Veronika Rojkovičová: Tvorba webu

 • Published on
  01-Nov-2014

 • View
  287

 • Download
  1

DESCRIPTION

Veronika Rojkoviov, n Consulting Director, pednela na Prvn sted v Brn

Transcript

 • 1. Tvorba'novho'webu'je'cesta'na' dlh'tra'' "ako"dobehn"do"ciela,"o"najrchlejie"a" najefek7vnejie.""
 • 2. Projekty,"na"ktorch"som"sa"podielala""
 • 3. o'by'Vs'zaujmalo''' Prprava"novho"webu," pouitenos"webu," rozloenie"prvkov"na" webe,"UX""" truktru"webu"a" obsah"na"webe"" Trendy"v"oblasK"webu"" Spoluprca"s" dodvateom" Ako"zauja"zkaznkov"" Zvaujeme" pripravujeme"redesign" Ako"pripravi"web"z" hadiska"SEO" Ako"urobi"sprvne" testovanie"" Web"pre"rzne" zariadenia"
 • 4. O'om'by'som'sa'dnes'chcela's'vami'pobavi' 1/"Vber"vhodnho"rieenia"" 2/"Prprava"novho" webu"" 3/"Zbava"zana" a"po"spusten" projektu""""
 • 5. 1/'VBER'VHODNHO'RIEENIA''
 • 6. Finann'nronos'' spora'vho'asu' Webdeveloper" Vlastn" vvoj"" Balkov" rieenia" Open" Source""
 • 7. Porovnn"een"(1)" Varianta Vhody Nevhody Vlastn vvoj webu ! Vlastnctvo zdrojovch kdov ! Lepia monos motivcie vlastnho zamestnanca ! Rchlos zmien ! Nezvislos na jednom dodvateli ! Dopredu znme nklady na prevdzku ! Nkladn vvoj ! Rozvoj know-how ! Potrebn znalosti alebo naja si tm ud ! asov nronos ! Nronos na koordinciu a vedenie Balkov rieenie ! Rchlos ! Cena ! Obmedeznos prav ! Nerastie s vaimi potrebami ! Zvislos na jednom dodvateli ! Nkladn pravy na mieru Pipravujeme"nov"web""prakKck"kurz"
 • 8. Porovnn"een"(2)" Varianta Vhody Nevhody Open Source ! Rchly vvoj. ! Opravovanie a rozirovanie softwaru. ! Nklady na zskanie softwaru. ! Modulrnos a flexibilita. ! Nezvislos na jednom dodvateovi. ! Pracnos nastavenia a celkovho prizpsobenia. ! Nzka podpora. ! ahk dostupnos pre hackerov . ! Bezpenostn diery. ! Riziko straty zujmu o al rozvoj zo strany programtorov. ! Nronos na aktualizcie. Webdeveloper ! Webna mru . ! Vvoj a rozvoj, sledovanie trendov. ! Na veden projektu sa podiea tm pecialistov. Bezpenos. ! Zujem na vytvoren kvalitnho webu. ! Vyia cena. ! Zvislos na jednom dodvateli. ! Vber sprvneho dodvatea. Pipravujeme"nov"web""prakKck"kurz"
 • 9. Low`cost"rieenia""
 • 10. Na"zaiatku"to"me"s"aj"bez"webu""
 • 11. OTZKY'K'DISKUZI' ?"
 • 12. 2.'ABY'VM'PRPRAVA'WEBU'NEZOBRALA' VETKU'ENERGIU''
 • 13. Odpovedzte'si'na'aeto'zkladn'otzky'' Ako"mi"bude"sli"web"v"rmci"mjho"projektu?" Koho"nm"chcem"oslovi?"" Potreby"danej"cieovej"skupiny:"" V"akom"tdiu"rozhodovania"prde"na"web?"" o"bude"hada"za"informcie?"" o"chceme"my,"aby"urobil?" Ako"sme"schopn"ho"presvedi?""" Odkia"sa"na"mj"web"dostane?"" Ako"bude"plaK"za"moje"sluby/produkty?""
 • 14. Kto"s"vai"zkaznci"a"o"potrebuj"v"rmci" rozhodovania"
 • 15. Ak"obsah"a"funkcionality"bud"na"webe" 1" 2" 3"
 • 16. Potom"je"potrebn"ich"logicky"zoskupi""
 • 17. A"op"si"vyznai"priority" 1" 2" 3"
 • 18. Pomocnk"pri"organizovan"obsahu""websort.net""
 • 19. Pomocnk"pri"overen"si"sprvnosK"navrhnutej"truktry" webu"`" hgp://www.opKmalworkshop.com/treejack.htm""
 • 20. A"potom"u"sta"dan"priority"rozdeli"na"jednotliv" strnky"""" "
 • 21. 70:30"
 • 22. OTZKY'K'DISKUZI' ?"
 • 23. 2.'PO'SPUSTEN'WEBU'ZANA'T' NAJVIA'ZBAVA'''
