2014 06 16 happyweek 72

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    134

  • Download
    0

DESCRIPTION

cl, vize, strategie, pln, rodina, interir, styl, zdrav, lska, vztahy, dlouh ivot, dlouhovkost, feng shui, ba gua, marketing

Transcript

1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 16.6. 2014 . 072 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com V souasn dob provte maximln letn energie. Jak vte, jsou spojeny s maximlnm Jangem a maximlnm psoben elementu ohn. Jsou to stejn energie, kter m ve Feng Shui tzv. Gua 9. Toto Gua je dleit pro dosahovn cl lovka. Je spojeno s viz, sny a touhami. Je to stejn energie jako je prv tato letn. Nen proto od vci vyut tyto energie a poslit si sv sny a vize. Mte ale svj sen, svoji ivotn vizi? Lid asto sv sny a vize asto zamuj za koly, kter mus v ivot splnit. Nkdo me nap. ct, e sn o tom, a dokon njakou kolu. Nkdo jin zase me ci, e jeho vize je zskat doktort. Toto ale nejsou skuten sny ani vize. Jsou to jen koly, kter vm klade vtinou vae okol. Rodie diktuj svm dtem co maj studovat, e mus mt maturitu a e mus dokonit vysokou kolu. Ptel mohou asto radit, jakou prci si mte vybrat, kam a muste dojt ve sv karie apod. Tyto koly se pak stvaj jakousi povinnost a lid maj pocit, e pokud je nespln, pak nieho ve svm ivot nedoshnou. Zamuj pak tyto koly za sv cle. Jak jsme si vak v vodu ukzali, vize, sny a touhy maj energii ohn. Jsou tedy spojeny se srdcem a pocity. Nejde zde o dn kalkul, i dodrovn pravidel (je to tm naopak, protoe pravidla pat k elementu kovu a ten je ohnm nien, take ohe rozhodn dn pravidla dodrovat nechce). Sen je to, co ctte ve svm srdci, ve svm nitru. Tento cit je navc umocnn emoc, kter dv snu a vizi velkou a silnou energii. Pokud tedy snte, i uvaujete o svch vizch, zaposlouchejte se jen a jen do svho srdce a do svho nitra. Neposlouchejte sv okol a vechny ty rdce, kterch je vude kolem plno. Nikdo jin ne vy sami vm neme stanovit vae sny. Sny a vize vychzej pmo z vs a maj mocnou energii ohn a maximlnho Jangu. A Jang = funkce. Tedy ji jen z podstaty tto energie sen vdy funguje (je to maximln funkce). Proto muste za svmi sny jt. I kdyby to mlo znamenat, e nebudete plnit koly, kter vm diktuje vae okol. Opravdu sta za svm snem vykroit, uchopit jeho funkci a nechat ji fungovat. Kad sen je splniteln, i ten v . 2. www.akademiestesti.webs.com PT ELEMENT Pojem pt element je pomrn znm. Vy vte, e to jsou: devo, ohe, zem, kov a voda. Vraz element vak nen sprvn. Nejedn se o dn prvek, i statut. Naopak, je to pohybliv fze cyklu. Jak ji vte z naich pednek, semin i z naeho HAPPYWEEKu, ve v celm vesmru, tedy i na Zemi se pohybuje v cyklech. Cyklus je opakovn uritch dj, kter po sob nsleduj a vytv uzaven kruh. Tyto cykly se pravideln opakuj v rznch intervalech. Cykly, kter znme nejlpe jsou nap. ron obdob (jaro, lto, podzim, zima), nebo denn cyklus (rno, dopoledne, poledne, odpoledne, veer, noc), ivotn cyklus lovka (dtstv, puberta, dozrvn, dosplost, strnut a st) atd. Tchto cykl je mnoho a pokud je znme, dokeme s velkou pesnost urovat, co a jak se bude vyvjet dle. Co je vak velmi dleit je to, e pro ivot jsou nutn vechny fze, tj. devo, ohe, zem, kov a voda. Pokud by chybla jen jedna jedin, dolo by k zniku ivota. Proto je nutn, abyste ve svm ivot mli vdy vech pt fz. Fze deva mus do vaeho ivota pinet zatky a prvotn rst. Muste tedy zajistit, aby v kadm obdob vaeho ivota nco novho zanalo a vyrstalo. Druh fze ohn vm pak do ivota mus pinet dosahovn vrchol, tj. maximln energie, maximln spch, dosahovn svch sn a cl. Je to energie, kter pin vnitn naplnn a tst. V kad fzi svho ivota byste tak mli dosahovat vnitnho naplnn urit oblasti (nap. prce, rodina, dti, hobby apod.). Dleitou soust ivota je fze zem. Tato fze pin stabilitu, rovnovhu, zzem a harmonii. Muste tedy v njak oblasti svho ivota provat rovnovhu a stabilitu. Pokud se vm to neda, pak to velmi negativn ovlivuje cel v ivot. Navc rovnovha je jednm ze zkladnch pil tst. Zem je tak ze vech fz nejsilnj. Pokud by vm v ivot chybla, siln tak ovlivn i vechny ostatn fze a to negativn. Me se pak stt, e vm ani jedna fze v ivot nebude fungovat sprvn. Fze kovu je dokonovn. Jsou to dleit innosti, kter vedou k tomu, e ve dothnete v ivot do konce. Je to fze, kdy je dleit sprvn vybrat, co jet dokonit nemuste a co je naopak ukonit teba. Je to energie, kter vm m pomoci rozhodnout, co je ve vaem ivot prospn a co ji nepin dn uitek. Fze vody pedstavuje ukonen. Je teba kadou vc ukonit a je pln jedno, jestli je ukonen pozitivn, i negativn. Mete danou innost ukonit se ziskem, nebo se ztrtou. V tomto okamiku nejde o hodnocen, jde o to, e byste mli danou vc ukonit a neprotahovat ji do nekonena. Pokud je dokonen ziskov, je poteba zisk utrit a vyut na zatek neho novho. Bez ukonen zisk vyut nemete. Pokud jde o ztrtu, je teba danou aktivitu ukonit, abyste ztrtu neprohlubovali, ale naopak ji mohli co nejdve vyrovnat. Rozhldnte se po svm souasnm ivot. Mte vech pt fz? Je ve vaem ivot energie deva - nco, co se rod, zan rst? Mohou to bt nov prstky do rodiny (dti), me to bt nov byt, nov auto, zatek novho vztahu atd. Mte ve svm ivot ohe nco se vm opravdu velmi dobe da, provte maximln energie nap. v lsce, spchy v prci, plnte si svj sen atd.? Je ve vaem ivot stabiln energie zem? Mte pevn zzem nap. v rodin, mte oporu ve svch ptelch, mte hezky zazen domov apod.? Vyuvte energii kovu ke tdn vech zleitost a dlen na pnosn a zbyten? Dotahujete vci do konce a vyuvte tak energii vody? Pokud ano, pak je v ivot naplnn vemi dleitmi energiemi a mete se zdrav rozvjet, rst a t vyrovnan ivot. 3. www.akademiestesti.webs.com ZNTE ODPOVDI? Kad lovk si mus v ivot umt odpovdt na ti zsadn otzky: co chci v ivot zat, v em chci rst a m chci pispt. Pokud znte pesn odpovdi na tyto ti otzky, pak mte prvn krek ke tst za sebou. Pokud ne, je dobr si udlat chvilku, a na tyto otzky si odpovdt. A kdy km chvilku, myslm tm opravdu jen chviliku 3 minuty. Sta si vzt 3 kousky papru, tuku nebo notebook i pota. Napite si prvn otzku: Co chci v ivot zat? A pak si na svm mobilu odpotejte 60 vtein. Zante pst. Pite to, co vs hned napadne. Snate se pst bez pemlen. Mohou to bt zitky z cestovn, zitky sportovn, zitky milostn, sexuln, adrenalinov, zitky z prody atd. Po 60 vteinch pestate. Dle napite na dal papr druhou otzku: V em chci v ivot rst? Opt si nastavte odpotvn na 60 vtein a pite. Rst mete v rznch oblastech nap. ve vzdln, v duchovnm ivot, v karie, v urit dovednosti, zvyovat sv znalosti v urit oblasti, ve sportovnm vkonu apod. Nepemlejte, ite se svmi pocity a po 60 vteinch pst pestate. No a pak pichz na adu tet papr se tet otzkou: m chci v ivot pispt? Opt si odpotejte 60 vtein a puste se do psan. Bezpodmnen pispvn druhm, svmu okol je velmi dleitou soust ivota. Jsou to krsn pocity, pro kter opravdu stoj za to t. Mete vnovat sv dovednosti i znalosti na njak dobrovoln el, mete pispt svoj prac ke zlepen prosted ve va obci, mete pispt finann, mete pispt tm, e se o nkoho starte apod. Po 60 vteinch ukonete cel cvien. Odpovdi si pette a z od kad otzky si vyberte minimln jednu odpov a puste se hned do jej realizace. JDTE SI ZA SVM Mte tak nkdy takov nepjemn pocit, e jt si za svm snem, svoj viz je od vs sobeck? Nebo myslte si nkdy, e chtt si splnit svj sen je nemon, protoe mte tolik povinnost, kter vm v tom brn? Mon ctte jin dvody, pro si zrovna vy nemete splnit svj sen. A vte, e nejste sami. Takovch lid, kte maj obavy sv sny si plnit je vtina. To ale neznamen, e vy muste zstat soust tto velk skupiny nenaplnnch lid. Pokud mte pocit, e vm v cest za svm snem brn rzn pedpisy, systmy i lid kolem vs, pak je vymte. Tzv. Gua 6 ve Feng Shui nm k, e se mme dit zkony a dy a e dky tmto dm se dostaneme ke svmu cli jednodue a rychle (ale ve sprvn as). Gua 7 hned navazuje a k: pokud vs vak pravidla z Gua 6 omezuj, zmte je. Nek se tu nic o poruovn pravidel, o nedodrovn dohod apod. Mluv se zde o dleitosti pravidel jako nstroje, kter vm m pomoci se dostat ke svmu cli. A pokud tento nstroj ji nefunguje, je nutn ho opravit, nebo vymnit za nov. Rozhodn vm tak v cest nesm leet nic, co by vm znemoovalo doshnout svch sn. Pokud to jsou skuten pravidla, pak usilujte o jejich zmnu. Pokud jsou to njak koly, kter muste plnit a dky nim nejste schopni se vnovat svm snm, pak tyto koly penechejte jinm. Pokud jsou to lid, kte vm brn vymte je za jin, za ty, kte vm vaeho snu pomohou doshnout. Nkdy je nutn prorazit svoji vlastn cestu, pijt s vlastnmi pravidly, najt nov spojence. Vdy se d ve nastavit tak, abyste se dostali ke svmu cli. Sta se vydat na cestu a vytrvat . 4. www.akademiestesti.webs.com Vtz rozhoduje o tom, jak byla jeho cesta k vtzstv. Toto star heslo bojovnk mlo dvat monost bojovnkovi volit takov styl boje, kter vede k vtzstv. A pokud nebyl pli estn, to poraen ji hodnotit nemohl. Nechci vs tmto v dnm ppad nabdat k nekalm praktikm. Ale chci tm zdraznit, e vsledek je ve, na em v konenm dsledku zle. Proto je dleit, abyste se v kad sv innosti vdy zamili nejvce na dosaen vsledku. Vsledek je vlastn va viz, vam snem. Ve, co dlte tak mus smovat jen a jen k naplnn tto vize. Letn energie, kter nyn vldnou jsou k tomu uren. Vyuijte jich. Dvaj vm slu shnout si na svj sen. Pokud vam snem je zrove i pispn k nemu vtmu (a to by vdy tak mlo bt), pak vte, e pokud doshnete svho cle a nkomu tm jet navc pispjete, nebude nikdo tak kritick ke zpsobu, jak jste svho cle doshli. Nesnate se proto vdy jt jen pedem danou cestou, kterou vichni schvaluj. Jsou situace, kdy je nutno najt jinou, novou cestu. Pokud nikomu neubl a naopak pinese vsledek, me to bt cesta i pro ostatn. RADOST JE TAK ENERGIE Snad kad lovk alespo jednou za ivot proil radost. Pokud se i vm potstilo poctit radost v ivot, pak vte, o jak silnou emoci se jedn. Je to nboj, kter pozitivn psob jak na vae tlo, tak i na vai psychiku. Je to velmi dleit energie pro vae celkov zdrav. Nen proto nhodou, e lid, kte se dovedou v ivot hodn radovat, provaj del ivot ne karohldi. Abyste si udlali dostatek msta pro radost ve svm ivot, muste ze svho ivota vytsnit pocit urgence, praktinosti a efektivity. To ve vn do ivota jen stres a vte, e toto nezvyuje kvalitu vaeho ivota. Pokud vak tyto vci alespo z sti vymaete ze svho ivota, zskte prostor pro pocity radosti. Radost si co nejvce uvejte. Pat k elementu ohn, kter prv v tchto dnech je nejsilnj. Je to proto nejlep obdob, jak si posilovat pocity radosti. Nemus se jednat o dn pevratn zleitosti. Velkou radost do ivota pin prv malikosti. Pokud vm ivot radosti nedl dost, dlejte si radosti sami. Vnujte dostatek asu vemu, co vm radost pin a uvidte, e se vm zlep cel ivot. VSLEDKY, VSLEDKY, VSLEDKY ZZRAKY IVOTA Zzraky se dj to byl nzev jednoho filmu o mlad dvce, kter peila pd letadla nad jihoamerickou dungl. Zzraky se opravdu dj vude kolem. Za zzraky lid povauj to, co se tak troku vymyk jejich chpn. Nkdy za zzrak mete tak povaovat vci krsn a ndhern, kter sice chpete, ale jejich krsa je tak asn, e takov vci nazvete zzrakem. Vechna ta krsa kolem je silnm zdrojem energie ivota. Lid si krsu povauj ji od nepamti. Proto je tak tak siln vnmno umn. Lid z nho ct slu energie, kterou umleck dlo na n pen. Abyste vak mohli erpat tuto mocnou energii, muste pro to nco udlat. Zzraky a krsa kolem vs zstane bez povimnut, budete-li neustle nm zaneprzdnni. Krsa a zzrak potebuj vai pozornost. Pozornost sama o sob nesta. Jet muste krse a zzrakm vnovat as. Muste se umt zastavit a krsu kolem sebe zat intenzivn vnmat, pijmat a nechat ji proudit celm vam tlem i vdomm. m dle tato energie na vs bude psobit, tm silnj bude. Nenechte se o ni pipravit. 5. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE BL SE AS DOVOLENCH www.happillionaire.wordpress.com V vodnm lnku se vnujeme pti fzm cyklu a jak jsou vechny fze dleit pro ivot jako takov. I podnikn ije svm ivotem a proto i pi zen firmy je dleit mt na pamti, e pt fz cyklu je dleitch i pro spn podnikn. V ekonomice se tomuto fenomnu k produktov cyklus. I ten m samozejm pt fz: 1.Uveden produktu na trh 2.Rst prodej 3.Vyrovnn poptvky a nabdky po danm produktu 4.Sniovn poptvky a pokles prodej 5.Staen vrobku z trhu Pokud budete mt jen jeden vrobek i slubu, pak vzte, e dve i pozdji pijde fze 5 staen vrobk z trhu pro nedostatek zjmu zkaznk. V takovm ppad dochz k ukonen podnikn. V vrobek i slubu ji nikdo nechce. Aby tedy firma mohla t dl, mus mt v kad fzi svho podnikn vech pt fz. Mus mt tedy vdy njakou novinku, kterou uvd na trh, mus mt njak prodejn trhk, kter lme prodejn rekordy, mus mt njak produkt, kter se prodv lehce bez velk podpory, m vrobek, o nj ji zjem kles a bude mt i vrobek, kter se ji nevyplat prodvat. Produktov cyklus je samozejm u kadho vrobku rzn dlouh. Je jin u automobilu, je jin u televizor, je jin i u menu v restauraci. Dleit je, abyste dlku cyklu svch vrobk znali a zrove vdli, v jak fzi se dan vrobek nachz. Pak budete toti vdt, do jak dal fze bude nsledovat. Poda-li se vm dodret vech pt fz v rmci zen firmy, neme se stt, e pijdete o svj byznys. Dleit je, abyste vdy mli vrobky ve fzi rstu prodej a fzi vyrovnn poptvky s nabdkou. Zde jsou toti nejvy zisky. Nejvy nklady jsou vtinou spojeny s vvojem novho vrobku a jeho uveden na trh. Mnoho firem pak tak dl chybu, kdy hodn investuje do udren vrobku na trhu, kter je ji ve fzi sniovn poptvky. Je proto nutn umt vas sthnout vrobek z trhu a investovat do novch vrobk. 6. www.akademiestesti.webs.com PT FZ V INTERIRU Tmatem pti fz budeme pokraovat i z pohledu interiru. Prostor je stejn entita, jako kad jin, tedy i jako lovk. Je-li tedy pt fz dleitch pro ivot lovka, pak jsou tyto fze samozejm dleit i pro prostor. Pt fz pak udruje prostor pi ivot. Tato jeho iv energie je pak penena na lovka, kter tento prostor obv. Nejidelnj pro prci s pti fzemi je pravdpodobn metoda Ba Gua. Rozdluje kad prostor na devt stejnch st, kdy kad st pipad k jedn z pti fz devo, ohe, zem, kov a voda. Pokud neete v prostoru njak konkrtn problm, je dleit, aby fze byly v prostoru zastoupeny tak, aby v kadm Gua byla sprvn fze. V Gua 1 m bt zastoupena voda, v Gua 2 se nachz zem, v Gua 3 a Gua 4 je devo, v Gua 5 zem, v Gua 6 vldne kov, v Gua 7 me vldnout kov nebo voda, v Gua 8 je to opt zem a v Gua 9 vldne ohe. Samozejm je dleit pomry tchto jednotlivch Gua pizpsobit energi danho lovka. M-li lovk nap. ve svm Astrotypu velmi silnou energii kovu, pak nen vhodn, aby Gua 3 a Gua 4 s energi deva byly nejsilnj. Devo me toti kov niit, stejn tak jako ho ni ohe v Gua 9. Take energie Gua 3, Gua 4 a Gua 9 by mly bt u tohoto lovka o nco slab. Naopak poslte Gue 6 a Gua 7, kterm vldne prv kov a zvit mete i Gua 2, 5 a 8, kde pevauje energie zem, kter kov posiluje. Kadopdn se vdy snate o to, aby v interiru byly zastoupeny vechny fze. Pokud by jakkoliv chybla, vyerpvalo by to lovka, kter prostor obv. ERNK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com 7. www.akademiestesti.webs.com V minul kapitole nm Star Mistr ukazuje, jak dleit je znt sebe sama. Kad mus znt sv energie, sv pednosti, i sv zpory. Mus vyuvat ty energie, kter mu byly dny do vnku a nesnait se zbyten posilovat u sebe energie, kter nem lovk k dispozici. Pokud sv energie slad s energiemi prody, pak prov astn a harmonick ivot. Nen tedy dobr se nutit do nieho, co lovku nevyhovuje a jen ho vysiluje. Tm dochz k vyerpn lovka, oslaben zdrav a zkrcen ivota. Kapitola 29 Kdokoliv se chce zmocnit svta a zachzet s nm, Ten jak j jsem vidl ztroskot. Nebo svt je posvtn ndoba, S kterou nelze zachzet. Kdokoli s n chce zachzet, zni ji. Kdokoli si j chce pivlastnit, ztrat ji. Mezi bytostmi nkter vedou, jin nsleduj. Dech nkterch vane jemn, jinch prudce. Nkter jsou siln, jin slab. Nkter se dovruj, jin uvadaj. To je, pro moudr odmt ve, Co je pehnan, Co je vstedn, Co je pes mru. Star Mistr zde zdrazuje starou pravdu: kdo si nic nepivlastuje, nic neztrc. Pokud si nkdo chce pivlastnit svt, pijde o nj, kdo mu chce vldnout, zni ho. Zde je nutn si uvdomit, e vechny vci (entity) maj svoji pirozenost a mohou se rozvjet pouze ve shod s n a nikdy proti n. Lid maj peovat o to, aby se nic neodchlilo od sv pirozenosti. Tato odchylka vdy vede ke zkze. Ve m bt ponechno svmu pirozenmu chodu. Pak je zaruen klid a podek. Proto je tak dleit znt mru vc a dret se j. Nic nevyzvedvat ani nepotlaovat. Nikdy nevytvet extrmy. Proto se nesm pipustit dn nepimen zsah zven. To vdy vede k nerovnovze, boji a vsledn prohe toho, kdo zasahuje. Proto musme vdy respektovat to, co k emu, i ke komu pinle. TAO TE ING 8. www.akademiestesti.webs.com PEDPOV PRO R ENERGIE V tdnu od 16.6. vldnou siln kovov energie. Je to tden vhodnj pro zaizovn nezbytnho, konn podle pravidel, vyuvn systm a d. Nebudou vhodn energie pro nic novho, chaotickho. Konec tdne ovldnou pak pjemn, empatick energie. PONDL PES 8-7-2 Dnes si dejte pozor na dodrovn pravidel. Jejich poruen by se mohlo pkn vymstt. Jezdte tedy podle pravidel, nejezdte na erno a nic neobchzejte. Radji dnes ani nepechzejte na ervenou Jdlo: dnes bude lep zstat na jdlo doma. Mete sice vyzkouet nco novho, ale nic pevratnho, peci jen vldnou vce konzervativn energie. TER BAANT 7-8-3 Tento den se me ve jevit t, ne ve skutenosti je. Proto to me bt zbyten vyerpvajc. Take pokud dnes nemuste dlat dn dleit vci, pak je nechte na jin den. Jdlo: i dnes bude lep zstat doma. Jdlo by mlo bt leh a pokud mono ne moc nron na ppravu. Mohlo by vm to pokazit chu k jdlu STEDA KOHOUT 6-9-4 Dnes se mete blsknout ped svmi pteli i kolegy. Ideln den na dotahovn vc do konce. Pozor na pepracovn, mohou bt sklony k workoholismu. Nesnate se dlat ve sami, nechte si pomoci od svho okol. Jdlo: dnes se mete blsknout i svm kulinskm vtvorem ped svmi blzkmi. Mete ale tak zajt do njak pjemn a kvalitn restaurace. Rozhodn se hezky oblete a spojte konzumaci jdla s pjemnou spoleenskou udlost. TVRTEK HAVRAN 5-1-5 Ani tvrtek nepin moc povzbudiv energie. Pokud nemuste, nedlejte nic zsadnho. Pokud budete nco prezentovat, pipravte se na prvotn nedvru. Nenechte se vak odradit. tvrtek je ideln den vnovat se sami sob. Mete nap. zajt na zdravotn preventivn prohldku apod. Jdlo: dnes nevnujte pprav jdla pli mnoho energie. Pravdpodobn se to nevyplat. Vsate na nco osvdenho a hlavn jednoduchho. Hlavn, a vm to chutn. PTEK - OPICE 4-2-6 Dnen energie jsou velmi chytr. Dobr den na vymlen jak na to. Hledejte postupy, vytvejte taktiku, dnes zvldnete cokoliv. Hlavn se vyhbejte problmm, ty dnes mohou bt nepjemn. Ale pozor, aby vm neperostly pes hlavu. Dnes hlavn nelhat, opice to hned pozn. Jdlo: dnes by to chtlo nco rozmanitho se svm partnerem. Asi bude lep zstat doma a spolen si zaexperimentovat. SOBOTA LIDOOP 3-3-7 V sobotu budou vldnout pjemn, lidsk a empatick energie. Pokud potebujete pomoc, podejte o ni dnes. Ale pozor, Lidoop poskytne jen to, co opravdu potebujete. Jdlo: ideln den na rodinn setkn. Zajete ke svm rodim, dejte si spolen tradin rodinn jdlo, kter vichni miluj. NEDLE TAPR 2-4-8 I v nedli budou vldnout empatick energie. Mohou bt i troku oduevnl. Opt vhodn den na naplovn poteb. Jdlo: dnen den si vyjdte s partnerem ven a dejte si nco dobrho, rozmanitho.