HLAVOV£â€° NERVY (nervi craniales) I. Nervus olfactorius - nerv ¤†ichov£½ II. Nervus opticus - nerv zrakov£½
/ 38