2014 06 16 happyweek 72

  • View
    134

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cl, vize, strategie, pln, rodina, interir, styl, zdrav, lska, vztahy, dlouh ivot, dlouhovkost, feng shui, ba gua, marketing

Transcript

  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 16.6. 2014 . 072 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com V souasn dob provte maximln letn energie. Jak vte, jsou spojeny s maximlnm Jangem a maximlnm psoben elementu ohn. Jsou to stejn energie, kter m ve Feng Shui tzv. Gua 9. Toto Gua je dleit pro dosahovn cl lovka. Je spojeno s viz, sny a touhami. Je to stejn energie jako je prv tato letn. Nen proto od vci vyut tyto energie a poslit si sv sny a vize. Mte ale svj sen, svoji ivotn vizi? Lid asto sv sny a vize asto zamuj za koly, kter mus v ivot splnit. Nkdo me nap. ct, e sn o tom, a dokon njakou kolu. Nkdo jin zase me ci, e jeho vize je zskat doktort. Toto ale nejsou skuten sny ani vize. Jsou to jen koly, kter vm klade vtinou vae okol. Rodie diktuj svm dtem co maj studovat, e mus mt maturitu a e mus dokonit vysokou kolu. Ptel mohou asto radit, jakou prci si mte vybrat, kam a muste dojt ve sv karie apod. Tyto koly se pak stvaj jakousi povinnost a lid maj pocit, e pokud je nespln, pak nieho ve svm ivot nedoshnou. Zamuj pak tyto koly za sv cle. Jak jsme si vak v vodu ukzali, vize, sny a touhy maj energii ohn. Jsou tedy spojeny se srdcem a pocity. Nejde zde o dn kalkul, i dodrovn pravidel (je to tm naopak, protoe pravidla pat k elementu kovu a ten je ohnm nien, take ohe rozhodn dn pravidla dodrovat nechce). Sen je to, co ctte ve svm srdci, ve svm nitru. Tento cit je navc umocnn emoc, kter dv snu a vizi velkou a silnou energii. Pokud tedy snte, i uvaujete o svch vizch, zaposlouchejte se jen a jen do svho srdce a do svho nitra. Neposlouchejte sv okol a vechny ty rdce, kterch je vude kolem plno. Nikdo jin ne vy sami vm neme stanovit vae sny. Sny a vize vychzej pmo z vs a maj mocnou energii ohn a maximlnho Jangu. A Jang = funkce. Tedy ji jen z podstaty tto energie sen vdy funguje (je to maximln funkce). Proto muste za svmi sny jt. I kdyby to mlo znamenat, e nebudete plnit koly, kter vm diktuje vae okol. Opravdu sta za svm snem vykroit, uchopit jeho funkci a nechat ji fungovat. Kad sen je splniteln, i ten v .

