Tumori pluca, pleure i medijastinuma

  • View
    1.081

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Tumori pluca, pleure i medijastinuma

  • 1. T U M O R IT U M O R I P L UP L U A, A, P L E U R EP L E U R E I MEDIJASTINUMAI MEDIJASTINUMA

2. PRIMARNIPRIMARNI i SEKUNDARNIi SEKUNDARNI PRIMARNI:PRIMARNI: BENIGNI 1- 2%BENIGNI 1- 2% MALIGNI 98-99 %MALIGNI 98-99 % 3. BENIGNIBENIGNI TUMORITUMORI PLUAPLUA HAMARTOMHAMARTOM LEIOMYOMALEIOMYOMA FIBROMAFIBROMA HONDROMAHONDROMA LIPOMALIPOMA HEMANGIOMAHEMANGIOMA ENDOMETRIOZAENDOMETRIOZA RETKI BENIGNIRETKI BENIGNI TUMORITUMORI HEMANGIOEPITELIOMI, NEUROGENI TUMORIHEMANGIOEPITELIOMI, NEUROGENI TUMORI,, PARAGANGLIOMI,PARAGANGLIOMI, MELANOM,MELANOM, INFLAMATORNI PSEUDOTUMOR MIOBLASTOMI, PSEUDOLIMFOMIINFLAMATORNI PSEUDOTUMOR MIOBLASTOMI, PSEUDOLIMFOMI 4. MALIGNI TUMORI PLUAMALIGNI TUMORI PLUA 1985 - 2002 god. -1985 - 2002 god. -1,351,35 miliona novihmiliona novih sluajeva (12,4% svih malignoma).sluajeva (12,4% svih malignoma). 2002 god. -2002 god. - 1,181,18 miliona letalnih ishodamiliona letalnih ishoda u grupi malignih bolesti.u grupi malignih bolesti. 5. MALIGNI TUMORI PLUAMALIGNI TUMORI PLUA IncidencaIncidenca - 35,5/100 000- 35,5/100 000 - 12,1/100 000- 12,1/100 000 6. INCIDENCA KARCINOMA PLUA UINCIDENCA KARCINOMA PLUA U EVROPIEVROPI 0 20 40 60 80 100 vedska Norveka Danska Ujedinjeno kraljevstvo Grka Italija Holandija Slovenija Belgija Hrvatska Drava Broj obolelih na 100 000 stanovnika Mukarci ene 7. INCIDENCA KARCINOMA PLUA UINCIDENCA KARCINOMA PLUA U SRBIJISRBIJI 112 / 100 000112 / 100 000 32 / 100 00032 / 100 000 3500 novoobolelih godinje3500 novoobolelih godinje 8. ETIOLOKI FAKTORIETIOLOKI FAKTORI PuenjePuenje Inhalacija drugih estica i hemijskih supstanciInhalacija drugih estica i hemijskih supstanci azbest, nikl, hrom, arsen, silicijum, ugljena praina, lipidi,azbest, nikl, hrom, arsen, silicijum, ugljena praina, lipidi, ugljovodonici, iperitugljovodonici, iperit ZraenjeZraenje Virusna infekcijaVirusna infekcija Pluna fibrozaPluna fibroza Druge pratee plune bolestiDruge pratee plune bolesti Faktor hraneFaktor hrane Genetski faktoriGenetski faktori Imunoloki faktoriImunoloki faktori 9. HISTOPATOLOKA KLASIFIKACIJAHISTOPATOLOKA KLASIFIKACIJA EPITELIJALNIH MALIGNIH TUMORAEPITELIJALNIH MALIGNIH TUMORA ,, 19991999 1. Karcinom skvamoznih elija1. Karcinom skvamoznih elija Varijante:Varijante: a. Pa. Papilarniapilarni b.b. Karcinom svetlih elijaKarcinom svetlih elija c.c. Karcinom malih elijaKarcinom malih elija d.d. BazaloidniBazaloidni 2. Mikrocelularni karcinom2. Mikrocelularni karcinom Varijante:Varijante: Kombinovani tipKombinovani tip 3. Adenokarcinom3. Adenokarcinom a.a. AcinarniAcinarni b.b. PapilarniPapilarni c.c. Bronhoalveolarni karcinomBronhoalveolarni karcinom Nemucinozni (pneumociti tip II)Nemucinozni (pneumociti tip II) MucinozniMucinozni Intermedijarni elijski tipIntermedijarni elijski tip d.d. Solidni tip sa izluivanjem sluziSolidni tip sa izluivanjem sluzi e.e. Adenokarcinom sa kombinovanimAdenokarcinom sa kombinovanim podtipovimapodtipovima Varijante :Varijante : Dobro diferentovani fetalniDobro diferentovani fetalni adenokarcinomiadenokarcinomi Mucinozni koloidni adenokarcinomiMucinozni koloidni adenokarcinomi Mucinozni cistadenokarcinomiMucinozni cistadenokarcinomi Prstenasti adenokarcinomiPrstenasti adenokarcinomi Adenokarcinomi svetlih elijaAdenokarcinomi svetlih elija 4. Krupnoelijski karcinom4. Krupnoelijski karcinom Varijante:Varijante: b. Bazaloidni karcinomb. Bazaloidni karcinom c. Limfoepiteliomu slinan karcinomc. Limfoepiteliomu slinan karcinom d. Karcinom svetlih elijad. Karcinom svetlih elija e. Krupnoelijski karcinom sa rabdoidnime. Krupnoelijski karcinom sa rabdoidnim fenotipomfenotipom 5. Adenoskvamozni karcinom5. Adenoskvamozni karcinom 6. Karcinom sa pleomorfnim, sarkomatoidnim ili6. Karcinom sa pleomorfnim, sarkomatoidnim ili sarkomatoznim elementimasarkomatoznim elementima a. Karcinom sa vretenastim i/ili krupnima. Karcinom sa vretenastim i/ili krupnim elijamaelijama Pleomorfni karcinomPleomorfni karcinom Vretenasto elijski karcinomVretenasto elijski karcinom Krupnoelijski karcinomKrupnoelijski karcinom b. Karcinosarkomb. Karcinosarkom c. Pluni blastomc. Pluni blastom d. Ostalid. Ostali 7. Karcinoidni tumori7. Karcinoidni tumori a. Tipini karcinoidia. Tipini karcinoidi b. Atipini karcinoidib. Atipini karcinoidi 8. Karcinom bronhijalnih lezda8. Karcinom bronhijalnih lezda a.a. Mukoepidermoidni karcinomMukoepidermoidni karcinom b.b. Adenoidno cistini karcinomAdenoidno cistini karcinom c.c. OstaliOstali 9. Neklasifikovani karcinomi9. Neklasifikovani karcinomi a. Krupno elijskineuroendokrini karcinom Kombinovani krupnoelijski neuroendokrini karcinom 10. EPIDERMOIDNI KARCINOMEPIDERMOIDNI KARCINOM Carcinoma planocellularaeCarcinoma planocellularae najei maligni tumor plua 35-50%najei maligni tumor plua 35-50% ee kod mukaracaee kod mukaraca najea lokalizacija centralna, oko 1/3najea lokalizacija centralna, oko 1/3 perifernoperiferno 11. ADENOKARCINOMADENOKARCINOM oko 25%oko 25% ei kod enaei kod ena ee perifernoee periferno 12. MIKROCELULARNI KARCINOMMIKROCELULARNI KARCINOM javlja se u oko 15-20%javlja se u oko 15-20% preko 90% centralno postavljenpreko 90% centralno postavljen direktno zahvata i metastazira u regionalnedirektno zahvata i metastazira u regionalne limfne lezdelimfne lezde brzo metastazirabrzo metastazira 13. MAKROCELULARNI KARCINOMMAKROCELULARNI KARCINOM uestalost 2-15%uestalost 2-15% najee su locirani perifernonajee su locirani periferno bioloki se ponaaju kao adenokarcinomibioloki se ponaaju kao adenokarcinomi 14. KARCINOIDKARCINOID redak neuroendokrini tumor 5%redak neuroendokrini tumor 5% ee u mladjoj populaciji i kod enaee u mladjoj populaciji i kod ena produkuje razliite hormone i amineprodukuje razliite hormone i amine neuroendokrinog tipa ( ACTH, kalcitonin,neuroendokrinog tipa ( ACTH, kalcitonin, serotonin)serotonin) 15. Kontinuirani porat oboljevanja kako u mukojKontinuirani porat oboljevanja kako u mukoj tako i u enskoj populacijitako i u enskoj populaciji Izuzetno velika smrtnost bez obzira na izborIzuzetno velika smrtnost bez obzira na izbor terapijskog pristupaterapijskog pristupa Pomeranje starosne granice obolelih premaPomeranje starosne granice obolelih prema mlaim dobnim grupamamlaim dobnim grupama Nepostojanje jasno definisane screeningNepostojanje jasno definisane screening metodemetode Nepostojanje karakteristinih i ranihNepostojanje karakteristinih i ranih simptoma simptoma ZATO JE KARCINOM PLUAZATO JE KARCINOM PLUA VELIKI PROBLEM ?VELIKI PROBLEM ? 