � �������������!�2$��'�<�����'6J�/<�/��/ �&� )�!�� 8$!�'�/9 ��E��������/<�������(�������� �������6<�� ���"�)4"�4lIH� 2����2$�. �� ����������/<�"������'�<��!��������$��&��53 �/<���������$#��"� KH<�����$����#$���������' 3�����$#��"� )&�'��� ������J ����E������������!�&�'�/������ �#"� #���>� )�!��$!�'�/ ����$ !�3 8�!����� #�9 .� )�* 2553 ��������������!��$!�'�/)���������!�2$�'�-�'6J�/<�/��/ � �����J���J 15 .������ @�"2�� 1W .������$!�'�/ �'$� '����� 3w����=��!� 2W .������2�$.'/.��l. �������3 3W .������$!�'�/ �'$� '����� 3w������3��� 4W .������ '/.���.�/. ��.���$$3 2 5W .������ '/.���.�/. K��/J.�� :W .������$!�'�/ �'$� '4$^��'����

7W .������$!�'�/ �'$� K� @���/43%W .������$!�'�/ �'$� '����� 4^����9W .������$!�'�/ �Kl����3 �!�!���� 7710W .������$!�'�/ ��$$3 �!�!���� 7711W .������$!�'�/ �Kl����3 2���*�2$�3 ����� v12W .������$!�'�/ �Kl����3 �����313W .������$!�'�/ ��$$3 ># 3��-���14W .������'��3���� ��&���/15W .������$!�'�/ ��/� �!�!���� 41

2.2 ��������"����������� � ���������� ��"� ��/����/<�4�����2$�I#��!�$�����) 2��$�.������I6���E�/�. �� 4$���/<�(��=��������� �'6<����)4" �����&�'2��$"���/<�/)���� #���>� �'����A��!��� ���E�A=4� �(��=�/<����$���������&�'2��$"��2$��!����� 4�� @��@�"������������� ����4����� .� ������@�"�(�����

)4"�"��#$�����#"��6<��� � '�"������!"����(H��"� ��������3 )4"�#"'����>� ���������2 �� � ��������������t ���/J ^ �����������?�I��� � �'6<�)4"�!�����!��$�/����?���/ ��� ��� ���������( ��������3 2$���������'�3 .� )�* 2553 �����I��������?�I��� �@�" 57 ����!��$������!� ^ ������� 8���2 ��$��� $�� �9 ������� 8���2 ��$��� $�� �9 ���<��"��6<���6���I!� 2552 )�����$!�'�/ �������3 .� ��������$���* 2553 �/<����� �����I�����l��$������6<���6<���"��#��������� �/@K���$@�" 299.1 ��.$���� ��� $����������3��@����@K�3 �/<�������������� �@�"IH� 2:9.19 ��.$���� KH<�����$���� �(��l����������� �()4")�* 2553 ������@�"� � ������� ����$���@� ��.����������t �/� 33 .������ �'6<�����!" 2$��$#�CA�)4"�#"'����>� ).���������2 �� ��/< �������I (�$����)�"���. �3@�" �'6<�$��A=4�������� ����IH� ��"������(H�)����������<�2��$"�� KH<�@�"������������6� ��E� ����/�����"�������� 2$��#"'����>� ).����������t .� )�* 2553 L������^�!$��� 2553W �����I�����l��$��� ���6<���6<���"��#����������/@K���$@�"�(� 1s439.73 ��.$���� ��� $����������3��@����@K�3�/<���������� ���� �@�"IH� 1s295.73 ��.$���� L����/@K���$�$������6<���6<� 1 �� �����I$����3��@����@K�3�/<�������������� � @�"IH� 900 ��.$����W

�I�����������l��$������6<���6<�)�* 2553

@����� 1 424.20 3%1.7% @����� 2 3:3.00 32:.70 @����� 3 559.50 503.55 @����� 4 L�!$���W 93 %3.70 1�) 1,4�9.7 1,295.7�

^ ������� 8�����3���2 �� ������ 9 4$������/<������@�"�(�������J��!������������/ ����� 2��2 �����&� 5 ����&�)�!�.������ @�"2�� &�������! ������/ 4$��@��$#������K�3����$�2$�����6<t 2������/<�6�I6� I��@��� 4$��@��$#������K�3��� �� 2$���������'�3)4"�#"'����>� ).������@�"������� �'6<�)4"����������2 �� ������ ������� �����&��6<t )�* 2553 �����������$��������I�����l�� ������ )4" ��!���'�4���(��"��#����������(���� ���I#���/ ��� �(���J���J 10s:5: ��J KH<�������@�"����"��#$�����������/ ����$���2������������ � �����/ ����� 2$���<��q��#$

I��� ��>���4�� I��� ���<�@� �!������������/ �����

Page 33: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)30

�(����<�2��$"�� ��!���'�4��� �'6<�)�"��E�"��#$)��� '�-���������������!���'�4����/<�A��!���/�������.� �����6��� ��������l�

�����������/ ����� ).����������t �* 2553

2.3 ������� 8��� ����������)� )��)���<�2��$"����� _��9 ���J��/< 1 ������@�"���������� 8��� ����������)� )��)���<�2��$"����� _��9 �HJ �(� 2 ���J� � ��4$�� �.9 2$���$!�'�/ �'6<���j�.����)4"����������� _�� !�5#����������� �[Qd\V v[V 2$�������������#"'����>� ).��������������� @�"��/ �#" �(������"�)� )����/��������#2$�������<�2��$"�� ���)�" ���' ���� ����#"�!����2$��������. �3�#��!� KH<��������/JI#� ����HJ�'6<�(@��#����������$/< 'X������)����(���/��� ����(��)4"��E���������<�2��$"�� ������������� )�#�2�� ��� 8��� ��������9 L�[Qd\V v[V M[QRW ��E�� ���$� 1 ��

�) ����11)�2,1'�)��GF!)F1�G4�%( 3.1 ����11)�����F!)F*#+.1�G�D%�D�)����G1�6�C��1+1%) 4 ����4�!����3����@�������������6���/<�����HJ)4$� �!� �����!���'�4��� .� ��'��������I'����� 4 �()4" ������"���6� �"��"� @�"���������/ 4� �(���� ������KH<��/ �(����)4=�� #�)����������$��� @�"�/���)���)4"������� �4$6� ����#�!�� 2$������&�'&#����>3 ���������I2$� �����$��I'����� 4 ��J�2�� ��'�@� ^��$� / � IH�2 � ������'����� 4 )4"�$������E 8�!�� ��� #�9 ������� .� @�" �(������j�$"��������/<@�"���������/ 4� ����'$��@4�" K���2K�'6J�/<����t ��� �����"� ��'�$� ������.� ��� �����$!�'�/ �������3 �/<@�"��� ������/ 4� ���������)4"��� �#"�"��/<@�"���������6���"� ���IH�����$#��"@�")4������������ �$��I2$������"� 2$����������� 8�$!�'�/�������/���� �$��I9 .� @�"������������6���E� ����/����#"�/������� ��"���������������� 300 � ���IH������� �/£��3����/ ��£� L�����>@� W �(��� L�4��W �/<@�"����!�/�/<)�")����� ���IH�4�� ��������2$��I�/�(�������$�!���4���� �/<�(� �������������������� �'6<������$��&� )��� �(����������$#��"@�")4��)������'6J�/<�����$��I '����� 4 �j�$"��������/<I#�@�@4�"@�"���������/ 4�

4) ����11)6��,�F'��6 #��0'%(S 4.1 ����11) T '�(H�*#+*G'(.�U ������@�"�������/<��$H���E'�����6��(�����") "���/������� 2��$#��"�)����j��� .������ $!�'�/ '��3� ������3@K�3w'����� 3 KH<����������E�����������<��/t )4"���$#��"� 2$�2����A��<��/<�/ �$���6�#��!��2$"� &� )�� ����J��$����������������'6<���� �4$6��#"�����&� J(����)4$� '6J�/<��������>�/��"�

4.2 ����11) TG1��%$6(�F'��6 #�����.1+�GD��*�'-�� � .1+6��6�0�U

�'6<���E������ �4$6��#"�����&� ����4�!����32����@4�

�1 �2 �3 �41. &�������! ������/ 259 149 179 1%:2. 4$��@��$#��^ ����K�3����$� 2$�����6<t %%: %22 1s277 :433. 2������/<�6�I6� 1%4 %4 4: 254. I��@��� 1s:7: 1s241 1s1:4 5%:5. 4$��@��$#^ ������K�3 ��� �� 3:% 2:1 295 111:. �6<t ��� ������@��� ����3�����3 14 17 1%3 0 ��� 3s3%7 2s574 3s144 1s551

����&������/ �����

�����������/ ����� L��JW

Page 34: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 31

)�����>������6<��"�* 2553 KH<��/ ���#"��/ �/���2$������l� ��������� 5 2�� 2$��/�����$"���"��@�"KH<��/<� #���>� �������H�@�"��������&������@� ��J��$���������������) �(��������!��$� .����������t �/<������'�-�2$����4�� ������ ����(� 4% 24�� �'6<��������������������"�������� 2$��#"'����>� ).������ KH<���6<�������������������'���� 2$������J��$���������������$#��"��/<��K6J�4"���!�)����

.������$!�'�/ ��.����3 ���2� ������������������������� 2$�����������������6<t �()4"�����I��������������� @�"��J���J 200s000 ���

4.3 ������� 8_�� ��� �4$6��������@� 9 8_�� ��� �4$6��������@� 9 ��E�����������6<������* 2552

���������������J�)��/<����� �4$6���������/<@�"������� ��6���"�����������"���������������<()2��$�X�#��$ �"� �������!���"�����$���2$����)4"���$#��"�)������� ��j��� .������)4�� ��� ��6<���6������� 2553 KH<�����@��@�� ���<( �������H�@�"���K6J��$���$����$���2$����)4"2��$#��"� )���� .������$!�'�/ ��.����3 ���2�

�/��$���$�/<�(��=����@� �6� 8�"��9 KH<������E��4���/<� #� �#���6��@� ��.� �$�� ��J� �����"���-���2$�����'�/����t �/<�6�������� 2���A��!����6<��"���6������=�HJ �������-��� 2$�����'�/�/<��/< ��6<������"�����#=4� @�2$"� �@� ��)4" �����(��=����"��$�"� $��/��"� .� ����$����(������ ���.&��"������@� ��6<� 30 �*�/<2$"� '��������$/< �$� ������ 192 ��.$��������* 2���A��!�� ������.&��"������@� $�$��"� $� 25 �4$6��'/ � 143 ��.$��������* 2$��/2�."��/<�� $�$���6<� t 2$�)�I�����3�A��!���/<�����"�����<(� ������ �������H�������E���4H<�)���)4"������� �4$6�����2$� ��������������.&��"������@� �"� ������K6J��"���'6<����)4"2��$#��"�)���� 2 .������ �6� $!�'�/ �'$� ���. � 2$�$!�'�/ �'$� '����� 4w�$"� J(@� ��6<���6��/��� 2553 �����2����)�������!�$���$�����������2$"� ������ ��)4"�������!�$��&��53�6<t ��� 4��)��� �'6<��!�&�' �'6<���� �4$6��������2$��#"�$�����"� ueu�

������4�����/ �)4���/<@�"���������6���"�����4�!����3 ����@�������������6���/<����$�����)4"��������/< �$�$� 2$�I#� ��$���(��<�K6J����$#��"������������ �'6<����)4"2�� $#��"�)���� .������$!�'�/ ��.����3 ��������w�����3 ����� v ��6<���6���I!� 2553 2$����)���� .������ $!�'�/ �'$� '����� 9^����� ��� 2 )��6����B��� 2553

5) ����11)6��,�F'��6 #�����-���R��%� 5.1 ������� 8��/J�'6<�"��t ���¤� 9 ��E��������/<��������������#$��>!&����24�������>@�

��j�.����)4"'���� ��"�������� 2$��#"'����>� ).������@�"�/ �������$�$���<��!D����� �/<��������(��E �'6<�(�������/<@�"@� ��� �4$6�"��t )�(�&����¤� ���4�����/ �)4�� �/<� #�)&��� .&������<(�������53 )4"�/�!�&�'���� �/<���#��3 �/'�-���� ����� 2$���E@�������53�/<�4����� .� �����������I ���������������@�"��J���J��6�� 3 2����

5.2 ������� 8������l��"���l����)�$�� K� ��6�)4=��!��>9 �"� . �� ����������/<�"�������"�� 8�!����� #�9 &� ).������ 2$�'6J�/<.� ��� �H���E�/<������������ 8������l��"���l����

Page 35: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)32

)�$�� K� ��6�)4=��!��>9 KH<�� #�)�$"��/ ����.������$!�'�/ �'$� ���. � .� �"���l������6�)4=� ��E 1 ) 4 24������#$�� ��l����)�$�� �/<� #�)'���!�I��&3�������l�'����"�'/<���� ��"��G���$ �����-� ���4$����������������3 �'6<�����#2$ ��l�2������IH��� ! 5 �* �/<���������/�A=4� ���� �������� ��� ��������'��� �$/J ��#$#�@���4����� KH<���l�t ��@�"�������#2$ �"� ��������������!� 2$��������������/ �#")�"�����t )4" �4���������� ����#$�� .� )�* 2549 �"���l������6�)4=�������A=4�I#�@$��6J�I� �'6<�('6J�/<@�)�"���. �3�6< �#$���H��"��K6J��I��/<24��)4�� �/<@��@�$����/<��J����� �"� ��������(� : $"���� �/<@�"��� �������������#"�/���>���� .� �/�!��� �I��j���3 ��������� �I���� 49 ��E�#"���2�������)4".� @�������� )�"��� ������)�"��� )��������"�������� 20 $"���� �(�����$����������$�.4�2$������&�� ��"��������(�� ���$����������$�.4� @�"��������������'����/ ���).���� �/<����l�'����"�'/<������"��G���$ �����-� ���4$�������� ��������3 �������='����� !��� %4 '���� �'6<�4��� @�" ��/�! )��������"��������#$���#� 5 ��J � ���@��l��� �������� �#$�� ��@�������I��j��(�����@�"� ������#��3 �6<�������� ��������)�����2��� ���IH�������K6J� �!����3���6<��)�" 2$��6<� �����/ ������(4�����l� �������H�����!���������'6<�������l� ���������#$��)����/<�(��E��������(4�����l� ��# 2$�'/<�$/J � �������"� ���������!�4"����l�.� 4"�����/ ���4����l�.� 4"�����/ ���4���(4�����l���� 4"����l���� 4"����!�2$��6<� �����/ )4"���$���6<� ������!��#"�����4�� 2$��#"��l����)4"�� ����������4�������l�.� ��J��������"� �#"��l����)4"��J( '�"����J����.��� ��"��/J@�")�")�(���� .� )�"��������)��� ������!���J���J 409s29%.%0 ��� ������J ������ ��)4"���� �(��=������������������������)�"�2������J�������2$� ����"�� �����J��"�����(��������� �����E��� ���/J

-�%*1((%����(��������������/�����/< ��"���"�2������J�������2$�����"�� .� ���������)���6�2$��$!��'������/<)4"��������� ������ .� ��'���������"������� ��)4"�������"������$��&� ��E�" KH<�������@�"�(4�. �� )����(����@�" ���/J

-�%*1((%�%(01(���6<�����������)���6� �6� ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� @�"�(��!�����"����)4"����������� ���������&� ).�������/<������������4���������!�� �H�@�"2����$!��'�������������2$�������)���6������E 2 �$!�� @�"2��

�#!')�2, 1 ���(%.1+�5������)4"�����(��=���������4���!�$���2$�@�"�(4� @�")'����2$�2�&#���$ !�3 .� ��J���G�4�� �/<�� '�-�)4"��E���3���!�&�'

�#!')�2, 2 ���(%1%��� .� ���)4=�����E'����4=���/<��4�������"��)��!���'�4��� @���/.�����/<��2�����)�$��2���� �6<�������������#"2$������ �������H��(4�)4"������ )���6��(��!����������"����������������)�!���/<������4�������� .� ����"��2����4=���/<I#�������/ � �"�2����)4"��"��(�����������)���6� '�"��C¥����� )4"@�"��������#"2$������ ��J��"������ ����(���/' 2$�2����)����(���/���)4"���'�����$!��/J KH<��A��!���/�(����� %00 � 2$�. �� �(��= �/<����������(4�)4"��E2�������������4��!����/J �6� )4"(����$�(@��������(��������6)4"��� '������ ����J�4��)�#�2��������2�� L�#��������2�� ��J�<( 20�W ���IH���������� ���>H����'�<����� @������� ��E���'����4�6�����!��4$��/<�/�A=4��"����)�"��� '�"������!)4"�����������'�����4$��/J �/�!�&�'�/���2$������/<�/���@�

-�%*1((%�%(���)�$��&��53�����������E�$��&��53�/<�"������"���$!��������&� �� L�#"����4�������"��W ��E�#"�(����������"��������/< ������@�"'�-��HJ KH<��$!������������$��� 4���(��!���� �����������������E�� ���$���'�-��������'�3 ��E�#�2����� 8�j ����9 L'������/<�/�������'�3�� ��� 2$�����������X���>��?����* 2540 ������W �������H������I �(4�2����������4���������"�� ���IH����C¥����� ���)4"����������j ����@�"� �����l��/< ��J��(4�������4�� 2����)4"��E@�����B4�� � ������������ .� ��'����� �'�<��!�&�'�/��������� @���������E��6<���!�&�' ��������� �����$��&� )����(�� �&�'2��$"����������� �����"�� �/���J� ����"�@��#2$�&�'2��$"������"�'����� �(4�����/ ���� ������ .� ��'����6<�����4$/��$/< � ���'�2$� ���'���

-�%-56�����%1��'%(6.��11)����#2$����/<��/< ��"�� 2$��/���@�"��/ ���������� ��� ���!$2$���E����J �$ !�34$����������� @���������E ���� ��>3 '���� 4�6�2�&#���$ !�34$�� @�"'�-���� 2���� x[\[TUP aUNOPU[Ok KH<���E2�����/<��"�� �������!$ 2$���E��� ����$���. �32$��$���2� ����#"�/���@�"��/ ���/J

Page 36: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 33

�#0�G*�0'�#��$�% ������@�"'�-��$��&��53)�����/<$#��"������I��E��"���� @�" L`ffNOk[c\P �OdUPW .� ��'��$#��"�)�$!���� @�" ���$������"���<( 2$� ���/2��$ !�3 8�!����� #�9 �'6<��'�<��!�&�'�/���)4"���$#��"��/<'����>� )�!��

�#0�G*�0'�G1�|��$�'$�%������@�"�(��!��������������#��"� L'�����W �� ��� .� ��'���$!���������/<����������X���>��?������"� �� �'�-���E�j �����/<���/ ����6�4H<���E���3��)���6� �/<�/���'�-�2$�����.�@�'�"����2$��(4��$���2� )4"� #�)2���� �b� �b�

�#0�G*�0'����(%������@�")4"�����(��=���������4���!�$���@���������E��� ���4��2$�'�-� .� �(4�)4"��E���3��24�������/ �#" �����"��4"�)����� KH<��#"���4��������#����)4=�������� �!�$���&� )�/<����.�������#"���4��������$�� �/���J� ��)4" �����(��=��������"���������!$����/���2$�����(�� L�NOg^_dfP x[\[TUPW �(4���������2����'���� @�"�(4� . �� �$���2��$� �* L.���W ���'������E������ ��� ���� ������3�� KH<���E�������!")4"'�����!�� �/�������2$����������)�$���������������3��

Page 37: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)34

á¹Ç·Ò§¡ÒôÓà¹Ô¹�ØáԨ·èÊÍ´�Ōͧ¡ÑºËÅÑ¡»ÃÑ�ÞÒ

àÈÃÉ>¡Ô¨¾Íà¾Â§

����J�2�����<������J���������E�"�� ������@�"�(4�2��������(��!����.� �����"���������!$��4�����$���. �3����!�CD� �/<��/< ��"�� �����J��(4�������������.������������E�������.����&� ) ����#�@�������'�-��!�$��� KH<�4$��&������X���>��?��� �* 2540 ��E�"�� �������.������������E�������.��"����'�-�.������ �/<����$"������$ !�3������3��2$�&����>��?���.� ��� �/���J� ��������������.���� ������)4"��E@�� �����<(���� ���IH��(4��$ !�3����(��!����.� �!���"'�-�������!�'����>� )����/<�/����4�2��#��(4��� �$!����G�4�� �/<�/�� @�"������$��^�IH��$��^$��� KH<���E�$!����G�4�� ���)4=�)��6�� ������J ��)4"�����(��=���������4���!�� �/<������'�-��HJ)4"�/�!�&�'�/����/<�4����� �/�&�'2��$"��2$�������/<�/ �/�����!�

���2��������(��!����������������4l����/��������$"�����4$������=� 8�>��?���'��'/ �9 ���'���������l�'����"�� #�4�� KH<������I ���� @�"���/J

ËÅÑ¡»ÃÑ�ÞÒàÈÃÉ>¡Ô¨¾Íà¾Â§

�������"� 3 4��� 2 ��6<�@� 3 4��� @�"2�� 1. ����'������� 2. �����/�4�!�$ 3. �����"��&#���!"��� 2 ��6<�@� @�"2�� 1. �����#"

2. �!����

�>��?���¢�����¢��<�2��$"��¢��-���

���!$¢'�"�������������$/< 2�$�

'�������

�/�4�!�$ �/&#���!"���)����/<�/

(@��#�

�����#"����#" ������ ����������

�!����K6<���� 3�!���� � ���� ����A==� 2����A

����� �$��»ÃÑ�ÞҢͧàÈÃÉ>¡Ô¨¾Íà¾Â§

Page 38: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 35

1. $�%)��.1+)%C 2��������(��!��������������������"� ^ ���4���������.�)������/<�4����� @����l�2$�@���"�����@� .� �!����"������2�l�2�������&� ) �'6<�)4"��E�������.��/< �<� 6

&� )�"������4��������/< ��/<�4����� ^ �(4��$�(@�����������������/<'��4��� @��������������/ � @����/ ���/ $#��"�2$������ ^ �(H�IH��$�����������'�-�.��������J��"���<�2��$"��2$������ '�"����J�4��������$��$�����)�!���I/��������/<���(@�"

2. $�%))26 0!�# ^ '�-��/<'����>� �(4����#"�/<�"������/<'����>� ��E������� ^ ����������?��!�&�'�/�������#"� #���>� .� ��"�@����4���!��4$��������)4"�/�������&�'�#��!� ^ ��"���������!$����$���2�2$��$���. �3����#"�/<��/< ��"���������(������J�4��

3. �%1�1�%(D�)�$!�)�� ^ '�-��������&�'����!�$��� ��J�)�"������#" ����� 2$��!-�&��� ^ �(4��$ !�3�/<�4�����2$������$!��!��&������!���� @�"2��

�#�!��1+�+��3^ �!���"'�-��������&�'����$��&��532$���������� �<��HJ^ � � ���'�-�.������@� ���(�$)4��t ^ ��"������2����������$��&��532$������� .� �"��6<��������4���!��&� )�"2���� 8�!����� #�9

�#�!��1+�+�#%(^ ����� ?�$#��"� .� �'�<��$��&��534�6�.�������/<@����E������!� L�NT^MNTkNW^ � � ?��� @�"����$!����G�4�� ���� .� �'�<�>�� &�'2$��(�'�����^ � � ?��� @�"���!����)���6� .� ��'��!�����"������� ���4�� �����J�!����)4"��������4�������' 3

�#�!��1+�+�%�^ �'�<�>�� &�'����!�$��� 2$�������!���������&� )^ �'�<��������&�'���������4���!�� .� �"�/<>�� &�'����#"�������!��^ �'�<��!����������3���"� �����"���������)4��t �"��$��&��532$�������

2 6(�,��4

1. $�%)1�� ������@�"���!@�")�����"��!�$��� L�PNR\P �POiRPUSdmPW �(4�)4"��������E���3��24�������/ �#"2$����2����A�����#" .� ���<����&� )������2$�� � �$@� ���!���/<��������E�#"���4�������� .� ���<��"���># 3�����/ �#")������!��!�.���������������

2. $!C�11) ������@�"�(4�)4" 8�!����9 ��E4H<�)��-������������2$� �����!� #�)'��������������/<�/����#"I6�4!")��6<�� ����&���$ KH<���E��6<�@��/<�(��=�/<�(4�)4"�!������)������ H�I6���E2����)����(����

������@�")�"2��������$���)����(������.� �$�� ����$)4"����(��!���������������E@������G�4�� �/�������.��/<�/�!�&�' ��E�/< ��������$#��"� ���IH��#"�/<�(��!���� 4�6��/������/< ��"�������������.� �$�� KH<��������� ���� H�I6�2��������$���)����(��!���� �'6<��������.��/<��<�� �/�!�&�' 2$� �<� 6�6�@�

3 '�(

Page 39: รายงานประจำปี 2553
Page 40: รายงานประจำปี 2553

�$Íà�#Á�Ç�ÁÊ��'*���äÁ$ËÂ� Â*é!

"Ç$� 20 +@ áË$!�Ç�ÁÁ�$!Á*è� �Ç""*� +Ã�Ê�"�Ã�� ���"�Ã�Ã#Ë�Ã��Á���èäÁ$à�ÂËÂ� Â*é!ã�"�ÃÊÃ��!����$� '*���Ê#���� �Ã#"�à ÃÇÁ?�! "�ÃÁ�Á���Ã#Ë�à '�*"!�� áÅ�+BÂÁ#�Ã��!��Ã"#��èÁ���À�' �ÃÍ��Å�Á�Ç�Áà�èÂÇ��Fã���" ��� �$ÇÂà'#èÁ�Ç�Áä �à+ÃÂ� áÅ���Á�-�è!�Ç�ÁÊ�àÃç�Ã$ÇÁ"*�

Page 41: รายงานประจำปี 2553

»ÃÐÇÑ�ÔºÃÔÉÑ·

.� 2533�2536 4�%��%1#(�!*#+�%1-56��!1���

.� 2533  ����$��!)������ '����� �(��� KH<���E�#"'�-� .������'/.���.�/. ��.���$$3 ��E�(���� 10s000s000 ��� �����E���������$��!�"� $� 20 ����!�(��2$"� 50s000s000 ��� .� ��������E �#"���4��.����������$���

.� 2535  ������/ �����J������� $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� �"� �!������/ 1s000s000 ��� .� ��������E�#"I6�4!"�"� $� 99.%% .� �/���I!������34$���'6<�)4"�������"�!�������4�� ����4�������' 3 .� ��'��������4�������2������!��$������!���� .����������t �/<������2$������� �� '�-��HJ ��E���)4"������ 4$������� 2$���"��������6<���<)�!�&�'�/������$#��"��/<K6J� �$��&��53��������� I6���E. �� )�����"������2������ 2$���E�!�2�l�)���2�����

������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W �#"'�-�������!� '����>� �/<�/������� ������� 2 �>���� KH<��$����$��/<������J �������/'�-�����/<�(��=������������������!�2$�'�-�� ��� ����6<�� ���IH�����(4����� ��>3�/<('�������@��#���G�4�� �/<����� )2��$�������$� ���������3������3����� )4"2��������)��� �(��!�����/�������������HJ���$(��� .� ����@�"KH<��������3 )���'�-��/<'����>� �/<�/�!�&�')4"����#"� #���>� .� ��'���#"�/�� @�" ������$��^�IH��$��w$���

.� 2532 �!-61�,)0�4�(�!1���

.� 2532  ������I6��(����HJ����!��$4$��4$� �������/'�/<�/�����!����< ������)���'�-�����4�������' 3�/<�/�!�&�')4"2�������@� .� �����J��HJ��6<����/< 21 ��I!� 2532 �"� �!������/ 50 $"���� 2$����<��"'�-�.������ 8$!�'�/ �������39 ������!� �(�����#� 37 ��J 24��2���I'����� 4 KH<���E�/<��J���� �(����)4=����IH��A��!��

.� 2536  �'�<����$��!)������ '����� �(��� ��E�"� $� 99.99 ����!�(��2$"� 200s000s000 ��� �#$����/<���@�" 4!"$� 1s000 ���

.� 2537�2539 64�%��'�($�1) %F

.� 2537   &� )�� ���$� 5 �* �������(���� ������@�"������/ 2���&�'��E�������4�� ��6<����/< 21 ��I!� 2537 ����/ �$��/< ���.477 .� �$��4$�����' 324�������>@� @�"�����������"���E������������/ ) �$��4$�����' 3 )�"�6<�4$�����' 3��� 8_��9 2$�@�"���4!"����=�'�<��!�(� 9.2 $"�4!" �'6<�������)4"2����������<�@� .� �/�#$��� �/<���@�"4!"$� 10 ��� 2$���������� ���4!" :4 ��� KH<������@�"�'�<��!��E 4:0 $"���� ��6<����/< 4 'X>���� 2537  ����$��!)������ y\PU � y\SPg L�][Th�fN]W �P[\ yiS[SP vPmP\NRQPTS _Sk. KH<���E������ '�-�����4�������' 3)�����>������ ��E�(���� 12s720s000 ��� �����E �������"� $� 10 ����!�(��2$"�

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)38

Page 42: รายงานประจำปี 2553

.� 2541  I����$��!) y\PU�y\SPg L�][Th�fN]W �P[\ yiS[SP vPmP\NRQPTS _Sk. �6<�����.�����������G�4�� @�"��$����@� 2$�����������&����>��?����()4"������ ����&�'�$��� ���I����$��!)���J�/J�/�$�()4"�������(@�)��������2$���$/< ������ 3s390s000 ���

.� 2539  ����$��!)������ ��l.�/.��l. ����/� �(��� KH<�������!��������&�����!�����"�� ��E�(���� 10s200s000 ��� 4�6� 1s020s000 4!" �����E�"� $� 51 ����!������/ 4�6� �#$����/<���@�"4!"$� 10 ���  ������$���)��==��#"���������������>���������J( 5 24����������>����.��3 ��E �������� 20s000s000 �4�/ = �� !��==� 3 �* )����������/J abxu�¦1.20� �'6<�(��)�"'�-�.������ 2�$.'/.��l. �!�!���� �������3

.� 2540  ������������A=4�������X���>��?��� 2$��$�������������2$���$/<   � � ����������������� $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� �6<������$l��4l�������� ����$��)�������&���K��K�����>��?���2$��'6<���E���������!�$����H�@�"� � ���������������t �HJ�����������"���������$�� ��� ����������������� �����$��&� ���������������������� ��K����(�!�������������> ��E�"  ����.�����"�����3��2$�'�-��������&�'����!�$����'6<�)4"����$"�����&����>��?��� .� � �($�� ����!$ ���/����X��� ��$������������������ �6<������A=4��!�&�' 2$� � '��3 ����� ��$�������������� �6<�����&�����)����J�()4"@�������I)4"��$� @�"��l��/< �����������H�@�"��/ ���= � .��� �!� �$ ��"��(���(24�������������2�

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 39

Page 43: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)40

.� 2542 .1�GR$1(�1�%( 23�561���1��)-56��!1���

.� 2542  ��6<����/< 2: ���B��� 2542 ������@�"2�����J� ������ ���� 3 2���K� 2������3 �(��� ��E�/<��H���)���������!� .�����"��4/J 2$�����'�<��!������/ ���������.� �������(4�2����)��������������!�.�����"��4/J��� ��"�4/J�!��� ���IH�������2����'�<��!������/ ���������  �/<����!����������������� 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W @�"���)4"�/�������!�������=�#"I6�4!" ���J��/< 1¢2542 ��6<����/< 4 �!$��� 2542 � 4"������!�)4=���������� �'6<�'��������6<������'�<��!������/ ��������� ������� 4:0s000s000 ��� ��E 3s9%3s000s000 ��� .� ������4!")4����E4!"����= �'6<�����'�<��!�(� 352s300s000 4!" �#$����/<���@�"4!"$� 10 ��� ����(� 3s523s000s000 ���   �/<����!����������������� ��6<����/< 15 'X>���� 2542 �/�����E������3)4"�������� ���$��!)4!"��� ������ ��l.�/.��l. ����/� �(��� )�#$���4!"$� 0.01 �6��6<�������&����>��?���K��K�)����J�()4" ������ ��l.�/.��l. ����/� �(��� KH<��(��!��������"�����!�����"���"�������&�������! 2$��������#"I6�4!"���$� �/���J������� ��l.�/.��l. ����/� �(��� @�������I����!����(�������������@�"  �����������I�����������!�.�����"��4/J�����"�4/J�I���������)�* 2542 �����E�#$4/J��J���J 3s132s:10s000 ��� 2$������I��!�2�������������!�.�����"��4/J����/<�4$6�)�#$4/J������ 170 $"���� ��/ ��"� )��6� �!�&�'�3 2543 �H�I6�@�"��������������I�(���������!�.�����"��4/J@�"��J�4��)�#$4/J�����J���J 3s305s930s000 ���

.� 2544 G1�|������1�%(05%�%$%1F!-����%���H��#%(6)��(

.� 2544   ��6�'X>���� 2544 ������@�"��$��(��==������!��������� #�������3 �(��� L�4��W

������ 2����� �(��� L�4��W 2$������� � ����>3 �(��� .� @�"�����J������� 2���3 #��/J ����$$l�����3 �(��� �HJ�'6<�'�-�.��������"���"�� �6� .������������3�$�� ������!� '����>� �I�����^'����� 3 �/<4 !��(�������J�2���* 2540 �6<��������X���>��?���

.� �����������!����$���@�"��"�����#2$�'�-�.������)4��&� )�"�6<� $!�'�/ �'$� ������3�$�� .� ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W ��E�#"����������"� ������4�� ����$�� ����� 2$����4���������"����J�.���������IH������������ �$!���#"K6J�����

.� 2545 .1�G�!�-�+6G2�6��,�$�%))�,$(4�(~%+�%16(�

.� 2545   �!�������$��!������/ ��� 3s9%3s000s000 ��� ��E 4:0s000s000 ��� .� ��E���$����

���4!"�/< ��@��@�"(����(4�� 2$��'�<��!������/ �(� 750s000s000 ��� ��E�!������/ ��� 1s210s000s000 ��� '�"��������2�"@��'�<�����4���6������43��)4"���#��3����$"����

  ����'�<��!�(� 750s000s000 ��� ��E������4!"����= 75s000s000 4!" 2�����E ^ 27.: $"�4!" �(4����#"I6�4!"���� )������ 5 4!"�����/����K6J� 3 4!")4�� ^ 29.9 $"�4!" �(4������)�"����2�$�)��(��=2���������E4!"����= ^ 17.5 $"�4!" �(4������2�$�4/J��E�!���������!�@� �(��� L�4��W   )��(��=2��������(� 29s900s000 4�� 2�����E 1. )��(��=2��������(� 27s:00s000 4�� ������2���#"I6�4!"�����/<)�"�������K6J�4!"����= �'�<��!)�������� 1 4!")4����� 1 4�� )��(��=2������� 2. )��(��=2��������(� 2s300s000 4�� ������2���������2$�'�����������(� @����� 35 ��   ������@�"2�����J� ������ #@��l� 2�l�@��K��3�/< �K��3��� �(��� ��E�/<��H���)����'�<��!������/ ���������

Page 44: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 41

.� 2546�2549 .1�G�!6��,�1�(1�G�%1��%��.��'$�%)6.�)���%F2�

.� 2547  �/<����!�)4=�����=�#"I6�4!"����(�* 2547 KH<��������!���6<����/< 7 ���� 2547

�/���)4"��$/< 2�$��#$���4!"�/<���@�"�������4!"$� 10 ��� ��E4!"$� 1 ��� �()4"�(�4!"����������'�<��HJ������� 121s000s000 4!" ��E 1s210s000s000 4!" �����/J ��@�"�!���� ����'�<��!������/ �(� 27:s70:s550 4!" �#$����/<���@�"4!"$� 1 ��� �����E�!������/ ��J���J 1s4%:s70:s550 ��� 2�����E4!"����= 1s4%:s70:s550 4!" �#$���4!"$� 1 ��� �������'�<������� ���I6�4!")������ 2���3 #��/J ����$$l�����3 �(��� ��� 25� ��E 33.33�

.� 2549  �/<����!�)4=�����=�#"I6�4!"����(�* 2549 KH<��������!���6<����/< 25 ���� 2549

�/����!����$��!������/ ��� 1s4%:s70:s550 ��� ��E 1s475s:9%s7:% ��� .� ���4!"����=����/<�4$6��������(���@�"�'6<����������)�"����)���2�$�)��(��=2�������

�(� 11s007s7%2 4!" �#$���4!"$� 1 ��� 2$��!����2�"@� 4���6������43�� �"� 4 ��������� �'6<�)4"����$"��������$��!������/

.� 2550�2552 �%� �F!)F'%���'� ��'��������H1+�+�2, 3 6��,��%1��V%6F�($!CD%�

.� 2550  ������@�"��$/< 2�$�. �� �������$��!)������ 2���3 #��/J ����$$l�����3 �(��� .� $����������I6�4!"$�������� �"� $� 33.33 ��E�"� $� 20 ����!������/ ��/ ��(��2$"� 2$�@�"�����J������� $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� �HJ �'6<��(�������6<��������4��.����������4�������' 32���������

.� 2551  �6<��������X������6<�����4�������' 3�"� �!�&�' La]cROdQPW �/<�����HJ)�����>�4��?������� 2$��I�����3��������6��

��������>@� )�����$� �* 2551 �/�$���������$�����)�����>2$����)4"������������)�$��4$�����' 3 �$��4$�����' 324�������>@� 2$��(���������������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3 @�"��������)4"������ ������/ )�$��4$�����' 324�������>@� ���.������K6J�4!"�6�'6<���"��������6<���<)4"2����$��! ����J�/<����!� ���������������� 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W ���J��/< :¢2551 ��6<����/< 9 �!$��� 2551 �H�@�"�/����!���� .������K6J�4!"�6�6<���������4!")�$�������J�<(�����A��� '6J?���������� .� �(4�������/<��)�")���K6J��6 ��E�(���� 200.00 $"���� .� �/�(�4!"�/<��K6J��6������ :2 $"�4!" �����E�"� $� 4.20 ���4!"�/<�(4�� 2$"� ��J�4���6� 1s475s:9%s7:% 4!" 2$���E���K6J���'��)�$��4$�����' 324�������>@� �����J .� �/�� ���$���J�2��

���/< 24 �!$��� 2551 IH����/< 23 ���� 2552

.� 2552  �����������������������/<)4"����(.������K6J�4!"�6 LeOP[i]OV aSNUgiW ��6<��* 2551 �J ������@�"K6J�4!"�6�(���J���J %s14:s300 4!" )������$/< 2.19 ������4!" �����E�(���� ��J���J 17s%40s397 ��� 2$�@�"�� 4!"K6J��6�(�����$�����4�������/< 3^11 ����� 2552 )������$/< 7.01 ������4!" �����E�(������� 57s103s415 ��� KH<�������@�"�(@������� �� 4!"K6J��6/J�(���J���J 39s2:2s22: ���

Page 45: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ÇÑÅ·Õèä ŒÃѺ

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)42

�* 254%   ������@�"��������������4$�����' 3� #�)���/ aye bTkP� 100 ����$��4$�����' 324�������>@� KH<������>��6<����/< 1% ���� 254% KH<���E���/�/<)�"���������������4$�����' 3�'6<�����!)4"������������ ���$��!@��#�����������$����� �<��HJ .� )�"���53�"���� �&�'�$��� �������� 4!"�/�#$�����������$����$/< �����)�$��4$�����' 3�#��!� "�4$�� 12 ��6� 2$���E�������/<������/ @��"� ���� : ��6� �����J��/�������������� )4"�#"I6�4!"�� �� L�OPP^f \N[SW ��������"� $� 20

  ��6��!$��� 254% .������'/.���.�/. K��/J.�� ������!�'����>� �#� 29 ��J��������������������$(����/< 3 ).������2��@�"��<���6�� �����4"��"������ ����&�����6<'���'X��������)4=� � �(������� ���� KH<���E. �� )���)4"�����(��=��������"�� ��<�2��$"���/<�/)4"�����HJ).����������t

  ������@�"��������������)4"��������E 1 ) 93 ������������/ )�$��4$�����' 3)�* 254% �/<@�"�������������$����(�����"� ����(����#2$�������/���)�$!�� eNR �][OSd\P ������������.� ��������������I����������������@� LbuvW 2$���E����������� )�$!�� eNR �][OSd\P ��E�*�/< 3 ��������

�* 2549   ������@�"�������������������������������I����������������@� LbuvW )4"��E�������/<�/����(����#2$������)����� 4 �����=$����3 KH<�@�"�(�������4$������&���$ �/<�!���"�����j��� �"��#$����#"$��! �#"I6�4!" 2$��!��$��<�@�� ���.����)����$�� .� �/��2��$/< %0^%9 �����2��l� 100 .� �*/J ����E�*�/< 4 �/<������@�"�������(����"�����(����#2$�������/<�/ .� �/������&���$24������������)?�� ��E������������/ 4$�����' 3)������/���

  ������@�"��������>��/ ����!���� �!�&���/ � ��=�'$�� ��������#"������ �$��4$�����' 324�������>@� ).�����/<��������� 1 ) 3 ����������/<@�"����������6<���"���������$ aye `�`�va 200: ����&� xPiS �POfNOQ[TUP )4��� �ONRPOSV � MNTiSO]USdNT KH<���E�$ ���������(���� �/<�!����"���������.��/< �<� 62$���"���$���2��/<�/)4"2���#"I6�4!" .� ���53�������������$'���������?�������� 2$��$����(�������IH�����q���������"��(4���6<�������j��� �"��#$����$��4$�����' 324�������>@� 2$��&�'�$������4$�����' 3

�* 2551   ������@�"��������$�����>��/ ����!�����(���������������!"������#"���.&� �(��� ���?���/ L���.W )?�� 8�#"������!���� ����4�������' 3�/<�/����(�* 2550^25519 KH<���E.�������/<�(���������������#"���.&�@�"����HJ .� �/���I!������3�'6<�)4"�#"������!���� �/��� ���2$����������������������

  �� ��� �NOcPi `id[ ������6��� � 2551 @�"����$6��)4"��������E 1 ) 8200 xPiS §TkPO ` xd\\dNT9 KH<��(����(���������������/ )�$��4$�����' 3)&#��&������/ 2�K��j� �(� 24s155 24�� �/<�/�� @�"�<(���� 1s000.00 $"��4�/ =�4��? 2$��/�$����(����.����� � �������6<�� .� �/������@� @�"��������$����$����'/ � 7 �����������J

  ������@�"�������������������������������I����������������@� )4"��E�������/<�/����(����#2$������)����� 4 �����=$����3��E �*�/< 5 ���������"� ����(�������4$������&���$�/<�!���"�����j��� �"��#$�����$��! �#"I6�4!" 2$��!��$��<�@�� ���.����)���.� �$��

�* 2552   ������@�"�������������������������������I����������������@� )4"��E�������/<�/����(����#2$������)����� 4 �����=$����3��E �*�/< : ���������"� ����(�������4$������&���$�/<�!���"�����j��� �"��#$�����$��! �#"I6�4!" 2$��!��$��<�@�� ���.����)���.� �$��

�* 2553   ������@�"�����������������������������I����������������@� KH<���������)4"��������E�������/<�/����(����#2$������)����� 5 �����=$����3 �"� ����(�������4$������&���$�/<�!���"�����j��� �"��#$�����$��!�#"I6�4!" 2$��!��$��<�@�� ���.����)�

  ������@�"��������$�����>��/ ����!���E�*�/< 2 �������� ����(���������������!"������#"���.&� �(��� ���?���/ L���.W )?�� 8�#"������!��������4�������' 3�/<�/����(�* 2552^25539 KH<���E.�������/<�(���������������#"���.&�����HJ .� �/���I!������3�'6<�)4" �#"������!�����/��� ���2$����������������������

  � �����'� ��$��>�/�!� ��������������4�� 2$�������"�4"��/<���4�� @�"����������6<���"���� aPS `o[Oki 2010 )���� xPiS Myu `o[Oki ����(���������������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3 �$��4$�����' 324�������>@� 2$��������������

�I����������������@�   2����=����6<��������$�����������@�"2�� �30�[RRVk[Vi� 2$� ��[RRdTPii Nf M[OdTh� @�"��������$ MPOSdf dU[SP Nf y�UP\\PTUP 2010

)4��� bTSPO[USdmP [Tk vdhdS[\ nPkd[ L�Pc^idSP vPidhTW ��� x[ThgNg `OS vdOPUSNOi `iiNUd[SdNT Lx`v `o[OkW

Page 46: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 43

¡ÒÃŧ·Ø¹

â�çÊÌҧ¡ÒÃŧ·Ø¹

ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)

!����'�-�����4�������' 3)�#�2��������!�'����>�

�������J������� 21 ��I!� 2532������4!" 4!"����=�(�4!" 1s475s:9%s7:% 4!"�(��2$"� 1s475s:9%s7:% 4!"�#$���4!"$� 1.00 ����!������/ 1s475s:9%s7:% ����!�(��2$"� 1s475s:9%s7:% ���

ºÃÔÉÑ· ¾ÃÊѹ�Ô ¨Ó¡Ñ´

!����'�-�����4�������' 3)�#�2���6<t ���46����������!�'����>�

�������J������� 14 'X�&��� 2533������4!" 4!"����=�(�4!" 350s000 4!"�#$���4!"$� 1s000.00 ����!������/ 350.00 $"�������������$��!�"� $� 99.99

������ ��

ºÃÔÉÑ· á¡Ã¹´� ÂÙ¹Ô�Õé ÔàÇÅÅçÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´

!����'�-�����4�������' 3

�������J������� 7 �� � 2544������4!" 4!"����=�(�4!" :s000s000 4!"�#$���4!"$� 10.00 ����!������/ :00.00 $"�������������$��!�"� $� 20.00

����������

ºÃÔÉÑ· ÅØÁ¾Ô¹Õ ¾Ã;à¾ÍÃ��Õé ÁÒ๨àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´

!����)4"���������4���������!��2���������

�������J������� 2 ���� 2535������4!" 4!"����=�(�4!" 10s000 4!"�#$���4!"$� 100.00 ����!������/ 1.00 $"���� ���������$��!�"� $� 99.%%

ºÃÔÉÑ· ÅØÁ¾Ô¹Õ â»Ãà¨� ÁÒ๨àÁ¹·� à-ÍÃ�ÇÔÊ ¨Ó¡Ñ

!����)4"���������4��!��������4�������' 32���������

�������J������� 11 ����� 2550������4!" 4!"����=�(�4!" 10s000 4!"�#$���4!"$� 100.00 ����!������/ 1.00 $"�������������$��!�"� $� 99.93

����������

������ ��

Page 47: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)44

L4�� p $"����W

�6<������� �!�(��2$"� ���/<@�"�� I6�4!" L�"� $�W �#$������$��! �#$����"�!���$��! �����/���@�"��/

G1�|���'��1. ���.'����� 350.00 30 �. . 253: 99.99 ^ 20:.:122. ���.$!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 1.00 25 �/.�. 2535 99.%% ^ 0.99%3. ���.$!�'�/ .����� �������3 �K��3��� 1.00 14 '. . 2550 99.93 ^ 0.993G1�|��1'�) 1. ���.2���3 #��/J ����$$l�����3 :00.00 30 '. . 2544 20.00 140.59 121.722

#���1���4�(G1�|���������/�!������/ 1s475s:9%s7:% ��� ��E�!�(��2$"� 1s475s:9%s7:% ��� .� 2�����E4!"����=��J�4�� 1s475s:9%s7:% ��� �#$���4!"$� 1 ��� L4H<����I"�W

������ !��� �6<��#"I6�4!"�/<I6�4!"�#��!� 10 �� 2�� '�"����J��(�4!"�/<I6� 2$����������I6�4!"$���!� � ���j���!�����/ '�����.�4!" L¨uW � ���/< 1% �!$��� 2553 �/���/J

�#"I6�4!"�� )4=� �(� L4!"W ������ L�W

1 @� ��l�/�/���3 �(��� 355s271s:02 24.07�2 � �!�� ����@��>�/ 75s494s293 5.12�3 M�`ay �unb�yya _bnbeyv 15 :4s%92s793 4.40�4 ae`ey ae�yye x`�© `�v e�§ae Mun�`�ª 4%s272s200 3.27�5 �axM Lab��`�u�yW �unb�yya �ey _ev 43s53:s500 2.95�: '�������@��G�CD� �$��24�������>@� KH<�������/ 2$"� Lxx_2W 43s407s:00 2.94�7 auny�a L§.©.W _bnbeyv 40s%40s000 2.77�% n�.©y��ye� �§vª ©`nu� 37s010s000 2.51�9 e�y x`�© u� �y� ªu�© ny__u� 27s13%s300 1.%4�10 �� !'� ����@��>�/ 2:s040s499 1.7:� 1�) 761,903,787 51.63B

6(��!4�(G1�|��

Page 48: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 45

�H<� �(�4!"����������������2$��#"���4�� 4 �� 2������������������#"������ .� ���IH��#"������CD� �� ����=�/^������ � ���/< 1% �!$��� 2553 KH<���������I6�4!"����#����� .� �/�� $���/ ����/J

�6<� w ��!$ �(24�� �(� L4!"W

1. � ����3 ��/�� ����������������� ^ 2. >�������� 3>��� ���$��X���� �������������� ^ 3. � ��/�� ��������� �������������� ^ 4. � ���>����� '���&� ������������������ 1s000s000 5. � ��' �!���&��� 3 �������������� 375s000 :. � �/��>����� �4���>�$ �������������� ^ 7. � �!-�'$ �!�� �&���-3 ������������� 300s000 ����>/ 3 �!�� �&���-3 L�#�����W ^ 1s400s000 %. � /��� �A=����' 3 ������������� 2s200s000 ������� �A=����' 3 L�#�����W ^ 2s200s000 9. ��������3 ?����#� ������������� 4s000s000 10. � �����'� ��$��>�/�!� ��������������4�� 10s000s000 11. � '����? >!&�����!����� ����������4�� %s000s000 12. �� !'� ����@��>�/ ����������4�� 2:s040s499 13. � ���&/�3 ���!����� ����������4�� 19s10:s570 14. � .�&�� >�/' ���3 ��������#"������ ^ 15. �������>�/ ����@��>�/ �����������#"������ ^ 1:. � ������ �����.&�����3 �����������#"������ ^ 17. � �!��.��3 �j$�>��� �#"��� ��������#"������ ^ 1%. ������!&��3 ����@�@'.��3 �#"������CD� ��=�/ ^ 19. ���!����' 3 �j /���>3 �#"������CD� ������ ^ 20. �������/�3���� ����?3����#$ �#"�������(���������&� ) ^ 1�) 74,622,069

R�G%��%1�'%�6(�.��#�������/. �� )������ ����A�$)4"2���#"I6�4!")�����@���<(�����"� $� 50 ����(@��!���(4�������������'�������� .� )�* 2553 �������/�(@��!���������������'���������(� 1s:37s29:s454.51 ��� L4H<�'�4��"� ��������l�$"����2���"�4�6<4�'��/<�"� 4"�����/<���4"������l������3W �����E�(@��!�����4!" 1.11 ��� L4H<���������l������3W 2$������������������/���)�/<����!��������������������J��/< 1¢2554 ��6<����/< 17 �!�&�'�3 2554 )4"(����#"I6�4!" �'6<�'�������!�����(�����A�$)�����4!"$� 0.5: ��� L4"����4������3W )�/<����!�����=�#"I6�4!"����(�* 2554 KH<������)4"�/�HJ � ���/< 31 �/��� 2554 ��J�/J ������@�"��� ����A�$��4������$�(4����$����(������� : ��6� ��J�!�@����� 2¢2553 )�����4!"$� 0.1% ��� L���2�������3W .� ��� ��6<����/< 30 ���4��� 2553 ��J�/J �� $���/ ������� ����A�$��������� ��J�2���* 2537 �IH��* 2553 �/���/J

Page 49: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔ�Ñ� �Í��¾�àÍ�¹� à���Í»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ �ÁËÒ�¹�46

2537 4.98 2.50 50.20 - 2538 5.14 2.75 53.50 - 2539 3.81 1.00 26.25 - 2540 - - - - 2541 - - - - 2542 - - - - 2543 - - - - 2544 - - - - 2545 2.01 1.00 49.75 - 2546 0.50 0.25 50.00 - 2547 0.41 0.20 48.78 - 2548 0.43 0.22 51.16 - 2549 0.52 0.26 50.00 0.08 2550 0.62 0.32 51.61 0.10 2551 0.80 0.4115 51.44 0.14 2552 0.95 0.50 52.63 0.16 2553 1.11 0.56 50.45 0.18

F �*F'r>rF �(@��!�����4!"FL���WF ����A�$��� F F ����A�$��� ��4������$

F F F L���¢4!"WF �����FFL�W

4�� �4�!FpFF «rF �*F+�,¬^+��;F��������� �A�$����(@��!����������������F2$���J�2���*F+��YF��E�"@�F��� �A�$����(@��!��FFF F �������������'��������F F+rF �������/<����!�����=�#"I6�4!"����(�*F+��¬F$����/<F¬F���� F+��¬F�!���������$/< 2�$��#$����/<���@�"���4!"�������FFF F �/<���@�"4!"$�F«YF���F��E4!"$�F«F���F�(4�������������A�$����$����(��������(�*F+��:F�H��������#$���4!"�/<FFF F ���@�"4!"$�F«F���F����/<@�"������/ ��$/< 2�$�

�%1#(�!��3��2,-�6��,���V%R$1(�%1H )')�*F+��,F������@�"K6J��/<���'6<�'�-�.������)4���(�F¬F2�$�F�����E�6J��/<���F::F@��F,F��F�,F�������F�/�#$������F+s¬Y:rY,F$"����F.� @�"�(�����'�-�.������2$"��(�F�F2�$�F@�"2��FF «rFF .������$!�'�/F�'$�F���. �F +rFF .������$!�'�/F�'$�F'�����F�^�$"� J(@�F ,rFF .������$!�'�/ ��$$3 $�K�$^2���<� �r .������$!�'�/ '��3� ������3@K�3^'����� ,.� �/<���/� , 2�$� ��E�/<���(4���'�-�.������)4��)������H<�2������* +���

Page 50: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 47

�������!����K6J��/<���'6<�'�-�.������)4���* 2553

�������/. �� �'6<�$�������/< �����"��(4�����B4�� �/<��/< ��"�� .� ����/<��������K6J��/<�� �������/4�� ���/<�(���>H��� ������E@�@�")���'�-�.������ L�P[idcd\dSV iS]kVW ��J�����"�����$�� ��������"�� ������2�� �����J�����"������� .� ��6<�'������2$"��4l����/�����4�����2$��/������E@�@�")���'�-�.������ �������H����(�����K6J��/<�� ��J�/J �������/. �� @�������/<���'6<�.����)���'�-�.�������/< ���

��J�/J �������/4$���q�������� �/<���!�2�$��/<���������K6J� ������@�"����"��)4"�#"�������(��������������� �'6<�)4"��������.����)�2$� ��E�������������4�������������/<���/����4H<� �/���J� ������ ��@�"�� ���"����>���������K6J��/<���!�2�$�����$��4$�����' 3 �'6<�)4"��E@����4$������&���$ .� �/<���!�2�$��/<���������K6J��/�����4���������$ !�3�����������J���� ���� 2$��(�$�/<��J� LaSO[SPhdU _NU[SdNTW

������ ���(4����������'6<�$�������/< �������K6J��/<�� .� ���������)4"�/4�� ���/<���������.� ���)���>H����������43�/<�� ��J�����"�����$��2$��"��(4�����B4�� �'6<���E2����)������2��2$�'�-�.������ ��6<��4l����/�����4�����)�!��"� ���IH����>����"��!���������B4�� �������H��(�����K6J��/<������$���>H�������$��� ��J�/J ������@���/. �� �����/<���'6<��� ���'�-�)�� � ��

����&� .������ ���/<.���������� ���� ��� �#$������ L���¢��.�.W L��.�.W L$"����W

$!�'�/ �'$� ���. � 7 �.�. 2553 11:s014 5s921 :%:.92 $!�'�/ �'$� '����� 4^�$"� J(@� 2% �.�. 2553 150s000 1s704 255.:0.������(���� �/<��K� �!�!���� 24 1: �.�. 2553 2:1s5%2 1s422 377.22 $!�'�/ ��$$3 $�K�$^2���<� 2% �. . 2553 32s%%3 2s9:9 97.:3 $!�'�/ ��$$3 '�-���� ^ :5s000 :s357 413.22 $!�'�/ ��.����3 ��"�^���/@� 2: �.�. 2554 3:s500 2s:42 9:.43.����������6<�� $!�'�/ '��3� ������3@K�3^'����� 3 1 �. . 2553 13:s000 5s72% 779.01 1�).� 2553 26,743 2,706.03

Page 51: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)48

R$1(�%1�2,6./-4%�*#��1. .������$!�'�/ ��$$3 $�K�$^2���<� �6J��/<¢�/<��J� p 7^1^:9 @�� K� $�K�$ L�"��.����/ ������'�-�W ��!���'�4��� $�����.������ p ������!�'����>� �#� 15 ��J �(� 2 �����s 20 ��J �(� 2 ����� �#$���.������ p 950 $"���� ���/<��j����.������ p @����� 1 �* 2554

2. .������$!�'�/ ��.����3 ��"�^���/@� 1 �6J��/<¢�/<��J� p :^2^42 @�� I���/@� ��!���'�4��� $�����.������ p ������!�'����>� �#� 5 ��J �(� 2 ����� 2$� % ��J �(� 2 �����

�(� 59% 4"���!� �#$���.������ p 450 $"���� ���/<��j����.������ p @����� 1 �* 2554

3. .������$!�'�/ ��.����3 ��"�^���/@� 2 �6J��/<¢�/<��J� p %^0^41 @�� I���/@� L����"��.������$!�'�/ ��.����3 ��"�^���/@� 1W ��!���'�4��� $�����.������ p ������!�'����>� % ��J �(� 3 ����� �(� %02 4"���!� '6J�/<����� 27s910 ��������� �#$���.������ p 500 $"���� ���/<��j����.������ p @����� 1 �* 2554

R$1(�%1�2,���'H1+ �'%(�%16012�)�%11. .������$!�'�/ ��$$3 2�"���-�^������l� �6J��/<¢�/<��J� p :^0^75 @�� ������4"�2 �������l� ���4�����!�/ $�����.������ p ������!�'����>� �#$���.������ p 1s%:0 $"���� ���/<��j����.������ p @����� 1 �* 2554

2. .������$!�'�/ ��$$3 '�-����w����� �6J��/<¢�/<��J� p 1:^0^%: @�� I'�-���� ��!���'�4��� $�����.������ p ������!�'����>� �#$���.������ p 1s750 $"���� ���/<��j����.������ p @����� 2 �* 2554

3. .������$!�'�/ ��$$3 '��#$ 3������^������3��� �6J��/<¢�/<��J� p 3^1^75 @�� I'��#$ 3������ ���4�����!�/ $�����.������ p ������!�'����>� �#$���.������ p 900 $"���� ���/<��j����.������ p @����� 1 �* 2554

