ESK broszura MKiDN

  • View
    1.580

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Kro k po k ro k uTro c h his to rii 3Po d s taw a p raw na9C e le 9Euro p e js k a Sto lic a Kultur y 20 16 w Po ls c e k ro k p o k ro k u 10K to d o k o nuje s e le k c ji mias t, p re te nd uj c y c h d o ty tu u Euro p e js k ie j Sto lic y Kultur y ? 11W jak i s p o s b mias ta p re ze ntuj s w o je wnio s k i p r ze d p ane le m e k s p e r t w?11C zy ins ty tuc je e uro p e js k ie s zaang a o w ane w f az p r zy g o to w y wania o b c ho d w zw i zany c h z ty tu e m Euro p e js k ie j Sto lic y Kultur y ? 13F inans o w anie o b c ho d w Euro p e js k ie j Sto lic y Kultur y jak ie je s t w s p arc ie ze s tro ny UE? 14Pr zy g o to w anie w nio s k u ap lik ac y jne g o 19

2. Pomys odawc wybieraniaka dego rokuEuropejskiego Miasta Kultury, (od roku 2001 Europejskiej Stolicy Kultury) by a minister kultury Grecji, Melina Mercouri fot. Printomato 2 AT E N Y E u ro p e j s k a S t o l i c a K u l t u r y 1 9 8 5 3. Troch historiiEuropejskie Stolice Europejskie Stolice Kultury s najbardziej rozpoznawaln ini- Kultury s najbardziej cjatyw Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Przeprowadzone przez Komisj Europejsk badania nad odbiorem inicjatywy przez rozpoznawaln spo eczno europejsk wskaza y, i spotka a si ona z du ym zainteresowaniem mediw, wywar a korzystny wp yw na rozwj inicjatyw Unii kultury i turystyki w poszczeglnych miastach, a mieszka cy miast nominowanych do tytu u przyjmowali nominacje z entuzja- Europejskiej zmem i czuli si dzi ki nim wyr nieni.w dziedzinie kultury 13 czerwca 1985 r. ministrowie kultury, zebrani w Radzie UE, przyj li uchwa , wprowadzaj c doroczne wybory Europejskiego Miasta Kultury. Pocz tkowo by a to inicjatywa mi dzyrz dowa, kt- ra przewidywa a, i wyboru Europejskiego Miasta Kultury dokonu- j przedstawiciele pa stw cz onkowskich. Miasta, ubiegaj ce si o tytu , za po rednictwem Sta ego Przedstawicielstwa swojego pa - stwa przy Unii Europejskiej, przedstawia y swoj aplikacj Radzie Ministrw. Po zapoznaniu si z kandydaturami, ministrowie kultury, zasiadaj cy w Radzie, wybierali jedno miasto, g osuj c na zasadzie jednomy lno ci. W takim kszta cie inicjatywa przetrwa a do roku 1999, kiedy to Decyzj z 25 maja nadano jej rang dzia ania wspl- notowego. Decyzja wprowadzi a nowy sposb selekcji kandydatw. Od momentu wej cia jej w ycie w proces ten zaanga owane s : Rada, Parlament, Komisja Europejska oraz Komitet Regionw.Melina Mercouri (19201994) by a nie tylko znan i nagradzan grec-Wraz z wej ciem w ycie Programu Kultura 2000, Europejskiek aktork i piosenkark , ale tak e dzia aczk polityczn , m.in. wsp -Miasta Kultury przeobrazi y si w Europejskie Stolice Kultury.za o ycielk partii PASOK. W 1977 r. zosta a pos ank do greckiegoparlamentu, a w latach 19811989 i 19931994 jako pierwsza kobieta Zgodnie z wcze niej przyj t praktyk , ka dego roku wybieranepe ni a funkcj ministra kultury Grecji. W trakcie greckiej prezydencji by o tylko jedno miasto, piastuj ce tytu Europejskiej Stolicyw UE w 1988 r. opowiada a si za szersz wsp prac z krajami (wyj tek stanowi rok 2000, kiedy to wskazanych zosta o dzie-Europy Wschodniej, co zaowocowa o ustanowieniem w 1991 r. Euro- wi miast).pejskiego Miesi ca Kultury.3 4. Uwzgl dnienie nowychpa stw cz onkowskich zapocz tkowa o dyskusj