2014 11 03 happyweek 91

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    122

  • Download
    0

DESCRIPTION

vnoce, rodina, tst, spch, firma, Feng Shui, interir, design, byznys, bohatstv, harmonie, zdrav

Transcript

1. www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 3.11. 2014. 091TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOLwww.akademiestesti.webs.com..zpvejte ptel, protoe Vnoce, Vnoce pichzej, astn a vesel. Asi znte tuto pjemnou a veselou psniku. A pesn takov Vnoce maj bt astn a vesel. To si tak lid navzjem v tomto obdob nejvce pej. Te ale porovnejte tuto pse s realitou dnench Vnoc. D se bez nadszky ci, e je pln opan. tst a vesel vystdal chaos, zmatek, shon, stres a rychlost. Modern doba jakoby nm ty sprvn Vnoce zcela ukradla.Nic ale nen ztraceno. Vdy mte ve tak, jak si to udlte. Take i o Vnocch zle jen a jen na vs, jak ty leton Vnoce budou. Mte pocit, e se tomuto tmatu vnujeme pli brzo? e Vnoce jsou a tm za dva msce? Kdy pominu fakt, e v roce devnho kon let ve jak zblznn, take Vnoce tu budou dv, ne se nadjete, jsme v obdob siln Vody a ta chce peci jen svj as. Urit si vzpomenete na zkony pti prvk (promnnch fz), kdy v zkonu rozen Vodu rod Kov. A Kov je prv mimo jin as. Chcete-li tedy pln vyut podpory energie Vody, muste vemu vnovat dostatek asu. Proto je dobr se Vnocm vnovat ji nyn.Vte, e hlavn funkc Vody je plynut. Toto plynut by navc mlo bt tzv. linern, tj. z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu C atd., atd.. Proto je dobr si ve pedem naplnovat tak, abyste vechny aktivity mohli dlat plynule a bez zbytenho shonu a chaosu. Je tedy velmi dleit, abyste si ji v tchto dnech v klidu sedli (Voda m rda klid, pohodu a uvolnn) a co nejvce do detail si promysleli, jak chcete leton Vnoce strvit. Promyslete si, jak drky komu chcete dt pod stromeek, koho byste rdi navtvili, s km si chcete zajt na dobr svaen vno, koho naopak chcete pozvat k sob dom na dobr trdl apod. Volte ve tak, aby to, co si naplnujete, vm pinelo radost. Odhote slovko musm za slovko chci. Na ve, co si naplnujete, se mte tit. Urete si tak, kdy a jak cukrov chcete pct, jak jdlo bude dodvat vaim Vnocm ndech bohat Vnoce. Bohatstv Vnoc nen v mnostv drahch drk. Bohatost m vyvolvat pocit, e se mte dobe, e se vm da, e jste spokojen. Toto ale nedoenete tm, e nakoupte spousty drk. V nich kouzlo bohatch Vnoc urit nen.m dl tm vce od lid slchm povzdechy jako nap. letos na Vnoce kalu, nebo letos nic na Vnoce dlat nebudu apod. Lid jsou tak unaveni stresem a shonem bnho ivota, e pedstava jet vtho shonu kolem Vnoc je zcela znechucuje. Tm se ale bohuel nechvaj okrst o jedny z nejkrsnjch dn v roce. Nenechte si je vzt. Udlejte si Vnoce astn, vesel, radostn a bohat. 2. www.akademiestesti.webs.comToto tma bv velmi asto kontroverzn. Mnoho lid, kterm se v ivot neda, nechpou i spe nechtj chpat, e jejich ivot je takov, jak si ho zadili. asto slchm nky na to, jak jim ivot kaz nco, co nemohou sami ovlivnit i zmnit. Nejvce se takto ohrazuj nemocn lid. kaj: Copak j chci bt nemocn? Copak si chci nemoc zpsobit sm? Ano, ono to zn asto i velmi krut, obzvlt pro lidi, kte trp opravdu vnou nemoc. Je jen tko pedstaviteln, e by si takovou nemoc pli. Tady je vak dleit si uvdomit, e si nemuste ani tolik nco pt. Sta, kdy k tomu vytvote pzniv podmnky. Asi nikdo nechce bt v zim