of 21 /21
öhVïöJëiïù Cunñsuoú sïoúJñJw JòTïljñª Cø JêkMˆŒïv öhVïöJëiïù Cunôsuoïöus ‹o¹ï lqöj lkñYêXú. AdJTŸw, AoñKŸw, hêjJ÷jêLŸw Fªïl Hjñ Eïrv ÷dêök Eö˜ dïEúYñTjñªñ.÷hvdsƒ sïoúJñJw A‹Yð&ïYhêiï oùglï¼ñ÷œêw Eêù mêjðjïJhêiñù, hêEoïJhêiñù o꜌ïJhêiñù YJjñªñ. Cø Alziïv Eïªñù ÷hêOEù ÷ETXöhªñöûËïv ljñhêEhñÈ÷dçêw B÷jêLáhñÈ AlojŒïv iZêohiù Cunôt öOÂú oñj&ïYjêlñJöi EïlóŒïiñÈò. lêpEŸqñöT ödjñdçlñù, iÔlv¼jXlñù hšñhêXú AdJTŸw lïqïOþñljñŒñªöYËïv AoñKŸw¼ñÈ JêjXŸw÷lösiêXú. QðlïYjðYï, g&Xù, láêiêh¼ñslú, hêEoïJ dïjïhñsñ¼ù, hkïEðJjXù Fªïlhòkù öOsñ‹êiŒï÷k Eêù ÷jêLŸw¼TïhiêJñªñ. YÓòkù ljñhêEŒïöus Gsïi dËñù Bmñd¦ï OïklñJw¼êiï Eð¼ïöl÷¼ûï ljñªñ. Bmñd¦ïJqêJöˆ ÷jêLEït¯i djï÷mêbE, oúödnáêkïšï ÷VêJúTthêjñöT ÷olEù, EòYE oê÷ËYï÷Jê dJjXŸqñöT opêi÷ŒêTñJòTïiñÈ OïJï¨ê jðYïJw, hjñªñJqñöT lïk, Bmñd¦ï Oïklú, oñKoøJjáŸw Fªïlhòkù OïJï¨ê OïklñJw¼ú gðhhêi oùKá CøTê¼ñªñ. Cø Alziïv ohòpŒïök GYñ lïgêLŒïvödˆlt¼ñù ÷jêLŸw / AdJTŸw Fªïl lªêv YêŸêEêlêöY fñŠïhñˆñªñ. CuVáiïv Cªú Fkëê lïgêLŸw¼ñù CXŸïi ÷dêqïoïJw Eïklïkñûú. Asï÷ƒê AsïiêöY÷iê gòjïgêLù ÷djñù ÷dêqïoï DThJqkë FªYú Cø fïoïEoæïöus EòYE oêŠáYöi oòOïdçï¼ñª Hªêiï hêsñªñ. oêbêjX öhVïöJëiïù ÷dêqïoïJqïv EïklïkñÈ AoñKŸw¼ñÈ OïJï¨ kgáhkë. dö& dk÷dçêrñù AoñKhñÈ÷dçêrêXú dkt¼ñù öhVïöJëiïù ÷dêqïoïöi¼ñsïOþú Hêt˜ ljñªYñù ÷dêqïoï FTñ¼ñªYñù. dö& öJëiïù JïˆêYêlñ÷œêw Cunôsuoú JœEï¼ñù ÷dêqïoï lïvdçE¼êöjiñù drïOêjï ‹OjXù ETŒñªljñù Jñslkë. Biïjù jòd¼ú Hjñ jòd¼ñù jûñ jòd¼ñhïTiïkêXú oêbêjX ‹ðhïiù Eïj¼ú.

Article cp2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Article cp2

öhVïöJëiïù Cunñsuoú

sïoúJñJw JòTïljñª Cø JêkMˆŒïv öhVïöJëiïù Cunôsuoïöus ‹o¹ï lqöj lkñYêXú. AdJTŸw, AoñKŸw, hêjJ÷jêLŸw Fªïl Hjñ Eïrv ÷dêök Eö˜ dïEúYñTjñªñ.÷hvdsƒ sïoúJñJw A‹Yð&ïYhêiï oùglï¼ñ÷œêw Eêù mêjðjïJhêiñù, hêEoïJhêiñù o꜌ïJhêiñù YJjñªñ. Cø Alziïv Eïªñù ÷hêOEù ÷ETXöhªñöûËïv ljñhêEhñÈ÷dçêw B÷jêLáhñÈ AlojŒïv iZêohiù Cunôt öOÂú oñj&ïYjêlñJöi EïlóŒïiñÈò.

lêpEŸqñöT ödjñdçlñù, iÔlv¼jXlñù hšñhêXú AdJTŸw lïqïOþñljñŒñªöYËïv AoñKŸw¼ñÈ JêjXŸw÷lösiêXú. QðlïYjðYï, g&Xù, láêiêh¼ñslú, hêEoïJ dïjïhñsñ¼ù, hkïEðJjXù Fªïlhòkù öOsñ‹êiŒï÷k Eêù ÷jêLŸw¼TïhiêJñªñ. YÓòkù ljñhêEŒïöus Gsïi dËñù Bmñd¦ï OïklñJw¼êiï Eð¼ïöl÷¼ûï ljñªñ. Bmñd¦ïJqêJöˆ ÷jêLEït¯i djï÷mêbE, oúödnáêkïšï ÷VêJúTthêjñöT ÷olEù, EòYE oê÷ËYï÷Jê dJjXŸqñöT opêi÷ŒêTñJòTïiñÈ OïJï¨ê jðYïJw, hjñªñJqñöT lïk, Bmñd¦ï Oïklú, oñKoøJjáŸw Fªïlhòkù OïJï¨ê OïklñJw¼ú gðhhêi oùKá CøTê¼ñªñ. Cø Alziïv ohòpŒïök GYñ lïgêLŒïvödˆlt¼ñù ÷jêLŸw / AdJTŸw Fªïl lªêv YêŸêEêlêöY fñŠïhñˆñªñ. CuVáiïv Cªú Fkëê lïgêLŸw¼ñù CXŸïi ÷dêqïoïJw Eïklïkñûú. Asï÷ƒê AsïiêöY÷iê gòjïgêLù ÷djñù ÷dêqïoï DThJqkë FªYú Cø fïoïEoæïöus EòYE oêŠáYöi oòOïdçï¼ñª Hªêiï hêsñªñ. oêbêjX öhVïöJëiïù ÷dêqïoïJqïv EïklïkñÈ AoñKŸw¼ñÈ OïJï¨ kgáhkë. dö& dk÷dçêrñù AoñKhñÈ÷dçêrêXú dkt¼ñù öhVïöJëiïù ÷dêqïoïöi¼ñsïOþú Hêt˜ ljñªYñù ÷dêqïoï FTñ¼ñªYñù. dö& öJëiïù JïˆêYêlñ÷œêw Cunôsuoú JœEï¼ñù ÷dêqïoï lïvdçE¼êöjiñù drïOêjï ‹OjXù ETŒñªljñù Jñslkë. Biïjù jòd¼ú Hjñ jòd¼ñù jûñ jòd¼ñhïTiïkêXú oêbêjX ‹ðhïiù Eïj¼ú.

Page 2: Article cp2

AYêiYú Hjñk&ù jòd¼ú 40 lioæú ‹êihñÈ Hjêw¼ú Cªú EïklïkñÈ ‹ðhïiŒïöus Hjñ mjêmjï Eïj¼ú 1500 jòd Fªïjï¼öˆ. C¦iñù YñJ ‹ðhïihêiï ATOþêv 1 k&ù jòdiñöT OïJï¨ê Oïklú kgáhêlñªñ. CuVáiïv Cªú OïJï¨Jw 'Jáênú ökoú' AZlê oøQEá OïJï¨ kgáhêlñª Biïj¼X¼ïEú Bmñd¦ïJw Eïklïkñûú. Cunôsuoú JœEïJw ÷Ejïˆñù, ÷YtVú dêtˆï AVúhïEïoú÷Ñšt hñKê EúYïjlñù öJëiïhñJw Yðtdçê¼ñª jðYïiêXú EïklïkñÈYú. lá¹ïJw¼ñù, JñTñùfêùLŸw¼ñù, ÜòdçñJw Fªïliïök ÷dêqïoï FTñ¼êlñªYêXú. AoñKù / AdJTù / hêjJ ÷jêLŸw Fªïl¼ñdñsöh ‹olù, aEúY OïJï¨, ÷E¦ ÷jêLŸw, AlilŸw hêšï öl¼ñªYïEñÈ Oïklú, Bmñd¦ïiïv JïTª aïloù, ‹YïaïE fŒ, Bùfñkuoú lêTJ, ErúoïùLú Oêt„ú, JòöT Eïv¼ñª Bqïöus Oïklú, hêjJ ÷jêLŸw Döûªú JûñdïTïOþêkñÈ EnúTdjïpêjù FªïŸöE lïlïb sïoúJñJw¼ú Cªú Jlt kgáhêXú. EïklïkñÈ ÷jêLŸw¼ú mjïiêi djï÷mêbE öOÂYïEñ÷mnù Cunôt öOÂêv Cªú EïklïkñÈ dk öJëiïù AEñf‡ djïpêjù JöûŒêu Jrï÷ƒöE. Cunôsuoú ÷dêqïoï FTñ¼ñª AlojŒïv AoñKhñÈlt 90% ÷djñù ‹oúYñY lïljù A÷d&ê ÷eêhïv ölqïiödçTñŒñJiïkë. dïªðTú öJëiïù Dûêlñª AlojŒïv öYšêi lïljù EvJïiYñhòkù öJëiïù Eï÷nbïOþêökê. Cunñsuoï÷EêTñÈ ölsñdçú dïöª djoáhê¼êu hTïiñù Ckë. Cunôsuoú JœEïJw YöªiêXú CŸïöE Hjñ Alz InúTï¼ñªñölªYú lqöj EïtgêLáù Yöª. 45 lioæñ Jrïƒlt B÷jêLálêÓêjêlêu oêbáYiïkë FªYñöJêûêlêù. AŒjŒïkñÈlt¼ú öhVï¼v djï÷mêbE Blmáöhªñ dsiñªYú. ‹olïOþ JñƒïEñhñYv Fkëê lïgêL¼êt¼ñù dk YjŒïkñÈ AoñKŸw Cªú JêXñªñûú. JœEïJqêJöˆ öhVï¼v CunôsuoïEú JòTñYv Al÷fêbù InúTï¼ñJiñù AYïöus ‹êbêEáöŒ¼ñsïOþú mjïiêiï ÷fêblv¼jXù öO÷àûYêXú.