4. .������$!�'�/ ��.����3 '�� �^���$6� �6J��/<¢�/<��J� p �(�$���$6� ���4����$�!�/ $�����.������ p ������!�'����>� �#$���.������ p %00 $"���� ���/<��j����.������ p @����� 2 �* 2554

5. .������$!�'�/ ��.����3 ���� �6J��/<¢�/<��J� p I����^���� ��!���'�4��� $�����.������ p ������!�'����>� �#$���.������ p 2s%00 $"���� ���/<��j����.������ p @����� 2 �* 2554

R$1(�%1�2,���'H1+ �'%(�%1��-��3��2,-�1. .������$!�'�/ �'$� '�� � �6J��/<¢�/<��J� p I�!�!���� L'�� ��46�W ���4����$�!�/ $�����.������ p ^ �#$���.������ p %00 $"���� ���/<��j����.������ p @����� 2 �* 2554

2. .������$!�'�/ �'$� ���2�^�'������ �6J��/<¢�/<��J� p I�'������ ��!���'�4��� $�����.������ p ^ �#$���.������ p 1s200 $"���� ���/<��j����.������ p @����� 3 �* 2554

R$1(�%1H�%$0)�* 2554 ������@�"��J���G�4�� )���'�-�.������������!�'����>� �#$������������ 1:s000 $"����KH<�������@�"K6J��/<���'6<����'�-�2$"�4�6�� #���4�������'�-���� ���/J

Page 52: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 49

â�çÊÌҧÃÒÂä´Œ¢Í§¡Ô¨¡Òà L�(4���2��$��* ��J�!����/< 31 ����� 2553s 2552 2$� 2551W �����2���.�����"���� @�"����������/<������I6�4!"��J�2���"� $� 20 �HJ@� L4�� p $"����W

�"� $� 2553 2552 2551 �(�����.� �$��&��53 ¢ ������ ���I6�4!" �� @�" �"� $� �� @�" �"� $� �� @�" �"� $� ��������� ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W '�-�����4�������' 3 ^ 9s737.:% 9:.92 %s%4%.%2 97.73 7s143.:0 97.%1 ������ '����� �(��� '�-�����4�������' 3 99.99 :0.00 0.:0 17.94 0.20 15.21 0.21 ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ���������4�������� 99.%% 220.34 2.19 17%.31 1.97 141.%4 1.94 �!��2��������� ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� ���������4��!���� 99.93 0.10 ^ 5.:: 0.0: 3.04 0.04 ����4�2��������� ������ 2���3 #��/J ����$$l�����3 �(��� '�-�����4�������' 3 20.00 29.12 0.29 3.%4 0.04 ^ ^ 10s047.24 100.00 9s054.57 100.00 7s303.:9 100.00* ��E�"��#$��������������.� �(2��� ������

�����2����� $���/ �����"���(������ � ���/< 31 ����� 2553

����"���(������ �(��� $"����

ÃÒÂä´Œ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

.������

$#�4/J�/<������(�� 1. .������$!�'�/ ��$$3 $��'�"��^.���� 4 1 0.30: 2. .������$!�'�/ ��.����3 ���2� 1 0.005 3. .������'/.���.�/. K��/J.�� 1 0.112 �!�� 3 0.423

Page 53: รายงานประจำปี 2553

�� @�"�(2����$������$��&��53

ÃÒÂä´Œ¢Í§ºÃÔÉÑ·¨Óṡ�ÒÁÅÑ¡É�Ð�ÅÔ�ÀÑ�=�áÅкÃÔ¡Òà 3 »‚ Œ͹ËÅѧ

������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� �/�� @�"�������� 2$���������� �(2����$�����.������������@�/J�����2����� @�"2 ��������&�!����4$����� ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� L4�� p $"����W

2553 2552 2551 �� @�" �"� $� �� @�" �"� $� �� @�" �"� $��!1������( %1�)�1���6��,�4%� .������������!�'����>� 9s:7:.23 9:.31 %s730.11 9:.42 7s01%.71 9:.10 1�)1%��-��%��%14%� 9,676.23 96.31 8,730.11 96.42 7,018.71 96.10�!1�����V%���( %1�)�1���6��,�6F'% .������������(���� 3.93 0.04 3.35 0.04 3.%: 0.05.������������!�'����>� 40.%% 0.41 5%.:% 0.:5 57.25 0.7% 1�)1%��-��%��%16F'% 44.81 0.45 62.03 0.69 61.11 0.84�� @�"���������4�� 219.:2 2.19 1%3.25 2.02 143.4: 1.9:�(@�������@�"��/ ���$��!)����������* 29.12 0.29 3.%4 0.04 ^ ^�� @�"�6<t** 77.4: 0.77 75.34 0.%3 %0.41 1.10 ��-1�)1%��-���3( )- 10,047.24 100.00 9,054.57 100.00 7,303.69 100.00��01%�%160�GR0 [B) [B) [B)�� @�"�������� 10.%4 24.3% :.7:�� @�"���������� L27.7:W 1.51 42.5%�� @�"���������4�� 19.%5 27.74 15.2%�� @�"��� 10.9: 23.97 7.03

* ���<��(�����������)�* 253: ** �� @�"�6<t �������"� ���.�������$/< �6� �� @�" H���� H���==� �����$/< 2�$���==� �����/J ��� ���� 4"� ����/<����I 2$� �6< t

�����2����� @�"2 ��������&�!����4$����� ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W L4�� p $"����W

2553 2552 2551 �� @�" �"� $� �� @�" �"� $� �� @�" �"� $� �!1������( %1�)�1���6��,�4%� .������������!�'����>� 9s:04.%4 97.44 %s717.35 97.:2 7s014.42 97.45 1�)1%��-��%��%14%� 9,604.84 97.44 8,717.35 97.62 7,014.42 97.45�!1�����V%���( %1�)�1���6��,�6F'% .������������(���� 4.12 0.04 4.:: 0.05 5.7% 0.0%.������������!�'����>� 3%.:0 0.39 53.23 0.:0 52.17 0.72 1�)1%��-��%��%16F'% 42.72 0.43 57.89 0.65 57.95 0.81 �� @�"���������4�� ^ ^ ^ ^ ^ ^ ����A�$���* 132.70 1.35 79.93 0.90 4:.%5 0.:5 �� @�"�6<t** 7:.59 0.7% 74.57 0.%4 7%.%7 1.10 ��-1�)1%��-���3( )- 9,856.85 100.00 8,929.74 100.00 7,198.09 100.00��01%�%160�GR0 [B) [B) [B)�� @�"�������� 10.1% 24.2% 7.13�� @�"���������� L2:.20W L0.10W 4%.21�� @�"���������4�� ^ ^ ^�� @�"��� 10.3% 24.0: 7.3%

** �� @�"�6<t �������"� ���.�������$/< �6� �� @�" H���� H���==� �����$/< 2�$���==� �����/J ��� ���� 4"� ����/<����I 2$� �6< t

�� @�"�(2����$������$��&��53

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)50

Page 54: รายงานประจำปี 2553

â�çÊÌҧͧ��¡Ã

��СÃÃÁ¡ÒúÃÔÉÑ·

��СÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà º¨¡. ¾ÃÊѹ�Ô

Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃ

ÊÒ§ҹ¾Ñ²¹Ò¸ØáԨ

ÊÒ§ҹÍӹǡÒÃ

ÊÒ§ҹºÃÔËÒÃáºÃ¹´�áÅСÒÃ�ÅÒ´

Êӹѡ·ÃѾÂÒ¡Ã

Á¹ØÉÂ�

ÊÒ§ҹºÑÞªÕáÅÐ

¡ÒÃà§Ô¹

ÊÒ§ҹ¾Ñ²¹Ò¸ØáԨ

ÊÒ§ҹʹѺʹع

§Ò¹ºÃÔËÒêØÁª¹

ÊÒ§ҹºÃÔËÒçҹ¢ÒÂ

ÊÒ§ҹºÑÞªÕ/¡ÒÃà§Ô¹¹Ô�ÔºØ��Å

ÊÒ§ҹºÃÔËÒêØÁª¹

ÊÒ§ҹºÓÃاÃÑ¡ÉÒ

¹Ô�ÔºØ��Å

ÊÒ§ҹºÃÔËÒçҹ

â�ç¡ÒÃ

Êӹѡ�ÃǨÊͺÀÒÂã¹

Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃ

Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡Òüٌ Ñ´¡Òà ºÁ¨. áÍÅ.¾Õ.àÍç¹´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·�

¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òú¨¡. ÅØÁ¾Ô¹Õ¾Ã;à¾ÍÃ��ÕéÁÒ๨àÁ¹·�

¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òú¨¡. ÅØÁ¾Ô¹Õ â»Ãà¨�ÁÒ๨àÁ¹·� à-ÍÃ�ÇÔÊ

��СÃÃÁ¡ÒÃ�ÃǨÊͺ ��СÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅоԨÒÃ�Ò�‹Ò�ͺ᷹

â�çÊÌҧͧ��¡Ã

��СÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃ�ÇÒÁàÊÕè§

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 51

Page 55: รายงานประจำปี 2553

��СÃÃÁ¡ÒúÃÔÉÑ·

¹Ò»¡Ã�� ·ÇÕÊÔ¹

ÈÒÊ�ÃÒ¨ÒÃÂ�ÈÔÃÔ à¡ÇÅÔ¹ÊÄÉ´Ôì

¹Ò·ÇժѠ¨Ô��ÊÃ�ªÑÂ

¹ÒÂÍÁÃÈÑ¡ Ôì ¹¾ÃÑÁÀÒ

¹ÒÂà·¾ ÃØ‹§¸¹ÒÀÔÃÁÂ�

¹ÒÂÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ÇËÒÇÔÈÒÅ

¹ÒÂÇزԾŠÊØÃÔÂÒÀÔÇѲ¹�

¹Ò¸ÕêÑ »JÞ¨·ÃѾÂ�

¹Ò§¨§¨Ô��� >»¹Ò§¡ÙÃ

¹Ò·ÔKÑÁ¾Ã à»Å‹§ÈÃÕÊØ¢

¹Ò¾ÔàªÉ> ÈØÀ¡Ô¨¨Ò¹ØÊѹ�Ôì

¹Ò§ÂؾÒà�ªÐä¡ÃÈÃÕ

¹ÒÂ�ÑÁÀÕÃ� ¨Í§¸ØÃСԨ

¹ÒÂâÍÀÒÊ ÈÃÕ¾ÂÑ�K��

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)52

Page 56: รายงานประจำปี 2553

%�.�1C ��2���� !p 71 �*�(24��p ����������������� 2$� ���������������>H���p   efP Mf[OSPOPk bTiSdS]SP Nf x[TgPOis _NTkNT   ���==�������� �$� �G��������������� L����. 311W��������������p   MPOSdf dU[SdNT Nf MNQR\PSdNT Nf vdOPUSNOi MPOSdf dU[SdNT �ONhO[Q LvM� 0¢2000W 2$� MPOSdf dU[SdNT Nf `SSPTk[TUP Nf �N\P Nf SfP Mf[dOQ[T �ONhO[Q L�M� 1:¢2007W �����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$�� 5 �* �IH��A��!���A��!��p   ����������������� 2$� ������������ ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W   ����������� ������ ��$���^��$3�.�$/� L�����>@� W �(���   ��������������������� 2$� ������������ ������ .��2�� �� �$����� L�����>@� W �(��� L�4��W   ����������� ������ >����$ �(���   ����������� ������ ��!�3 �(��������������(�������B4�� )�� � 10 �*�/<�����p @���/���������I6�4!")������ L� ���/< 1% �!$��� 2553Wp @���/

�%�01%�%1���1� 6��#���|-�� �� !p %1 �*�(24��p �������������������� 2$� ���������������>H���p   �!�B/���5��������>����� �������>����3 �!��$����3�4���� �$�   ������5��@� �(�������B4�� 24��������5���&�   ���>����3���5�� �4���� �$� ���>����3   ���==�������� �$� �G��������������� L����. 25W��������������p   4$���#�����>H��������"����'�-��������I6�����2$�������4�����/<�� �4���� �$� 2�������3 �����>����X�   `]kdS MNQQdSSPP �ONhO[Q L`M� 7¢2005Ws vdOPUSNO `UUOPkdS[SdNT �ONhO[Q Lv`� 25¢2004W 2$� �dT[TUP fNO �NT^�dT[TUP vdOPUSNOi �!��/< 14¢2004 �����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$�� 5 �* �IH��A��!���A��!��p   �������������������� 2$� ������������ ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W   ������������B4�� �������2����2$���������������   ������������B4�� ����/< 7 �(���������������X�B/��   ��������#"����!��!-������������������/<��24������ ����������' ����������2$���<�2��$"��   �/<��H��������������������������$��&� � ������������������$��&� 2$����� )����(��   �/<��H�����������������!���' 3 ������������!���' 3   �/<��H�������������'�������A=4��"��B4�� �������/<�� ����/<��   ��������/<��H���)����������������!�2$�'�-��B4�� �������/<�� ����/<�������������(�������B4�� )�� � 10 �*�/<�����p @���/���������I6�4!")������ L� ���/< 1% �!$��� 2553Wp @���/

��мٌºÃÔËÒÃ

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 53

Page 57: รายงานประจำปี 2553

%���2F�����00�1CF���� !pF ¬+F�*�(24��pF ��������������������F����������4�2$�'������������2�F2$�F���������������>H���pF  F��>�����>����3���5��F������>��������/FedPT­dTF§TdmPOidSVsFedPT­dTsFMfdT[��������������pF  FvdOPUSNOF`UUOPkdS[SdNTF�ONhO[QFLv`�F+:¢+YY�WFF F �����������������I����������������@� F���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F��������������������F����������4�2$�'������������2�FF F 2$�F������������F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF  F�������������F������F���� F������3���<2$F�(��������������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF @���/

%��)1���-����1�)D%�� !pFFF :�F�*�(24��pF �������������F������������������FF ��������������4�2$�'������������2�F2$�F���������������>H���pF  F������5������X�F�(��F_dTUN\T®iFbTTsF_NTkNTFF  F������5��@� F�(������>H����B4�� 24��������5�� �&�FF  F���>����3���5��FL��/ ���� ��/WF�4���� �$� ���>����3F  F���==�������� �$� �G���������������FL����rF,;;W��������������pF  FMPOSd�FdU[SdNTFN�FMNQR\PSdNTFN�FvdOPUSNOiFMPOSd�FdU[SdNTF�ONhO[QFLvM�F,Y¢+YY,WsFF F `]kdSFMNQQdSSPPF�ONhO[QFL`M�F+,¢+YY%WF2$�F�N\PFN�FMNQRPTi[SdNTFMNQQdSSPPFF F L�MMF;¢+YY;WF�����������������I����������������@� F  F4$���#�������� �������<��F�!��/<F,«F  F4$���#�������4����J�#�F�!��/<F¬���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F������������������F��������������4�2$�'������������2�FF F 2$�F������������F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF  F�������������F������������������F2$�F����������4�2$��(4�������2�FF F ������F���3FK/F2�$F�(���FL�4��WF  F����������������� ���F����!����'X��F������� !�����F  F�/<��H����������������4��F������F�����@� F�(���FL�4��W+��«^+��+pF  F�������������F����������4��F2$�F����������4��(4�������2�2$�'�-��!�$���FF F ������F�����@� F�(���FL�4��W+��Y^+��+pF  F�����������������F������F� ����/ $�/J2��3�K��3���F�(���F  F�/<��H������!.�F������!�>�/� ! �F�(���FL�4��WFF  F�����������������F������4$�����' 3��!�>�/� ! �F�(���FL�4��W+��:^+��YpF  F�����������#"������)4=�F������!�>�/� ! �F�(���FL�4��W�����������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF �"� $�FYrY¬

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹)54

Page 58: รายงานประจำปี 2553

%�6���1!'(�%D�1)��� !pF ::F�*�(24��pF �������������F��������������F����������4�2$�'������������2�F2$�F���������������>H���pF  F���4��!�����4����5��F����������2$������=�/F�4���� �$� .�$����/ F�4��?�������F  F��=�/���5��FL��/ ���� �WF�4���� �$� ���>����3F  F'���� >����3���5��FL��/ ���� �WF�4���� �$� ���>����3��������������pF  FMPOSd�FdU[SdNTFN�FMNQR\PSdNTFN�FvdOPUSNOiFMPOSd�FdU[SdNTF�ONhO[QFLvM�F+Y¢+YY+WsFF F `]kdSFMNQQdSSPPF�ONhO[QFL`M�F%¢+YY�WsFMf[OSPOPkFvdOPUSNOFM\[iiFLMvMY,¢+YY%WFFF F 2$�F�N\PFN�FMNQRPTi[SdNTFMNQQdSSPPFL�MMF;¢+YY;WF�����������������I���F F �������������@� F  FM[RdS[\Fn[OgPSF`U[kPQVFLMn`FY�¢+YY¬WF����I������ �$� �$���!���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F��������������F����������4�2$�'������������2�FF F 2$�F������������F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF  F��������������F������F���3FK/F2�$F�(���FL�4��W�����������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF �"� $�FYrY,

%��21+���-���� %���%#�� !pFFF ��F�*�(24��pF �������������F��������������F����������4�2$�'������������2�F2$�F���������������>H���pF  F���4��!�����4����5��F������=�/F§TdmPOidSVFN�Fb\\dTNdisF§rar`rF  F���4��!�����4����5��F�������4����<�@�FufdNF§TdmPOidSVsF§rar`rF  F'���� >����3���5��FL��/ ���� �WF�4���� �$� ���>����3F��������������pF  FvdOPUSNOF`UUOPkdS[SdNTF�ONhO[QFLv`�F:,¢+YY¬WF2$�FvdOPUSNOFMPOSd�FdU[SdNTF�ONhO[QFF F LvM�F;«¢+YY¬WF�����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F��������������F����������4�2$�'������������2�F2$�F������������FF F ������F2�$'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF  F�#"�(� ���CD� ��=�/F������F���3FK/F2�$F�(���FL�4��WF  FaZ�FMOPkdSF�F�digFn[T[hPQPTSF�]SUfdiNTFF  FM`eF�dOP\PiiFn]\SdQPkd[F�P[kFN�F�dT[TUPFa]RRNOSsFe`FuO[ThPFMNr_Skr�����������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF @���/

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹) 55

Page 59: รายงานประจำปี 2553

%��!V��#��!1��%D���V�� !pFFF ::F�*�(24��pF �������������F����������4�2$�'������������2�F2$�F���������������>H���pF  Fx[UfP\NOFN�FMNQQPOUPFL`UUN]TSdThWF§TdmPOidSVFN�F�PoFaN]SfF�[\PisF`]iSO[\d[FFF  F���>����3���5��F�4���� �$� �!.��� ��������FFFFFFFFFFFFFFFF  FvdR\NQ[sFn[T[hPQPTSFMN]OiPsFbnvsF_[]i[TTPsFaodS�PO\[Tk��������������pF  FMPOSd�FdU[SdNTFN�FMNQR\PSdNTFN�FvdOPUSNOiFMPOSd�FdU[SdNTF�ONhO[QFLvM�F,:¢+YY,WFF F 2$�F`]kdSFMNQQdSSPPF�ONhO[QFL`M�F¬¢+YY�WFF F �����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F����������4�2$�'������������2�F2$�F������������F F ������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF  F��������������F����������4�2$�'������������2�F2$�F������������F F ������F@� ���#�.������3F�(���FL�4��WF  F������������������2$����4��������/< �F2$�F������������F F ������F$��#��F�/���3�F2��3F.���l$F�(���FL�4��WF  F������������������F2$�F������������F������F������2�"�3F�(���FL�4��W�����������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL����#�����WFL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF�"� $�FYr««

%��21F���.����1����� !pF ¬+F�*�(24��pF ����������������>H���pF  F�� �>H������"F.����/ ������!��F�$�!�/��������������pF  FvdOPUSNOF`UUOPkdS[SdNTF�ONhO[QFLv`�F+:¢+YY�WF2$�F�dT[TUPF�NOF�NT^�dT[TUPFvdOPUSNOiFF F L��vF«�¢+YY�WF�����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��W�����������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL����#�����WFL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF�"� $�FYr,Y

%(�(��00�~.%(��1�� !pFFF :�F�*�(24��pF ����������������>H���pF  F�>��?>����3�4����5��F�4���� �$� ����(24�F  F�>��?>����3���5��F�4���� �$� ����(24���������������pF  FMPOSd�FdU[SPFyTh\difFN�F�ON�FdUdPTUVF`§`F_[Th][hPFbTiSdS]SPsFvd[QNTkF�O[kdThF�PQN\NhdU[\FF F bTiSdS]SPFN�F`QPOdU[sFvdOPUSNOF`UUOPkdS[SdNTF�ONhO[QFLv`�F�¢+YY,WF2$�F�dT[TUPF�NOFF F �NT^�dT[TUPFvdOPUSNOiFL��vF«�¢+YY�WF�����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF  F�������������F������F�#�'���$3�F2��3F����/�$��F�(��������������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF �"� $�FYr+¬

�F�� !'�F����@��>�/F��������3F?����#�F2$�� ���&/�3F���!�����F�/�������'�3��E'/<"��

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹)56

Page 60: รายงานประจำปี 2553

%�����)�1�6.#'(�12�!4�� !pFFF :«F�*�(24��pF �������������F��������������4��F������"�4"��/<���4��F2$�F����������4�2$�'������F ������2�F���>H���pF  F��>�����>����3���5��F�!��$����3�4���� �$� ��������������pF  FMPOSd�FdU[SdNTFN�FMNQR\PSdNTFN�FvdOPUSNOiFMPOSd�FdU[SdNTF�ONhO[QFLvM�F+,¢+YY+WFF FFF�����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F��������������4��F������"�4"��/<���4��F2$�F����������4�F F 2$�'������������2�F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WFF  F�������������F������F'�����F�(���F  F�������������F������F$!�'�/F'��'�'��3�/JF�������3F�(���F  F�������������F������F$!�'�/F.�����F�������3F�K��3���F�(��������������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF �"� $�FYr:%

%���6F|~��!D����%!��0���� !pF :«F�*�(24��pF �������������F����������4��F2$�F����������4�2$�'������������2����>H���pF  F�I��A� ����>����3���5��F�!��$����3�4���� �$� ��������������pF  FMPOSd�FdU[SdNTFN�FMNQR\PSdNTFN�FvdOPUSNOiFMPOSd�FdU[SdNTF�ONhO[QFLvM�F+¬¢+YY,WsFF F vdOPUSNOF`UUOPkdS[SdNTF�ONhO[QFLv`�F+:¢+YY�WsF�dT[TUPF�NOF�NT^�dT[TUPFvdOPUSNOiFF F L��vF«�¢+YY�WF2$�F`]kdSFMNQQdSSPPF�ONhO[QFL`M�F+«¢+YY¬WFF F �����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F����������4��F2$�F����������4�2$�'������������2�FF F ������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF  F�������������F������F'�����F�(���F  F�������������F������F$!�'�/F.�����F�������3F�K��3���F�(���F  F�������������F������F$!�'�/F'��'�'��3�/JF�������3F�(���F  F�/<��H���F������F2���3F #��/JF����$$l�����3F�(���F+��Y^+��,pF  F�������������F��������������F2$�F������������FF F ������F4$�����' 3F����3��<F'��3����3F�(���FL�4��W�����������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF �"� $�FYr��

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹) 57

Page 61: รายงานประจำปี 2553

%(�!�%�60F+��1�12��� !pFFF :YF�*�(24��pF �������������F2$�F����������4�����>H���pF  F�>��?>����3���5��F�4���� �$� ����(24�F  F�����>/ ������J�#�F������=�/F`UUN]TSdThF`km[TUPFN�F�dSQ[TFy�[QdT[SdNTFbTiSdS]SP��������������pF  FMPOSd�FdU[SdNTFN�FMNQR\PSdNTFN�FvdOPUSNOiFMPOSd�FdU[SdNTF�ONhO[QFLvM�F,+¢+YY,WFF F �����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F2$�F����������4��F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF  F�������������F������F'�����F�(���F  F�������������F������F$!�'�/F'��'�'��3�/JF�������3F�(���F  F�������������F������F$!�'�/F.�����F�������3F�K��3���F�(���F  F�������������F������F>�/�(����3K�''$� ����3F�(���F  F�������������F2$�F����������4��F������F�/r��!�@� �!���4����F�(���FL�4��WF  F�������������F������F2���3F #��/JF����$$l�����3F�(��������������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF �"� $�F«r¬:

%�$�)D21���(�!1+����� !pFFF �:F�*�(24��pF �������������F2$�F����������4�����>H���pF  F���4��!�������5��F�4���� �$� ��������=��������������pF  FMPOSd�FdU[SdNTFN�FMNQR\PSdNTFN�FvdOPUSNOiFMPOSd�FdU[SdNTF�ONhO[QFLvM�F�%¢+YY�WFF F �����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F2$�F����������4��F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF  F�������������F������F'�����F�(���F  F�������������F������F$!�'�/F.�����F�������3F�K��3���F�(���F  F�������������F������F$!�'�/F'��'�'��3�/JF�������3F�(���F  F�������������F������F�/r��!�@� �!���4����F�(���FL�4��WF  F�������������F������F���r���r��rF�!���4����F�(���F  F�������������F������F>�/�(����3K�''$� ����3F�(���FF  F����������>������$!���!���4���������"�F�&��!���4����24�������>@� �����������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF �"� $�F«r+;

�F�� !'�F����@��>�/F��������3F?����#�F2$�� ���&/�3F���!�����F�/�������'�3��E'/<"��

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹)58

Page 62: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹) 59

%�R�D%���12���$��� !pF �%F�*�(24��pF �������������F����������4��F2$�F��������#"���������>H���pF  F�I��A� ����>����3���5��F�4���� �$� >�$����F  FndTdFnrxr`rF�4���� �$� ���>����3��������������pF  FMPOSd�FdU[SdNTFN�FMNQR\PSdNTFN�FvdOPUSNOiFMPOSd�FdU[SdNTF�ONhO[QFLvM�F¬«¢+YY:WFF F �����������������I����������������@� ���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�������������F����������4��F2$�F��������#"������F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��W+��%pF  F�#"��� ��������#"������F������F$!�'�/F'��'�'��3�/JF�������3F�(��������������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF @���/

%(�%��)�12�60F+��1�12�� !pFFF �;F�*�(24��pF �����������#"���������>H���pF  F���>����3���5��F�4���� �$� ���>����3F  FndTdFnrxr`rF�4���� �$� ���>����3��������������pF  FMPOSd�FdU[SdNTFN�FMNQR\PSdNTFN�FvdOPUSNOiFMPOSd�FdU[SdNTF�ONhO[QFLvM�F¬Y¢+YY:WFF F �����������������I����������������@� F  F4$���#��'6J?��(4����#"�q��������$��!���������F��������������������/ @� ���������3����(�� "�4$��F�F�*F�IH��A��!���A��!��pF  F�$��!���F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF  F�����������#"������F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WFF  F��������#"������F������F'�����F�(��������������(�������B4�� F)�� �F«YF�*�/<�����pF @���/���������I6�4!")������FL�F���/<F«%F�!$���F+��,WpF @���/

Page 63: รายงานประจำปี 2553
Page 64: รายงานประจำปี 2553

Ê��"*�âÍ"�Ê æ ã�Í����

àÃ�Â*!�!Á�$!Á*è��è��à�#�â�ÍÂ$�!á�ç!á"Ã$! ÊÃ��!ÊÃÃ��â�Ã!"�Ã���À�' �Â�ÂâÍ"�Ê��!��Ã"#� à'OèÍÊÃ��!�Å"�äÃáÅ��Å�Í�á���è ãË�"*���?OÍË��� â ÂäÁ$ÅOÁ�è������!?�!����$�ã�"�Ãã���Ç#��è�$�ÍÂ$ �*é!Ê*!�ÁÀ�Âã�Í!��"à �Ç�ÁÃ*��# �Í��$ÍÊ#è!áÇ Å�ÍÁ áÅ�Ê*!�ÁÃÍ����!

Page 65: รายงานประจำปี 2553

ÀÒÇСÒÃᢋ§¢Ñ¹

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#ÉÑ� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹)62

)�*F+��,F����E�*�/<�$��������!�'����>� �$�����H�����/����J�4H<�F.� ��'��)�����$� @�����F,FIH��"@�����F�F�/�����j����.������)4��F��E�(����IH�F,�sYYYF4�� F4�6��������"� $�F�YF���������!�'����>� ��j����)4����J��*F�6��6<������I�����3����@�������������6��F)�$� @�����F«F�IH�@�����F+F4��'�������(�������!���j����)4����J��*F+��,F�/�(���J���J������F:YsYYYF4�� FKH<�� � ���IH��"� $�F«%YF.� ������FKH<�� � ���)�������/ �����*F+��YFKH<���E�*����������X�����3���������)�4��?��������/<����$)4"���� � ������.������������!�F'����>� ��j����)4����$����$�F4��'�������$���/<'����>� )&�'���F.������������!�'����>� ��j����)4��F �����������2�������$���#��!�F)������"� $�F�+F��������#��HJ���������"� $�F�+F)�*F+��+F.� .�������/<�(�����.� ������������/ )�$��4$�����' 3KH<���E�#"���������)4=�F�/<�/����2�l�2����)�"�����tF ���������2�������$���#�IH�F������"� $�F¬+FKH<�)�$"��/ �����*F+��+F

F F F

)�"������� ���.������������!�'����>� ��j����)4���(4����*F+��,F������!�'����>� KH<��/������ ���4�� ��$/< F«^+F$"����F�/���'�-�F����#��$������/<�!�F.� �/�������������"� $�F�YF���$���@�"2��F������!�'����>� �/<�/������ ��$/< ���4�� F+^,F$"����F,^�F$"����F�<(����F«F$"����F2$��������F�F$"����F)�������"� $�F«%sF«�sF««F2$�F¬F���$(���F����(�.������������!�'����>� �/<��j����)4����J�4��F«�,F.������F����"��#$����$����"���"F�4l@�"����#"���������)�!��$!��)4"�����)�)���'�-�������!�'����>� )���������F«^+F$"������E� ������F�6<�������E�$���/<�/���)4=��/�����"������/<'����>� .� 2�"������E�(����F2�������'�-�.�������(4����$!����G�4�� ����$����(��E�"����>� F������/< ���=F.� ��'��������4���"�!�/<�/�������&�'F���������&�'$����3F�6<���/ �F���IH�������6<���<�/<�/���2���3�JFKH<�������@�")4"�����(��=F)�����l����tF�4$��/JF2$��/���'�-�)�"�����tF��� �������6<��F2$� ���F���E�"2��)4$� tF�"�F)4"2���#"����������6<tFKH<�I6���E����@�"���/ �)���2������ ���2�"����F

F F F F FF ����&�F �*F+��,F �*F+��+F �*F+��«F �*F+��YF �*F+��;F

�"���/< �������!�'����>� ���3����3�6<t�/<��FpF`�y`sCD� ���� 2$�'�-�F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF F

«%��+�+,�¬�

«+�:+�«;�%�

«¬�+;��¬�¬�

«;��+�,,�:�

«���+�+;���

F F F F FF ������ F �*F+��,F �*F+��+F �*F+��«F �*F+��YF �*F+��;F

������������$�������$����/<��FpF`�y`sCD� ���� 2$�'�-�F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF@��������2�4�24������F

,Y�:Y�«Y�

«¬����+%�

«;�¬Y�««�

+:�:��«Y�

«:�¬+�«+�

��������/ ���/ �.�������/<'����>� ��j����)4����4�����*F+��;^+��,

��������/ ���/ �.�������/<'����>� ��j����)4����4�����*F+��;^+��,

Page 66: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#ÉÑ� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹) 63

¨Ó¹Ç¹�‹á¢‹§¢Ñ¹â »ÃÐÁÒ�¢¹Ò ¢Í§�Ã#ÉÑ�àÁOèÍà�Â�¡Ñ��‹á¢‹§¢Ñ¹

����"��#$�/<���CD� ���� 2$�'�-����������@�"�(���������F�F��J�*F+��,F�/�#"����������/<'�-�.������������!�'����>� �����J���JF«Y:F�� F.� �/.�������/<��j����)4����J���JF«�,F.������F.� �/�(�4�� �/<'�-���J�4��������F:%sYYYF4�� F.� 2�����E�#"����������/<'�-�������!�'����>� )������F,,F�� F2$��/�(�4�� �/<'�-��������"� $�F«:F������!�'����>� )����������$��F�/�(��#"�����������J���JF�¬F�� .� �/�(�4�� �/<'�-��������"� $�F¬+F����/<�4$6���E������!�'����>� )���������$���F�/�(��#"�����������J���JF«:F�� FF.� �/�(�4�� �/<'�-���J���J�������"� $�F«+F�(4����������������2�������$�����������!�'����>� ��j����)4���������"� $�F««F����(� #��F�/<��j������J���JF¬s¬+,F4�� FKH<����)4=���E.�������/<����������(��l�����"� ���� F

F F F

�(4���������!���"�����l�2$�������/ )�*F+��,F�/�(�4�� �����J���JF,%s,¬�F4�� F.� �������������2�������$���#��!�F)������"� $�F«:F.� �����E�(�4�� �����J���JF:s«��F4�� F4��2���������������������!�'����>� �/<��"�����l�2$�������/ )����������FKH<��/������ ��J�2��F,F$"�������4�� �HJ@�F�/�(������J���JF¬s:%,F4�� F4�6������E�"� $�F+YF���������!���"�����l�F2$�������/ �(4���������!�'����>� ��"�����l�F2$�������/ )����������$��F�6�F«^,F$"�������4�� F�/�(������J���JF+«s¬:YF4�� F4�6������E�"� $�F�:F���������!���"�����l�2$�������/ F���������!���"�����l�2$�������/ F)���������$���F�/�(�4�� �����J���JF%s;,«F4�� F4�6������E�"� $�F+�F���������!���"�����l�2$�������/ ��J��*F

F F F F F

ÊÃ�»ÀÒÇÐ��á# ÍÊѧËÒÃ#Á�ÃÑ'Â�»‚ 2553

�(4����*F+��,F����E�*����/��*4H<�����$��������!�'����>� F���'�-�������!�'����>� .� ��'�������j����.������)4���/�������.�2���"�����.��F4��'��������'������$����/ ���/ ��� �*F�4$� CD� �����2�����������$IH�&������3�!���$"�$��FLumPOFa]RR\VWF2��4��'������$H�$�@�F)�� $���/ ���'����F�����j����������!�'����>� )�*�/<�����F��E�������?���"��#�&�������F�6<�����)����F+F�*���4"��$���/���4����� ����!2��F����E�$������������������IH��$�����������X�����3����������/<�����HJ)�4��?�������F����������I�����3�����!2����������6���/<�����HJF)�����$���*F����$)4".����������tF�"����$����'�-�$�F��I�����3�/������@�"���)��'�<��HJF�H�@�"�/���������j����.���������/����J�F

Y

+YsYYY

�YsYYY

:YsYYY

%YsYYY

Y�

«Y�

+Y�

,Y�

�Y�

+��;

LPN

+��Y +��« +��+ +��,

,s¬�¬

««�

;s¬,%

«:�

,+�

¬s%�Y ¬s¬+,

;�

,s�¬«

uSfPO LPN²iFif[OP

««�

.������������!�'����>� ��j����)4��

F F F F FF �(�4�� �/<��j����F �*F+��,F �*F+��+F �*F+��«F �*F+��YF �*F+��;F

)��!���'2$������5$2�$r'/r��l���2�������$���/<��FpF`�y`sCD� ���� 2$�'�-�F������FF2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF@����������4�24������

,;s��;,s�¬«;�

�;s�Y«;s¬,%«:�

,+s;%+,s¬�¬««�

+�s�+,¬s%�Y,+�

:%s:�«¬s¬+,««�

F �(�4�� �/<��j����F �*F+��,F �*F+��+F �*F+��«F �*F+��YF �*F+��;F

)��!���'2$������5$2�$r'/r��l���2�������$���/<��FpF`�y`sCD� ���� 2$�'�-�F������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF@����������4�24������

«�s%Y¬,s,,,+,�

«:s+++,sY�Y«;�

+:s«+�%sYY;,«�

,,s,Y;:s+%«+Y�

,%s,¬�:s«��«:�

��������/ ���/ �.������������!�'����>� ������/ ��4�����*F+��;^+��,

��������/ ���/ �.������������!�'����>� ��j����)4����4�����*F+��;^+��,

Page 67: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#ÉÑ� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹)64

KH<��()4"�/�������!������������j����.������)4��)�� ���$�����JF����$)4".����������tF�/<��j����)������H<��*4$��F@�"�������������/<"� ����F)������H<��*2��F

)�������� @�"F�#"������������)4=��/�� @�"���������G�4�� )@�����F«F�6<�������E������J�!������������!"�>��?���&������4�������' 3F�$����)4"�#"���.&�����.����������)������$�����$���FKH<�����$)4"�� @�"����#"������������)4=���������$�)@�����I��@�F

)�����$� �*�������24�������>@� @�"��������������!�����$�� ����6<�&������4�������' 3�'�<�����F@�"2��F�����������(����#2$����6<��'6<�F�/<� #���>� �������'���� 3FLLN[TFSNFZ[\]PFpFLeZWF�'6<�$������"�2�����&������4�������' 3���������2�."�����������/J �/<��������#��HJF���IH�����������G��/<�/�$������������J(��F����$)4"�$��������!�'����>� �/�����$����$�� ��������F

á¹Çâ¹�ÁÀÒÇÐ��á# ÍÊѧËÒÃ#Á�ÃÑ'Â�»‚ 2554

�(4����*F+���F�������������3����$��>��?�������"��4&����������>F ��2���IH��������.�� �������6<��F2�"��/ �����*F+��,F����/�����$�$�F�6<������*�/<�����F�/�������������>��?���� ����"�����.��F.� �/�A��� 4$���/<�"�������������(4�������(��!����)�*/JF@�"2��F����J(���/<� �����F�#��HJ� �������6<������������������>��?�����<�.$�F��������HJ�������"��2������J�<(F���'�-�.������)4��FLnPh[FPON­PUSWF���&����?F����$)4"�/F��������HJ�����������!�����"��2$��"�!F.� ��'���4$l�F����������G��/<�/2�."���������#��HJ��������������������J(��F����������/J �/<� #�)��>���F���HJ2�"�� ��� #�)������<(F�����E�A��� �/<����$��������������6<���<����#"���.&�)&�'���F� ���@��l���F)�/��"�4H<�����J(����E�A��� ��6J�)4"F�#"���.&������)�K6J�2$�'����>� � #�)������!�����HJF�'6<�$�&������)�"��� )���������2$����4 ����$�������������/<������� ������)��!���'�4���

����A��� ����$����"���"F�������H���6<�����$��������!�'����>� �������I� � ���@�"� �������6<��F�����>������'�-������6��2$�����������$�F.� �����"�2��������2���������$�$�F�4l@�"���2������������������/ 4$� 24���/<���<�$����������'�-�������!�'����>� $�F�'6<�$�������/< ����6<�����������/< �����/���"��4$6��� &� )�"���'�-����2��$�������)�*�/<�����FLiSNUgWF� #���E�(����F.� ������!�F�/<��j����)4��)�*/JF����2��������EF+F�$!��)4=�F@�"2��F������!��/<'�-����2�����������$��� )4���/<�'�<�2$"����l�F4�6�2�������$�F�/<� #���4������������"��FKH<�����/������ )������$��IH��$��^�F����/��$!��������E�������� ���'�-�@�����������/<�/����4�2��#�F.� ��>� F�����"�����)'6J�/<������� � ��������FKH<�������!�)�$!������$���F���/�����/<@���#������F�4�������I�����3�$��)�A��!��FKH<�����������/<��E�#"(F)����!������$��)���/JF.� �����������j����.������������!�)�*F+���F/JF����� #�)�����)�$"��/ �����*�/<�����FKH<��/�(�4�� �/<��j�������F������F¬YsYYYF4�� F

�"����������/ ������!�'����>� )�*F+���F����"��#$�/<��l�������.� CD� ���� 2$�'�-����������������F���/������!���"�����l�2$�������/ F�����J���J������F,�sYYY^�YsYYYF4�� FKH<�� #�)�������/ �����*F+��,F.� ������!�)������������4�� ��$/< F«^+F$"����F�� ���������2�������$��F�#��!��������"� $�F�YFKH<���E@������>��������j����.������)4��)�������4"�/JF.� �(�$�/<�����/��������"��2$"����l�2$�������/ F,F�(�$2��F@�"2��F�!�!�������$��F$��'�"��F2$�'4$. �F

)�*F+���F�H���E�/��*4H<��/<�"��� �(4������'�-�������!�'����>� F�6<������/��J��A��� ���2$�$��#�����@�F� ���@��l���F��������6<�����$���/<�/F�$!����G�4�� 4$���/<�/�� @�")������$��IH��$��^$����/<�"������/<'����>� �/<�/�!�&�')�����/<�4�����F ��������.�@�"� �������6<��������'�-������6��F�����F�>��?���F2$�'X�������#"���.&��/<��$/< 2�$�@�F

Page 68: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#ÉÑ� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹) 65

����������������@�"���4�� )4"�������������4����E�#"�#2$���������)������4��������/< �)����(��!�������������F)4"� #�)���53�/<F �����@�"2$�����$"������&���2��$"���/<��$/< 2�$�� �������6<��F.� ����(4�������/< �2$�������4��������/< ���J�4�����"��@�"�������!����F�������������������F2$�I6���E4H<�)�A��� 4$��)����(4��$ !�32$�2�!����)2��$��*F�/���J� ���/���������F����!�F2$��� �����F����������� #�� �����<(����F�'6<�)4"����(��!������E@������>���2$�. �� �/<@�"����!�����������������������FKH<�������4��������/< ����F�������������"� ��J��4$�����/JF ^F ������!������/< �F��E��J������������/JIH�������/< �2$��A��� �/<��/< ��"����J�&� )2$�&� �������>FKH<�����$/< 2�$�@�)2��$�F

������$�F�$����/����������3IH�������/< �)4��tF�/<�/.�����������HJ)�������?��"��#$��J�&� )2$�&� �����3��F ^F ���������2$�������������/< �F��E��J���/<��(��/�������tF�/<�4�����F2$������/�����������������������4����)�"F

)���������������/< ��'6<�)4"�����������&�'F�����$!�������/< �2$��$��J�4���/<��������HJF'�"����J�4���/)���������4�6�F$�������/< �)4"� #�)���53�/< �����@�"

F ^F ���������2$�����!�������/< �F��E��J�����������2$��� ���$����(��������2�������4��������/< ��/<@�"����!�������F������������������E����()�!�@�����F4���/������/< �)4��tF�����HJ.� ��@�"�������3@�"2$��/2�."���������������(��!����F� ����!2��F�������������4������"������2�2$���G�4�� !����)4����J�4��'�"��(��������������������'6<�'�������!����

�(4����*F+���F/JF���������@�"�(4�������/< �2$�2����)������4��������F.� 2��������EF�F���F���/JF

�ÇÒÁàÊè§ �Ò¹¡ÒÃà§#¹ (Financial Risk))�� �F+F�*�/<�����F������)4"�����(��=���������4��������/< �����"���������E� ������F.� ��'������"�������4���&�'�$���FL���2������WF�6<���"� ������������$����$�����������X���>��?����/<�����HJ)�����>�4��?�������F�A��!���I�����3����tF@�"�$/<�$� $�� #�)������/<����!�@�"F���������������4���������/<�/�������&�'���������F������4l@�"�����������4/J������!�/<� #�)������<(2$��&�'�$����/<� #�)������#����IH������F�/<��6<�4��4/J���/<�/�����/J 2$"�F������ ���/�&�'�$���������F��E�4�!)4"�������H���@�"���!)4"������4���&�'�$������������F��E�A��� ������/< �)F����(�����(4����*F+���

� ���@��l���F������ ����)4"�����(��=���������4���&�'�$���FL���2������WF���������)4"�4�����F.� �(H�IH��"�!���&��������/J ����#���@�F.� �������(4�)4"�/���2�������/<@���/&����#�'���E�(�@���<(����F,YYF$"����

��� R�G%�64�)(�-H�%1.#'����6F�,�1%��'��4�(��%G��%16(�FF ���������������/< �F ^F �'�<��������&�')������4������� �"� ���)4"�����#"������"�)�IH���������)���'����������6<�����I���������)���/�/<F

$#��"��/�����(�������6<�F���F������������4"���!��/<�4���������� @�"F����B��������4����������3��@�"2��F���@�����4/J�6<)��'�<�F)�������@�"����!��������6<�F���@���"���(��������F��E�"F.� ��������6<�����������������$����������I$����������B�������6<����F�I���������$�@�"F'�"����/J���CD� �� ���"���(����� � �������6<��2�").�������/<�j������ 2$"��'6<�� � ?�$#��"��(4���������F)���/�/��� ��$�����K6J�4�6�����q�������6<�����I���������

F ^F �'�<��������&�'��������)���'���������������$#��"��/<������3��������6<�����I���������)4"����!�����HJF�"� ����(4�)4"F$#��"� 6<������6<�'�"�����������������J�2�������"����(��==���K6J����� ���������F4��$#��"�@�"����!��������6<�F�H��(��==���K6J�F���� ���@����$(���F.� ���<��"��J�2��.�������/<��j����)4��)�*F+���F/JF��J�2����2���/<$#��"������)����K6J�.������@�������<�IH�����F 6<������6<�����I���������F�"� ��������6�����4����������F$#��"�F����I���������F

F ^F ������4���I���������)4"�/��>���2$���G�4�� �/<����$"�������G�4�� ���������F.� �(H�IH����. �3���$#��"���E4$���'6<����$!F��G�4�� )���$����������q�������6<����2����2$��$ !�3���������F����/<@�"�$������"���"F�/���J� �������6�����I���������)���F�(4�2����������4������6<�)&�'�����J�����6<�.������2$�����6<��� �� �������)4"�������. �32���!�CD�

�ÇÒÁàÊè§ �Ò¹¡ÅÂ���� (Strategic Risk)�������/<�������(4���>���)����(��!����.� ���)�"�$ !�32���!���"�"� ���'�-�.������������!�'����>� �(4����#"�/�� @�"������$��IH��$��^$���F�/<�"������/<'����>� �/<�/�!�&�')��6����E�$!����G�4�� 4$���/<�/� #���E�(����F����E.�������!�����/<����$)4"����������.�������FIH��A��!��F2��)�����/ ����$ !�3����$����l�/������/< �����#���F.� 4��&����$���/�����$/< 2�$�@����������F8������6<���<9F������)F

»J¨¨ÑÂ�ÇÒÁàÊè§

Page 69: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#ÉÑ� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹)66

&������X���>��?����/<�������� �������6<��*F+��YF����()4"������������A=4�)����(��!����.� ��'�� ���� 2$��� @�"F�������H��(4�������/< ��"��$ !�32$�2����)������4�����������/JF ��� D%�+0#%-)2�%1*4'(4���(F F ���������������/< �F F «WF )�"�$ !�3�"�����F�"� ���'�-��$��&��53)4������#��$��FL4"���!�F++F��r�rWF2$�����@�"���/ ����������)������4���"�!�/<�/FFF F F �������&�'FLMNiSFLP[kPOifdRWF.� ����@�"KH<��!��������$��&��53F2$��$���2�)������/<�4�����F F +WFF ����$��"�!2$����)�"��� �(�����"� ���'�-�2$�������!���������)����(��� �������6<��F.� ��'����������FFF F F 4$���������(��!����FLMNOPFx]idTPiiFPONUPiiWF��<���J����3��F���IH��j ���������������"��FKH<���E4��)�4$��)������4��������FFF F F ����"��"�!F F ,WFF '������� � �(�$)4��)���'�-�.�������'6<�� � ?�$#��"�F2$������$!�'6J�/<�/< ���/�����"�����������!�'����>� �/<�/�!�&�'FFF F F )�����/<�4�����F F �WFF '���������.�������/<�4�����)2��$��(�$2$�)2��$�������$�������'�-��"� ���)�"?��"��#$&� )�������/<@�"������'�-�FFF F F ��� �������6<����E���6<���6�)��������)�F.� ��'��.�������/<��EF8.������(����9F�/<������)�"��EF9��6��9F)���� � �(�$)���'�-�FFF F F �'6<���"���������#"���2���3F8$!�'�/9F F �WF ^FF �'�<�������"�2�l�)������4��������2$�����6<����F82���39F�'6<����)4"�����������#")����"��KH<������ ����!�$ !�3���� � FFF F F F �(�$)4��)���'�-�.���������������)4"����������(��l�F FFFFFFF ^FF �!���"�$ !�3������4��$#��"�F�"� �����"��F8���������39F����(��KH<��!����������������FKH<�����$.� ������F8������6<���<9FFF F F F ���2���3F8$!�'�/9F ��� �#�!��*GG)!'(6��[W�_fN�Za�^aMPb\�F F ���������������/< �F F F ^F '�-�.�������/<@��)��������!�'����>� .� ������ �� F F F ^F '������� � �(�$)���'�-�.������)���4����/<�/���� � �������>��?����#�2$��/�����"�����������!�'����>� �/<�/�!�&�'FFF F F F )�����/<�4�����&� )�"2���3F8$!�'�/9

�ÇÒÁàÊè§ �Ò¹ÊÀÒÇÐáÇ Å�ÍÁ��á#¨ (Business Environment Risk)��E�/<���4��2$"����)�A��!���&���2��$"��!����)�"�����tF��$/< 2�$�@�� ��������l�2$��/�$�������E����"��F���6<����������j���"�����F�"��#$2$��������F�����$6<� "� ����!�/<�����l�F�����l��(@��������!�"����������$)4"!�����/������/< ��'�<��HJF4��@������������F������������F2$��������I�����3� ���)�$"���F���$��!�/<������2$���������� ���������F����()4"!����������A=4����� ��������2�"@�.� ��'��F���3���/<������� 6�4 !�F�/���J��"���/ ��"��)������������FLaNUd[\F�dhfSiWF���<��/������"��"����HJ2$�� � ���@�)�!�!����F.� ��'�����'�-�F.���������)4=�)�(�$�/<�/����4�2��#�2$�)�"�� ���$�)��������"���FKH<�@�������I4$/��$/< ��$������/<�/����!������"��@�"F��J�C!DF$����F�$&����������>2$���/ �F. �� ���������@�")4"�����(��=��������������������<�2��$"��2$������.� I6���E����4H<�)2�&#���$ !�3F�������H��(4�2����)������4��������/< ��"��&���2��$"��!����F���/JF ��� �%101+ ��0'�������%(��($)*#+�D%�*�-#��)F F ���������������/< �F F F ^F )4"�����(��=����&�'2��$"��2$��!��.� ���.�������/<'�-�F.� ���<���J�2����������)�������$6���/<��)���'�-�FFF F F F 2�$��/<���/<'�-��"���/�����4�������J�)�����>��?���2$������F.� .�������/<'�-��"����"���#$����'�<������>��?���)4"��������FFF F F F ����'�"����������#�.&�2$������#��������tF������I�/<�4������'/ �'�)������������������/<�'�<��HJ&� 4$��FFF F F F ���'�-�F����/�����"����.������4$� ����(4���.���������)4=��'6<�$��$�������������F����� $��$�����FFF F F F �/<�/����&�'2��$"��2$��!������"��@�"��J�2���"J(F���. �� ����������/<)4"�����(��=��������������������<�2��$"��2$������F F F ^F ����/��!�$����/<��E�#"���4��������#�����������(������������'�3����!������"���'6<����)4"����������6<���<F2$���E�������)FFF F F F ����������6<������4����������2$��!������"��)���/�/<����/�4�!����3�/<� #����46��������!������HJF�'6<�������4����)���2�"@�FFF F F F 2$�$��$�����@�"� ����������/F ��� $�%)�)'*'�4�(��%�%1C�%(�%16)��(F F ���������������/< �F F F ^F �(4�������������.����������)4"�4�����)2��$�������$�F F F ^F ���4���������"� ���� 6�4 !�.� '�"���/<����$/< 2�$�)4"����$"������I�����3@�"� ����������/2$��$����$�.� )�"FFF F F F 8���� ����3��9FLMNOPFZ[\]PiWF��E��������$6<�F F F ^F ������2$��������43�I�����3� ���)�$"���

Page 70: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#ÉÑ� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹) 67

�ÇÒÁàÊè§ �Ò¹¡Òà Óà¹#¹§Ò¹ (Operation Risk)&� )�"���2������/<��/�����!2������HJF�������&�'�������(�����/����(��=)����()4"������ ���������I�(��!����2$�����.�@�"� ���F����6<��F@���������E������4������ 2$�����$��F������4���������"��F������4���!���/<��E���4"�)������������$#��"�4�6��������!)F�"�����tF4���!��������������&�'����()4"���������!�������������@������������(��l����2����/<���@�"��J�������2$�����"��F�������H�F�(4������2$��'�<�������"��")������4��������������/< ��"�����(�������/JF ��� .1+�����D%�H�%1G1� %1�%10#%-��%14%��*#+�%1G1��%1#��$�%F F ���������������/< �F F F ^F �'�<��������&�')������4�����)�"��� �������$���"� ���4��������)4��t)����6<����F.� ��'����������/<�/�"�!�<(FFF F F F 2���/�������&�'F�'6<���"�IH��$!����G�4�� @�".� ���F F F ^F ������!��������&�'���'������ F2$��/��� ����E4��)�4$��)�����"�� ���� )4"2��������F F F ^F ������!���������)���������4"���!�2$����.����������)4"�����l��HJF ��� .1+�����D%�4�(�%1G1� %1F!)FF F ���������������/< �F F F ^F ����������������������E� #�����#"K6J�).�������/<������'�-�&� 4$�����.����������F��E. �� 2$��$ !�3�/<�(��=���������FFF F F F .� ������@�"'�-�2����)����(����)���/J���$��F��������2$��$ !�3����� ���(4����*F+���F������ �����(4�)4"FFF F F F �� �����4���!���!���")������4�����������������!��$������!�)4"��������.����)�2$������I�������@�"F���IH�������4��FFF F F F �����$��&� ).�������'6<����)4"����������6<���<���$#��"��/<�/���2���3F8$!�'�/9FKH<���EF+F�����l4$���/<$#��"�4�6��#"K6J�������!�FFF F F F )4"�����(��=)$(����"tFF ��� .1+�����D%�4�(�%1G1� %1(%�'��1�%(F F ���������������/< �F F F ^F �(4���)�*F+���F������ �����(4�)4"�� �����4���������"���'�<�������"��"�"�������4����)F+F����/<�(��=F@�"2��FFF F F F ������4���"�!F2$�������4���!�&�'����$��&��53F.� �/��G�4�� )���$��"�!��������"��F.� ��'���"�!2C�� ���"� �"� $�F«FFF F F F .� �����!�&�'����$��&��53���������.� �/����/J���@�"2������'H�'�)����$#��"��/<�/����$��&��53����������"��� #�)���53@���<(����F F F F �"� $�F%�FKH<���J�F+F���I#�����!)2�����(�����'6<�������2$��������� #��$����$�F����������������4��F2$�����������FFF F F F ���������$(���F'�"����/J �����"���(H�IH��������4������$#��"��/<�/����$��&��53�������������#���@��"� F ��� �%1-56�(%4�( '��(%D%�H�($�1F F ���������������/< �F F F ^F )�*F+��+F������@�"���<��(4�)4"�/���������!���������)����(�����FL�PRONUPiiWF�'6<�)4"�����������&�')������4��������FFF F F F '�"������=�&������X��KH<�@�"�$��E� ����/2$��(�������� �������6<��F�(4���)�*F+���F������ �����'�<�������"��")���������!�FFF F F F ��������4$��)���������!�������������FLMNOPFuRPO[SdNTF�PRONUPiiWF��J�2���"�����������F�'6<������4�6�$�����KJ(K"�FFF F F F �����J��)����(���������!��� ���������)4"�������������l�F2$��������&�')���3���F F F ^F �'6<�����!����)�"��� ����(���������KH<����)4=�����������)�"��� �"����'����F�������H��(4�)4"�/�������"��4�� ��&� FFF F F F �����(�����2�)������/<�/�$�����"� ��J������&� )�"�������!�����?�2$��!�&�'���������

Page 71: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#ÉÑ� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹)68

����I�����3�$��������!�'����>� )�*F+��,F�/<@�"��������������E� ����/F�"� �A��� ��6J�)�"�����tF����$)4")�����$� �*F+��,F�/�����j����F.������������!�'����>� ��E�(����F.� ��'��������!�)���������$"��"tF�4$� CD� ��������$���������&����!���$"�$��F�������F24�������>@� KH<���E4�� ���/<�(����#2$&���>��?��������2�����������$)���/�����l��(@�)&������4�������' 3F.� @�"�����������'6<�$�F�����"�2�����&������4�������' 3$�F@�"2��F�����������(����#2$����6<��'6<��/<� #���>� �������'���� 3FLLN[TFSNFZ[\]PFpFLeZWF������������F�'�<��HJ�������J(��� �������6<��FKH<���E2����������"��"�!����#"���������2$�&��������G�.� �����������>F��������HJ������������"��F��J�<(2$�2�."�����������/J �/<��������#��HJF�4$��/J$"���E�A��� ��/< �2$��!�����)����(��!����)�*F+���F� ���@��l���F�>��?���)&�'���F��������> ��������.�� �������6<���������������3���4�� ���/<�/4"��/<' ����3&�'�������>��?���F�/���J����� � ����������������$�FJ(���/<�/�����#��HJF$"���E�A��� �/<��6J�������'�-�������!�'����>� KH<���E!����4$�����������F���&������3����$���F�������H��(4�2����F)����(�����(4����*F+���F���/JF

«rF �(4�������������.������ @�"F�"� $�F+�F���F;s:YYF$"����F)�*F+��,F��EF«+sYYYF$"����F)�*F+���F.� F�F��J�*F+��,F�������/ ���� ������#"�� @�"�(4����*F+���F��J���JF««s�YYF$"����F4�6������E�"� $�F;:F�����G�4��

+rF �(4�������������.���� ���� �"� $�F:F���F«�sYYYF$"����F)�*F+��,F��EF«:sYYYF$"����F)�*F+���F�'6<�)4"����$"�����F�I�����3�/<�/������/< ��#�F.� �/<������ ���������I�����������������.�� �������6<��F2$� ���� ����$��������I��"���������.�F����� @�"���������� �������6<���IH��*F+��:

,rF �(4���G�4�� �����j����.������)4���#$���F«:sYYYF$"����F�'6<�)4"����$"�������G�4�� �������.������ @�"2$� ���� F.� �(4�)4"����������$��&��53�/<��j����)�*F+���F/JF�"4��)�$!�����$!�'�/F��.����32$�$!�'�/F��$$3F.� ��6<��$� �*F+��,F������@�"$��!K6J��/<���'6<�������2�������$���2$"�F�(�F,F2�$�F@�"2��F$!�'�/F��.����3F��"�^���/@� F$!�'�/F��$$3F$�K�$^2���<�F2$�$!�'�/F��$$3F'�-����F.� )�*F+���F/JF������@�"'�-��$��&��53)4���/<��� ����������(��l�)�*�/<�����F@�"2��F���'�-�4"���!�F���F++r�F���������F«F4"���F