nachlazen, mt zpal plic apod. Kdy se ale pak podvte na to, jak se tito lid ped nemoc chovali, pak si uvdomte, e jejich chovn umonilo vznik jejich choroby.Vte tak, e vtinu nemoc si lovk pivod psychikou, a ji vdom (nap. kuk, kter se boj rakoviny plic a pesto dle kou), i podvdom (ijete v jist obav, ani si ji uvdomujete a tm oslabujete svj organizmus, kter se pak neum chorob brnit).Kdy si ale lovk um pivodit do ivota nco negativnho, pro si stejnm zpsobem nepivd do ivota tak nco hezkho? Funguje to pln na stejnm principu. Sta opravdu jen chtt a vytvoit tomu podmnky veKAD M JEN TO, CO CHCEvdom a podvdom. Pak zanete ve svm ivot dlat vci tak, e vs vedou k vaemu pn. A pokud pracuje vae podvdom, tak si to ani neuvdomujete. Pak mte pocit, e jste ke svmu pn doli nhodou i vs potkalo to, emu kte tst. Ale vzte, e to tak vbec nen. Jak nkdo chytr ekl: Nhody neexistuj. Ve je jen akce a reakce. To, co se vm v ivot dje je pouhou reakc na to, co dlte.Dleit je, abyste se na sv pn neupnali. Tm je uzavrte a znemoujete, aby k nim mohla proudit energie a tm je oivit. Sta, kdy si jasn uvdomte a urte, co chcete, pijmete toto pn a pak to nechte bt. Nehledejte hned pesn cesty k cli. K vaemu cli mohou vst rzn cesty a vy dnes nemete vdt, kter je ta nejlep. Jen prost krejte svm ivotem, mjte jasno v tom, co chcete a dvejte se kolem sebe. Nikdy nevte, kter cesta je tou zkratkou k cli, kdo z vaeho okol je ten, kdo vm vae pn spln. ijte jen s vdomm, e to, co chcete, dostanete. Pijde to, to si mete bt jisti. Proto tak plat velmi dleit ren: Dvejte pozor na to, co si pejete, me se vm to splnit.Hlavn na splnn svch sn netlate a nespchejte. V sen, aby byl opravdu takov, abyste si ho mohli ut, pijde a v ten prav as. Pijde-li dve, nebude fungovat. 3. www.akademiestesti.webs.comBUTE MISTREM KAD DENLid asto vzhl k tm, kte jsou v ivot spn, slavn, bohat a astn. Mvaj pocit, e oni sami nikdy neho takovho nemohou doshnout. Jsou dv cesty k spchu: ta tvrd, vyden, polit potem a krv a pak ta jednoduch, pjemn a naplujc. Tu prvn cestu rozhodn nikomu nedoporuuji. Takov cesta nen vae. Je to cesta nkoho jinho. Vae cesta (pokud je skuten vae) je vdy cesta jednoduch a naplujc.Pokud jste sami sebou (ijete svj Astrotyp pipomnm, e jeho vypracovn si mete objednat u ns na dasa@byu.cz), jste spontnn, autentit. Spontnnost a autentinost vm dodvaj ohromnou energii, kdy jste jen a jen sami sebou a ve, co vm bylo dno do vnku, vm pomh. Vs samotn to nestoj dnou nmahu, nic vs nevyerpv.Dokete bt sami sebou kad den, kadou minutu? Jste te sami sebou? Velikost, spch a tst pat prv tm, kte dok mistrovsky ovldat kad den. Podvejte se na nkolik opravdu velkch lid. Nap. Picaso, Jgr, Gott, Da Vinci, Einstein, Maddona.. Tito velikni svho ivota byli i jsou sami sebou stle, pod. Nikdy si nehraj na jin, vydvaj ze sebe jen sv vlastn talenty, svoji vlastn energii. Kad den. KAD DEN!!!!! Tm je tak kad den pro n zdrojem dal energie. Take i kdy jsou velmi aktivn, ta aktivita jim pin novou energii. Ovldnte svj den a v ivot bude jen a jen spn, astn, naplujc a hlavn vm bude dodvat novou a novou energii. Upevn se vae zdrav, pestanete si zkracovat ivot. Bute sami sebou kad den. U te!JE TU AS HOJNOSTI VLDNE NM VEPVte, e koncem roku jsou energie vdy nejslab. Nemte tedy tm dnou oporu v okolnch energich. Je velmi dleit si toto uvdomit, protoe ve, co