BlmáJY: AoñKŸw, AdJTŸw Fªïl aïEù‹Yï JòTïljïJiêXú. YÓòkù OïJï¨êjùLŒñù lœïOþ lqtOþiêXú Cªú DûêiïˆñÈYú. AoñKŸw¼ñÈ ‹bêE JêjXù hkïEhêi

Page 3: Article cp2

ölÈù, lêiñ, g&Xù, láêiêhJñslú, hêEoïJo˜t‰ù, BpêjjðYï, g&X daêt<ŸqïkñÈ Jktdçú, öJêrñdçñ JktªYñù oôêaïnúTlñhêi g&Xdaêt<Ÿ÷qêTñÈ Bo¹ï FªïliêXú. iÔlYúJjXù, lêpEŒïöus BbïJáù, ÷sêVñJqñöT oñj&ïYYôhïkëêiúh Fªïl AdJTŸw JòTêu CTiê¼ï. hñuJjñYkñJw FTñ¼êŒYïEêkñù mêoú¦ðihêiï AdJTŸw JöûŒï JñsÀñlêEñÈ oYôj ETdTïJw FTñ¼êŒYñù CYïEú JêjXhêJñªñ. EòYEhêi oøJjáŸqñù AoñKù Eït¯iï¼êEñÈ oê÷ËYïJlïaáiñù, hjñªñJqñöT ÆhêYðYhêi ltŠElñù OïJï¨êOïklú JòTêu CTiêiï. hêjJ÷jêLŸw hñuJêkŸöq A÷d&ïOþú JòTñ÷œêw OïJï¨êOïklïEú dXù JöûŒêu hêt$hïkëêöY QEŸw fñŠïhñˆñªñ. dêjœjáhêiï kgï¼ñª AoñKŸw, dJtOþláêbïJw, añmúmðkŸqïkòöT kgï¼ñª hêsêláêbïJw FªïŸöE dkYjŒïkñù ÷jêLŸw¼ú ATïhödçTñªñûú. AXñJñTñùf lálzïYïiïv Qðlï¼ñª E˜ñöT Eêˆïv Eêù o꜌ïJ oñj&ê JêjáŸqïv hñu Jê×÷iêöT ‹ltŒï÷¼ûYêXú. ÝpEêZEú hêjJ÷jêLŸw oùglïOþêv jûñYjŒïv JñTñùföŒ fêbï¼ñù. Hªú ljñhêEù Eïk¼ñöhª Alz, jûêhYú AoñKŒïEú OïJ屮êiï ÷lûïljñª dXù JñTñùfŒïök Bt¼êiïjñªêkñù OïJï¨ï¼êEñÈ dXù ödöˆªú JöûŒêu Ehñ¼ú ‹iêohêiïjï¼ñù. CYïv Eïªú ÷hêOEù ÷ETêu Eêù B÷jêLáhñÈ ohiŒú Hjñ öOsïi ‹ðhïiù ATOþú ÷dêqïoï FTñ¼ñJiñù B÷jêLáhïkëêŒ, ÷jêLêlziïv OïJï¨êOïklú djïdòt¯hêiñù YïjïöJ kgï¼ñª÷Yê AYökëËïv OïJï¨ê Oïklú oøQEáhêiï kgï¼ñª÷Yê Bi ÷dêqïoïJw FTñ÷¼ûYêXú. AoñKù AYökëËïv AdJTù Bt¼ú F÷dçêw FŸïöE FlïöTölOþú oùglï¼ñù Fªú Ehñ¼ú YðtŒñù dsiñlêu dšñJiïkë. dö& Cunñt öOàñªYñhòkù E˜ñöT OïJï¨ê OïklñJw hòkù o꜌ïJgêjù ljêöY JñTñùfQðlïYù oEúYñnúThê¼ñlêu Ehñ¼ú oêbï¼ñù.

ödêYñlêi EïihŸw: hEñnáöE hêEoïJhêiñù, mêjðjïJhêiñù, o꜌ïJhêiñù láêJñködçTñŒñªliêXú AdJTŸqñù ÷jêLŸqñù. AdJTù hòk÷hê AoñKù hòk÷hê, A‹Yð&ïYhêiï Dûêlñª gêjïOþ öOklñJöq ÷EjïTêu Yàêsê¼ïiïˆñÈ HªêXú

Page 4: Article cp2

öhVïöJëiïù ÷dêqïoï. AoñKù hòkù Bmñd¦ïiïv JïTªñ OïJï¨ï÷¼ûïljñ÷œêw AEñf‡hêiï ljñª hñsï lêTJ, öF.oï.iñ Oêt„ú, ÷VêJúTt AZlê otQöus eðoú, Hêdç÷snu Yïàšt Oêt„ú, FJúoúös, oúJêEïŸú, Fù.Bt.öF YñTŸïi djï÷mêbEê öOklñJw, hjñªñJw YñTŸïil öhVïöJëiïù ÷dêqïoï‹Jêjù YïjïöJ kgï¼ñªñ. oêbêjXLYïiïv JñsƒYú Hjñ aïloöhËïkñù Bmñd¦ïiïv JïTŒï OïJï¨ï÷¼ûï ljñ÷œêrñÈ öOklñJqêXú YïjïöJ kgï¼êu AtpYödçˆYú.

Viêkïoïoú, öJ÷hêöYsêdçï, ÷sVï÷iêöYsêdçï, J¯ú/dkëú öYsêdçï, ló¼iïök Jkëú Eð¼ù öOàv Fªïl Bmñd¦ïiïv lOþú ETŒñJiñù A÷ª aïloù Yöª ÷jêLï Bmñd¦ï lïTñJiñù öOàñJiêöXËïkñù Bmñd¦ï öOklñJw¼ñÈ BEñJòkáù kgï¼ñªYêXú.

AoñKù fêbïOþú Bmñd¦ïiïv ‹÷lmïdçï¼ñªYïEú 30 aïloù hñœñù Bmñd¦ïiïv Eïªñù ÷dêªYïEú 60 aïloŒïEñÈïkñù ljñª OïJï¨ê öOklñJqñù YïjïöJ kgï¼ñªñ.

÷dêqïoï FTñŒú BaáöŒ 30 aïloŒïEñÈïv Dûêlñª ÷jêLŸw djïbïiïv ljñªYkë.

CuVáiïv lOþñ ETŒödçTñª OïJï¨Jw¼ñhê¦÷h BEñJòkáŒïEú AtpYiñÈò.

A÷kêdçYï OïJï¨ê öOklïEú hê¦÷h öJëiïù kgï¼ò. Oïk ‹÷YáJ ÷dêqïoïJqïv Eïf‡EJw¼ú lï÷bihêiï Biñt÷la OïJï¨Àñù öJëiïù EvJñªñ.

Ltgù/‹ol oùf‡hêi Bmñd¦ï öOklñJw¼ú öJëiïù kgï¼ñªYkë. Oïk ‹÷YáJ Üòdçú ÷dêqïoïJqïv Eïf‡EJw¼ú lï÷bihêiï ‹ol OïJï¨Àñù öJëiïù EvJñªñûú.

J¯T, ÷JêxTêJúTú ökuoú, ±lXopêiï Fªïl¼ñÈ öOklñJw¼ú BEñJòkáù kgï¼ñªYkë.

Page 5: Article cp2

FiúVúoú oùf‡hêi AoñKŸw¼ú BEñJòkáù kgï¼ñªYkë.

÷jêLù Dûú Fªú oùmiïOþú ETŒödçTñª ÷jêLEït¯i djð&XŸqñöT öOklñJw¼ú BEñJòkáù kgï¼ñªYkë.