2. www.akademiestesti.webs.com PT ELEMENT Pojem pt element je pomrn znm. Vy vte, e to jsou: devo, ohe, zem, kov a voda. Vraz element vak nen sprvn. Nejedn se o dn prvek, i statut. Naopak, je to pohybliv fze cyklu. Jak ji vte z naich pednek, semin i z naeho HAPPYWEEKu, ve v celm vesmru, tedy i na Zemi se pohybuje v cyklech. Cyklus je opakovn uritch dj, kter po sob nsleduj a vytv uzaven kruh. Tyto cykly se pravideln opakuj v rznch intervalech. Cykly, kter znme nejlpe jsou nap. ron obdob (jaro, lto, podzim, zima), nebo denn cyklus (rno, dopoledne, poledne, odpoledne, veer, noc), ivotn cyklus lovka (dtstv, puberta, dozrvn, dosplost, strnut a st) atd. Tchto cykl je mnoho a pokud je znme, dokeme s velkou pesnost urovat, co a jak se bude vyvjet dle. Co je vak velmi dleit je to, e pro ivot jsou nutn vechny fze, tj. devo, ohe, zem, kov a voda. Pokud by chybla jen jedna jedin, dolo by k zniku ivota. Proto je nutn, abyste ve svm ivot mli vdy vech pt fz. Fze deva mus do vaeho ivota pinet zatky a prvotn rst. Muste tedy zajistit, aby v kadm obdob vaeho ivota nco novho zanalo a vyrstalo. Druh fze ohn vm pak do ivota mus pinet dosahovn vrchol, tj. maximln energie, maximln spch, dosahovn svch sn a cl. Je to energie, kter pin vnitn naplnn a tst. V kad fzi svho ivota byste tak mli dosahovat vnitnho naplnn urit oblasti (nap. prce, rodina, dti, hobby apod.). Dleitou soust ivota je fze zem. Tato fze pin stabilitu, rovnovhu, zzem a harmonii. Muste tedy v njak oblasti svho ivota provat rovnovhu a stabilitu. Pokud se vm to neda, pak to velmi negativn ovlivuje cel v ivot. Navc rovnovha je jednm ze zkladnch pil tst. Zem je tak ze vech fz nejsilnj. Pokud by vm v ivot chybla, siln tak ovlivn i vechny ostatn fze a to negativn. Me se pak stt, e vm ani jedna fze v ivot nebude fungovat sprvn. Fze kovu je dokonovn. Jsou to dleit innosti, kter vedou k tomu, e ve dothnete v ivot do konce. Je to fze, kdy je dleit sprvn vybrat, co jet dokonit nemuste a co je naopak ukonit teba. Je to energie, kter vm m pomoci rozhodnout, co je ve vaem ivot prospn a co ji nepin dn uitek. Fze vody pedstavuje ukonen. Je teba kadou vc ukonit a je pln jedno, jestli je ukonen pozitivn, i negativn. Mete danou innost ukonit se ziskem, nebo se ztrtou. V tomto okamiku nejde o hodnocen, jde o to, e byste mli danou vc ukonit a neprotahovat ji do nekonena. Pokud je dokonen ziskov, je poteba zisk utrit a vyut na zatek neho novho. Bez ukonen zisk vyut nemete. Pokud jde o ztrtu, je teba danou aktivitu ukonit, abyste ztrtu neprohlubovali, ale naopak ji mohli co nejdve vyrovnat. Rozhldnte se po svm souasnm ivot. Mte vech pt fz? Je ve vaem ivot energie deva - nco, co se rod, zan rst? Mohou to bt nov prstky do rodiny (dti), me to bt nov byt, nov auto, zatek novho vztahu atd. Mte ve svm ivot ohe nco se vm opravdu velmi dobe da, provte maximln energie nap. v lsce, spchy v prci, plnte si svj sen atd.? Je ve vaem ivot stabiln energie zem? Mte pevn zzem nap. v rodin, mte oporu ve svch ptelch, mte hezky zazen domov apod.? Vyuvte energii kovu ke tdn vech zleitost a dlen na pnosn a zbyten? Dotahujete vci do konce a vyuvte tak energii vody? Pokud ano, pak je v ivot naplnn vemi dleitmi energiemi a mete se zdrav rozvjet, rst a t vyrovnan ivot. 3. www.akademiestesti.webs.com ZNTE ODPOVDI? Kad lovk si mus v ivot umt odpovdt na ti zsadn otzky: co chci v ivot zat, v em chci rst a m chci pispt. Pokud znte pesn odpovdi na tyto ti otzky, pak mte prvn krek ke tst za sebou. Pokud ne, je dobr si udlat chvilku, a na tyto otzky si odpovdt. A kdy km chvilku, myslm tm opravdu jen chviliku 3 minuty. Sta si vzt 3 kousky papru, tuku nebo notebook i pota. Napite si prvn otzku: Co chci v ivot zat? A pak si na svm mobilu odpotejte 60 vtein. Zante pst. Pite to, co vs hned napadne. Snate se pst bez pemlen. Mohou to bt zitky z cestovn, zitky sportovn, zitky milostn, sexuln, adrenalinov, zitky z prody atd. Po 60 vteinch pestate. Dle napite na dal papr druhou otzku: V em chci v ivot rst? Opt si