MATRIKS & RELASI - .3 Matriks Matriks bujursangkar adalah matriks yang berukuran n n. Dalam praktek,
/ 99