÷dêqïoï FTñ¼ñª ohiŒú Eïklïkïkë FËïv ÷dêkñù Yïhïjù, ÷‹ê÷‚šú oùf‡hêi AoñKŸw, JñTkïs¼ù, Ltgdê¦ù Eð¼ù öOàv, Ltgdê¦ oùf‡hêi AoñKŸw, lónå lð¼ù, öödvoú, QÓEêiñÈ B jïJ AoñKŸw, eï‚ñk, ööoEööošïoú oùf‡hêi AoñKŸw Fªïl¼ú ÷dêqïoï FTñŒYïEú BaáöŒ Hjñ ltn÷Œ¼ú öJëiïhïEú AtpYiïkë.

÷jêLêE EúYjhñÈ lï±hù, ödêYñlêiñÈ AEê÷jêLáù, lï±hù, jpoá ÷jêLŸw, AùLöölJkáŸw, hi¼ñhjñªïöus Dd÷iêLù hòkhñûêlñª ÷jêLŸw FªïliñöT OïJ屮ú BEñJòkáù kgï¼ñªYkë.

lðˆïök OïJ屮ú: 24 hXï¼òt Bmñd¦ïiïv JïTªñ OïJï¨ïOþêkêXú Jl÷sQïEú AtpY. oñEêhï÷iê gòJœ÷hê ÷dêkñÈ ‹ÇYï añjEúYŸw hòk÷hê dJtOþláêbï ÷dêkñÈ ohi÷Œê Bmñd¦ïiïv JïTŒï OïJï¨ï¼êEêJêŒ oêpOjáŒï÷kê hê¦hêXú lðˆïv JïTŒïiñÈ OïJ屮ú Jl÷sQú kgï¼ò. ÷Vêhïoïkï Jl÷sQú Fª Cø BEñJòkáù Fkëê JœEïJqñù EvJñªñûú.

F¦ lioñ löj: hòªñ hêoù ‹êihñÈ Jñˆï¼ñ hñYv 70 lioæú löjiñÈlt¼ú ÷dêqïoïiïv ÷Ojêù. Fªêv öJêOþñ JñˆïJw¼ú eêhïkï ÷dêqïoïiñöT gêLhê÷i Jl÷sQú kgï¼ò. hñuJòˆï ÷dêqïoïöiTñŒïˆñÈlt¼ú 80 Dù 90 Dù lioñlöj Jl÷sQú YñTtªú öJêûñ÷dêJêu Oïk JœEïJw Alojù EvJñªñûú. oêbêjX LYïiïv 45 lioú Jrïƒlt¼ú öhVï¼v öO¼dçú BlmáhêXú. CYú oôEúYù öOklïv ETŒXù.

OïJï¨Àú hñœñù dïœñù: Oïk ‹÷YáJ oêpOjáŒïv Bmñd¦ïiïv AVúhïšêJêŒ oêpOjáŒïkñù Jl÷sQïEú

Page 6: Article cp2

AtpYiñûú. DaêpjXŒïEú dEïiêiï YñTŸïi÷dçêw Høˆú ÷dnáusêiï OïJï¨ïOþ Hjêw¼ú dïªðTú ÷jêLù hòt•ïOþú JïTŒï OïJï¨ ÷lûï lªêv Baáù FTñŒ OïJï¨Àñù Jl÷sQú Jïˆñù. AYñ÷dêök JïTŒï OïJï¨Àñ ÷mnù lðˆïv ÷dêiêkñù OïJï¨ YñT÷jûïlªêv AYïEñù Jl÷sQú Dûú. Hê÷jê JœEï¼ñù CYïEñÈ aïloŒïv láYáêoù Dûú.

EïklïkñÈ ÷jêLŒïEú: Eïklïv Hjñ ÷jêLhñÈ lá¹ïiêXú EïŸöqËïv AYï÷EêTú AEñf‡ïOþñûêJñª ÷jêLŸw¼ú Jl÷sQú Jïˆïkë. Fªêv ÷dêqïoï FTñŒú EïÊïY Jêkiqlïv iêöYêjñ lïb öJëiïhñJqñù Dªiï¼êYïjñªêv EïklïkñÈ ÷jêLŸw¼ñù YñTtªú Jl÷sQú kgï¼ñù. Cø Eïf‡EJw Hê÷jê JœEï¼ñù láYáoúYhêXú. dk ÷dêqïoïJqïkñù 3ltnù Jrïƒêv EïklïkñÈ AoñKŸw¼ñù Jl÷sQú EvJñªñûú.

Jênúökoú oùlïbêEù: hñœú Bmñd¦ï fïkëú ATOþïˆú AYú Cunñsuoú JœEïiïv Eïªú sðCù÷drúoú öOàñª jðYïiêiïjñªñ. C÷dçêw JœEï AùLðJjïOþïˆñÈ Bmñd¦ïJqïv dXù EvJêöY OïJï¨ ÷ETêu ÷dêqïoï DThJw¼ú Jrïiñù. Jênúökoú oùlïbêEù FªsïiödçTñª Cø jðYï Gös ‹Oêjù ÷ETï¼rïƒñ.

÷Eê öJëiïù ÷fêXoú: Hjñ ltnù öJëiïù DûêiïˆïökëËïv öYêˆTñŒ ltnöŒ ‹ðhïiŒïv EïÊïY mYhêEù Cqlú AEñlaï¼ñª jðYïiêXïYú.

eêhïkï eú÷qêˆsñù eêhïkï VïoúJøûñù: EïÊïY YñJÀú Jl÷sQú FTñŒêv JñTñùfŒïök GYú AùLŒïEú ÷lXöhËïkñù AYïöus djïbïiïv Eïªú OïJï¨ê öOklú EvJñª oùlïbêEhêXú eú÷qêˆt ÷dêqïoï. Jñsƒ öOklïv JòTñYv ÷dt¼ú oùj&Xù ÷ETêù FªYêXú CYïöus LñXù. lá¹ïLY ÷dêqïoïiïv Oïk JœEïJw JñTñùfêùLŸw¼ú HªïOþú ÷dêqïoï FTñ¼ñ÷œêw ‹ðhïiŒïv EvJñª EïÊïY mYhêEù CqlêXú eêhïkï VïoúJøûú.

Page 7: Article cp2

öliïšïùLú dïjðVú: ÷dêqïoï FTñŒú EïÊïY aïloŒïEú (30 aïloù) ÷mn÷h ÷jêL OïJï¨Àú Jl÷sQú Jïˆò. CYêXú öliúšïùLú dïjðVú. Fªêv AdJTù hòkhñÈ OïJï¨Àú Cø Jêkêlbï fêbJhkë.

÷VêXt¼ñÈ öOklú: ló¼ ÷dêkñÈ AlilŸw hêšïöl÷¼ûï lªêv AYñ EvJñª lá¹ï¼ú Ev÷Jûïljñª YñJÀú Oïk ÷dêqïoïJqïv Jl÷sQú Dûú.

÷V öJit OïklñJw: Viêkïoïoú ÷dêkñÈ Oïk OïJï¨Àú Bmñd¦ïiïv 24 hXï¼òt JïTªïökëËïkñù Jl÷sQú EvJñªYêXïYú. Cªú 140 ŒïkbïJù ÷V öJit OïklñJw¼ú dk JœEïJqñù Bmñd¦ïiïv 24 hXï¼òt AVúhïšú BlêöYiñù OïJï¨Àêiï öJëiïù EvJñªñûú.

‘ð öpvŒú öO¼dçú : YñTtOþiêiï EïÊïYltnù öJëiïù CkëêYïjñªêv ÷dêqïoïiñThÀú oøQEá öhVï¼v öO¼dçú JœEïiñöT öOklïv ETŒïö¼êTñ¼ñªYêXïYú. CYú 3 ltnŸöqËïkñù öJëiïùjpïY ltnŸqêiï DöûËï÷k CYïöus BEñJòkáù kgáhêlñ.

JñsƒYñù JòTïiYñhêi Jl÷sQú: 50,000 hñYv Hjñ k&ù jòdiêXú C÷dçêw dk JœEïJqñ÷Tiñù Jñsƒ Jl÷sQú. djhêlbï 10k&ù jòdiñöT löj ÷dêqïoïJqêXú Cªú lïdXïiïkñÈYú. ‹ðhïiù JñslêöXªYñöJêûú ÷dêqïoï hïJOþYêJïkë.

‹ðhïiù JñsÀêù: öhVïöJëiïù ÷dêqïoï Hê÷jê lá¹ïöi oùf‡ïOþñù AEïlêjáhêi Hªêiï hêsñJiêXú C÷dçêw. d÷&, ‹ðhïiŒïv CYñlöj CkëêŒ ltbEiêXú C÷dçêw. Cunñsuoú JœEïJw¼ú öhVïöJëiïù ÷dêqïoïJw JEŒ EnúThêiYïöE YñTtªêXú ‹ðhïiù ltbE ETdçïv ljñŒïiïjï¼ñªYú. ÷dêqïoï FTñ¼ñªljñù Cunñsuoú JœEïJqñù ±ŠïOþêv öhVïöJëiïù ÷dêqïoïJqïök EnúTù JñsÀêEñù ‹ðhïiŒïök ltbE Hrïlê¼êEñù Jrïiñù. ÷VêJúTthêt, Bmñd¦ïJw, ot¼êt Fªïlt¼ñù YŸqñ÷TYêi dËú Eïtlpï¼êEñûú.