�rF ������ ����)4"�����(��=���������4���"�!2$�����!����)�"��� )����(����FKH<����/����$����)4"���3���/���������!�2$�F��$/< 2�$���������)����(��!����� #��$����$�F2$�����$)4"����������.�� �������6<��F

&� )�"�$ !�3����(����.� ��>� 4$������������!$FLx[\[TUPFaUNOPU[OkWF����=��>��?���'��'/ �F���IH�������4��������/< �F������$)4"F!�����/<�������(����F��@�"2��F8�����"���/<'����>� �/<�/�!�&�'&� )��6��9F.� �!���"�$!����G�4�� �/<�/�� @�"������$��IH��$��^$���F�� ����F����������(��l�2$�����.�� �������6<��F&� )�"4$������&���$F����(H�IH��#"�/���@�"��/ �!��$!��F2$�������������������<�2��$"��2$������F

á¹Ç�Ò§¡Òà Óà¹#¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹»‚ 2554

Page 72: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹) 69

á�¹ÀÁÔ¡ÅÂ�·��¢Í§ºÃÔÉÑ·»‚ 2554

�"��#"I6�4!"������<���<��/< �<� 6

����@�"���)�

�������.�����������#��!� ����(����#2$������

�"������2$���<�2��$"����4�����(���� 4$���(����

�"�'����������E���3��24���!����������4�������������#" �����"��4"�

���������I ���!$�/���2$�����(��

�"�'��������!����

������E��4H<�����/ ���2$��"��@�$@��"� ��

�"�����(����&� )�����/�������&�'

����(�������2�����4"� ����(�������2��)����j>

����������!����������"� ����������!�������������������4�����������3

������<���<��#��!� ���'�-�� �������6<��������4���������������'�3

4�� ��&� ��

�"�$#��"�

�������������

Page 73: รายงานประจำปี 2553
Page 74: รายงานประจำปี 2553

â»Ã‹§ãÊÂÖ´ÁÑè¹ã¹ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ

Page 75: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ��СÃÃÁ¡ÒÃ�ÃǨÊͺ»ÃШӻ‚ 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)72

�����������������������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WFF�������"� F� ���>�����F'���&�F��E����F�/� ��'F�!���&��� 3F� �/��>�����F�4���>�$F��E��������������F2$���6<����/<F«:F�����F+��,F����������������@�"2�����J�� �!-�'$F�!�� �&���-3F��E�������F��������'�<��/�F«F���F��J�F�F�����E������������F����!��!-��"�������4�����3��2$��"�������F)�*F+��,F�/�������!����F�F���J�F2$�����������F���������"�����!����F«YY�F��!������(��=)����q�����4"��/<F���/J

«WFF ���������� ������������ @�����F��������#"���4��2$��#"�����=�/F�'6<�'�������"��������������������������F@�"�/������I��2$�@�"���F�(�/J2��F'�"��2���4$��?��������������(���������������?������=�/2$��"��(4��B4�� F�����J������j��� 4�� �4�!F�������?���=�/� ����'/ �'����E�/<'�)�F�H�)4"�����4l���)�� ��������������$���F2$����������*/J�/�������(�"��#$F2$��� �����=�/)4"����$"����E@����FbTSPOT[SdNT[\F�dT[TUd[\F�PRNOSdThFaS[Tk[OkiFLb��aWF�$����6�F�/����?������=�/F,F����F�6�F�����/<F«%FL�� @�"WF�����/<F«;FL�$���. �3'����WF2$������/<F+:FL�����=�/2$������ ��.�������$���. �3��6<����/ ��� !WF���/�$������)�")�*F+���FKH<�������@�"���<�)�"�q�������J�2�����/<F«F������F+��,F2$��(���������!��� ��� "�4$��������������*F+��+

+WFF ��������������4��������/< �)�����. �� F�������������4��@�"�(4�2��$ !�32$����������������/< �@�")2�!������ � ��F,F�*F2$��� ���JF«F�*F���������������������������q�����������������������4���������#�� ���������!��������������4���/<����(F�����43$�F«F���J�F2$�)4"�(2�(�'6<�$�������/< �)�"�!����F�/���J�2����������4���������'6<��"���#����� �<� 6� �������6<��

,WFF ������������(���������F�����������������@�"��������q���������"��(4�����$��4$�����' 324�������>@� F2$��B4�� F�/<��/< �������������!����'�-�����4�������' 3F�������� ������������&� )F2$��� ������������!�@�����^FFFF �/���������� �����4���������������2�����������)���6�F'�����/�����j��� �"��#$� ������I"�F�'/ �'�F���F�/�������(��������==�F

��4������I#��"��F�������(��F2$���� �����4�������������(4���4�� F���IH�����#" 6������4�������/����������������/J ��������$��F�/����(�������/J ����#" 6���E�� ��6�F2$���� �(���6����"�*����*

^F �/����������������$�����������!�&� )F.� '������)��6<������#2$���' 3��F�����<�@4$F4�6�����!����F���$��"����'$��FKJ(K"�F�����J�������J��$6��������' ���

^F �/���������������&�'�������(��!��������������F.� ���. �� )4"CD� �������&� )�(�����������4�� ����E�����'�����FKH<�@�"������4�� ���CD� ���4��F�'6<�)4"2�)�����/����.����)�2$��������@�"

FFFFFFF�#"�����=�/2$��� ���������&� )F)4"�����4l����$"�������F@��'��!�����/<�/� �(��=F�H<��"�����(����������/<�/�JF������@�"������������FF�FFFFF ��6<������(����#2$������)�����F�FL�/���WF+F�*�/<�����F2$������F�FL�/�$�>WF)�*/JF�����������������I����������������@� F��E�*�/<F,F

�WF ����(����#2$���������&� )F�����������������@�"'������)4"�����4l���2����������&� )����(�*FKH<��"�����������F����!�&� )2$��� ����E�� @�����F)�*/JF4�� ��)���3���/�������(F�PRONUPiiF�'6<�)4"�/������4 ���"��"�!F��$�F2$��!�$���F)4"����$"�����F��-���4$��������3��F����$��������'����F�$����(����)&�'������$!��G�4�� ����/<���3���(4�@�"F�����/JF ��@�"����������4���������($��'$F2$���������F���4�� ���������F�����J����'�����������/�������4��4"�4�� �������F��E����(�!��*

�WFF ���'������2�����J��#"�����=�/����(�*F+���F�����������������@�"�������$����q�������F2$�������E���������#"�����=�/����!=��F)�*�/<�����F2$��4l���)�������� �6<��#"�����=�/����(���������=�/F�/F@�F��F��E�#"�����=�/���������)�*���@�F2$��(4���������=�/F����(�*F+���F��������������������'6<����!��������/<����!��#"I6�4!")���/<F,«F�/���F+���FF

F F F )�������������������

F F F L� ���>�����F'���&�WF F F ���������������������F F F ���/<F+�F������F+���

��������

Page 76: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 73

1%�(%$�%)1�G��-F�GH�%101����G(G�%16(�*#+�%1�5��G-�*#����%1�����������������@�")4"�����(��=�������������������F�"� ����"��6<����������!�&� )2$�������4��������/< �� ���F����6<��F�/���J� ��)4"�����(��=�"����4��������F�"� ���'�������� ������������E�� @�����2$�)4"�/�����j��� �"��#$� ���F�'/ �'�F�4�����F�/�������(�������?������=�/�/<��������<�@�F�#"�����=�/�/��/���(����/<�����F�/�������"��������I"�2$�F�/�����)���(����"�����4lF�"����2��/<��E���. �3����#")�"��� ����'/ �'�F�4�����

������������������4l���F�������/����(����#2$�������/<�/F.� @�"�(H�IH���������������������������'�������"� 2$"�

Page 77: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ¢Í§��СÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ'Ô¨ÒÃ�Ò�‹Ò�ͺ᷹

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)74

�������������4�2$�'������������2�@�"������2�����J�.� ����������������F�/��������(���(24������$�F+F�*F.� �(4�)4"�/���������F���������������������H<�4H<�������������J����KH<��/�(������J���JF¬F�F�������������4�2$�'������������2�@�"������2�����J����J�2��F��6<����/<F:F'X>���� F'r>rF+��«

)�*F+��,F�������������4�2$�'������������2��/�(�����������F¬F�F�������"� F «rFF� ���>�����F'���&�F ������������������F2$�F������������F +rFF� ��/�� F��������� F ��������������������F2$�F������������F ,rFF� ��'F�!���&��� 3F ��������������F2$�F������������F �rFF� �/��>�����F�4���>�$F ��������������F2$�F������������F �rFF� �!-�'$F�!�� �&���-3F �������������F2$�F������������F :rFF� �����'�F��$��>�/�!�F ��������������4��F2$�F������"�4"��/<���4��F ¬rFF� '����?F>!&�����!�����F ����������4��

�������������4�2$�'������������2��/4"��/<2$������������������B����FKH<�����������������@�"'������)4"�����4l�����6<����/<F«%F�����F'r>rF+��«

)�*F+��,F�������������4�2$�'������������2��/�������!������J���JF�F���J�F.� @�"�/���'��������6<������tF��������4"��/<�/<���@�"F)�B����F��!�@�"���/J

«rF ����������$�����������(�*F �������������4�2$�'������������2�@�"���)4"�/2�����������������J�2���*F+��+FKH<��������"� 2����������������������FFF �� �!��$F.� )4"�/��J��������������2$����������.� �����������6<�(�F,F�� F2������������������2$�2���������#"���4��FFF ������#�F�/����������43�$���������2$�(����� ����!��$����������������������������F

F )�*F+��,F@�"�(���������!�2��������)���4���"��'6<�)4"�������������F2$�����������"�)��/<I#��"�������������I!������32$��������������FFF ����������� �����E�#����F2$�@�"(2���������/<������!�)4����)�")����������������)�*F+��,F�"� F�$������������.� &�'���FFF I6������������/���'�-��������&�'��������4"��/<�/�HJ���/ ���/ �����*�/<�����

+rFF ���'������.�����"��������2��������FF �/�������������2�������������������4"��/<2$������4���������!��!-�F2$������!�����������������)��������������4lFFF ���������F����� ���$����q����������'�����/<���@�")2��$��*FKH<����)4"������E�$������������������F�H�@�"'������������!���/����(��FFF �(�4l��������)4"����$"����������� ����A�$)4"2���#"I6�4!"FKH<���E������"�����q�����4"��/<����������@�"� �����E�#����

,rFF ������2��������F �����/��/<����������� ��@���� �(4�4$�����'������������2��������������� �����E�#����F���/��'�����'�������(�4l��������FFF )2��$��*FF )�*F+��,F�H��/������2�����/<��'�����������4�������������������2���������!����F,F�*F�'6<�)4"����������E�������������FFF ��������4"��/<F&����������������F�����!����F.� '����������"��#$&� )���3��F�$������������������2$������ ��FFF ����(���������2������������$��4$�����' 324�������>@� ���������'��������6<��/JF.� )�*F+��,F@�"������!������������2�FFF ����(24�������������2$����������������'6<������4�����F2$����/���'������������2����������J����KH<�������F,F�*FF )�*F+���F/JF���@�

Page 78: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 75

�rFF ���'��������6<������tF������������F )2��$��*�������������4�2$�'������������2��/���'�������$�<������6<������tF�'6<��������������������'�������!����FFF �������/ ������������!�)2��$�@�����F���/JF F ^F '������������ ����A�$��4������$F2$������� .����$���*2��'����F F ^F '������������ .������'��������(�*FF F ^F '������������ ������2�'��������(�*F F ^F '�������(�4l�����(�*F2$�����"�����4���������������4������(�*F F ^F '�������� �6<�2$��!���������������/<��������'6<�����6<��$����"��(���(24��

F )����q�����4"��/<����������������4�2$�'������������2��$���*F+��,F@�")�"����������F���>H����"��#$�'�<�����)��6<���/<��/< ��"��FFF � �������"�F���2�����������4l����������2��$����� �����E�����2$���"������3F��J�/JF�'6<��������?�2$��(4���E2��2�FFF 2$�4$���q�����)4"�������������F.����)�F��E���F���2��������(����#2$�������/<�/2$����������J���q�����@�"F�����I��E���6<���6�FFF )4"����������������)�")���'��������6<���/<���4�� )4"�����������!� �� �(�����@�"� �����6<���<2$�@�"���)�

F F F L� ���>�����FF'���&�WF F F ��������������4�2$�'������������2�F F F ���/<F«F�/���F+���FF

Page 79: รายงานประจำปี 2553

¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§´ŒÒ¹â�çÊÌҧ¡ÒèѴ¡ÒÃ

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)76

�*F+�,¬F  F ������@�"������/ ��"��$��4$�����' 3F��E�������4����6<����/<F+«F��I!� F+�,¬FKH<��������"� �����������#"����!��!-�FF F «:F���F@�"2��FF F «rF � �($��F����!$F���/����X���F �����������F F F F FF F +rF � '��3F�����F ��������������F F F F FF F ,rF � ����3F��/��F ��������������F F F F FF F �rF � ��/�� F��������� F ��������������4��F F F F FF F �rF � >���F���$��X����F �������F F F F FF F :rF � .���F�!� �$F �������F F F F FF F ¬rF � ��'F�!���&��� 3F �������F F F F FF F %rF � /��� F�A=����' 3F �������F F F F FF F ;rF ��������3F?����#�F �������F F F F FF F «YrF � >����� F����=>�������-�F �������F F F F FF F ««rF � ��$$3�F� F����F$/F �������F F F F FF F «+rF � ����/ ���F��J�I���F �������F F F F FF F «,rF �>r��r���� F&�&��3����-3F �������F F F F FF F «�rF � �����'�F��$��>�/�!�F ��������#"������F F F F FF F «�rF �� !'�F����@��>�/F �������F�����������#"������F F F F FF F «:rF � '����?F>!&�����!�����F �������F�����������#"������F F F F F

�*F+��YF  F � �($��F����!$F���/����X���F��$������������������F�6<������A=4��!�&�'F2$�� '��3F�����F��$��������������F�6<�����&�����)����J�()4"@�������I)4"��$�@�"��l��/<F�����������H�@�"��/ ���=F� .���F�!� �$F��"��(���(24��F�����������2�F FF F F

�*F+��«F  F � ����3F��/��F��$�������������������F�6<�����&�������>��?����/2�."��/<�����)4"�����������2 "�����$���. �3���������F F � ���� F&�&��3����-3F��$��������������F�6<�����&������/<�'�<�����HJF�����������H�@�"��/ ���=F� �!-�'$F�!�� �&���-3F

��"��(���(24���������2$����������������������F F F F F

�*F+��,F  F �/<����!�����������������F��6<����/<F«F�!�&�'�3F+��,F�/�����E������32�����J������������������F.� �/�� �����/JF F «rF >�������� 3>���F���$��X����F ���������������������F F F F F FF F +rF � �!-�'$F�!�� �&���-3F ��������������F F F F F FF F ,rF � ��'F�!���&��� 3F ��������������F F F F FF F .� �/F ���!�F���'�����3��E�$��!��������������������F F F F FF F �����J�@�"�(4�������F�(��F4"��/<F2$��������������F�'6<�)4"��E@����4$�����53����$��4$�����' 324�������>@� )���F

�(����#2$������F FF F F

�*F+���F  F �/<����!�����������������F�/�����E������3'������2�����J�������������������!�����FKH<������������(��F+F�*F)4"��"��(���(24���/�����4H<�F FF

�*F+���F  F ����������������F����/<����!��#"I6�4!"2�����J�F� ����3F��/��F)4"�(���(24�������������������������F F

�*F+��¬F  F ��������������2$�����!)4"����������@�"��"�����������)4$���#������tF����I����������������@� FLbuvWF2$��$��4$�����' 324�������>@� F.� �/���������"�����)4���"�����tF���/JF F F F F

F F «rFvdOPUSNOFMPOSFd�FdU[SdNTFPONhO[QF FF F F FF F +rFxN[OkFPPO�NOQ[TUPFym[\][SdNTF FF F F FF F ,rF�dT[TUPF�NOFNNT^�dT[TUPFvdOPUSNOiF FF F F FF F �rFvdOPUSNOF`UUOPkdS[SdNTFPONhO[QF FF F F F

Page 80: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 77

F F �rFMyuFPPO�NOQ[TUPFym[\][SdNTF FF F F FF F :rFNPoFMuauFyTSPOROdiPF�digFn[T[hPQPTSF F F F F

�*F+��%F  F >�������� 3.���F�!� �$F�����������������F@�"IH�2��������6<����/<F,YF���B���F+��%F2$�����������!�����������������F���J��/<F�¢+��%F@�"�/���2�����J�F� ����3F��/��F)4"�(���(24�������������������F.� �/�$��J�2�����/<F««F���4���F+��%

F  F ����������������2�����J�� ���>�����F'���&�F�(���(24��������������F.� �/�$��J�2�����/<F++F�����F+��%FF  F ����������������2�����J�������������������!�����)4"�(���(24���/�����4H<���4�������/<F«F�!�&�'�3F+��;FIH�F F ���/<F,YF���� F+��«F.� �/�� �6<�������������������������"� F F F F F FF F «rFF >�������� 3>���F���$��X����FF ������������������F F F FF F +rFF � ��'F�!���&��� 3FF ��������������F F F FF F ,rFF � �!-�'$F�!�� �&���-3FF ��������������F F F FF F �rFF � ���>�����F'���&�FF ��������������F F F F

�*F+��;F  F 2�����J�� �����'�F��$��>�/�!�F)4"�(���(24��F��������������4��F2�� ��/�� F��������� F�/<��$����F.� �/�$��J�2��F F ���/<F«F������F+��;F FF FF  F 2�����J�>�������� 3>���F���$��X����F2$�� ��/�� F��������� F)4"�(���(24����������������F.� �/�$��J�2��F F ���/<F+�F���� F+��;F FF FF  F 2�����J�� �/��>�����F�4���>�$F)4"�(���(24���������F.� �/�$��J�2�����/<F+�F���� F+��;FF  F 2�����J�� ���>�����F'���&�F2$�� �/��>�����F�4���>�$F)4"�(���(24��������������������2$���������������2�F

>�������� 3>���F���$��X����F2$�� �!-�'$F�!�� �&���-3F�/<��$����F.� �/�$��J�2�����/<F+�F���� F+��;F��E�"@�FKH<��/�(4�����IH����/<F,YF���� F+��«F.� �/�� �6<�������������������(�F,F���F���/JF F F

F F «rFF � ���>�����F'���&�FF ������������������F F F FF F +rFF � ��'F�!���&��� 3FF ��������������F F F FF F ,rFF � �/��>�����F�4���>�$FF ��������������F F F FF  F 2�����J�� .�&��F>�/' ���3F�(���(24������������4��2$���������#"������F.� �/�$��J�2�����/<F+�F���� F+��;F F F

FF�*F+��YF  F �/<����!�����������������F���J��/<F�¢+��YF��6<����/<F%F'X>���� F+��YF@�"2�����J�����!�������'������������2��'6<�'������F

������2��������������F�#"���4��F2$�'����)���3��F F F F FF  F ������@�"����������!��#"I6�4!"����(�*F+��YF)���/<F+:F���� F+��YF2$����=�#"I6�4!"@�� /< ���.������$!�'�/�'$�F������^��"�'�� �F

4$��������l���J�������!��#"I6�4!"F�'6<�)4"�#"I6�4!"��"�)�����(��!�������������F�����J���E�����"���������'�3� ��� �<� 6��4����F������2$��#"I6�4!"FKH<�@�"������������� ����/ �<�

F  F ��������������2$�����!)4"����������@�"��"�����������)4$���#������tF����I����������������@� FLbuvWF2$��$��4$�����' 324�������>@� F.� �/���������"�����)4���"�����tF���/JF F F F F

F F «rFvdOPUSNOFMPOSd�FdU[SdNTFPONhO[QF FF F F FF F +rFvdOPUSNOF`UUOPkdS[SdNTFPONhO[QF FF F F FF F ,rF�N\PFN�FSfPFMf[dOQ[TFPONhO[QF FF F F FF  F ������@�"���)4"�/����?����>�������)4��F.� (���&�'����������(��!����F���� ��>3F'����F�$ !�3F������/< �F

2$�������4��������/< �F���@�IH��B����/ �����tF. �� ����(����#2$������F2$��/������������ ���������������FF F �����J�@�"'�@�� /< ���.���������������F�'6<�)4"����������"�)�����(��!����)����$H��/��"� F  F ���������)4"�/����������$����q���������������������'6<����������!�����q��������������������)�"�����tF@�"2��F F

F«rF����'�"������������F FF F F FF F +rF����(4��$ !�32$����2�!����FLaSO[SPhVFaPSSdThF[TkFPN\dUVFn[gdThWF F F F FF F ,rF���������������/< �2$��������!�&� )FL�digFn[T[hPQPTSF[TkFbTSPOT[\FMNTSON\WF F F F F

�rF����#2$@��)4"�����������2 "�����$���. �3FLMNT³FdUSFN�FbTSPOPiSWF F F F FF F �rF����������� �����������2$�����(�����FL�dT[TUd[\F�PRNOSdThWFF F F FF F :rF�������!�����������F FF F F FF F ¬rF�6<tF@�"2��F������4�2$�2�����J��������F���'������������2�F����������$����������#"������F F F F

F�*F+��«F  F �/<����!�����������������F���J��/<F,¢+��«F���/<F+�F���� F+��«F�/���������@�/J�6�F F F F FF F «rF2�����J���������������'6<��(���(24������tF����/�� �����@�/JF F F F FF F «WFF � ����3F��/��FF �����������������F F F F FF F +WFF >�������� 3F>���F���$��X����FF ��������������������F F F F FF F ,WFF � ���>�����F'���&�FF �������������F F F F F

Page 81: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)78

F F F �WF� �����'�F��$��>�/�!�F��������������4��F2$�F������"�4"��/<���4��F F +rF2�����J������������������F.� �/��������(���(24��F+F�*F��J�2�����/<F«F'X�&���F+��«FIH����/<F,YF���� F+��,FF F

FFFFF����/�� �����@�/JF FF FF F F «WF� ���>�����F'���&�F ������������������F F F F FF F F +WF� ��'F�!���&��� 3FF ��������������F F F F FF F F ,WF� �/��>�����F�4���>�$F ��������������F F F F FF  F �/<����!��������������������J��/<F¬¢+��«F���/<F:F'X>���� F+��«F�/���2�����J��������������4�2$�'������������2�FF F �(�F¬F�F����/�� �����@�/JF FFF F «rF� ���>�����F'���&�FF ��������������4�2$�'������������2�F F F F F

F+rF� ��/�� F��������� F FF F F FF F ,rF� ��'F�!���&��� 3F FF F FF F �rF� �/��>�����F�4���>�$F FF F F FF F �rF� �!-�'$F�!�� �&���-3F FF F FF F :rF� �����'�F��$��>�/�!�F FF F FF F ¬rF� '����?F>!&�����!�����F FF F F

�*F+��+F  F ���/<F«+F�/���F+��+F����������������@�"��"�� /< ���.����������tF���������F�'6<����������������?��������"��������������F)4"2��$#��"�F@�"2��F FF

F F F ^F.������$!�'�/F�'$�F�j���$"�F+F FF F FF F F ^F.������$!�'�/F��/�F�j���$"�F FF F FF F F ^F.������$!�'�/F'�����F%F FF F F FF  F �/<����!��������������������J��/<F+¢+��+F��6<����/<F+%F���� F+��+F�/���2�����J�F F F F FF F «rF� ��/�� F��������� FF ��������������������F2$�F����������4�2$�'������������2�F FF F +rF� �/��>�����F�4���>�$FF ��������������F2$�F����������4�2$�'������������2�FF F ,rF�� !'�F����@��>�/FF ����������4��F F F F FF F �rF� .�&��F>�/' ���3FF ����������4��F2$�F��������#"������F F F F FF  F ���/<F«�F�!$���F+��+F����������������@�"��"�� /< ���.����������tF���������F@�"2��F F F F F

FF ^F.������$!�'�/F�'$�F'4$^��'���� F F F F FF F F ^F.������$!�'�/F�'$�F��������^4$���/<F F F F FF  F ��6<���6�'X>���� F+��+F�������������F@�"2��F� ���>�����F'���&�F2$�� ��'F�!���&��� 3F@�"��"���������4$���#��F F

F�N\PFN�FMNQRPTi[SdNTFMNQQdSSPPFL�MMF;¢+YY;WF�����������������I����������������@� F FF  F �/<����!�����������������F���J��/<F¬¢+��+F���/<F«¬F�����F+��+F�/���)4"�(��.�������������$�����������������(�*F+��+F F .� 2�����EF FF FF F «rF�������$���������������J����F FF F F FF F +rF�������$��������������� �!��$F FF F FF F ,rF������������"�4"��/<���4��FLMyuWF F F F F

�*F+��,F  F ���/<F««F�/���F+��,F����������������@�"��"�� /< ���.����������tF���������F�'6<����������������?��������"��������������F)4"2��$#��"�F@�"2��F FF

F F F ^F.������$!�'�/F�'$�F'�����F�^�$"� J(@�F F F F FF F F ^F.������$!�'�/F�'$�F���. �F FF F FF F F ^F.������$!�'�/F�'$�F'�����F;^�����F���F«FF F F FF F F ^F.������$!�'�/F��.����3F���������^����(24�F F F F FF  F ���/<F«+F�!$���F+��,F����������������@�"��"�� /< ���.����������tF���������F�'6<�������������!�&�'�������"��������������F

)4"2��$#��"�'�"��� /< ���.������)4���/<�($������j����F@�"2��F F F F FF F F ^F.������$!�'�/F��.����3F���2�F F F F FF F F ^F.������$!�'�/F��$$3F���B�3�#���^������3� ��F F F F FF F F ^F.������$!�'�/F'��3�F������3@K�3^'�����F,F F F F F

Page 82: รายงานประจำปี 2553
Page 83: รายงานประจำปี 2553

â�çÊÌҧ¡ÒèѴ¡ÒÃ

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)80

.�����"��������������������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF�F���/<F,«F�����F+��,F�������"� F������������J�4���(�F�F�!�F@�"2��F «rFF����������������FF +rFF�����������������F ,rFF�������������4��FF �rFF�������������4�2$�'������������2�FF �rFF�������������4��������/< �

$C+�11)�%1G1�|������������������F2�$r'/r��lr�/��$$�����3F�(���FL�4��WF���4���6����������������/ ����������'���� 3F�/�(���J���JF«�F�F�������"� �#"����!��!-��/<�/�����#"���������I2$����������3�/<��E���. �3�������(��!�������������F���/JF ^FF������������F �(�F¬F�FFFL�����E�"� $�F�YrYWF ^FF��������/<@����E�#"���4��F �(�F+FF�FFL�����E�"� $�F«�r,WFF ^FF��������/<��E�#"���4��F �(�F�F�FFFL�����E�"� $�F,�r¬W����������������F«�F�FF�/�� ��F���/JFF «rFFF � ����3F��/��F �����������F2$�F������������F +rFFF >�������� 3>���F���$��X����F ��������������F2$�F������������FF ,rFFF � ��/�� F��������� F ��������������F2$�F������������FF �rFFF � ���>�����F'���&�F ������������FF �rFFF � ��'F�!���&��� 3F ������������FF :rFFF � �/��>�����F�4���>�$F ������������FF ¬rFFF � �!-�'$F�!�� �&���-3F ������������FF %rFFF � /��� F�A=����' 3F ��������/<@����E�#"���4��F ;rFFF ��������3F?����#�F ��������/<@����E�#"���4��F «YrFF� �����'�F��$��>�/�!�F ��������/<��E�#"���4��F ««rFF� '����?F>!&�����!�����F ��������/<��E�#"���4��F «+rFF�� !'�F����@��>�/F ��������/<��E�#"���4��F «,rFF� ���&/�3F���!�����F ��������/<��E�#"���4��F «�rFF� .�&��F>�/' ���3F ��������/<��E�#"���4��F F .� �/F�������>�/F����@��>�/F��E�$��!���������

������@�"'�������!������������������������J�F¬F�F2$"�����/��������$"������!�������������������������4$�����53����(����F�����������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3F���/JF «rF I6�4!"@������"� $�F«F����(�4!"�/<�/���������/ ���J�4�����������F������ �� F����������F4�6�����!��$�/<�/�������2 "�FF FF F .� )4"�����4!"�/<I6�.� �#"�/<��/< ��"���"� F +rFF @����E�������4�6��� ��E��������/<�/�������)������4����F@����E'����F$#��"��F4�6��/<��H����/<@�"��������6�����(F@����E�#"�/FFF F �(������!����������F������ �� F����������F4�6�����!��$�/<�/�������2 "�����J�)�A��!��2$�����F+FL���WF�*F���@�"������2�����J�F ,rFF ��E��������/<@���/�������'�3����� .$4��F4�6�.� ���������/ ����B4�� )$������/<��E���������F�#�����F'/<"��F�!��FFF F �����J��#���������!������#"���4��F�#"I6�4!"�� )4=�F�#"�/�(������!�F4�6��!��$�/<��@�"����������6<���E�#"���4��F4�6��#"�/�(������!�FFF F ���������F������ �� F����������F �rFF ��E��������/<@���/�$���. �34�6��/���@�"��/ F@�����������4�6�����"��F��J�)�"��������'�3)$�����������)4"��������������/'FFF F �������'�3���!����2$�������4�������������F������ �� F����������4�6��#"I6�4!"�� )4=����������F

Page 84: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 81

F F $������������'�3�������4H<�4�� IH�F F L«WF �������'�3)$�����������)4"��������������/'F F F  F $������������'�3FpF�#"�����=�/F�#")4"��������������/'�6<F���F�/<��H����B4�� F�/<��H������������FF�#"�������������' 3��F��E�"F F F  F ������ �(��=�/<��"���� @�������FF���/JF F F F ^F ���/�#"�����=�/FpF4"���!����/F F F F ^F ���/��E�#")4"��������������/'�6< p@�"�������������#$����� ������F+F$"����F����*

F F L+WF �������'�3���!����FF F F  F $������������'�3FpF�(4������$!��� ������!�����!�����&�F@�"2��F�� ����/<��E!���������F�� �������4�6�)4"����FFF F F F ����4�������' 3F�� �����/< ���������' 34�6�������F4�6��� ���)4"4�6����������� �4$6�����������"� ������4�6�)4"�#" 6�FFF F F F �J(�����FF���)4"�����' 3��E4$�������4/J��F���IH�'X������3�6<�(����/ ���F F F  F´F������ �(��=�/<��"���� @�������FF���/JF F F F ^F �#$����� ���FµF+YF$"����F4�6�FµF,�F���FNe`F���������F2$"�2���(�)����<(����F��J�/J)���'�������#$����� ���FFF F F F F )4"����� ����/<�����HJ)��4����F«FL4H<�WF�*F������/<�/����(�� ���)���J�/J�"�

F �rFF ��E��������/<�/������E�����)����q�����4"��/<2$�2�����������4lF4�6��� ���$����q����������4"��/<�/<@�"������4�� ���F����������������@�".� �����F.� @��� #�&� )�"�������!�4�6���E���2�����#"���4��F4�6��#"I6�4!"�� )4=����������F4�6��#"�/<��/< ��"������#"I6�4!"�� )4=����������

F :rFF @����E��������/<@�"������2�����J��HJ�'6<���E���2�����������������F�#"I6�4!"�� )4=�F4�6��#"I6�4!"KH<���E�#"��/< ��"��F F ����#"I6�4!"�� )4=����������F ¬rF @���/$������6<)��/<�()4"@�������I)4"�����4l� �����E�����@�"F %rF �������������/<�/�!�����������/<�(4�@�")�"�F«^F�"�F¬F���@�"������4�� �������������������)4"�����)�)����(��������F

���������F������ �� F����������F4�6�����!��$�/<����/�������2 "�.� �/��������)�)�#�2�����3���FLMN\\PUSdmPFvPUdidNTWF@�"F

�5%�*#+ �%�2,4�($C+�11)�%1G1�|��������@�"�(4�4"��/<�����������������������F.� H�4$������(����#2$�������/<�/����$��4$�����' 324�������>@� 2$�. �� ��6<���"�'H��q������/<�/F�(4����������������������/ ����(���������������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3F������@�/JF «rFFF �q�����4"��/<)4"��E@�����B4�� F���I!������3F�"����������������F2$�����/<����!��#"I6�4!"F�"� ����K6<���� 3F�!��������������F

2$��/�������������� �����<(����F2$��(�����.� ���������$���. �3����#"I6�4!"�!��� � ���������/ ���F +rFFF �(4����� ��>3F'����F2$�. �� F�'6<��(�����>�������(�������������F2$�����!��#2$)4"CD� �������(�������. �� �/<F F �(4�@�"� ����/�������&�'2$���������$�'6<��'�<��#$����#��!�)4"2��������2$��#"I6�4!"� �����<��2$� �<� 6F ,rFFF �"�����)4"�/�����j��� �"��#$����#"I6�4!"F�#"$��!F2$��#"�/���@�"��/ �!��$!��� ���I#��"��F���I"�F.����)�F2$�����$�F �rFFF ���)4"�/��������!�&� )2$�����������&� )�/<�/�������&�'F �rFFF ���)4"�/������4��������/< ��/<�/�������&�'2$��/����������$� �����<(����F :rFFF ���)4"�/����(����#2$)4"�/����(�������4$������(����#2$�������/<�/2$��/����������$� �����<(����F ¬rFFF ���)4"�/�$��!����������'6<���� �#2$�����������tF�������������2$���� )4"�����������������q�����)4"��E@�����B4�� F

2$��"��(4��/<��/< ��"��F %rFFF ���)4"�/����/ ���� ��������!��������������F�#"���4��F2$�'�����'6<���E����?�����q�������&� )������F ;rFFF ���������������I2���4������4l��������/'�/<��/< ��������(��!�����"� �������"���/<��H���&� ��F�"� ���)�"��� ���������F «YrFF�(4�F��F��$�F�I��/<�������!��#"I6�4!"F�����J��(4�����/ ������������!��#"I6�4!"F���j���!�����/ '�����.�4!"F2$�'������FFF F ��!��$����(�����������#"I6�4!"F)�*F+��,F����������������@�"�/�������!�����������/<�(4�@�"$���4"�F�(�F:F���J�F2$��/�������!��/<��E�#�2��������� /< ���.������F���������F�(�F+F���J�F���F%F���J�F2$���"�����)�������!��#"I6�4!"F�(�F«F���J�

Page 85: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)82

�%1*0'(0�3(*#+��-��$C+�11)�%1G1�|���������������4�2$�'������������2��/4"��/<���4��!��$�/<�/�!��������'6<��(���(24��������������� .� ������4��!��$�/<�/�!������� �4����� ��@�"2�� �!��!-� ���������3 �����(�=)�����/' �/&����#"( ���� ��>3��"��@�$ �/�!����2$���� ��� �/�����������(���/<.����)� �/���������I)���2��������4l� �����E����� .� �������������4�2$�'������������2���(����!��$�/<�4������������/<����!� ������������� �'6<�'������)4"�����4l��������(�������/<����!��#"I6�4!"�'6<�'������2�����J�4�6��$6����J� 2$�)���/�/<�(24��������������� ����$� .� ��)����E������������� �������������4�2$�'������������2����'���������4��!��$�/<�4������������/<����!� ���������������� �'6<�'������2�����J��!��$��"���E�������������)�(24���/<����$�@�"����"����������������

����"���������������� 4����/< , ����"� ���������� �"� «« �(4�)4"�/<����!��#"I6�4!"�$6����J�����������������4$�����532$���/���������@�/J

8)�������!�����=����(�*�!����J�)4"�����������������(24���(�4H<�)�����E����� I"��(���������/<��2������)4"�����E������@��@�" �l)4"���.� �(�)�$"�/<�!�������4H<�)���

��������/<���"���������(24��)�*2��2$��*�/<���&� 4$��������/ �������J )4")�"��/����$���� ����*���@� )4"���������/<� #�)�(24�� ��/<�!��J��E�#"�������(24�� 4���/�#"� #�)�(24����/<�!���������(��/<�"����� )4")�"��/����$������4�����#"�/<� #�)�(24����/<�!��J ��������#"���@��J���@�"����$6����J�)4��@�"9

$C+�11)�%101����G����������������@�"2�����J�������������������������"� ������������ �(� , � ���/J «r � ���>����� '���&� ������������������ +r � ��' �!���&��� 3 �������������� ,r � �/��>����� �4���>�$ �������������� .� �/ �������/�3���� ����?3����#$ ��E�$��!��������������������������������������������"� ��������������/<�/�!������������������������������>����$��4$�����' 324�������>@� KH<��!���/ ������E�����2$��/�!����������I"� ����/<�(���������������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3 2$��$��4$�����' 324�������>@� �(4� .� �/ � ��' �!���&��� 3 2$� � �/��>����� �4���>�$ ��E�!��$�/<�/�����#"����"���=�/2$���������E� ����/ ��J�/J ������������������/�������!� ������� �����<(���� 2$��/����� ��������������������� .� )�* +��, �/�������!��������������������������J�4�� � ���J�

����������������� �/4"��/<�������������2$��/���������q������� )?���/<��E���3��������/<)4"�������!����������)����#2$ �(���������)4"��E@����4$������&���$ �����A=4��������2 "�����$���. �3 ������"��#$����������/<�������/<������2$��#"I6�4!" ����� �����������!�&� ) ���IH����������������&� ) 2$�����6<��������#"�����=�/���������

�H<� �'6<�)4"����$"���������q��������4��� ,¢« 24��'�������==���4$�����' 32$��$��4$�����' 3 ����2�"@��'�<����� L�����/< �W +��« �/<����!� �������������������J��/< «¢+��, ��6<����/< «% �!�&�'�3 +��, @�"�/���'��������$/< 2�$�4"��/<���������������������������������)4"�/ ������"��"�HJ '�"����J�����$"����������>����$��4$�����' 3� ��6<���!�������2$�����������(������������������������ 'r>r +��«

)�* +��, �/<����!����������������� ���J��/< :¢+��, ��6<����/< «: ����� +��, @�"�/���2�����J�� �!-�'$ �!�� �&���-3 ������������� 2$� ������������ )4"�(���(24���������������� .� �/�$��������J�2�����/< « ������ +��� ��E�"@� ����J ��������������������/��������/<�/ �����#"����"���=�/2$������� �(� , ��� �6� � �!-�'$ �!�� �&���-3 � ��' �!���&��� 3 2$�� �/��>����� �4���>�$ 2$�)�* +��� ����������������� ���������"� ������������ �(� � � ���/J «r � ���>����� '���&� ������������������ +r � ��' �!���&��� 3 �������������� ,r � �/��>����� �4���>�$ �������������� �r � �!-�'$ �!�� �&���-3 �������������� .� �/ �������/�3���� ����?3����#$ ��E�$��!��������������������

�%�2,*#+$�%)1�G��-F�G4�($C+�11)�%101����G������������������/4"��/<2$������������������B������������������������ KH<�@�"����!����������������������� ���/J «r �������������������������������!�&� )2$���������)�������(�� �����������

Page 86: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 83

+r '������2$����2�����J��#"�����=�/����!=�� ���IH�'������������2� ,r �������������)����#2$)4"�/����q��������. �� �B����/ � �"�������2$��B4�� �/<��/< ��"�� �$����������/<����!����������������� �r )4"�(2�(CD� ���4��)���������!����������(��4�6������� �'6<�$�������/< �)��6<������t 2$��'6<�)4"�/��������(���/<�/�������&�' �r )4"�(2�()����(4�. �� �"�����(����#2$�������/<�/ �����J�������������2$��� ������q��������2��������(����#2$�������/<�/ :r �(4�������)����������&� ) 2$�'�������� ���$�����������(���������&� ) ¬r '������2$�)4"�����4l�������������������)���2�����J� . � "� I��I� �(4�������2�2$����'�����������/������� ����$��!�������������������� %r ���4��/<��H������&� �� �'6<�)4"�(2�(4�6���� �4$6�����q������� ���������������4l���������������������� ;r �q��������6<)�����/<�������������������4�� 2$�������������������4l���

$C+�11)�%1G1� %1�������������4���/�(���J�4�� � � ����/�� ��������@�/J «r � �����'� ��$��>�/�!� ��������������4�� 2$� ������"�4"��/<���4�� +r � '����? >!&�����!����� ����������4�� ,r �� !'� ����@��>�/ ����������4�� �r � ���&/�3 ���!����� ����������4�� �r � .���� >�/' ���3 ����������4�� 2$� ��������#"������

�������������4��@�"������2�����J��HJ.� ����!����������������������� �������"� ��������������/<��E�#"���4�� �(� � � 2$���E�#"���4�� ������#�����������(� « � .� ����$6������!��$�/<�/�����#"���������I �/������"�)�)�����4"��/<�/<�"�����������2$��/������"�)�$������� ����(��!���������������E� ����/ �/4"��/<)����#2$���4�����������������������)4"����$"�����. �� ������������������� .� �(H�IH��$���. �3 �#��!�������������� )�* +��, �/�������!��/<�������������4���(4�@�"$���4"��(� «, ���J� 2$��/�������!�����'��>��(� , ���J� ������ ����!���J���J �(� «: ���J�

�%�2,*#+$�%)1�G��-F�G4�($C+�11)�%1G1� %1 «r �(����#2$��������� 2$�����(��!������������� +r ���2���2$��(4��$ !�3)����(��!�������������2$�������)���6� )4"��E@�������� ��>3 '���� 2$�. �� �/<�����������������(4� ,r ����!�������4��������)4"���$!�$���2����/<@�"�(4�@�" �r '�������(4���>������$��!2$����� � ?�!���� �r '������2$����4��������������/<@�"����!����4$�����53������������������� :r '������2$��!�������$��!).������ 4�6� ��������/<@��� #�)2����/<@�"����!����������������������� )�����@����� «YsYYYsYYY ��� ������J� ¬r @�"�������(���������������������)�������(����"��������2$������� KH<���E!���������)����(��!���� ������@�/J ¬r«W ���������/ K6J�^�� �/<�� �/<��'�"����<��$#���"�� ��<��$#���"��2$�4"���!� ¬r+ W ���������/ 2$��������^)4"�����/<�� �/<��'�"����<��$#���"�� ��<��$#���"�� 2$�4"���!� ¬r,W ���������/ �(�� �������(�� ����HJ����(�� ���������/ @I�I��(�� ���������/ �$���(���/<�� �/<��'�"����<��$#���"�� ��<��$#���"��2$�4"���!� ¬r�W ������������/<�� ��������.���/<�� �����2���2 �2$��������/<�� ������!=���������/<�� ¬r�W ���������/ &���( ����E&�� ���' 32$���� ���' 3����/<�� ¬r:W ���������/ ������!� ���������/ ����!��$������!� ���2�����J��#"����������!��$������!� ����$6����J�¢���2�����J������������!��$������!� ¬r¬W ����(��==��#"��� ��==�����t �������'���� 3 2$��I��������� �����J������j���=�/���C�� ¬r%W �������!���"������������!��$������!�2$����2�����J����2���"���������!�2$������"��������� �$6����J���E�����������!��$������!�)?����"�������� �����J��������!��#"I6�4!"��������� �� ����������2$�������)���6� ¬r;W �/�(�����4�� )4"�!��$�6<����(���2����IH���������/<��/< ��6<�����!������������������"� ¬r«^¬r% %r )4"�(��H��� 2$�¢4�6� 2�(������4��������2���#"���4��������#� ;r '������ 2$�¢4�6� �(4��!��$)����(���(24���#"���4��������#���������� 2$�������)���6� «Yr '��������6<���6<t ����/<�������������������4��

Page 87: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔ�Ñ� �Í��¾�àÍ�¹� à���Í»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ �ÁËÒ�¹�84

$C+�11)�%1�11 %*#+���%1C%$'%0�G*� �������������4�2$�'������������2� �/�(���J�4�� ¬ � �������"� ������������ �(� � � 2$�����������4�� �(� + � .� �/�� ��������@�/J «r � ���>����� '���&� �����������������4�2$�'������������2� L������������W +r � ��/�� ��������� ������������ ,r � ��' �!���&��� 3 ������������ �r � �/��>����� �4���>�$ ������������ �r � �!-�'$ �!�� �&���-3 ������������ :r � �����'� ��$��>�/�!� ��������������4�� ¬r � '����? >!&�����!����� ����������4�� .� �/ �������>�/ ����@��>�/ �(4"��/<�$��!��� )�* +��, �������������4�2$�'������������2�@�"�/�������!��������(� � ���J�

��G�01$C+�11)�%1�11 %*#+���%1C%$'%0�G*� 1. �($.1+��G*#+$!C�)G�0� 1.1) ������������������E�#"'������2�����J��������������4�2$�'������������2�KH<��������"� ��������������(�@����� ¬ � 1.2) �������������4�2$�'������������2�����������������������E���)4=� I"��/��������/<��E�#"���4��� #�)�������������4� 2$�'������������2��l�����E���"� ����(����������J���� 1.,) )4"�������������4�2$�'������������2��$6������������4�2$�'������������2��/<��E������������ �(� 1 � �'6<��(���(24�������������������4�2$�'������������2� 1.�) )4"�������������4�2$�'������������2�'�������������������2�����J��!��$ �'6<��(4"��/<�$��!����������������4� 2$�'������������2�

4�� �4�! p � ����� ����������)�B���� 4�� IH� ���������������� 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��) 2. �%1+�%1-51(05* '(*#+$'%0�G*� 2.1) ����������4�2$�'������������2��/�����(���(24������$� 2 L���) �* .� �������������4�2$�'������������ 2��!�2���/��������(���(24����4�������/< : 'X>���� 2��1 IH� ���/< ,Y���� 2��, 2.2) ��������'"�(24���������2$"�����������4�2$�'������������2����'"����(24����6<� L1) �� L2) $���� L,) ����!�������4�6��/$������"��4"������B4�� ����"� �������4���(��� 2$�¢4�6���� '.�.�.4$�����' 32$��$��4$�����' 3 2$�¢4�6�����/<�(���������������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3�(4� L�) �����������/���)4"��� 2.,) ����������4�2$�'������������2��)���$��������(24��)4" 6<)�$��������������������� 2.�) )���/�/<�(24������������4�2$�'������������2�����$��'����4�!�6<�����IH��������������� )4"�����������$6�� ��������������)��4H<��(���(24������������4�2$�'������������2��'6<���2��(24���/<���� .� �#"@�"������2�����J����/��������(���(24���'/ ����������/<�4$6�� #��������������4�2$�'������������2� 2.�) ����������4�2$�'������������2�KH<�'"����(24������������@�"������2�����J�)4"�$����"��(���(24�����@�@�" 2.:) ����������4�2$�'������������2���@�"���������2��'/ �)�)4"��E@�����/<�/<����!��#"I6�4!"�(4�

3. �%�2,*#+$�%)1�G��-F�G 3.1) �"�������4� L3.1.1) ���4$�����532$�2����)�������$6��������������� �!��������!�����t 2$��#"���4��������#� L3.1.2) �(��������4� ����$6�� 2$�����!��$�/<�/�!��������4�����)4"�(���(24��������������� �!��������!�����t 2$��#"���4��������#� ������������� �'6<�'������ L3.1.3) ���4$�����532$�2�����������$������������������2$�������"�4"��/<���4�� 3.2) �"����'������������2� (3.2.1) ���4$�����532$�2��������(4�������2�������������� �!��������!�����t �#"���4��������#�2$�'�������������

Page 88: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 85

(3.2.2) '���������������!�. �� 2$�.�����"��������4��������2������������������!��������!�����t �#"���4��������#�2$�'�������������)4"����$"������&�������$��2����)����J �'6<�(����������������

�����%1.1+F!) �.1) �������������4�2$�'������������2����"�����)4"�/4�6���/ �����!�� ���"� �*$� 1 ���J� �.2) )�������!��������������4�2$�'������������2����"���/���������"�����)�������!�2��$����J���������H<�4H<�����(� ���������J�4��2$�)�������!�2��$����J����������������"���/�(��/<��������H��������E���3����!� �.3) ����/<����!�����������������4�2$�'������������2���I6������/ ��"����������������/<������!�2$�������3����!� ��J�/J ��������#"�/���@�"��/ )��6<��)����"��@����"�����)���'������4�6�$������/< ������6<���J

$C+�11)�%1G1� %1$�%)6�2,�( .� ����/<����!��������������������J��/< :¢2��3 ��6<����/< 1: ����� '.>.2��3 2$��/<����!��������������������J��/< 1¢2��� ��6<����/< 1¬ �!�&�'�3 2��� @�"2�����J��������������4��������/< ��(� % � .� )4"�/�$����J�2���* 2��� ��E�"@� ����/�� �����@�/J 1. � �����'� ��$��>�/�!� ��������������4��������/< � 2. � '����? >!&�����!����� 3. �� !'� ����@��>�/ �. � ���&/�3 ���!����� �. � .�&�� >�/' ���3 :. � ���.�� 3 �� '#$ ¬. � ���= ���� %. �������>�/ ����@��>�/ 1%�(%�%164�%1'�).1+F!)4�(�11)�%1�5 1�G$C+�11)�%1F!-0'%(S )�* 2��3 �/�������!���������������!�����t .� �/�� $���/ �������@�/J ���$C+�11)�%1G1�|�������������������(4�)4"�/�������!�������� ���"� @�����$� 1 ���J� .� )�* 2��3 �����������������/�������!��������(� : ���J� 2$��������!�)�#�2��������� /< ���.�������(� 2 ���J� �����E�������!�������������� % ���J� 2$������"���������!�)�������!��#"I6�4!" �(� 1 ���J� ������@�/J

4�� �4�! p �� ���$�����(���(24������������������)�� ������/J���(��������/<������@�"2���&�'��E�������4��2$�������/ ��"��$��4$�����' 324�������>@� ��6<����/< 21 ��I!� 2�3¬

1. � ����3 ��/�� 1¬ %¢% 1¢1 2. >�������� 3>��� ���$��X���� 1¬ %¢% 1¢1 3. � ��/�� ��������� 1¬ %¢% 1¢1 �. � ���>����� '���&� : %¢% 1¢1 �. � ��' �!���&��� 3 1¬ %¢% 1¢1 :. � �/��>����� �4���>�$ � %¢% 1¢1 ¬. � �!-�'$ �!�� �&���-3 1¬ %¢% 1¢1 %. � /��� �A=����' 3 1¬ :¢% 1¢1 ;. ��������3 ?����#� 1¬ ¬¢% 1¢1 1Y. � �����'� ��$��>�/�!� 1¬ %¢% 1¢1 11. �� !'� ����@��>�/ 1¬ %¢% 1¢1 12. � '����? >!&�����!����� 1¬ %¢% 1¢1 13. � ���&/�3 ���!����� 1¬ %¢% 1¢1 1�. � .�&�� >�/' ���3 � %¢% 1¢1

�� ���$� �(����J� ����!��#"I6�4!" $(��� �� �6<�������������� ����(���(24�� ��������"����� (�(� 1 ���J�) (�*) ����!�

Page 89: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)86

���$C+�11)�%101����G)�* 2��3 ������������������/�������!� �����J���J � ���J� KH<���E�������!��/<�(4�@�"$���4"� KH<��/�������������������"���������!�������@�/J

�(����J� )�����"���������!�

1 � ���>����� '���&� ������������������ �¢� 2 � ��' �!���&��� 3 �������������� �¢� 3 � �/��>����� �4���>�$ �������������� �¢�

���� $C+�11)�%1G1� %1)�* 2��3 �������������4���/�������!� �����J���J 13 ���J� KH<���E�������!��/<�(4�@�"$���4"� 2$��/�������!�����'��>� �(� 3 ���J� �����J���J 1: ���J� .� �/������������"���������!�������@�/J

�(����J� )�����"���������!�

1 � �����'� ��$��>�/�!� ��������������4�� 2$� ������"�4"��/<���4�� 1�¢1: 2 � '����? >!&�����!����� ����������4�� 1:¢1: 3 �� !'� ����@��>�/ ����������4�� 1:¢1: � � ���&/�3 ���!����� ����������4�� 1:¢1: � � .�&�� >�/' ���3 ����������4�� 2$� ��������#"������ 1:¢1:

$(��� �� �6<� �(24��

$(��� �� �6<� �(24��

Page 90: รายงานประจำปี 2553

$(��� �� �6<� �(24��

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 87

���� $C+�11)�%1�11 %*#+���%1C%$'%0�G*�)�* 2��3 �������������4�2$�'������������2��/�������!���J���J � ���J� KH<���E�������!��/<�(4�@�"$���4"� .� �/���������� ��"���������!�������@�/J

�(����J� )�����"���������!�

1 � ���>����� '���&� ��������������4� 2$�'������������2� �¢� 2 � ��/�� ��������� ����������4� 2$�'������������2� �¢� 3 � ��' �!���&��� 3 ����������4� 2$�'������������2� �¢� � � �/��>����� �4���>�$ ����������4� 2$�'������������2� �¢� � � �!-�'$ �!�� �&���-3 ����������4� 2$�'������������2� �¢� : � �����'� ��$��>�/�!� ����������4� 2$�'������������2� �¢� ¬ � '����? >!&�����!����� ����������4� 2$�'������������2� �¢�

��J�/J �'6<�)4"��E@����4$������&���$ )�* 2��3 �/�������!������������/<@��)�"�#"���4�� �(� 1 ���J� KH<��/������������"���������!� ���/J

1 � ����3 ��/�� ����������������� 2$� ������������ 1¢1 2 >�������� 3>��� ���$��X���� �������������������� 2$� ������������ 1¢1 3 � ��/�� ��������� �������������������� 2$� ������������ 1¢1 � � ���>����� '���&� ������������������ ��������������4� 2$�'������������2� 2$� ������������ 1¢1 � � ��' �!���&��� 3 �������������� ����������4� 2$�'������������2� 2$� ������������ 1¢1 : � �/��>����� �4���>�$ �������������� ����������4� 2$�'������������2� 2$� ������������ 1¢1 ¬ � �!-�'$ �!�� �&���-3 ������������� 2$� ������������ 1¢1 % � /��� �A=����' 3 ������������� 1¢1 ; ��������3 ?����#� ������������� 1¢1

$(��� �� �6<� �(24�� �(����J�)�����"���������!�

Page 91: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)88

����������������� 1 ;YYsYYY ;YYsYYY ¬%¬s�YY ¬%¬s�YY�������������������� 2 :YYsYYY 1s2YYsYYY �2�sYYY 1sY�YsYYY������������������ 1 %�YsYYY %�YsYYY ¬3�sYYY ¬3�sYYY������������� 2$��������������� 2 ¬2YsYYY 1s��YsYYY :3YsYYY 1s2:YsYYY������������� 3 3YYsYYY ;YYsYYY 2:2s�YY ¬%¬s�YY������������� 2$�����������4�� � 3YYsYYY 1s2YYsYYY 2:2s�YY 1sY�YsYYY����������4�� 2$���������#"������ 1 ^ ^ ^ ^ 1�)� ��� ���������� ���������� ������ ��� ��������

4�� �4�! p ��������#"��������E�������������2$�����������4��.� �(24��2$��/?����E'���������� ����J �H���@�"���������2��� ��6�)?���������������2$�����������4��

$'%0�G*��11)�%1�11 %*#+���%1C%$'%0�G*���

����������� 1 ;YsYYY ;YsYYY ������� : :YsYYY 3:YsYYY 1�)� �� � ������ � �����

������2�����(�* 2��3 �(�4l���������(4����$����q��������* 2��2 �/<��� )�* 2��3

���¢�*¢� ��� (���) ���¢� ��� (���)

�(24��

�(� (�)

�(24�� �(�������� ������2�����(�* 2��3 (�) ���¢�*¢� ��� (���)

�%1�11 %�11)�%1*#+���G1� %1���2�%1�11 %G!$$#�2,�+*0'(0�3(6.��11)�%1G1�|���������������4�2$�'������������2��/4"��/<���4��!��$�/<�/�!��������'6<��(���(24��������������� .� ������4��!��$�/<�/ �!��������/<�/�����4�����)�!��"� ��J��!��!-� ���������3 �����(�=)�����/' �/&����#"( ���� ��>3��"��@�$ �/�!����2$���� ��� �/���������� �(���/<.����)� �����I2��������4l� �������� ���IH��$����q�������)?���������������)�����/<����� .� �������/<����!����������������� �'6<�'������)4"�����4l�������������/<��(�������/<����!��#"I6�4!" ��"2�����/�/<�(24�������������������$� .� ��)������$�����������'������ ���4��!��$�/<�4���������/<����!����������������� �'6<�2�����J��!��$��"���E�������)�(24���/<����$�@�"����"�������������

���2�%1�11 %G!$$#�2,�+*0'(0�3(6.����G1� %1�(4����#"���4�����������)������#"������CD� �HJ@���'����������$6�� .� ��������#"������2$��"����������4l�������������������4��

$'%0�G*�4�(�11)�%1G1�|��*#+$C+�11)�%1F!-�'���������������4�2$�'������������2���E�#"���4$�����532$�2��������(4�������2�������������������!� �� 2$��#"���4�� 2$�(�����������������������'6<�'������ .� ���/ ���/ ��"���������!���4������/ ���2$��/<�/���)�$"��/ ��� �����J�'�������������� � � ������!���� 2$��������.��������������#���@� .� ������2�2��������E 2 ����&� $'%0�G*��2,6.�0��6(� �������"� �����/J ����!�2$��(�4l� ���/J

1) ������2����������� ����(�* 2��3 ��������2$��$���. �3���2�)����q�����4"��/< @�"2�� ���'�4� ��������� ��/J �$/J � ��/J ����!� 2$����)�"��� �/<�(��E (�"������������� 4����/< 3 ����"� ���������� �"� 1%) .� )�������!�����=�#"I6�4!"����(�* 2��3 ��6<����/< % ���� 2��3 �/<����!�@�"�/����!���������������2���E����(� :s;3YsYYY ��� 2$��!�����(�4l���������(4����$����B�����������(�* 2��2 �/<��� )�* 2��3 )����� 1Y.� �������������2��� ��6� .� ���4�� )4"������������������E�#")�"�!$ '��� '������������������2����@� .� �/�� $���/ �������@�/J