 • 24. Ako'zvi'vkonnos'webu'' Best'Pracace' A/B'testy' Segmentace' Personalizace' CRO' 1'%' 2'%' 3'%' 4'%'
 • 25. Chci'aby'vce'lid,'kte' navpvili'web,'u'ns' nakoupilo''
 • 26. A)"Vce"relevantnjch" zkaznk"" B)"Zvit"konverzn"pomr"
 • 27. Pojme'zlepit'objednvkov'proces''
 • 28. A/B'test'' Tlatko'Objedna'by'malo' by'nad'prehybom!'
 • 29. Mulavariantn'test'' Monosa'dopravy'a'platby's' komplikovan!'
 • 30. Testovat"meme"mnoho"vec"" Poradie"krokov"v"nkupnom" procese" Poet"poloiek"v"kroku"" Vplyv"obrzku"a"npovedy"" Rozloenie"prvkov" Doplkov"sluby"" Texty"" Farebn"kombinciu"" Vekos"jednotlivch"prvkov"" Call`to`acKon"prvky" Prispsobenie"webu"pre" uvatea"
 • 31. Tituln"strnka"" Strnky"kategori"" Detail"produktu"" Vloen"produktu"do"koku"" Dokonen"obj."""
 • 32. Nerobte'zo'svojho'webu'pokusnho' krlika'a'robte'zmeny'premyslene...''
 • 33. Meranie"je"zklad""
 • 34. Hledn'potencilu'na'zklad'dat' Kde"jsou"nzk"konverzn"pomry?" Strnky"s"velkou"nvtvnos7"a"malm" konverznm"pomrem"maj"obrovsk"potencil" Zvyovn"konverznho"pomru"na"dobe" konvertujch"strnkch"bv"inn"quick"win" Kde"je"nejvt"bounce"rate?" Kde"uivatel"opoutj"web?" Udrte"pozornost"uivatel"7m,"e"jim"ukete" relevantn"obsah"a"nabdky" Jak"se"nvtvnkm"da"dokonit"objednvku?" Kdy"u"se"uivatel"dostal"k"objednvce," zjiujte,"kde"a"pro"pedasn"skon" Zjednoduovn"strnek"blzkch"konverzi"me" mt"vznamn"efekt" Kter"klov"skupiny"uivatel"jsou"podstatn?" Vznamn"zdroje"nvtvnosK" Zvyte"vkon"nvtvnosK"z"e`mail,"banner"a" vyhledvn"dky"jejich"odlien"v"testech" Kter"strnky"maj"velkou"nvtvnost?" Strnky"s"velkou"nvtvnos7"maj"potencil" Umon"rychl"testy" Vt"potencil"pro"zven"pjm" Jak"jsou"zdroje"pjm?" Umojeme"uivatelm"najt"sluby,"kter" prodvme?"" Zlepujte"kvalitu"nvtvnosK"klovch"strnek"
 • 35. Ako"zskava"alie"data,"ktor"Vm"pomu?""
 • 36. Vysvtlen"A/B"testu""
 • 37. Nstroje"na"A/B"testy""OpKmizely"alebo"Visual" Website"OpKmizer""
 • 38. Idelny"proces""
 • 39. Jeden"prakKck"prklad""
 • 40. Priorita'.'1:'Strnka'kategrie" Problmy"s"vberom"sorKmentu""
 • 41. Priorita'.'2:'Detail'produktu" Nzka"vizulna"priorita"dleitch"prvkov,"kter"maj" navies"nvtvnka"k"nkupu"""
 • 42. Priorita'.'3''Objednvkov'proces'" Zvi"priechod"objednvkovm"procesom"
 • 43. " " Vsledok:'zvenie'konverznho'pomeru' o'21'%'' hgp://www.h1.cz/pripadove`studie/uzivatelske`testovani/hudy` cz`pripadova`studie/"""""
 • 44. Testujte"veci,"ktor"maj"vzman"vplyv"na"trby""
 • 45. Testova"nov"npady"""
 • 46. Web"je"vak"len"jednou"asou,"ktor"ovlyvuje" rozhodnuKe"loveka"
 • 47. OTZKY'K'DISKUZI' ?"
 • 48. Rada'na'zver'
 • 49. Run'when'you' can,'walk'if'you' have'to,'crawl'if' you'must;'just' never'give'up.' ' '''''''''''''''''''''''''''''Dean'Karnazes'
 • 50. Nai"obchodnci"sa"s"vami"radi"pobavia"o"monosKach" ako"zlepi"vsledky"vho"projektu"" Josef'Matouek'' Corporate"Sales"Manager"" " Kontakt:"" josef.matousek@h1.cz""
 • 51. Tto"prezentcia"vznikla"za"podpory"celho"tmu" ConsulKng"" Vojtch"Mikula"" Senior"UX"Consultant"" Jan"Hlav" UX"Consultant"" Michal"Mrsko" UX"Consultnat"" Tom"Ledba" Junior"UX"Consultant" Jakub"Peich"" Project"Manager"" Roman"Appeltauer" Web"AnalyKcs"Strategist" Jakub"Drahokoupil"" Web"AnalyKcs"Consultant""
 • 52. Peji"mnoho"spnch"vsledk!" Kontakt:)veronika.rojkovicova@h1.cz,)733)370)217)