Page 8: Article cp2

lá¹ïJw

Cunñt öOàñ÷œêw EïklïkñÈ AoñKŸöq¼ñsïOþú mjïiêi lïljŸw hê¦ù EvJñJ.

OïJï¨ê öOklñJw F¦iêlñöhªú JX¼ê¼ï AYEñojïOþú Jl÷sQú Dsdçê¼ñJ.

JñTñùfŒïök Fkëêlöjiñù (JñˆïJw DwdçöT) Cunñt öOàñJ.

EïklïkñÈ AoñKŸw ölqïödçTñŒêöY, AYú OïJï¨ï¼êEñù öJëiïù kgï¼êEñù ±hï¼êYïjï¼ñJ.

÷jêLù ÷gahêJñªYïEñÈ OïJï¨ o¡aêiŒïEú dJjù BtgêThêi OïJï¨ê o¡aêiù Hrïlê¼ñJ.

öhVï¼v djï÷mêbE¼ú lï÷bijêJñªYïEú hñœú hjñªñJw ÷olï¼êöY djï÷mêbE lï÷bijêlñJ.

÷VêJúTthêt

öhVï¼v djï÷mêbE OTŸú hê¦hê¼êöY, Løjl÷ŒêöTYöª ETŒñJ, láêQ otˆïe:ñJw EvJêYïjï¼ñJ.

Bmñd¦ï öOklñJw¼ú hêEa~Ÿw EïÊiï¼ñJiñù Hê÷jê OïJ屮ñù EïÊïY oùKá EïÊiï¼ñJiñù öOàñJ.

Cunñt öO lá¹ïJqïv Eïªñù OïJ屮êiï AbïJ YñJ CøTê¼êYïjï¼ñJ.

Bmñd¦ïiïv Yöª Hjñ lïgêLù QðlE¼êt¼ú öhVïöJëiïù CunñsuoïöE¼ñsïOþñù, öJëiïù oùf‡hêi JêjáŸöq¼ñsïOþñù lïaLúa djïmðkEù EvJñJ.

Page 9: Article cp2

ot¼êt CYj GQuoïJw

B÷jêLá CunñsuoïöE¼ñsïOþú oúJòwYkù hñYv Fkëêlt¼ñù ÷fêblv¼jXù ETŒñJ.

Jñsƒ Eïj¼ïv (‹÷YáJïOþú ajïÎ÷jKÀú YêöriñÈljïv) Cunñsuoú djïj& Eïtf‡hê¼ñJ.

Bmñd¦ïJqïök oøJjáŸw hEoïkê¼ï lïlïb JêšLsïJqê¼ï Alt CøTê¼ñª oùKá djï÷mêbïOþú EïQödçTñŒñJ.

Fkëê lïgêLù QEŸw¼ñù CXŸñª lïlïb dŠYïJw JœEïJqñhêiï lïk÷dmïETdçïv ljñŒñJ.

Fkëê lïaáêt<ïJw¼ñù ‘öpvŒú Cunñsuoú JêtVú’ EvJñJiñù AYú Eïtf‡hêiñù ETdçïkê¼ñJiñù öOàñJ.

ot¼êt lá¹lñù oñYêjálñhêi Hjñ B÷jêLáEiù Dûê¼ñJiñù AYú ETdçïv ljñŒñJiñù öOàñJ.

JœEïJw

sïoúJú hê÷EQú öOàêu mêoú¦ðihêi hêtLŸw JöûŒñJ.

45 lioú Jrïƒlt¼ú hê¦hêiï GtödçTñŒñª öhVï¼v djï÷mêbE dñE:djï÷mêbï¼ñJ. (45 lioïEú Yêör bêjêqù ÷dt¼ú hêjJhêi AoñKŸw DûêJñù FªYú EnúTù ltbïdçï¼ñª MTJhêXú).

öpvŒú Cunñsuoú ÷fêblv¼jXù Fkëê YkŸqïkñù láêdïdçï¼ñJ. AYïEú opJjï¼êu YàêsñÈ Fkëê GQuoïJqñhêiñù JòˆñdïTï¼ñJ.

Gšlñù kqïYhêiï Cunòt öOàêEñù öJëiïù kgï¼êEñù ÷lû oøJjáŸw öOÂñöJêTñ¼ñJ.

Page 10: Article cp2

öJëiïù kgï¼ñªYñù kgï¼êŒYñhêi ÷jêLŸöq¼ñsïOþú kqïYlñhêi lïljŸw ÷dêqïoïiñThÀú EvJñJ.

Cunñt öOàñ÷œêw JñTñùfêùLŸw Hªï÷Oþê Üòdçú B÷iê Cunñt öOàñJ.

÷YtVú dêtˆï AVúhïEïoú÷ÑšthêjñöT (öJëiïù Yðtdçê¼ñªlt) Jêjá&hY DsdçñljñŒñJ.

Bmñd¦ïJöq YjùYïjïOþú Eïklêjù DsdçñljñŒï OïJï¨ê öOklñJw EïQödçTñŒñJ.

Cunñsuoïök Bwhêsêˆù Hrïlê¼êu, YïjïOþsïiv oùlïbêEù DsdçñljñŒñJ.

Æh÷¼Tú ETŒñª ÷VêJúTthêöjiñù Bmñd¦ïJöqiñù JöûŒï ETdTï oôðJjï¼ñJ, f‡ödçˆlöj Asïiï¼ñJ.

Bmñd¦ïiïv AVúhïšú öOàêöY Yöª OïJï¨ïOþú ÷gahê¼êlñª AoñKŸöq YjùYïjï¼ñJ.

ödêYñlêi JêjáŸw: AdJTù hòk÷hê AoñKŸwhòk÷hê A‹Yð&ïYhêiñûêJñª gêjïOþ OïJï¨ öOklñJöq ÷EjïTêu Yàêsê¼ïiïˆñÈ HªêXú Hêsïiuskïöus öhVïöJëiïù ÷dêqïoï. AoñKùhòkù Bmñd¦ïiïv JïTªñ OïJï¨ï÷¼ûïljñ÷œêw AEñf‡hêiï ljñª hñsï lêTJ, öF.oï.iñ Oêt„ú, ÷VêJúTt AZlê otQöus eðoú, Hêdç÷snu Yï÷àšt Oêt„ú, FJúo÷s, oúJêEïŸú, Fù.Bt.öF. YñTŸï djï÷mêbEê öOklñJw, hjñªñJw, Ǧïh AlilŸqñöT lïk YñTŸïil öhVïöJëiïù ÷dêqïoï ‹Jêjù YïjïöJ kgï¼ñªñ.

3 hêoù hñYv 60 lioæñlöj Cø ÷dêqïoïiïv ÷OjêlñªYêXú (hòªñ hêoŒïEñù AÖñ lioæïEñù CTiïv ‹êihñÈ JñˆïJöq j&ïYê¼qñöT ÷dêqïoïiïv ÷Ot¼êlñªYêXú.)

Page 11: Article cp2

Gšlñù OñjñŸïiYú Hjñ aïloöhËïkñù (24 hXï¼òt) Bmñd¦ïiïv JïTªú OïJï¨ ETªñölËïv hê¦÷h öhVïöJëiïù ÷dêqïoï ‹Jêjù BEñJòkáù kgï¼ñJiñÈò. (Fªêv Viêkïoïoú, Jð÷hê öYsêdçï, ÷sVï÷iê öYsêdçï, Yïhïj moú¦Æïi, a moú¦Æïi (AdJTù hòkù) ló¼iïök Jkëú Eð¼v, ÷TêxoïkJúThï, môêo÷Jêmylù lkïöOþTñ¼v YñTŸïi BbñEïJ DdJjXŸqñöT opêi÷ŒêöT ETŒñª OïJï¨Jw¼ú 24 hXï¼òt Eïf‡E fêbJhkë.)

B÷jêLáj&ê ‹ltŒEù ETŒñª jQïoú÷ÑVú zêdEŸöqiêXú Bmñd¦ïiêiï djïLXï¼ñªYú. AZlê Al 15 JïT¼Jqñù (Jëêoú oï ELjŸqïv 10 JïT¼Jw) dòt¯hêiï o„ðJjïOþ moú¦Æïiê lïgêLlñù, jêdçJv ÷iêLáY ÷ETïi ÷VêJúTthêjñöTiñù ÷ErúoñhêjñöTiñù ÷hv÷Eꈌïv ETŒñªliñhêiïjï¼Xù. lï±hoaEŸw, haá/hi¼ñhjñªú hñ¹ï ÷JÿŸw, ÷pêˆkñJw Fªïl Bmñd¦ïiêiï JX¼ê¼ñªYkë.

÷dêqïoïiñöT djïbïiïv ödTêŒl

÷dêqïoï FTñ¼ñ÷œêw EïklïkñÈ ÷jêLŸw, ÷dêqïoï FTñŒú 30 aïloŒïEñÈïv dïTïödTñª ÷jêLŸw, J¯T ÷JêxTêJúTú ökuoú, ±lXopêiï YñTŸïi, Bmñd¦ïiïv JïT÷¼û BlmáhïkëêŒ Yjù aEúYOïJï¨iñù aEúY moú¦Æïiiñù

÷VêJúTsñöT Eït÷‰m‹JêjhkëêöY Jrï¼ñª lïšêhïEñJw, ÷TêXï¼ñJw, ÷dênJêpêjù Fªïl, lï±hOïJï¨, haá/hi¼ñhjñªú hñ¹ï¼ñÈ OïJï¨, Lñpá÷jêLù, FiúVúoú, l‡áYê EïlêjXù, fêpáhêi QEïYJ öölJkáŸw, hEdòtlþù Dûê¼ïi djï¼ñJw FªïlÀñÈ OïJï¨, LtgbêjXù, ‹olù, mïmñQEEù YñTŸïil öJêûñûêJñª ÷jêLŸw, ÷jêLhñöûªú oùmiŒïv ETŒñª ÷jêLEït¯i djï÷mêbEê öOklñJw, AdJTù hòkhkëêöY ETŒñª dëê‚ïJú otQsï.