�(24��

Page 92: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 89

)�-�2,��������4�(������ !��[�OP�aN��h�Z�^�M��`gM�N\�������)4"��������'���������J'6J?�����#"I6�4!"��J�)?�������$��!2$�)?����"���������� �"� ����q���������#"I6�4!"� ���������/ ��� KH<��#"I6�4!"�����I��������$����(���� . �� ������4���� 4�6������"��(�� ����/<��/< �. ���� ���I#��"�����I"����������E���� ������������l�@K�3����������6� ooo.\RT.UN.Sf ��J�&���@� 2$�&�������X� 4�6���l�@K�3����$��4$�����' 324�������>@� �6� ooo.iPS.NO.Sf �#"I6�4!"�����I��<)�@�"�����������$���@�"�������!"�����2$��q������"� �/���� ����� ������ 1) ������@�"2�����J�)4"������ ># 3���C��4$�����' 3 (�����>@� ) �(��� �(4"��/<��E� ����/ 4$�����' 3��������� �'6<��(� ���������)4"����#"I6�4!")����(������/< ����������/ 4$�����' 3��������� 2) ����)�����"���������!�����=�#"I6�4!" KH<����)4"�/�*$� 1 ���J� )�� ��$� 2$��I��/<�/<�4����� .� ������@�"���4���6�������!�'�"���������"��#$�������������!��/<�/�� $���/ ��'/ �'� ���I"� 2����� $���/ �������E�� 2$������4l�������������������)�!����� �/�� $���/ �)��6<��������@�/J ^ �"��#$����!��$�/<@�"����������6<�)4"��"��(���(24���������2���������/<����(4��������(24��������� ^ �"��#$����!��$�/<����6<�)4"��"��(���(24��������� ^ �"������������������'���/<��/< �����������!��#"I6�4!" ^ ������2$�4$��?��/<�#"��"���������!��"��2��������"���������!� ��/�������������$�����/ 2$���������/ �$���2)��� ����!��#"I6�4!" ^ 2��/<�I��/<����������!�����=�#"I6�4!" ^ 4���6�������� 2�� �. (2���/<�(4��� �������t �/<����������/<$���/ ������ �� ���) ��J�/J ������@�"����(4���6����������� 2�������>����������'���� 3KH<��/ 3 2�� �6� 2�� �. 2�� �. 2$� 2�� �. .� )4"����2���#"I6�4!")����$6��4���6��������2��)�2�� 4H<��l@�" .� �����I vNoT\N[k 4���6����������������l�@K�3��������� ��J�/J �'6<�)4"�#"I6�4!")�"���������'�����������)�$���2) ��������t ��E���$���4"�@��"� ���� ¬ �� �����/J ������@�"$������>.����)4���6�'��'3��E��$��������� 3 �� ���������!�@��"� ���� 3 �� 2$��"����$�����/ ��"�����!���E@�.� ����� �����I$�����/ $���4"�����������!�@��"� ���� 1 ��<�.�� 3) ������@�"�'�<������������� 2'��4���6�������!��#"I6�4!"2$��������������������!���������l�@K�3��������� �6� ooo.\RT.UN.Sf ��J�&���@� 2$�&�������X���E���$���4"����������!� 3Y �� �'6<�)4"�#"I6�4!"�/��$�'�����������/<�(��=����t ��� �<��HJ �) ���������4�� )4"������ ># 3���C��4$�����' 3 (�����>@� ) �(��� KH<���E� ����/ 4!"�����������E�#"������4���6�������!��#"I6�4!" )4"2���#"I6�4!"$���4"����������!� 21 �� ������)4"����2���#"I6�4!"�/<��"�����������!��#"I6�4!")&� 4$���/<@�"���<��������!�2$"� .� �/���������/ � $���2)�����/<� #���4�������'������2$� ��@��@�"$����'�"������E���3����!���J�2�������/<��"���������!�2$������/ � ��E�"@�

2) ���������2��������������4���������"� ����"�����4��2$�.��� KH<��/�(�����������4����������� �����J���J � � .� �/������2��������E��� 1Ys��YsYYY ���

$'%0�G*���,� ^@���/

�%1�5��G-�*#����%1����������������@�")4"�����(��=�������(����#2$�������/<�/ �6<��������4���/�������(����#2$�������/<�/�����I�'�<��/����������I )���2��������!���� ����J �����������������H�)4"�����(��=���������4�����'6J?�24������K6<���� 3�!���� �/�!����2$���� ������4$�� ����&���$ ����E�A��� �(��=�/<����$)4"����(��!���������������E@�� ���.����)� �/�������&�' ��������$ ��<�� 2$�����=����.�� ��� �<� 6 �$����'�<��#$�������>��?���

��J�/J ���������������������>)�"��� ��������!����������������������� ��� ��������!�������'���� .� H�2������� �(��!�����/<����$"�����4$������=��>��?���'��'/ �)4"��E2��2��������q������/<�/����������2$�'���� �'6<�)4"��<)�@�"�������q���������� &���4"��/<�/<@�"������4�� �J��E@�.� I#��"�����2�������4$������&���$2$�@�"�� 2'��)��l�@K�3����������6� ooo.\RT.UN.Sf .� �/�� $���/ �������@�/J R�G%�6�2,����G�%1�5��G-�*#����%1 �������������������4��2$�)4"�����(��=)4$������(�������#2$�������/<�/ .� �"����.����)��������(��!�����'6<��'�<�������6<���< 2���#"I6�4!" ��$��! 2$��#"�/���@�"��/ .� �/4$������/<�(��=���/J 1. ����q���������#"I6�4!"2$��#"�/���@�"��/ � ���������/ �2$���E��� 2. �����������������!���� �!����<)����q�����4"��/<�"� ���������� .����)� �'6<����. �3�#��!�������3�� �#"I6�4!" ��$��!2$��#"�/��� @�"��/ ��J�4�� 3. �/����(4���� ��������!�����������������������2$�'���� �'6<���E2����)����q�������)4"����$"�����4$����� �(����#2$�������/<�/

��J�/J 2�����������(����#2$�������/<�/����������/�� $���/ �������@�/J

Page 93: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)90

�) )�������!��#"I6�4!" ������@�"�(4�)4"�/��J��)�������!�� ���I#��"������B4�� 2$��(H�IH���������� ���� 2$�����������/ ��� ����#"I6�4!"��E4$�� .� )���$�����/ �'6<���"���������!� ������@�"���)4"�/��"�4"��/< 2$����..$ /�/<�4����� �'/ �'� �'6<��(� ���������)��������������������#"I6�4!"$���4"�����������!�������� 1 ��<�.�� :) )�������!��#"I6�4!" ������<��������!����������������������������$���2�(���������������� �#"�����=�/����������/<��H��� �B4�� ����������/<��"���������!��"� ����#"I6�4!" '�"����J��/J2��)4"�#"I6�4!"����IH���/���)���$���2��/ �2$���������#"I6�4!" .� �����/<����!��(4"��/<����!��������!�)4"��E@����$(��������/<2�"�)4���6�������!��#"I6�4!"��������$�)4"�4������'/ �'� �(4������(��������l����t ���2��$�����.� @���/����'�<������6< ���46�����/<���!@�")4���6�������!� ������J ������ ��@�"���)4"�/����$���2��/ ��(4����#"I6�4!")�")���$���2��/ �)2��$����� 2$�@�"��������2��/ � '�"����J���j��� ��2��/ �)�!����� ��J��4l�"� @���4l�"� 2$��������/ � �"� ����.����)�2$���E��� ��J�/J ����������������@�"��j�.����)4"�#"I6�4!"2��� ��������4l K��I����6<������t ��/< ��������(��!������������� 2$������� �� '�"����J��/������H��������!�� ���I#��"�� ���I"� ¬) ������@�"��j��� �� �6<��#"I6�4!" 1Y �����2����������� � ���j���!�����/ '�����.�4!"����������!�����=�#"I6�4!"����(�*)4"�#"I6�4!" ������������l�@K�3��������� �6� ooo.\RT.UN.Sf ��J�&���@� 2$�&�������X� %) �������!�����=�#"I6�4!"����(�*�!����J�)�����$6����J��������2���������/<���������� ������@�"��j�.����)4"�#"I6�4!"$���2��/ � �$6����J����������E�� �!��$ ��J�/J �'6<���j�.����)4"�#"I6�4!"�/�����$6����������/<�"�����@�"� ���2�"���� .� ������@�"2��� $���/ ���/< �����������2��$���/<@�"�����������"��������$6����J��/<�/�"��#$�'/ �'��/<�#"I6�4!"�����I)�"���������'������ ;) )�������!�����=�#"I6�4!"����(�*�!����J� ������ ��@�")4"�����#"I6�4!")���'�������!����������2��������������������2$���� ��������!� �� .� ������@�"2��� $���/ ���/< ����������2��������������������2$������������!� �� �/<�/�"��#$�'/ �'��/<�#"I6�4!"�����I )�"���������'������ 1Y) )�������!�����=�#"I6�4!"����(�*�!����J� ������@�"�(4�)4"�/�������2�����J��#"�����=�/ 2$�����(4�������2�����#"�����=�/ .� ��� )4"�#"I6�4!"'�������!���� KH<�������@�"2��� $���/ ���/< �����#"�����=�/�/<�����"�������2�����J� �����J��� $���/ ���/< ����������2� ����#"�����=�/ �/<�/�"��#$�'/ �'��/<�#"I6�4!"�����I)�"���������'������ 11) ������@�"(���� y-ZNSdTh ��������� ># 3���C��4$�����' 3 (�����>@� ) �(��� ��)�")���$�����/ 2$����������3����!��#"I6�4!" �����J��������2)���$������������������!� 12) )��4�����������!�����������������@�"��j�.����)4"�#"I6�4!"2�����������4l�"����2� 4�6���J��(I��)��������t � �����������$���� 13) ������@�"�(���������(�� ���������!��#"I6�4!"&� 4$���/<����!��#"I6�4!"��J�!�$�� ���$���/ � ���I"� ����"���l������/<����q )�������!��#"I6�4!" .� ������)4"2���$��4$�����' 324�������>@� 2$��������'���� 3&� ) 1� �� 4$���������!� '�"����J��� 2'����������l�@K�3 ��������� �6� ooo.\RT.UN.Sf ��J�&���@� 2$�&�������X� 1�) ��������/ ���2����(.� ��j��� .� �/����$���2)2��$����� �'6<�)4"�#"I6�4!"�����I$���2@�".� ����� 1�) �������/. �� ������ ����A�$2���#"I6�4!"�!��� )������/<������/ ��� 1:) �'�<������������� 2'����4�� ���=����!� 2$����������������'���������IH��B���53�����"�����!� 2$��"���������/< �����������!� )��l�@K�3��������� �6� ooo.\RT.UN.Sf ��J�&���@� 2$�&�������X���E���$���4"����@�"����������������!��'6<�)4"�#"I6�4!"�/��$�'������ ��� �<��HJ .� �"��#$����$����/�� $���/ �� ����'/ �'� 2$����I"� 1¬) )4"�����#"I6�4!"�/<��"���������!�)&� 4$���/<@�"���<��������!�2$"�)��������/ �$���2 �(4��������/<� #�)��4�������'������2$� ��@���/ ���$���� .� ����E���3����!���J�2�������/<@�"��"���������!�2$������/ ���E�"@� 1%) ������@�"�#2$�#"I6�4!" .� ���)4"��������"��#$ ������� �$����(���� 2$�. �� )������4����� �����<(���� 2$�����$� .� ����������j��� �"��#$���������������$��4$�����' 324�������>@� 2$"� ������ ��@�"(�"��#$�/<�(��= �����J������������t �/<��E�A��!��2���@�"���l�@K�3��������� �6� ooo.\RT.UN.Sf 1;) )�* 2��� ��E�"@� ����������j�.����)4"�#"I6�4!"��������������!�$���4"� .� �(4�������4������6��!$���-��6��������� 2��$��*

)�-�2,����%1.��G�0�0'������� !���'%(6�'%6�2�)���[Y�fOa^�`M���M^adMQa��h�Z�^�M��`gM�N\�������(��!����.� H�4$���!���� ��� ��� �����������������2$��#"�/<��/< ��"���!�CD� �����������������q�����4"��/<.� �(H�IH��$���. �3 �#��!��(4����#"I6�4!"� ���������/ ��� .� )4"�����(��=2$�����'�������24��������E��"��������#"I6�4!" .� @����6J����. �3����#"�/���@�"��/ �$!��)� �$!��4H<� ��J�/J �#"I6�4!"�H������I��<)�@�"�������������@�"�������!"�����2$��q������"� �/���� �����������������/2����)��������@�"KH<���������$��� ���/J 1) ��������j��� �"��#$)4"�#"I6�4!"����� ����'/ �'� ����$� 2$���<�IH���/< �����$����(���� . �� ������4���� �"��#$����(�� ��� �/<��/< �. ���� ���I#��"�����I"� ���IH������ 2'���"��#$�/<�(��E�����������)�����#"I6�4!"������������l�@K�3����$��4$�����' 3 24�������>@� ooo.iPS.NO.Sf 2$���l�@K�3������ �6� ooo.\RT.UN.Sf ��J�&���@� 2$�&�������X�

Page 94: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 91

2) ����������������!��#"I6�4!")4"��E@����$(��������/<2�"�@�")4���6�������!��#"I6�4!" .� ��������@���'�<������������!�.� @��@�"2�"�)4" �#"I6�4!"����$���4"� 4�����/����'�<������'6<�'��������6<���6<���46�����/<�(4�@�")4���6�������!��#"I6�4!"���"��@�"����!���� ����/<����!��#"I6�4!" �"� ��2��/ �@��"� ���� 1 ) 3 ����#"I6�4!"�/<������!�2$��/���������/ � 3) )�������!��#"I6�4!"�!����J� ������@�"�(�����������4���6����=����!�'�"���������"��#$�������������!�.� �/�� $���/ ����I"�I#��"�� �����J������4l�������������������)2��$������ ����'/ �'�&� )�� ���$��/<�B4�� �(4� �/���J� ���/����� 2'����4�� ���=����!� �#"I6�4!"2$��������������������!���J�&���@� 2$�&�������X� ��E���$���4"�����������!��'6<�)4"�#"I6�4!"@�"�/��$�)���'������ ��� �<��HJ �����l�@K�3������ �6� ooo.\RT.UN.Sf �) 4���#"I6�4!"@�������I��"���������!�@�" ������@�"������4���6�����������2������������'���� 3@�'�"��4���6�������!��#"I6�4!" �'6<�)4"�#"I6�4!"�/<������3���������)4"�#"�6<������!�2� .� �$6���/<���������)4"�!��$)��!��$4H<�2� 4�6��������������)��4H<���� ��������"���������!�2��'6<���E����������������#"I6�4!"@�" �) �������(4�)4"���������/ �)�/<����!��#"I6�4!"��E@�����(�4!"�/<�#"I6�4!"I6�� #� .� 4H<�4!"�/�����������4H<���/ � :) �������/����#2$��6<�����)�"�"��#$&� ).� �/. �� 4"���������2$��#"���4��)�"�"��#$&� )�/<�/�����(��=��������� 2$������� �� KH<� ��@��@�"��j��� ����������'6<����. �3�������4�6��#"�6< KH<����IH����K6J��� 4$�����' 3��������� .� ������� �#"���4�� 2$�'�����/<� #�)4�� ���/<�����"��#$&� )���"����������K6J��� 4$�����' 3���������)���� 1 ��6���������j��� ����������������� - )���/�/<�������2$��#"���4���)��(���K6J��� .� 4�6����.�4$�����' 3������������"��2�"�)4"�(���������������(���4$�����' 3

2$��$��4$�����' 3�����!����J�&� ) 3 ���(�����������/<�/�����$/< 2�$� 2$�2�"�)4"�$��!���������@�"������� �����J�@�"�(4�)4"����!���� ����� �����I6�����4$�����' 3���������������� �����J��#�������E��������()�������!� �����������������!�@�����

- �������/2�����q������/<�����)����#2$2$������A=4��������2 "�����$���. �3 .� �/����������������� KH<��/4"��/<����B�����������������������E�#"���������q���������B����/ �2$��"�����������t )4"��E@�����B4�� ���4$�����53����$��4$�����' 324�������>@� �(���������������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3 KH<�4���/<����!��/����(�� ����/<����/�������2 "�����$���. �3 4�6���"��(�� ����/<��/< �. ��� ���������(�����j��� �#$����� ��� �6<��#���==� �!��$�/<��/< �. ��� �4�!�$�����(��E2$��� $���/ ��6<t �/<��/< ��"��)�����"��(�� �������$���� ���I#��"�� ���I"���J�&���@� 2$�&�������X�������������l�@K�3����$��4$�����' 324�������>@� �6� ooo.iPS.NO.Sf 2$���l�@K�3�������6� ooo.\RT.UN.Sf

)�-�2,����%1$5�(��(G�G%�4�(���)2�'��-�6�2��[��`MN��h�Za^�M��`gM�N\������)4"�����(��=�������(H�IH����. �3����#"�/���@�"��/ �$!������t .� �(��!�����"� �������������2$���E�������#"�/�����/< ��"�� �!�CD� �!����<)���'�-����������������)4"����=�"��4"���<��� ��� �<� 6 �����I��"���$���2�2���#"I6�4!"� ����4����� ���G���$���. �3 2$��#2$ ���' 3��������������6���=¹#�'H���������' 3������ )���/J������@�"�#2$��������#"�/���@�"��/ �$!������t �"� ����q������/<�/ � ���������/ ��� ���/J

������ !� p ����������'���������J'6J?�����#"I6�4!"����/<�(4�@�".� �B4�� 2$��"���������������� .� �q���������#"I6�4!"�!��� � ���������/ ��� �������/�$@��/<�()4"�#"I6�4!"�/������6<���<�����@�"����"��#$�/<I#��"��2$��$���2��/<�4����� �������$���2����. �� ������ ����A�$��������� �/�������!�����(�� �����4������ �/��������G����������2 "�����$���. �3 �G�������)�"�"��#$&� )��/< ������������/<��E����$�� 2$�4"�� ������� �#"���4���/<��������"��#$&� ) @��)4"(�"��#$&� )���������@�)�"�'6<����. �3���� �����J��'6<����K6J��� 4$�����' 3��������� .� ��'��) ���� 1 ��6� ����� 2'����������2��������

#��$�% p ������@�")4"�����(��=2$�������������$#��"��!��� � �����<(���� ���IH���6<���<)�!������������"������'H�'�)�2$�������<)� � �������6<��)4"���$#��"� .� �!����<)���'�-��$��&��53 �������������!�&�'2$�����?��$��&��53����/<@�".����4�6���==�@�" '�-�2$�������!� ���)4"������2��$#��"� ���������$��$#��"� '�"����J��/4�� ���/<�(4"��/<�����6<���"����/ ���$#��"�@�"2�� CD� $#��"����'�3 p M[\\ MPTSPO (Y2) :%;-:%%%

��J�/J ������@�")4"�����(��=��������"���!�&�'�/����/<�/ �������"���������!����������)�������� 2$���"���������'�3��4����$#��"��"� �����������t � �������6<��

$�'$�% p ������@�"�q���������"���$�2$���6<�@�����"����������������2������/<�!���� ����&�� 2$���E��� �(H�IH����. �3�#��!���������� .� � #��'6J?�������@�"����$���2��/<��E�����J����CD� .� ������(��<�/<)4"@�"����#��"�� ������������ �����J�����������"�����'�&�' 2$����� ��"�)��/<�/����� 4$/��$/< ��I�����3�/<������()4"�����������2 "�����$���. �3�"� ��������2�"�A=4��'6J?�����������'�3���!���� ���IH���� @����/ ���� 4�6� � ���/<��������' 3��4�6����. �3�6<)��/<� #����46��"���$��������"�

Page 95: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)92

$�'*4'(�%(�%1$�% p �������(��!����.� �q�����������������������2������������"�.� �!����2$���E��� .� )�"4$���#�2�������'����� ����E�����������KH<���2$���)�����/<@�����)4"����������/ 4� ���!����2$��������'�3��4������ .� �$���� ���$��/<����� ������@���� �/�"� '�'��)�t )��6<���/<��/< �����#�2����������"�

6��% 23�p ������ H�I6�2$��q���������"���$���6<�@��������"������"�4/J�������"��"� ����K6<���� 3�!���� �'6<���"��������6<���<2$�@�"���)�KH<���2$��� )���/��"�4/J�/<��E�I��������� ������@�"�q����������6<�@������==��#" 6���� 4�6���==�����6<���.� �$�� �'6<���"��������<)�2���I��������� .� �q����������6<�@�����t ����/<���!)��==�2$��"���$�� ������������

��J�/J ��6<�@��/<������(���q�����2$� H�I6���E�B���53)����q����������"�4/J �6� 1. �q���������"���$��/<�/����#��"� ��"�4/J�!��� � �������&��2$���E��� .� ��J�� #��'6J?�������@�"����$���2��/<��E�����J����CD� 2. $���"�����/ � ��� 2$�@��)4"�$���. �3)�t �/<@���!�����������"� 3. )���/�������#"��� ��������@��(����/<@�"�������#" 6�@�)�")����/<���������I!������3)�"���$�¢��6<�@��������#" 6�

���(%�p ������)4"�����(��=���'�����!��2$����4����� '������E���' ����/<�/�!������������� ��E�A��� 24�������(��l������� ���$!��G�4�� ��������� .� ������@�")4"����#2$2$��/����q������/<��E��� ��J�)�"�.���� �$���2� ���2�����J� . � "� .� �4���������$����q����� �����'����2��$�� 2$��$�(��l����!�������������

������J ������@�")4"�����(��=������'�-�>�� &�'2$����������I���'�����!������ ��"�������)4"�/�����#" ���������I)4"��/< 2$�'�-�'�����/<�/>�� &�'@��#��&����#"( �����J����)4"'�����/�������)����(4���>�������(����)4"�/��>�����/ ��� �������"����-��� 2$���� ���>�/<�/)����(�� ������!��&�'2��$"��)4"�/�����$��&� ����/��� �!�&�' ���' 3�����'���� 2$��/�������������t ��� ���������!�&�' 2��'���� ��������!�&�'����(�* ����!�(����$/J ��/' ����������#" 6� ������ �4$6����/'���� 4�6� ������������'����4�6��#�����IH�2������ ������)4"�/�I��/<����($���� (�dSTPii) ��E�" ������ ���(H�IH��������!$�������(�� 2$��/������������'���� (�NOg-Ld�P x[\[TUP) ���������������$��&� ����I��/<�(��� �����<(���� ������)4"�/�!����3�"������$��&� ����t 2��'���� ���C¥�K"���' '4/@�

��($)*#+��,(*�-#��)�����������4����� ��������E���4H<���������2$��(H�� #�������� �"�������������� �4$6������ �"��@��������/ � 2$�' � ���/<����"�@��/��� ����2$�������"�����!$)�����4�6���"�����)��������/<��E��������. �3��J��"������2$���<�2��$"�� ����

��($)�p ���������4�����������@�"����=����.����!����� ��� �<� 62$���<���"� ��>� �����2$���<�2��$"�� ����J ������@�"�6�(@����4H<�)4"2������� .� ��������������4H<������ @�"����������'6<�����!���������������2$��������������!>$����t � �����<(���� .� )�* 2��3 ������@�"��"������3��������/<)4"���. �3��������4$� .������ ���� 1. ����������������.$4�� .� ��������E����$�������������&������@� )������4��I��/< '�"����J��(� ���������)������������� ���������.$4�� �'6<�������.$4������#"�/���>����@��#��#"�D� �/<�/�����"�����.$4�� 2. �����������#�!��2$������&�'&#����>3������I'������/< � �/<@�"���������/ 4� ����4�!����3@�������������6��������I'������/< � )��6�'X�&��� 2��3 3. ������� 8������������ �4$6��#"�����&� 2����@4��/<�����>����9 .� ��������&������@� �. ������� 8��/J �'6<�"��t ���¤� 9 ��������#$��>!&����24�������>@� �. ������� 8������l��"���l����)�$�� K� ��6�)4=��!��>9 .� ��������#$����l����)�$�� :. ������� 8LPN ��� �4$6��������@� ������������������.&�@��@��9 8LPN �!�4!����@� 9 8LPN �!�4!���"� ueuP ��� �4$6��$!��2���"� 4��I���� �.��/ �)4��9 8�������4���) 2$�2����A9 .� .�������4$��/J��E���(���"�2$��$��&��53����"��������� ���"� ueuP �����)4"2��$#��"�)����j����.����������������!�.������)�* 2��3 2$���E.�������/<���(� �������6<�� ¬. .������ 8�����/< � ��/< ��'6<� �������$6������*)4��...�6<�@����� �$���$��&� 9 .� ��E��������3�������># 3������.$4��24������ �&������@� 2$��(�����!����'X������(>�$2���'����)�"

��,(*�-#��) p ������)4"�����(��=���������4����������<�2��$"��).������2$����������t .����������������!�.������ 2$�I6������E4"��/< 4H<��/<������)4"�����(��=� ��� �<� .� �!���"��<�2��$"���/<�/�$����������"��������2$������.� ���������.������.� H�4$�� �OPPT M\P[T LP[T ��E�(��= ���� ����(���J(��/ )4"@�"�!�&�'������53�/<4�� ���������(4�2$�(�$����)�")4���(4�����J(�"@�").������ ���������� �.� ������2 �� ������E����'6<�)4"��� �������(��� 4�6�(�$��@���"��������� �PUVU\P ����!����3'$���� ����(�!�������#2$'6J�/<�/��/ �4�6���� �$#��"@�"��2�)4"2�������.� ��� ��J�)������2$���������������!��'6<��������"��'6J�/<�/��/ �)4"����!��2$���!���'�4��� ��E��� �����?� �!�&�'�/���������6��)4"�/�HJ �'6<���E������ J(IH������(��=���������4����<�2��$"�� ������@�"�����J�4�� ���/<�/4"��/<���������.� ���)4"�(4"��/< ��������2$���"������(H� �����J������������'6<��#2$��<�2��$"���/<@�"����$�����������'�-�.������ ��J�� #�)��4������������"��4�6�&� 4$����������"�� ����� ������

Page 96: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 93

- ��yyN �(�������2�4�6��'�<�'6J�/<�/��/ � 4�6�������!�'6J�/<�/<� #����������.������ 4�6�'6J�/<&� ).����������t �/<������)4"$#��"�2$"� - MLy`N �(�����)���������� ��/<�����HJ).����������������"� ��/�/<�4�����2$�I#��!�$����� �'6<����)4"�����&�'2��$"���/<�/ I#��!� ���� )���� #���>� �6<�����)�A��!��� ���E�A=4��(��= ����J �������H�@�"�/������� 8���2 ��$��� $�� �9 ������� 8�����3���2 �� ������ 9 KH<���E.�����������3)4"�#"� #���>� )�!�����������@�"���4��IH��$����������<�2��$"��

�H<� ����������������@�")4"�����(��=�������/�����������#"�/���@�"��/ )����������"���$����(������������� �'6<���"��������<�� 2$� �<� 6)4"2�������� .� �����j��� �"��#$�/<�(��=�/<��/< ��"��)����(��!����)4"�#"�/���@�"��/ @�"�������� ����'/ �'�2$�.����)� .� ���)4"�/������� �(4����#"�/���@�"��/ �#"I6�4!"2$���$��! �����I�����������4l �"��"����/ 4�6��"�2�(�/<��E���. �32$������I��"���#$����'�<�)4"���������@�" .� ��������4�� ���@����/ 3IH� 1. ����������������� 4�6� 2. ������������������ 4�6� 3. ������"�4"��/<���4�� 4�6� �. ��������#"������ ����/<� #����@�/J ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� (�4��) 11:%¢1Y; ��J 3: �����$!�'�/ �������3 I'����� � 2����!���4���� ������� ��!���'� 1Y12Y 4�6� y-Q[d\ `kkOPii ����(��������� p vu�\RT.UN.Sf

��J�/J �!��$����$��� ���(������������"��#$ �'6<����)4"�������������'������ .� �������/. �� )����!"������#"�����������4l4�6� �"�2�(�"� �����l�������"��#$����#"�����������4l4�6��"����2�@�"��E����$��

)�-�2,����%16./-6��4��)�#*#+$�%)R.1'(H��[LON_`�Nf�M�^Qg���^QN�^�MQ_b\�������/. �� )�����j��� �"��#$2$�������> ���� �"��#$��������� �"��#$��<�@��/<�(��=��/< ����!���� 2$��$������������������ �/<������������E���� ���I"� �'/ �'� ��<(���� ����$�� �����<�IH�2$�������/ ��� .� @�"�� 2'���"��#$�����������t �'6<�)4"�#"I6�4!" ��$��! ���������43 2$��#"�/<��/< ��"��@�"������� ��������������t ���� - ����� �����������������$��4$�����' 324�������>@� (yLMbv) - 2��2����� ����"��#$����(�* (2�� �:-1) - �� ������(�* (2�� �:-2) - ��l�@K�3��������� �6� ooo.\RT.UN.Sf

������@�"�����J�2����$��!���'�3 (bTmPiSNO �P\[SdNT) �'6<�)4"�������"��#$2$�������������������t �������������#"$��! �#"I6�4!" ���������43 2$��#"�/<��/< ��"��

��J�/J�#"I6�4!"�� �� ��$��!��<�@�2$����������43�/<�"������"��#$�/<��/< ���������� �����I�����������"�4"��/<2����$��!���'�3���������@�".� ��� KH<���E�����"���������'�3���/��4������ 2$���������6<����)�A��!���#"I6�4!"�� �� 2$���$��!��<�@�����)4"�����(��=����"��#$���$��!��E� ������ .� ��"�4"��/<�������������J���<� #��'6J?���������j��� �"��#$�/<������/ ��� ������@�"���4��2$��/����������������������6<�I6�@�"����"��#$��������� .� ����������������@�"����(�� ������������/<�/�"��#$I#��"�� ���I"� �������?������=�/2$�4$����=�/�/<��������<�@� �����J������j��� ������>�(��=�/<�/�$�����4�6�����/�$�������������$/< 2�$�)����4$�����' 3��������������������)�$��! .� ����q����� ����B4�� �B���53 �"�����������$��4$�����' 324�������>@� �(���������������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3 2$�4�� ���6<t �����?� ������������ 2$�������2�"@���$/< 2�$�� �����<(���� �'6<�)4"��<)�����B4�� �B���53�/��������� 2$���E4$�������)4"�#"I6�4!"��6<���< )����(��!����� ������@������

�H<� )�* 2��3 ������@�"�������!�2I$��"��#$�$����(����)2��$�@�����)4"2�����������43 (`T[\ViSi nPPSdTh) �(� � ���J� .� �/�(� 1 ���J� �/<�����������������$��4$�����' 324�������>@� )���)4"�"��#$�$����(����)������� uRRNOS]TdSV v[V �����/J �#"���4��������#���������� ��@�"�/���'��������$��!2$��#"I6�4!"� �����<(���� (MNQR[TV ZdidS) .� �#"���4�����������@�")�"��$�)���)4"�"��#$)&�'��� �������(����2$�����"�K��I��� ����'/ �'� 2$��/�� ��������������43�/<�������43�"��#$��������������� ;: �� �� ��J�/J �#"I6�4!" ��$��!2$��!��$��<�@� �����I���I���"��#$2$�K��I���"����� ����t .� ������ 2����$��!���'�3 p � �!�� � �!�� �&���-3 y-Q[d\ `kkOPii p b��\RT.UN.Sf 4�6� .��>�'�3p (Y2) 2%�-�Y11

Page 97: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)94

)�-�2,� �$�%)1�G��-F�G4�($C+�11)�%1G1�|���[X�^�g��MN��QNO�O`OaOMN\����R$1(�1�%($C+�11)�%1G1�|������������������ �������"� �!��$�/<�/�����#"���������I2$��/���������3)4$� ���� ���� ��>�����>����3 �I��A� ����>����3 �>��?>����3 ���4��!���� �B4�� ��=�/ ������ ��E�" KH<���������!��������������4$���#��������� �����������������I����������������@� (ef[d bTiSdS]SP N� vdOPUSNOi `iiNUd[SdNT w buv) ��J�/J����!��$����$���/J�/������(��=)����(4�. �� �����������������#"���4��������#� ���2�����(������J��� ���J2$��� � �� �$����(4�. �� ��������� ������4��������/< � 2$�&�'���������3�� �/������(��=)����(����#2$ ������� 2$��������$����(������������� ���IH��$����q�����������#"���4��������#� )4"��E@����2��/<���@�"� �����E����� .�����"���������������������������"� ������������J�4�� � �!� ���/J 1. ���������������� 2. ����������������� 3. �������������4�� �. �������������4�2$�'������������2��������/����(4� 2$�2 ��(���������������2��$��!�@�"� �������� .� )���'�����������)�)��6<���(��=t ���"����������4l��� �������������2��$��!�KH<��/4"��/<��'����6<�� 2$������6<��)4"����������������'������4�6�������� .� ���'�����������)����"����������4l��� �������������2��$��!� �'6<�I����!$2$������)4"��������.����)�2$���E�������#"�/<��/< ��"���!�CD� .� �/������������������/<�/������E����� ���CD� ���4�� 2$�@��@�"��E�#"�(���(24��)�����������!� �� ��������������4�� (Mf[dOQ[T N� y�PU]SdmP vdOPUSNO) )?��4��4"������� ����������4�� ����������������������������)����#2$����(��!����2$�����q���������������� )4"����$"�����. �� ������������������� .� �������$����(�������CD� ������� �����<(���� 2$��(4�)4"�/�������!��������'6<��� �������"��4"�����$�(���� 2$��$��������������������E����(�!���6�

�%1+�%1-51(05* '(4�(�11)�%1G1�|��)�������!�����=�#"I6�4!"����(�* ��������"���������(24���(�4H<�)��� I"��(��������2������)4"�����E������@��@�" �l)4"���.� �(�)�$"�/<�!�������4H<�)���

�������������@�"������2�����J� �$6����J� 2$�I��I�.� �/<����!��#"I6�4!"�/��������(���(24������"����������������2$���6<�������� 2$"����@�"�������$6����J��$����"��(���(24�����@�@�"�/� ��"2��)���/�/<�(24�������������������$�.� ��)����E������������� �������������4�2$�'������������2����(4"��/<'���������4��!��$�/<�4������������/<����!����������������� �'6<�2�����J��!��$��"���E�������)�(24���/<����$�����"����������������

��������@�"�(4��� !������� 2$�¢4�6� �(������#��!��/<���(���(24��� �������6<��@�" .� ��6<������ !4�6��� ���$��(���(24����@�"��E �!����� 4�����/ ���/ ���������#"���������I 2$����������3������!�����/<2��$���/2$�'�"���/<��(�����)4"�������. �3���������

�5�G1�|���2,�11)�%1-51(05* '(������@�"�(4�. �� )����(���(24���������������)������������/ �$�@����� � 24�� .� )�A��!���/��������������(� � � �/<�(���(24���������������������/ �6<�(� 1 24�� 2$���������������(� 1 ��/<�(���(24���������������������/ �6<�(� 3 24�� .� @�"��j��� �� $���/ ��"��#$����(���(24���������)�������6<����������2��$��@�"� ���$���/ �)2�� �:-1 2$�)�� ������(�* (`TT][\ �PRNOS) KH<���������<)������@�����)4"�����������2 "�����$���. �32$�@���/�$������������q�������4"��/<������������� .� �$���� ���$��/<����� ����������������@�"2���)4"�4l��� ���������������������I�!��>��$�)����q�����4"��/<� ����/�������&�' .� ������@�"����(��H��� �(2�( 2$��"����2��/<�/���. �3)����(��!�������������� �������6<��2$���<(����

$C+�11)�%1F!-�'�������������������/���2�����J������������!� �� ����t @�"2�� �������������4�� ����������������� �������������4� 2$�'������������2� �������������4��������/< � �'6<�)4"�q�����4"��/<��'����6<��2$�(����$)4"����������������'������2$�������� KH<������������!� �� �/�����4"��/<����/<�(4�

Page 98: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔ�Ñ� �Í��¾�àÍ�¹� à���Í»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ �ÁËÒ�¹� 95

2. G�G%� �%�2, *#+$�%)1�G��-F�G4�($C+�11)�%1D%�+���5*#+��������������������������E�#"�(4����� ��>3 '����2$�. �� ���IH���E�#"�(����#2$���������������)4"��E@�������I!������32$���G�4�� �/<�(4�@�" �����)4"�������. �3�#��!� �'6<��'�<��#$�������>��?���)4"2��������2$��#"I6�4!" .� �(H�IH��$���. �3����#"�/���@�"��/ �!�CD� �/������E�����)���2�����������4l2$���������)� @��2���4��$���. �32������4�6�2���#"4H<��#")� @���(�����)�t �/<��E������2 "� 4�6���E���2���������$���. �3��������� 4�6�������)���6�

����������������)4"�����(��=����� ������������/<�"�����"�)4"�4lIH��$����(����� ���2�"���� �/��������� �(4� 2$���� ����?�)������4�� �G����2$�������������/< �)4"� #�)������/<�4������ ����/�������&�' 2$���������$&� )�"4$�����I����!$�(�� 2$������I�������@�" .� �����������������/�����!����<)���'�-��'6<�)4"!��������������/��������=�"��4"�� �����<��2$� �<� 6 �����I��"���$���2�2���#"I6�4!"@�"� ����4�����

�%1*G'(*��G�G%� �%�2,4�($C+�11)�%1�������/����(4�2$�2 ��(���������������������2$�CD� ������)���������t @�"� �������� .� )���'������2$������)�)��6<�� �/<�(��=t ���"����������4l����������������������2$������������!� �� �'6<�I����!$2$������)4"��������.����)� 2$���E�������#"�/< ��/< ��"���!�CD�

�%11�) 1��*��05* '(�������������������E������������2$�@����E�#"���4�� �����J�@����E�!��$��/ ����������"�4"��/<���4��4�6��(���(24��)���������� �!� �� .� ������������������/������E��������CD� ���4�� �/���2���2 �4"��/<)����(4�. �� ����(����#2$2$�������4��������( ��������� �������� ������������������/4"��/<��E����)�/<����!����������������� KH<���E�#"�(4����� ��>3 '���� )4"CD� ���4��(@��q����� .� ��������������!���/������E�����)�����������������!� ���2�����������4l�������(�������������)�"�����t ���IH�'������� ���������)��6<���/<������2 "�����$���. �3 �'6<�)4"�/����I#��"�� .����)� �����I�������@�"

���������"�4"��/<���4�� (MfdP� y�PU]SdmP u��UPO^Myu) ��E4��4"�����#"���4�� ����������������������������)����(����#2$��� ���4�������������)4"����$"��������� ��>3 '���� 2$�. �� ������������������� .� �/������4�� ����������(�������CD� ���4��2$� CD� ������ .� �(4�)4"�/�������!������� �'6<��� �������"��4"�����$����(����2$��$��������������������E����(�!���6� �/��� ����� �(��$�@��#�CD� ���4��)����(4�4"��/< ������������� 2$�������!����

�%1.1+F!)$C+�11)�%1G1�|�� �����"���������!� 2$�����/����������������������I6������E4"��/<�(��=���������������� �'6<��������2$������������)�)����(��!���� .� �������/����(4���2$���$�����!��������������������@�"$���4"��$���* .� �(4�)4"�/�������!�������� ���"� �*$� : ���J� 2$�����/ �������!�����'��>��'�<�������������(��E 2��$����J����/����(4���������!��/<����� �/���(���������$���4"����������!� � ���"� ¬ �� �'6<�)4"����������������@�"�/��$�)���'������>H����"��#$� ����'/ �'������"���������!�

��J�/J ������@�"�(4�)4"�/�������!���������/<@����E�#"���4�� (�NT^y�PU]SdmP vdOPUSNOi) � ���"� �*$� 1 ���J� .� �/���I!������3�'6<�)4"������� �/<@����E�#"���4���/.�����/<��@�"����!���4��������� �'6<�'��������/< ���������l�A=4�����t ��/< ��������������/<� #�)�����)� .� @���/CD� ���4��4�6�CD� ��������"������"�

�����������������2$���������������4���������(4������������!�2$�'��������6<����"������������!����������������� 2$�)�������!�@�"��j�.����)4"��������!�������I�����6<������t �'6<���"�������'��������E�����������!�@�" �$��������I2�����������4l@�"� �������� ��J�/J )���$����)�/<����!� )4"I6���������/ ��"����� .� )4"��������4H<��/4H<���/ � ��������/<�/���@�"��/ ��@����"���������!�4�6��$����������/ �$���2)��6<���J �������!�2��$����J�)�"��$������� �^� ��<�.��

6#4%!�%1G1�|������������������@�"���4��IH������(��=��������2$�4"��/<����$��!��������� KH<��/������ ����!����(�������������)4"��E@� ���4$������(����#2$�������/<�/ �q�����I#��"�����4$�����532$��"�����������$��4$�����' 324�������>@� �(���������������(��� 4$�����' 32$��$��4$�����' 3 ����������������@�"2�����J� �������>�/ ����@��>�/ �����������#"������ �(���(24���$��!��������� �(4"��/<������� ��4�����������������2$�CD� ������ �(4"��/<�#2$2$���������"��B4�� �B���53����t �/<��/< ��"�� ����!)4" �(��������4$������(����#2$�������/<�/ '�"���q���������"�������2$������>����$��4$�����' 324�������>@� 2$��(�������������� �(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3 �����J�����������$����q������������������������������2$�����/<����!��#"I6�4!"�"�

2$�. �� �/<�(��=

Page 99: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)96

� �%1.1+6)�06�(4�(�11)�%1G1�|��*#+�%1.1+6)�.1+�%6��% �%�2,G1� %1�(MfdP� y�PU]SdmP u��UPO- Myu) ����������������� )4"�����(��=�������������$����q����������������������� 2$�������"�4"��/<���4�� .� �/���I!������3)���( �$���������@�)�"���. �3)���������!����������q�����4"��/<�������������������)�"�����t .� ����������������@�"���4�� )4"�������������4�2$�'������������2���E�#"�(����� �������������4�2$�'������������2� �(�����)4"�/����������������������� .� 2��������E 3 ����&�

.1+6D��2,�� ����������$������������ �!��$ (����������) .� ������)�"�����t �6� ����.�����)�����#"���������I (MNOP MNQRPSPTUV) ������E����� (bTkPRPTkPTUP) ����'�"��)����q�����&����� (POPR[OPkTPii) �������)�)�����4"��/<2$�������������� (PO[USdUP [i [ vdOPUSNO) ����q�����4"��/<)���������� (MNQQdSSPP `USdmdSdPi) �����!����<)���'�-����3�� (vPmP\NRQPTS N� uOh[Td�[SdNT)

.1+6D��2,�� ����������$���������E�� �!��$ (�����������������6<) .� ������)�"�����t �6� ����.�����)�����#"���������I (MNOP MNQRPSPTUV) ������E����� (bTkPRPTkPTUP) ����'�"��)����q�����&����� (POPR[OPkTPii) �������)�)�����4"��/<2$�������������� (PO[USdUP [i [ vdOPUSNO) ����q�����4"��/<)���������� (MNQQdSSPP `USdmdSdPi) �����!����<)���'�-����3�� (vPmP\NRQPTS N� uOh[Td�[SdNT)

.1+6D��2, � ����������$������������J���� .� ������)�"�����t �6� .�����"��2$��!�������������������� �����4"��/<2$� �������������������������� �������!����������� ����(4"��/<���������� �������'�3CD� ������ ���'�-������������������ 2$����'�-��#"���4��

��J�/J ��J������������6���������6������ .� �/�$��!����������������4�2$�'������������2��(4"��/<������2��������)4" �������2��$��������������.� ����� 4$������J �$��!����������������4�2$�'������������2����(���������2���������$ �'6<�����(�� ����!� �����$�$��������� 2$�(�������/<����!����������������� ���J��/< 1 ����*I��@�

�H<� �$����������$�q�����������������������)�* 2��3 @�"(�������/<����!��������������������J��/< 1¢2��� ��6<����/< 1¬ �!�&�'�3 2���

&�'����������������������������������� ��E���/J

$(��� 4���"������� �$������ (�"� $�)

1 ����.�����)�����#"���������I (MNOP MNQRPSPTUV) %2.Y� 2 ������E����� (bTkPRPTkPTUP) %Y.2; 3 ����'�"��)����q�����&����� (POPR[OPkTPii) %2.:; � �������)�)�����4"��/<2$�������������� (PO[USdUP [i [ vdOPUSNO) ;1.¬: � ����q�����4"��/<)���������� (MNQQdSSPP `USdmdSdPi) ;1.:¬ : �����!����<)���'�-����3�� (vPmP\NRQPTS N� uOh[Td�[SdNT) %¬.:� D%�1�)6�#2,� �����

&�'�������������$��������� �!��$ (�����������������6<)

$(��� 4���"������� �$������ (�"� $�)

1 ����.�����)�����#"���������I (MNOP MNQRPSPTUV) %;.�% 2 ������E����� (bTkPRPTkPTUP) %2.¬� 3 ����'�"��)����q�����&����� (POPR[OPkTPii) %;.2; � �������)�)�����4"��/<2$�������������� (PO[USdUP [i [ vdOPUSNO) ;1.;2 � ����q�����4"��/<)���������� (MNQQdSSPP `USdmdSdPi) ;1.¬¬ : �����!����<)���'�-����3�� (vPmP\NRQPTS N� uOh[Td�[SdNT) %;.2Y D%�1�)6�#2,� � ���

Page 100: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 97

&�'����$���������������"�4"��/<���4��

$(��� 4���"������� �$������ (�"� $�)

1 ������2��$ !�3 ;3.;� 2 ������E�#"( ;Y.;1 3 �$����(�����"������� ;Y.;1 � ������4���(����#2$����(!����� ;:.;¬ � �������(2���2��(24�� ¬2.¬3 : ������4�����' ����!� 3 %�.%� ¬ ����6<���� %¬.%% % �����"���������'�3������������������� ;Y.;1 D%�1�)6�#2,� �����

�%1��V%�11)�%1*#+���G1� %1����������������2$��#"���4��)4"�����(��=��������"����������4$���#���/<��E���. �3�������q�����4"��/< .� �$l��4l���. �3������>H������� .� ��"���������������4$���#��������������������������I����������������@� (ef[d bTiSdS]SP N� vdOPUSNOi `iiNUd[SdNT w buv ) ����/<�(���� �����������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3 (�$�.) �(4�)4"����������������������/ �"������������� ���"� 4H<�4$���#�� @�"2�� vdOPUSNO `UUOPkdS[SdNT PONhO[Q (v`P) 2$� vdOPUSNO MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP) �����4$���#���/<�(4�2$����������������� ��)4"���� �(��=)�����"���������������4$���#���6<t �����������������I����������������@� (buv) ���� 4$���#�� �N\P N� MNQRPTi[SdNT MNQQdSSPP (�MM) ��E�" 4$���#�� MNQR[TV aPUOPS[OV ��������������������/ @� .� �/���I!������3�'6<��������"��>�� &�'������E�#"(�/<��E�6����/' �/�����#" ������"�)�)�����4"��/<� ���2�"���� 2$���E�"2��)��������$6<����3�� �'6<�(@��#�����(����#2$�������/<�/ .� �/�� $���/ � ���/J

&�'����������������$������������J���� ��E���/J

$(��� 4���"������� �$������ (�"� $�)

1 .�����"��2$��!�������������������� ;:.�1 2 ����� 4"��/<2$��������������������������� ;:.¬2 3 �������!����������� ;%.Y% � ����(4"��/<���������� ;%.�3 � �������'�3���CD� ������ ;%.;¬ : ���'�-��������������� 2$����'�-��#"���4�� ;:.1� D%�1�)6�#2,�  ����

������J �������������4�2$�'������������2�@�")4"�����������������(���������������"�4"��/<���4�� (Myu) .� ������)�"�����t �6� ������2��$ !�3 ������E�#"( �$����(�����"������� ������4���(����#2$����(!����� �������(2���2��(24��������4�����' ����!� 3 ����6<���� 2$������"���������'�3�������������������

Page 101: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)98

$(��� �� �6<� 4$���#���/<��"�����������

1. � ����3 ��/�� - MPOSd�U[SdNT N� MNQR\PSdNT N� vdOPUSNOi MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP Y¢2YYY) �����������������I����������������@� - MPOSd�U[SdNT N� `SSPTk[TUP N� �N\P N� SfP Mf[dOQ[T PONhO[Q (�MP 1:¢2YY¬) �����������������I����������������@� 2. >�������� 3>��� ���$��X���� - 4$���#�����>H��������"����'�-��������I6�����2$�������4�����/<�� �4���� �$� 2�������3 �����>����X� - vdOPUSNO `UUOPkdS[SdNT PONhO[Q (v`P 2�¢2YY�) �����������������I����������������@� - �dT[TUP �NO NNT-�dT[TUP vdOPUSNOi �!��/< 1�¢2YY� �����������������I��� �������������@� - `]kdS MNQQdSSPP PONhO[Q (`MP ¬¢2YY�) �����������������I����������������@� 3. � ��/�� ��������� - vdOPUSNO `UUOPkdS[SdNT PONhO[Q (v`P 2:¢2YY�) �����������������I��� �������������@� �. � ���>����� '���&� - MPOSd�U[SdNT N� MNQR\PSdNT N� vdOPUSNOi MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP 3Y¢2YY3) �����������������I����������������@� - `]kdS MNQQdSSPP PONhO[Q (`MP 23¢2YY%) �����������������I����������������@� - �N\P N� MNQRPTi[SdNT MNQQdSSPP (�MM ;¢2YY;) �����������������I����������������@� - 4$���#�������� �������<�� �!��/< 31 - 4$���#�������4����J�#� �!��/< ¬ - ��� �$� �G��������������� ����. 3;; �. � ��' �!���&��� 3 - MPOSd�U[SdNT N� MNQR\PSdNT N� vdOPUSNOi MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP2Y¢2YY2) �����������������I����������������@� - `]kdS MNQQdSSPP PONhO[Q (`MP %¢2YY�) �����������������I����������������@� - M[RdS[\ n[OgPS `U[kPQV (Mn` �¢2YY¬) ����I������ �$� �$���! - Mf[OSPOPk vdOPUSNO M\[ii (MvM 3¢2YY%) �����������������I����������������@� - �N\P N� MNQRPTi[SdNT MNQQdSSPP (�MM ;¢2YY;) �����������������I����������������@� :. � �/��>����� �4���>�$ - vdOPUSNO `UUOPkdS[SdNT PONhO[Q (v`P :3¢2YY¬) �����������������I����������������@� - vdOPUSNO MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP ;1¢2YY¬) �����������������I����������������@� ¬. � �!-�'$ �!�� �&���-3 - MPOSd�U[SdNT N� MNQR\PSdNT N� vdOPUSNOi MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP 3:¢2YY3) �����������������I����������������@� - `]kdS MNQQdSSPP PONhO[Q (`MP ¬¢2YY�) �����������������I����������������@� %. � /��� �A=����' 3 - vdOPUSNO `UUOPkdS[SdNT PONhO[Q (v`P 2:¢2YY�) �����������������I����������������@� - �dT[TUP �NO NNT-�dT[TUP vdOPUSNOi (�Nv 1�¢2YY�) �����������������I����������������@� ;. ��������3 ?����#� - vdOPUSNO `UUOPkdS[SdNT PONhO[Q (v`P �¢2YY3) �����������������I����������������@� - �dT[TUP �NO NNT-�dT[TUP vdOPUSNOi (�Nv1�¢2YY�) �����������������I����������������@� 1Y. � �����'� ��$��>�/�!� - MPOSd�U[SdNT N� MNQR\PSdNT N� vdOPUSNOi MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP 23¢2YY2) �����������������I����������������@�

Page 102: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 99

�%1-�*#61�,�(�%1HF�4��)�#D%�H������@�"���!�"��(4���/< ���������������j��� �"��#$&� ))4"2���!��$��@�")��� ��������!������J��������������4��2$�'���� )��������� ��������!�������'���� ����������(@�")�#��6�'���� KH<������)4"2��'������6<�2����"��(�� 2$��'6<�)4"����������<)���� '����@�"�q���������"��(4�� ���I#��"�� ������@�"�(4�)4"�#"��������=��2$�CD� ���4�����' ����!� 3�#2$���)�"�"��#$���'����)��6J���"

�(4�������� �������$/< 2�$����I6�����4$�����' 3�����������������(���������������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3 �������� �; 24��'�������==���4$�����' 32$��$��4$�����' 3 '.>.2�3� �������(4�)4"��������!�����/4"��/<2�"���6<�������$/< 2�$����I6����� 4$�����' 3������������/ .� ������2����$��!���'�3 �������(��������� �'6<�����(�� �����)4"�(���������������(���4$�����' 32$� �$��4$�����' 3 ���IH��������(���H������$/< 2�$�2$���!��(�4$�����' 3���������������E�� �!��$�'6<�(���)4"2���������������������� )�������!��!����J�

�������/�����������"��#$��������� .� �(4�$(��������(��= 2$��(������#"�/<�����I'�������������2�"@��"��#$��E$(�����J���/<����� .� �/CD� ������>�/<�(4"��/<�#2$��������������I"� I#��"��� #����� ������J ���/CD� �������&� )�� �!������� #���E�� �t �/���J4H<��"� �����������������I����������������@�

�11�%G11C�%(�!1����������������������)4"�/��� ��������!�����������������������2$����'���� �'6<���E2�����q�����)4"����$"�����4$������(����#2$�������/<�/ �'6<����. �3��������� �#"I6�4!" ������� '���� 2$��#"�/���@�"��/ �6<t

$(��� �� �6<� 4$���#���/<��"�����������

- �dT[TUP �NO NNT-�dT[TUP vdOPUSNOi (�Nv �¢2YY3) �����������������I����������������@� 11. � '����? >!&�����!����� - MPOSd�U[SdNT N� MNQR\PSdNT N� vdOPUSNOi MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP 22¢2YY2) �����������������I����������������@� - MPOSd�U[SdNT N� MNQR\PSdNT N� vdOPUSNOi MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP 2¬¢2YY3) �����������������I����������������@� - �dT[TUP �NO NNT-�dT[TUP vdOPUSNOi (�Nv �¢2YY3) �����������������I����������������@� - `]kdS MNQQdSSPP PONhO[Q (`MP 21¢2YY¬) �����������������I����������������@� 12. �� !'� ����@��>�/ - MPOSd�U[SdNT N� MNQR\PSdNT N� vdOPUSNOi MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP 32¢2YY3) �����������������I����������������@� 13. � ���&/�3 ���!����� - vdOPUSNO `UUOPkdS[SdNT PONhO[Q (v`P �¢2YY3) �����������������I����������������@� - MPOSd�U[SdNT N� MNQR\PSdNT N� vdOPUSNOi MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP�%¢2YY�) �����������������I����������������@� 1�. � .�&�� >�/' ���3 - MPOSd�U[SdNT N� MNQR\PSdNT N� vdOPUSNOi MPOSd�U[SdNT PONhO[Q (vMP ¬1¢2YY:) �����������������I����������������@� - �dT[TUP �NO NNT-�dT[TUP vdOPUSNOi (�Nv 2�¢2YY�) �����������������I����������������@�

.~)�6���11)�%1H )' )���/�/���������"�)4�� ������@�"�(4�2��q�������/< ����������/ �����'�"��)����q�����4"��/<������������� �'6<�)4"���������"���� �(24�������I�q�����4"��/<@�"���/ .� �/�$��!�����������E�#"�������)�"�����t ���/J 1. �������)���)4"�"��#$��/< ����������)�"��B4�� 2$��6<t ���� �"������������� ���I!������3������ .�����"�����3�� ��� �����

���!����������������������� ��E�" 2. ���)4"�/���'����������������������� ���������������� �����������!� �� 2$��#"���4����������� �'6<���������"��#$��/< ����

����(��!�������������

Page 103: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)100

-�%G!$#%�1 ������� ��>3��������� ��@�"2�� �����E�#"()���'�-��/<'����>� )��6�� �"� �����"������3 2$��������!����2���#������2���#"�/���@�"��/ )����(���� �'6<�(@��#����'�-�2$��������.�� ��� �<� 6 �������H�@�")4"�����(��=������'�-��!�$���KH<�I6���E���4H<�����#"�/���@�"��/ ��������� .� �/'����)����������"���!�&�'�/��� �����#" 2$����������I �'6<������!� �����"��4"� 2$�������<�� &� )�"��-����/< 84���) 2$�2����A9 �'6<��!���#� 8���3��24���!����9 ���/J

�� �%1G1� %1��-�%1�������/. �� ������4���������"��!�$����/<��E4H<���/ ����(4���'�������������2$�������)���6���J�4�� ��J�/J �'6<�)4"����������E ���&�')����(4���>���2$�������4�������� ��J�'�������4"� (�ONTS LdTP) ��� �� �����4������ �� �����4��.������ �� �����4�� 2���32$�����$�� 2$�'�����������! (x[Ug u��UP) ��� �� ����=�/¢������ �B4�� !���� KH<���E@����2�&#���$ !�3�/<�(4�.� ���������������� KH<��/��������������4�� 2$� ������"�4"��/<���4�� ��E�#"�(����#2$)4"��E@����2�����/<�(4� .� �/�(�����' ����!� 3��E 4�� ���$���(��������2���2$�2�����/<�(4�@�" �'6<�)4"����$"��2$���6J�)4"��G�4�� ���2��$��� �����$!�$

�� �%1�'(6�1�)$'%��)�($�1 [¡��M ¢^`fMN\ ������@�"'�-��!�$��$��������'����)���3���/<�/�����4���������$"������@�$3����(��������� ��>3����E��$����� 21 �* �@�"���� ����3�� (MNOP m[\]P) &� )�"��I/ 8ML`aabM9 2$�)�"��E2����)���'�-��!�$����!��� �� ���IH��(4���E2�����/<)�")������'����)4��������3���"�

$'%��)�($�1 T¡I£ZZ¤¡U ¡N\\[cNO[SdNT 1'�))��1'�)H� I[SPO[\ efdTgdTh $�-���1�G £\\d[TUP ./�)�01 ZRPPk 1�-61�� ZPOmdUP ndTkPk H�G1��%1 ¤TSPhOdSV $!C�11) ¡NiS `o[OPTPii �%101+ ����(0��!