16. OD EGA ZAVISE SIMPTOMI ?OD EGA ZAVISE SIMPTOMI ? lokalizacije i veliine primarnog tumoralokalizacije i veliine primarnog tumora centralnicentralni periferniperiferni intratorakalnog iremnja tumora i invazijeintratorakalnog iremnja tumora i invazije medijastinuma, pleure i torakalnog zidamedijastinuma, pleure i torakalnog zida udaljenih metastaza( CNS, jetra, kosti, nadbubreg)udaljenih metastaza( CNS, jetra, kosti, nadbubreg) opti nespecifini simptomiopti nespecifini simptomi 17. KLINIKA SLIKAKLINIKA SLIKA Intratorakalni ili lokalni simptomiIntratorakalni ili lokalni simptomi Ekstratorakalni ili metastatskiEkstratorakalni ili metastatski simptomisimptomi Paraneoplastini sindromParaneoplastini sindrom 18. IINTRATORAKALNI ILI LOKALNINTRATORAKALNI ILI LOKALNI SIMTOMISIMTOMI:: A.A. RESPIRATORNI SIMPTOMIRESPIRATORNI SIMPTOMI B.B. INTRATORAKALNO IRENJEINTRATORAKALNO IRENJE TUMORATUMORA 19. IINTRATORAKALNI ILI LOKALNINTRATORAKALNI ILI LOKALNI SIMTOMISIMTOMI:: A.A. RESPIRATORNI SIMPTOMIRESPIRATORNI SIMPTOMI kaaljkaalj hemoptizijehemoptizije dispnejadispneja pneumonitispneumonitis vizingvizing stridorstridor bol u grudimabol u grudima 20. IINTRATORAKALNI ILI LOKALNINTRATORAKALNI ILI LOKALNI SIMTOMISIMTOMI:: B.B. INTRATORAKALNO IRENJE TUMORAINTRATORAKALNO IRENJE TUMORA Vaskularne obstrukcijeVaskularne obstrukcije -- a.a. ppulmonalisulmonalis,, sindrom gornjesindrom gornje uplje veneuplje vene Lezija neravaLezija nerava -- n.n. rrecurensecurens ( promuklost)( promuklost),, n.phrenicusn.phrenicus ( dispnea)( dispnea) Ezofagus- infiltracija (disfagija)Ezofagus- infiltracija (disfagija) Perikardna invazijaPerikardna invazija - a- aritmije, tamponada, srana slabostritmije, tamponada, srana slabost Limfna opstrukcijaLimfna opstrukcija -- hipoksemijahipoksemija Invazija pleureInvazija pleure izlivizliv, d, dispneaispnea Bol u grudnom kouBol u grudnom kou - t- torakalni zidorakalni zid ,, Pancoast tumorPancoast tumor 21. EKSTRATORAKALNI ILIEKSTRATORAKALNI ILI METASTATSKI SIMPTOMIMETASTATSKI SIMPTOMI Limfogene metastaze - skalenske limfne lezde,Limfogene metastaze - skalenske limfne lezde, supraklavikularne lgl., paraaortalne lglsupraklavikularne lgl., paraaortalne lgl Hematogene metastaze - centralni nervni sistemHematogene metastaze - centralni nervni sistem (neuroloki poremeaji, bol)(neuroloki poremeaji, bol) Kost i kostna sr - bol, anemija, krvarenjaKost i kostna sr - bol, anemija, krvarenja Jetra - bol, utica, temperaturaJetra - bol, utica, temperatura Endokrine lezde - nadbubreg, pankreasEndokrine lezde - nadbubreg, pankreas 22. PARANEOPLASTINI SINDROMPARANEOPLASTINI SINDROM NNeuromiine manifestacije:euromiine manifestacije: karcinomska miopatijakarcinomska miopatija slina miasteniji, periferne neuropatije, cerebralnaslina miasteniji, periferne neuropatije, cerebralna degeneracija)degeneracija) VezivnoVezivno -- tkivne:tkivne: hipertrofina pluna osteartropatija sahipertrofina pluna osteartropatija sa subperiostalnim slaganjem kotene mase i bolom du dijafizasubperiostalnim slaganjem kotene mase i bolom du dijafiza dugih kostiju,otok mekih tkiva i zglobova, maljiasti prstidugih kostiju,otok mekih tkiva i zglobova, maljiasti prsti izolovani ili u sklopu hipertrofine artropatijeizolovani ili u sklopu hipertrofine artropatije EndokrinoEndokrino - metabolike manifestacije:- metabolike manifestacije: ginekomastija,ginekomastija, hipoglikemija, hiperkacemija,