nadzrewidowaniem i ulepszeniem ca ej inicjatywy Europejskich Stolic Kultury fot. Printomato 4 BOLONIA Europejska Stolica Kultury 2000 5. Za o enia wyboru musia y zosta zweryfikowane w zwi zku z rozszerzeniem Unii Europejskiej o 12 pa stw. Nale a o wpro-Dotychczasowe1998: Sztokholm 1999: Weimar wadzi zmiany do za cznika numer 1 do Decyzji, ustanawiaj cejEuropejskie 2000: Awinion + Bergen + Bolonia + Bruksela + dzia anie Wsplnoty na rzecz wyboru Europejskiej Stolicy Kul-Miasta Helsinki + Krakw + tury w latach 20052019. Za cznik ten, okre laj cy kolejnoReykjavik + Praga + pa stw, uprawnionych do typowania jednego ze swoich miast na /Stolice KulturySantiago de Compostela www.biurofestiwalowe.pl/ Europejsk Stolic , by tworzony, kiedy jeszcze nie by a znana1985: Ateny index_k2000.html 1986: Florencja 2001: Porto + Rotterdam dok adna data przyst pienia kolejnych pa stw do UE. Komisja 1987: Amsterdam 2002: Brugia + Salamanka zaproponowa a, eby od roku 2009 ka dego roku wybierane by y 1988: Berlin2003: Graz 1989: Pary2004: Genua + Lille dwie Europejskie Stolice Kultury jedna ze starego i jedna 1990: Glasgow 2005: Cork z nowego pa stwa cz onkowskiego. Dzi ki temu unikni to sy-1991: Dublin2006: Patras 1992: Madryt2007: Luksemburg + Sibiu tuacji, w ktrej nowe pa stwa cz onkowskie musia yby czeka 1993: Antwerpia www.luxembourg2007.org na wybr ich miast do 2020 roku oraz wskazywania Stolicy przez1994: Lizbona www.sibiu2007.ro 1995: Luksemburg2008: Liverpool + Stavanger dane pa stwo jedynie raz na 27 lat. 1996: Kopenhaga www.liverpool08.com 1997: Salonikiwww.stavanger2008.no Kolejno typowania przez pa stwa cz onkowskie Europejskich Stolic Kultury wskazuj tabele. Uwzgl dnienie nowych pa stw cz onkowskich zapocz tkowa o dyskusj nad zrewidowaniem i ulepszeniem ca ej inicjatywy Eu-Przysz e2009: Linz + Wilnowww.linz2009.at ropejskich Stolic Kultury.Europejskie www.vilnius2009.lt2010: Essen + Pecs + Stambu Stolice Kulturywww.kulturhauptstadt- Kiedy Komisja przedstawi a swoj propozycj znowelizowania europas.dewww.pecs2010.hu Decyzji tak, eby uwzgl dnia a ona nowe pa stwa, sprawoz- www.istanbul2010.org dawca Parlamentarnej Komisji ds. Kultury, M odzie y, Edukacji, 2011: Tallinn + Turkuwww.tallinn2011.ee Mediw i Sportu, Michel Rocard, przedstawi raport, w ktrymwww.turku2011.fi odnis si do projektu Komisji oraz dotychczasowego funkcjo- nowania Europejskich Stolic i zaproponowa szereg poprawek. Dotyczy y one m.in. nowej procedury nominacji miast do tytu-u Europejskiej Stolicy Kultury, uszczeg owienie zada panelu ekspertw, oceniaj cych wnioski aplikacyjne miast, pomini cie Parlamentu w procedurze selekcji do roku 2009, wprowadzenie takiej samej procedury selekcji dla pa stw trzecich spoza UE, 5 6. Zgodnie z now Decyzj , projekty Europejskich Stolic Kultury b d od tej pory w wi kszym stopniupodkre la europejski wymiar dzia a orazrealizowa za o enia europejskiej warto ci dodanej fot. SXC Celia Martinez Bravo 6 PRAGA Europejska Stolica Kultury 2000 7. na o enie na Komisj obowi zku ewaluacji dzia ania i propono- wania zmian do Decyzji, zgodnie z wnioskami, wyp ywaj cymiKolejno2012: Portugalia + S owenia2013: Francja + S owacja z tej e ewaluacji (dotychczas nie by o to obligatoryjne). Ze nominacji2014:2015:Szwecja + otwaBelgia + Czechy wzgl du na zawi o procedury oraz presj czasu poprawki Ro- carda nie zosta y przyj te, ale Komisja