Yïhïjù, JñTkïs¼ù, lónålð¼ù, hòk¼ñjñ, Ltgdê¦ù Eð¼ùöOàv, BEúYjïJ QEïYJ öölJkáŸw, ööoEööošïoú,

Page 12: Article cp2

÷dê‚÷sšú ÜEúZïJqñöT lð¼ù, YñTŸïil BaáöŒ 2 ltnù ÷dêqïoïiïv Eïöªêrïlê¼ïiïˆñöûËïkñù ÷dêqïoï ohiŒú dñYñ¼ñªlt¼ú ÷hvdçsƒ AoñKŸw¼ú jûêùltnù hñYv BEñJòkáù kgï¼ñªYêXú.

iñŠù,BgáEúYjJkêdù,jêQáêEúYj BÆhXŸw, BXl lïoú÷eêTEù Fªïl hòkhñûêJñª ÷jêLŸw, djï¼ñJw

J¯T, ÷JêxTêJúTú ökuoú, ±lXopêiïJw, ET¼ñlêEñÈ opêi DdJjXŸw, lðv öOisñJw Fªïliú¼ñÈ öYqïlñJw.

OïJï¨iñöT gêLhkëêöY Jrï¼ñª ÷TêXï¼ñJqñù, lïšêhïEñJqñù

Bmñd¦ï jQïoú÷Ñnu,öTk÷eêx, Hêeðoú ös÷¼êtVú Oêt„ñJw

oÖïY ÷fêXoú: ÷dêqïoïiñöT Jêkêlbï¼ñÈïv öJëiïù DûêiïˆïökëËïv Cunñsuoú YñJ Hê÷jê ltnlñù Æhhêiï 5% lðYù ltŠï¼ñªYñù djhêlbï 50%löj ltŠElú kgï¼ñªYñhêXú. GöYËïkñù ÷dêqïoïiïv öJëiïù DûêlñJiêöXËïv oÖïY ÷fêXoæïv 10% Jïrïlú DûêlñªYêXú. Fªêv BEñJòkáù iêöYêjñ JêjXlmêkñù Cunñsuoú YñJiïv JñsiñJiïkë. ÷dêqïoïiïvödçˆ Hê÷jê lá¹ï¼ñù ‹÷YáJù ÷fêXoú JX¼ê¼ñªYêXú.

öölaádjï÷mêbEê öOklñJw: YñTtOþiêiï 4 ÷dêqïoïiïv öJëiïù Hªñù AlJêmödçˆïökëËïv B÷jêLáEïk AsïiñªYïEñÈ öölaádjï÷mêbEêöOklñJw AEñlaïOþïjñªYñhêXú. Cø YñJ Jrïƒ Eêkñ ÷dêqïoïJqñöT mjêmjï Cunñsuoú YñJiñöT Hjñ mYhêEhêiï djïhïYödçTñŒïiïjï¼ñªñ.

Baêi EïJñYïiïqlú: öhVïöJëiïù ÷dêqïoï ‹ðhïiù 80Vï lJñdçñ ‹Jêjù dòt¯hêiï lïhñ¹hêXú. F¼øûïv Eïªñù ÷Æêoú öO öO¼ú hñ÷KE ‹ðhïiù ATOþêv 15,000 jòd löjiñÈ BaêiŒïEú EïJñYï Jïrïlú kgï¼ñªYêXú.

Page 13: Article cp2

öJëiïù ETdTï ÆhŸw: Bmñd¦ïiïv ‹÷lmïdçïOþú 7 aïloŒïEñÈïv ÷dêqïoï Eœt, ÷jêLïiñöT ÷djú, ÷jêLlïljŸw YñTŸïi lïmalïljŸw JêXïOþú ÷Eêˆðoú EvJï öJëiïù ÷eêù lê÷ŸûYêXú. OïJï¨ Jrïƒú 30 aïloŒïEJù öJëiïù ÷eêù Bmñd¦ï VïoúOêt„ú JêtVú, OïJï¨iñöT sï¼êtVú, ÷VêJúTsñöT hjñªñJñsïdçñJw, fïkëñJw Bmñd¦ï fïkëñJw, hñYkêil pêQjê¼ñJ. öJëiïù ÷eêhï÷EêöTêdçù ohtdçï÷¼û ÷jKJ÷qöYêö¼iêöXªú öJëiïù ÷eêhïvŒöª DwödçTñŒïiïˆñûú.

CuVáiïv ölOþñ ETŒñª OïJï¨Jw¼ú hê¦öh BEñJòkáù kgï¼ñJiñÈò. ÷drúoXv BJúoïVusú öJëiïhïEú Feú.öF.Bt, ÷dê‚ú÷hêtˆù, VŒú otˆïe:ú, ÷EêhïEïöi YïjïOþsïiêEñÈ ÷jKJw, Fªïl EïÊihêiñù pêQjê÷¼ûYêXú.

öhVïöJëiïù _ Jáênúökoú: Jáênúökoú Jïˆñöhª ‹Yð&iïv Bmñd¦ïljê iïv hXï¼òsñJ÷qêqù JêŒñEïv÷¼û Alz. AloêEù oôEúYù ÷d꼚ïök Jê÷mê/JTöhTñŒ dX÷hê Dd÷iêLïOþñÈ OïJï¨ _ AloêEù JáênúökoïEñù CunñsuoïEñù LñVúööf ds÷iû Alz. dk÷dçêrñù Cunñsuoú JœEïJqñöT ö‹ê÷dçêov ÷eêhïv öYšêi lïljŸw EvJñù. AloêEù öJëiïù öOàêu dšêŒ oêpOjáŒïv Oïk÷dçêw ÷VêJúTös oôêbðEïOþú öYšêi otˆïe:ñJw EvJñù. AloêEù CöYkëêù Cunñsuoú JœEï Cuöl‚ï÷Lnu ETŒñ÷œêw öYqïiñJiñù öOàñù. Cø ÷dê¼ú ÷dêiêv ÷dêqïoï DThJw¼ú mjïiêi ÷olEù kgáhêlñJiïkë. hê¦hkë, Cunñsuoú JœEïJqñöT JX¼ñJòˆkñJw öYšñJiñù YÓòkù gêlïiïv öhVïöJëiïù ‹ðhïiŒïv ltŠElú DûêlêEñù CTiñûú.

Cø ÷hKkiïök ‹bêE ‹múEŸw

1. 2 VoEïkbïJù JœEïJw, H÷j JœEï¼ñYöª lïlïbYjù öhVïöJëiïù ÷dêqïoïJw

2. ÷dêqïoï DTh¼ú, ÷dêqïoïiïök Jl÷sQïöE Jñsï÷Oþê, öJëiïù ETdTïÆhŸöq Jñsï÷Oþê DÈ AÉY

Page 14: Article cp2

3. Bmñd¦ïJw¼ú EïklïkñÈ ÷jêLfêb YñTŸñª Jêkù ÇYáhêiï Eït¯iï¼êEñù ÷ltYïjïöOþTñ¼êEñhñÈ fñŠïhñˆú

4. JœEï AùLðÇY zkŸqïv EïªkëêöY öhVï¼v öO¼dçú öOàñ÷œêw Dûê÷i¼êlñª Yt¼Ÿw, Fkëêù `÷Eêthv’ B¼ï Cunñt öOàñª jðYï

5. Jáênúökoú oøJjáŸw öJêTñ÷¼û Bmñd¦ïiïök QðlE¼êt¼ú öhVïöJëiïù ÷dêqïoïiñöT öJëiïù ETdTïÆhŸw, dkYjù JœEïJqñöT lïlïb öhVïöJëiïù ÷dêqïoïöi¼ñsïOþñÈ Asïlïkëêiúh Fªïlhòkù dk÷dçêrñù Jáênúökoú kgáhêlêöY ÷dêlñª Alz

6. `Jáênú ökoú' oøJjáŸw öOÂñöJêTñ¼ñª Oïk Bmñd¦ïJw OïJï¨êfïkëñJqïv gðhhêi ltŠE ljñŒñJlrï ÷dêqïoï DTh¼ú DûêJñª Enéù, Cunñsuoú JœEïJqñöT JX¼ñJòˆkñJw öYšñªYñù CYñhòkhêXú.