8ML`aabM9 ��E����(��=)�������!���� ��>32$��$ !�3���3��)4"���$!��G�4�� ������@�"��� J(�"� ���I�� ���2$�2$���$/< ���������3 �'6<���"�������#"������"�)�IH�2��2�"��� 8ML`aabM9 )4"���'����2$��#"���4��� �������6<�� .� �/�#"���4��������#���E2��� ��� �$����(4������ ���'�����!������)���3�����/J

£d�^NN^g��

£PMQa

cMd�M�

¡I£ZZ¤¡- )4"�(��H��� �(2�(2�� ML`aabM `hPTS - ��"��������6<���<) ML`aabM )4"���'����- I�� ���2���� �!���� ���������3)4"��� ML`aabM `hPTS- ��"��2������$)�)4" ML`aabM `hPTS �!���#������E ML`aabM `Qc[ii[kNO

- �/��>����/<�/2$���6<���<)���� � ML`aabM- ��E2��� ����/<�/ (�N\P nNkP\)- I�� ���2���� �!���� ���������3)4"��� ML`aabM nPQcPO- ����!"��������)4" ML`aabM nPQcPO 2���'X������ ML`aabM

- �/��>����/<�/2$���6<���<)���� � ML`aabM- �(������"�)�����4�� ��/ �#"�#��6� ML`aabM ����- 2���'X�������/<����$"���������4�� )�#��6� ML`aabM- ��� !��3)�"���� � ML`aabM )����(��� �����<(����

�#"���4��������#�

�#"���4��������$��

'�����!��

�����4"��/<

Page 104: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 101

���������4���/��� )����$����)4"'������"�IH�4��)���� ML`aabM � ���2�"���� �(��E�"���/��������/<��E�#���� ����"��@�" )�* 2��3 �������H� @�"�(4���������/<����'��2$���� J()��6<����� ML`aabM 2$�I�� �������#"���4��������#�@��#�'�����!�� �����J��/���2��������6<��'���� �/<2������IH� ML`aabM vN` � ���.����� ���/J

¡I£ZZ¤¡ £d�^NN^g�� " ���G1� %11+-�G��(������ y�PU]SdmP af[OdTh .� ML`aabM `Qc[ii[kNO ����E�#"2����A2��q������/<�$�<����������������3�/<�/�!������J��"�����(��2$����)�"�/��� KH<�����$"��������� ����3�� �'6<�)4" ML`aabM `hPTS (@���� !��3)�" ���IH�(�����#"2$����������3�/<@�"���@�I�� ���)4"��� ML`aabM nPQcPO ����$)4"������������ ���3�����#"��<���J����3�� ¡I£ZZ¤¡ £PMQa " ���G1� %11+-�G�#%(������������� ML`aabM�uRPO[SdNT nPPSdTh .� ML`aabM `hPTS ������I�� ����4�!����3����t �/<�����HJ)���������(����J��/<��E a]UUPii aSNOV 2$� LPiiNT LP[OTS �����J���������������������t �'6<�������!� '�-��������4$��������3�� �����/ �#"������ .� )�"�4�!����3)�������4$����6<��. � ���'X������ ML`aabM 2$�2����A2$���$/< �����4l������ ��� ����������� �/<�/���2���4"��/<��������������/<�������J�)������#"���4��2$� ������q�������� KH<�'X�������/<2�����������"�IH� ML`aabM vN` ��J�)��6<����� MN\\[cNO[SdNT 4�6� ���������6�����)� ���������������4���� CD� ����t � ����/ �<� 2$�)�"� aPOmdUP ndTkPk 2$� aRPPk �6�����/<�#"���4��2$�'�����!�������/�����!����< ��J�)� )����������������/<�/ 2$������l� �'6<���"������'H�'�)��#��!�2��$#��"� �"� bTSPhOdSV @�"2�� �������������)�����2$�4"��/<���� �'6<��q�������)4"�(��l������G�4�� �/<�(4�

¡I£ZZ¤¡ cMd�M� " ���(%�!�$������������� �!�)��'����/ ML`aabM .� ML`aabM `hPTS 2$� ML`aabM nPQcPO ��������$�������!��/<@�"����������(���"� 'X������ ML`aabM )���������.�����3����IH��#"���4��

�%1*�-($�%)F�,F)���(%�2,*�-(�����( ¡I£ZZ¤¡ LK£ ��'%(R--6-'   -�%�%1H �G1��%1 [ZM�¥O_M cOQgMg\ ���)4"�/��������/ �������)4"2��'�����/<)4"������2��$#��"�2$������I��"������������)�������<�$#��"������4�� 4�6�.��>�'�3��"���2��������6<������#"���4��   -�%$�%)��,���0� [¤QaMP�Oab\ .� �����/ �������)4"2��'�����/<�(�����/ ��� ��l����' 3������6��"���� ��E�"

�� �%16012�)�����G��-)�* 2��3 ���������2�'�-��#"�6�����(24�� (a]UUPiiNO) �'6<�'�-������#" ���������I�(4����������������=����.�������3��������� ��>3�/<���@�" ���IH������������"��4"�)�(24��4"��/<����� .� �(4�4$���#���(4����#"���4�� KH<�������@��"� 3 �A��� �6�   �^N� c^Q^PMdMQa " #����01�%1G1� %1R$1(�%1 ����'�<�'#�����#" ���������I�"�������4�������� �'6<�����IH������ ��/������4���� )4"���$!��G�4�� ���IH����'�-�������!���� �������6<��   JM��`M c^Q^PMdMQa " #����01 L¤Z¡ �5 1�G�%1G1� %1�2)(%� Y¦M_faO¥M Z�^�OQP ����������"��&����#"( 2$��'�<�'#�����#"���������I �"�������4���/��� �'6<���"�)�IH�'X������ �!�$�� $����� 2������$)�)����(�����������)�/��'6<�."�"���#�)�)4"�������/'$��)����(��   ��OQ�OQP Z�O`` " #����01 ZOaf^aO�Q c^Q^PMdMQa ����'�<�'#�����#" ������"�������� �����E���� 2$����2��$ !�32���"������3@�"� ��� �/4$����� ���IH�'�-���������4����4�!����A=4�2$��A��� �(��=�'6<�)�"��������������)� ��J�/J �#"���4�� ��@�"���4�� .������'��>� (PON­PUS `iidhTQPTS) �'6<�� � �/����������I����$!���#"�6�����(24��)4"@�"�/.����)������ ��"������3�������)4��t .� (���������#"���4��������#�2$�@�"����(2�(�(4���(@�����)�").���������@� �� �%1-�*#���(%�������$l��4lIH������(��=���'���������E�#"�/������(��=)��������$6<�)4"����������.�� ����/�������&�'2$� �<� 6 �H�@�"' � ��4�2���� )�������!'����)4"�����I�(��@�"� �����l��������&�'�'6<��$�(��l������ .� 2������@�"���/J � $�%)�)-!#1+ �'%(F2��0*#+(% F2��%)�� �%1��-��%�2,*#+$�%)�1��)4�(6$1�,�()��H�%1�5(% ������)4"�����(��=�������������!$��4������ ������ �������� 2$������ (�NOg Ld�P x[\[TUP) ��J� ��)��)����������&�'������E� #����'���� �"� ����������"�������!�&�' )4"�����!"�����)�#���������� �������. �3��/< �������������/��� ���������!�����4�! .� '������������� �"�����'6J?� 2$���I/�/��� (Ld�PiSV\P) ������������� ������)4"�/������������������� KH<��$6����J����'�����/<�(4"��/<)4"�(2�(2$�2��� �����4l�"����������������������'�����'6<��� �#2$2$����������!��������!�$��� �/���6<���6�2$��!����3)����q�������� ����'/ �'� �������I��/<�/<�(H�IH�������&�'���� 2$������$��&� )����(�����'��������/<�B4�� �(4��!������� ���IH���"������(H�)�"� �����$��&� )����(���$����$� ������/ ������G����&� 2$�����'�"���"��!����3�����$��&� ����t �/<'�"��)�"��� #����� ��� ��==����6�&� I������'$�� @��!���� ��E�" '�"����J����)4"�/���K"��4/@� 2$��G��������/&� ����(�* ��J�&���X�B/ 2$��q�����

Page 105: รายงานประจำปี 2553

- �1���11)*#+$!C�11) ���46��������(���������G�4�� ������ ���!������������6<����� ���2$��!�������'���� �$�����"��.����)4"'������"������( ������������/)�#�2������t � �������6<��������������)� �'6<���E�������!"����(H��/<�/)4"�����HJ2$�� � �$@� ���!��$�6<t .� )�* 2��3 ������@�"����������#"�"����)�"������������� � �����"������32��4��4"��� �/�������(2�������������������� �'6<���������'�3IH� ���/>H����/<�����HJ����)���3��2$��$����� �/�����������'�3����6<�����t )���3�� �'6<���E2��� ���2��'����)���3���/��"�

- �%1��,��%1 �6<�����4��)��������(��!�����/<�/$#��"���E># 3�$�� �"���/'������E�#"�����$6<��������3�4$���J �H�I6���E�����(��=�/<���3���"���#2$ '����)4"�����I�(��@�"� �����l����������I �/�����!� 2$��/'$��24�������!����<)����(4"��/<������� �/��������6<������4�������3�� 2$��#"���4���/<�/�!�&�'�"� LPN NPoi ����������&� )���3�� �'6<��6<�����������4���2$��"��#$�����������t ��� $����������������6<���� ��4�������3�����'��������#�@������������������#"���4��'�'����� �������6<�� �'6<���"�������#�'���4����'����2$����3�����6��!�� 4H<��/<�/������� ������"�)� ��������4���) ��2$����!���������)4=� KH<������#�'��/<�/&� )���3����(@��#����2���������'���� IH��������)�)��2$�4���) ���$#��"����@� - $�%)�����0'��($�1 4��4"���2��$�������/�����)������������������4l���'�����/<�/����� �&�'2��$"�� �'6<������� ��������������������!$ )�"�����t .� )2��$��* ���(����(�������������#�'��/<'�����/������3�� ����'H�'�)�)�$���2� �&�'����"���� ���� � �#"������ 4��4"��� .���������/ �#" ����.� 2$��� ���$����#"���4���#��!����IH����2����'6<�'�-�)4"�!�$����(���"� �����!�2$� �/�!�&�'�/����/<�/ 2$��/�����#�'��/<�/������3�� � �%1��V%*#+�%1�G1)����������(2�'�-��!�$��� �'6<��'�<��/����������I���$������� (�]TUSdNT[\ MNQRPSPTUV) 2$��(24���� (n[T[hPOd[\ MNQRPSPTUV)KH<������ ����!���� ��>3 '���� 2$��$ !�3���3��)4"���$!����/<��J���G�4�� @�" ��J�/J ���������2������������/ �#"�'6<��'�<� �������&�'������C¥�����2$�'�-� KH<������ )4"�����$���X��� �<��HJ�"� ���������� ������ if[OdTh iPiidNT �'6<�����2$���$/< ���������3 ���(���6<���6��/<@�"����������@�)�" ����������$)�#�2������ t �'6<��������$���C¥�����2$�'�-� ��� ������&���3'X����������(�� ���4��4"��� �'6<������� 4�6��/��� ���������)�#�2��$#��"����>� (nViSPOV afNRRPO) �����J� ������4�� )4"�#"��"�����@�"�(��'��>� (aRPUd[\ `iidhTQPTS) �'6<���"��.����)4"'����@�"��"������32��������(��)4�� t ����#"���4�� ��E�" .� )�* 2��3 �������������2$�'�-� ���/J

*���V%����D%����(% �%�(%G1� %1F!)F�'6<��'�<�'#�����#"2$�������"�������4��������!� �����������4����2$��/��� KH<�������$)4"�!�$����/���������I)������4��������!� )4"��E 8�!����� #�9 .� �/4$���#������ t �6�   MNQQ]TdSV n[T[hPQPTS eO[dTdTh MN]OiP 4$���#���/<���/ �����'�"��)4"���'�����/<�/>�� &�'�/<��'�-���E�#"�������!�� )4"�/�����#" ��J��"��B4�� ������!� .� �����$!������#"�/<�(��E�(4���������4���!��2$��������$ !�3 �xLya �����������4���� 2$����4���/� ��E4$���#��C¥������/<������'�-��HJ���.� )�"��� ���&� )��E���)4=� 4$���#�� 1¬Y ��<�.��   ����?����������)�����4���!��   ���)�"����������t )�����4���!��   ������4����$� (�NU]i p edQP n[T[hPQPTS)   ����(4���G�4�� 2$����2���   ������4������I�����3 (adS][SdNT n[T[hPQPTS)   y�PU]SdmP af[OdTh KH<���E aPiidNT �/<����HJ�!���6� .� ���=������������� ����������4�� 2$��#"���4��)���3����E��� ��� �'6<�2����A�"���� �����#" ���������3�(4���)4"'����(@���� !��3)�"

*���V%����D%����(% �%�(%4%�*#+G1� %1�1�����   4$���#������� � ����6����/'   4$���#�����C¥�������� �(4���4��4"���   xPiS PO[USdUP af[OdTh ��E���2����A���������3���� �'6<���/ �#"������   nViSPOV afNRRPO ���������'X����������� �����"�4"��/<�� ��J��"��/<�(@�"�/ 2$��"��/<���'�-��'�<�����   a[\Pi MNTi]\S[TS �PUNhTdSdNT `o[Ok

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)102

Page 106: รายงานประจำปี 2553

*���V%����D%����(% �%�(%G1� %1R$1(�%1   ©TNo\PkhP � y�RPOdPTUP af[OdTh ��E���2����A�����#" 2$����������3)�����4��.������ .� �$����$/< 4�!��/ aRP[gPO ��J�&� )2$�&� �� �'6<������l����3�����#"�/<�(��=������3��

*���V%1+-�GG1� %1   PON­PUS n[T[hPQPTS   adS][SdNT n[T[hPQPTS   y�PU]SdmP af[OdTh   af[OdTh `�SPO eO[dTdTh 4�� IH�����/<�#"�/<@�����&� ���$����2����A�����#")4"����'6<�'���� �'6<������ �����#"�(4���(@���� !��3)�"

#����016./-�5 1�G���(%�!�1+-�G   LPN uOdPTS[SdNT   '$��24������6<����   af[OdTh `�SPO eO[dTdTh   ���)�".��2������'������3 ��� aNUd[\ nPkd[ `km[TUPs y�UP\ `km[TUPs PNoPO PNdTS `km[TUPs ¨-ndTk � y-xNNg ��E�"   af[OPk LP[OTdTh �NO]Q �'6<�����!�����"�����!$�"��/���2$�����(�� (�NOg-Ld�P x[\[TUP) �������H����4$���#��/J�HJ .� ���=��� ������&� ��������2����A�!����)�"����� t ���� ��@�"�$ ���E�!�s efP eNR aPUOPSs efP eNR a]UUPiis ������ '���������(��l� ��E�"

�� �5�G!$#%�1.�����"��������4���������"��!�$������������2$�������)���6���E2�����># 3�'6<�)4"�/������E���&�' 2$���E@�)��>�����/ ���&� )�" ����(����#2$�����������������4�� 2$� ������"�4"��/<���4�� '���������J����6������II�� .�&�����������������'6<��������.��"��4"� @�"�$����$�

)�* 2��3 ��E�*�/<������@�"���2��'�<�������($���'6<�)4"����������������.����!���� ���)�����"� ����* 2��2 �/<�/'������� � ������ @�"2�� ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� (�4��) ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� 2$������� '����� �(��� ��� ¬Y1 � )�* 2��3 @�"�����'�<��HJ��E %:Y � .� 2 ������ �����/J - �� ��'�-�!���� 3¬ � - �� �����4��2���32$�����$�� 23 � - �� ����=�/2$������� ¬; � - �� �����4������ �� � - �� �����4���!�� 22: � - �� �����4��.������ %: � - �� ���(� ��� 3; � - �(��������� : � - �(�����' ����!� 3 1� � - �� ������!�����4���!�� ;1 � - �� ����=�/2$������� ����!��$ �Y � - �� ���(�!����������!��$ 1:1 � - CD� ���4�� 12 � ��� %:Y �

�������/������ ������2�)�#�2��.�������(�*����$����q������� �'6<���E������2������!���� ���������6�����)����'�����!�� �/<��� �$����)4"����(��!����������������$!��G�4�� ���/J 1. ������2� (�����6� ������2�'��>� �����/' .���) 3;�s%Y:s2¬: ��� 2. ��������� �������! �2s%�;s:1¬ ��� 3. �������'�-� %sYYYsYYY ��� ��� ��:s:��s%;3 ���

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 103

Page 107: รายงานประจำปี 2553
Page 108: รายงานประจำปี 2553

¨ÃÃÂÒºÃó·Ò§¸ØáԨ

¨ÃÃÂÒºÃ÷ҧ¸ØáԨ¢Í§�³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)

��� ���������������������/J ����(�HJ.� �/�!�������3�'6<�)4"���������������� H�I6���E2�����q������'6<�)4"����$"�� ���4$������(����#2$�������/<�/ 2$�2���IH������!����<��� ��������/<���q������������?��"���� ��� �'6<����. �3 ��������� �#"I6�4!" '���� 2$��#"�/���@�"��/ �6<t

�������������������I6���E�#"�(4�. �� )������4�����3�� 2$����4$������(����#2$�������'6<�)4"����(�������� ��E@�� ����/�������&�'2$����$!������I!������3������� ��>32$�'���� �������/<������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� (�4��) @�"���������6<���<)����?�����(��!���� ����#"I6�4!" ��$��! 2$���������<�@� ����$)4"������� ����������!�������"���q���������"���==��� 2$��������3 ����B4�� �"� ����������2$����)�)�� ���IH�����q����� �)4"��E2��� ����/<�/���'���� �'6<�������6<���/ �2$� &�'$����3�/<�/����������/<��"����)4"��� #��$��@�

¨ÃÃÂÒºÃó·Ò§¸ØáԨ Áմѧ�‹Í仹Õé

�� $�%)��,���0� �!0��11) *#+$!C�11) �q�����4"��/<�"� ����K6<���� 3�!���� H���<����������� 2$�@���$6���q������������2�������"���6J����� >��� �'> �I�&�'���� 4�6�����@�"����I&�'���������

��������� H���<�����������2$���@���()4"�������� ��"�)������J�.� ������2$�����"�� ��@��'#�4�6�����(��� ����E��l� 2$���@�����)4"����������"�)����.� $���"���'#� 4�6�����q�����

�� $�%)6.����1+ �����)�2$��q�����4"��/<�"� ������E����� .� ��@��)4" �$���. �3������ �$���2� ������2��/<��E������4�6� @����E��������� #��46�������E�����)���)�"�"��#$�/<��E �������� ���I"� �/�4�!�$)����q�����4"��/<

�� �%1-56��!1�11)�'�0�� *#+�%11��|%$�%)#�G ����(��!�����������4�6�!�����6<t �������������"�� 2 �����������(�����������������)?���������

������ @��)�"�6<�������)����(��!�����������4�6�!�����6<t 2$�@����/< ��"��)������KH<���(������6<����/ ���#������� ���IH�@����j��� �"��#$�/<��E����$�����$#��"� '���� 2$�����(�����������������!��$�/<�����"2����@�"��� ���� � ����������� �/���J���@��)�"�"��#$�/<@�"���)?�� ��E�������@�)����/<@��I#��"��

�� �%16./-6��61�,�(�#.1+R�F ����������"����j��� �$���. �3���!����������4�6�!���� �6<t �����J���6<��)�t �/<��E�������2 "�����$���. �3 4�6����(@��#��������2 "�����$���. �3)4"����������

����(�����)�t ������������������� ���"��� #�)������/< �4������'6<�4$/��$/< ��������2 "�����$���. �3�/<��� �����HJ 4�6�I#���"�)���������HJ

� �%1��-���.��G�0�0%)�� )%� H�I6��q���������B4�� �B���53 2$��"��(4��/<��/< ��"�� �������(��!���� 2$���@��)�"������������B4�� �"������� �"��(4� �'6<����. �3���������4�6����. �3����.� �����

�� �%1H �R��%������� !���'%(6�'%6�2�)�� ������������. �3����#"I6�4!"���4"��/<�/<@�"�������@�"���)� 2$��(H�IH��������. �3����#"�/���@�"��/ �6<t ���������

¡ÒûWÔºÑ�Ô˹ŒÒ·ÕèáÅÐ�ÇÒÁÃѺ�Ô´�ͺ¢Í§�³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

�� �%�2,0'�G1�|�� 1.1 �!��>��$�)4"������� �����l��/<)����q�����&����� )?��������������� 2$��q��������2�������

�(����#2$�������/<�/ 2$���� ��������!���� ��������� 1.2 )�"�!$ '����/<��E�����)����(����#2$������ 1.3 �/�����������������#"I6�4!" �(H�IH��������. �3���

�#"�/���@�"��/ �6<t .� H�I6�4$����� ����� 2$� �q���������B4��

1.� ���4��#"���4��������#��/<�/>�� &�' �����I�!��>� �'6<����. �3���������@�"� �����l��/<

1.� �#2$)4"CD� ���4���� ����6<���/<�(��=��������� �'6<�)4"����(����������E@�� ����/�������&�'

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹) 105

Page 109: รายงานประจำปี 2553

1.: 2�"�)4"2��������������E$� $����3����� ���/�/<������� @���E��������/<��H���)�������6< 4�6����3������� �6<)� ����(���������$������"��@�����������. �3��� ������2$����������4"��/<.� ��� 4�6���"�@���E �#"I6�4!")������)�t KH<�����/�$���. �3 4�6����)4"���� �������2 "����!�������������

�� �%�2,0'������� !� 2.1 �(����#2$�'6<�)4"��E�/<��<)�@�"��� �������/�I�� ��������� ������4��2$�����������/<I#��"�� �4�����

�'6<����)4"�����$���2��/<�4���������#"I6�4!"2.2 �(����#2$�'6<�)4"��E�/<��<)�@�"��� ������@�"��j��� �"��#$ �/<�/�����(��=���I"� I#��"�� ��E�������� ����$� �/����?� 2$�.����)� 2���#"I6�4!"� ���������/ ��� 2.3 �(����#2$�'6<�)4"��E�/<��<)�@�"��� ������)4"�����(��= 2$�����'�����������#"I6�4!"�!��� � �������&��

2$�������/ ��� 2.� �(����#2$�'6<�)4"��E�/<��<)�@�"��� ������)4"�(�/J2�� �� $���/ ���/< �����$����(���� 2$��I����� ������������������4$�����53�����j��� �"��#$2.� �(����#2$�'6<�)4"��E�/<��<)�@�"��� ������)4"�����(��=

����"����2�����t ����#"I6�4!" 2$�(�"����2� �/<�/@��q�����)4"�������. �3�������(����

�� �%�2,0'����(%3.1 �q��������'�����!���"� ������E��� .� @���$6��

�q���������#")��#"4H<��6<���������2������)��6<����6J����� >��� ��=���� �'> �� ! '6J?����>H��� 4�6�

�������'�������3.2 'H�����A���������4l4�6��"����2����'���� 2$�'������(@�)�")����/<��E���. �3���������3.3 @��$���������2$����/&�'����!��$��J�������

2$�����"��

�� �%�2,0'����)2�'��-�6�2���,S�.1 �(����#2$�'6<�)4"��E�/<��<)�@�"��� ������@�"�q�������� �B4�� 2$��B����/ ��/<��/< ��"�� �.2 �(����#2$�'6<�)4"��E�/<��<)�@�"��� ������)4"�����(��=

����$������/<������2���#"�/���@�"��/ �6<t �!�� ����� 2$���<�2��$"��

�ÇÒÁÃͺ�ͺ㹡ÒûWÔºÑ�Ô˹ŒÒ·Õè1. ��"�����!������������������!����J� )���/�/<�/�����(��E

�/<@�������I��"���������!�@�" ��2�"�)4"����������$���4"�2. 4��"��#$�����#"��/< �����&�'2��$"���/<�/�$��������

!������������� 3. >H���IH��"��B4�� �B����/ � 4�6��"��(4��/<��/< ��"��

�/<�/�$�������q�����4"��/<)?������������������ �. )�"��$�� ����'/ �'�)���'�������"��#$��E���$���4"� �"� ���������� �. '������2$�)4"�����4l� �����E����� ���/�/<�������

���)�@���4l�"� ����������/<����!� �����������J �����I�(4�)4"�/������H������4l2 "�@�")�� �����

����!�����������������:. ��������)4"�/����6<������4��������������2$��#"�����=�/

����!=�� �'6<�)4"����������<)�@�"�������q���������� �#"�����=�/����!=����E@�� ����/�����2$��/�������&�' .� @�"������������6����CD� ���4��2$�CD� �������&� )

¬. �q�����4"��/<)?���������)4"��E@�����B4�� �B����/ � �"��(4� �"��������/<��/< ��"�� ���IH�����?� !����2$���� ���

%. )���/�/�"����� )�t ���������������I���"��#$�'�<����� 4�6��(�/J2�����CD� ���4��4�6��/<��H������������

;. @������(���)�t �/<�����E�"���4�)��6<������K6<���� 3�!���� 2$���/< ���� .� 4$/��$/< ���J�.� ����2$��������� )�����/ � ��� 4�6� � ���������� ��<���� 4�6����. �3 �6<)�����#"��/< ��"�����!������������� ��� $#��"� �#"����4�� '���"� ��E�" ��"2��).����4�6���>��$����E����'�/ � � ��J�/J ���"��@���/����������������4�6����2�� ��������

�ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§¢Í§�Å»ÃÐ⪹�1. @��)�"�(��4"��/<)�(24����������'6<�2������. �3 ����4�6�����#")�$"��� @����������� 4�6�����"��2. 2�"�)4"����������.� @������"���6<��/�4�!���/J

2.1 ������������=��E�������4�6��/<��H�������������6<2.2 �������2$��!��$)���������/������� 4�6���E �#"I6�4!")������)�t KH<�����/�$���. �3 4�6����� �������2 "�����$���. �3���������2.3 �/���@�"�����/ .� ���4�6�.� �"��)��==�)�t �/<�(��������� .� �"�����!$����������==� �6<�����#���==� ���@�"��/ )��==�2.� ��"�I6�4$�����' 34�6�4!"�#"���������4�6�������)���6� .� ���"�����!�(�4$�����' 3 �����J������$/< 2�$�

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)106

Page 110: รายงานประจำปี 2553

3. 4����4$/��$/< �@��)4"�/�������2 "�����$���. �3�����HJ 4���/���/�����������2 "��HJ ����������"��'����������� ������"�����������&���� )4"�����4l4�6�����������/ �

$���2)��������$��� 4�6�@����"���������!�)���� ����$��� 4�6���@����������������������!��/<��/< ��"�� 4�6���$��������(24��������� 4���������2 "��J I6���E��6<���(��=

�. ��������/<��E�#"���4�����"��)�"��������������� ��� �<���� �������2 "�����$���. �3�/<��������HJ��4��������(�� )?�����CD� ���4�� 2$�����(����)?���/<��E �������KH<�@�"�������@�"���)�����#"I6�4!"

�. �������@�������/< ��"��)���K6J��� 4!"����������'6<� ���$��!�� ���J

¡ÒÃ㪌¢ŒÍÁÙŢͧºÃÔÉÑ·1. @��)�"�"��#$�/<@�"���)?���������������@�)����/<�����2. @����j��� �"��#$����t ��� �"��#$�/<��E����$�����!����

4�6��"��#$�/<�/�$������������(!��������!��$&� ��3. @��K6J�4�6��� 4!")����/<�/�"��#$ KH<�I"���j��� ���������

���/�$������������4!"�. ������"��#$����$����������� ������������)4"������4�6�

�����������E����$�������������<�@4$ 4�6���@�IH��#"�/< @����/< ��"���������E�4�!)4"����������������/ 4�

�. @��)�"�"��#$&� )�'6<����. �3������4�6��#"�6< .� ��'�� � ��� �<��"��#$�J��E�����(��=��������$/< 2�$��������

4$�����' 3�/< ��@��@�"��j��� ���������:. ���"��@��2�"��"��#$KH<�����/�$������������4!"���������

KH<� ��@����j��� ��������� KH<��"��#$�4$���J�����IH�:.1 ����������3�$�(@�:.2 ������4$�����' 3)4��:.3 ����#" 6�:.� ��������(�������/<����������HJ:.� �����$/< 2�$��������������/<�(��=:.: .������$��!)4��:.¬ �A=4���/< �����&�'�$���

¨ÃÃÂÒºÃó·Ò§¸ØáԨ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� (�4��) ��E�������/< �(��!�����"����'�-�����4�������' 3 �/<�/���������������� �#"�/���@�"��/ ����t ��J�2�� �#"I6�4!" $#��"� �#��"� �#���==� '����

�$��������<�2��$"��2$������ KH<�'�����!����������� $"��/������ �$����)4"����(����������������$!��� ��G�4�� 2$����� ��>3����/<@�"�(4�@�"

�������/�����!����<�/<��)4"'�����!��������������4��IH� �������������������@�"�������@�"���)�)���������!���� KH<�)����(��!����@��#������(��l� ������<�� �<� 6 2$���E�/< ��6<�I6����$#��"� �#"I6�4!" 2$�������.� ��<�@� ������@�"�(4� ��� ��������!�������'���� �'6<���E4$��)������'X�� �q��������'����

��� ��������!�������'��������/J �(4��HJ�'6<���E ����?���6J���"�(4���'����)����q������� ����/��� ����� ��E���6<���6�� ���4H<�)�����6�'����)4"�/�������������� 2$��G����@��)4"'��������(���)�t �/<��E���$������B����/ � �"������� �/<(������6<����/ ���#��6<���/ ����������

���������4�� )4"CD� ���' ����!� 3 ��E�#"�/4"��/<������� ����q������������� ��������!�������'���� .� )4" �#"��������=��2��$�CD� �����#2$)4"'�����q���������"��(4��/<��==���@�"�"�

¨ÃÃÂÒºÃó·Ò§¸ØáԨ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ 2����� $���/ ���E4���"�����t 1Y 4���"� �/�(���� �/<����� 2$� ���)4"'�����!��@�"�'6<���E2����)����q�����������/J

1. ������������ �����2. ����q���������B4�� 2$����������B����/ ����������3. ������6<�I6�@�"����"��#$�. ������������$������"��#$�. ����6<����:. ���)�"�"��#$&� )�'6<����K6J��� 4$�����' 3¬. ����!����%. ���'� ���6<���6<�2�$����$3 2$���<���'���;. ���)4"2$��������(�$ 2$�����$/J �������1Y. ����(���6<4�6��������&� ��

�����/J ��@�"�(4�����q�����4"��/<2$����������������� '���� ��������4"��/<�/<�/��������� ���$#��"� ����#"I6�4!" ����#"��������=�� �'6<������� 2$�4"��/<������� ���IH����� ���2 "�����$���. �3 2$����)�"�"��#$��������� �'6<���E2���� )����q�����������

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 107

Page 111: รายงานประจำปี 2553

¡ÒÃ�Ǻ�ØÁÀÒÂã¹

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)108

�������������������)4"�/��������!�&� )�/<'��'/ � 2$��4������������(�������� �'6<�$�4�6��G����������/< �����t �/<�����)4"���� ������/ 4� ������' 3�����������KH<��������"�

ͧ��¡ÃáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ (Organizational Control and Environment Measure) �����������������/����(4���G�4�� ���!�����/<�����2$������I����$@�" .� �(H�IH�����I����������I)���2�����������3�� �/�������( 2�!��������(�*.� �/���������G�4�� ����q�������2$"���� �����J���G�4�� @�"�(������ ��������� .� �������/���)�" ©PV PPO�NOQ[TUP bTkdU[SNO (©Pb²i) ��E���6<���6�)���'�������$���2����'����

�������(4�)4"�/������.�����"���(��4"��/<������������������� �������������4�� �#"���4�� 2$�'����@�"��E$� $����3������ �������� �������(4�2��������(��!���� .� )�"2���������"���������!$�!����� (x[\[TUP aUNOPU[Ok) KH<�����$"�����4$������=��>��?���'��'/ � ���IH��(4�)4"�/��� �����!����������������������� 2$���� ���������(�����'���� �/���J����� ����3�� (MNOP Z[\]P) ��E$� $����3����� .� �/���I!������3�'6<�)4"���������������� �#"���4�� 2$�'����'H��q������ �������������"� ����K6<���� 3�!���� 2$�.����)� ��J�/J )����(4�. �� 2$�2�!������������� ������ ��@�"�(4�.� �(H�IH�������E����/<�/����#��"� �'6<����. �3���������)�� � ��

¡ÒúÃÔËÒÃ�ÇÒÁàÊÕè§ (Risk Assessment Measure) �������/������4��������/< �� �����E���� .� ����������432$��������A��� ��/< ���J��/<�����&� ��2$�&� )KH<�����/�$������������(��!���� � �����<(���� IH�2�"��� ��������@��@�"�(4�)4"�/�������������4��������/< ���E�����������!� �� �/����4H<� 2��@�"���4�� )4"��� �������������4����E�#"���������2$�'������������4��������/< � .� �/���I!������3�'6<�4���������G����2$�������������/< �)4"� #�)����� �/<�4����� �/�������&�'2$���������$�/<����$"��)2��$��&������3 .� @������$������������(���������������E�(��= ��J�/J $�������� �������!���E�������!�������4�����������������4��2$�CD� ������)�������������q����������2��$�CD� � �������6<�� .� ��E�������!� � ���"� ��6�$����J�

IH�2�"��� ���������/�������!�������4�����������������4��2$�CD� ������ 2�������������������$l��4lIH������(��=���������4��������/< � ����J�/<����!��������������������J��/< :¢2��3 ��6<����/< 1: ����� 2��3 2$��/<����!��������������������J��/< 1¢2��� ��6<����/< 1¬ �!�&�'�3 2��� @�"�/��������J��������������4��������/< � (�dig n[T[hPQPTS MNQQdSSPP) .� ���<���J�2���* 2��� ��E�"@� �������/�������(����/ �2��q�����2$��#��6�����q��������2��$�CD� �� 2$��/����6<����)4"'������J����3��@�"��������'6<��������q��������2�������4��������/< �����������������4�� �����J��/����������$� �����<(����

¡ÒÃ�Ǻ�ØÁ¡ÒûWÔºÑ�Ô§Ò¹¢Í§XYÒºÃÔËÒà (Management Control Activities) �������/���2���2 �4"��/<���������������4�������������������� �������������4�� 2$��#"���4��������#�� �������� �/����(4��(�� 4"��/< �$��������������������#"���4��2$��#"�q��������!�� �/����(4��(���!���� 2$�������!�������CD� ���4��2��$������@�"��E $� $����3����� �/�������������4����E�#"������� ���� 2$��������$����q�����������!�CD� �/����������������������� �$����(����2$�������������/< ���������� .� �� ���$����q����������������������������E����(� ���"� @�����$�4H<����J� �/����������#2$����(������������� �� 2$������������ �����<(���� �����J��/����(4���>���)4"�!��$�/<������2�����J�)4"��E������� 4�6��#"���4��)����������$���I6��q����� .� �� ���$����(����)4"��������������������� ���"� @�����$�4H<����J�

ÃкºÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊOèÍÊÒâŒÍÁÙÅ (Information and Communication Measure) �������/����6<�����"��#$@� �������������������'6<�)4"@�"�"��#$�/<�/�!�&�'2$��'/ �'������������)� .� ������������������@�"��������� �������������!�� ���"� &� )�� ���$���J�<(����B4�� �(4� 2$�)�� ���������!��������������������/���H��"�K��I�������4l4�6��"������������������/<�����I�������@�"

Page 112: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 109

���������)4"�/����������>2$����..$ /�/<����� �'6<�����!����q�������&� )���3��� ����/�������&�' 2$��/���'�-�����������> � �������6<�� .� �/CD� ���..$ /������>��E�#"�������������432$��������)4"�/����I#��"�����#��32$���E�A��!�� )�#�2���/<��"�)���� �4���2�����)�"�� .� �(H�IH���������l��/<�/�������&�' �/����(����"��#$�/<�(��=2$������l�)�/<�/<�$��&� �/�� ������t ��� ��������� ������=�/-������ �������4���"�! ����'�-�2$����4�����' ����!��$ �����6<����&� )���3���!���������6<��. ���<�IH�����J����3�� KH<��()4"�����I����!� 2$��G�����A=4�����������'$�� �/���������2$��������'6<�)4"�����/�������&�'2$�����$"�����. �� ��������� �H�@�"�"��#$������>�/<I#��"������� ��6<�I6�@�"2$������l� ��� )4"CD� ���4��@�"����#"�"��#$�����$� 2$������I)�"�'6<���������������)�@�"���4�!����3 �������/��������G���������$��&� �(4������3�2��3 K��2��3 2$�����?��"��#$ .� �/.��2���@��3��$�3 �G��������!��!� .��2����G����@���� �/�������(��==��(�!���������6<���K��3�����3�$�����������(����"��#$�/<�/�������&�'2$����2 ������l�@�")�/<�/<�$��&�

Ãкº¡ÒÃ�Ô´�ÒÁ (Monitoring) �������������������4�� )4"�������������4����E�#"������2$�����!�����q����������CD� ���4��� ���)�$"��� .� �/�������!������� � �����<(�����!������43 2$����)4"�/����� ���$����(�������2�!�����/<@�"����!�������������������������E����(�!�@����� �'6<�)4" ����IH�����2�����������G�4�� �/<�(4�@�" 2$��(4�2�������2�"@� �'6<�)4"����������������'�������!���� �������/����(4�2$������������������!�&� ))4"�4������������(��!�������������� �����<(���� '�"����J����������2$��������$ � �������6<�� .� �/�������(�� ��(�����������������������

Page 113: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹)110

ÃÒÂ"ÒÃÃÐËÇ$Ò§"*¹

ÃÒÂ"ÒÃÃÐËÇ$Ò§"*¹�èà"# ��é¹ÃÐËÇ$Ò§�Ã#É*�"*��Ã#É*�Â$Í �Ã#É*�Â$ÍÂ"*��Ã#É*�Â$Í áÅÐ�Ã#É*�Â$ÍÂ"*��Ã#É*�Ã$ÇÁ )�* +��, �/�� �����4�������/<�����HJ��������� �� 2$����������� �/<@�"�(���K6J��� 4�6���$�����"���� .� )�"��6<�@�2$������$�� �����/ �����/<�(����!��$&� �� � ����Jt ��!� � ���/< ,« ����� +��, ���/J�6�

�� �����4�������/<�����HJ��4���������� ��������� $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(���

� � � � 1%��%11+ �'%(��� ��5�6(�0%)����%��«r ������4������

^ ������4������ ��� «� .������ Yr�Y� ����#$���.������ ^ ������2������ ��� «: .������ «r�Y� ����#$���.������ +r �����������2$����������� �2���3 «+ .������ Yr,Y� ����#$���.������ ,r ���� 4"����������4��#"���� « .������ ������� « ��6� ¢ ��==����� « �* �r ������4��2$������l��� @�"�/<����I �r« ������4��2$������� �����$!�'�/ �������3 �"� $� %Y 2$������ 2�$r'/r��lr �������3 �"� $� +Y ¬+sYYYrYY ��� ¢ ��6� �r+ ��������l��� @�"����/<����I + .������ ,� ��� ���� @�" �r ������4���!�����.������ ��� «« .������ @�"2�� �r« $!�'�/ �'$� ��������^4$���/< L������ +��,^�!�&�'�3 +��,W +YYsYYYrYY ��� ¢ ��6� �r+ $!�'�/ ��/� '����� % L������ +��,^�!�&�'�3 +��,W %YsYYYrYY ��� ¢ ��6� �r, $!�'�/ �'$� '����� % L������ +��,^�!�&�'�3 +��,W ,YYsYYYrYY ��� ¢ ��6� �r� $!�'�/ �'$� '����� ;^����� ��� « L���� +��,^��I!� +��,W ,+YsYYYrYY ��� ¢ ��6� �r� $!�'�/ ��$$3 ���2� L«� ���� +��,^,Y ��I!� +��,W «YYsYYYrYY ��� ¢ ��6� �r: $!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 L����� `s xW L«� ���B��� +��,^,Y 'X>���� +��,W «%YsYYYrYY ��� ¢ ��6� �r¬ $!�'�/ ��$$3 ���B�3�#���^������3��� L« �� � +��,^,« ����� +��,W +�YsYYYrYY ��� ¢ ��6� �r% $!�'�/ ��.����3 ���2� L« �!$��� +��,^,« ����� +��,W «%YsYYYrYY ��� ¢ ��6� �r; $!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 L����� MW L« �!$��� +��,^,« ����� +��,W «,�sYYYrYY ��� ¢ ��6� �r«Y $!�'�/ ��$$3 $��'�"��^.���� � L« 'X>���� +��,^,« ����� +��,W +:YsYYYrYY ��� ¢ ��6�

�r«« $!�'�/ '��3� �j���$"� L��'�������)�W L������ +��,^����� +��,W �YsYYYrYY ��� ¢ ��6� :r ���������������/ ������!�¢����������4���!�� ��� ¬ .������ :r« ���������������/ ������!� :r«r« $!�'�/ �'$� '����� ;^����� ��� « «�YsYYYrYY ��� :r«r+ $!�'�/ ��$$3 ���2� �:s¬+%r;¬ ��� :r«r, $!�'�/ ��$$3 ���B�3�#���^������3��� «�YsYYYrYY ��� :r«r� $!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 L����� `s xW «�YsYYYrYY ��� :r«r� $!�'�/ ��.����3 ���2� «�YsYYYrYY ��� :r«r: $!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 L����� MW «�YsYYYrYY ��� :r«r¬ $!�'�/ ��$$3 $��'�"��^.���� � «�YsYYYrYY ���

Page 114: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹) 111

� � � � 1%��%11+ �'%(��� ��5�6(�0%)����%�� :r+ �������������������4���!�� :r+r« $!�'�/ �'$� '����� ;^����� ��� « +YYsYYYrYY ��� :r+r+ $!�'�/ ��$$3 ���2� ;,s��¬r;� ��� :r+r, $!�'�/ ��$$3 ���B�3�#���^������3��� +YYsYYYrYY ��� :r+r� $!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 L����� `s xW +YYsYYYrYY ��� :r+r� $!�'�/ ��.����3 ���2� +YYsYYYrYY ��� :r+r: $!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 L����� MW +YYsYYYrYY ��� :r+r¬ $!�'�/ ��$$3 $��'�"��^.���� � +YYsYYYrYY ��� ¬r ����������������������� ��� ¬ .������ ¬r« 4"������� ��J «« �����$!�'�/ �������3 «+s�YYrYY ��� ¢ ��6� ¬r+ �(���� ��J ,: �����$!�'�/ �������3 �+sYYYrYY ��� ¢ ��6� ¬r, $�����I �����$!�'�/ �������3 +YsYYYrYY ��� ¢ ��6� ¬r� $�����I �����2�$r'/r��lr �������3 «YsYYYrYY ��� ¢ ��6� ¬r� $!�'�/ ���K���K3 ���� ��sYYYrYY ��� ¢ ��6� ¬r: $!�'�/ '$�K�� �.>�� %�sY�YrYY ��� ¢ ��6� ¬r¬ ># 3C¥�����$!�'�/ L��J$�������� '/r���r�/r K��/J.��W «+s�YYrYY ��� ¢ ��6� ¬r% �(���������"�� �(������ 2$��(����CD� ������$#��"� �������/<�q����������� %r ������4��4"������ L4"��'����>� 4�6� �(����W ��� � .������ @�"2��

�����2�$r'/r��lr �������3 $!�'�/ �Kl����3 2���*�2$�3 ����� y $!�'�/ ��$$3 '��2�����/^���� «Y� ������������ ��6� $!�'�/ ��.����3 ���������^����(24� ;r ������4��������4"���!��'6<����'���� 3&� ).������������!�'����>� L�4����� W «%;s::�r+% ��� ¢ ��6� «Yr ����"�����4������� + .������ «Yr« $!�'�/ ���K���K3 ���� ««YsYYYrYY ��� ¢ ��6� «Yr+ $!�'�/ '$�K�� �.>�� +«Ys¬,;r+Y ��� ¢ ��6� ««r ����������(�!������������ .������$!�'�/ ���K���K3 ���� +YsYYYrYY ��� ¢ ��6� «+r �������2$��������(���� �����$!�'�/ �������3 ��J ,: .K v

^ ��6�������^����� +��, «YsYYYrYY ��� ¢ ��6� «,r �����/J ��� ���������==�)�"��� ^ ����������/J Yr¬«¬� :¬s:¬,rY+ ��� ^ ����������/J Yr:%,� «%:s+:+r�, ��� ^ ����������/J Yr%�«:� %«s+Y%r:� ��� ^ ����������/J Yr%�+Y� ,s;+«r:� ��� ^ ����������/J Yr%;+Y� +;s,+:rY, ��� ^ ����������/J Yr;,,Y� ¬;s«,%r%� ��� ^ ����������/J «rY¬Y� «s««,r;% ��� ^ ����������/J «r«�Y� «:s¬:«r:� ���

4�� �4�! p .������$!�'�/ '$�K�� �.>� ��� ����"�����4�������2$�����������(��������� ��J�!���6��/��� +��,

Page 115: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹)112

�� �����4�������/<�����HJ��4���������� ��������� $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(���

� � � 1%��%11+ �'%(��� «r ������4���������"�� ��� «: .������ ««:s,Y+s%¬�r¬% ���

+r ������4����.������ L�(����K���W L�4����� W :::s,��r«� ��� ¢ ��6�,r �������2$��������(���� L�����$!�'�/ �������3 ��J ,: .K ys �W

^ ��6�������^����� +��, �sYYYrYY ��� ¢ ��6��r �����/J ��� ���������==�)�"��� ^ ����������/J Yr¬«¬� :s,��r;: ��� ^ ����������/J Yr:%,� ��s;�%r«« ��� ^ ����������/J Yr%�«:� +,s;,,r¬+ ��� ^ ����������/J Yr%�+Y� �¬:r¬« ��� ^ ����������/J Yr%;+Y� ,sY��r¬; ��� ^ ����������/J Yr;,,Y� ,s��Yr%+ ���

�� �����4�������/<�����HJ��4���������� ��������� '����� �(���

� � � 1%��%11+ �'%(��� �5�6(�0%)����%

«r ������� ����������(���� 2$���������#�.&� L�����$!�'�/ �������3 ��J ,: .K MW ^ ��6�������^����� +��, «s�YYrYY ��� ¢ ��6�

+r �������># 3C¥�����$!�'�/ L��J$�������� '/r���r�/r K��/J.��W ^ ��6����B���^����� +��, ,¬YsYYYrYY ��� ¢ ��6�

�� �����4�������/<�����HJ��4���������� '����� �(��� ��������� $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(���

� � � 1%��%11+ �'%(��� �5�6(�0%)����%

«r ������4��4"������ , .������ «Y� ���������� ¢ ��6� ¢ 4"��+r ���� 4"����������4��#"���� « .������ ������� « ��6� ¢ ��==����� « �* ������� Yr�Y ��6� ��6<������==�����

�� �����4�������/<�����HJ��4���������� '����� �(��� ��������� $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(���

� � � 1%��%11+ �'%(��� �5�6(�0%)����%

«r ������4���������"�� ��� , .������ «r« �����'���� 3 '4$^�!����� « L������ +��,^�!�&�'�3 +��,W ;s,��r¬; ��� ¢ ��6� «r+ �����'���� 3 '4$^�!����� + L������ +��,^���� +��,W ;s,��r¬; ��� ¢ ��6� «r, �����'���� 3 �j���$"� L������ +��,^���� +��,W ;s,��r¬; ��� ¢ ��6�

�5�6(�0%)����%

Page 116: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹) 113

�� �����4�������/<�����HJ��4���������� $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ��������� $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(���

� � � � 1%��%11+ �'%(��� �5�6(�0%)����% «r ����������������������� L�����$!�'�/ �������3 ��J +� .K �W

^ ��6�������^����� +��, «Ys�YYrYY ��� ¢ ��6� ^ ����"�����'6J�(���� ���/< ««^«+ ����� +��, :s�YYrYY ���

�� �����4�������/<�����HJ��4���������� $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ��������� 2���3 #$����<� �(���

� � � � 1%��%11+ �'%(��� �5�6(�0%)����%� «r ������4������ ��� + .������ @�"2�� #�/@$�3 ��!���� 2$� #�/@$�3 4"� ���� +sYYYsYYY ��� +r �������������������4��������!� « .������ L #�/@$�3 ���K6<�W +YYsYYY ��� ,r ����������������������� ,r« �(������ � .������ @�"2�� #�/@$�3 ��!���� #�/@$�3 4"� ���� #�/@$�3 ���K6<� #�/@$�3 �$"� J(@� �������q����������� 2$� #��� ,r+ �(��������!��$������!� , .������ @�"2�� #�/@$�3 �$"� J(@� #�/@$�3 ��!���� #�/@$�3 ���K6<� �������q����������� ,r, �� « .������ @�"2�� #�/@$�3 ���K6<� �������q����������� �r ������4��������!� « .������ L #�/@$�3 ���K6<� «� ������^���� +��,W +�YsYYY ��� �r ���������2$��(����������� vdOPUS n[d\ � .������ @�"2�� #�/@$�3 ��!���� #�/@$�3 4"� ���� �������q����������� #�/@$�3 �$"� J(@� 2$� #���

�� �����4�������/<�����HJ��4���������� $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ��������� 2���3 #��/J ����$$l�����3 �(���

� � � � 1%��%11+ �'%(��� �5�6(�0%)����% «r ����������������������� �(������ « .������ L #�/@$�3 ���!�W �������q����������� +r �������������� « .������ L #�/@$�3 ���!�W %YYsYYY ��� ,r ������ vdOPUS n[d\ « .������ L #�/@$�3 ���!�W �������q�����������

����#" 6���4������ � ���/< ,« ����� +��, ^ @���/ ������#" 6���4����������)���6�

$�%)�56.�*#+$�%)�)6 0!�)�#4�(1%��%11+ �'%(�����. �� 2$��$ !�3����������/<�"���������!��!�&�')����(�����)�!���J�� .� ������2$��������������4�� )4"������ �� ��������� )������4��.�������/<������2$�����������'�-� ���<���J�2��������4������ ������4���������"�� �$���IH�������4���!�� KH<�I6���E��������� 4$������� .� �/���2���2 �������&���4"��/<��4������� ���������'6J?��������������/<��$�����������$����<�@�2$���E���2����J����CD� �/���J������� ��I6�4!")������ �� ��J�4���H���<)�@�"�����@����E�������)��� �� "� I�� �������' 3��������� �'����$������������������ �� 2$�������������(��������)�����������

��J������(�� �����4���������<��"��������4l�������������������4�����2�!��������(�*����������'6<�(����!�����������������������)����q������������/����(4��(��2$�������!�����/<�����)2��$�������'6<�)4"��������.����)�2$��������@�" �/���J� ���/CD� �������&� ) �/<���������(�� �������tIH������'/ �'�2$��4�����'�"��(����� ��)4"����������������� 2$������������������������$(���

R�G%� 1��*�R�)�%1�51%��%11+ �'%(��H�%$0����4�!�$����$����"���"������ ���/�����(��E)����(�� �����4�������'6<�)4"�������. �3�#��!�������3��.� ��� �'6<������@�"KH<��!��������$��&���3 2$����������2����������3�� ��(@��#�������6<���<�/<�/���2���3 8$!�'�/9 �'6<��������.�� �������6<��2$� �<� 6

Page 117: รายงานประจำปี 2553

1%��%11+ �'%(����GG!$$#�2,)2�#.1+R�F1'�)�������/. �� ����!)4"'�����/�/<� #���>� ��E������� .� )4"���$���E����������(4���'�����/<���K6J�4"���!�).����������t ��������� .� �(4���E4$�����@�"���/J «r ��E���K6J�^�� )��'����2$��/���I!������3�'6<����'����>� �����J +r )4"���$���6<�.����������4"���!� .� ���/���2�"������>)4"������<�����J���������E�� .������ ,r �������. �3�6<t )�"4$�������/ ����$#��"���<�@��!������� $!�'�/ '��3� �j���$"�

� F�,�� ���0� �5�� �1%$%4%�1�)�� ��'�#-6)�,�R��� )%�6 0! ��(F!-

«r �j �!� ��/��!� `^«:Y, « «s+;:sYYYrYY ^ � #���4������������"��+r '���' 3 �� '#$ `^Y%«Ys `^Y%««s x^Y;«Y , �s�,�sYYYrYY ^ � #���4������������"��,r ��!����3 ���"�����= `^Y:�« « «s+%+sYYYrYY ^ � #���4������������"�� 1�) ������������ � $!�'�/ ��.����3 ���������^����(24�

F�,� ���0 �5� 1%$%4%�1�) �'�#-6)�,�R� )%�6 0! ��(F!-

«r '���� �X������ x+^Y,«¬ « «s««:sYYYrYY ,+:s;YYrYY .� ��r r +��, 1�) ������������ ���� ����� $!�'�/ ��.����3 �������>�3

F�,� ���0 �5� 1%$%4%�1�) �'�#-6)�,�R� )%�6 0! ��(F!-

«r '����'l= 2������3&���/ v+^Y,«: « �;YsYYYrYY +«s:%;rYY .� �r'r +��, 1�)  �������� ����� ��� $!�'�/ �'$� '����� ;^����� ��� « L����� `s xW F�,� ���0 �5� 1%$%4%�1�) �'�#-6)�,�R� )%�6 0! ��(F!-

«r '���' 3 �� '#$ x^Y;«: « «s%¬+sYYYrYY ,�s+,¬rYY .� 'r�r +��,+r '����'l= 2������3&���/ `^«�+� « +sY¬:sYYYrYY ,,s¬�;rYY .� 'r�r +��,,r ��&� >�/' ���3 x^«�+, « +s«,¬sYYYrYY �,s«�;rYY .� 'r�r +��, 1�) ���� ������� ������ ��� $!�'�/ �'$� '����� ;^����� ��� + L����� Ms vW F�,� ���0 �5� 1%$%4%�1�) �'�#-6)�,�R� )%�6 0! ��(F!- «r ����@� ���"�����= v^+Y+� « «s;,;s%YYrYY ^ � #���4������������"��+r ��&� >�/' ���3 v^«�Y,s v^«�Y� + ,s¬��s:YYrYY �+s%�%rYY � #���4������������"�� 1�) ��� ������� ��� ����

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹)114

Page 118: รายงานประจำปี 2553

$!�'�/ ��$$3 ���B�3�#���^������3��� F�,� ���0 �5� 1%$%4%�1�) �'�#-6)�,�R� )%�6 0! ��(F!-

«r �!�/ 3'� �� '#$ x^+««� « «s,;YsYYYrYY %s%Y,rYY .� �r�r +��, 1�) ��� �������� �������� $!�'�/ ��.����3 ��������^�����3

F�,� ���0 �5� 1%$%4%�1�) �'�#-6)�,�R� )%�6 0! ��(F!-

«r �����3 �� '#$ x^Y««Ys x^Y+Y, + +s%�YsYYYrYY ^ .� �r�r+��,+r '���' 3 �� '#$ x^Y«Y« « +s:,%sYYYrYY ¬�s«:,rYY .� �r r+��, 1�) ����������� ��������� $!�'�/ ��$$3 $��'�"��^.���� �

F�,� ���0 �5� 1%$%4%�1�) �'�#-6)�,�R� )%�6 0! ��(F!- «r '���' 3 �� '#$ `^Y;«Y « «s��«sYYYrYY ¬s%¬YrYY .� r�r+��,+r ��&� >�/' ���3 `^Y;,Ys `^Y;,« + +s%Y+sYYYrYY �s�Y¬rYY .� 'r r+��,,r ��!����3 ���"�����= `^««+¬ « «s�Y«sYYYrYY �s�Y¬rYY � #���4������������"���r '����'l= 2������3&���/ `^«¬Y+ « «s�«�sYYYrYY ^ � #���4������������"�� 1�) ���� ������� ���������

$!�'�/ �'$� ���. �

F�,� ���0 �5� 1%$%4%�1�) �'�#-6)�,�R� )%�6 0! ��(F!-

«r '���' 3 �� '#$ x^Y�+« « «s%¬«sYYYrYY ^ � #���4������������"��+r �!�/ 3'� �� '#$ M^Y+Y, « «s%,%sYYYrYY ^ � #���4������������"��,r ���?� �����.&�����3 M^«%«;s M^«%+Y + �sY::sYYYrYY ^ � #���4������������"���r �����' 3 �����.&�����3 M^«%+« « «s¬+;sYYYrYY ^ � #���4������������"�� 1�)  � ��������� �

$!�'�/ �'$� '����� �^�$"� J(@�

F�,� ���0 �5� 1%$%4%�1�) �'�#-6)�,�R� )%�6 0! ��(F!-

«r ��==� ���"�����= `^Y%Y� « «s¬+:sYYYrYY ^ � #���4������������"��+r �!�/ 3'� �� '#$ `^Y%«, « «s%,%sYYYrYY ^ � #���4������������"��,r '���' 3 �� '#$ `^Y%«� « «s%,%sYYYrYY ^ � #���4������������"���r ���?� �����.&�����3 `^+�«¬s `^+�«% + �sY,+sYYYrYY ^ � #���4������������"���r �����' 3 �����.&�����3 `^+�«; « «s;,,sYYYrYY ^ � #���4������������"�� 1�) ������������� �

$!�'�/ '��3� ������3@K�3^'����� ,

F�,� ���0 �5� 1%$%4%�1�) �'�#-6)�,�R� )%�6 0! ��(F!-

«r ��'��3 ���=�(@''�!3 v^«%+, « +s«��sYYYrYY «Ys%Y�rYY � #���4������������"�� 1�) ������������ ����� ���

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹) 115

Page 119: รายงานประจำปี 2553

¢ŒÍ¾Ô¾Ò··Ò§¡®ËÁÒÂ

������@���/�"�'�'������B4�� )$�������/�/<���������/�$���������"�$��������(��!�������������� ����/� �(��=

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�ÃÔÉ*· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡*´ (ÁËÒ�¹)116

Page 120: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹

Page 121: รายงานประจำปี 2553

�ÓÍ�Ô�ÒÂáÅСÒÃÇÔà�ÃÒÐË�¢Í§XYÒ¨*´¡ÒÃ

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�ÃÔÉ*· áÍÅ.¾.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡*´ (ÁËÒ�¹)118

�Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¢Í§�ÃÔÉ*·â´ÂÃÇÁ������ 2�$r'/r��lr�/��$$�����3 �(��� L�4��W KH<��(��!����'�-�������!�'����>� �(4����#"�/<�/�� @�"������$��IH��$��^$��� �/<�"������/<'����>� �/<�/�!�&�'&� )��6�� .� )�" 8x[\[TUP aUNOPU[Ok9 ��E�$ !�3���3��)����(��!�����'6<���"���������!$)�!����� ��J�����"������� �"�$#��"� �"���������&� ) 2$��"��!�$��� ���IH�4$������=��>��?���'��'/ � .� )�*�/<����� �$������������������ ��������.�� �������6<�� &� )�"������4���������/<�/�������&�' ����$)4"�� @�"������������������� «YsYYY $"���� 2$��/ ���� ������� «�sYYY $"���� )��������"� $#��"� ������@�"�!���"����"�������4�����������3$#��"��'6<��'�<��!��������"����������� �������6<�����IH����)4"�����(��=� �����"��"��� �$ !�3 8�!����� #�9 KH<���E����2����������#�2����� ��J��!��������$��&��532$����������KH<�(���#�������6<���<���2���3 8$!�'�/9 �����/J ������ ����������!�.�����"�����������2$���������)����(������ �������6<���'6<��'�<����������l�����E�!�2�l���������� '�"����J�$����)�"��� 2$�������/< ��������(����KH<�������$��E� ����/)�*�/<�����2$�����E���?�����������.�� �������6<�� �����/ ��� ������ ����)4"�����(��= ���������������������<�2��$"��2$������.� ��'���$����������������������)����(��!��������������'6<�(@��#��������.�� �����<��2$� �<� 6 �* +��, ������ ������ �� 2$������������/�� @�"��� «YsY�¬r+� $"���� �'�<��HJ���������/ �������* +��+ ������� "�4$���������?���=�/)4�� �/<�/�� @�"��� %s�;+r�� $"���� 4�6��'�<��HJ�"� $� «:r;, .� �����.�������/<�����������"��2$"����l�2$�����#"�� @�")�* +��, �6�.������$!�'�/ ��$$3 ���2� .������$!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 .������$!�'�/ ��$$3 ���B�3�#���^������3��� .������$!�'�/ ��.����3 ���2� .������$!�'�/ ��$$3 $��'�"��^.���� � 2$�.������$!�'�/ �'$� '����� ;^����� ��� + 2$������������.�������/<2$"����l�)�*���4"� .� ���������(@���J�"�������� ��������'�<��HJ����"� $� ,«r,+ )�* +��+ ������� "�4$���������?���=�/)4�� ��E�"� $� ,�r,Y �(4����� @�"���!����)4"����2$�������2$�!����)4"���������4���������'�<��HJ����* +��+ ������� "�4$���������?���=�/)4�� �"� $� ¬r%«

