Transcript

აუდიტისა და მარწმუნებელიმომსახურების საერთაშორისოსტანდარტების საბჭოს(IAASB) ხარისხის მართვისსტანდარტების მიმოხილვა

მომხსენებლები:

სიუ ალმონდიIAASB -ის და ხარისხის მართვის 1-ლისაერთაშორისო სტანდარტის (ხმსს 1) სამუშაოჯგუფის წევრი

ნატალი კლონარიდისიდირექტორის მოადგილე, IAASB

Page 1

ხარისხის მართვის სტანდარტები

Page 2

ეკონომიკის და ბაზრებისფუნქციონირების მიმართნდობის ამაღლება:

• ცვალებად გარემოზერეაგირებით

• ხარისხის მართვისსტანდარტების სიმტკიცის დაეფექტურობის ზრდით

• ბაზრის მონაწილეთა მზარდსაჭიროებებზე რეაგირებით

ხმსს 1: ხარისხის

მართვა ფირმისდონეზე

ასს 220 (გადასინჯული): ხარისხის მართვა

გარიგებისდონეზე

ხმსს 2: გარიგებისხარისხის

მიმოხილვა(ფირმის დონეზე

ხარისხის მართვისნაწილი )

ხარისხის მართვის სტანდარტების ამოქმედების ვადები

Page 3

სტანდარტებისამოქმედებისთარიღი

ხარისხისსტანდარტებისოფიციალურიგამოცემა

IAASB -ის მიერდამტკიცებულიხარისხის მართვისსტანდარტები

დეკ. 2022

სექტ. 2020

დეკ. 2020

IAASB-ის მიერდანერგვასთანდაკავშირებულიმასალებისშემუშავება

ხმსს 1

Page 4

ფირმის ხარისხისმართვის სისტემა

ხმსს 1: სისტემა და მისი კომპონენტები

Page 5

• ახალი აქცენტი ხარისხის მართვაზე,რისკზე დამყარებული მიდგომისმეშვეობით

• წრფივი და იზოლირებული სისტემიდანგანვითარდა ისეთ სისტემად, რომელიცფუნქციონირებს ციკლური დაინტეგრირებული ფორმით

• პროაქტიური მიდგომა, უწყვეტინაკლოვანებების გამოსწორების დაგაუმჯობესების ნაკადით

• მორგებული სისტემა, რომელიცადაპტირდება ფირმის ხასიათის დაგარემოებების და მის მიერშესრულებული გარიგებების მიმართ

ხმსს 1: მმართველობა და ხელმძღვანელობა და საერთო პასუხისმგებლობა სისტემაზე

Page 6

• ხელმძღვანელობაo განსაზღვრული პასუხისმგებლობებიo საჭიროა სისტემის წლიური შეფასების განხორციელება და

შესაბამისი დასკვნის გაკეთებაo სათანადო კვალიფიკაციები, გავლენა და უფლებამოსილებაo ხელმძღვანელობის საქმიანობის პერიოდული შეფასება

• ფოკუსირება კულტურაზე, რომელიც აჩვენებსხარისხისადმი ერთგულებას, რაც დამკვიდრებულიაფირმის შიგნითo ფირმის როლი ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებსo აკავშირებს ხარისხს ფირმის სტრატეგიულ

გადაწყვეტილებებთან და ქმედებებთან• სხვა საკითხები

o ორგანიზაციული სტრუქტურა და როლების, პასუხისმგებლობების და უფლებამოსილების განაწილება

o რესურსების დაგეგმვა, ფინანსური რესურსების ჩათვლით

N

E

S

W

ხმსს 1: ფირმის რისკის შეფასების პროცესი

Page 7

• ხმსს 1 -ითმოთხოვნილიხარისხის ამოცანები

• ხარისხისდამატებითიამოცანები, როცააუცილებელიასტანდარტისამოცანების მიღწევა

• რისკები, რომელთადადგომის გონივრულიშესაძლებლობა არსებობსდა რომლებიც გავლენასახდენს ხარისხთანდაკავშირებულიამოცანების შესრულებაზე

• პირობების, მოვლენების, გარემოებების, ქმედებებისან უმოქმედობის გარკვევა

• ფირმის საპასუხოღონისძიებებისშემუშავება დაგანხორციელება,და სტანდარტითგანსაზღვრულიგარკვეულისაპასუხოღონისძიებებისჩართვა

• ინფორმაციისიდენტიფიკაცია,რომელიცმიუთითებს ხარისხისამოცანების, რისკებისან საპასუხოღონისძიებებისშევსების/მოდიფიცირებისსაჭიროებაზე

Page 8

კითხვები

ხმსს 1: რესურსები

• სისტემაში და გარიგებების შესრულებაშიგამოყენებული ადამიანური, ტექნოლოგიური დაინტელექტუალური რესურსებიo რესურსების ადეკვატურობაo რესურსების მოპოვება ან შემუშავება, განხორციელება,