dlte, vechny sv aktivity muste nabjet hlavn svoj vlastn energi.I proto v tomto obdob pichz ten nejlep vldce, kter vm me velmi pomoci Vep. Je to energie, kter pin slu (sta si pedstavit silnho kance v lese), ale hlavn dleitost dostatenho zdroje ivin. Asi nemusm zdrazovat, jak vepci rdi jed .V tomto obdob je tedy velmi dleit, abyste mli neustle kolem sebe dostatek jdla, pit. Nejde ale jen o jdlo a iviny, ale tak o dal vci, kter vm zpjemuj ivot a dvaj vm pocit bohatosti.V zimnch mscch je dleit sprvn volit stravu. Mla by bt velmi vivn a zahvajc. Proto omezte vechna jdla, kter chlad (od rznch chladcch zelenin, jako nap. ledov salt, pes citrusy a po studen npoje).Dopvejte si co nejvt hody. Pokud jte maso, je dobrm zdrojem nejen siln energie, tepla, ale tak tuku, kter v tomto obdob potebujete jako ochranu proti pronikn chladu do tla.S Vepem si hlavn uvejte, dvejte si do nosu, milujte se, dopvejte si sex, dobr pit. Bute v teple, nehote se a ve ete v klidu, bez konflikt. Vep si rd uv, tak si z nho tento msc berte pklad . 4. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuOhledn sv budoucnosti tedy vizi, to je opt energie Ohn, kter dodv dleit svtlo, dky ktermu lovk vid svoji budoucnost. Je to svtlo, kter lovka pitahuje a za kterm pak rd jde.Z dotazu je tm jasn, e zsadn pinou vaeho stavu je prce, kterou trvte velkou st svho ivota a ta vs nenapluje. V ivot se tak me zdt bezvchodn, zbyten a proto vae mysl i tlo odmt cokoliv dlat, nebo v, e to k niemu nevede.V takov situaci je velmi tk cokoliv novho zanat, vetn novho ivota. Proto se nemus dait ani poet. Ze veho nejdve se muste postarat sama o sebe a zskat zpt energii. Jako prvn krok byste mla zat erpat zkladn energii. K tomu nejlpe slou siln hovz i kuec vvary (pozor, mus se vait 8 hodin nejmn 5 hodin je zde dleit energie asu). Dle byste mla denn uvat gel Aloe Vera. Dleit je pravideln a dlouh spnek. Chote spt nejpozdji ve 22:00.Dalm krokem je vytvoit vhodn prosted pro nov ivot a rodinu. Zde je nutn poslit energii elementu Zem. Vyuijte zemit barvy bov, lut, hnd, kvov apod. Vytvote si kolem sebe pocit hnzda mjte vude mkk polte, deky, peiny apod. Hodn se tak objmejte se svm partnerem a vytvejte kolem sebe pocit tepla. Vyuvejte zaplen svky, vonn tyinky apod. Zem m rda teplo a ohe.Nov ivot zan v energii Vody, ale mus ji pinst energie Ohn. Ten vm, dky vyhoen, pln chyb. Ohe si do svho ivota muste doplnit hlavn radostnmi pocity. V partner, rodina i vai blzc by vm mli tuto radost dodvat kad den. Nemus jt o nic nronho, sta jen drobnosti, kter vs pot. Radost si dlejte i sama. Mete si dt nco dobrho, nebo si koupit nco novho na sebe i do domcnosti. Cokoliv, co vs pot a udl vm radost.Nejdleitj je, abyste si v ivot se svm partnerem vytvoili pocit bezpe, stability a jistoty. Ve vaem souasnm stavu tato energie chyb, nebo je velmi oslaben. K tomu vm velmi dobe pome v prostor interir. Mla byste mt doma jen pevn, byteln a stabiln nbytek. Nic, co se vikl, co je nestabiln i nefunkn. Muste mt kolem sebe jen takov vci, o kter je mon se bez obav opt.Poet dtte dejte as. Nespchejte. Muste bt opravdu pipraven. Muste mt vnitn pocit, e jste schopn dt do svho tla a pot i do ivota pijmout. Toho budete schopna a pot, co budete mt silnou zkladn energii a energii Zem a Ohn. Rozhodn nevnmejte novho lovka, jako vysvobozen ze svho souasnho