7. Bmñd¦ïljêEúYiïv hXï¼òsñJ÷qêqù JáênúkoïEêiï JêŒñEïv÷¼û ÷jêLïJqñöT LYï÷JTú

8. ÷dêqïoï lïš JœEïJw Tï.dï.F.iñöTiñù Bmñd¦ïJqñöTiñù ÷olEŸw¼ú JêŒñEïv÷¼û Alz

9. Bmñd¦ïJqñöT CnéêEñojXù OïJï¨êEïj¼ñJw ‹÷YáJïOþú öhVïöJëiïù ÷dêqïoïJqïök OïJï¨êEïj¼ñJw Jòˆñª ‹lXY

÷YtVú dêtˆï AVúhïEïoú÷Ñšt: öhVïöJëiïù ÷dêqïoï DThÀñ öhOþödçˆ ÷olEù kgáhêlñª÷YêöTêdçù Cunñsuoú JœEïJw¼ñ Jñsƒ öOklïv mjïiêi jðYïiïv öJëiïù öJêTñ¼êEñù Alojöhêjñ¼ñªljêXú TïdïF FªsïiödçTñª ÷YtVú dêtˆï AVúhïEïoú÷Ñšthêt. C¼òˆjêXñ ÷dêqïoï DThiñöT Fkëêlïb lïljŸqñù oò&ï¼ñJiñù ÷dêqïoï DThÀñ öpvŒú Cunñsuoú öFVusïšï JêtVú EvJñªYñù. J‚ht¼ú TïdïF AùLðJjïOþ CnúTödçˆ Bmñd¦ïJw YïjöƒTñ¼êù. ÷dêqïoïiïv Jlt öO sïoúJêöXËïv dXù öJêTñ¼êöY Yöª C‹Jêjù OïJï¨

Page 15: Article cp2

kgáhêXú. AùLðÇY Bmñd¦ïiïv öYqïlïEêiï öpvŒú Cunñsuoú JêtVú djï÷mêbEÀêiï EvJïiïjï¼Xù. CYñJòTêöY hšú Bmñd¦ïJqïv Eïªñù OïJï¨ ETŒïiêv f‡ödçˆ ÷jKJw ohtdçïOþêv öJëiïù Yðtdçê¼ñªYñù dXù YïjïöJ kgï¼ñªYñhêXú. jûñ YjŒïkñÈ AVúhïnEêXú ‹bêEhêiñù ÷lûïljïJ. AYïv Baá÷ŒYñ hñuJòˆï OïJ屮ñ YàêsêlñJiñù ÷VêJúTsñöT Eït÷am‹Jêjù hñuJòˆï EïÊiïOþ YðiYï¼ AVúhïnu BlñJiñù öOàñª jðYï. jûêhYêiï ATïiEúYj MˆŸqïv, AoñKŸw, AdJTŸw Fªïl oùglïOþêv Eêù Gšlñù ATñŒñÈ AùLðÇY Bmñd¦ïiïv FŒñª oêpOjáhêXú. Cø o>tgŒïv Bmñd¦ï AbïÇYt DTöE TïdïFiñöT ‹ê÷amïJ Hêeðoñhêiï f‡ödçˆ ÷mnù ÷dêqïoïiñöT Jêkêlbï, Cunñt öO YñJ, EïklïkñÈ AoñKŸw, öJëiïù öO YñJ Fªïl F¦÷ŒêqhêöXªú A÷EônïOþú Dsdçñ ljñŒñªñ. OïJï¨ Jrïƒ ÷mnù öJëiïù ÷eêhñù AEñf‡ ÷jKJw, fïkëñJw, VïoúOêtQú JêtVú Fªïliñù TïdïFiñöT Hêeðoï÷k¼ú AiOþñöJêTñ¼ñJiñù Bmñd¦ï¼ñ öOklêi YñJ kgáhê¼ñJiñù öOàñªñ. öJëiïù Eï÷nbï¼ödçTñª oêpOjáŒïv AYïöus JêjXŸw ÇYáhêiñù lá¹hêiñù hEoæïkê¼ñJiñù Cunñsuoú JœEï÷iiñù Dd÷gê¹êlï÷Eiñù AsïiïOþïjï¼ñJiñù ÷lXù. lïlïbYjù ÷dêqïoïJw

‚ê÷usVú öhVïöJëiïù ÷dêqïoï: QEsvCunñsuoú ÷hKkiïök 4 ödêYñ÷hKkêJœEïJqñöT ‚ê÷usVú öhVïöJëiïù ÷dêqïoïiêXú Gšlñù BaáöŒ ÷dêqïoï. dö& BlmáŸw¼EñIYhêi ÷dêqïoïJw GöYªñù ÷Eê¼êù.

Æïˆï¼v CvEoú ÷dêqïoï: hêjJ÷jêLŸw¼ñÈ oùj&Xù EvJñª ÷dêqïoï C¼òˆŒïv ±÷Šihêi HªêXú. JêjXù hêjJ÷jêLŸw aïEù‹Yï ltŠïOþñljñª Cø JêkMˆŒïv Hjñ Vo÷Eêqù hêjJ÷jêLŸw Jlt öOàñªñûú. oêbêjX öhVïöJëiïù ÷dêqïoïiïv ÷Otªêv OïJï¨ï¼êEñÈ OïklñJw kgáhêlñ÷œêw ÷hvdçsƒ ÷dêqïoïiïv AoñKù (hêjJ÷jêLŸw)

Page 16: Article cp2

JûñdïTïOþêv Cunñt öO YñJ hñrñlEêiñù Yöª hñuJòsêiï JœEï EvJñªñ.

÷pêoçïšv Jáênú ÷dêqïoï: Bmñd¦ïiïv AoñKùhòköhê, AdJTùhòköhê AVúhïšú öOÂêv ‹YïaïEfŒ (÷pêoçïšv Akluoú) kgï¼ñª ÷dêqïoïJw Cªú Eïklïkñûú. CYú ATïzêE÷dêqïoï÷iêTú ÷OtŒêXú oêbêjX öJêTñ¼ñªYú. Ehñ¼ú CnéhñÈ ‹YïaïEfŒ YïjöƒTñ¼Xù. (Daêü 500/1000/2000 Fªð YñJJw). ÷dêqïoïiïv dsƒ‹Jêjù Bmñd¦ïiïv AVúhïšú Biêv Cunñt öO ‹JêjhñÈ Akluoú kgï¼ñù. dö& CYú djhêlbï Hjñ hêoù hñYv jûñhêoù löj Biïjï¼ñù.

BJúoïVusú öhVïöJëiïù ÷dêqïoï: AdJTù dšïiêv hê¦ù Bmñd¦ïOïklñJw kgáhêlñª BJúoïVusú öhVïöJëiïù ÷dêqïoïJw Cªú oñdjïOïYhêXú. OñjñŸïi Oïklïv JòTñYv YñJ¼ñÈ Jl÷sQêXú CYïv kgáhêlñJ. CYïEñdñs÷h Bùfñkuoú lêTJ, FkëñJw¼ú ödêˆkñûêiêkñÈ Enédjïpêjù, AdJTùhòkù ÷Qêkï EnéödçˆêkñÈ Enédjïpêjù, ÷sêVdJTŸw hê¦hêiñÈ Enédjïpêjù Fªïliñù kgáhêXú.

oðEïit oïšïox ÷dêqïoï: oêbêjX Cunñsuoú ÷dêqïoïJw 55_60 lioæú ‹êiù löjiêXú YñT¼Œïv ÷dêqïoï EvJñªYú. dö& oðEïit oïšïox ÷djïöE ÷dêök Yöª 60Eñù 70Eñù h÷Šá ‹êihñÈlt¼ñ÷lûï ‹÷YáJù Yàêt öO ÷dêqïoïiêXú. 69 lioæú Jrïƒêkñù YñTtªñù ÷dêqïoï dñYñ¼ñlêu oøJjálñù Dûú. ÷dêqïoïiïv ÷Ojêu öhVï¼v djï÷mêbE Blmáhïkë. C áiïkñTEðqhñÈ 3800Hêqù Bmñd¦ïJqïkòöT OïJï¨ kgáhêXú. EïklïkñÈ AoñKŸw¼ú Cø ÷dêqïoïiïv Jl÷sQú kgáhêXú. dö& ÷dêqïoïiïv ÷OjñªYïEñhñœú 12 hêoŒïEñÈïv ETŒïi OïJï¨Jw¼ú gêlïiïv Jl÷sQú kgáhkë. AoñK÷hê AdJT÷hê lªú OïJï¨ï÷¼ûïlªêv 24 hXï¼òösËïkñù Bmñd¦ïiïv AVúhïšú Biïjï¼Xù. djhêlbï sòùlêTJ Cunñt öO YñJiñöT 1 mYhêEhêiï EïQödçTñŒïiïˆñûú. Cusuoðlú öJit iòXïšïkêXú AVúhïšú öOÂïjï¼ñªöYËïv CYú 2%hêiïjï¼ñù. ErúoïùLú, ÷VêÅt, ot„u, AEoúYðná FªïljñöT eðoú