�* +��, �* +��+ �� ��� @����� @����� @����� @����� @����� 4$������ "� ������� "� « + , � «^� ´ ´

���� L #��W �s«:: «s:�: «s%%: «s�,� ;s«,,rYY %s��+ %s��+´ L$"����W :s��«rY+ +sY:%r�� ,s+%Yr:; ,s«Y¬r%� «�sYY%rYY «Ys%�Yr;� «Ys%�Yr;�«r ����#" L #��W %;« «s�+; «s�+% +s¬:Y :s:Y% :s��¬ :s«+:+r �� @�"�������� L$"����W «s�«:r«: ,sY«:r;¬ «s¬�¬r«Y ,s�;:rYY ;s:¬:r+, %s¬,Yr«+ %s+:¬r;;,r �"�!�� L$"����W ;¬:rY� +sYY,rY¬ «s«+�rY, +s+�,r+; :s,�¬r�� :sYY«r¬: �s:¬%r+«�r �(@���J�" L�"� $�W ,«rY%� ,,r:«� ,�r:«� ,�r��� ,�r,Y� ,«r+�� ,«r,+�

>ҹСÒÃà§Ô¹�(4���?����������������� � ���/< ,« ����� +��, �������/�����' 3��� «Ys,%«r,: $"���� �'�<��HJ��� %sY%%rY� $"���� )�* +��+ ������� "�4$���������?���=�/)4�� 4�6��'�<��HJ�"� $� +%r,� ���4�!4$�����������'�<��HJ��������' 34�!��/ )���������"����4$6� %Y¬r;Y $"���� �/<��2$��"�!.��������4����'�-� «s�%Yr�� $"���� �(4���4/J�������������� �'�<��HJ��� +s%«;r«, $"���� )�* +��+ ������� "�4$���������?���=�/)4����E �s+;;r�� $"���� )�* +��, KH<��'�<��HJ�"� $� �+r�« ���������'�<��HJ�������#"��J��� ���J2$��� � �� �(� ¬,,rY+ $"���� ��"�4/J����"�2$����������� �'�<��HJ�(� «¬,r:� $"���� 2$�������$���4"����$#��"��'�<��HJ�(� ,+�r«: $"���� ��J�/J �6<������������/����#"����'�<��HJ�'6<�'�-�.������)4���(� , .������ @�"2�� .������$!�'�/ '��3� �j���$"� .������$!�'�/ �'$� ���. � 2$�.������$!�'�/ �'$� '����� �^�$"� J(@� 2$��(��������@�"�(4���)�")����(�����'6<�)4"�/�&�'�$����'/ �'�

â�çÊÌҧà§Ô¹·�¹ )���.�����"������!���������)�* +��, �������/4/J��)������"� $� �«r�+ 2$��������#"I6�4!")������"� $� �%r�% ���"�)4"�4lIH�������<�� ���?����������������� �/<.�����"������!������������#"I6�4!"�������4/J�� .� �/��������4/J���������!�'�<��HJ��� Yr�� ���� )�* +��+ ��E Yr¬« ���� �6<��������$��!)���'�-�.������)4�� )����/<�����$/< 4/J������!���4���������������/ �$��4$�����' 324�������>@� )4���'�-�����4�������' 3�(� «+ ����������* +��, ������� «r«« ���� �(4���4/J�/<�/�����/J ����������#"I6�4!"���'�<��HJ��� Yr«; ���� )�* +��+ ��E Yr+; �"� �����

Page 122: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔ�Ñ� �Í��¾�àÍ�¹� à���Í»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ �ÁËÒ�¹� 119

�"��#$���/ ���/ ���4�����$�������������������������������������$/< �!���4����

�����$/< �!���4���� �* 2��3

1. ���)�"��� )����� 2$����4�� ¢ �� @�"��� (�) 13.Y2 1Y.�%2. �����/J ��� ¢ �� @�"��� (�) Y.%% Y.Y�3. �(@��!�� ¢ �� @�"��� (�) 1:.%Y 1:.2;�. ��������4/J�� ¢ �! (����) 1.11 Y.¬1�. ������$���2� ¢ �����' 3��� (�) ;.33 1�.¬¬:. ������$���2� ¢ �! (�) 1;.2¬ 2:.;2

4�� �4�! �����$/< �!���4�����(����� 12 ������)�$��4$�����' 3 @�"2�� ������ ���/ � '��'�'��3�/J �(��� (�4��) ������ ����/< '�l�'�'��3�/J �(��� (�4��) ������ $$�$ '�l�'�'��3�/J �(��� (�4��) ������ 2$�3 2��3 ��"��3 �(��� (�4��) ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� (�4��) ������ ��<�������4� �(��� (�4��) ������ .���$ �/��$$�����3 �(��� (�4��) ������ ���=���� �(��� (�4��) ������ 'X��� ��/ $������ �(��� (�4��) ������ ���$��/J ��"��3 �(��� (�4��) ������ 2����� �(��� (�4��) 2$� ������ >!&�$� �(��� (�4��)

Z[Ò¾��‹Í§��Ð��ÒÁZÒÁÒÃ?\¹¡ÒÃ�Ó¡Ó]Ã������(@��!������� @�"�����������"� $� 1:.2; �#�����������(@��!������� @�"����* 2��2 ������� "�4$���������?���=�/)4���/<������� 1�.%12���)4"�4l��� �������/������4��������@�"�/�HJ

��6<�'�����������2�������(4����*��J�!� 31 ����� 2��3 �������/��������4$6�2$����$��!�� ���J�(� 1s122.1Y $"���� ���KH<��/ 1s31;.2Y $"���� 4�6��"� $� 1¬.�¬ �6<������������/���(���@��(���6����#"������ .� �������2�������/�(���@�")4"�'/ �'���� ����(�����)����

¡ÒÃà»�è¹�»�§�èZÓ�ÑF��Ð�¹�â¹�Á\¹Í¹Ò������/<������@�"�(�������2����'�-�.��������� �������6<�� ��J�2�������������4������ ��������"�� ���������4"���!� 2$����.� ����������/<��E@������G�4�� ����$)4"�������/�&�'�$��� ��"���������.�� �������6<��2$���<�� KH<���J�2���* 2��3w�A��!�� �������/.�������/<� #� &� )�"���'�-���J���J �(� : .������ �����E ¬s¬:� #�� �#$������ 13s;1Y $"���� .� )�$� �* 2��3 ������@�"�/���$��!K6J��/<���'6<� '�-�.������)�* 2��� �/� 3 .������ @�"2�� .������$!�'�/ ��$$3 $�K�$^2���<� $!�'�/ ��.����3 ��"�^���/@� 2$�$!�'�/ ��$$3 '�-���� �����/ ��� � ��J�* 2��3 ���������/ ���� �/<������#"�� @�" �(� 1�s�1� $"���� ���)�* 2��� ���������������/ ���� �/<������#"�� @�" �(� 11s�13 $"���� .� .�������/<��2$"����l� 2$�����#"�� @�")�* 2��� /J �/�� $���/ ����/J

.������ �(� ( #��) �#$��� ($"����) �(4�2$"����l�

1. $!�'�/ �'$� '����� ;^����� ��� 2 1s1:� 2s�¬�.YY @����� 1 �* 2���2. $!�'�/ ��.����3 ��������^�����3 ����� v ¬Y; �¬�.YY @����� 1 �* 2���3. $!�'�/ '��3� �j���$"� 2s¬Y2 3s:YY.YY @����� 2 �* 2����. $!�'�/ �'$� ���. � 1s%2¬ 3s2YY.YY @����� 2 �* 2����. $!�'�/ �'$� '����� �^�$"� J(@� %%¬ 1s�YY.YY @����� 3 �* 2��� 1�) 7�290 11�450.00

�� ��� ���.2�$.'/.��l.�/��$$�����3

�"��#$���/ ���/ ���4�����$�������������������������������������$/< �!���4����

$�$����������/ �������*

Page 123: รายงานประจำปี 2553

¹âºÒºÑÞªÕ

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)120

«r �������#"�� @�"2$����)�"��� «r« �� @�"�������� ������!�2$��"�'�"���/<�� ����#"��E�� @�"��6<�@�".�������/< �2$��$���2��/<��E�����(��=���

������E��"����4"���!�)4"����#"K6J�2$"� .� ������@����/< ��"��)������4��4�6�����!�4"���!��/<�� @�2$"���J������� 2$�����"�� KH<��#$����/<����#"�� @�" 2$� �"�!�/<�����HJ�6<��������� ����J �����I����#$���@�"� �������6<�I6�

«r+ �� @�"�������2$��������/<��/< ��"��)�/<�� �����2$��!����3)4"����������#"��E�� @�"������53���"�� «r, �� @�"������)4"������������#"��E�� @�"��6<����)4"���������l���J$� «r� �� @�"�6<2$����)�"��� ����#"������53���"�� «r� �������(��"�!�������� �"�'�"���/<�� ������!��/<�� 2$"� .� I6���E�"�!�� ����������"�'�"���/<��

2$�������!��/<.���

+r �����2$��� �����/ ���������� �'6<����I!������3)�������(�����2������ �����2$��� �����/ ���������� 4�� ���IH� ����� ���C������2$�

���$��!)����2$�����/<IH��(4���� �6)�� ���$�@����� , ��6� 2$�@���/�"��(���)�������)�"

,r ���$��!��<����� ���$��!)4$�����' 3�'6<��"� 2����"� ���� !����� �$������������$/< 2�$��#$������H�@�"��E�(@� L����!W �/< ��@�������HJ�����������#$������$��!)���(@�����!

�r �����6<�4/J���� ���#= ��������J��(��������6<�4/J���� ���#=��E�(����.� ���������������/ 4� �/<����������HJ��������/ ���l����$#�4/J .� '���������$#�4/J��E�� ����/<�"���(��������������� : ��6� 2$���"����53�������#"�� @�"

�r �/<��2$��"�!.������ �/<��2$��"�!.��������4���������"�� 2����"� �����!.� ��/��'�������� 4�6��#$����!���/<��������@�"��� 2$"�2��� ���)�

���<(���� �����!�������"� �/<�� ���'�-��/<�� ��������"�� ���)�"��� �/<��/< ��"��.� ������.������2$������/J ����#" 6� �/<��/< ��"�� KH<���4 !����H������/J ��� ��"�����E�"�! ��6<��������"��2$"����l�4�6�.������4 !�'�-�

:r ���"����4$6� ^ ���"����4$6� �������"� �����4"���!�2$��"�'�"���/<���/<��"�����l�)����/< ��@��@�".����������)4"�#"K6J� ������2���@�")

�����! .� ��/��'��������4�6��#$����!���/<��@�"���2$"�2������)����<(���� ^ ����!���4$6� 2����"� �����! .� ��/��"����^������ L�b�uW 4�6��#$����!���/<��@�"��� 2$"�2������)����<(����

7. ���$��!�� � �� ^ ���$��!)����������)����������� 2���@�".� ��/���@�"��/ Ly�]dSV nPSfNkW ^ ���$��!)������ �� 2$�����������)����������'�������� 2���@�".� ��/�����! LMNiS nPSfNkW 4���"� ��� ��6<�����"� ��� LI"��/W

%. �����' 3)4"���� �/<��2���@�")�����! �����2$��!����3����/<@���/����/�����'�<� 2����"� �����!4���"� �����6<���������� �����6<������ �(��.� ��/��"���)��������/J �(��* ������(���� 2$� $�����I �Y �����2��� 2$� ���6<��)�"�(���� «Y ���6<�����'������3 �

Page 124: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 121

;. �/<�� �����2$��!����3^�!��¢�����6<������ ^ �/<�� 2���@�")�����! ^ �����2$��!����3 2���@�")�����!4���"� �����6<���������� �����6<�������(��.� ��/��"���)��������/J

�(��* ������(���� �Y �����2��� 2$� ���6<��)�"�(���� «Y ���6<�����'������3 2$� ��'�-�����.��2��� � �'�4� �

«Y. ����"� �����������' 3 ������'����������"� �����������' 3����&� �/<�� �����2$��!����3 ���$��! �/<��2$��"�!.�����������'�-�2$�

�����' 3@���/��������t ��6<��/�"�����/J��� �����' 3����������"� ��� .� '����������#$����/<��������@�"����6��������' 3 4���/�����<(�������������=�/ I6���������' 3�J��������"� ��� KH<�������#"�$����!�������"� �������$���)���(@�����! 2$������������H��$���� ����������"� ��� �����6<��/�"�����/J�������"� ����J@���/� #��/����@�4�6� ���/� #�2����E@�)����/<$�$�

�#$����/<��������@�"����6��������' 3 4�� IH� ������ �!��4�6��#$���������)�"�����' 3 2$"�2������)����#�����2$� ����������������' 32��$��� ��� 4�6�4�� �����' 3�/<���)4"���������2$"�2�����/

««. �����' 3�����==����������� ���������H������' 3�����==�������������E�����' 32$�4/J��)���!$ �"� �(������������ !�������������' 3�/<���� � �����<��"�����==����� �����/J ��� �����==���I#����H�����������t �$���� !��==�������� �����4$6����4/J�� �����==�����)2��$����

«+. &��/���@�"����!��$ ������2$������� �� ���H�&��/���@�"����!��$�/<�"����� )2��$��* ��E���)�"��� ��J�4��)����J 2$��(��&��/���@�"����/<

�(4�@�")�����$���B��� .� �(������� @�"�/<����#"�����/�������/<����(4��(���(4���.�������/<��j��� ����* +��Y 2$�����#"�� @�"�����/������"� $�������/<�(���l��(4���.�������/<��j�)�* +��Y ��E�"@�

«,. ��������������=�/ )�������(�����������4$�������=�/�/<��������<�@� CD� ���4���"��)�"�������������� �����=�/����� ���KH<��/�$��������

�(�����/<2���)�������� 2$�4�� �4�!�������������� �"� �4�!/J�$�/<�����HJ����)&� 4$�� �H����2������@�����(� �/<������@�"

���������2$��"������?��/<����/������/< �������������!���=�/)�*I��@�����#$��������' 3 �@� � ���/<)���!$ @�"2�� �(����$���. �3���'���� ��E�#$����/<���������.� �#"��/< ���=���4$������>����3�����&� 2$��#"���4��)4"��������� ������������)��6<��/J����"���/����@��2�� ���6<�������$��������.�������/<�/�� ���$� �� L4�� �4�! ,.«7.+W ������������)��6<���6<t @�"I#���j��� )2��$�����/<��/< ��"�����4�� �4�!��������������/J

«�. ���������4/J�� �����������H����������4/J����6<��/������E@�@�"����"��2�����������&����#�'�)�A��!�� ����B4�� 4�6�������

�!������E�$�6��6<��������4�!����3)��/� &����#�'�����$��� ������������$)4"�#=��/ ���' ����/<�/���. �3�����>��?��� �'6<���� �(��&����#�'�2$��(��/<�"����� �����I���������@�"� �������6<�I6� 4����������������@�"����6�� ��� �(�� @�������������4/J����J�4��4�6�������� ���2�� ������������#"�� ��� @�"����6��E�����' 32 �����4��2���"��@����� �(����������4/J���/<��/< ��"��

«�. �(@����4!" ^ �(@����4!"��J'6J?� �(��.� ���4���(@� L����!W �!���(4����* �"� �(�4!"����=I����$/< I���J(4���/<���� #�)

��4�����* 4$��4��4!"�!K6J��6 ^ �(@����4!"����$� �(��.� ���4���(@� L����!W �!���(4����* �"� �$�������(�4!"����=I����$/< I���J(4���/<���

� #�)��4�����* ����(�I����$/< I���J(4�����4!"����=�/<����������"������'6<�2�$�4!"����=��/ ���������$���J���J L)��(��=2�������W )4"��E4!"����=

Page 125: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)122

«:. 4!"�!K6J��6 ���������H�4!"����=����������/<K6J��6�$�����"� ��/�����!

«7. ����!�(����$/J ��/'2$��$���. �3���'���� «7.« ����!�(����$/J ��/''���� ���������)4"�/����!�(����$/J ��/' KH<���E$��������2������� ��������/<@�"�(4������� ����@�"2$"� �����' 3���

����!�(����$/J ��/'@�"2 ����@���������' 3��������� 2$�@�"���������4��.� �#"����������!&� �� ����!�(��� �$/J ��/'����$���@�"������������"�����!���'����2$����������������� ������ ��������!�(����$/J ��/'���H� ��E���)�"��� )���(@�����!�(4�������� ���$���=�/�/<������ ����J

«7.+ �$���. �3���'���� ������2$������� �� ���)4"�/�$���. �3���'���� 4$������$���"���'6<���� )4"2��'������E@�����B4�� 2����@�

�#$����A��!�����4/J���$���. �3'����@�"I#�����#"�� ���)���!$.� ���������������4$������>����3�����&� .� )�"��/���$�2��$�4�� �/<���������@�" L�ON­PUSPk §TdS MOPkdS nPSfNkW &� )�"�����?���/< �����4�!����3)���� �/<�������(4��HJ� ����4����� �����?��/<)�")������������)�"��� �$���. �3���'�����!������(�* @�"���IH� ��������$����������'�<��HJ��������6�'����2$�����������$/< 2�$�)�(�'���� �����$/< 2�$�)����� �4$��/J�/�$���������������)�"��� �/<��/< ��"������$���. �3���'�����!��)�!��* ������2$������� �� @�"�/������� ��������$��/<�4����� KH<����"�IH�����������/J �/<���(��)�")����(���#$����A��!���!��������2��������� ) �����/<���������"����� )4"���'����)�����������������$��/<�4����� ������2$������� �� ��'�������������� �����/J ���'�������?��$ KH<���� )��!$����/<@�"������. �3

�����?�����I����/<�(��=�/<)�")����(����!�@�"���/J (G�%16(�1�)*#+(G�%16(�6��%+����%1 2553 ��������$� �"� $� �.7 ����* ����������$/< 2�$�)�(�'���� ��2������� !'����2$�2����������&�'��������( 2$�'������ �� ���������� �����������������@� �* +��Y 2 ����53����'>�� 2$��'>4=��

«%. ��������>)�"����?������=�/)4�� �&������/'��=�/@�"��������>�&������/'��=�/ �����/< «7¢+��, KH<�@�"�����>)��������!����� ��6<����/< +: 'X�&��� +��, 2$������/< �Y¢+��, IH� ��¢+��, KH<�@�"�����>)��������!����� ��6<����/< «� ����� +��, )��6<������?������=�/ L������!� +��+W ����?������ ����������� L������!� +��+W 2$�����/��������?������ ����������� .� �����>)�"����?� �����=�/ ����?������ ����������� 2$�����/��������?�����������(� ,+ ���� .� 2�����E +� ���� KH<�)�"2� �������� .� �/��������/ ��$����!����)4��)4"����������?������=�/��4���������> KH<��������@���/�����$/< 2�$� )4$������(��= 2$���������/�����$/< 2�$�)4$������(��=������ 2$��/� 7 ������E��������>)�")4�� �� $���/ ����/J «%.« ����?������=�/2$�����?������ ����������� �/<)�"2���������

)%01~%�%1G��F2&)%01~%�%11%�(%�%(�%16(� ���2,)2�#G�($�GHF�

2���������=�/ L������!� +��+W +: 'X�&��� +��, ����?������=�/�����/< « L������!� +��+W ���(����������� « ������ +��� ����?������=�/�����/< + L������!� +��+W ���"����4$6� « ������ +��� ����?������=�/�����/< 7 L������!� +��+W �����2������ « ������ +��� ����?������=�/�����/< % L������!� +��+W . �� �����=�/ �����$/< 2�$���������� « ������ +��� �����=�/2$��"����'$�� ����?������=�/�����/< «Y L������!� +��+W �4�!����3&� 4$������� ���$��� �� « ������ +��� ����?������=�/�����/< «« L������!� +��+W ��==������"�� « ������ +���

Page 126: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 123

����?������=�/�����/< «: L������!� +��+W �/<�� ����� 2$��!����3 « ������ +��� ����?������=�/�����/< «7 L������!� +��+W ��==����� « ������ +��� ����?������=�/�����/< «% L������!� +��+W �� @�" « ������ +��� ����?������=�/�����/< +Y L������!� +��+W �����=�/�(4�������!�4!�����?��$ « ������ +��: 2$������j��� �"��#$��/< ���������� �4$6������?��$ ����?������=�/�����/< +« L������!� +��+W �$�������������$/< 2�$���������2$���$/< « ������ +��: )���������������> ����?������=�/�����/< +, L������!� +��+W �"�!����#" 6� « ������ +��� ����?������=�/�����/< +� L������!� +��+W �����j��� �"��#$��/< �����!��$4�6��������/<��/< ��"���� « ������ +��� ����?������=�/�����/< +7 L������!� +��+W �����������2$�����������'�������� « ������ +��� ����?������=�/�����/< +% L������!� +��+W ���$��!)���������� « ������ +��� ����?������=�/�����/< ,« L������!� +��+W ���@�"��/ )��������"� « ������ +��� ����?������=�/�����/< ,, L������!� +��+W �(@����4!" « ������ +��� ����?������=�/�����/< ,� L������!� +��+W ����������4������$ « ������ +��� ����?������=�/�����/< ,: L������!� +��+W ����"� �����������' 3 « ������ +��� ����?������=�/�����/< ,7 L������!� +��+W ���������4/J�� 4/J���/<��������HJ2$������' 3 « ������ +��� �/<��������HJ ����?������=�/�����/< ,% L������!� +��+W �����' 3@���/���� « ������ +��� ����?������=�/�����/< �Y L������!� +��+W ����4�������' 3�'6<����$��! « ������ +��� ����?������ ����������������/< , ������!���� « ������ +��� L������!� +��+W ����?������ ����������������/< � �����' 3@��4�!��/ �/<I6�@�"�'6<��� 2$� « ������ +��� L������!� +��+W ����(�����/< ��$��

CD� ���4����������� @�"������2$"��4l�������?������=�/ �����/< «« L������!� +��+W �����/< +Y L������!� +��+W �����/< ,« L������!� +��+W ����?������ ����������������/< , L������!� +��+W 2$�����?������ ����������������/< � L������!� +��+W @����/< ��"����������� �������?������=�/2$�����?������ ������������/<��/< ��"�� �����������<�(

��I6��q�����)���/<�/�$������)�".� CD� ���4��������2$"��4l�����@���/�$������ �����E�����(��=�����������

«%.+ ����?������=�/2$�����?������ ������������/<�����>)�")4��

)%01~%�%1G��F2&)%01~%�%11%�(%�%(�%16(� ���2,)2�#G�($�GHF�

����?������=�/�����/< «+ &��/���@�" « ������ +��: ����?������=�/�����/< «; �$���. �3���'���� « ������ +��� ����?������=�/�����/< +: �����=�/ 2$������ ��.������ « ������ +��� �$���. �3��6<����/ ��� ! ����?������=�/�����/< +; ����� �����������)�&�'�>��?��� « ������ +��� �/<�����G��!2�� ����?������ ����������������/< + ������ .� )�"4!"��E���53 « ������ +��� ����?������ ����������������/< : ����(���2$����������24$�����' ���2�� « ������ +��� ����?������ ����������������/< «� ��==������"������4�������' 3 « ������ +���

����?������=�/�����/< +; 2$�����?������ ����������������/< + �����/< : 2$�����/��������?��� ����������� �����/< «� @����/< ��"����������� �������?������=�/�����/< «+ 2$������/< +: �����������<�(��I6��q�����)���/<�/�$������)�" .� CD� ���4��������2$"��4l�����@���/�$������ �����E�����(��=����������� )�* +��, ������2$������� �� @�")�"����?����

��=�/@� �����/< «; ��6<���$���. �3���'����������/<����?������=�//J)4"I6��q�����

Page 127: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ¢Í§¼ÙŒÊͺºÑÞªÕÃѺ͹ØÞÒ�

ÊÓËÃѺ»‚ 2552 ÃÒ§ҹ¢Í§¼ÙŒÊͺºÑÞªÕ ÁÕ Ñ§¹Õé

L«W �"�'��"�@�"����������!$���2$����!$��'�������� � ���/< ,« ����� +��+ ���(@�����!���2$����(@�����!��'�������� ��2��������$/< 2�$�)�������#"I6�4!"���2$���2��������$/< 2�$�)�������#"I6�4!"��'�������� �����2���������2$� �����2��������'�������� �(4����* ��J�!����/< ,« ����� +��+ ��������� 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$� ������ �� 2$������'�������� 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W KH<��#"���4�������������E�#"����������������I#��"�� 2$����I"�����"��#$)���������4$��/J ����"�'��"���E�#"���������)���2��������4l���������������$��� ����$��� �����������"�'��"� �����������2$�����������'�������� �(4����* ��J�!����/< ,« ����� +��« �/<(��2������/ ���/ � �������.� �#"�����=�/�6<)�(������/ ��� KH<�2��������4l� ���@���/��6<�@� ����� ��$����/< «; �!�&�'�3 +��+

L+W �"�'��"�@�"�q���������������������?���������=�/�/<��������<�@� KH<��(4�)4"�"�'��"��"�����2�2$��q��������'6<�)4"@�" ������6<���<� ����/�4�!�$��� ��������2����"��#$�/<�������"���l���������E�����(��=4�6�@�� �������������IH����)�"��/��� �����4$��?��������� �����J��/<��E�(����2$������j��� �"��#$)�������� ��������������4��������4$�������=�/ �/<������)�" 2$������������/< ������ �������������/<��E�����(��= KH<��#"���4����E�#"����(�HJ �$������������IH����� �4�����������2����� ����/<(���)��������.� ��� �"�'��"���6<������������������$���)4"�"���!��/<��E���53� ��� �4�����)���2��������4l����"�'��"�

L,W �"�'��"��4l��������������2$�����������'���������"���"/J 2���?�����������2$�?����������'�������� � ���/< ,« ����� +��+ �$����(�������2$��$����(������'��������2$����2���������2$����2������

��'�������� �(4����* ��J�!�����/ ������������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� 2$������������ ��'�������� 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W .� I#��"������/<���)�����(��=���4$�������=�/�/<��������<�@�

�(���������=�/ �/ @� ��

L����@$���3 .��3�����3W �#"�����=�/����!=���$�����/ ,«Y����/< «% �!�&�'�3 +��,

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)124

Page 128: รายงานประจำปี 2553

ÊÓËÃѺ»‚ 2553 ÃÒ§ҹ¢Í§¼ÙŒÊͺºÑÞªÕ Áմѧ¹Õé

��� �#"I6�4!" ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W

L«W �"�'��"�@�"����������!$���2$�����'�������� � ���/< ,« ����� +��, 2$� +��+ ���(@�����!���2$����(@�����! ��'�������� ��2��������$/< 2�$�)�������#"I6�4!"���2$���2��������$/< 2�$�)�������#"I6�4!"��'�������� �����2���������2$������2��������'�������� �(4����* ��J�!����/< ,« ����� +��, 2$� +��+ ��������� 2�$.'/.��l. �/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� 2$������'�������� 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W KH<��#"���4�� �����������E�#"����������������I#��"��2$����I"�����"��#$)���������4$��/J ����"�'��"���E�#"���������)����� �� ���������������$�������$��������������"�'��"�

L+W �"�'��"�@�"�q���������������������?���������=�/�/<��������<�@� KH<��(4�)4"�"�'��"��"�����2�2$��q�������������� �'6<�)4"@�"������6<���<� ����/�4�!�$��� ��������2����"��#$�/<�������"���l���������E�����(��=4�6�@�� �������������IH� ���)�"��/��������4$��?��������� �����J��/<��E�(����2$������j��� �"��#$)�������� ��������������4����� ���4$�������=�/�/<������)�" 2$������������/< ������ �������������/<��E�����(��= KH<��#"���4����E�#"����(�HJ �$��� ���������IH������4�����������2����� ����/<(���)��������.� ��� �"�'��"���6<������������������$���)4"�"���!� �/<��E���53� ����4�����)���2��������4l����"�'��"�

L,W �"�'��"��4l��������������2$�����������'���������"���"/J 2���?�����������2$�?����������'�������� � ���/< ,« ����� +��, 2$� +��+ �$����(�������2$��$����(������'��������2$����2���������2$����2������

��'�������� �(4����* ��J�!�����/ ������2��$��*��������� 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� 2$���� ����������'�������� 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W .� I#��"������/<���)�����(��=���4$�������=�/�/<��������<�@�

L�W ����/<�$���@�")4�� �4�!�������������� �"� � ��6<����/< « ������ +��, ������@�"��$/< 2�$�. �� ������H���=�/����#"�� @�" �������� ����4�������' 3�����/�������#"�� @�"�����������������/<�(���l� ����E��/����#"�� @�"��6<�.�������/< �2$��$���2� �/<��E�����(��=���������E��"����)4"����#"K6J�2$"� 2$����� "�4$�������������2$�����������'������������* +��+ )4�� �(4��������$/< 2�$�. �� ������H���=�/����$��� �"�'��"�@�"��������� ���������!��/<)�")�������(����������� 2$� ����������'���������* +��+ �HJ)4�� �"�'��"��4l����� ���������!�����$����/�����4�����2$�@�"(@�������!������������ 2$�����������'����������������2$"� 2$�����/<�$���@�")4�� �4�!�������������� �"� � ��J�2�����/< ,« ����� +��, ������2$������� �� @�")�"����?������=�/@� �����/< «; ��6<���$���. �3���'���������I6��q�����)�����$/< 2�$� . �� �����=�/����$��� ������2$������� �� @�"����#"����'�<����4/J���$���. �3���'����.� ��������(@����� � ���"��� ����� ���$���=�/�* +��, �"�'��"�@�"��������� ����/<)�")���������!��(@������"�������$��� �"�'��"��4l��� �� ���������!� ����$����/�����4�����2$�@�"(@�������!������������ 2$�����������'����������������2$"�

�(���������=�/ �/ @� ��

L����@$���3 .��3�����3W �#"�����=�/����!=���$�����/ ,«Y����/< «7 �!�&�'�3 +���

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 125

Page 129: รายงานประจำปี 2553

§º´ØÅ

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)126

���1��� ����������� L���W ����������'�������� L���W 4�� �4�! 2553 2552 2553 2552 L������!�)4��W L������!�)4��W���1��� )!6�2� �����2$��� �����/ ���������� 3.2 «s«22s22Ys:33.�2 ;;2s«53s;:;.2« ;��s««2s5;%.«2 %;Ys5;5s««3.«% ���$��!��<����� 3.3 s : ^ 327sY�5s«:5.Y2 ^ 327sY�5s«:5.Y2 $#�4/J����"�2$����������� $#�4/J����"�^�!�� 3.�s 7 �22s5;«.YY 55�s537.YY 3«Ys5;«.YY 3%;s537.YY ���������� «s525s2;Y.:7 5«%s%Y�.73 «s525s2;Y.:7 5«%s%Y�.73 �/<��2$��"�!.��������4���������"�� 3.5 s %s «7 �s�%3s�««s35�.:� 2s;Y«s%�3s2�«.%« �s�77s7%%s5;Y.55 2s%75s;32sY:�.7% $#�4/J�������/<��/< ��"���� «Y.« «s«73s;«�.%% «s2;5s375.7� «2Ys75;s3�«.�5 7YsYYYs«:2.:� ���"����4$6� 3.:s ;s «7 2s%««s;:3s«75.;7 2sY�%s3«2s5Y7.7: 2s%««s;33s%53.25 2sY3;s3��s%5Y.77 �����' 34�!��/ �6< ������ $���4"��#"����4�� «:Ys3Y5s«5�.�Y 2�;s3�2s32:.;5 «:Ys3Y5s«5�.�Y 2�;s3�2s32:.;5 �������(������"� ;5s�7«s3YY.YY 2YsYYYsYYY.YY ;5s�7«s3YY.YY 2YsYYYsYYY.YY �� @�"�"����� 2«s:22s«5«.;: 2Ys%5«s272.�Y ^ ^ ����A�$�"����� «Y.� ^ ^ 2Ys;%Ys3YY.YY ^ ���)�"��� ��� $���4"� ««s52«s%:7.33 2Ys«75s�35.;� ««sY3Ys3«5.72 «;s7:Ys;:�.Y« �6<t «7s57:s3Y�.3: «2s7%:s27Y.;7 «2s7:2sY:7.:Y ;s;57s57%.:7 1�)���1��� )!6�2� ���2��2�3��3���3 ��5 ������ ���53 ���5�� � ���2��� ��5�2�����5����5���1����)' )!6�2� ���$��!)������ �� 2$����������� 3.7s «Y.2 «�Ys5;Ys335.�Y ««%s3««s%73.;: 33Ys332sY%�.«« 33Ys332sY%�.«« �/<��2$��"�!.�����������'�-� 3.5s %s «7 ;22s77:s7%5.;5 5�«s::«s;%3.25 %Y«s�:3s;«%.37 �2Ys�35s2:5.:7 �����' 3)4"����^�!�� 3.%s ««s «7 �2:s;5Ys:Y3.7Y :%5s:2%s55«.5; 3�3s2:Ys:5�.;5 5;;s3:3s%%�.%; �/<�� �����2$��!����3^�!�� 3.;s «2s «7 «YYs3%2sY«Y.%; %Ys5Y�sY52.�3 %:s«5�s7%%.73 ::s;:«s;;3.7% �����' 3@��4�!��/ �6< &��/I#�4�� � �/<��� 23s�%3s�%«.�� 2%s3:7s«Y%.Y« «�s7�;s%�Y.;: 2Ys�3«s2:3.;7 �6<t 3;s;:2sY7«.37 �;s5«3s5�5.5� 37s3«3s3��.7; �:s;%:s753.5� 1�)���1����)' )!6�2� ���5����5�2����5 ��5�3� ��������� ����3�2����3�� � ������5���2�5� �1�)���1��� ���3���35 ��2��3� ��� �������22�3� ���2���25���3���� �� ���3 ����3��� 4�� �4�!����������������E���4H<������������/J

������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� �(4����*��J�!� ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552

Page 130: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 127

23��*#+�'�4�(������ !� ����������� L���W ����������'�������� L���W 4�� �4�! 2553 2552 2553 2552 L������!�)4��W L������!�)4��W 23�� )!6�2� ������������=�/2$�����#" 6��� ���J��� �I��������� «3 %%:s��5s%5«.;; 2%�s;;2s375.:% %%:s��5s%5«.;; 2%�s;;2s375.:% ��"�4/J2$����������� �64"���!� 3s;33s22Y.YY «s5«;s752.:3 3s;33s22Y.YY «s5«;s752.:3 ��"�4/J����"�2$����������� %;:sY;3s:�«.�3 722s�37s7Y%.3� %;Ys;%5sY%5.«; 72Ys33�s57«.5% ����#" 6�2$�4/J���� � ���/<IH��(4� �(��&� ) « �* «� �s�«3s2«;.%; �7:s5Y«s572.%« �s2«5s3;:.:; �75s:««s�%;.Y3 ��"�4/J�������/<��/< ��"���� «Y.3 ^ ^ 2;s55Ys57;.;% «:s«2�s;««.35 4/J��4�!��/ �6< ������$���4"� %5�s;;�s::5.;: 557s:�5sY:%.32 %5�s;;�s::5.;: 555s:�5sY:%.32 ���������$�� «7Ys««5s3�;.�Y ««2s27%s;5Y.2: «:;s;%2s%7;.%7 «««s;53s�75.2« &��/���@�"����!��$�"����� 333s;53s%�2.27 235s�5«s3«�.Y: 327s3%5sY7;.25 22%s57%s:3;.;: �6<t «%%s�%«s«;5.:7 «�7s%35s««�.%; «�:s;25s%77.3: ««5s�:%s572.35 1�) 23�� )!6�2� 3�33���3�� ����� 2�53�������5��   3�3��������3��2  2�5���22���5���� 23���)' )!6�2� 4/J�������==�����������^�!�� 3.««s «5 «Ys5;�s3;�.%� 3s%«:s7«3.3% «Ys2:�s35Y.7Y 3s2%%s%�:.Y� ����#" 6��� � �� «: %:2s:5YsYYY.YY 25;sYYYsYYY.YY %:2s:5YsYYY.YY 25;sYYYsYYY.YY 4/J��@��4�!��/ �6< �������(�������2$������� 5s:;�s%2«.5% ««s%;«s%:%.«Y 5s�YYsY�«.2Y «Ys;:Ys%5;.:% ���������4/J���$���. �3'���� 3.«7.2 %Ys35«s«55.YY 3YsYYYsYYY.YY 27s2�:s53;.YY 3YsYYYsYYY.YY �6<t «s%«%s7Y5.«: 3s5%«s;:%.7« «s««3s�%5.«: «s«««s«�%.7« 1�) 23���)' )!6�2�  ����� �����5� 3���2 ��55���   ������������� 3���3����5���31�) 23�� ��2  �5�����3��  2����� 52������� ��22��� 3��52�35 2�����5� �����5��'�4�(������ !� �!��6�4!" �!������/ 4!"����= �(� «s�75s:;%s7:% 4!" �#$���4!"$� «.YY ��� «s�75s:;%s7:%.YY «s�75s:;%s7:%.YY «s�75s:;%s7:%.YY «s�75s:;%s7:%.YY �!�/<���2$���/ ��(��2$"� 4!"����= �(� «s�75s:;%s7:% 4!" �#$���4!"$� «.YY ��� «s�75s:;%s7:%.YY «s�75s:;%s7:%.YY «s�75s:;%s7:%.YY «s�75s:;%s7:%.YY �������#$���4!" ��«s%Y7s«::.YY ��«s%Y7s«::.YY ��«s%Y7s«::.YY ��«s%Y7s«::.YY �������#$���4!"�!K6J��6 3;sY:«s7�%.2� 3;sY:«s7�%.2� 3;sY:«s7�%.2� 3;sY:«s7�%.2� �(@����� ������2$"� �(�������B4�� 2«.« «�%sYYYsYYY.YY «�%sYYYsYYY.YY «�%sYYYsYYY.YY «�%sYYYsYYY.YY ��@��@�"������ 3s;77s23«sY;Y.%� 3s«�7s233s%5�.«: 3s;��s5;3s3YY.Y% 3sY:%s2�Ys�2Y.;3 1�)�'�4�(������ !�G1�|��H �' ������� ����3��� 5�25������53���� ���� ����� �2�32 5���2�������3��� �������#"I6�4!"���"� 2Ys«;«.«« ««2sY7%.73 ^ ^ 1�)�'�4�(������ !� ���������� ����  5�25�� �3���5��3 ���� ����� �2�32 5���2�������3���1�) 23��*#+�'�4�(������ !� ���3���35 ��2��3� ��� �������22�3� ���2���25���3���� �� ���3 ����3��� 4�� �4�!����������������E���4H<������������/J

Page 131: รายงานประจำปี 2553

§º¡ÓäâҴ·Ø¹

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)128

������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2553 2$� 2552

����������� L���W ����������'�������� L���W 4�� �4�! 2553 2552 2553 2552 L������!�)4��W L������!�)4��W1%��-��%��%14%�*#+G1��%1 �� @�"�������� ;s:7:s23Ys«2:.;2 %s73Ys««�s253.33 ;s:Y�s%�«s;32.YY %s7«7s3�7sY5«.:Y �� @�"���!����)4"����2$������� ��s%Y;s323.3; :2sY2:s7«3.72 �2s7«;s37Y.;� 57s%;3s57«.57 �� @�"���!��������"�����4�������� 2«;s:2:s5Y7.«5 «%3s25«s;7«.�5 ^ ^ 1�)1%��-��%��%14%�*#+G1��%1  � �����5� 5���� �� �5�3 2� 3��5�  �����5���3�2� � ����5�2����23���0��!4%�*#+G1��%1 �"�!�� L:s357s��2s2;7.;5W L:sYY«s773s:«3.�7W L:s��2s23;s:�Y.%:W L:sY7Ys�5%s;Y5.53W �"�!���!����)4"����2$������� L25s%:2s��:.7:W L�«sY37s«%%.52W L3Ys«�7s;�3.Y3W L�7s««7s373.5«W �"�!���!��������"�����4�������� L«:�s«3«s;Y;.Y«W L«2«sYY5s�;5.%:W ^ ^ 1�)0��!�%��%14%�*#+G1��%1 [��5����3���53��2\ [����3�����2 ���5\ [����2�3���5�3�� \ [������5���2� ���\�5�14�30� 3�3 3�22 �3�3��� 2�����5��������5 3���5���3��� ��5 2��5������3����31%��-���, �����/J ��� 2s::Ys2%;.«� «5s3Y�s7;5.2: 2s373s2�%.;5 «5s«3;s752.�« ���2����(@�������$��!)���������� 2;s««%s�:«.�� 3s%�«s�7:.2: ^ ^ �� @�"��������$/< 2�$���==� «%s«5:s:%2.%Y 25s52Ys:2%.35 «%s«5:s:%2.%Y 25s52Ys:2%.35 �(@��������(4�� �����' 3 2;s7;:s2YY.:: 2�s;3«s2Y%.Y2 2;s%«7s3�«.3« 2�s%5;s:%:.35 ����A�$��� ^ ^ «32s7Y�s%YY.YY 7;s;2;sYYY.YY .��$�������6<�����"� �����������' 3 2�s3%Ys7««.%« ^ 2�s3%Ys7««.%« ^ �6<t 2s�:�s::7.Y; ;s57;s�7�.«7 «s%5�s7%Y.;3 ;sY52s;7�.«2 1�)1%��-���, ����5�����2� � � �����5�2��� 2� �2���5�5��� �5��5�2�����23�5�1�'�$'%HF��'%� 3��  �����3����� 2�� ���5��222��� 3�3�������2����5 2���2�����3�5�3����)�"��� )����� L«;7s275s;«:.%�W L23:s35Ys�Y5.Y«W L�«7s�72s;3Y.2:W L3%3s3«;s535.2«W���)�"��� )������4�� L%55s7;2s«3Y.«5W L�7«sY«Ys5Y«.73W L5;«sY«Ys2:Y.52W L2::s%22s7�5.�;W������2�������� L«2s:YYsYYY.YYW L««s77YsYYY.YYW L«2s:YYsYYY.YYW L««s77YsYYY.YYW������2��#"���4�� L7«s«:3s%32.55W L:;s%;3sY72.Y;W L�Ys7Y3s«7«.�2W L35s2Y%sY«�.««W 1�)$'%HF��'%� [���3���3���� �5�\ [�� ��23� ����3\ [����������3�2�2�\ [� ���2��2 ����\�(@�����"�!���������2$�&��/���@�" 2s3:2s;7�s�37.«� 2s«Y«s73Ys2�3.%% 2s322s:7�s;22.:5 2s««5sY�:sY;Y.55�"�!��������� L�s23Ys%;5.%7W L««s««3sY33.;:W L�s«:;s77«.;%W L««sY37s��3.25W�5�1�'�D%|26(��-� 2�35����3�5���2� 2�� ������2� � 2 2�3���5�5��5���� 2�������������3�&��/���@�" 3.«2 L72«s:%Ys«;3.%5W L5%%s::�s;«2.5:W L:%«s2Y%s:;:.«:W L5:;s73«s«22.%7W�5�1�!��� ���3����3�3����2 ��5��� 52�2 ��3� ���3��2 ���5��5� ��53��2���52���3���2����A�(@� ����/<��E����#"I6�4!"������)4=� «s:3:s;:;s5�2.3� «s5Y«s;Y«sY«%.52 «s:37s2;:s�5�.5« «s53�s277s52�.�3 ����/<��E����#"I6�4!"���"� ;3s%Y5.Y% 5«s27%.%� ^ ^ ���3����3�3����2 ��5��� 52�2 ��3� ���3��2 ���5��5� ��53��2���52���3�(@����4!"��J'6J?� 3.«5 «.«« «.Y2 «.«« «.Y5�(�4!"I����$/< «s�75s:;%s7:% «s�:7s5:7s%53 «s�75s:;%s7:% «s�:7s5:7s%53 4�� �4�!����������������E���4H<������������/J

Page 132: รายงานประจำปี 2553
Page 133: รายงานประจำปี 2553

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)130

������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2553 2$� 2552

�� ��� � ���/< « ������ 2552L����/<�� ��@�"����W «s�75s:;%s7:%.YY ��«s%Y7s«::.YY ^ L«:s:%;s5«�.;7W �$������������$/< 2�$�. �� �����=�/��/< ���� �������#"�� @�"�������� ����4�������' 3 ��-��)% C ���2, � )�1%$) 2552 [ #�(�%1.1�G.1!(\ ����5�� �������� �������������� � [����� �5��� �\ 4!"�!K6J��6 «:s:%;s5«�.;7 �(���4!"�!K6J��6 �������#$���4!"�!K6J��6 3;sY:«s7�%.2� �(@��!������(��� «2 ��6� L������!�)4��W ����A�$��� ��4������$ «; ����A�$��� «; ��-$(6 #�� C ���2, 3� ���%$) 2552 [ #�(�%1.1�G.1!(\ ����5�� �������� �������������� 3 ���������2� � �� ��� � ���/< « ������ 2553 L����/<�� ��@�"����W «s�75s:;%s7:%.YY ��«s%Y7s«::.YY 3;sY:«s7�%.2� ^ �$������������$/< 2�$�. �� �����=�/��/< ���� �������#"�� @�"�������� ����4�������' 3 � ��-��)% C ���2, � )�1%$) 2553 [ #�(�%1.1�G.1!(\ ����5�� �������� �������������� 3 ���������2� � ������!�����������$���. �3'���� 5 �(@��!������(��� «2 ��6� ����A�$��� ��4������$ «; ����A�$��� «; ��-$(6 #�� C ���2, 3� ���%$) 2553 ����5�� �������� �������������� 3 ���������2� � 4�� �4�!����������������E���4H<������������/J

(G�%16(�1�)

4�� �4�! �!��6�4!" ������ ������ 4!"�!K6J��6 �#$���4!"����= �#$���4!"�!K6J��6

������������)4=�

Page 134: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 131

«�%sYYYsYYY.YY «:s:%;s5«�.;7 2s�«%s%37s�27.:% �s�%�s3�3s3:«.:% «3«s7;;.%; �s�%�s�75s«:«.57

L«:Ys2Y5s55;.��W L«:Ys2Y5s55;.��W L«:Ys2Y5s55;.��W�������������� ����� �5��� � 2�25���3������2� ��32���3����2�2� �3���  ��  ��32��2� ���2��3

«:s:%;s5«�.;7 «:s:%;s5«�.;7 L«:s:%;s5«�.;7W «:s:%;s5«�.;7 ^ ^ 3;sY:«s7�%.2� 3;sY:«s7�%.2� «s5Y«s;Y«sY«%.52 «s5Y«s;Y«sY«%.52 5«s27%.%� «s5Y«s;52s2;7.3: L23«s:Y;s7:7.Y�W L23«s:Y;s7:7.Y�W ^ L23«s:Y;s7:7.Y�W

L3;%s37%s7%Y.53W L3;%s37%s7%Y.53W L7«sYYY.YYW L3;%s��;s7%Y.53W�������������� � 3�����233��5���� 5�25������53���� ��2������3 5�25�� �3���5��3

«�%sYYYsYYY.YY ^ 3s«:�s22;s:57.5% 5s2:%s7;7s33;.%2 ««2sY7%.73 5s2:%s;Y;s�«%.55

L«:s;;5s%Y3.�2W L«:s;;5s%Y3.�2W ^ L«:s;;5s%Y3.�2W�������������� � 3�����233��5���� 5�25������53���� ��2������3 5�25�� �3���5��3

L3;s::7s5Y%.3YW L3;s::7s5Y%.3YW L5Ys�;2.7YW L3;s7«%sYY«.YYW «s:3:s;:;s5�2.3� «s:3:s;:;s5�2.3� ;3s%Y5.Y% «s:37sY:3s3�7.�2 L2:5s:Y5s33Y.2�W L2:5s:Y5s33Y.2�W ^ L2:5s:Y5s33Y.2�W L5Y«s:;;s�:7.«2W L5Y«s:;;s�:7.«2W L«35s2YY.YYW L5Y«s%3�s::7.«2W

�������������� � 3� ���23��� ���� ������� ����3��� 2��� ���� ���������� ���� 

L4�� p ���W

������ �(������ �(��� �(@�L����!W���� ��� �#"I6�4!" ��� �B4�� 4!"�!K6J��6 ��@��@�"������ ���"�

������������)4=�

Page 135: รายงานประจำปี 2553

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)132

������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2553 2$� 2552

�� ��� � ���/< « ������ 2552 L����/<�� ��@�"����W «s�75s:;%s7:%.YY ��«s%Y7s«::.YY ^ L«:s:%;s5«�.;7W �$������������$/< 2�$�. �� �����=�/��/< ���� �������#"�� @�"�������� ����4�������' 3 �� ��� � ���/< « ������ 2552 L4$�����������!�W «s�75s:;%s7:%.YY ��«s%Y7s«::.YY ^ L«:s:%;s5«�.;7W 4!"�!K6J��6 «:s:%;s5«�.;7 �(���4!"�!K6J��6 �������#$���4!"�!K6J��6 3;sY:«s7�%.2� �(@��!������(��� «2 ��6� L������!�)4��W ����A�$��� ��4������$ «; ����A�$��� «; �����4$6� � ���/< 3« ����� 2552 L4$�����������!�W «s�75s:;%s7:%.YY ��«s%Y7s«::.YY 3;sY:«s7�%.2� ^ �� ��� � ���/< « ������ 2553 L����/<�� ��@�"����W «s�75s:;%s7:%.YY ��«s%Y7s«::.YY 3;sY:«s7�%.2� ^ �$������������$/< 2�$�. �� �����=�/��/< ���� �������#"�� @�"�������� ����4�������' 3 � �� ��� � ���/< « ������ 2553 L4$�����������!�W «s�75s:;%s7:%.YY ��«s%Y7s«::.YY 3;sY:«s7�%.2� ^ ������!�����������$���. �3'���� 5 �(@��!������(��� «2 ��6� ����A�$��� ��4������$ «; ����A�$��� «; �����4$6� � ���/< 3« ����� 2553 «s�75s:;%s7:%.YY ��«s%Y7s«::.YY 3;sY:«s7�%.2� ^ 4�� �4�!����������������E���4H<������������/J

(G�%16(�6��%+����%1

4�� �4�! �!��6�4!" ������ ������ 4!"�!K6J��6 �#$���4!"����= �#$���4!"�!K6J��6

Page 136: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 133

«�%sYYYsYYY.YY «:s:%;s5«�.;7 2s3Y7s�:7s�%%.5� �s372s;73s�22.5�

L«:Ys2Y5s55;.��W L«:Ys2Y5s55;.��W«�%sYYYsYYY.YY «:s:%;s5«�.;7 2s«�7s2:«s;2;.«Y �s2«2s7:7s%:3.«Y

«:s:%;s5«�.;7 L«:s:%;s5«�.;7W «:s:%;s5«�.;7 ^ 3;sY:«s7�%.2� «s53�s277s52�.�3 «s53�s277s52�.�3 L23«s:Y;s7:7.Y�W L23«s:Y;s7:7.Y�W L3;%s37%s7%Y.53W L3;%s37%s7%Y.53W

«�%sYYYsYYY.YY ^ 3sY:%s2�Ys�2Y.;3 5s«72s%Y%s«Y3.«7

«�%sYYYsYYY.YY ^ 3sY%5s23:s22�.35 5s«%;s%Y3s;Y:.5;

L«:s;;5s%Y3.�2W L«:s;;5s%Y3.�2W«�%sYYYsYYY.YY ^ 3sY:%s2�Ys�2Y.;3 5s«72s%Y%s«Y3.«7

:s3:«s222.YY :s3:«s222.YY «s:37s2;:s�5�.5« «s:37s2;:s�5�.5« L2:5s:Y5s33Y.2�W L2:5s:Y5s33Y.2�W L5Y«s:;;s�:7.«2W L5Y«s:;;s�:7.«2W

«�%sYYYsYYY.YY ^ 3s;��s5;3s3YY.Y% :sY�;s«:Ys;%2.32

L4�� p ���W

�(������ �(��� �(@�L����!W���� ��� �B4�� 4!"�!K6J��6 ��@��@�"������

Page 137: รายงานประจำปี 2553

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)134

������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$������� �� �(4����*��J�!� ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552 L������!�)4��W L������!�)4��W�1+*�6(��-�%�����11)-56�(% �(@����&��/���@�" 2s35%s7�3s5�«.27 2sY;Ys:«7s2Y;.;2 2s3«%s5Y5s«5Y.:7 2s«Y�sYY%s:�7.3Y �� ���������!�������(@��!����E�������� L��� W �����������(���� ����������$���. �3'���� «Ys:33s«5�.YY 3YsYYYsYYY.YY 3s:Y7s7:«.YY 3YsYYYsYYY.YY �����6<���������' 3�� 32sY�:s73;.;; 3�s«:2s522.55 23s53;s%55.Y2 25s�%�s;:7.7� ����! L�(@�W �������/�������$��! L;Ys3«%.Y:W L5s�;�s7«Y.5YW L;Ys3«%.Y:W L5s�;�s7«Y.5YW ����! L�(@�W �������� ���$��! 2;7s3%%.2Y L3s«;%s��«.;3W 2;7s3%%.2Y L3s«;%s��«.;3W L.��$��W �����6<��������$��#$������"� L«s2:%sYYY.YYW L«;sY«Ys2;5.23W ^ L«;sY«Ys2;5.23W L.��$��W �����6<�����"� ������' 3�� L2�s3%Ys7««.%«W 2�s3%Ys7««.%« L2�s3%Ys7««.%«W 2�s3%Ys7««.%« ����!����������$��#$������"� ^ «s2:%sYYY.YY ^ ^ ����! L�(@�W �������(4�� ���' 3�� L2;s%%«s�Y«.5YW L2�s;�Ys:3;.«2W L2;s;YYs«7:.5%W L2�s%5;s:%:.35W ����!����������(4�� ���' 3���#=4� «s::«s7:%.3; 572s«5Y.7� «s:2�s:�%.;3 5��s;:2.7Y ����!����������$��#$���&��/I#�4�� � �/<��� ^ 7«;s2:5.5Y ^ ^ ���2��� L�(@�W ����!������$��!)���������� �����/���@�"��/ L2;s««%s�:«.��W L3s%�«s�7:.2:W ^ ^ ����A�$��� ^ ^ L«32s7Y�s%YY.YYW L7;s;2;sYYY.YYW ���)�"��� �����/J �s23Ys%;5.%7 ««s««3sY33.;: �s«:;s77«.;% ««sY37s��3.25 �5�1�%��%1-56�(%�'��%16.#2,�*.#( H���1���*#+ 23��-56�(% 2�322�����5 �� � 2��3��3���33���� 2���������5� �35 2���2� ���5 ���  �����' 3�������(���� L�'�<��HJW $�$� ���$��!)4$�����' 3�'6<��"� 32:s%3%sY;�.%% L3«%s352sY«2.5;W 32:s%3%sY;�.%% L3«%s352sY«2.5;W $#�4/J����"�2$����������� L%7�s53;.;�W L«Y%s5;Y.3«W L;27s53;.;�W L«5:s5;Y.3«W $#�4/J�������/<��/< ��"���� «2«s�:Y.%: L252s55;.��W L5Ys75;s«7%.%«W 3s3�2s%:%.:% ���"����4$6� L%«;s%:%s;«�.53W L2;7sY2�s5;5.2YW L%«:s�«7s57�.32W L2;�sYY%s53%.7:W �/<��2$��"�!.��������4���������"�� L«s�%;s%Y2s;«2.35W «s2YYs«Y�s3:�.5« L«s523s«««s:73.:�W «s«;;s;7%s2«2.«« ������ $���4"��#"����4�� %;sY37s«72.55 L«:5s7:5sY�2.:YW %;sY37s«72.55 L«:5s7:5sY�2.:YW �����' 34�!��/ �6< L72s37%s:��.3�W L2:s2�«s;73.�7W L:;s5�5s«�Y.:�W L2�sY««sY5Y.:7W �/<��2$��"�!.�����������'�-� L37:s:�7s;�Y.%;W L««3s335s2;;.Y3W L37:s:�7s;�Y.%;W L««3s335s2;;.Y3W �����' 3@��4�!��/ �6< 2;s55«s�7�.«7 L«:s�2;s«22.;3W 2;s:73s�Y%.75 L«5sY2�s:«:.;3W ���1����%��%1-56�(%[6��,)4�3\ #-#( [2�3����2���� �5 \ 2�2�5 5����� � [2�3 ������3�2���\ 2�2����� 2 � �

4�� �4�!����������������E���4H<������������/J

Page 138: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 135

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552 L������!�)4��W L������!�)4��W4/J���������(�����'�<��HJ L$�$�W ��"�4/J����"�2$����������� «5%s5:5s�53.YY 2%s33:s33:.5; «55s5:YsY33.52 2;s«�:s;3:.75 ��"�4/J2$����������� �64"���!� 2s�«3s�:7.37 ««:s%Y2.«Y 2s�«3s�:7.37 ««:s%Y2.«Y ��"�4/J�������/<��/< ��"���� ^ ^ «3s�25s::%.:3 L«Ys«;�s;7Y.:�W 4/J��4�!��/ �6< �Y;s�%:sY75.72 L33�s5«5s:3Y.Y5W �Y2s5«YsYY5.�7 L33%s2«5s«:2.«7W 4/J��@��4�!��/ �6< L7s;:Ys3«Y.Y7W 2s77;s5%7.5% L5s55%s�%2.Y3W 73�s5Y7.2Y 23���%��%1-56�(%6��,)4�3 [#-#(\ 5�2�5��������2 [3�3�2�2� �3���\ 5���35��� 2� � [3�������������\ �������� L��� W �������(���� 57«s35�s53«.3� 2sY;5s:5;s5;:.:Y 3�«s«5%s%;Y.25 2sY«7s22Ys:�«.;3 ��� �����/J L%«sYY7s7%;.;�W L;Ys73;s235.37W L%«s�;7s%�2.«%W L;«s22�s23«.37W ����6&��/���@�" 5s:%«s�23.Y« ^ 5s:%«s�23.Y« ^ ��� &��/���@�" L:23s;75s�:2.Y%W L57;s53%sYY%.2:W L5%2s�Y2s25:.%7W L555s37:s«;;.75W 6(��-�!����-�)% [HF��.\ �%�����11)-56�(% [�2�� ���2 ����\ ���25�3�2�352� � [3����5 ���5�� \ ��3����2��2������1+*�6(��-�%�����11)�%1#(�! �������� K6J�������==�)�"���2$�����2$���� ^ L3YYsYYYsYYY.YYW ^ L3YYsYYYsYYY.YYW�����������������==�)�"���2$�����2$��������(4� ^ «s35YsYYYsYYY.YY ^ «s35YsYYYsYYY.YY�������� K6J����$��!)���������� ^ L��sYYYsYYY.YYW ^ L��sYYYsYYY.YYW�������A�$ :s%�YsYYY.YY ^ «««s72�s5YY.YY 7;s;2;sYYY.YYK6J������' 3I��� L2;s�5;s325.3:W L«�s52«s%77.23W L22s�:5s;Y5.3�W L;s5;2s«%Y.22WK6J������' 3���� L7:7s:�2.«�W L3s32:s;�5.%YW L7:7s:�2.«�W L3s32:s;�5.%YW�� �����' 3I��� 32Ys«;�.;5 2%2sY;%.«3 ^ «:%s«�Y.«;�� �����' 3���� 32Ys7«;s�7:.;� %;s2;�s7Y;.YY 32Ys7«;s�7:.;� %;s2;�s7Y;.YY 6(��-�!����-�)% [HF��.\ �%�����11)�%1#(�! 2 ���52�����3  �������2�� ����� �� �2����2 ��� ����2���2��23����1+*�6(��-�%�����11)��- %6(� �������#" 6��� ���J����������/<��/< ��"���� ^ ^ ^ L:;sYYYsYYY.YYW ��� L�6W ������������=�/ «Y5s�53s�7:.3« 5s;«3s%�«.%7 «Y5s�53s�7:.3« 5s;«3s%�«.%7 �������#" 6��� ���J����I��������� 2s57;sYYYsYYY.YY «s2:�sYYYsYYY.YY 2s57;sYYYsYYY.YY «s2:�sYYYsYYY.YY �6����#" 6��� ���J����I��������� L2sY%3sYYYsYYY.YYW L2s33YsYYYsYYY.YYW L2sY%3sYYYsYYY.YYW L2s33YsYYYsYYY.YYW �������#" 6��� � �� 3s522s7;2s�YY.YY 2s%5«s2YYsYYY.YY 3s522s7;2s�YY.YY 2s%5«s2YYsYYY.YY �6����#" 6��� � �� L3s3;2s«�2s�YY.YYW L3s3:3s5;2s3�5.YYW L3s3;2s«�2s�YY.YYW L3s3:3s5;2s3�5.YYW ��� �(��4/J�������==����������� L�s32«s;2«.�:W L�s;«5s:�3.�3W L3s�3«s%37.:%W L2s%%«s%Y2.«:W K6J��64!"����= ^ L«s«;;s3;;.;5W ^ L«s«;;s3;;.;5W �� 4!"����=K6J��6 ^ «7s%%%s;«�.;2 ^ «7s%%%s;«�.;2 �������#$���4!"����=K6J��6 ^ 3;sY:«s7�%.2� ^ 3;sY:«s7�%.2� ��� ����A�$ L7:7s�2Ys2;7.3:W L:3YsY5;s5�7.57W L7:7s3Y�s7;7.3:W L:2;s;%%s5�7.57W 6(��-�!����-�)% [HF��.\ �%�����11)��- %6(� [3 ��3����2�5�\ [2��5����2��3�� 2\ [3���33��5���3\ [2�2���5 ��5� ��5\�����2$��� �����/ �����������'�<��HJ L$�$�W �!�� «3YsY::s::�.2« 35«s�Y7s;Y:.«5 53s5«7s�%�.;� 3«�s�;5s3��.33�����2$��� �����/ ���������� � ���/< « ������ ;;2s«53s;:;.2« :�Ys7�:sY:3.Y: %;Ys5;5s««3.«% 57:sY;;s7:%.%56(��-*#+1%��%16�2�G6�'%6(��- C ���2, 3� ���%$) ���22�22���33��2   2��53� � �2�  �����2�5 ���2 � ��5 5���3��� �����j��� �"��#$��/< �������2�������'�<����� �#4�� �4�!���������������"� 23 4�� �4�!����������������E���4H<������������/J

Page 139: รายงานประจำปี 2553

ËÁÒÂàË�Ø»ÃСͺ§º¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)136

�(4����*��J�!� ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552

«. ����(������������� ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W ��E�������/<������/ )�$��4$�����' 324�������>@� ��6<����/< 2« ��I!� 2537 !����4$����������� �6� !��������4�������' 3 �I��/<��J���������� ««:%¢«Y; �����$!�'�/ �������3 ��J 3: I'����� � 2����!���4���� ������� ��!���'�4���

2. 4$�����53)�������(�������� 2.« ��������/J@�"����(�HJ���4$�������=�/�/<��������<�@� &� )�"'�������==��������/'��=�/ '.>. 25�7 2$�2����� �����������> ���'�-�!��������"� �������'���� 3 $����/< 3Y ������ 2552 ��6<���(4��� ��� ���/<�"���/)�������� '.>. 2552 2$���� �"��(4���������������(���4$�����' 32$��$��4$�����' 3����"� �������( 2$�(����� �����������&� )�"'�������==��� 4$�����' 32$��$��4$�����' 3 '.> 2535 2.2 ����������������� ����(�HJ.� )�"���53�����!����)�������#$���������3����������� ���)�������� ���"�� ����/<��j��� @�"). �� �����=�/�/<��/< ��"�� 2.3 )�������(������������(4����*��J�!����/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������"� ����������� ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3 �(��� L�4��W KH<���E������)4=� .� ��"�I6�4!")������ �� ���/J

2.� �� �����=�/��4������ )�������(����������� �� �����=�/��4�������/<��E�����(��=@�"������)����(�����������2$"� 2.5 �����������/J����(�HJ .� �/���I!������3�'6<�2���?����������� 2$��$����(���������� ������ 2�$.'/.��l.�/��$$�����3�(��� L�4��W 2$������� �� �����J ���)�"�"��#$���������������'6<����I!������3�6< ����/�"��(����"�$������/<����"��2��������)����������� �� �/<(������������������E�����������

3. ��!�. �� ��=�/�/<�(��= 3.« �������#"�� @�"2$����)�"��� 3.«.« �� @�"�������� ������!�2$��"�'�"���/<�� ����#"��E�� @�"��6<�@�".�������/< �2$��$���2��/<��E�����(��= ���������E��"����4"���!�)4"����#"K6J�2$"� .� ������@����/< ��"��)������4��4�6�����!�4"���!��/<�� @�2$"���J� ������2$�����"�� KH<��#$����/<����#"�� @�"2$��"�!�/<�����HJ�6<��������� ����J �����I����#$���@�"� �������6<�I6� 3.«.2 �� @�"�������2$��������/<��/< ��"��)�/<�� �����2$��!����3)4"���� ������#"��E�� @�"������53���"�� 3.«.3 �� @�"������)4"������������#"��E�� @�"��6<����)4"���������l���J$� 3.«.� �� @�"�6<2$����)�"��� ����#"������53���"�� 3.«.5 �������(��"�!�������� �"�'�"���/<�� ������!��/<�� 2$"� .� I6���E�"�!�� ����������"�'�"���/<�� 2$�������!��/<.��� 3.2 �����2$��� �����/ ���������� �'6<����I!������3)�������(�����2������ �����2$��� �����/ ���������� 4�� ���IH� ����� ���C������2$����$��! )����2$�����/<IH��(4���� �6)�� ���$�@����� 3 ��6� 2$�@���/�"��(���)�������)�" 3.3 ���$��!��<����� ���$��!)4$�����' 3�'6<��"� 2����"� ���� !����� �$������������$/< 2�$��#$������H�@�"��E�(@� L����!W �/< ��@�������HJ �����������#$������$��!)���(@�����! 3.� �����6<�4/J���� ���#= ��������J��(��������6<�4/J���� ���#=��E�(����.� ���������������/ 4� �/<����������HJ��������/ ���l����$#�4/J

������ '����� �(��������� $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(���

��������I6�4!"����&�!����

����4�������' 3)4"������)4"������

�������'�3

�#"I6�4!"s ����!�.� ��������#"I6�4!"s ����!�.� ��������#"I6�4!"s ����!�.� �������

�"� $�

;;.;; ;;.%% ;;.;3

Page 140: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 137

.� '���������$#�4/J��E�� ����/<�"���(��������������� : ��6� 2$���"����53�������#"�� @�" 3.5 �/<��2$��"�!.������ �/<��2$��"�!.��������4���������"�� 2����"� �����!.� ��/��'�������� 4�6��#$����!���/<��������@�"���2$"�2��� ���)� ���<(���� �����!�������"� �/<�� ���'�-��/<�� ��������"�� ���)�"��� �/<��/< ��"��.� ������.������2$������/J ����#" 6� �/<��/< ��"��KH<���4 !����H������/J ��� ��"�����E�"�!��6<��������"��2$"����l�4�6�.������4 !�'�-� 3.: ���"����4$6� ���"����4$6� �������"� �����4"���!�2$��"�'�"���/<���/<��"�����l�)����/< ��@��@�".����������)4"�#"K6J� ������2���@�")�����! .� ��/��'��������4�6��#$����!���/<��@�"���2$"�2������)����<(���� ����!���4$6� 2����"� �����!.� ��/ ��"����^������ L�b�uW 4�6��#$����!���/<��@�"��� 2$"�2������)����<(���� 3.7 ���$��!�� � �� ^ ���$��!)����������)����������� 2���@�".� ��/���@�"��/ Ly�]dSV nPSfNkW ���$��!)������ �� 2$�����������)����������'�������� 2���@�".� ��/�����! LMNiS nPSfNkW 4���"� �����6<�����"� ��� LI"��/W 3.% �����' 3)4"���� �/<��2���@�")�����! �����2$��!����3����/<@���/����/�����'�<�2����"� �����!4���"� �����6<���������� �����6<�������(��.� ��/��"���)��������/J

3.; �/<�� �����2$��!����3^�!��¢�����6<������ ^ �/<��2���@�")�����! ^ �����2$��!����3 2���@�")�����!4���"� �����6<���������� �����6<�������(��.� ��/��"��� )��������/J

3.«Y ����"� �����������' 3 ������'����������"� �����������' 3����&� �/<�� �����2$��!����3 ���$��! �/<��2$��"�!.�����������'�-�2$� �����' 3 @���/��������t ��6<��/�"�����/J��� �����' 3����������"� ��� .� '����������#$����/<��������@�"����6��������' 3 4���/�����<(���� ���������=�/ I6���������' 3�J��������"� ��� KH<�������#"�$����!�������"� �������$���)���(@�����! 2$������������H��$�� �� ����������"� ��� �����6<��/�"�����/J�������"� ����J@���/� #��/����@�4�6� ���/� #�2����E@�)����/<$�$� �#$����/<��������@�"����6��������' 3 4�� IH� ������ �!��4�6��#$���������)�"�����' 3 2$"�2������)����#�����2$��������� ��������' 32��$��� ��� 4�6�4�� �����' 3�/<���)4"���������2$"�2�����/ 3.«« �����' 3�����==����������� ���������H������' 3�����==�������������E�����' 32$�4/J��)���!$ �"� �(������������ !�������������' 3�/<���� � �����<��"�����==����� �����/J ��� �����==���I#����H�����������t �$���� !��==�������� �����4$6����4/J����� ��==�����)2��$���� 3.«2 &��/���@�"����!��$ ������2$������� �� ���H�&��/���@�"����!��$�/<�"����� )2��$��*��E���)�"��� ��J�4��)����J 2$��(��&��/���@�" ����/<�(4�@�")�����$���B���.� �(������� @�"�/<����#"�����/�������/<����(4��(���(4���.�������/<��j��� ��� �* 255Y 2$�����#"�� @�"�����/������"� $�������/<�(���l��(4���.�������/<��j�)�* 255Y ��E�"@� 3.«3 ��������������=�/ )�������(�����������4$�������=�/�/<��������<�@�CD� ���4���"��)�"�������������� �����=�/����� ���KH<��/�$�������� �(�����/<2���)�������� 2$�4�� �4�!�������������� �"� �4�!/J�$�/<�����HJ����)&� 4$���H����2������@�����(��/< ������@�" ���������2$��"������?��/<����/������/< �������������!���=�/)�*I��@�����#$��������' 3 �@� � ���/<)���!$ @�"2���(����$���. �3���'������E�#$����/<���������.� �#"��/< ���=���4$������>����3�����&� 2$��#"���4��)4"���������

�(��*

������(���� �Y�����2��� 2$� ���6<��)�"�(���� «Y���6<�����'������3 2$� ��'�-�����.��2��� 5 �'�4� 5

�(��*

������(���� 2$� $�����I �Y�����2��� 2$� ���6<��)�"�(���� «Y���6<�����'������3 5

Page 141: รายงานประจำปี 2553

������������)��6<��/J����"���/����@��2�� ���6<�������$��������.�������/<�/�� ���$� �� L4�� �4�! 3.«7.2W ������������)��6<���6<t @�"I#���j��� )2��$�����/<��/< ��"�����4�� �4�!��������������/J 3.«� ���������4/J�� �����������H����������4/J����6<��/������E@�@�"����"��2�����������&����#�'�)�A��!�� ����B4�� 4�6��������!�� ����E�$�6��6<��������4�!����3)��/� &����#�'�����$���������������$)4"�#=��/ ���' ����/<�/���. �3�����>��?����'6<���� �(�� &����#�'�2$��(��/<�"����� �����I���������@�"� �������6<�I6� 4���������������� @�"����6�� ��� �(��@������������� 4/J����J�4��4�6�������� ���2�� ������������#"�� ��� @�"����6��E�����' 32 �����4��2���"��@������(����������4/J�� �/<��/< ��"�� 3.«5 �(@����4!" ^ �(@����4!"��J'6J?��(��.� ���4���(@� L����!W �!���(4����* �"� �(�4!"����=I����$/< I���J(4���/<���� #�) ��4�����*4$��4��4!"�!K6J��6 ^ �(@����4!"����$��(��.� ���4���(@� L����!W �!���(4����* �"� �$�������(�4!"����=I����$/< I���J(4���/<��� � #�)��4�����* ����(�I����$/< I���J(4�����4!"����=�/<����������"������'6<�2�$� 4!"����=��/ ���������$���J���J L)��(��=2�������W )4"��E4!"����= 3.«: 4!"�!K6J��6 ���������H�4!"����=����������/<K6J��6�$�����"� ��/�����! 3.«7 ����!�(����$/J ��/'2$��$���. �3���'���� 3.«7.« ����!�(����$/J ��/''���� ���������)4"�/����!�(����$/J ��/' KH<���E$��������2������� ��������/<@�"�(4������� ����@�"2$"� �����' 3��� ����!�(����$/J ��/'@�"2 ����@���������' 3��������� 2$�@�"���������4��.� �#"����������!&� �� ����!�(��� �$/J ��/'����$���@�"������������"�����!���'����2$����������������� ������ ���� ����!�(����$/J ��/'���H� ��E���)�"��� )���(@�����!�(4�������� ���$���=�/�/<������ ����J 3.«7.2 �$���. �3���'���� ������2$������� �� ���)4"�/�$���. �3���'���� 4$������$���"���'6<���� )4"2��'������E@�����B4�� 2����@� �#$����A��!�����4/J���$���. �3'����@�"I#�����#"�� ���)���!$.� ���������������4$������>����3�����&� .� )�"��/���$�2��$�4�� �/<���������@�" L�ON­PUSPk §TdS MOPkdS nPSfNkW &� )�"�����?���/< �����4�!����3)���� �/<�������(4��HJ� ����4����� �����?��/<)�")������������)�"��� �$���. �3���'�����!������(�*@�"���IH� ��������$����������'�<��HJ��������6�'����2$�����������$/< 2�$�)�(�'���� �����$/< 2�$�)����� �4$��/J�/�$���������������)�"��� �/<��/< ��"������$���. �3���'�����!��)�!��* ������2$������� �� @�"�/������� ��������$��/<�4�����KH<����"�IH�����������/J �/<���(��)�")����(���#$����A��!���!��������2��������� )�����/<������ ���"����� )4"���'����)�����������������$��/<�4����� ������2$������� �� ��'��������� ����������/J ���'�������?��$ KH<���� )��!$����/<@�"������. �3 �����?�����I����/<�(��=�/<)�")����(����!�@�"���/J

�����������2$�����������'�������� 2553

��������$� �"� $� �.7 ����*����������$/< 2�$�)�(�'���� ��2������� !'����2$�2����������&� '��������(2$�'������ ������������ �����������������@� �* 25�Y 2 ����53 ����'>�� 2$��'>4=��

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)138

Page 142: รายงานประจำปี 2553

3.«% ��������>)�"����?������=�/)4�� �&������/'��=�/@�"��������>�&������/'��=�/ �����/< «7¢2553 KH<�@�"�����>)��������!����� ��6<����/< 2: 'X�&��� 2553 2$������/< 5Y¢2553 IH� 55¢2553 KH<�@�"�����>)��������!����� ��6<����/< «5 ����� 2553 )��6<������?������=�/ L������!� 2552W ����?������ ����������� L������!� 2552W 2$�����/��������?������ �����������.� �����>)�" ����?������=�/ ����?������ ����������� 2$�����/��������?�����������(� 32 ���� .� 2�����E 25 ���� KH<�)�"2��������� .� �/��������/ ��$����!����)4��)4"����������?������=�/��4���������> KH<��������@���/�����$/< 2�$� )4$������(��= 2$���������/�����$/< 2�$�)4$������(��=������ 2$��/� 7 ������E��������>)�")4�� �� $���/ ����/J 3.«%.« ����?������=�/2$�����?������ ����������� �/<)�"2���������

����?������=�/¢����?������ ����������� ���/<�/�$������)�"

2���������=�/ L������!� 2552W 2: 'X�&��� 2553 ����?������=�/�����/< « L������!� 2552W ���(����������� « ������ 255� ����?������=�/�����/< 2 L������!� 2552W ���"����4$6� « ������ 255� ����?������=�/�����/< 7 L������!� 2552W �����2������ « ������ 255� ����?������=�/�����/< % L������!� 2552W . �� �����=�/ �����$/< 2�$� « ������ 255� ��������������=�/2$��"����'$��

����?������=�/�����/< «Y L������!� 2552W �4�!����3&� 4$������� ���$��� �� « ������ 255� ����?������=�/�����/< «« L������!� 2552W ��==������"�� « ������ 255� ����?������=�/�����/< «: L������!� 2552W �/<�� ����� 2$��!����3 « ������ 255� ����?������=�/�����/< «7 L������!� 2552W ��==����� « ������ 255� ����?������=�/�����/< «% L������!� 2552W �� @�" « ������ 255� ����?������=�/�����/< 2Y L������!� 2552 �����=�/�(4�������!�4!�����?��$ 2$���� « ������ 255: ��j��� �"��#$��/< ���������� �4$6������?��$

����?������=�/�����/< 2« L������!� 2552W �$�������������$/< 2�$��������� « ������ 255: 2$���$/< )���������������>

����?������=�/�����/< 23 L������!� 2552W �"�!����#" 6� « ������ 255� ����?������=�/�����/< 2� L������!� 2552W �����j��� �"��#$��/< �����!��$4�6� « ������ 255� �������/<��/< ��"���� ����?������=�/�����/< 27 L������!� 2552W �����������2$�����������'�������� « ������ 255� ����?������=�/�����/< 2% L������!� 2552W ���$��!)���������� « ������ 255� ����?������=�/�����/< 3« L������!� 2552W ���@�"��/ )��������"� « ������ 255� ����?������=�/�����/< 33 L������!� 2552W �(@����4!" « ������ 255� ����?������=�/�����/< 3� L������!� 2552W ����������4������$ « ������ 255� ����?������=�/�����/< 3: L������!� 2552W ����"� �����������' 3 « ������ 255� ����?������=�/�����/< 37 L������!� 2552W ���������4/J�� 4/J���/<��������HJ2$� « ������ 255� �����' 3�/<��������HJ

����?������=�/�����/< 3% L������!� 2552W �����' 3@���/���� « ������ 255� ����?������=�/�����/< �Y L������!� 2552W ����4�������' 3�'6<����$��! « ������ 255� ����?������ ����������������/< 3 ������!���� « ������ 255� L������!� 2552W

����?������ ����������������/< 5 �����' 3@��4�!��/ �/<I6�@�"�'6<��� 2$� « ������ 255� L������!� 2552W ����(�����/< ��$��

CD� ���4����������� @�"������2$"��4l�������?������=�/ �����/< «« L������!� 2552W �����/< 2Y L������!� 2552W �����/< 3« L������!� 2552W ����?������ ����������������/< 3 L������!� 2552W 2$�����?������ �� ��������������/< 5 L������!� 2552W @����/< ��"����������� �������?������=�/2$�����?������ ����������� �/<��/< ��"�������� �����<�(��I6��q�����)���/<�/�$������)�".� CD� ���4��������2$"� �4l�����@���/�$������ �����E �����(��=�����������

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 139

Page 143: รายงานประจำปี 2553

3.«%.2 ����?������=�/2$�����?������ ������������/<�����>)�")4��

����?������=�/¢����?������ ����������� ���/<�/�$������)�"

����?������=�/�����/< «2 &��/���@�" « ������ 255: ����?������=�/�����/< «; �$���. �3���'���� « ������ 255� ����?������=�/�����/< 2: �����=�/ 2$������ ��.�������$���. �3 « ������ 255� ��6<����/ ��� !

����?������=�/�����/< 2; ����� �����������)�&�'�>��?��� « ������ 255� �/<�����G��!2��

����?������ ����������������/< 2 ������ .� )�"4!"��E���53 « ������ 255� ����?������ ����������������/< : ����(���2$����������24$�����' ���2�� « ������ 255� ����?������ ����������������/< «5 ��==������"������4�������' 3 « ������ 255�

����?������=�/�����/< 2; 2$�����?������ ����������������/< 2 �����/< : 2$�����/��������?��� �� ��������������/< «5 @����/< ��"����������� �������?������=�/�����/< «2 2$������/< 2: �����������<�(��I6��q�����)���/< �/�$������)�" .� CD� ���4��������2$"��4l�����@���/�$������ �����E�����(��=�����������)�* 2553 ������2$� ������ �� @�")�"����?������=�/@� �����/< «; ��6<���$���. �3���'����������/<����?������=�//J)4"I6��q�����<

�� �%16.#2,�*.#(R�G%��%1G����G��F21�G1��1%��-��%��!1���$�%���( %1�)�1��� ��6<����/< « ������ 2553 ������@�"��$/< 2�$�. �� ������H���=�/����#"�� @�"�������� ����4�������' 3 �����/�������#"�� @�" �����������������/<�(���l� ����E��/����#"�� @�"��6<�@�".�������/< �2$��$���2��/<��E�����(��=���������E��"����)4"����#"K6J�2$"� ���4�� �4�!�"� 3.«.« .� (�$�����/<�(���HJ���6����������)�"��/����#"�� @�"��6<�.�������/< ���.� �$�� ��������!��(@����� �"�������* 2553 2$����� "�4$��������������* 2552 )4�� �$��������$/< . �� ������H���=�/����$��� �()4"�����������2$� ����������'�������� �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2553 �/�(@������"���$�$� «7.YY $"���� 2$������' 3�!��$�$��"� �(� ��/ ���2$��()4"�����������2$�����������'������������* 2552 �/�����$/< 2�$����/J

���!$��� L���W � ���/< 3« ����� 2552 ���������!� 4$��������!� �$����

$#�4/J����"�^�!�� 5%2s737.YY 55�s537.YY L2%s2YY.YYW �#$��������l� ��@����/ ���l� 32s37Ys�55.%� ^ L32s37Ys�55.%�W �/<��2$��"�!.��������4���������"�� 2s;Y2s%72s:;2.%: 2s;Y«s%�3s2�«.%« L«sY2;s�5«.Y5W ���"����4$6� 2sYY�sY:2s2;%.53 2sY�%s3«2s5Y7.7: ��s25Ys2Y;.23 ������$���4"� 52;s%27s«:2.5: 557s:�5sY:%.32 L27s%«7s;Y5.7:W �(@������/< ��@�������� 3s«:�s22;s:57.5% 3s«�7s233s%5�.«: L«:s;;5s%Y3.�2W

���!$��'�������� L���W � ���/< 3« ����� 2552 ���������!� 4$��������!� �$����

$#�4/J����"�^�!�� �«7s737.YY 3%;s537.YY L2%s2YY.YYW �#$��������l� ��@����/ ���l� 32s37Ys�55.%� ^ L32s37Ys�55.%�W �/<��2$��"�!.��������4���������"�� 2s%7:s;:«s5«5.%3 2s%75s;32sY:�.7% L«sY2;s�5«.Y5W ���"����4$6� «s;;5sY;�s:�«.5� 2sY3;s3��s%5Y.77 ��s25Ys2Y;.23 ������$���4"� 527s%27s«:2.5: 555s:�5sY:%.32 L27s%«7s;Y5.7:W �(@������/< ��@�������� 3sY%5s23:s22�.35 3sY:%s2�Ys�2Y.;3 L«:s;;5s%Y3.�2W

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)140

Page 144: รายงานประจำปี 2553

���(@�����!��� L���W �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2552 ���������!� 4$��������!� �$����

�� @�"�������� %s2:7s;;2s;3Y.Y% %s73Ys««�s253.33 �:2s«2«s323.25 �"�!�� 5s:7%s2Y:s;%�.Y3 :sYY«s773s:«3.�7 323s5::s:2;.�� ���)�"��� ������4�� 5�5s55%s:3:.Y3 5�Ys;Y3s573.%2 L�s:55sY:2.2«W �(@��!�� «s35%s7�2s5�«.3� «s5Y«s;52s2;7.3: «�3s2Y;s75:.Y2 �(@����4!" Y.;3 «.Y2 Y.Y;

5� �%16.#2,�*.#(R�G%��%1G����G��F2.1+)%C�%1�#.1+R�F���(% ����/<�$���@�")4�� �4�!���������������"� 3.«7 2$��"� 3.«%.2 ���<���J�2�����/< 3« ����� 2553 ������2$������� �� @�")�"����?���� ��=�/@� �����/< «; ��6<���$���. �3���'���������I6��q����� )�����$/< 2�$�. �� �����=�/����$��� ������2$������� �� @�"����#"����'�<� ���4/J��2$��$���. �3���'����.� ��������(@����� � ���"�������� ���$���=�/�* 2553 KH<���E@�����"��(4� ����?������=�/ ����$��� �$�������������������2$�����������'��������������(. �� �����=�/)4����I6��q������/���/J

���(@�����!��'�������� L���W �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2552 ���������!� 4$��������!� �$����

�� @�"�������� %s255s225s72%.35 %s7«7s3�7sY5«.:Y �:2s«2«s323.25 �"�!�� 5s7�:s%;2s27:.Y; :sY7Ys�5%s;Y5.53 323s5::s:2;.�� ���)�"��� ������4�� 3Y:s:%5s%2«.%« 3Y2sY3Ys75;.:Y L�s:55sY:2.2«W �(@��!�� «s3;«sY:7s7:%.�« «s53�s277s52�.�3 «�3s2Y;s75:.Y2 �(@����4!" Y.;5 «.Y5 Y.«Y

���!$��� L���W � ���/< « ������ 2553 ���������!� 4$��������!� �$����

4/J��@��4�!��/ 3Y%s2;Ys55Y.«; 3�%sYY%s55«.«; 3;s7«%sYY«.YY �(@������/< ��@�������� 3s«�7s233s%5�.«: 3s«Y7s5«5s%53.«: L3;s7«%sYY«.YYW

���!$��'�������� L���W � ���/< « ������ 2553 ���������!� 4$��������!� �$���� 4/J��@��4�!��/ 3Y�s3:Ys%5�.�3 2;7s;;;s:32.�3 L:s3:«s222.YYW �(@������/< ��@�������� 3sY:%s2�Ys�2Y.;3 3sY7�s:Y«s:�2.;3 :s3:«s222.YY

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 141

Page 145: รายงานประจำปี 2553

�� 6(�#(�!F�,�$1%� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������"�

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

4$�����' 3�'6<��"�^����!��j�)������4/J 2$��������!�������'���� 3 ^ 327sY�5s«:5.Y2 ^ 327sY�5s«:5.Y2 �����J���J ^ 327sY�5s«:5.Y2 ^ 327sY�5s«:5.Y2

�� #�� 23�%1$�%��!��� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������"� ����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552 �(�����/<@�"�(��==���K6J����� 2$"� L3« .�. 53 p �"� $� %%.Y3s 3« .�. 52 p �"� $� %;.7:

��� ���� ���.�������/<��j��� W �Ys%Y5s«72s522.;; 3�s%35s�7�s3«:.:; �Ys735sY«:s522.;; 3�s775s;:%s3«:.:;

4�� �#$���.�������/<@�" �(��==���K6J����� �/<�/���.�2$"� L2:s3Y�s:7Ys%«:.;;W L2�s«:YsY�%s35�.:;W L2:s23�s5«�s%«:.;;W L2�s«�7s5�2s35�.:;W ���4$6��#$���.�������/<@�"�(��==� ��K6J����� 2�� ��@���/���.� «�s5YYs5Y«s7Y:.YY «Ys:75s�25s;:2.YY «�s5YYs5Y«s7Y:.YY «Ys:2%s�25s;:2.YY

$#�4/J�������/<�"���(�� «�%s:Y:s:%:.«3 «Y«sY5%sY55.5; «�%s�;�s:%:.«3 %%s%;3sY55.5; .�����������(4� �/< ��@������#"��E�� @�" L2%s«%�sY;5.«3W L3Ys5Y3s5«%.5;W L2%s«%�sY;5.«3W L«%s5Y3s5«%.5;W .���E$#�4/J�������/<��/< ��"���� L«2YsYYYsYYY.YYW L7YsYYYsYYY.YYW L«2YsYYYsYYY.YYW L7YsYYYsYYY.YYW $#�4/J����"�^�!�� �22s5;«.YY 55�s537.YY 3«Ys5;«.YY 3%;s537.YY

����(4� «^3 ��6� 25sY7«s�7Y.75 2:s2�5s2::.5; 25sY7«s�7Y.75 «�s2�5s2::.5; ����(4� �^: ��6� 2s737s:YY.YY «s7%:sYYY.YY 2s737s:YY.YY «s7%:sYYY.YY ����(4� 7^«2 ��6� :7�s�YY.YY 2s�«5s2%;.YY :7�s�YY.YY 2s�«5s2%;.YY ����(4� «2 ��6��HJ@� «23s2«5.3% :««s5YY.YY ««s2«5.3% ��:s5YY.YY ��� 2%s:Y:s:%:.«3 3«sY5%sY55.5; 2%s�;�s:%:.«3 «%s%;3sY55.5; .�����������(4��/< ��@������#" ��E�� @�" L2%s«%�sY;5.«3W L3Ys5Y3s5«%.5;W L2%s«%�sY;5.«3W L«%s5Y3s5«%.5;W $#�4/J����"�^�!�� �22s5;«.YY 55�s537.YY 3«Ys5;«.YY 3%;s537.YY

$#�4/J����"� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 2 ������ !4/J@�"���/J

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)142

Page 146: รายงานประจำปี 2553

�/<�� 2s%Y�s1Y�sY;2.�: 2s2�Ys3%3s¬;:.¬; �sY��s�%¬s%%;.3� ��������"��2$����2�� 1s33Ys2Y%s3�1.31 :s%12s�¬�s:��.;¬ %s1�2s:%3s;;:.2% ���)�"��� �6<).������ :�s�¬1s2Y%.¬; 13�s2;�s�2%.%; 2YYs¬:�s¬3¬.:% �����/J ��� 2¬;s21YsY2:.�3 ¬%s¬��s%�2.13 3�¬s;��s%¬%.:: ��� �s�¬;s;;3s::;.1; ;s2::s%;%s%32.¬% 13s¬�:s%;2s�Y1.;¬

�� �������"�!�� ^���� �sY31s1%2.23 1s�1�s12�s33�.1� 1s�1%s1�:s�1¬.3¬ .���"�����!�������"� ��� 3;:s21�s31�.22 (�s3%Ys¬11.%1) 3;1s%33s:Y2.�1 .���"����"����4$6� �;�s::2s;�¬.:% �s¬;�s�¬1s2;3.;2 :s3%;s13�s2�1.:Y .���"����' 3������ �(���� �1s�%YsYYY.YY ^ �1s�%YsYYY.YY �������/<.�2$"� 1sY3:s�%%s���.13 ¬s3Y�s21�s;1¬.2� %s3�Ys¬Y�s3:1.3% ���4$6� 3s��3s�Y�s22�.Y: 1s;:2s:%2s;1�.�3 �s�Y:s1%%s1�Y.�;

�� �/<��2$��"�!.��������4���������"�� 2s;Y1s%�3s2�1.%1 1s�%1s�:%s112.%3 �s�%3s�11s3��.:� �/<��2$��"�!.�����������'�-�^�!�� ��1s::1s;%3.2� 3%1s11�s%Y2.¬Y ;22s¬¬:s¬%�.;�

8. �2,-�*#+0��!R$1(�%11+ �'%(�'��1�%( *#+�2,-�*#+0��!R$1(�%11��%1��V% �/<��2$��"�!.��������4���������"�� � ���/< 31 ����� 2��3 2$� 2��2 �������"�

����������� (���) 2��2 �'�<��HJ ($�$�) 2��3

�/<�� 2s::1s��¬s2�¬.13 2s223s11;s3�2.31 �s%%�s:::s�%;.�� ��������"��2$����2�� 1s32:s:�¬sY;2.13 :s¬;:s:Y1s�2¬.�1 %s123s2�%s�1;.:� ���)�"��� �6<).������ :�s��1s�Y%.¬; 13�s2;�s�2%.%; 2YYs¬3�s;3¬.:% �����/J ��� 2¬;s21YsY2:.�3 ¬%s¬��s%�2.13 3�¬s;��s%¬%.:: ��� �s332s%��s¬¬�.�% ;s233s¬:Ys1�Y.%� 13s�::s:1�s;2�.�2

�� �������"�!�� ^���� �sY31s1%2.23 1s�1�s12�s33�.1� 1s�1%s1�:s�1¬.3¬ .���"�����!�������"� ��� 3;:s21�s31�.22 (�s3%Ys¬11.%1) 3;1s%33s:Y2.�1 .���"����"����4$6� �;�s::2s;�¬.:% �s¬�1s13Ys3�;.Y� :s33�s¬;3s2;:.¬2 .���"����' 3������ �(���� �1s�%YsYYY.YY ^ �1s�%YsYYY.YY �������/<.�2$"� 1sY3:s�%%s���.13 ¬s2�Ys%¬�s;¬2.3¬ %s2%¬s3:3s�1:.�Y ���4$6� 3s2;:s3:¬s33Y.�� 1s;%2s%%�s1¬%.�¬ �s2¬;s2�2s�Y%.;2

�� �/<��2$��"�!.��������4���������"�� 2s%¬�s;32sY:�.¬% 1s:Y1s%�:s�2�.¬¬ �s�¬¬s¬%%s�;Y.�� �/<��2$��"�!.�����������'�-�^�!�� �2Ys�3�s2:�.:¬ 3%1sY2%s:�2.¬Y %Y1s�:3s;1%.3¬

�/<��2$��"�!.�����������'�-� � ���/< 31 ����� 2��3 2$� 2��2 �������"�

����������'�������� (���) 2��2 �'�<��HJ ($�$�) 2��3

����������� (���) 2��2 �'�<��HJ ($�$�) 2��3 �/<�� %��s::;sY��.¬: 3¬:s¬3�sY;Y.%; 1s231s�Y3s1��.:� ��������"��2$����2�� %Ys�¬�s1:1.;: ^ %Ys�¬�s1:1.;: ���)�"��� �6<).������ 2s¬33sY%Y.¬� ^ 2s¬33sY%Y.¬� ��� ;3¬s%¬:s2;¬.�¬ 3¬:s¬3�sY;Y.%; 1s31�s:1Ys3%%.3:

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔ�Ñ� �Í��¾�àÍ�¹� à���Í»àÁ¹�� ¨Ó¡Ñ �ÁËÒ�¹� 143

Page 147: รายงานประจำปี 2553

�/<�� 733s5%3sYY7.%5 37:s237s;�Y.%; «s«Y;s%2Ys;�%.7� ��������"��2$����2�� %Ys3:3s2;«.2; �s7;Ys7««.%« %5s«5�sYY3.«Y ���)�"��� �6<).������ 2s7Y3s2%Y.75 ^ 2s7Y3s2%Y.75 ��� %«:s:�;s57;.%; 37:s:�7s;�Y.%; «s«;3s2;7s52Y.7% 4�� �����6<�����"� �����������' 3 3;:s2«�s3«�.22 L�s3%Ys7««.%«W 3;«s%33s:Y2.�« �/<��2$��"�!.�����������'�-�^�!�� �2Ys�35s2:5.:7 3%«sY2%s:52.7Y %Y«s�:3s;«%.37

����������� L���W 2552 �'�<��HJ L$�$�W 2553

����������'�������� L���W 2552 �'�<��HJ L$�$�W 2553

�� �����6<�����"� �����������' 3 3;:s2«�s3«�.22 L�s3%Ys7««.%«W 3;«s%33s:Y2.�« �/<��2$��"�!.�����������'�-�^�!�� 5�«s::«s;%3.25 3%«s««�s%Y2.7Y ;22s77:s7%5.;5

^ � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 ������@�".��/<��2$��"�!.��������4���������"���/<�/�� ���$���������"��@����� « �* 2 �2�����E �� �������4��@�")�����������' 34�!��/ KH<��/�(� �s�%3.�« $"���� L��'���������(� �s�77.7; $"����W 2$��(� 2s;Y«.%� $"���� L��'���������(� 2s%75.;3 $"����W ���$(��� ^ � ���/< 3« ����� 2552 ������@�"���H������6<��������$��#$�������������(�/<���(� 2Y.YY $"���� 2$��/<��.�����������'�-� �(� �.3% $"���� �����E�(� 2�.3% $"���� �6<������/<������$����/�"�'�'��� #� 2$�>�$�/�(��<�)4"'�����3���' 3��l����2$"� KH<������� @�"����#"�$����!���������H������6<�����$���)���(@�����!�* 2552 ��J��(� ��6<����/< % ���� 2553 ��"�'����'�����3���' 3@�"�/�(��<� )4"�(�����@I�I��(���/<��������������4�������' 3@� 2$�)@����� 3 �* 2553 ������@�"�(�����@I�I�2$�.��/<������$��� 2$"� CD� ���4��@�"�������#$���.���������������$����2���������)����������'�-�.������ �$�������������#$���.������ �"� ��/����$����/�#$���.�������#��������������=�/��������' 3 ����J�������H�@�".��$�������6<��������$��#$�����J��(� �A��!�� �/<������$���� #���4��������G�����@$� ����J�H����H���E�/<��2$��"�!.�����������'�-� ^ � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������4$6�.�������/<� #���4������������"���(� ; .������ L��'�������� % .������W 2$� «3 .������ L��'�������� «Y .������W ���$(��� ^ � ���/< 3« ����� 2552 ������@�"�/����(���H��"���$���������� '����� �(��� KH<���E������ �� ���������������� �/<��)4")���� :.3Y $"���� �'6<�(@�'�-�.��������� KH<��/<������$����/�����! :.27 $"���� .� ������@�"����������(2$"��(� «.YY $"���� KH<�@�"2���@�"��E��"�4/J�������/<��/< ��"���� ^ � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �/<��2$��"�!.��������4���������"�������� 2$��/<�������'�-������� �(� �s:27.:� $"���� 2$��(� 2s5Y:.;% $"���� ���$(��� ������@�"(@����(���'6<���E4$�����' 3�J(��������������������=�/2$�����#" 6��� ���J ����I������������4�� �4�!���������������"� «3 2$�����#" 6�����'���� 32$��I�������������/<�$���@�")4�� �4�!������ ���������"� «: 2$� «7

������!� 2s%«5sY;:s�52.�« 2sY52s7«3s7%�.2Y 2s%«5sY;:s�52.�« 2sY�2s5Y7s��;.;3 ����!���4$6� 2;s322.72 2;s322.72 ^ ^ ��� 2s%«5s«25s775.«3 2sY52s7�3s«Y:.;2 2s%«5sY;:s�52.�« 2sY�2s5Y7s��;.;3 4�� �����6<����$��#$������"� L3s«:2s5;;.«:W L�s�3Ys5;;.«:W L3s«:2s5;;.«:W L3s«72s5;;.«:W ����!�� 2s%««s;:3s«75.;7 2sY�%s3«2s5Y7.7: 2s%««s;33s%53.25 2sY3;s33�s%5Y.77

 � ��$�%$(6 #�� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������"�

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)144

Page 148: รายงานประจำปี 2553

��� 1%��%1G��F2�2,6�2,��4��(��

������ $������� ��� . �� ����

«. ������ '����� �(��� K6J��/<����$����������� ��������/<��$�)��==�KH<� )�$"��/ �������������� ����#"�����������

2. ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J )4"���������4������ s ���������4���� �����������/ ���l������==��/<��$��� �������3 �(��� ������������������' 3)4"���� 3. ������ 2���3 #��/J ����$$l�����3 �(��� @�"���������������4���������"�� 2$������� �� ������ 2���3 # $����<� ���� 2$�!����� 4"����2��� ��� �����������/ ���l������==��/<��$��� �(��� L��E�������������������W ������ �� ���������

�. ������ $!�'�/ .����� �������3 )4"���������4���������"�� �����������/ ���l������==��/<��$��� �K��3��� �(���

^ � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 ������@�".����"����4$6��(� �3.%3 $"���� 2$��(� �;.%7 $"���� ���$(��� @���E �����' 3)4"���� ^ � ���/< 3« ����� 2553 ���"����4$6��(� «35.Y7 $"���� ���&����(���'6<���E4$�����' 3�J(�����������������=�/ 2$�����#" 6� �� ���J����I������������4�� �4�!���������������"� «3 2$�����#" 6��� � �� ���4�� �4�!���������������"� «: 2$� «7 ^ � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������/������H����$��#$���������"����4$6�������!�����(� 3.«: $"���� L��'�������� �(� 3.«: $"����W 2$��(� �.�3 $"���� L��'���������(� 3.«7 $"����W ���$(���

����������'�������� L���W

2552 �'�<��HJ $�$� 2553 ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ^ :s«5;s32%.72 :s«3;s;%7.27 «;s3�«.�5 ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� ^ 7Ys��Y.YY 7Ys��Y.YY ^ ������ '����� �(��� 7YsYYYsYYY.YY :Ys75;s«2%.YY «YsY«;s«2%.YY «2Ys7�YsYYY.YY ������ 2���3 #��/J ����$$l�����3 �(��� 2$������� �� ������ 2���3 # $����<� �(��� L��E�������������������W «:2.:� 2«%s7Y�.2« 2«%s%::.%5 ^ ��� 7YsYYYs«:2.:� :7s2Y7s:YY.;3 «:s��%s�22.«2 «2Ys75;s3�«.�5

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 145

Page 149: รายงานประจำปี 2553

)�* 2552 ������@�"�� �/<����$��)4"������ '����� �(��� �'6<��(.�������(� «2:.2Y $"���� .� ����(��2$"���E�(� ::.2Y $"���� ���4$6��(� :Y.YY $"���� 2��)�* 2553 ������@�"�(���H�2��"� ��==���K6J����� .� �6�������(�(� :Y.YY $"���� 2�������� '����� �(��� �'6<�)�"��E����!4�!��/ )����(����

������ �� ������ '����� �(��� ;;.;; ^ 3«%sY37s237.«5 ^ 4�� �����6<�����"� ��� ������$��! ^ L«««s�25s«;«.3:W ^ ���4$6��!�� ^ 2Y:s:«2sY�5.7; ^ ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ;;.%% ^ ;;%s%YY.YY ;3s%%7s2YY.YY ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� ;;.;3 ^ ;;;s3YY.YY 3«s;77s:YY.YY ���������� ������ 2���3 #��/J ����$$l�� ���3 �(��� 2$������� �� ������ 2���3 # $����<� �(��� L��E�������������������W 2Y.YY «�Ys5;Ys335.�Y «2«s72«s;3%.32 :s%�YsYYY.YY ��� «�Ys5;Ys335.�Y 33Ys332sY%�.«« «32s7Y�s%YY.YY

«Y.2 ���$��!)������ �� 2$�����������

����� ����������� L���W ����������'�������� L���W ����A�$ L���W ���I6�4!" ��/���@�"��/ ��/�����!

3« ����� 2553

����� ����������� L���W ����������'�������� L���W ����A�$ L���W ���I6�4!" ��/���@�"��/ ��/�����!

3« ����� 2552

������ �� ������ '����� �(��� ;;.;; ^ 3«%sY37s237.«5 ^ 4�� �����6<�����"� ���������$��! ^ L«««s�25s«;«.3:W ^ ���4$6��!�� ^ 2Y:s:«2sY�5.7; ^ ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ;;.%% ^ ;;%s%YY.YY 2;s;:�sYYY.YY ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� ;;.;3 ^ ;;;s3YY.YY �;s;:5sYYY.YY ���������� ������ 2���3 #��/J ����$$l�� ���3 �(��� 2$������� �� ������ 2���3 # $����<� �(��� L��E�������������������W 2Y.YY ««%s3««s%73.;: «2«s72«s;3%.32 ^ ��� ««%s3««s%73.;: 33Ys332sY%�.«« 7;s;2;sYYY.YY

������������������KH<�(�����H��(@����@�"��/ � �(� 2;s««%s�:«.�� ��� ��E���������/<�#"���4������(�HJ.� ��@�������� �������.� �#"�����=�/ )�* 2552 ������@�"��� �(�����4!"�'�<��!�/<������ 2���3 #��/J ����$$l�����3 �(��� ��/ ��(�����4!"�'�<�)����4!"$� �.YY ��� �����E��� ��.YY $"����

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)146

Page 150: รายงานประจำปี 2553

«Y.5.« �� @�"���!����)4"���� 2$������� ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� ^ ^ :YsYYY.YY «sY77sYYY.YY ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ^ ^ «2YsYYY.YY 2«;sYYY.YY ������ '����� �(��� «%sYYY.YY «%sYYY.YY ��� ^ ^ «;%sYYY.YY «s3«�sYYY.YY

«Y.5.2 �"�!�� ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� ^ ^ «2�s3;«s�5:.57 :2s5:3s7%7.23 ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ^ ^ «:s3;2s22%.Y3 «5s�22s55:.%5 ��� ^ ^ «�Ys7%3s:%�.:Y 77s;%:s3��.Y%

«Y.5.3 �"�!���!����)4"���� 2$������� ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ^ ^ 7s3�5sY2:.%5 ;s2;3s��«.2% ��� ^ ^ 7s3�5sY2:.%5 ;s2;3s��«.2%

«Y.3 ��"�4/J�������/<��/< ��"����

����������'�������� L���W 2552 �'�<��HJ $�$� 2553

������ '����� �(��� «sYY2s7YY.YY «2%s55Y.YY «2%s55Y.YY «sYY2s7YY.YY ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� 7s735s«Y:.35 2�3s;%%s2�3.3; 23:s�%«s:3:.7: «5s2�«s7«2.;% ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� 7s3%7s«Y5.YY «2�s3;«s�5:.57 ««%s�72s3;�.57 «3s3Y:s«:7.YY «:s«2�s;««.35 3:%s5Y%s2�;.;: 355sY%2s5%«.33 2;s55Ys57;.;%

«Y.� ����A�$�"����� ����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ^ ^ ;s;%%sYYY.YY ^ ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� ^ ^ «Ys;;2s3YY.YY ^ ��� ^ ^ 2Ys;%Ys3YY.YY ^

«Y.5 �� ���!��������������/<��/< ��"����

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 147

Page 151: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)148

«Y.5.� ���)�"��� )����� ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ^ ^ 22Ys25Ys;%%.5« «�7s«27s«33.;% ������ '����� �(��� ^ ^ 2s22YsYYY.YY ^ ��� ^ ^ 222s�7Ys;%%.5« «�7s«27s«33.;%

«Y.5.5 ���)�"��� )������4�� ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ^ ^ 3s%:«s;;:.«5 3sY%%s�%�.2� ��� ^ ^ 3s%:«s;;:.«5 3sY%%s�%�.2� «Y.5.: �����/J ��� ������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� ^ ^ ^ 35s�33.73 ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ^ ^ :s5�;.32 «2s�5:.;; ��� ^ ^ :s5�;.32 �7s%;Y.72 «Y.5.7 �� @�"���!��������"�� ���4�������� ������ 2���3 #��/J ����$$l�����3 �(��� 2$������� �� ������ 2���3 # $����<� �(��� L��E�������������������W 5s55%s777.«% �s%:;s7Y;.:% ^ ^ ��� 5s55%s777.«% �s%:;s7Y;.:% ^ ^

�����! �/<��^�����! «53sY��s«YY.;« ^ L:3s;22s«%;.7YW ;s«35sY;3.«7 ;%s257sYY�.3% �����^�����! :Y«s2;%s%3Y.2� ^ L22�s75;s«2«.;2W 3�s:;3s�7%.:7 �««s233s«%:.;; �����2�������� 2$�����3�����3 3;s2«7s35:.52 7:7s:�2.«� L23s:%%s2;;.«�W L25s7%�.5�W «:s27Ys;«�.;% ��� 7;3s5:Ys2%7.:7 7:7s:�2.«� L3«2s3:;s:«Y.7:W �3s%Y2s7%7.3Y 525s7:«s«Y:.35 �����6<���������� �����^�����! ;�s3;Ys%27.7: ««s277s2%�.52 L«%s357s:�;.7;W ^ %7s3«Ys�:2.�; �����2�������� 2$�����3�����3 «3s5�Ys;Y%.32 «sY;3s««5.:% L3s«23sY3Y.27W L«Ys;53.57W ««s5YYsY�Y.«: ��� «Y7s;3«s73:.Y% «2s37Ys�YY.2Y L2«s�%Ys:%Y.Y:W L«Ys;53.57W ;%s%«Ys5Y2.:5 �����' 3)4"����^�!�� :%5s:2%s55«.5; �2:s;5Ys:Y3.7Y

�����6<������ �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2553 «2s37Ys�YY.2Y �����6<������ �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2552 «:s2«5s:Y«.53

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

��� ���1���H �6F'%��!��� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������"�

����������� L���W 2552 �'�<��HJ $�$� .���"� L���W �!�� 2553

Page 152: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 149

�����! �/<��^�����! «�2sY�5s�7;.«« ^ L:3s;22s«%;.7YW ;s«35sY;3.«7 %7s25%s3%2.5% �����^�����! �;%s22«sY37.7� ^ L22�s75;s«2«.;2W 3�s:;3s�7%.:7 3Y%s«55s3;�.�; �����2�������� 2$�����3�����3 35s«%3s:Y5.55 7:7s:�2.«� L23s:%%s2;;.«�W L25s7%�.5�W «2s237s«:�.Y« ��� :75s�5Ys«22.�Y 7:7s:�2.«� L3«2s3:;s:«Y.7:W �3s%Y2s7%7.3Y �Y7s:5Ys;�«.Y% �����6<���������� �����^�����! ::s57;sY�:.«: %s7Y2s5::.57 L«%s357s:�;.7;W ^ 5:s;23s;:2.;� �����2�������� 2$�����3�����3 ;s5Y7s«;«.35 «sY;3s««5.:% L3s«23sY3Y.27W L«Ys;53.57W 7s�::s323.«; ��� 7:sY%:s237.5« ;s7;5s:%2.25 L2«s�%Ys:%Y.Y:W L«Ys;53.57W :�s3;Ys2%:.«3 �����' 3)4"����^�!�� 5;;s3:3s%%�.%; 3�3s2:Ys:5�.;5 �����6<������ �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2553 ;s7;5s:%2.25 �����6<������ �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2552 «3s�:«s3Y3.7� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 ������@�".����"����4$6��(� �3.%3 $"���� 2$��(� �;.%7 $"���� ���$(��� ����E�����' 3)4"���� )@����� « �* 2553 ������@�"�/����(4�� �/<��2$������)4"����^.������������!� 2���3 '��3���� �.>� KH<��/�����! �!���(� 25:.;« $"���� �(4�� �����' 3)4"��������$���)���� 2%Y.YY $"���� �/�(@��!��4$��4�����)�"��� �6<�(� «:.37 $"����

� ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �/<��2$������)4"�����(� 73.7� $"���� L��'���������(� :2.72 $"����W 2$��(� 333.3� $"���� L��'���������(� 32«.;: $"����W ���$(��� ������@�"(@����(���'6<���E4$�����' 3�J(�����������������=�/ ����#" 6��� ���J2$��� � ���������'���� 32$��I�������������/<�$���@�")4�� �4�!���������������"� «3s «: 2$� «7

� ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������/�����' 3)4"�����/<��������6<��������l��#$���2$"�2�� ��)�"��� #� �����E�#$����"�! ��E�(� 7.5% $"���� L��'���������(� 3.5� $"����W 2$� 7.�3 $"���� L��'���������(� 3.�Y $"����W ���$(���

2552 �'�<��HJ $�$� .���"� L���W �!�� 2553����������'�������� L���W

�����! �/<��2$������ �(���� 3�s�2%s;;3.YY ^ L2s:%�s%:�.5«W ^ 3«s7��s«2%.�; �����2��� «�s27Ys«%«.2% «Ys:57s�:;.;Y ^ ^ 2�s;27s:5«.«% ���6<��)�"�(���� �:s5�3sY;7.2� �sY««s32Y.;7 L�s%YYs%:Y.:5W «sY%:s3%%.Y2 �:s%3;s;�5.5% ��'�-����� .��2��� 25s��7s::%.73 2sYY%s5%«.�5 ^ 557s2Y5.:: 2%sY«3s�55.%� ���6<�����'������3 �2s5�«s%%;.�2 :s:22s7;5.YY L�s«5;sY:;.:3W 7s7:«.53 �5sY«3s37:.32 �'�4� 2�s;3:sY2Y.YY «:sY«5sYYY.YY L«Ys:%YsYYY.YYW ^ 3Ys27«sY2Y.YY ���6<���6����� 2s%%«s%;2.5Y %3%s%:%.YY L«Y;s%;%.YYW ^ 3s:«Ys%:2.5Y ����4������2��� :YYs7;:.2: �%Ys:37.YY ^ L«sY%«s�33.2:W ^ .��2�����4���� '�-� 7��s2�«.«2 %35s;Y3.Y� ^ L557s2Y5.::W «sY22s;3%.5Y ��� «;2s3;�s77;.55 �«s�7Ys575.3: L22s�3�s:;2.7;W «2s7«:.2; 2««s��3s37%.�«

�2� �2,-� �%$%1*#+�!.�1C��!��� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������"�

2552 �'�<��HJ $�$� .���"� L���W 2553����������� L���W

Page 153: รายงานประจำปี 2553

�����6<���������� �/<��2$������ �(���� 7s:5:s«;Y.2% 7:«s;;3.%Y L2s:%�s%:�.5«W ^ 5s733s3«;.57 �����2��� �s5««sY:�.�% 2s2:%s35«.«% ^ ^ :s77;s�«5.:: ���6<��)�"�(���� 33s23«s::3.;; 2s�;«s:3:.%� L3s�%%s5:5.:3W L�s3:%.«2W 32s23Ys3:7.Y% ��'�-����� .��2��� «:s%«Ys%35.«� 3s:�Ys5Y3.;2 ^ ^ 2Ys�5«s33;.Y: ���6<�����'������3 33s�«2s:37.2� �s«�«s23:.3« L�s«2%s7�Y.57W �s:«;.Y« 33s�2;s75«.;; �'�4� «�s5%2s«%7.7� 5s;5Ys2�7.;Y L«YsY;3s;Y:.57W ^ «Ys�3%s52;.Y7 ���6<���6����� «s:%:s«�%.25 �22s3:;.%� L«Y;s%73.YYW ^ «s;;%s:�5.Y; ��� «««s%;Ys727.«2 «;s:7:s33;.7; L2Ys5Y5s;5Y.2%W 25Y.%; «««sY:«s3:7.52 �!�� %Ys5Y�sY52.�3 «YYs3%2sY«Y.%;

�����6<������ �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2553 «;s:7:s33;.7; �����6<������ �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2552 «7s;�:s;2«.Y2

2552 �'�<��HJ $�$� .���"� L���W 2553����������� L���W

2552 �'�<��HJ $�$� .���"� L���W 2553����������'�������� L���W

�����! �/<��2$������ �(���� 3«s7��s«2%.�; ^ ^ ^ 3«s7��s«2%.�; �����2��� «2s;5:s%«;.2% %s3%3s�;�.;2 ^ ^ 2«s3�Ys3«�.2Y ���6<��)�"�(���� 35s%Y3s;22.�Y 3s33:s:Y3.2Y L3s2Y7s3%7.%7W «sY;;s�5:.27 37sY32s5;�.YY ��'�-����� .��2��� 22s�3%s�57.«3 :�Ys7Y%.;« ^ �2;s2Y:.%5 23s5Y%s372.%; ���6<�����'������3 2«s«3:s53«.�2 5sY%«s7%%.3; L3s«:%s327.:�W 7s7:«.53 23sY57s753.7Y �'�4� «5sY2«sY2Y.YY «:sY«5sYYY.YY L3s«:5sYYY.YYW ^ 27s%7«sY2Y.YY ����4������2��� :YYs7;:.2: �%Ys:37.YY ^ L«sY%«s�33.2:W ^ .��2�����4���� '�-� 532s722.�3 53%s;22.;2 ^ L�2;s2Y:.%5W :�2s�3%.5Y ��� «�Ys23�s3;7.�« 3�s�77s«55.3� L;s5�Ys7«5.5«W 25s7%�.5� «:5s«;:s:2«.7% �����6<���������� ������(���� �s;7«s325.77 7:«s;;3.%Y ^ ^ 5s733s3«;.57 �����2��� �s�%�sY:�.3« «s:�:s%�Y.:« ^ ^ :s«3Ys;Y�.;2 ���6<��)�"�(���� 2�s7�Ys%3%.2; «s72Ys2;Y.5% L«s;3YsY;�.37W :s33�.5: 2�s537s3:;.Y: ��'�-����� .��2��� «:s5«7s%«2.%: 2s%73s�Y:.55 ^ ^ «;s3;«s2«;.�« ���6<�����'������3 «5s%�Ys2;2.3Y 2s��;s7%5.Y7 L3s«�2sY:%.3%W �s:«;.Y« «5s«52s:2%.YY �'�4� :s7«%sY7Y.«Y �s2;«s%5:.«: L2s;«3s53�.«7W ^ %sY;:s3;2.Y; ��� 73s272s�Y3.:3 «3s7��s«72.77 L7s;%5s:;:.;2W «Ys;53.57 7;sY�«s%33.Y5 �!�� ::s;:«s;;3.7% %:s«5�s7%%.73

�����6<������ �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2553 «3s7��s«72.77 �����6<������ �(4����*��J�!����/< 3« ����� 2552 «2sY23s::�.YY

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)150

Page 154: รายงานประจำปี 2553

� ���/< 3« ����� 2553 �������� ���������!�������������������������� �� ���J��/< :¢2553 $����/< 2% ����� 2553 @�" �!����)4"������ �� ������ ������(������<�������������=�/ �6<�����@�"�/����!����������$�����J� 2$����������$��� @�"�/�����������6<�� ������l��#$���2$"� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �/<��2$�������(� 3Y.«% $"���� 2$��(� 2%.%« $"���� ���$(��� ������@�"(@� ���(���'6<���E4$�����' 3�J(�����������������=�/ ����#" 6��� ���J2$��� � ���������'���� 32$��I�������������/<�$��� @�")4�� �4�!���������������"� «3s «: 2$� «7 � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������/�����' 3I����/<��������6<��������l��#$���2$"�2�� ��)�"��� #� �����E�#$����"�!�(� :5.Y2 $"���� L��'���������(� �3.5« $"����W 2$��(� 5�.;« $"���� L��'���������(� 3:.«: $"����W ���$(���

������������=�/���� «3:s��5s%5«.;; 3Ys;;2s375.:% «3:s��5s%5«.;; 3Ys;;2s375.:% ����#" 6��� ���J����I��������� 75YsYYYsYYY.YY 25�sYYYsYYY.YY 75YsYYYsYYY.YY 25�sYYYsYYY.YY ��� %%:s��5s%5«.;; 2%�s;;2s375.:% %%:s��5s%5«.;; 2%�s;;2s375.:%

������������=�/2$�����#" 6��� ���J �J(�����.� �/<��2$��"�!.��������4���������"�����4�� �4�!�������������� �"� % ���"����4$6����4�� �4�!���������������"� ; �/<��2$������)4"�������4�� �4�!���������������"� «« �/<��2$� �����^�(�������4�� �4�!���������������"� «2 2$��"� «7

�3� 6(�6G��6��G��F2*#+6(������)1+�+��3�%���%G��%16(� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������"�

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

����#" 6��� � ���/<IH��(4��(�� &� ) « �* ^ �73sYYYsYYY.YY ^ �73sYYYsYYY.YY 4/J�������==������������/<��� �(4�&� ) « �* �s�«3s2«;.%; 3s5Y«s572.%« �s2«5s3;:.:; 2s:««s�%;.Y3 ��� �s�«3s2«;.%; �7:s5Y«s572.%« �s2«5s3;:.:; �75s:««s�%;.Y3

��� 6(������)*#+ 23��1+�+�%��2,��(�5 -F51+D%�H � .� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �������"�

�'�4� 2;s;:5sYYY.YY 2�s:3YsYYY.YY 27s5:5sYYY.YY «�s7«5sYYY.YY ���6<��I�� ������ «s:«5sY�7.«Y «s:«5sY�7.«Y ;32s��7.«Y ;32s��7.«Y ��� 3«s5%YsY�7.«Y 2:s2�5sY�7.«Y 2%s�;7s��7.«Y «5s:�7s��7.«Y 4�� �����6<���������� «Ys7Y;s22;.:% «�s:%«s%«%.%« %s«32s«;;.«7 :s72«s%3:.55 ���������=�/^�!�� 2Ys%7Ys%«7.�2 ««s5:3s22%.2; 2Ys3:5s2�7.;3 %s;25s:«Y.55

�5� 23��0%)����%6F'%�%16(���!��� �� $���/ ���/< ���������' 3�/<���������=������������/���/J

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 151

Page 155: รายงานประจำปี 2553

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

&� ) « �* 5s22:s7«�.«: 3s%72s223.�« �s;;3s;5«.Y% 2s;«5s;7Y.%3 ��� « �* 2��@����� 3 �* 5s%«:s:�7.;% 3s:7«s;;:.32 5s5«YsY3«.;; 3s27Ys55�.«: ��� 3 �* 2��@����� 5 �* :s2:�s7:2.YY 3;�s:�3.%2 :s2Y%sY7%.75 2YYsY23.:: «7s3Y%s«2�.«� 7s;3%s%:3.55 «:s7«2sY:«.%2 :s3%:s5�%.:5 4�� �����/J ��� )������� ��==����������� L2s3YYs5Y;.�«W L:2Ys577.3:W L2s232s3«�.�3W L�%:s2«3.5%W �#$����A��!�����4/J����� ��==����������� «5sYY7s:«�.73 7s3«%s2%:.«; «�s�7;s7�7.3; 5s;YYs335.Y7 4/J�������==�����������@����������/J ��� )�����/���/J

4/J�������==����������� «5sYY7s:«�.73 7s3«%s2%:.«; «�s�7;s7�7.3; 5s;YYs335.Y7 4�� 4/J�������==������������/<��� �(4�&� ) « �* L�s�«3s2«;.%;W L3s5Y«s572.%«W L�s2«5s3;:.:;W L2s:««s�%;.Y3W 4/J�������==�����������^�!�� «Ys5;�s3;�.%� 3s%«:s7«3.3% «Ys2:�s35Y.7Y 3s2%%s%�:.Y�

����#" 6�����I��������� %:2s:5YsYYY.YY 732sYYYsYYY.YY %:2s:5YsYYY.YY 732sYYYsYYY.YY 4�� ����#" 6��� � ���/<IH��(4� �(��&� ) « �* ^ L�73sYYYsYYY.YYW ^ L�73sYYYsYYY.YYW �!�� %:2s:5YsYYY.YY 25;sYYYsYYY.YY %:2s:5YsYYY.YY 25;sYYYsYYY.YY � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 ������@�"��������#".��������E�(� %:2.:5 $"���� 2$��(� 732.YY $"���� ���$(��� ����I������������ �����/J )������$����� Ln[OgPS �[SPW 2$���� �6��6<���.������ ����#" 6��� � �� �J(�����.� �/<��2$��"�!.��������4���������"�����4�� �4�!���������������"� % ���"����4$6� ���4�� �4�!�������� �������"� ; �/<��2$������)4"�������4�� �4�!���������������"� «« �/<��2$���������4�� �4�! ���������������"� «2 2$��"� «7

��� 6(������)1+�+�%�

� ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 �/<��2$��"�!.��������4���������"�������� 2$��/<�������'�-������� �(� �s:27.:� $"���� 2$��(� 2s5Y:.;% $"���� ���$(��� ���4�� �4�!���������������"� %s ���"����4$6��(� «35.Y7 $"���� ��� 4�� �4�!���������������"� ;s �/<��2$������)4"�����(��/<��2$������)4"�����(� 73.7� $"���� L��'���������(� :2.72 $"����W 2$� �(� 333.3� $"���� L��'���������(� 32«.;: $"����W ���$(��� ���4�� �4�!���������������"� «« 2$��/<��2$������^ �(�����(� 3Y.«% $"���� 2$��(� 2%.%« $"���� ���$(��� ���4�� �4�!���������������"� «2 ������@�"(@��� �(���'6<���E4$�����' 3�J(���������#" 6�����'���� 32$��I���������&� )������#" 6��(� :s5�5.YY $"���� ���4�� �4�! �������������� �"� «3 2$� «:

��� #���1����2,5�.$35.1+��

�(���J�<(�/<�"����� �(4�����==������������"���"�/���/J

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)152

Page 156: รายงานประจำปี 2553

��� 23���2,�%�6��-4�3D%� �%*#+D%1+�����

� � 6(�.��#�'%�

�5 1�G.� 2553 �������/<����!����������������� ���J��/< �¢2553 $����/< 5 ���4��� 2553 �!����)4"��� ����A�$��4������$2���#"I6�4!"��� �$����(�����(4������ : ��6�����* 2553 )�����4!"$� Y.«% ��� �(� «s�75.7Y $"�4!" ��E�(� 2:5.:« $"���� KH<������� @�"��� ����A�$2$"�)��4�������

�������/<����!�����=�#"I6�4!" ���J��/< «¢2553 $����/< % ���� 2553 �!����)4"��� ����A�$2���#"I6�4!"����$����(���� �(4����* 2552 )�����4!"$� Y.5Y ��� �(� «s�75.7Y $"�4!" ��E�(� 73:.55 $"���� 4��4!"�/<@���/����@�"�������A�$��4������$ �(� «;.;; $"�4!" )�����4!"$� Y.«: ��� ��E�(� 3.2Y $"���� 2$�4!"�/<@���/����@�"�������A�$����(�*�(� Y.«« $"�4!" )�����4!"$� Y.3� ��� ��E�(� Y.Y� $"���� ���4$6�����A�$�/<�"����� �����(� 733.3« ��� .� 4������A�$��4������$�/<��� @�2$"� �(� 23«.:« $"���� ���4$6���E����A�$��� �(� 5Y«.7Y $"���� KH<�������@�"��� ����A�$2$"�)��4�������

�5 1�G.� 2552 �������/<����!����������������� ���J��/< �¢2552 $����/< : ���4��� 2552 �!����)4"��� ����A�$��4������$2���#"I6�4!"����$ ����(�����(4������ : ��6�����* 2552 )�����4!"$� Y.«: ��� �(� «s��7.5: $"�4!" ��E�(� 23«.:« $"���� KH<������� @�"��� ����A�$2$"�)��4�������

�������/<����!�����=�#"I6�4!" ���J��/< «¢2552 $����/< 2% ���� 2552 �!����)4"��� ����A�$2���#"I6�4!" ����$����(�����(4����* 255« )�����4!"$� Y.�««5 ��� �(� «s�75.7Y $"�4!" ��E�(� :Y�.;% $"���� .� 4������A�$��4������$�/<��� @�2$"��(� 2Y:.:Y $"���� ���4$6���E����A�$��� ���/J�(� 3;%.3% $"���� KH<�������@�"��� ����A�$����/<�4$6�2$"�)��4�������

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 153

Page 157: รายงานประจำปี 2553

2�� !��!��3�$� � ���/< 3« ����� 2552 �������/4!"����=K6J��6�(� %.«�:3 $"�4!" �����!��� «7.%; $"����

�������/<����!����������������� ���J��/< :¢255« $����/< ; �!$��� 255« �!����.������K6J�4!"�6�'6<�������4������������(�@����� :2 $"�4!" �����E�"� $� �.2Y ���4!"�/<�(4�� ��J�4�� 2$��/������#��!�@����� 2YY $"���� .� �(�����K6J�4!")�$��4$�����' 3 24�������>@� ��J�2�� ���/< 2� �!$��� 255« IH����/< 23 ���� 2552 2$��/�(4��� ���$��(4�� 4!"�/<K6J��6&� 4$�� : ��6� ��2�����K6J�4!"�6���l�2���"��@����� 3 �*

��J�/J4!"�!K6J��6�/<������I6�� #�@������E���3����!�)�������!��#"I6�4!" �����J�@���/����)��������/ �$���22$�����)����������A�$

)���/�/<�������(4�� 4!"@��4��&� )�� ���$��/<�(4���2����K6J�4!"�6 KH<���6<�'"�(4���������$��!�/<�(��2$"�.� )�"��/���4!" ������/ �/<K6J��62$� ����@�"����(4�� ��J�4��

� ���/< 3« ����� 255« �������/4!"����=K6J��6�(� 7.5;:3 $"�4!" �����!����(� «:.:; $"���� )��4�����* 2552 ������@�"�(���K6J�4!"����=K6J��6�(� Y.55 4!" �����!����(� «.2Y $"���� ����/4!"����=K6J��6�(� %.«�:3 $"�4!" �����!����(�«7.%; $"���� 2$�@�"�(4�� 4!"K6J��6��J�4��2$"�)�* 2552 2�� �5�1�+�) 2«.« �(�������B4�� ���'�������==��������� �4�� �(��� '.>. 2535 �������"���������(@��!������(�*��E�!�(�������B4�� @��"� �����"� $� 5 ����(@��!������(�*4$�����4�� ������!���� ��� LI"��/W ������!�(���/J���/�(�@��"� �����"� $� «Y ����! ������/ �(�������B4�� ����$�����(@���� ����A�$@��@�" 2«.2 �(����(4���4!"�!K6J��6 � ���/< 3« ����� 2552 �������/����������(@������(� «7.%; $"���� ��E�(����(4���4!"�!K6J��6���2�����/< �(4�.� �����������X�B/��2$��&������/'��=�/��6<�����K6J�4!"�6�������� ::¢«L2W � ���/< 3« ����� 255« �������/����������(@������(� «:.:; $"���� ��E�(����(4���4!"�!K6J��6���2�����/< �(4�.� �����������X�B/��2$��&������/'��=�/��6<�����K6J�4!"�6�������� ::¢«L2W 2$� � ���/< 3« ����� 2552 @�" ��$�� ����(�������$���2$"���J��(� �6<�����@�"�(4�� 4!"K6J��6��J�4��2$"�)�* 2552 22� 6$1�,�()���%(�%16(� R�G%��%1G1� %1$�%)6�2,�(�%(�%16(� ������2$������� �� �/������/< �������������������������/J 2$��������/<�#���==�@���q����������==� ������2$� ������ �� @���/. �� ������!������������!'�3����������'6<������l��(@�4�6��'6<�����"�

$�%)6�2,�(�%���01%-��6G23� ������/< ��������������/J /J�����HJ������������������������/J )�$��)���� KH<�������$���������$����(���� 2$����2���������������2$������� �� ������2$������� �� �/������/< ��������������/J �6<������/���C������I��������� ������������=�/����2$�����#" 6���E�(���� ������2$������� �� ��@�")�"�������!'�3����������'6<��G����������/< � ����$��� �6<�����CD� ���4�����������2$������� �� �4l���@���/�$��&� )�����>����������G����������/< ��������������/J $�%)6�2,�(-�%�%1H ���6F�,� ������2$������� �� �/������/< ��"����)4"����6<��/<��/< ��6<�����$#�4/J2$��� @�"�/< ��@��IH��(4��(�� � ���@��l����6<����� ������2$������� �� ��@��.����������)�����' 3�/<�� )4"����#"K6J��������@�"����(���#$��������==���J�4�� ����J�������H� @����������@�"���������/ 4� �/<��E�����(��=��������l�4/J

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)154

Page 158: รายงานประจำปี 2553

����������� L���W ����������'�������� L���W 2553 2552 2553 2552

23� 6./-6��4��)�#6��,)60�)6�2,����G(G�1+*�6(��- 23.« �����2$��� �����/ ���������� �����2$��� �����/ �����������������"� �����)�6� 2$� �����4$6�)���� ����� ���)���!$���/J

�����2$��� �����/ ���������� «s«22s22Ys:33.�2 ;;2s«53s;:;.2« ;��s««2s5;%.«2 %;Ys5;5s««3.«%

23.2 �/<��2$��"�!.��������4���������"�� � ���/< 3« ����� 2552 ������@�".��/<����4���������"��.������24��4H<��(� ««.:Y $"���� ��E�����' 3��������6

23.3 �����' 3�����==����������� � ���/< 3« ����� 2553 ������@�"����K6J������' 3��E�(� «:.Y2 $"���� .� ��� �(����E�(������� �.YY $"���� ����/<�4$6����H�@�"��E4/J�������==�������������J�4�� � ���/< 3« ����� 2552 ������@�"����K6J������' 3��E�(� «.Y2 $"���� L��'���������(� Y.53 $"����W .� ���H� @�"��E4/J�������==�������������J��(� 23.� �����' 3)4"���� � ���/< 3« ����� 2553 2$� 2552 ������@�".����"����4$6�������!�@���E�����' 3)4"���� �(� �3.%3 $"���� 2$� �(� �;.%7 $"���� ���$(��� 23.5 �/<��2$��"�!.�����������'�-� � ���/< 3« ����� 2552 ������@�".��/<��2$��"�!.�����������'�-��(� «�;.5% $"���� L��'���������(� ««3.3� $"����W @���E�/<��2$��"�!.��������4���������"�� 2$�)��4�����*������@�"����������(�/<���(� «.YY $"���� ��������� �� 24��4H<� KH<����H�@�"��E$#�4/J�������/<��/< ��"������J��(� 23.: ���������4/J���$���. �3'���� � ���/< 3« ����� 2553 ������2$������� �� @�"�/�����$/< 2�$�. �� ������H���=�/����������$���. �3 ���'���� .� (�$�����/<�(��@�"��������!��(@������"�������* 2553 �$��������$/< 2�$�. �� �����=�/����$��� �()4"������������/�(@������"���$�$� 3;.72 $"���� 2$��()4"����������'���������/�(@������"����'�<��HJ :.3: $"���� ���$(��� 2$����������4/J���$���. �3'�����'�<��HJ2$�$�$��(���/ ��� ���$(���

)�#$'%�!0��11)4�(���1���*#+ 23���%(�%16(� ������2$������� �� )�"��/2$��"����!��?�������@�/J )����������#$��� !�����������6<���6���������� ^ ����� ���C������ 2$����$��!��<����� 2����#$��� !�����.� ����������(�����/<2���)���!$ ^ $#�4/J����"�2$������������/<����(4��(������J�2������J���"� ���� ;Y �� 4�6�$#�4/J�/<������(��4/J 2����#$��� !�����.� ����������(�����/<2���)���!$ ^ ���)4"�#" 6� 2����#$��� !�����.� ����������(�����/<2���)���!$ ^ ������������=�/���� ��"�4/J����"�2$����������� �/<�/�(4�����(��4/J@����� ;Y �� �#$��� !�����.� ������ 2�������(�����/<2���)���!$ ^ �����/J �"����� �#$��� !�����.� ������2�������(�����/<2���)���!$ ^ ����#" 6��� � ��KH<��/����������/J $� ��� ���������=�/�/�(���������#$��� !�����.� ������

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 155

Page 159: รายงานประจำปี 2553

F F !����F !����F �6<tF ���F !����F !����F !����F �6<FtF ���F �����=�/F ���F ����&�!����F ����F )4"����F F F ����F F������F )4"����F F F F F F FF F 4��F 2$�F F F 4��F 2$�F 2$�F F ������F F F F ���4��F ������F F F F F F F ������F F F F F F F FF F F F F F F �����F �� ^�!��F ;s:Y�r%�FF �+r¬+FF ^FFFF ;s:�¬r�:FF �¬r:�FF �;«r:%FF �r�«FF ^FFFF «Ys,Y«r�YFF L,:Yr¬,WF ;s;�Yr:¬FF �"�!�� F L:s��+r+�WF L,Yr«�WF ^FFFF L:s�¬+r,;WF L�:rY%WF L«:�r«,WF L,r+YWF F^FFFF L:s:;�r%YWF «�%r,:FF L:s��¬r��WF �(@���J�"F ,s«:+r:YFF «+r�¬FF ^FFFF ,s«¬�r«¬FF «r�¬FF �+¬r��FF «r,«FF ^FFFF ,s:Y�r:YFF L+«+r,¬WF ,s,;,r+,FF �� @�"�6<F ^FFFF ^FFFF +Y;r+;FF +Y;r+;FF ^FFFF ^FFFF ^FFFF «r�;FF +«Yr%%FF L«,,r�+WF ¬¬r�:FF �(@�������@�"��/ ���F $��!)����������F ^FFFF ^FFFF ^FFFF F^FFFF F^FFFF F^FFFF F^FFFF F^FFFF F^FFFF F+;r«+FF F+;r«+FF ���)�"��� )����� F ^FFFF ^FFFF L�«¬r�%WF L�«¬r�%WF ^FFFF ^FFFF ^FFFF LYrY�WF L�«¬r�,WF ++Yr+�FF L«;¬r+%WF ���)�"��� )������4��F ^FFFF ^FFFF L�;«rY«WF L�;«rY«WF ^FFFF ^FFFF ^FFFF L+¬«r,:WF L%:+r,¬WF :r�¬FF L%��r%YWF ������2��������F ^FFFF ^FFFF L«+r:YWF L«+r:YWF ^FFFF ^FFFF ^FFFF ^FFFF L«+r:YWF ^FFFF L«+r:YWF ������2��#"���4��F F^FFFF ^FFFF L�Yr¬YWF L�Yr¬YWF ^FFFF F^FFFF ^FFFF L,Yr�:WF L¬«r«:WF ^FFFF L¬«r«:WF �(@�FL����!WF����"�!F ���������2$�&��/���@�"F ,s«:+r:YFF «+r�¬FF L%�+r�YWF +s,++r:¬FF «r�¬FF �+¬r��FF «r,«FF L,YYr+%WF +s��+r%+FF L%;r%�WF +s,:+r;¬FF �"�!���������F �����/J ��� F ^FFFF ^FFFF L�r«¬WF L�r«¬WF ^FFFF ^FFFF ^FFFF LYrY:WF L�r+,WF ^F L�r+,WF �(@�FL����!WFF ���&��/���@�"F F,s«:+r:YFF FF«+r�¬FFFF FL%�:r:¬WFF +s,«%r�YFFFF F«r�¬F F�+¬r��FFFF F«r,«FF FL,YYr,�WFFFFF+s��%r�;FF L%;r%�WFF F+s,�%r¬�FFFF FF &��/���@�"F ^FFFF ^FFFF L:%«r+«WF L:%«r+«WF F^FFFF ^FFFF F^FFFF L�Yr�¬WF L¬+«r:%WF F^FFFF L¬+«r:%WF �(@�FL����!WF�!���(4����*FF ,s«:+r:YFF «+r�¬FF L«s�,¬r%%WF «s:,¬r+;FF «r�¬FF �+¬r��FF «r,«FF L,�Yr%«WF «s¬+:r;«FF L%;r%�WF «s:,¬rY:F

F ���2����A�(@�F F F F F F F F F F F F F F �������#"I6�4!"������)4=� «s:,:r;¬ �������#"I6�4!"���"� YrY; «s:,¬rY:

�����' 3I��� � ���/< ,« ����� +��, %:r«� ^ ^ ^ «�r+, «YYr,% ^ «YYr,% �� ��������=�/��4������ ��E�� @�"�������'6J�/< ���)4"������2$������/J ��� �� �������$�����E@����!���������������"�

� �����4��)�#6�2,����G�%1-56�(%0%).1+6D��'�(%�%(�!1��� � ���/< ,« ����� +��, �������"�

������)4=� ������ �� L4�� p $"����W

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹)156

Page 160: รายงานประจำปี 2553

������)4=� ������ �� L4�� p $"����W

�� ^�!�� %s¬«¬r,� �¬r%; ^ %s¬¬�r+� «+r�� �+Yr;� �r�� ^ ;s+«�rY% L+,%r:;W %s;¬�r,; �"�!�� L:sY¬Yr�:W L�¬r«+W ^ L:s««¬r�%W L;r�:W L«+«rYYW L,r,�W ^ L:s+�«r�%W %¬r:¬ L:s«:,r%«W �(@���J�" +s:�:r%; «Yr¬¬ ^ +s:�¬r:: +r%; +;;r;� +r«« ^ +s;:+r:Y L«�«rY+W +s%««r�% �� @�"�6< ^ ^ «��r�Y «��r�Y ^ ^ ^ «r,; «��r%; L%Yr��W ¬�r,� �(@�������@�"��/ ��� $��!)���������� ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,r%� ,r%� ���)�"��� )����� ^ ^ L,%,r,+W L,%,r,+W ^ ^ ^ Yr��W L,%,r%:W «�¬r�« L+,:r,�W ���)�"��� )������4�� ^ ^ L+::r%+W L+::r%+W ^ ^ ^ L+Y%r:YW L�¬�r�+W �r�Y L�¬«rY+W ������2�������� ^ ^ L««r¬¬W L««r¬¬W ^ ^ ^ ^ L««r¬¬W ^ L««r¬¬W ������2��#"���4�� ^ ^ L,�r+«W L,�r+«W ^ ^ ^ L,�r:%W L:;r%;W ^ L:;r%;W �(@� L����!W ����"�! ���������2$�&��/���@�" +s:�:r%; «Yr¬¬ L��+r:+W +««�rY� +r%; +;;r;� +r«« L+�+r�,W +s«¬¬r�� L¬�r%+W +s«Y«r¬, �"�!���������^ �����/J ��� ^ ^ L««rY�W L««rY�W ^ ^ ^ LYr«+W L««r«:W YrY� L««r««W �(@� L����!W ���&��/���@�" +s:�:r%; «Yr¬¬ L��,r::W +s«Y�rYY +r%; +;;r;� +r«« L+�+r��W +s«::r,; L¬�r¬¬W +sY;Yr:+ &��/���@�" ^ ^ L�:;r¬,W L�:;r¬,W ^ ^ ^ L«%r;,W L�%%r::W ^ L�%%r::W �(@� L����!W �!���(4����* +s:�:r%; «Yr¬¬ L«s«+,r,;W «s�,�r+¬ +r%; +;;r;� +r«« L+:«r�%W «s�¬¬r¬, L¬�r¬¬W «s�Y«r;:

���2����A�(@� �������#"I6�4!"������)4=� «s�Y«r;« �������#"I6�4!"���"� YrY� «s�Y«r;:

�����' 3I��� � ���/< ,« ����� +��+ ::r;: ^ ^ ^ «,r�� %Yr�Y ^ %Yr�Y �� ��������=�/��4������ ��E�� @�"�������'6J�/< ���)4"������2$������/J ��� �� �������$�����E@����!���������������"�

!���� !���� �6<t ��� !���� !���� !���� �6< t ��� �����=�/ ��� ����&�!���� ���� )4"���� ���� ������ )4"���� 4�� 2$� 4�� 2$� 2$� ������ ���4�� ������ ������ �����

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹) 157

L4�� p $"����W

Page 161: รายงานประจำปี 2553

K6J��/<��2$���� ��������"����4�����* ;sY¬:s,«¬s:%:r¬¬ �s«�¬sY%�s+��r%: ;s«;¬s¬«,s%+«r%« �s,«,s¬«¬s�++r,+ �����$/< 2�$�).������ ��4���������"��2$��/<�������'�-� L«s;�;sY+�s+�«rY�W «sY+Ys�¬;s%�+r¬: L«s;%+s%%�s«¬%r�¬W «sY«;s%;,s«Y,r:� �����$/< 2�$�)���"����4$6� L¬:;s%�Ys«�¬r¬¬W L+�:s%%Ys«¬;r;+W L¬¬+s�%;sYY+r�%W L+��s«�«s,+�r+«W �����6<����$��#$������"� ^ «s+:%sYYYrYY ^ ^ .��$�������6<����$��#$������"� «s+:%sYYYrYY «;sY«Ys+;�r+, ^ «;sY«Ys+;�r+, �����6�2$����2��2$��$���. �3�6< ���'���� ��:s,,¬s«;«r�� �«�s::�s«�+r¬� «,:s�;�s;�«r«: «�«s;+;sYY«r,; &��/!������'��2$��������/ �.� ,+;s+,+s�;;r:: ;s+«,s+¬�r�� ,+:s;�%s+��r:: ;s«;;s,Y«r�� �����6<������2$����)�"��� ������ ,+sY�:s¬,;r;; ,�s¬,�s:¬,r+; +,s�,;s%��rY+ +:sY+;s;,Yr��

����������� L���W ����������'�������� L���W +��, +��+ +��, +��+

����������� L���W ����������'�������� L���W +��, +��+ +��, +��+

� � ���� $'%HF��'%�0%)#��|C+ �� ������)�"��� 2������$������������"� �� ������)�"��� �/<�(��=������@�/J

� ������ 6(���(�!�51�(6#23�(F2�� � � � � � @�"2�� ����!�/<�������"� ����/<'������������"� ���������)�)����� +^� � ��������6� 2$���������� ���� �(�@����� ,^¬� ��������6��/<'������� ��"�����!�(����$/J ��/'�����@� ���' 3��<�� KH<�������/ 2$"� �$��/< +�¢+��Y ��6<����/< +% ������ +��Y 2$�����!�(����$/J ��/'���������'�-� KH<�������/ 2$"��$��/< +,¢+�,: ��6<����/< +: �!�&�'�3 +�,: ���'�������==�������!�(����$/J ��/' 'r>r +�,Y2$����IH��$���. �3�/<@�"���������(�������!@�4��$���. �3�"� ��� ����!/J������@�"���4�� )4"� #�)�������������#"����������! ������2$������� �� ��� ���������"�����!���/J

�����������!�(����$/J ��/' %r:Y ¬r:� +r¬% +r�¬

� ������ R�G%��%1�'%�$'%0�G*��11)�%1� � � � � � � � �/<����!�����=�#"I6�4!"����(�* +��, ��6<����/< % ���� +��, �(4���� ������2���������������/<�q����������"� �����!���4��(�@����� «+r:Y $"��������* ��J�/J @�����IH�������2�4�6�����������/<�������@�"���)?��'����4�6�$#��"�� ��������� 2$�����������������$���)4"� #�)���������������������������(4�������2���E�#"��������� 2$�)4"�/�$)�" ���@��!��*��������/�����$/< 2�$� KH<��� ���/J���������H�@�")4������)�"��� ��������� �/<����!�����=�#"I6�4!"����(�* +��+ ��6<����/< +% ���� +��+ �(4���� ������2���������������/<�q����������"� �����!���4��(�@����� ««r¬¬ $"��������* ��J�/J @�����IH�������2�4�6�����������/<�������@�"���)?��'����4�6�$#��"�� ��������� 2$�����������������$���)4"� #�)���������������������������(4�������2���E�#"��������� 2$�)4"�/�$)�" ���@��!��*��������/�����$/< 2�$� KH<��� ���/J���������H�@�")4������)�"��� ���������

� ���� $'%0�G*����G1� %1� � � � � � � � � ������2�����������4�� �#"������2$��#"���4���/<�� 2���������#"������$��� 2$��#"���4��)�������/ ������� �/<�/<�!��� �������"� �����6� ����/<��H��� .��� ��/J ����!� �(�4l� ���J(�� ���.��>�'�3 �������/������2��#"���4���(4������ « �* ��J�!����/< ,« ����� +��, 2$� +��+ �(� ¬«r«: $"���� L��'���������(� �Yr¬Y $"����W 2$��(� :;r%; $"���� L��'���������(� ,�r+« $"����W ���$(���

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹)158

Page 162: รายงานประจำปี 2553

����������� L���W ����������'�������� L���W +��, +��+ +��, +��+

� � �� �%1G1� %1��-�%1�!� � � � � � � ���I!������3)������4���������!�/<�(��=���������2$������� �� �6�������)4"�/KH<�.�����"������������/<�4�����2$���� �(��@�"KH<����������I)����(��!����� �������6<�� � ���/< ,« ����� +��, 2$� +��+ ������2$������� �� �/��������4/J������!��!�@�"���/J

��������4/J������! Yr¬« Yr�� Yr¬Y Yr��

� ���� �%1�!)�0�(G�%16(� ��������/J@�"�������!����)4"�����������������������������������6<����/< «¬ �!�&�'�3 +���

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹) 159

Page 163: รายงานประจำปี 2553

�$Ò�Í�á�¹�ͧ��ÊÍ��*F�

�$Ò�Í�á�¹¨Ò""ÒÃÊÍ��*F� (Audit fee)

  �#"�����=�/���������)����*�/<������/�(������� %;�sYYY ���  �(���������=�/�/<�#"�����=�/������ �!��$ 4�6��������/<��/< ��"������#"�����=�/ 2$� �(���������=�/�/<�#"�����=�/������)����*��=�/�/<������/�(������� �:;sYYY ���

�$Ò�Ã#"ÒÃÍOè¹ (Non-audit fee)

  @���/

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹)160

Page 164: รายงานประจำปี 2553

ÀÒ��¹Ç"

Page 165: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553�Ã#É*� áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹�� ¨Ó"* (ÁËÒ�¹)162

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

�Ã#ÉÑ··èÍÍ"ËÅÑ"·ÃÑ'Â�

������ *�#��2�6���-26�##�.6)���5��-�[) %F\ ������!����'�-�����4�������' 3�/<��J��(���� ««:%¢«Y; �����$!�'�/ �������3 ��J ,: I'����� � 2����!���4���� ������� ��!���'�4����$�����/ ������ Y«Y¬�,¬YY+,Y, L���r �$��/< ��¬W.��>�'�3 LY+W +%�^�Y««^:.����� LY+W :¬;^%:;;M[\\ MPTSPO LY+W :%;^:%%%��l�@K�3 ooor\RTrUNrSf���������������� ���������������� yQ[d\ [kOPiip kdOPUSNO�\RTrUNrSf 2����$��!���'�3 � �!�� � �!�� �&���-3 LY+W +%�^�Y«« yQ[d\ [kOPiip dO�\RTrUNrSf

� ºÃÔÉѷ‹ÍÂ

G1�|��� #!)��2��1��6��1023�)%6�6)���5��- ������!�����"����)4"�������"����4���!���/<��J��(���� ««:%¢«Y; �����$!�'�/ �������3 ��J ,: I'����� � 2����!���4���� ������� ��!���'�4����$�����/ ������ Y«Y��,�Y�%%:�.��>�'�3 LY+W +%�^�Y««^:.����� LY+W :¬;^%:;;

������ #!)��2�R.16�$�)%6�6)��6��1�����5��- ������!����)4"�������"�������4���������"���/<��J��(���� ««:%¢«Y; �����$!�'�/ �������3 ��J ,: I'����� � 2����!���4���� ������� ��!���'�4����$�����/ ������ Y«Y���Y«+¬:;«.��>�'�3 LY+W +%�^�Y««^:.����� LY+W :¬;^%:;;

������ �1��0���5��- ������!����'�-�����4�������' 3�/<��)��.������������!�'����>� �/<��J��(���� ««:%¢«Y; �����$!�'�/ �������3 ��J ,: I'����� � 2����!���4���� ������� ��!���'�4����$�����/ ������ Y«Y��,,Y��+«% L�����$��/< ��+«¢+�,,W.��>�'�3 LY+W +%�^�Y««^:.����� LY+W :¬;^%:;;

Page 166: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó"Ñ (ÁËÒ�¹) 163

� ºÃÔÉѷËÇÁ

������ *�1-����023�-�6�##��.6)���5��- ������!����'�-�����4�������' 3�/<��J��(���� %%%¢++� ������4��! '$�K�� ��J + I�'$���� 2���$!�'�/ �����!��� ��!���'�4����$�����/ ������ Y«Y����Y%¬++%.��>�'�3 LY+W «YY^¬«¬«.����� LY+W +�,^,%:,

� ·è»Ã�"ÉÒ"^ËÁÒÂ

������ �5��(%�� )%�6�1�)���-���6�FF�*#+6��,��/<��J��(���� ,;;¢,:�^,:% �����.���� �������� ��.����/ � ��J «+ I��&���/������ 2���$�� �� �����!���� ��!���'�4����$�����/ ������ �¬:Y¢+�+�.��>�'�3 LY+W :;«^���«^�.����� LY+W :;«^����

� �ÙŒÊͺºÑF�

������ �5��(%��GG��F2�-2����6��/<��J��(���� ,«:¢,+ K� �!�!���� ++ I�!�!���� 2����$���� ����$���� ��!���'�4����#"�����=�/ ����@$���3 .��3�����3 �#"�����=�/����!=���$��/< ,«�Y.��>�'�3 LY+W +�;^�,YY.����� LY+W +:Y^«��Y

� ¹Ò·ÐàºÂ¹ËÅÑ"·ÃÑ'Â�

������ G1�|������1�G§%� #���1����[.1+6�����\��5��-�/<��J��(���� :+ ������$��4$�����' 324�������>@� I�����&���� 2����$���� ����$���� ��!���'�4���.��>�'�3 LY+W ++;^+%YY.����� LY+W ,�;^«+�;M[\\ MPTSPO LY+W ++;^+%%%��l�@K�3 ooorSikrUNrSf��

Page 167: รายงานประจำปี 2553

¡ÒûÃСͺ¸ØáԨ¢Í§á�‹ÅÐÊÒÂ�ÅÔ�ÀÑ�=�

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹)164

#��|C+�#�0D�CE 1��G1��%1������ ������ �� 2$�����������������!����) + ��� ��J�����$��2$� ���)4"�������/<����6<�����$����J��������� @�"2�� !����'�-� ����4�������' 32$�!�������)4"�������"������4������4�������' 32��������� .� �/�� $���/ ����/J

��\� �!1�����V%���( %1�)�1���)�������<��"������ 2�$r'/r��lr�/��$$�����3 �(��� L�4��W 2$� ������ �� ������!�����"����'�-�����4�������' 3 .� �/���I!������3 �'6<������ 2$����)4"����2���������)4$��4$� �#�2�� .�������/< '�-��HJ)�����"���)4=�����E������#�4�6���������)4=���J�� #� )��$����6�� ����J�2���������X���>��?����* +��Y ��E�"�� ������@�"�/ ���������$/< . �� 2$��$ !�3���!���� .� �!���"���'�-�������!� '����>� �(4����#"�/<�/�� @�"������$��^�IH��$��^$��� ��E�$!����G�4�� 4$�� L�NU]i aSO[SPhVW .� )�"�$ !�3����$��)�����"������2��������J� �"��$��&��53 2$���������� Lvd��POPTSd[SdNT aSO[SPhVW .� ������@�" '�-��#�2��������!�'����>� &� )�"2���� 8_�� vPidhT9 KH<��" ���. �3)�"�� �/<���I"�)'6J�/<����$l�&� )��6�� KH<��/����2������ ����#�2���$��&��53��<�@� 2$������� ��@�"'�-����������4$������� )�#�2�����������4���!�� .� �"��6<���!�&�'�/�������#"� #���>� KH<���E�$ !�3�/<2������2$���"��������6<���<���$#��"� �����/J ��)�" �$ !�3�����E�#"(�"��"�! LMNiS _P[kPOifdR aSO[SPhVW KH<���E�!�2�l� ���������������!2$��$����)4"��������@�"���/ �������2����� )�A��!��������@�"�(2�2$��(4��(24������$��&��53 �'6<�)4"���� ���������)�������#" ����$"�� 2$������$!�����$!��$#��"���G�4�� ���������&� )�"�6<� 2$�������"����/J

T#!)��2���2�U�*#+�T#!)��2�6�#�U�

2���3�/<@�"������'�-��HJ�'6<������������"������/<� #���>� ����)�� �(���/<��E�#"���4��������$������"���#� �/���������I)��� )�"��� �'6<��/<� #���>� @�"��6�$������� +YsYYY ��� ?����������� � #�)������/2$��/�(��)���)�"��� �'6<�(�����!� ������������ ��)4"����/��� �(�$)���'�-�.����������$����H�� #�)����/<�/���� 4�2��#� ���� #�)���)��$��4�6����># 3�$��!���� LMxvW ����� )����������"� ������������)4=� �������"� ��<��(� ���� ������/<���#��3'�"���/<�(��E������)�"�/�������(�� ���IH��/������2�� ��2����/<������IH��I�&�'����#"� #���>� �'6<����)�"�/���� ����/�!�&�'�PPki p 8�����!��/<������ �����/�I��)�����9�P[\ �\P[i]OP dT SfPdO \dmdTh p 8�������#��3 �����/�����9

T#!)��2 ��##U

2���3�/<I#����2��2$�'�-��HJ�'6<��)�� �(��KH<������E�#"���4��������"�� !@����� ,� �* �"��������������)���������2$����� #� ��>� �/<��E������ �/���������I)���)�"��� �'6<��/<� #���>� ������ ��6�$� «YsYYY ��� �/�� @�"'�)�"��� )�/�������(�� @���/&��� ����� ��E��!�4!������/<�"�����)4"�����$����/��� �(�$�/<��J�.������ �H�� #�)����/<�/����4�2��#� )�$"24$���� 4"�����'���"� 2���3 8$!�'�/ ��$$39 �H���E����$6���(4�����!�)4���/<�"�����)�"�/���)2�� �����������/< ����� #�)�$"�������������������PPki p 8)4"�����!���������� 2$��)�$"���9�P[\ �\P[i]OP dT SfPdO \dmdTh p 8�"�����)4"�����$����/���9

T#!)��2 6��60�1U *#+ T#!)��2 $�R-�%�U

2���3�/<�!����"���/<� #���>� )�����/<@���#��'6<��!�&�'�/����/<�/)4"����$!��� �� ���<��"����(����<�@� �#"�����������/'����� �/���������I)��� )�"��� �"��/<� #���>� ��6�$� �sYYY ��� .� �(�$�/<��J�.��������� #�) ����� �����4����)��$����6��������������/<�/����4�2��#� KH<��(��4�6�'����>� 4�������/<��J�.������)��>�/@����� � ��.$���� KH<���E�$!�����)4=��/<�/�����"������/<'����>� �������H�����(24��)4" 8$!�'�/ ��.����39 ��E��G�4�� 4$��4�6� 8��6��9 L�\[h afdRW ������ '�-�������!�'����>� ��������� �'6<�)4"��E�/<� #���>� 4$��2���/<�/ �!�&�'2$���E�!����<��"������������/<���!� �(4����#"�/<� #�)�� ���<��" ����/������������PPki p 8.����)�/���9�P[\ �\P[i]OP dT SfPdO \dmdTh p 8������<��"�/<���()4"�/����/�HJ 2$��/�����!�9

#!)��2 �%1$U

2���3��'������/<@�"��������� �����'�-��� 8$!�'�/ '��3�8 �H��'�<� �/�4H<��!��������$��&��53 ��@�"2�� ��'��������)4=�&� )�"�6<� 8�����)�9 LMNQQ]TdSV �[OgW �'6<���E�I��/<�/<�������I�(������� ������ @���������E��4������������4�6�����'6<��"��l��� ����E��� �������!�&�'�/�������#"� #���>� )������!����)4=�

�(4����!�.������&� 4$����������� ������@�"�(4�. �� �(4��� ���������4$������� �'6<��#2$$#��"�� �������6<�� .� )4"������ �� �6� ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ��E�#"��������������4�� �!��2$����������6<t � ���������� �'6<��������#��3'�"����� 2��$��!�� 2$���� �����4�6� ����������?��!�&�'�/�������#"� #� ��>� )�!�t �"� ������������$��������$!���J�2�� ������4���!�� ��������� K6J� �� .� 2$���$/< ���4��#"���� ����(�!�������!����3

Page 168: รายงานประจำปี 2553

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'.àÍç¹. àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ (ÁËÒ�¹) 165

2$��������������� �$������������"������������������ ���IH�����#2$������E� #�2$��!�&�'����!�� �����/J ���'�<� �!����������������.� ����#2$��<�2��$"�� 2$���"������3��������/ �������!���/<���4������$ !�3��������� 2$�����������&�'��� ������4���!�� ����$)4"������@�"�������@�"���)������"���������!� .������$�����$6�������� �� )4"���4���!��� �������6<���!��* KH<����"� )4"�4lIH������������������!�&�'�/�������#"'����>� )4"�4l��E�#���� ����� ����E�$���������!����2���� 2��)� 2$������!����<��� �!��)���3��

� \ �!1���H �G1��%1-�%(%G1� %1���( %1�)�1���������@�"�����J������� �� �6<� ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� .� I6�4!"�"� $� ;;r%% KH<���J�2���* +��Y ��E�"�� ������@�"���4�� )4"������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ��������������4�� ����4�������' 3��J�4��)�#�2��������������������� ���<���J�2���� ���4��.������@���������E�����4������$�� �� ���� .� ���4���� �����"�� �����J�������4��������/<������@�"'�-��HJ KH<���E. �� 8������4$������� 9 ����������'6<��������������.�)���� )�$� �* 'r>r +��Y ������@�"�����J������� �� �HJ�/�24��4H<� .� ������I6�4!" �"� $� ;;r;, 2$�2���2 �����(�����)�"�������4��.������ )4"� #�)���������������������� $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� �'6<�)4"�������������2$��������������.�)����KH<���2��� 2 �$��������)4"�����������J����������@�"���/J

�.1 �%1G1� %1(%4%�*#+�%10#%-�(�����.� ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� �����$!� IH�����(����"��#$����$�� �����"���������#"���.&� �������43�#�2����� ����(4������� ����$ !�3�������$�� ���2������ ���/ � ��������==������������t �/<��/< ��"�� ������������������l� ������ .����������4"���!�2$������#�.&�)4"���$#��"� KH<����� �� �$����(����� �����<(�����!������43����#"���4��������#� .� �!� ��J���������(����� ������@�"����/����/<�/���������3)!���� ����4�������' 3���#2$����������$����J���������&� 4$����������� 4��$#��"��"�����C���� ^C������ �'6<�4��$���2�������$��! �������/4�� ���/<)4"���������4��#"K6J�^�#"���� &� )�"����(����2�� ����������CD� ���2�� 4"� KH<������������4��#"K6J�^�#"����2$"� �� �(������"����������==� )4"�(��H���2$��������)������4� ����6<�����I��������� �$�����������.����������)���/ C���� ������/C������ ������)4"�������(2�( 2$�������� �"������2�����J�2���"�������4"���!�)4"����#"���� �����/J ��)4" �������"�������4����������$���� !��==���������/��"� KH<�I6���E ���)4"������� ����������2$���E@����. �� �����"���#$����'�<�2$�������4$������� )4"���$#��"����������

�.� �%1G1� %1(%R$1(�%1�(����&� )�"������ $!�'�/ .����� �������3 �K��3��� �(��� ��E������4�����"����'�-�.���������������2$�������)���6� .� ���<���J�2�������"�������!��&�'�/<��&� 4$�����K6J� ���2������� ���4��.������)4"��E@����2�������<��"��J�����"������� ����$�� ����� ��������"�� �$���IH����������4"���!� .� �!���"������4�� ��)4"�/�!�&�'2$��������&�'&� )�"�$ !�3 8�^M^a^y^a9 ��@�"2��1.1 Quality )�"��!�&�' ���)4"�/��������)�����������!�&�'���

������ .� �/�����������!�&�'�������$!���J�2�����

�������������/ ��"� &� )4"���!� �IH����������.������ ��J�4�� �'6<�)4"�����������#��32$��$��&� )���'����>�

1.� ¡�Nt H-�%0��! ���)4"�/������4���"�!�/<�4��������2�'�-�.������ .� ��� �(4���J������(��� ����/�������&�' 2$�)�"���������(�� �/<�4������������'����� �'6<�����!�@��)4"����������������"�� ����������������/<�(4�

1.� Z_�MgulM H-�%1+�+6�#%�%1�'��1�%( ������������3����(���� ����/<������������'�����

�()4"�����������I'�-��#�2��2$������)��������"�� L�ONUPii bTTNm[SdNTW .� ���'�-������(��l��#�����t �/<�$��2$� ����!��!�&�'���.����'�"��������������J� �/<�()4"��������"��

2$"����l�����(4� 4�6�� ����"���E@�����/<)4"��==�@�"���$#��"� �!�.������

1.� YQ¥i��QdMQt H-�%��,(*�-#��) �!���")���$��$����������������������"������&�'2��$"��

2$��!���"����/ �)4""� �/<�!� .� �q����������������/<����q )�� ���$�������<�2��$"���/<@�"����!��������(����. �� 2$�2����' ����������2$���<�2��$"��� ������������ L��W �����J��#2$����� 2$�������!��&�'2��$"��.� ���.������� ��� ����6<��

1. ZahMty H-�%$�%).#�-D�� ������@�")4"�����(��=)��6<����������$��&� ��J�&� )2$�&�

��.������)��������"�� ���IH��/���������E� #������� �����"�� .� ���)4"�/�/����� ���)4"�����#")����(�� ���IH���� �#2$�&�'�/<'����>� )�"������$��&� 2$��!����� ������ 2$����)4"�/�!�$����/<�#2$��6<�������$��&� L��W .� ��'�� ��J�/J �����)4"�/4�� ���/<�#2$$#��"�&� 4$�����������4"���!� �'6<�

K���2K�2�"@��"���'��������������������������"��4�6����I!��� �����J�����������������t &� )4"���!� ������!��&�'��������� .��������������4����� .� ��'��.�������/<2$"����l������ �� �4H<� �'6<�)4"�&�'.� ������.��������@�"KH<��!����2$��#$��� )�� � ��

�.� (%G1� %1F!)F�����4���!��I6���E. �� 4$�����������)�����"������2������ ����"���������� KH<���E�$ !�3)�����"��������6<���<2$�����@�" ���)�)��������.� �$�� .� ������@�"���4�� )4"������ �� �6� ������ $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� ��E�#"�#2$���������) ������4���������!����������2$�4"��/<�/<@�"�$���IH�2$"�)��6<�����������4������$��&��534�6�2���3

�.� (%G1� %1�1�����6��,�6F'%�A��!���������/���' 3��)4"������@�"2�� 4"���!��'6<����'���� 3������ ).������������!�'����>� �(4���������. �� ���������2�� �������&� )�!�� LeNS[\ aN\]SdNT aPOmdUPW �'6<��(� ��������� )����(���/�������(������#"� #���>� KH<����������"���#$����'�<�)4" 2��.������2$"� ���(�� @�"� �����<(��������������)4"��������� ��E ���� � ?�2$�$��!��������"�24$���/<������� @�"����������/<�/��'���� @�"�������� �'/ �� �����/ �

Page 169: รายงานประจำปี 2553

�. (%G1� %1��3�2,��-1��0�����4��'6J�/<����I �3� #�&� )�"����(������������� $!�'�/ '��'�'��3�/J �������3 �(��� )������(�������)4=��/<�/�/<��� �I �3��E�(����2$���E���' 3����������� �'6<�)4"������)��6<�� �������4�������� ���)4"���� ��������l��� @�" 2$�����(�!������ �'6<��(� ���������)4"$#��"�2$��#"����������J�4��)4"�/�����$������ �$��&� 2$���E����/ �

¡ÒÃ�ÅÒ´áÅÐÀÒÇСÒÃᢋ§¢Ñ¹

�%10#%-4�(�#�0D�CE*#+G1��%1�#�!���%10#%-������/����������I������2�����2$"� ������ ��@�")4"�����(��= ����$ !�3����$��KH<���E�$ !�3 �� )2��$�.�������/<�/����2��������.� ���<����^ ������� �'6<��(4�2����2$���>���������'�-�.������

����(4��(�$ $#��"��$!����G�4�� �������������(���2$� ��l��������"��#$����"� �'6<�)4"��������2�� ()���(���"� ����#��$��

^ ����(4������� �/<@���'/ �2�������� ����#�2���)�$��) �� )�$"��/ ������J�/<��E�A��� '6J?�)����(4������� ������ ����)4"�����(��=����������!��"�!.��������J�������2$�

����"�� KH<���E���2���(��=�/<�()4"�����������I�(4�����@�" � ����4����� )����/< ��������$���2�������$��!� #�)����� �/<�(4�2�"����=�&������2������/<�!2��

^ ����6<��������$�� �������!���6<����.���� ��������'�3.� ��� �#��$!��$#��"���G�4�� KH<������ � #�������.� ���.������ �����J� �$!��$#��"���G�4�� KH<��� 2��� /< ���.����������������"� �G�

.������������'�3���)4=� 2$��G� �� ���IH�@���l���$$3 �/<)4"����'��>��'6<���E2������!")4"����������K6J�)������������j��� KH<�����������������(��l���.� �$�� 2$� �������I����� ���)�"��� �������$��)4"� #�)������<(��� .� �/���)�"��� ������ �$���������"� $� « ����� @�"��������

^ ������4�����������3$#��"� .� 4�� �����4�����������3 $#��"��������4�� ���/<��E���4"��/<���������$#��"�.� ������2�� ����?�����!��������'6<���E2����)���)4"������$#��"� ���� (��KH<����������3����������)� �����J���E�#"���������)��� ����������"����2�4�6��"��"����/ ����t �"� ���������� @� ��4�� ���/<���������.� ���)���������!� 2�"@� �'6<������ ���'�&�'���/��4����$#��"�2$������� �����J������������������t � �������6<���'6<����"�IH�����#2$���)�)�����$#��"� ��<�����t �4$��/J @�"��"��)4"����������6<���<���������"�������I�/<��������@�"

� �����l�&��&#�� KH<����"�)4"�4l@�"��� ���� ���.��������j���� )4���/<����������2�(2$��������/<�/�(��/<�'�<�����HJ)�!��*

^ &�'$����3������3�� �������������(H�)���������������� $#��"�2$������!����<'�-��!�&�'���"�2$�������� �������6<��

��<(���� �()4"�!�.�������/<���������������(��l�)�"������ �6<���"� $#��"�)4"������6<���<�������(����2$�&�'$����3 ������3��

�%1�5�%10#%-���������)4"�/����(����$�� ����6<��������$��2$����������� ����$�� .� ��'��)������j����.������KH<���E�����/<$#��"�)4"���� �)�2$���"���.�������#��!����/J

^ ��4�� ��6J����= LvdOPUS n[d\W �!����J��/<�/�����j����.������ ���/ ��������4�� ��6J����=)4"2��?�$#��"���������� �'6<���������'�3 .������ 2$��������'��>��'6<�(��)�"��E���$�)����j���� .������ KH<����(����.� 4�� ������������/<����HJ.� ��'�� .� $#��"��/<�)������I��������"����/<CD� �� ���������4�6���"���

�� $���/ ����.������'�"��4"������ ����/<����������HJ����� $���/ � �/<2�"�@�")��4�� ��6J����=

^ .����2$���������'�3 ����(.����2$���������'�3����6<� ����t .� �!���"������.� ���.������ ���IH�&� )4"�� ���'���"� ������3�l� �"�������J���.��>�'�3��$6<��/< 2���G� .����2$��� �������t ��E�" .� '�������$6���6<��/<�/

������� &�'�#� 2$������I��"�IH��$!��$#��"���G�4�� ^ ����#�2������"� ��E�����������'�3.������)�����!� .� �"

�������#�)4"�����'���"� ��)�$"��/ �.������2$� ��)��$�� !���� 4�6����4�����"�2$���.� KH<��������6<���!��* �'6<�)4"@�"

�$!��$#��"��/<�������$!����G�4�� ���.������^ ������3�l� �'6<�����������/��� ����� 2$����..$ /�/<��$/< @�

������@�"2���4������������$��)4��t � #��$����$� ������3�l� ��E�����������$��)4���������4H<��/<�A��!��@�"������ ��������

�#"���.&�� �����"�����������E����6<�����/<��"�IH��$!���#"���.&�.� ��� �$�� +� ��<�.�� 2$����)�"��� �<( ��6<���/ �����6<�����$���6<t KH<����������@�")4"�����(��=.� '�-���l�@K�3 ooor\RTrUNrSf �HJ �'6<���E�������)4"$#��"��$!����G�4�� ���������@�"��������"��#$ �������2$�������$6<�@4����.������

^ ����'��>� �������������'��>��(4���$#��"��#"���K6J�.������)���� ��$���j����.������ ��� ����'��>���'��������j�.������ 2I� ����3�����3 2I��!�����4�6����6<����������> ��E�"

#��|C+#��$�%�#!')#��$�%0%)#��|C+�#�0D�CE*#+G1��%11. �#!')�����3�R$1(�%1���( %1�)�1���$#��"�)�$!��/J����E�#"K6J��� �� ��<�@��/<�/����������3)���K6J�4"���!� �'6<�'����>� ��E�(��= .� )�A��!��?�$#��"����������)�$!��/J�/� #� ������� «YYsYYY �� ���4H<�����$!��$#��"���������2�(4�6� ���������������������6<���<�/<�/���2���3 8$!�'�/9 LeO]iSPk xO[TkW �������������"��#$���CD� ���� 2$�'�-������I2���$#��"����@�"������I!������32$�'X���������K6J�@�" � �$!�����/J«r« �$!���#"K6J��'6<���E�"�4$��2�� ��E�$!���/<� #�)�������<��"����� �(��

�/<�"������/�/<� #���>� �/<�/�!�&�'��E�������)�����/<@���#����«r+ �$!���#"K6J��'6<���E�"�4$���/<�����E�$!��$#��"��/<�"������/<'����>�

)���># 3�$��!����4�6�24$�����'6<�2�"@��A=4����)�"��� 2$� �� ���$��/<�"���#=��/ )���������«r, �$!���#"K6J��'6<��"������ � �������� ��E�$!��$#��"��/<�(����"� 4�6��/

!����� #�)�������/<��J�.������KH<��"������/<'����>� � #�)������ ��/ ��� 4�6��'6<����� � ������������!��4$�)����

«r� �$!���#"K6J��'6<��!��4$� ��E�$!��$#��"��/<K6J��'6<���E������/ �'�"�� �(4����!��4$��/<����"�>H���)�I�>H����/<�/�6<���/ � KH<�� #�@��4��� ���.�������/<������'�-�

«r� �$!���#"K6J��'6<����$��! ��E�$!��$#��"��/<�"�����$��!)���' 3�� )�� � �� KH<������� #�)$�����������K6J��'6<��$�� ���� �6<����� .����������t ���������� #�)�(�$�/<�/>�� &�' 2$� ������$���2� ����������� #�)������/<�#���������������/J

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553ºÃÔÉÑ· áÍÅ.'.àÍç¹.´àÇÅÅÍ»àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒ�¹)166

Page 170: รายงานประจำปี 2553

�. �#!')���6F'%R$1(�%1���( %1�)�1����(4����$!���#"����.����������4�������' 32��������E + ��� @�"2��+r« �#"�����'6<����'����>� $#��"�)�$!��/J���)4=���E�$!������#"���4��

������#���J����@� 2$�������������> �/<�/������� @�"����"���#� KH<��"������/<� #���>� )�$"24$���� .� .��������������������I �����������"�����)���/J@�"��E� ����/

+r+ �#"�����'6<����'���� 3 $#��"�)�$!��/J�6��#"������!�����"�����t )4"���!��'6<����'���� 3).��������������� KH<��������!��4����/<�� ��"�����6���� ����"��$/����. �� ���������2���������

LeNS[\ aN\]SdNT aPOmdUPiW 2$���E���� � 24$���/<������� @�" ���46��� @�"��������

�. �#!')���1�GG1��%1R$1(�%1���( %1�)�1��� �(4����$!���#"���������.����������4�������' 3 @�"2�� �������"�����4�� �!��KH<��(�����.� ������ $!�'�/ '�l�'�'��3�/J �������3 �(��� .� ��������4����'���!���/<������'�-��HJ�����J �'6<���"��&�'$����3�/<�/ �����J���E�$ !�3)�����"������2����������"����������

�#!')#��$�%6.ª% )%��������(4��$!��$#��"���G�4�� �����������E�#"�/<�"������/<'����>� )�(�$�/<�/����4�2� � #�@��@�$�������������$�4�6�������KH<� ��� ������������ �'/ �'�"���"� ��<��(� ��������� .� �/�� @�" ������$��^�IH��$��^$���4�6������� «�sYYY^�YsYYY �������������� �/�� !� #���4���� +�^�� �* KH<������$!�����������)4=��/<��E�($�� K6J�4$�� 2$��A��!��'����>� � #�)�"����� 4�'�� �'��3����3 4�6�'�� ��>� � #������������� .� �/�����"������/<��2 ����������'6<���"�� ��������)4�� �����I/�/����A��!��������6��

�%1�5 '%� *#+F'�(�%(�%1�5 '%�������)�"��/����(4�� 4�6������ )$������� ��� .� �/����� ���������KH<��������"� '������ 4$�� �/<�/���������3�"������ �/�����#"������"�)�)�$��&��532$������������������E� ����/ �� ������)4"�"��#$2$��(2�(�'6<���������������)�2��$#��"�)�!�.������ 2$�'������ ����� KH<���E'�������������2$������� �� �/<�q�����4"��/<����()�������! ������� CD� ��=�/2$������� CD� !���� ��E�" .� '�����4$��/J��@�"���������������#")�"� �$��&��53���������2$����������� ��6J���"� �����<(���� �'6<���� ���� )������j����.�������/<����HJ)�������/<��J�.�������������'������ 4$�� .� ���($#��"���"�� /< ���.������ �&�'2��$"�� ���.������ 4"������ ��� �'6<�)4"$#��"��4l�I��/<����2$��$��&��53���� �/<���������(�����������6<�.�����������"��2$"����l� '�"��)4"�"��#$ ��������������)�2$�����"�K��I��)��6<������t ������J������ ��)4"�����(��=��������2����(������ Lu�� dUP �OPiPTS[SdNTW KH<���E��������������(4�� 4$����������� �����J������2���4"�� ���� ��� �����2���������.������ LadSP �OPiPTS[SdNTW �'6<���"������