stavu, za een tohoto stavu. To by bylo patn jak pro vs, tak i pro vae dt. Posilujte pomalu, postupn ve uveden energie, postupn se uvolujte a po njak dob budete pirozen schopn nov ivot pijmout. Berte jako fakt, e jakmile budete v pohod, automaticky pijde i nov ivot.Dobr den,jmenuji se Jitka, narodila jsem se 20.7.1983 v 9:30. Pracuji ve sttn sprv, v prci nejsem spokojen, prce mi bere energii, pracuji v open space, s negativnmi kolegy-mui.M zamstnn m nenapluje, umm to, vydlm si tm docela hezk penze, ale nectm u toho pocit vnitnho uspokojen. M klienti navc na m jsou asto hrub a j mm strach se brnit (nkdy to ani nejde, protoe nemohu na klienta vt tak jako on ve na m), navc si ty jejich emoce moc beru a to mi ubliuje (jednme s klienty u oknka). Nevm jak to udlat aby mi emoce druhch tak moc neubliovali. Kdy mm vztek tak to v sob dusm a vm e to nen dobe. Jsem doma se syndromem vyhoen. Prost jsem si toho na sebe naloila tolik a jsem se z toho sloila. S manelem se sname o dtko, ale tomu drobekovise k nm zatm nechce, poradte mi jak, zmny mm doma nebo teba i v prci udlat abych si pithla do ivota novho lovka a novou slu na dal nutn zmny? Prce mdokonce tak vysla e nemmenergii na konky a ani na ptele, take o to vc se ctm smutn, kdy jsem na vechno sama, je mi to lto.U se tm na vai odpov.Mjte se moc hezkyJitkaVen Jitko,dkujeme za v dotaz. Pokud prodlvte stav vyhoen, tak se jedn o kolaps hlavn energie elementu Ohn. Pinou tohoto stavu asto bv situace, kdy lovk ije ivotem, kter ho nenapluje (Ohe pin pocity naplnn), nevid dn smyslupln vchodisko a asto nem dnou vizi.MUNTJAKOHE-VEPVODA-VODA-ZEM0KOZAOHE-DRAKDEVO+ 5. www.akademiestesti.webs.comVYUIJTE FLOW PRO SVJ BYZNYSJi nkolikrt jsme v HAPPYWEEKupsali o tom, e ekonomika i byznys se d stejnmi prodnmi zkony, jako ve ostatn. A si to uvdomujete nebo ne, to, jak se vm da, je pod silnm vlivem prv prodnch zkon a cykl. V souasn dob se energie pesouvaj do fze elementu Vody. Je to obdob, kdy jsou energie nejslab a nejklidnj. Ve, co tmto energim bude odporovat, bude zpsobovat komplikace a bude vs to velmi vyerpvat.I kdy jsou energie Vody pasivn a klidn, neznamen to, e nemaj dnou energii. Sla a energie tohoto elementu jsou hlavn ve volnm plynut a v moudrosti. Pokud tyto energie vyuijete, zskte tak velmi dleitou energii, kter se k flow plynut. V tto energii tzv. ve plyne samo. Abyste do takovho stavu sv podnikn dostali, je teba mt ve uspodno tak, aby vm a vaim aktivitm nestlo nic v cest. K tomu mete vyut dal silnou energii Vody, a to jsou informace. Proto v nsledujcch dvou mscch se snate ped jakoukoliv aktivitou erpat co nejvce informac. V dnen dob internetu nen vbec tk si informace sehnat. Na zklad tchto informac si pak vytvote pln sv aktivity. Ke zpracovn informac vyuvejte hlavn svj intelekt a moudrost. I tyto vlastnosti pat k energii Vody. Neete nic emotivn i na zklad prvotnch pocit. To Voda nem rda a v tomto obdob by vm to moc nepomohlo. Naplnujte si ve po jednotlivch krocch, kter pak bude stait jen nsledovat. Pesn pln, systm i d, kter si takto pedem pipravte, vytvo tak energii elementu Kov. Ten dodv slu prv souasnm energim Vody a umouje voln plynut flow.Jakmile si udlte detailn pln svch aktivit zaloen na informacch, pak jen jdte krok za krokem podle svho plnu a nic dle ji moc neete. Pokud se vm peci jen do cesty postav njak