შენარჩუნება და გამოყენება• მოიცავს გარე პირების მოზიდვას საჭიროების

შემთხვევაში

o პერსონალის ანგარიშვალდებულება და მათიერთგულება ხარისხის მიმართ

• სისტემაში ან გარიგების განხორციელებაშიგამოყენებული სერვისის გარე მომწოდებლებიo კომპონენტის აუდიტორები ფირმის ქსელის გარედანo განსაზღვრა, რომ სერვისების პროვაიდერის

რესურსები ადეკვატურია გამოსაყენებლად

Page 9

ხმსს 1: ინფორმაცია და კომუნიკაცია

• სისტემის ოპერირებისთვის საჭირო რელევანტური დასანდო ინფორმაციაo ფირმის კულტურაში ჩაშენებული ინფორმაციის გაცვლაo საინფორმაციო სისტემის შექმნა

• ორმხრივი, შიდა და გარე კომუნიკაცია• კომუნიკაცია გარე მხარეებთან

o ყველა გარე კომუნიკაცია სისტემის შესახებo ლისტინგში შემავალი სუბიექტების აუდიტი - კომუნიკაცია

სისტემის შესახებ მმართველობაზე პასუხისმგებელპირებთან

o ფირმა რეაგირებს როდესაც სხვაგვარად მიზანშეწონილიაგარე მხარეებთან კომუნიკაცია

o ფირმის მიერ განსაზღვრული კონკრეტული ინფორმაციისკომუნიკაცია, კომუნიკაციის ფორმა და ხასიათი,კომუნიკაციის დრო და მასშტაბი

Page 10

ხმსს 1: მონიტორინგი და გამოსასწორებელი ღონისძიებები

Page 11

• მთელი სისტემის მონიტორინგი• მონიტორინგის ღონისძიებების მორგება

o დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე მაგ. სისტემის დიზაინზე, ფირმის გარემოებებზე, სისტემის ცვლილებებზე, სისტემისშესახებ ცნობილ ინფორმაციაზე

• დასრულებული გარიგებების შემოწმებაo გაზრდილი ფოკუსირება სათანადო შერჩევაზე რისკის და

მონიტორინგის სხვა ღონისძიებების გათვალისწინებით

o გარიგების პარტნიორის შერჩევა ციკლურ საფუძველზე• მიგნებების შეფასების და ნაკლოვანებების იდენტიფიკაციის საფუძვლები და ნაკლოვანებების

სიმწვავის და გავრცელების შეფასებაo ნაკლოვანებების ძირეული მიზეზების მოკვლევის ჩართვა

• ნაკლოვანებების სათანადო გამოსწორება და გამოსასწორებელი ღონისძიებების ეფექტურობისგანსაზღვრა

• კომუნიკაცია ხელმძღვანელობასთან, გარიგების გუნდებთან და სხვებთან

Page 12

კითხვები

ხმსს 1: ფირმის პასუხისმგებლობები ქსელის გამოყენებისას

Page 13

• ქსელის მოთხოვნები /სერვისები - მაგ. პოლიტიკა ან პროცედურები, მეთოდოლოგია, ი.ტ. აპლიკაციები

• ფირმა პასუხისმგებელია თავის სისტემაზე; არ უნდა იყოს არასათანადოდ დამოკიდებული ქსელზე

• მოთხოვნები მოიცავს:

o ქსელის მოთხოვნების/ სერვისების გარკვევას

o ფირმის სისტემაზე ზემოქმედების გარკვევას (მაგ.ადაპტაცია/ შევსება)

o ფირმის მონიტორინგის ღონისძიებებზე ქსელის დონისმონიტორინგის ღონისძიებების გავლენის განსაზღვრას

o ქსელის მასშტაბის მონიტორინგის გარკვევას, მათ შორის,თუ როგორ განსაზღვრავს ქსელი თავისი მოთხოვნებისდანერგვას ქსელის მასშტაბით

o ქსელთან ინფორმაციის გაცვლას

ხმსს 1: სხვა ასპექტები

• გარიგების შესრულებაo პროფესიული განსჯა და პროფესიული სკეპტიციზმი

გარიგების დონეზე

• გარიგებების შერჩევა გარიგების ხარისხის (EQ)მიმოხილვისთვისo გაფართოებული – მოიცავს ფოკუსირებას

მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი დაინტერესებისმქონე სუბიექტებზე და როდესაც მიმოხილვამიზანშეწონილია რისკის საფუძველზე

• ეთიკის რელევანტური მოთხოვნებიo პრინციპებზე დამყარებული მიდგომაo მოიცავს ფირმის გარე მხარეებს (მაგ. ქსელის ფირმებს

ან მომსახურების პროვაიდერებს) იმდენადრამდენადაც ეხება მათ ფირმის მოთხოვნებიეთიკასთან დაკავშირებით

Page 14

Page 15

კითხვები

ხმსს 2

Page 16

გარიგების ხარისხისმიმოხილვა

დამოკიდებულება ხმსს 1 -ს და ხმსს 2 -ს შორის

Page 17

ხმსს 1: კონკრეტული საპასუხოღონისძიებები მოიცავს გარიგებისხარისხის მიმოხილვას და გარიგებებისშერჩევას ხარისხის მიმოხილვისთვის :• ლისტინგში შემავალი

სუბიექტების აუდიტი• კანონით/რეგლამენტით

მოთხოვნილი• ფირმა განსაზღვრავს,

რომ გარიგების ხარისხისმიმოხილვა სათანადოსაპასუხო ღონისძიებაახარისხთანდაკავშირებული ერთიან მეტი რისკის მიმართ

გარიგებისხარისხის

(EQ)მიმოხილვასაჭიროა?