Page 17: Article cp2

Cunñt öO YñJiñöT 25%hêiñù EïÊiïOþïˆñûú. CYñJòTêöY, j¹ù, HêJúoïQu, ÷doú÷h¼t, hjñªñJw, ÷jêLEït¯iŒïEñÈ öT‚ñJw FªïlÀú Cunñt öO YñJiñöT 50% YñJiêXú kgáhêlñJ. JêtVï÷iê lêoúJñkt oùf‡hêi AoñKŸw, öosï÷‹êlêoúJñkt AoñKŸw, Jêuot, Fkëñödêˆv FªïlÀú djhêlbï 75,000 jòd ÷dêqïoïiïv Jl÷sQú Dûú. Yïhïj moú¦Æïi¼ú 15,000 jòd löjiñù öJëiïù kgï¼ñù. hò¦êmi oùf‡hêi AoñKŸw¼ú 75,000 jòd löjiñù ÷hQt Hêdç÷snEú 60,000 jòd löjiñù öJëiïù öOàêù. ATïi ïj MˆŸqïv Bùfñkuoú lïqïOþêv 750 jòd löjiñù öhêŒù ÷dêqïoï Jêkêlbïiïv 1,500 jòdiñù öJëiïù öOàêù. Bmñd¦ïiïv AVúhïšú öOàñªYïEú öYêˆñhñœú OïJï¨ïOþïˆñöûËïkñù AYñ÷dêök Bmñd¦ïiïv Eïªú VïoúOêt„ú öO ÷mnhñÈ OïJï¨êOïklï÷k¼êiï Cunñt öO YñJiñöT 7 mYhêE÷hê AYökëËïv djhêlbï 5,000 jòd löj öJëiïù öOàêù. ATÀñª ‹ðhïiù öo&u 80 ‹Jêjù CuJùTêJúoú BEñJòkálñù kgáhêXú. Hjñ k&ù jòdÀú Hjñ ltn÷Œ¼ú 5,000 jòd löjiñù jûú k&ŒïEú 10,000 jòd löjiñhêXú ‹ðhïiù Eïj¼ú 12.3% TêJúoñù EvJXù. Ekë B÷jêLáhñÈ lá¹ïiêXú EïŸöqËïv JœEï AEñmêoï¼ñª öT‚ú sï÷dçêtˆú (÷dêqïoï FTñ¼ñª aïloŒïEú 45 aïloù hñœñlöj DÈYêiïjï¼Xù) EvJñJiñù JœEï¼ú AYú oôðJêjáhêlñJiñù öOÂêv ‹ðhïiŒïv 10 mYhêEù löj Jïrïlú kgï¼ñù. ÷dêqïoïiïv ÷Otªú BaáöŒ 30 aïloù löj AoñKŸw¼ú öJëiïù kgáhkë. ÷dêqïoïiñöT BaáltnŒïv, öptXïi, hòk¼ñjñ, ööp÷½êoïv, ööoEööošïoú, hò¦êmi¼këú, ÷‹ê÷‚êšú OïJï¨ hñYkêilÀú öJëiïù kgáhkë. AYñ÷dêök Ltgdê¦ù Eð¼v, Yïhïjù, Jêvhñˆú/ööJhñˆú FªïliñöT o‡ïhêšïölÀv moú¦Æïi, VïoúJïEñÈ YJjêsú, öljï÷¼êoú öliïu, Awot FªïlÀú ÷dêqïoïiñöT BaáöŒ jûñltnù öJëiïù kgáhkë. ÷JêoúöhšïJú otQsï¼ñù djïj& Cø ÷dêqïoïiïv kgáhkë. EïklïkñÈ AoñKŸw¼ú OïJï¨ Oïklïöus 30% oô hêiï lpï÷¼ûYêXú.

Page 18: Article cp2

pêdçï eêhïkï _ eêhïkï eú÷qêˆt ÷dêqïoï: AoñKŸw, AdJTŸw aïEù‹Yï JòTïljñªñ. HdçùYöª OïJï¨êOïklñJqñù, lá¹ï¼êiêkñù, JñTñùfêùLŸw¼êiêkñù A‹Yð&ïYhêi gêjïOþ OïJï¨ê OïklñJw E˜qïv gòjïgêLù ÷dt¼ñù YêŸêlñª Hªkë. CYïEú djïpêjöh÷ªêXù ödêYñ÷hKkiïök Hêsïiusv Cunñsuoú JœEï AlYjïdçï¼ñª Gšlñù dñYïi öhVïöJëiïù ÷dêqïoïiêXú pêdçï eêhïkï eú÷qêˆt öhVïöJëiïù ÷dêqïoï. Hjñ EïÊïY YñJ¼ú Cunñt öOàñ÷œêw JñTñùfŒïök Fkëêlt¼ñù Jòˆêöiê, Hšö¼ê Cø ÷dêqïoïiñöT LñXù kgáhêXú. Daê: 1 k&ù jòd¼ú A•u, A˜, 2 JñˆïJw FªïŸöE Cunôt öO Jêkiqlïv ÷hvdsƒ 4 ÷djïv Bt¼ú Bmñd¦ï Oïklñ lªêkñù HjñltnŒïv djhêlbï 1 k&ù jòd löjiñÈ OïJï¨ oøQEáhêiï Cø ÷dêqïoïiïv kgáhêXú. Hê÷jêjñŒjñöTiñù BlmáŸqñù, ljñhêElñù lïgïªhêiYñöJêûú Cunôt öOàñª YñJ AYEñojïOþú YïjöƒTñ¼ñJiñù öOàêù. ÷dêqïoïiïv ÷Ojñlêu A÷d&JEú 55 lioæñlöj ‹êiöhËïv öhVï¼v djï÷mêbE Blmálñù Ckë hê¦hkë B±ïYt¼ú 60 lioæú löjiñù öhVï¼v djï÷mêbE Blmáhïkë. 3 hêoù ‹êihñÈ JñˆïJw hñYv 55 lioæú löj ‹êihñÈlt¼ú YñT¼Œïv Cunôt öOàêlñªYêXú. Eïklïv AoñKhñÈlt¼ú ÷dêqïoïiïv ÷Otªú 4 ltnù YñTtªú ‹ðhïiù ATOþêv EïklïkñÈ AoñKŸw¼ú öJëiïù kgáhêlñªYêXú. Hjñ k&ù hñYv 5 k&ù löj Cunôt öOàñªYïEú oïvltdëêEñù 6 k&ù hñYv 10 k&ù löj Cunôt öOàñªYïEú ÷LêwVú dëêEñù Eïklïkñûú. hê¦hkë AbïJ‹ðhïiù ATOþêv lá¹ïLY AdJT Cunôsuoú djïj&iñù Cø ÷dêqïoïiïkòöT kgáhêXú. JœEïiïv ÷Ejïöˆê AYkëêöY ÷YtVú dêtˆï AVúhïEïoú÷Ñšt hñ÷KEöiê DÈ öJëiïù Yðtdçê¼êEñÈ AbïJêjù Dd÷gê¹êlïEú CnúTêEñojXù YïjöƒTñ¼êù. OïJï¨êOïklñJqïv sòùlêTJ, ÷VêJúTsñöT eðoú, hjñªñJw ÷jêLEït¯iŒïEñÈ OïklñJw, Hêdç÷snu, Yïišt Oêt„ñJw, ǦïhêlilŸw Fªïl DwödçTñªñ. CYñJòTêöY Bùfñkuoú Oêt„ñù kgáhêXú. ÷LêwVú dëêEïv ‹YïaïE Bmñd¦ï fŒiñù JòöTiñÈ AšusuoïEñÈ ‹YïaïE Oïklñù kgáhêXú. sêfðoú OïJ屮ú 500jòd löjiñÈ OïJï¨iñù kgáhêXú. öJëiïùjpïYltnŸqïv ‹ðhïiŒïv 5%

Page 19: Article cp2

Cqlú kgï¼ñù. CYú djhêlbï 20% hê¦hêiïjï¼ñù. pêdçï eêhïkïiïv Cunñt öO Bw lï÷amiꦼú ÷dêlñJiêöXËïv Hêltoðoú öhVïöJëiïù ÷dêqïoïiïv 15% Jïrïlñù ÷ETêlñªYêXú. oïvltdëêEïv ÷Ojñªlt Bmñd¦ï Oïklïöus 10% YñJ oôiù lpï÷¼ûYêXú. ATÀñª ‹ðhïiŒïv CuJù TêJúoú Eïihù öoJú. 80 D ‹JêjhñÈ Jïrïlú kgáhêXú. Hêsïiusv AùLðJjïOþ CEúYáiïkñTEðqhñÈ 5000 Hêqù Bmñd¦ïJqïv Eïªñù oøQEáOïJï¨ kgï¼ñªYêXú. Gšlñù OñjñŸïiYú jûú AùLŸw DöûËïök ÷dêqïoïiïv ÷Ojêu AtpYiñÈò.