nastavte odpotvn na 60 vtein a pite. Rst mete v rznch oblastech nap. ve vzdln, v duchovnm ivot, v karie, v urit dovednosti, zvyovat sv znalosti v urit oblasti, ve sportovnm vkonu apod. Nepemlejte, ite se svmi pocity a po 60 vteinch pst pestate. No a pak pichz na adu tet papr se tet otzkou: m chci v ivot pispt? Opt si odpotejte 60 vtein a puste se do psan. Bezpodmnen pispvn druhm, svmu okol je velmi dleitou soust ivota. Jsou to krsn pocity, pro kter opravdu stoj za to t. Mete vnovat sv dovednosti i znalosti na njak dobrovoln el, mete pispt svoj prac ke zlepen prosted ve va obci, mete pispt finann, mete pispt tm, e se o nkoho starte apod. Po 60 vteinch ukonete cel cvien. Odpovdi si pette a z od kad otzky si vyberte minimln jednu odpov a puste se hned do jej realizace. JDTE SI ZA SVM Mte tak nkdy takov nepjemn pocit, e jt si za svm snem, svoj viz je od vs sobeck? Nebo myslte si nkdy, e chtt si splnit svj sen je nemon, protoe mte tolik povinnost, kter vm v tom brn? Mon ctte jin dvody, pro si zrovna vy nemete splnit svj sen. A vte, e nejste sami. Takovch lid, kte maj obavy sv sny si plnit je vtina. To ale neznamen, e vy muste zstat soust tto velk skupiny nenaplnnch lid. Pokud mte pocit, e vm v cest za svm snem brn rzn pedpisy, systmy i lid kolem vs, pak je vymte. Tzv. Gua 6 ve Feng Shui nm k, e se mme dit zkony a dy a e dky tmto dm se dostaneme ke svmu cli jednodue a rychle (ale ve sprvn as). Gua 7 hned navazuje a k: pokud vs vak pravidla z Gua 6 omezuj, zmte je. Nek se tu nic o poruovn pravidel, o nedodrovn dohod apod. Mluv se zde o dleitosti pravidel jako nstroje, kter vm m pomoci se dostat ke svmu cli. A pokud tento nstroj ji nefunguje, je nutn ho opravit, nebo vymnit za nov. Rozhodn vm tak v cest nesm leet nic, co by vm znemoovalo doshnout svch sn. Pokud to jsou skuten pravidla, pak usilujte o jejich zmnu. Pokud jsou to njak koly, kter muste plnit a dky nim nejste schopni se vnovat svm snm, pak tyto koly penechejte jinm. Pokud jsou to lid, kte vm brn vymte je za jin, za ty, kte vm vaeho snu pomohou doshnout. Nkdy je nutn prorazit svoji vlastn cestu, pijt s vlastnmi pravidly, najt nov spojence. Vdy se d ve nastavit tak, abyste se dostali ke svmu cli. Sta se vydat na cestu a vytrvat . 4. www.akademiestesti.webs.com Vtz rozhoduje o tom, jak byla jeho cesta k vtzstv. Toto star heslo bojovnk mlo dvat monost bojovnkovi volit takov styl boje, kter vede k vtzstv. A pokud nebyl pli estn, to poraen ji hodnotit nemohl. Nechci vs tmto v dnm ppad nabdat k nekalm praktikm. Ale chci tm zdraznit, e vsledek je ve, na em v konenm dsledku zle. Proto je dleit, abyste se v kad sv innosti vdy zamili nejvce na dosaen vsledku. Vsledek je vlastn va viz, vam snem. Ve, co dlte tak mus smovat jen a jen k naplnn tto vize. Letn energie, kter nyn vldnou jsou k tomu uren. Vyuijte jich. Dvaj vm slu shnout si na svj sen. Pokud vam snem je zrove i pispn k nemu vtmu (a to by vdy tak mlo bt), pak vte, e pokud doshnete svho cle a nkomu tm jet navc pispjete, nebude nikdo tak kritick ke zpsobu, jak jste svho cle doshli. Nesnate se proto vdy jt jen pedem danou cestou, kterou vichni schvaluj. Jsou situace, kdy je nutno najt jinou, novou cestu. Pokud nikomu neubl a naopak pinese vsledek, me to bt cesta i pro ostatn. RADOST JE TAK ENERGIE Snad kad lovk alespo jednou za ivot proil radost. Pokud se i vm potstilo poctit radost v ivot, pak vte, o jak silnou emoci se jedn. Je to nboj, kter pozitivn psob jak na vae tlo, tak i na vai psychiku. Je to velmi dleit energie pro vae celkov zdrav. Nen proto nhodou, e lid, kte se dovedou v ivot hodn radovat, provaj del ivot ne karohldi. Abyste si udlali dostatek msta pro radost ve svm ivot, muste ze svho ivota vytsnit pocit urgence, praktinosti a efektivity. To ve vn do ivota jen stres a vte, e toto nezvyuje kvalitu vaeho ivota. Pokud vak tyto vci alespo z sti vymaete ze svho ivota, zskte prostor pro pocity radosti. Radost si co nejvce uvejte. Pat k elementu ohn, kter prv v tchto dnech je nejsilnj.