zobowi za a si powrci do tytu u 2016:2017:Hiszpania + PolskaDania + Cypr do nich, co mia o miejsce w 2006 roku. 2018: Holandia + Malta Europejskiej 2019: W ochy + Bu gariaWtedy to Komisja, odpowiadaj c na uwagi Parlamentu, przedsta-Stolicy wi a now propozycj Decyzji, ustanawiaj cej dzia anie Wspl-Kultury noty w ramach wydarze zwi zanych z Europejsk Stolic Kultury w latach od 2007 do 2019. Wprowadza ona zmiany, maj ce naw latach celu podniesienie jako ci funkcjonowania Europejskich Stolic Kultury przede wszystkim poprzez ustanowienie konkurencji20122019 pomi dzy miastami oraz usprawnienie procedury selekcji i mo- nitoringu projektw. Nowa Decyzja wprowadza obowi zek organizowania konkursu na poziomie narodowym przez pa stwa cz onkowskie oraz zmienia sk ad panelu ekspertw. Zgodnie z decyzj , wnioski aplikacyj- ne o tytu Europejskiej Stolicy Kultury maj by oceniane przezEuropejskie1992: Krakw1993: Graz mieszany panel, w ktrym zasiadaj eksperci zarwno wytypo- Miesi ce1994:1995:BudapesztNikozja wani przez instytucje wsplnotowe, jak i przez zainteresowane pa stwo cz onkowskie. Zapewni to ma obiektywny i przejrzysty Kultury 1996:1997:St. PetersburgLublana1998: Linz + Valetta wybr kandydatur.1999: P owdiw2000: 2001: Bazylea + Ryga Dodatkowo ma zosta powo any panel ekspertw, ktry b dzie2002: monitorowa proces przygotowa do realizacji obchodw Euro-2003: St. Petersburg pejskiej Stolicy, co ma by gwarantem jako ci realizacji projek- tu. Zgodnie z now Decyzj , projekty Europejskich Stolic Kultu- ry b d od tej pory w wi kszym stopniu podkre la europejski wymiar dzia a oraz realizowa za o enia europejskiej warto ci dodanej.7 8. Jednym z podstawowych celw wyboruEuropejskiej Stolicy Kultury jest wzmocnienie wsp pracy w dziedzinie kultury i promowanietrwa ego dialogu na szczeblu europejskim fot. SXC John Nyberg 8 KOPENHAGA Europejska Stolica Kultury 1996 9. Podstawa prawna Z tekstem dokumentw Pomimo e, jak wspomniano powy ej, przyj to odr bn Decyzj , do-mo na si zapozna tycz c Europejskiej Stolicy Kultury, dzia anie to jest cz ci Progra- mu UE w dziedzinie kultury Kultura 20072013. rodki finansowe na stronach www : na realizacj inicjatywy Europejskich Stolic w tym przede wszyst- kim Nagroda im. Meliny Mercouri pochodz w a nie z bud etu Programu (Obszaru 1.3 Programu Kultura Dzia ania specjalne). Decyzja, ustanawiaj ca Program Kultura 20072013, stanowi, i : Europejskie Stolice Kultury: Na podstawie decyzji nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskie-http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O- go i Rady z dnia 24 pa dziernika 2006 r., ustanawiaj cej dzia anie J:L:2006:304:0001:0006:EN:PDF Wsplnoty na rzecz obchodw Europejskiej Stolicy Kultury w latach 20072013, nale y zapewni znaczne dofinansowanie tej imprezy, Program Kultura 20072013: zauwa anej przez Europejczykw i przyczyniaj cej si do wzmoc-http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O- nienia poczucia przynale no ci do wsplnej przestrzeni kulturowej. J:L:2006:372:0001:0011:EN:PDFW ramach tych obchodw nale y po o y nacisk na transeuropejsk wsp prac kulturaln . Idea nominacji miast do tytu u Stolicy Kultury Cele danego regionu zosta a przeniesiona tak e poza ramy instytucjonalne Unii Europejskiej, a nawet poza granice Europy: Jednym z podstawowych celw wyboru Europejskiej Stolicy Kultu- ry jest wzmocnienie wsp pracy w