pekka, kterou jste nepedvdali, nic se nedje. Nechte ve plynout dl. Voda si vdy najde cestu, jak jt kupedu. Pokud si hned na zatku nebudete vdt rady, zachovejte klid a trplivost (dal energie Vody). een se urit objev a pak sta dle pokraovat ve flow.HAPPILLIONAIRE 6. www.akademiestesti.webs.comPIPRAVTE SVJ INTERIR NA ZIMUZima je obdob, kter ns nejvce oslabuje lpe eeno, nedodv nm tm dn energie. Je tedy dleit, abychom s energi nejen etili, ale zajistili si jej kadodenn doplovn. Zkladnm zdrojem energie lovka je strava, ale tak vzduch a prosted, ve kterm ijeme. Proto i v domov, kancel i jin msto, kde trvte vce asu, by ml bt nastaven tak, aby vm energii dodval a tm vs chrnil ped zimnm vyerpnm.Zima je pod vldou energie Vody. Ta pin energii chladu. Proto byste tuto energii mli ve svm prostoru co nejvce harmonizovat. Voda je jednm plem, kdy tm druhm plem je element Ohn. Harmonizaci tak v interiru provdjte prv pomoc tto energie. Vte, e se k teplo domova. Toto teplo si muste tak co nejvce chrnit. Poslit energii ohn mete samozejm ohnm jako takovm: krb, krbov kamna, zaplen svky, vonn tyinky apod. Tak, jako Voda pin energii chladu, Ohe pin energii tepla. Proto je dleit, abyste ve svm interiru udrovali pimenou teplotu. Nesmte doma ctit chlad. Vte, e je lep si pitopit, ne chodit doma v tlustch ponokch, teplkch a svetrech.Dalm zdrojem energie Ohn jsou barvy. Zde vm pomohou vechny odstny barvy erven. m sytj rud, tm silnj energie Ohn. Teplo vytvote tak vaenm a peenm. Proto se tmto aktivitm v zim vnujte pravideln. Tepl jdlo je tak velmi dleit pro celkov pocit tepla domova. ERNK INTERIORDESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com -kliknte ZDESluby ERNK INTERIORDESIGN si objednejte na dasa@byu.cznebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com 7. www.akademiestesti.webs.comVe tyict sedm kapitole nm Star Mistr zdrazuje starou pravdu, kter je stle vce vyzdvihovna i dnes: ve se skrv ve vaem nitru. Nehledejte zchranu ani bohatstv nkde venku. Ve je ve vs. Hledejte v sob. Poznejte sami sebe, svj talent a ten dle rozvjejte. Jen tak mete doshnout ve svm ivot skuten naplnn, tst a radost. Ve ostatn jsou jen nlepky, ktermi se lid sna zakrt svj neuten ivot. V skuten poklad le uvnit. Najdte ho a vyzdvihnte na svtlo bo. Spolhejte se na sv pocity, na svoji intuici, na sv vnmn. V pocit je vdy pravdiv. Nemete ctit nco, co neexistuje. To co ctte, to je skuten realita. Nemuste ji vnmat svmi pti smysly. Hrozc nebezpen nemuste vidt. Nemuste stejn tak ani vidt pichzejc pleitost. Mete ji vak ctit (a ctte ji vichni jen nkte z vs j vnuj pozornost, jinm unik). V pocit je tak jedinou skutenou realitou. Vae smysly vs astou klamou, ale pocit nikdy.Kapitola 48Kdo se sousteuje na vzdln,Den ze dne si vce osvojuje.Kdo se sousteuje na Tao,Den ze dne se vce oprouje.Postupnm oproovnmDospvme nakonec k nejednn.Nejednme-li, nezstv nic,Co by nebylo vykonno.Svt lze zskat jen trvalm nevmovnm,Kdo se vmuje, nikdy neme zskat svt.Tato kapitola zdrazuje znm pojem WuWeikonej nekonnm. Je to pojet, kter je na zpadn kultue pomrn vzdlen. Kdy se vak podvme do historie a zkoumme-li rzn zpadn nboenstv (Kesanstv, Judaismus, Islm apod.), zjistme, e i zde vldne velk draz na pizpsoben a adaptaci. Tato uen vak byla postupem asu pekroucena a lid byli vedeni k boji, ke konkurenci, k dobvn, pedlvn, mnn.. Kdy