of 10 /10

Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Embed Size (px)

Text of Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Page 1: Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice
Page 2: Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Relevanța monitorizăriiRelevanța monitorizăriiMonitorizarea în calitate de sistem preventiv de alarmă:

Identifică devierile și dificultățile și Permite abordarea problemelor apărute la o etapă inițială

Monitorizarea poate genera feedback relevant pentru elaboratorii viitoarelor politici publice

Monitorizarea poate reduce costurile și/sau crește nivelul eficienței evaluării ex-post

Planul de monitorizare TREBUIE inclus în documentul de politici publice: CeCîndResurseleResponsabilitățile

2

Page 3: Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Relevanța Relevanța eevaluăriivaluării

Analiza devierilor Analiza devierilor în procesul în procesul

performan ei țperforman ei ț

EficientizeazăEficientizeazăefortul depusefortul depus

Pentru a face Pentru a face planuri mai bune planuri mai bune

în viitorîn viitor

Ne ajută să vedem Ne ajută să vedem unde mergem i șunde mergem i ș

dacă avem dacă avem nevoie de schimbărinevoie de schimbări

Identificarea Identificarea punctelor forte punctelor forte i a celor slabeși a celor slabeș

Pentru compararePentru comparare

DenotăDenotăpropor ionalitatea țpropor ionalitatea țdintre costuri i șdintre costuri i ș

rezultatele ob inutețrezultatele ob inuteț

Pentru a ne puteaPentru a ne putea împărtă i șîmpărtă i ș

experien elețexperien eleț

3

Page 4: Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Monitorizare vsvs Evalua EvaluarereMonitorizare Evaluare

Continuă: cotidiană La anumite etape (de regulă, esențiale)

Produce documente / acte de evidență a progresului

Produce o analiză profundă a realizărilor

Axată pe acțiuni și rezultate Axată pe rezultate și efecte

Alertează conducerea despre problemele depistate

Oferă conducerii opțiuni de politici publice

Autoevaluare Autoevaluare și analiză externă

4

Page 5: Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

5

Page 6: Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

(Program) Model(Program) Model LogicLogic

6

• Arhitectura ilustrativă a politicii publice sau programului

• Conține elementele: contribuții (resurse), activități, rezultate și efecte (impact)

• Arată legătura ”dacă-atunci” dintre diferite elemente ale politicii publice

• Utilizat la planificarea, monitorizarea și evaluarea politicii publice

Page 7: Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

(Program) Model(Program) Model LogicLogic

7

Resurse: umane,

timp, materiale,financiare

Obiective specifice;Activități:

acțiuni prevăzute pentru

implementareapoliticii publice

și impIicit pentru atingerea

obiectivelor stabilite

Rezultate:produse directe și

serviciifurnizate de

politica publică

Efecte /impact: schimbări imediate

sau pe termen lung ale politicii publice (pentru

societate, organizații,

beneficiari, etc.)

Efecte /impact: schimbări imediate

sau pe termen lung ale politicii publice (pentru

societate, organizații,

beneficiari, etc.)

Factori externi: influențe și impacturi asupra rezultatelor politicii publice; circumstanțe ce nu pot fi controlate de politica publică

Obiectivul general: rezultatul dorit al politicii publice

Problema soluționată de politicProblema soluționată de politica publica publicăă

Page 8: Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

IndicatorIndicatoriiii șiși utilizarea acestorautilizarea acestoraIndicatorii sunt divizați în trei categorii:

contribuții/resurse rezultate impact

Indicatorii sunt în relație directă cu obiectivele politicii publice

Indicatorii măsoară sistematic informația calitativă și cantitativă colectată în timpul și/sau după implementarea politicii publice

8

Page 9: Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Relația dintre indicatorii de Relația dintre indicatorii de monitorizaremonitorizare

9

Page 10: Cancelaria de Stat - Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

EEvaluvaluarea area în 6 pași în 6 pași

10

PASUL 1: Identificarea factorilor interesați:CINE are nevoie de evaluare? DE CE au nevoie de evaluare?

PASUL 2: Definirea întrebărilor de evaluare:CE vrem să știm?

PASUL 3: Planificarea evaluăriiCE resurse avem? CUM vom efectua evaluarea? CINE o va face?

PASUL 4: Colectarea datelor și metodele de analiză:CE date ne sunt necesare? CUM colectăm informația?

CINE și CÂND? CUM analizăm datele? CE concluzii facem?

PASUL 5: Elaborarea raportului de evaluare:CARE este formatul? CINE are nevoie de el? CUM îl prezentăm?

PASUL 6: Implementarea recomandărilor evaluării:CE și CÂND ar trebui de implementat?

CUM monitorizăm progresul? CUM obținem feedback?