Rezultati Ekipno prvenstvo O¥  v 2017. 9. 29.¢  Rezultati Ekipno prvenstvo O¥  v atletiki Nova Gorica,
/ 26