si toto ve uvdomme, tak to, co povaujeme za pokrok, se d stejn tak povaovat za padek ve je Jin a Jang. Podvte-li se na svj ivot, urit zjistte, e tm pod se za nm honte, stle se snate neho doshnout. ivot tak ovld stres, stl boj s asem, s konkurentem, se sousedy, s rodinou Bylo nm vtpovno, e si mme ve urvat. Uili ns, e bez prce nejsou kole apod. Kdy si ale uvdomme skutenou podstatu fungovn prody a prodnch zkon, pak vidme, e ve v prod se vyvj v klidu, postupn, jakoby samo. Proda vdy hled cestu nejmenho odporu. Lid naopak zdolvaj pekky. Za to jsou pak odmovni. Tm se ale pli vyerpvaj, ale tak vyerpvaj sv zdroje. Jen si vezmte, jak moc je vyerpan zemdlsk pda. A pitom proda sama nm toho dv dost a dost. Honba lid za vc a vc vak pinesla velk vyerpn. Star Mistr nm zde jednodue ukazuje, e ve, co potebujeme je zde, nemusme se o to pli snait. Mme vyuvat to, co je a nesnait se ve kolem sebe stle mnit. Dlouhodob tm toti vdy ztrcme. TAOTE ING 8. www.akademiestesti.webs.comPEDPOV PRO R ENERGIEV tdnu od 3.11. vldnou velmi podobn energie, jako v tdnu minulm. Klidn tden, kdy je ideln zamit se na detaily, seznamy, dodlvn starch a nedokonench zleitost. I klid a tdn pjde jako po msle.PONDL DIKOBRAZ 3-3-7Zatek tdne by ml bt vyrovnan. Vldnou pomrn siln tradin energie. Nemli byste se tedy snait o nic novho, pevratnho. Ideln je navazovat na nco, co ji znte, i nco tradinho.Jdlo: dnen jdlo mus bt tradin. Ideln by bylo, kdybyste jdlo vyuili k tradinmu setkn se svou rodinou i rodii.TER VLK 2-4-8V ter budou vldnout pomrn nejist energie. Nesnate se tvit jinak, ne je skutenost. Stejn tak si dvejte pozor na druh, aby na vs nehrli tzv. betla. Ve si radji ovte a spolhejte se na fakta a ne jen na to, co vm kdo k.Jdlo: dnen jdlo vnujte svmu partnerovi. Chce to ale jst v klidu a pohod. Jdlo by mlo bt troku rozmanit a mete vyzkouet i nco novho.STEDA PES 1-5-9Dneek vyuijte k tomu, abyste si uspodali sv zleitosti a ve to, co vm pomh na va cest k cli. Pokud mte nco v nepodku, dnes to mete vechno napravit.Jdlo: dnes volte jednoduch jdlo. Spe nco tradinho. Hlavn to mus bt vae oblben jdlo. Pozor na jeho ppravu, mus bt ve tak, jak m bt.TVRTEK BAANT 9-6-1Dnes budou energie pomrn tkopdn. Jejich thu mete odlehit zbavou i pjemnm posezenm s pteli i znmmi. Neete dnes nic komplikovanho.Jdlo: dnes si dopejte njakou oslavu, zbavu i alespo posezen s pteli u jdla. Hlavn se bavte a nic moc komplikovan neete.PTEK -KOHOUT 8-7-2Dnes se mete vnovat detailm, md, ladn vc dohromady, aby ve fungovalo apod. Jsou to pzniv energie pro ladn interiru. Mete se vnovat klidu, nkupm novch doplk i pestavb nbytku.Jdlo: v ptek si dejte nco dobrho doma. Dleit je, aby bylo jdlo sprvn pipraveno, bude zleet i na servrovn a atmosfe, kterou si vytvote.SOBOTA HAVRAN 7-8-3Sobotn energie mohou bt troku karohldsk. Vci se tak zprvu mohou zdt hor, ne ve skutenosti jsou. Mete se setkat i s nepjemnou kritikou. Nic si z toho ale nedlejte, ve pejde.Jdlo: dnes vyzkouejte k jdlu nco novho. Ideln bude pikantn exotick jdlo. I dnes bude dleit, jak bude vypadat na stole.NEDLE OPICE 6-9-4V nedli si dvejte pozor na vechno . Radji dlejte ve, tak jak se m. Nesnate se nkoho pechytrait i oblafnout. Dnes nen radno si hrt na chytrky. Uvejte si vce zbavy, ne starost.Jdlo: dnes je ideln den pro vyuit jdla pro setkn s pteli. Mete je pozvat k sob dom.