ANG MGA ANGHEL AT ANG MGA PASTOLfilip 168.pdf 7. "Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng _____ tungkol
/ 10