Akutnأ­ therapie migreny - Sekundأ،rnأ­ bolesti hlavy I Bolest hlavy spojenأ، s أ؛razem (akutnؤ› i chronicky)
/ 93