sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang
/ 12