Hêltoðoú öhVïöJëiïù: lï÷amiê¦ÀïTiïv A‹Yð&ïYhêiï oùglï÷Oþ¼êlñª AdJTŸw, AoñKŸw hñYkêi H÷ˆös sïoúJñJw Jlt öOàñª ÷dêqïoïiêXïYú. CEúYáiïv Eïªñù Cunñt öOàñª ÷dêqïoï DTh¼ú lï÷amjêQáŸqïv ölOþú öJëiïù öOàêlñªYñù AlïTñöŒ Jsuoïiïv öJëiïù kgáhêlñªYñhêXú. oêbêjX jðYïiïv láêdêjêlmáŸw÷¼ê DdjïdUEêt<ù lï÷amjêQáŸqï÷k¼ñÈ iê¦iú÷¼ê Ñêlv ÷dêqïoï kgáhêXú. Cunñsuoú FTñ¼ñ÷œêw lá¹ïJw, JñTñùfêùLŸw, oðEïit oïšïoxoú, lïaáêt<ïJw, ÷Jêtdç÷sšú, Üòdçú FªïŸöE lïlïb lïgêLŸw¼ú ‹÷YáJù ÷dêqïoïJqñûú. Hê÷jêjñŒt¼ñù CXŸñª jðYïiïv AEñ÷iêQáhêi dê÷¼QñJw Eïklïkñûú. oêbêjXiêiï Gšlñù OñjñŸïiYú 4 aïlolñù Gšlñù JòTïiYú 180 aïloù löjiñhêXú ÷dêqïoïJqñöT Jêkêlbï. Jêkêlbï EðˆñªYïEñù Cunñsuoú JœEïJqïkòöT oøJjáhñûú. lï÷amjêQáŸöq dk jðYïiïkêXú YjùYïjïOþïˆñÈYú. DaêpjXhêiï, A÷hjï¼u öFJáEêTñJw, JêEV, Gnáu jêQáŸw, Qdçêu FªïŸöE oêbêjX 60 lioæú löjiêXú ÷dêqïoïiïv öhVï¼v djï÷mêbE JòTêöY AùLhêJêEñÈ ‹êidjïbï. dö& dk JœEïJqñöTiñù ÷dêqïoïiïv Ditª ‹êidjïbïiïv Cqlú EvJñªñûú. ‹êiù JòTñù÷Yêsñù AoñKŸw JòTñöhªYïEêv öölaádjï÷mêbEê sï÷dçêtˆú JòTï EvJXù. Oïk JœEïJw¼ú oðEïit oïšïoxoïEêiï ‹÷YáJù ÷dêqïoïiñûú. ‹ðhïiù Akçù JòTñYkêiïjï¼ñöhªYêXú ÷dêqïoïiñöT ‹÷YáJY. Ñêlv ÷dêqïoïiïv Jlt öOàñªYú

Page 20: Article cp2

C‹JêjhêXú. AdJThjXù Jlt öOàñªYú GYú ÷dêqïoïiñöTiñù ATïzêE Jl÷sQêXú. AYïvŒöª zïjlñù dòt¯lñhêi AùLöölJkáŸqñÈliñù Jlt öOàñªñûú. öhVïöJëiïù BXú CYïv Gšlñù ‹bêEödçˆ sïoúJú Jl÷sQú. CYñJòTêöY VusvOïJï¨iñù Jlt öOàñª ÷dêqïoïJqñûú. djï÷mêbE Jrïƒ fê÷LQïEú Enéù oùglï¼ñJ, AiOþïjñª fê÷LQú öölJïöiŒñJ, dêoú÷dêtˆú EnéödçTñJ, lïhêEù Yˆïö¼êûñ÷dêlñJ, iê¦ öölJïiYñhòköhê hñTŸïiYñ hòköhê Enéù oùglï¼ñJ, lá¹ïdjhêiï A‹Yð&ïYhêiï dXù AYáêlmáhêiï ljïJ, Ñïdçú ölˆïOþñjñ¼ñJ, lï÷amŒú Yêhoï¼ñª lðˆïök oêbEoêhÜïJw Jqlú ÷dêlñJ, Bmñd¦ïiïv JïT÷¼ûï lªêv ‹YïaïEfŒ FªïŸöEiêXú Jlt öOàñª sïoúJñJw. ‹êiù JòTñEú÷Yêsñù sïoúJú JòTñh÷këê. YÓòkù ‹ðhïilñù JòTïiïjï¼ñù. hê¦hkë Jêkêlbï JòTñ÷ êsñù ‹ðhïiù ltŠE Dûêiïjï¼ñù. EïklïkñÈ AoñKŸw Cø ÷dêqïoïiñöT djïbïiïv ljñªYkë. YÓòkù öJëiïù kgï¼êEïTiïkë. B#pYáê±hù, hêEoïJYJjêsñJw, BJêù&, hêEoïJ o˜t‰ù, Lñpá÷jêLŸw, haádêEù, hi¼ñhjñªú, FOþúöFlï FªïlÀñÈ OïJï¨ ÷dêqïoïiïv Eïklïkïkë. AdJTù JòTñYkñÈ öYêrïv, EïihkùMEù, ÆïhïEv ETdTïJw Fªïlöiiñù LtgbêjXù, ‹olù, A÷fêtnu Fªïlöiiñù ÷dêqïoïiñöT djïbïiïv Eïªú Hrïlê¼ïiïˆñûú. ÷dêqïoïJw YïjöƒTñ¼êu Eêù GYú lïgêLŒïvödTñªñ Fªñù (AYêiYú lá¹ï, JñTñùfù, oðEïit oïšïox, ÷Jêtdç÷sšú, lïaáêt<ï, fïoïEoú) E˜ñöT BlmáŸw, iê¦iñöT Jêkêlbï, ÷dê÷Jû zkù, BlmáhñÈ sïoúJñJw, otlþðoú öoussñJw, ÷Têw‘ð EœsñJw, ÷dêqïoï Eïf‡EJw, ‹ðhïiù Eïj¼ú Fªïl Asïƒïjï¼Xù. dk JœEïJqñöTiñù ÷dêqïoïJw YêjYháù öOàñªYïv öYšïkë. CEúYáiïv ödêYñ÷hKkiïökiñù, oôJêjá÷hKkiïökiñù Hˆñhï¼ QEsv Cunñsuoú JœEïJqïkñù Cø ÷dêqïoï kgáhêXú. B÷Lêqlv¼jXlñù BbñEïJQðlïYjðYïiñù hòkù lï÷amiê¦ Cªú otloêbêjXhêiïjï¼iêXú. lï÷amiê¦ ETŒñªlt B jêQáŸqïök ‹ê÷amïJhêi EïihŸqñù ETdTïÆhŸqñù Asïƒïjï¼ñJiñù AEñojï¼ñJiñù ÷lXù. A‹Jêjù öOÂêv

Page 21: Article cp2

hê¦öh B jêQá÷Œ¼ú ‹÷lmEù AEñlaï¼ò. AYïv lqöj ‹bêEödçˆ HªêXú Hêltoðoú öhVïöJëiïù AZlê Ñêlv Cunñsuoú ÷dêqïoïJw. Oïk JœEïJw ÷dêqïoï Jl÷sQïv ofú kïhïšú GtödçTñŒïiïˆñûú. YÓòkù Bmñd¦ï lêTJ, öFoïiñ, otQsï, AEoú÷Yná, eïoïnáu Oêt„ñJw, ÷jêLEït¯iù ETŒñªYïEñ÷lû djï÷mêbEJw, Bùfñkuoú Oêt„ú FªïliïkêXú oêbêjX ofú kïhïšú öl¼ñªYú. ‹êiù JòTïilt¼ú CoïQï eê‚ïŸú, öfëVú nñLt, iòsïunñLt Fªð sï÷dçêtˆñJw Eïtf‡hêiñù EvJïiïjï¼Xù.

oòdçt ÷Têdú Adú ÷dêqïoï: hêjJ÷jêLŸw ÷EjöŒ JûñYñTŸñª Cø JêkMˆŒïv öhVïöJëiïù oòdçt ÷Têdú Adú ÷dêqïoï lqöjibïJù LñXù öOàñù. öOsïi AoñKŸöqêªñù öJëiïù öOàêöY k&JX¼ïEú jòd Oïklñljñª hêjJ÷jêLŸw Jlt öOàêu OñjñŸïi ‹ðhïiù ATOþú ÷Têdú Adú ÷dêqïoï FTñ¼êlñªYêXú. Hjñ oêbêjX ÷dêqïoïiñù, ÷Têdú Adú ÷dêqïoïiñù DöûËïv Ehñ¼ú gêlï OïJï¨êOïklñJw hs¼êù Fªt<ù. Daê: 3 k&ù jòd hñYv 10 k&ù jòd löjiñÈ OïJï¨êOïklñJw ÷TêdúAdú ÷dêqïoïiïv öJëiïù öOàñ÷œêw oêbêjX AoñKŸqñù, AdJT OïJï¨êOïklñJqñù oêbêjX öhVïöJëiïù ÷dêqïoïiïkòöT Jlt öOàñªñ. CuV áiïv ödêYñ÷hKkê JœEïiêi iñööXšVú CuVá Cunñsuoú JœEïiïv Eïªñù ÷Têdú Adú ÷dêqïoïJw C÷dçêw kgáhêXú. iñööXšVú CuVáiïv ÷Têdú Adú 3 k&ù hñYv 10 k&ù jòd löj¼ú Jlt öOàñ÷œêw, oòdçt ÷Têdú Adú 10 hñYv 20 k&ù löjiêXú. hšú oêbêjX ÷dêqïoïöi A÷d&ïOþú ÷Têdú Adú ÷dêqïoïiïv ‹ðhïiù JñslêXú. AYïEñÈ ‹bêEJêjXù Hjñ EïÊïY djïbïlöjiñÈ öJëiïhñJw CYïkòöT kgáhkë FªYñYöª. AYïEêiï, oêbêjX öhVïöJëiïù Hjñ EïÊïY YñJ¼ú FTñŒêv djïdòt¯ oùj&XŒïöus LñXù kgáhêlñªñ.