[MS-WPFXV]: WPF XAML Vocabulary Specification 2006
/ 580