Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduzece Senta ...?Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduzece Senta ZAPISNIK sa redovnog zasedanja Skupstine akcionara Akcionarskog drustva
/ 15