ხმსს 2 ეხება: • გარიგების მიმომხილველის დანიშვნას

და შესაფერისობას• გარიგების ხარისხის მიმოხილვის

შესრულებას• გარიგების ხარისხის მიმოხილვის

დოკუმენტაციას

ხმსს 2 არ ეხება

ხმსს 2: მიმოხილვა

• შესაფერისობის მოთხოვნები გარიგების ხარისხის მიმომხილველებისთვის

o ობიექტურობის წინაშე არსებული საფრთხე: 2- წლიანი შესვენების პერიოდი გარიგებისპარტნიორისთვის სანამ გარიგების ხარისხის მიმომხილველის ფუნქციას შეასრულებს

o საკმარისი დრო გარიგების ხარისხის მიმოხილვის შესასრულებლად

o გარიგების ხარისხის კვალიფიციური გარე მიმომხილველის და ასისტენტების გამოყენების დაშვება

o ღონისძიებები როდესაც გარიგების ხარისხის მიმომხილველის შესაფერისობა დარღვეულია

• გარიგების ხარისხის მიმოხილვის განხორციელება

o ფოკუსირება მნიშვნელოვან საკითხებზე და განსჯაზე

o გარიგების ხარისხის მიმომხილველის ჩართულობა დროის შესაბამის მომენტში გარიგებისგანმავლობაში

o ცალკე მოთხოვნა: შესრულებულია თუ არა ხმსს 2 -ის მოთხოვნები

o გარიგების პარტნიორს არ შეუძლია გარიგების ანგარიშის დათარიღება გარიგების ხარისხისმიმომხილველისგან შეტყობინების მიღებამდე

Page 18

Page 19

ხარისხის მართვა ფინანსურიანგარიშგებებისაუდიტისთვის

ასს 220 (გადასინჯული)

• გარიგების პარტნიორს აკისრია საერთო პასუხისმგებლობა ხარისხის მართვაზე დაუზრუნველყოფაზე

o საკმარისად და სათანადოდ ჩართული აუდიტის პროცესში

o გარემო, რომელიც ხაზს უსვამს ფირმის კულტურას და გარიგების გუნდისწევრების მოსალოდნელ ქცევას

• ადამიანური, ტექნოლოგიური და ინტელექტუალური რესურსები

o გარიგების პარტნიორის და გარიგების გუნდის გადამუშავებული განსაზღვრებები

o საკმარისი და სათანადო რესურსები გარიგებისთვის

o სათანადო ღონისძიებების განხორციელება თუ რესურსები არასაკმარისი ანარასათანადოა

• გარიგების შესრულება

o ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და მიმოხილვის ხასიათის, დროის დამასშტაბის მორგება გარიგების და რესურსების ბუნებასა და გარემოებებზე

o სიცხადე თუ რისი მიმოხილვა სჭირდება გარიგების პარტნიორს

• საერთო პასუხისმგებლობა ხარისხის მართვასა და მიღწევაზე

ასს 220 (გადასინჯული): მიმოხილვა

Page 20

Page 21

კითხვები

• პირველად განხორციელების სახელმძღვანელო– ფოკუსირება ძირითად სფეროებზე და სტანდარტების შედარებით უფრო

კომპლექსურ ასპექტებზე– მოქმედი სტანდარტების ძირითადი ცვლილებების ხაზგასმა

• საინფორმაციო ცხრილები• ვიდეო: განხორციელების საწყისი ძალისხმევა

დამხმარე მასალების დაგეგმილი დანერგვა

Page 22

გამოგვყევით

დარეგისტრირდით ჩვენს ვებგვერდზე და გამოიწერეთ ჩვენი ბიულეტენიwww.iaasb.org

ეწვიეთ ხარისხის მართვის ჩვენს გვერდს:www.iaasb.org/quality-management

სოციალურ ქსელში

@IAASB_News

@International Auditing and Assurance Standards Board

@International Auditing & Assurance Standards Board

Page 23

www.iaasb.org

For copyright, trademark, and permissions information, please go to permissions or contact [email protected].

აუდიტის და მარწმუნებელიმომსახურებისსაერთაშორისოსტანდარტების საბჭო

საავტორო უფლებებთან, სავაჭრო ნიშნებთან და ნებართვებთან მიმართებით დაგვიკავშირდით მისამართზე: