23
15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 1

15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ

Tuoreen tutkimuksen tulokset

Sini Kivihuhta 6.2.2015

1

Page 2: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

…VAI 20 VUOTTA?

2

Page 3: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

KYSELY 80-VUOTIAILLE – VASTAUKSIA 500

• Teetimme 500 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

– Joukossa sekä työ- että kansaneläkkeen saajia

• 89 % oli riittävän hyväkuntoisia vastatakseen kyselyyn

• Vastausprosentti oli 52 %

• Kysymykset olivat kolmesta teemasta

1. Elämän laatu

2. Toimeentulo

3. Yhteiskunnan palvelut 3

Page 4: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

TIETOA VASTAAJISTA • Tulos on alueen, sukupuolen ja

eläkkeen määrän mukaan edustava

– Naisia 58 %

– Etelä-Suomi 40 % ja Länsi-Suomi 31 %

– Puolet asuu kaupunkikeskuksissa

• Yksinasuvia 45 %

– Naisista yksin asui 61 %, miehistä 21 %

• Jäivät eläkkeelle 60-vuotiaina: ovat olleet eläkkeellä nyt 20 vuotta

• Olivat 37 vuotta työelämässä

– Miehillä takana työvuosia 40 ja naisilla 35

– Ruumiillista työtä teki 62 % 4

Page 5: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

TAUSTATIETOA IKÄLUOKASTA

• Vuonna 1935 syntyi 70 000 lasta

– 36 000 poikaa

– 34 000 tyttöä

• 80-vuotiaita on 30 000

– 12 000 miestä, joista leskiä 1 200

– 18 000 naista, joista leskiä 7 600

• Saavat eläkettä keskimäärin 1 540 €

– Miehet saavat 1 770 €

– Naiset saavat 1 380 €

5

Page 6: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

80-VUOTIAIDEN ELINIÄNODOTE ON ALLE 10 VUOTTA

Mies

Nainen

8,0

11,4

9,7

13,6

4

6

8

10

12

14

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

6

80-vuotiaiden eliniänodote ja sen ennuste 1990–2060, vuosia

Tilastokeskus

Page 7: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

V.1935 SYNTYNEET – MITEN ELÄKKEELLE? • Vanhuuseläkeikä 65 vuotta

• Varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 60-vuotiaana

• Yksilöllinen varhaiseläke alaikäraja 55 vuotta

• Työttömyyseläkkeen alaikäraja 60 vuotta

• Osa-aikaeläkkeelle 58-vuotiaana

• (Työkyvyttömyyseläkkeessä nykyisenkaltaiset säännökset)

7

Page 8: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

YHTEENVETO

80-vuotiaat ovat

elämäänsä tyytyväisiä

Suurin osa 80-vuotiaista ovat tyytyväisiä ja aktiivisia. Moni on

eläkkeellä ollessaan tehnyt ansio- tai vapaaehtoistyötä.

Suurin osa ei tarvinnut lainkaan palveluita, ja useimmiten

päivät kuluvat kotona arkisissa askareissa. Vain harva on

mielestään yksinäinen.

Eläke riittää hyvin

useimmille

Eläke riittää hyvin joka toiselle ja rahan riittävyys huolettaa

paljon vain joka neljättä. Suurimmalla osalla on myös

säästöjä ja enemmistö asuu omassa kodissaan.

Eläkeläiset saavat 1 400 euron eläkkeensä riittämään, koska

ovat säästäväisiä ja toimintakykyisiä.

Perhe, sukulaiset ja

ystävät ovat tärkeitä

80-vuotiaat saavat paljon elinvoimaa perheistä, sukulaisista

ja ystävistänsä. Suuri osa on hoitanut lapsenlapsiaan

eläkkeellä. Moni odottaa saavansa tukea läheisiltänsä

pärjätäkseen arjessa.

Sukupuolten välillä on

paljon eroja

Naisilla on miehiä pienempi eläke. Naiset ovat

sosiaalisempia ja säästäväisempiä. Sekä miehiä että naisia

huolettaa eniten naisten terveys.

Miehistä joka viides asuu yksin, kun naisista yksin asuu

kolminkertainen osuus.

8

Page 9: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

Keskeiset tulokset

9

Page 10: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

80-VUOTIAAT OVAT TYYTYVÄISIÄ JA SÄÄSTÄVÄISIÄ

10

Seuraavat kuvaavat minua paljon tai erittäin paljon, %

70 68

58 57

47

11

0

25

50

75

Tyytyväinen Säästä-väinen

Toiminta-kykyinen

Sosiaalinen Aktiivinen Yksinäinen

%

Suurimmalla osalla (74 %) on säästöjä. Heistä enemmistön (67 %) ei tarvitse käyttää säästöjänsä.

Page 11: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

NAISET OVAT MIEHIÄ SÄÄSTÄVÄISEMPIÄ

11

Seuraavat kuvaavat minua paljon tai erittäin paljon, %

65

56 54 Miehet 47

42

9

73 76

62

Naiset 64

50

12

0

25

50

75

Tyytyväinen Säästä-väinen

Toiminta-kykyinen

Sosiaalinen Aktiivinen Yksinäinen

%

Lähes joka toinen (42 %) nainen on leski.

Page 12: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

MIESTEN ELÄKE ON SUUREMPI KUIN NAISTEN

12

Vuonna 1935 syntyneiden kokonaiseläke vuonna 2013, %

1

14

21 17 Miehet 15

10

6 7 6

3 3

Naiset 24

30

17

11

7

4 3 2

0 0

10

20

30

Alle 700 700– 999

1 000– 1 299

1 300– 1 599

1 600– 1 899

1 900– 2 199

2 200– 2 499

2 500– 2 999

3 000– 3 999

4000–

%

ETK Vastaajan oma arvio eläkkeestä oli 1 510, kun ETK:n tilastojen mukaan kokonaiseläke on keskimäärin 1 540.

Page 13: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

ELÄKE RIITTÄÄ HYVIN JOKA TOISELLE

13

On täysin samaa tai samaa mieltä väittämiin, %

56 51

28

0

25

50

75

Eläke riitti hyvineläkkeelle jäädessä

Eläke riittää hyvin nyt Eläke riittää hyvin viidenvuoden kuluttua

%

51 % saa eläkettä alle 1 400 euroa /kk. Pieni osa (7 %) on vain kansaneläkkeen varassa.

Page 14: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

ELÄKE RIITTÄÄ ERITYISEN HYVIN, JOS SE ON YLI 1 400

14

On täysin samaa tai samaa mieltä väittämiin, %

29 31

alle 800 3

43 39

800–1400 22

69 64

1400–2000 32

87

68 yli 2000

54

0

25

50

75

100

Eläke riitti hyvineläkkeelle jäädessä

Eläke riittää hyvin nyt Eläke riittää hyvin viidenvuoden kuluttua

%

Itä-Suomessa kaksi kolmesta (68 %) saa alle 1400 euroa eläkettä. Pk-seudulla joka neljäs (27 %) saa alle 1400 euroa eläkettä.

Page 15: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

ELÄKE KASVAA INDEKSILLÄ JOKA VUOSI

1 570 1 430

1 270 1 140

1 070

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

20152010200520001995

15

Elossa olevien 1935-syntyneiden eläkkeiden kehitys, euroa/ kk

ETK Elinkustannukset ovat nousseet 20 vuodessa Tilastokeskuksen mukaan yli 37 %.

Page 16: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

SOSIAALISET SUHTEET JA LIIKUNTA ANTAVAT ELINVOIMAA

16

Seuraavista saan elinvoimaa paljon tai erittäin paljon, %

68 61

57

47

32 26

13

0

25

50

75

Perheenja suvun

seura

Liikunta Ystävienseura

Muutharras-tukset

Kulttuuri Matkailuja retket

Vapaa-ehtois-

työ

%

Suuri osa (59 %) on hoitanut lapsenlapsiaan eläkkeellä.

