Newton-Okounkov bodies, semigroups of integral points ... Newton-Okounkov bodies, semigroups of
/ 54