39 % on tehnyt vapaaehtois-työtä eläkkeellä

Page 17: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

SOSIAALISET SUHTEET ANTAVAT ELINVOIMAA – ERITYISESTI NAISILLE

17

Seuraavista saan elinvoimaa paljon tai erittäin paljon, %

61 56

48 42

26

Miehet 28

73 64

Naiset 63

50

37

24

13

0

25

50

75

Perheenja suvun

seura

Liikunta Ystävienseura

Muutharras-tukset

Kulttuuri Matkailuja retket

Vapaa-ehtois-

työ

%

Page 18: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

TERVEYS JA TEKNISTYMINEN HUOLETTAA, ASUMINEN EI

18

Seuraavat huolettavat minua paljon tai erittäin paljon, %

44

36 32 32 32

24 17

12

0

25

50

75

Omaterveys

Teknis-tyminen

Sote-palveluiden

riittävyys

Jälki-polvienpärjää-minen

Puolisonterveys

Rahanriittävyys

Yksinäi-syys

Asumis-järjestelyt

%

Pk-seudulla yhteiskunnan teknistyminen huolettaa joka neljättä (26 %).

Page 19: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

SEKÄ MIEHIÄ ETTÄ NAISIA HUOLETTAA NAISTEN TERVEYS

19

Seuraavat huolettavat minua paljon tai erittäin paljon, %

39

29 26

32

Miehet 45

24 17

10

48 41

37 32

Naiset 22

24 18

14

0

25

50

75

Omaterveys

Teknis-tyminen

Sote-palveluiden

riittävyys

Jälki-polvienpärjää-minen

Puolisonterveys

Rahanriittävyys

Yksinäi-syys

Asumis-järjestelyt

%

Miehistä joka viides (21 %) asuu yksin, kun naisia asuu yksin kolminkertainen määrä (61 %).

Page 20: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

KAKSI KOLMESTA EI TARVITSE TOISTAISEKSI HOIVAPALVELUITA

20

Tarvitsee palveluita selvitäkseen arjesta, %

66

16 10

5 3

0

25

50

75

1=ei lainkaan

2 3 4 5=erittäinpaljon

%

Miehet ja vain kansaneläkettä saavat tarvitsevat hieman enemmän palveluita.

Page 21: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

SUURIN OSA ODOTTAA PALVELUITA YHTEISKUNNALTA

21

Odotan palveluita seuraavilta, %

67

45

35

6 8

0

25

50

75

Valtiolta taikunnilta

Perheeltänne tailäheisiltänne

Ostatte palvelutitse

Järjestöiltä javapaaehtois-työtä tekeviltä

Ei mistään

% Joka kolmas (34 %) tarvitsee palveluita.

Eläkkeelle jäävistä 62 % odottaa yhteiskunnan huolehtivan eläkeläisten hyvinvoinnista. (iAreena2012)

Page 22: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

SOPIVA ELÄKEIKÄ JOUSTAVASTI 65 VUOTTA Sopiva eläkeikä, %

15

23

51

11

0

25

50

75

alle 63 63–64 65 yli 65

%

Perusteluita

• "Riippuu minkälaista työtä tekee, ruumiillisessa työssä aika alhainen ikä."

• "Maksimissaan 65v fyysistä työtä tekeville."

• "Yksilöllinen ratkaisu, voisi olla joku 65-68."

• "Terveydestä ja työstä kiinni. Eläkeikää pitää nostaa, koska ihmisten keski-ikä nousee."

22

Vastanneet jäivät eläkkeelle 60-vuotiaina. He olivat olleet työelämässä arviolta 37 vuotta. Moni (17 %) on tehnyt eläkkeellä ansiotyötä.

Page 23: 15 vuotta eläkkeellä tutkimuksen tulokset

23